Ošetřovné koronavirus - často kladené otázky

Často kladené otázky k nároku na ošetřovné v konkrétních případech.


Ošetřovné zaměstnanci

DOTAZY NA DÉLKU VYPLÁCENÍ OŠETŘOVNÉHO

Jak dlouho mohu čerpat ošetřovné?
Ošetřovné se bude poskytovat po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. do ukončení uzavření školských/dětských zařízení. Ve chvíli, kdy tato mimořádná situace pomine, budou opět platit původní pravidla ošetřovného. Ošetřovné bude i nadále vyplácet Česká správa sociálního zabezpečení.

Vyplácí se ošetřovné pouze za pracovní dny?
Ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den ošetřování (péče), tedy i za víkendy, státní svátky apod. S výjimkou prázdnin a ředitelského volna.

Bude nárok na ošetřovné i v době vyhlášených prázdnin od 26.10. - 30.10.? Do vyhlášených prázdnin zasahuje státní svátek. Má rodič ukončit ošetřovné a pak na navázat?

Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V tomto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:
26. 10. - 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
28. 10. - ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
29. 10. - 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

Rodič standardně vyplní výkaz péče za daný kalendářní měsíc, jako tomu bylo na jaře. Rodič ošetřovné ukončovat nebude, ve výkazu péče označí dny, kdy pečoval, zaměstnavatel pak vyznačí čtvrtek a pátek jako pracovní – rodič si vyřeší se zaměstnavatelem volno stejně, jako kterékoli jiné prázdniny, když potřebuje být s dítětem doma. Nejčastěji se bude jednat zřejmě o dovolenou a za tyto dny bude tedy klasicky náležet výplata od zaměstnavatele.
 

Pokud školka (například soukromá) nejdříve na několik týdnů zavřela, ale zvažuje obnovení provozu i v době nařízené karantény, může rodič dál čerpat ošetřovné?
Pokud by školka obnovila provoz, přestala by platit podmínka potřeby péče a od data otevření školky by již nárok na ošetřovné nebyl.

 

Kdy mi bude ošetřovné vyplaceno?

Dávku ošetřovného vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady zaměstnavatelem na okresní správu sociálního zabezpečení. Dávky budou OSSZ vyplácet pouze na základě žádostí, které budou uplatněny na nových tiskopisech a které je možné podávat prostřednictvím zaměstnavatele až po skončení měsíce října.

 

DOTAZY NA OSOBU “OŠETŘOVANOU”

Za jakých podmínek mám nárok na ošetřovné z důvodu uzavření škol?
Podmínkou pro nárok na ošetřovné z důvodu uzavření dětského/školskéhozařízení je, aby bylo dítě v den, od kterého rodič (pojištěnec) začíná pečovat, mladší 10 let (tj. musí to být nejpozději den před desátými narozeninami dítěte). Pokud dítě dosáhne desátých narozenin v průběhu péče, neztrácíte nárok na ošetřovné. Důležité je, aby dítě bylo mladší 10 let v den, kdy žádáte o ošetřovné. Dále je nutné, aby rodič (či jiná pečující osoba) byl plátcem nemocenského pojištění. Bude-li o dítě pečovat jiná osoba než rodič, musí tato osoba žít ve společné domácnosti s dítětem.
U tzv. samoživitele je situace stejná – ošetřovné náleží při péči odítě mladší 10 let. Samoživitelem se v tomto případě rozumí osoba, která je svobodná, ovdovělá nebo rozvedená, pokud nežije s družkou/druhem nebo v registrovaném partnerství.

Mám dvě děti do 10 let a obě jsou kvůli zavření školy doma, dostanu ošetřovné na obě z nich?
Ne. Pečující osoba může v rámci jedné domácnosti získat jen jednu dávku. Nezáleží na tom, o kolik dětí se staráte.

Pečuji o hendikepovanou osobu. Mám nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné vzniká i osobám, které se starají o zdravotně hendikepované osoby alespoň v I. stupni,a to bez věkového omezení, tzn. že nárok na ošetřovné se týká hendikepovaných osob, které jsou starší 10 let. Podmínkou ovšem je, aby pečující osoba žila s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti.

Mé dítě je starší 10 let a má poruchu autistického spektra, mám nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné mají ti, kteří se z důvodu uzavření školy nebo zařízení sociálních služeb (například denní stacionáře) starají o hendikepovanou osobu v alespoň I. stupni závislosti, se kterou žijí ve společné domácnosti. V případě hendikepované osoby není dáno žádné věkové omezení. 


DOTAZY NA STŘÍDÁNÍ OSOB NA OŠETŘOVNÉM

Je možné, aby se na ošetřovném střídaly dvě pečující osoby podle aktuální potřeby?
Ano, každé z osob se pak vyplatí ošetřovné za ty dny, kdy péči poskytovala. Formulář„Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ vyplní každá pečující osoba zvlášť a uvede dny, kdy pečovala o dítě (nesmí se překrývat s dny, ve kterých pečovala druhá osoba).

Jak je to se střídáním rodičů? Kolikrát se mohou vystřídat?
Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhá osoba (rodič či jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem) a během daného měsíce se mohou s pečující osobou vzájemně vystřídat (ale ne během stejného dne). Každá pečující osoba tak získává nárok na vyplacení ošetřovného za dny, kdy dítě ošetřovala. Tyto ošetřující dny pak po skončení měsíce uvede na tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.

Rozvedení manželé mají dítě ve střídavé péči. Mohou si uplatnit nárok na ošetřovné oba, když zůstanou kvůli péči o dítě z práce doma?
Ano, mohou se při péči o dítě střídat.


RŮZNÉ DOTAZY

Má nárok na ošetřovné někdo jiný než rodiče - např. teta nebo babička?
O ošetřovné může požádat kterákoli dospělá osoba, pokud bydlí s dítětem ve společné domácnosti a má účast na nemocenském pojištění (zaměstnání).

Může o ošetřovné zažádat babička žijící s námi ve společné domácnosti (je v důchodu)?
Ne, z důvodu pobírání důchodu účast na nemocenském pojištění, která by zakládala nárok na ošetřovné, nevzniká.

Mám nárok na ošetřovné, pokud nejsem zaměstnaná, pečuji o dítě, které chodí do stacionáře, a stacionář je aktuálně zavřený?

Bohužel nemáte, nárok mají pouze zaměstnanci, za které platí zaměstnavatel pojistné.


    za říjen 2020 (70 % vyměřovacího základu)

Kalkulačka ošetřovné říjen 2020

   

Ošetřovné OSVČ

DOTAZY K PODMÍNKÁM OŠETŘOVNÉHO OSVČ

Platí ošetřovné pro OSVČ také pro rodiče, které mají děti starší 10 let, avšak s různým stupněm postižení?
Ošetřovné pro OSVČ se vztahuje na OSVČ pečující o děti mladší 10 let, nezaopatřenou osobu do 26 let závislou na pomoci jiné osoby minimálně ve stupni I (lehká závislost) a osobu zdravotně postiženou minimálně ve stupni I (lehká závislost).

Nárok má OSVČ, která nemá nedoplatky vůči vybraným institucím. O jaké instituce se jedná?
Jedná se o Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

OSVČ nemá zaplaceny zálohy, má nárok na ošetřovné?
Nemá; OSVČ nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (instituce viz. výše).


Může o ošetřovné OSVČ žádat OSVČ, které v rámci sociálních odvodů neodvádí nemocenské odvody?
Ano, hlavním kritériem je hlavní činnost OSVČ a nečerpání dalších kompenzačních příspěvků.

Kde najdu definici drobného, malého a středního podnikatele?
Definici malého a středního podniku najdete v příloze č. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).
Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malí podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

 

 

Má na ošetřovné OSVČ nárok také osoba, která je v insolvenci, avšak insolvence zahrnuje oddlužení na sociálním pojištění?
Osoba, která má povolené splátky, či odklad, je vnímána jako bezdlužná, proto tato osoba na ošetřovné nárok má.

OSVČ vyhlásila osobní bankrot a čeká na vyměření výše splátek insolvenčním správcem. Může požádat o ošetřovné?
Nárok na ošetřovné nemá OSVČ v konkurzu / v úpadku / v exekuci / v likvidaci.

DOTAZY NA DÉLKU VYPLÁCENÍ OŠETŘOVNÉHO OSVČ

V případě, že by školka/dětská skupina znovu otevřela a ostatní školy by byly stále zavřené.  Rodiče se bojí nákazy. Může rodič OSVČ zůstat s dítětem doma a pobírat dále ošetřovné?
Podmínkou nároku na ošetřovné pro OSVČ je faktické uzavření školského či jiného zařízení. Pokud bude otevřeno, není nezbytné, aby bylo o dítě postaráno doma. I když jsou obavy odůvodněné, nárok se v tomto případě neuplatní. Programem „Ošetřovné“ pro OSVČ jsou primárně řešeny důsledky vyplývající ze zavřených školských a jiných školských zařízení v ČR.  

 

DOTAZY NA SOUBĚH OŠETŘOVNÉHO OSVČ A DALŠÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Mají na ošetřovné pro OSVČ nárok i OSVČ, jejichž žena pobírá rodičovský příspěvek?
Pokud je manželka na mateřské/rodičovské s jedním dítětem nebo pobírá jinou formu finanční podpory spojené se starostí o něj, nelze žádat na druhé dítě ošetřovné.

Lze kombinovat ošetřovné pro OSVČ s nemocenskou?
Bohužel to nejde, protože jako osoba nemocná nemůžete pečovat z důvodu své zdravotní indispozice o jinou osobu. Primární starostí nemocné osoby by mělo být vlastní vyléčení. Vhodné by bylo, aby o „Ošetřovné“ požádal někdo jiný z rodiny, který splní podmínky programu.  

OSVČ pobírá příspěvek na péči na jedno dítě (7 let), jde o první stupeň závislosti. Může podat žádost o ošetřovné na další dvě děti (10 a 13 let)?
Jelikož je pobírán příspěvek na péči v prvním stupni, není možné o ošetřovné na další dvě děti žádat.  

Lze ošetřovné kombinovat s kompenzačním bonusem 400 Kč / den?
Ne.

Patří příspěvek na bydlení mezi další kompenzační příspěvky, kvůli kterému OSVČ nemá nárok na ošetřovné?
Ne. Příspěvek na bydlení nemá vliv na „ošetřovné“ pro OSVČ, neboť není kompenzačním příspěvkem na hlídání dětí.

DOTAZY OŠETŘOVNÉ OSVČ – PRAKTICKÉ

Jaký formulář je nutné přiložit k žádosti za účelem potvrzení o uzavření školského zařízení?
Žádný formulář není třeba přikládat. Vyplňují se údaje o uzavřeném zařízení, které si v případě potřeby MPO samo ověří.

 

OSVČ nemá konto a nechce si ho zřizovat, je možná výplata ošetřovného pro OSVČ i jinou formou?
Vyplácení funguje připsáním na účet, jiný způsob výplaty dotace není možný.

Může OSVČ, pokud nemá svou datovou schránku ani elektronický podpis, žádost o ošetřovné zaslat prostřednictvím datové schránky někoho jiného?
Ne. Z podstaty věci, kdy je nutné autentizovat osobu žadatele. Pokud nemá datovou schránku ani zaručený podpis, může zaslat podepsanou žádost a příslušné přílohy poštou.  

 

Jak správně vyplňovat dny, ve kterých chce OSVČ čerpat ošetřovné? Vyplňují se také víkendy?

Ošetřovné OSVČ se žádá za ty dny, kdy byla OSVČ s dětmi doma, vč. víkendů, s vyjmutím prázdnin a ředitelského volna.

OSVČ zaslala datovou schránkou žádost o ošetřovné bez podpisu, musí žádost doplnit o podpis?
Nemusí, podání datovou schránkou se berou jako podepsaná.

DOTAZY OŠETŘOVNÉ OSVČ – RŮZNÉ

Rodiče (OSVČ) sezdaní žijí nyní v oddělených domácnostech. Mají 2 děti, o rozvod ještě nepožádali, ptají se, zda mohou mít ošetřovné na každé dítě extra. Jeden rodič/1 ošetřovné?
Ošetřovné je poskytováno nehledě na počet dětí pouze jedenkrát.  

Má babička nárok na ošetřovné když je OSVČ na hlavní činnost a stará se o 4,5 letou vnučku.  Matka dítěte je zdravotnice a chodí do práce. Babička není duchodkyní a je s dcerou ve společné domácnosti. Matka je samoživitelka.
Ano, pokud je babička OSVČ hlavní a matka nečerpá jiné ošetřovné na to samé dítě.

Smí žádat o ošetřovné OSVČ, která má dítě ve střídavé péči a partner/ka tuto podporu nečerpá?
Ano. OSVČ žádá o ty dny, kdy měl dítě ve své péči.

   

Nárok má OSVČ, která nemá nedoplatky vůči vybraným institucím. O jaké instituce se jedná?
Jedná se o Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

 

Kde najdu definici drobného, malého a středního podnikatele?
Definici malého a středního podniku najdete v příloze č. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

 

Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malí podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

Platí ošetřovné pro OSVČ také pro rodiče, které mají děti starší 13 let, avšak s různým stupněm postižení?
Ošetřovné pro OSVČ se vztahuje na OSVČ pečující o děti mladší 13 let, nezaopatřenou osobu do 26 let závislou na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) a osobu zdravotně postiženou ve stupni I (lehká závislost).

 

Mají na ošetřovné pro OSVČ nárok i OSVČ, jejichž žena pobírá rodičovský příspěvek?
Pokud je manželka na mateřské/rodičovské s jedním dítětem nebo pobírá jinou formu finanční podpory spojené se starostí o něj, nelze žádat na druhé dítě ošetřovné.

 

Pokud jsem si OSVČ pozastavila živnostenské oprávnění a následně jej obnovím, má nárok na ošetřovné pro OSVČ?
Jsou-li splněny základní podmínky (OSVČ na hlavní činnost, bezdlužnost vůči vybraným institucím, splnění definice malého a středního podniku, poplatník daně z příjmů), pak ano. Žádá se na ty dny, kdy živnost nebyla pozastavena.

Budou mít jednatelé a majitelé firem nárok na ošetřovné? (Jednatelka firmy bez zaměstnanců má tři děti, momentálně je bez příjmů, zaměstnance nemá a sama není zaměstnancem)
Program je určen pro OSVČ na hlavní činnost. Jednatelé a společníci nejsou OSVČ. Je-li živnost zastavená/pozastavená, má osoba nárok na ošetřovné pro OSVČ?
Nemá.  

Dojde-li k obnovení živnosti, má osoba na ošetřovné pro OSVČ nárok?
Ano, má, a to ode dne, kdy došlo k obnovení živnosti.

Rodiče (OSVČ) sezdaní žijí nyní v oddělených domácnostech. Mají 2 děti, o rozvod ještě nepožádali, ptají se, zda mohou mít ošetřovné na každé dítě extra. Jeden rodič/1 ošetřovné?
Ošetřovné je poskytováno nehledě na počet dětí pouze jedenkrát.  

OSVČ chce požádat o ošetřovné na dítě. Současně chce ale i využit odložení podání daňového přiznání. Součástí žádosti o ošetřovné je ovšem i prohlášení, že nemá vůči finančnímu úřadu nedoplatky a to právě odložením podání daňového přiznání má. Jak má postupovat, aby si o ošetřovné mohla požádat?
Odložení podání daňového přiznání bylo schváleno generálním pardonem ministryně financí. Na žadatele se tak nepohlíží jako na osobu, který by měla vůči finančnímu úřadu nedoplatky. Ano, obecně osoba, která má povolené splátky, či odklad je bezdlužná.

V případě, že by školka/dětská skupina znovu otevřela a ostatní školy by byly stále zavřené.  Rodiče se bojí nákazy. Může rodič OSVČ zůstat s dítětem doma a pobírat dále ošetřovné?
Podmínkou nároku na ošetřovné pro OSVČ je faktické uzavření školského či jiného zařízení. Pokud bude otevřeno, není nezbytné, aby bylo o dítě postaráno doma. I když jsou obavy odůvodněné, nárok se v tomto případě neuplatní. Programem „Ošetřovné“ pro OSVČ jsou primárně řešeny důsledky vyplývající ze zavřených školských a jiných školských zařízení v ČR.  

OSVČ masérka, má teď pozastavenou činnost. Od 1. 4. bude žádat o ošetřovné. Může jít na noční brigádu? 
Podpora je určena pro OSVČ, která je skutečně postižena negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla podnikat. Nelze tedy o ošetřovné žádat, pokud má pozastavenou činnost.   

Má babička nárok na ošetřovné když je OSVČ na hlavní činnost a stará se o 4,5 letou vnučku.  Matka dítěte je zdravotnice a chodí do práce. Babička není duchodkyní a je s dcerou ve společné domácnosti. Matka je samoživitelka.
Ano, pokud je babička OSVČ hlavní a matka nečerpá jiné ošetřovné na to samé dítě.

Vztahuje se nárok na ošetřovné OSVČ i na advokáty? Paní nefunguje formulář pro IČO.
Ošetřovné pro OSVČ poskytované přes MPO je určeno pouze pro OSVČ na hlavní činnost. Výkonem samostatné výdělečné činnosti se rozumí mj. výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů. Více na stránkách MPO. Do formuláře lze uvést DIČ.

Lze kombinovat ošetřovné pro OSVČ s nemocenskou?
Bohužel to nejde, protože jako osoba nemocná nemůžete pečovat z důvodu své zdravotní indispozice o jinou osobu. Primární starostí nemocné osoby by mělo být vlastní vyléčení. Vhodné by bylo, aby o „Ošetřovné“ požádal někdo jiný z rodiny, který splní podmínky programu.  

OSVČ má spolupracující osobu (manželku). Může ona žádat o ošetřovné?
Pokud je spolupracující osoba na hlavní činnost tak ano, pokud však má ošetřovné ze zaměstnaneckého poměru, tak ne.  

OSVČ pobírá příspěvek na péči na jedno dítě (7 let), jde o první stupeň závislosti. Může podat žádost o ošetřovné na další dvě děti (10 a 13 let)?
Jelikož je pobírán příspěvek na péči v prvním stupni, není možné o ošetřovné na další dvě děti žádat.  

Má nárok na ošetřovné OSVČ cizí státní příslušnosti podnikající v ČR, jehož děti navštěvuji školu v sousední zemi?
Bohužel nemá nárok, program „Ošetřovné“ pro OSVČ primárně řeší důsledky vyplývající ze zavřených školských zařízení v ČR, ne v zahraničí.  

Lze ošetřovné kombinovat s přímou podporou 25 tis. Kč?
Ano. Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 v současné době nevylučuje možnost čerpat ošetřovné pro OSVČ. Rovněž podmínky programu ošetřovného nevylučují možný příjem nárokovaný dle předmětného návrhu zákona. Doporučujeme však sledovat legislativní proces.  

Smí žádat o ošetřovné OSVČ, která má dítě ve střídavé péči a partner/ka tuto podporu nečerpá?
Ano. OSVČ žádá o ty dny, kdy měl dítě ve své péči.

Může OSVČ, pokud nemá svou datovou schránku ani elektronický podpis, žádost o ošetřovné zaslat prostřednictvím datové schránky někoho jiného?
Ne. Z podstaty věci, kdy je nutné autentizovat osobu žadatele. Pokud nemá datovou schránku ani zaručený podpis, může zaslat podepsanou žádost a příslušné přílohy poštou.  

Jaký formulář je nutné přiložit k žádosti za účelem potvrzení o uzavření školského zařízení?
Dokládá se: doklad/potvrzení o uzavření školského/dětského zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby – originál/prostá kopie. Formuláře nejsou standardizované, forma není stanovena. Může se jednat o e-mail školy či dopis potvrzující, že došlo k zavření školského/dětského/sociálního zařízení. Je také možno použít formulář pro zaměstnanecké ošetřovné.  

Mohu jako OSVČ v době ošetřovného vykonávat výdělečnou činnost (brigáda, práce z domu, fakturace, správa eshop, paušální příjmy)?
Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ pobírat a zároveň pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.  

OSVČ nemá konto a nechce si ho zřizovat, je možná výplata ošetřovného pro OSVČ i jinou formou?
Vyplácení funguje připsáním na účet, jiný způsob výplaty dotace není možný.

Pokud se OSVČ vrátí ze zahraničí a musí do karantény, má nárok na ošetřovné?
Pokud je to OSVČ v hlavní činnosti, její podnikání bylo negativně ovlivněno pandemií COVID-19 a z důvodu péči o dítě nemůže vykonávat svou činnost, pak ano. Primárně jde o to, že je prokázáno, že byla zavřena škola a dítě tak zůstalo s rodičem doma.  

Lze žádat o ošetřovné OSVČ i v případě, že OSVČ má společníka, který její práci zastane a jí přijdou peníze za dané období na účet. OSVČ je však skutečně doma a ošetřuje své dítě do věku 13 let.
Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ pobírat a zároveň z pokračovat ve své ekonomické aktivitě, jako jsou fakturace, provoz e-shopu a další formy práce z domova. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.

Může žádat o ošetřovné OSVČ, která nežije ve společné domácnosti s dítětem (rozvedená, dítě v péči manželky)?
Pokud jsou splněny ze strany OSVČ všechny základní podmínky a na dítě nečerpá ošetřovné či jiný příspěvek další osoba, pak je to možné.  

Jak technicky zadat osobu spolupracující, která by chtěla zažádat, ale nabízí jim to pouze IČO manžela či manželky?
Osoba může uvést DIČ, ale musí ostatní údaje vyplnit ručně.

Žádost o ošetřovné pro OSVČ, vyplňují se tam všechny děti, nebo pouze to na které se čerpá?
Všechny děti uvést, potvrzení pouze u těch, které chodí do školy či jiného zařízení.  

Má nárok na ošetřovné OSVČ, jejíž činnost byla pozastavena z důvodu vládních opatření a tak uzavření vzdělávacího zařízení nemělo přímý negativní vliv na podnikatelskou činnost?
Ne, v případě pozastavení činnosti OSVČ nárok na ošetřovné nemá. Podpora je určena pro OSVČ na hlavní činnost, která své podnikání nepozastavila či neukončila a v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla finanční újmu, protože nemohla podnikat a pečovala o dítě či osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost).  

V případě prodloužení nouzového stavu budou lidé v květnu opět žádat o ošetřovné za duben?
Ano, v případě prodloužení stávajícího stavu se uvažuje o prodloužení programu.  

OSVČ by ráda přerušila čerpání rodičovské dovolené a stala se tak OSVČ na hlavní činnost. Bude mít nárok na ošetřovné?
Pokud se stará o dítě, se kterým byla OSVČ doma, tj. i před uzavřením škol / školek / jiných školských zařízení dítě takové zařízení nenavštěvovalo, pak nárok na ošetřovné nemá. Pokud dítě chodilo do školky, ta se zavřela a OSVČ pobírala rodičovskou, pak také nemá nárok na ošetřovné. Primárním účelem “Ošetřovného” pro OSVČ je, aby byly podpořeny rodiny s dětmi, které jsou aktuálně doma a nepobírají žádné dávky jako například: rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, nemocenskou nebo jinou obdobnou dávku. O možnosti žádat i v květnu za měsíc duben se však aktuálně ze strany státu pouze uvažuje, záleží na tom, jak dlouho budou školská zařízení uzavřena.

Může OSVČ požádat o ošetřovné na nevlastní dítě?
Ano, pokud si na toto dítě nežádá jiná osoba, pak je to možné.  

OSVČ měla v péči svou neteř, protože bratr byl v karanténě s druhým dítětem a bude žádat na druhé dítě. Může žádat o ošetřovné?
Pokud už bylo žádáno na jedno dítě, nelze žádat na druhé, ošetřovné se vyplácí pouze jedenkrát. Primárním účelem “Ošetřovného” pro OSVČ je, aby byly podpořeny rodiny s dětmi, které jsou aktuálně doma a nepobírají žádné dávky jako například: rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, nemocenskou, ošetřovné na jedno z dětí nebo jinou obdobnou dávku.  

Může OSVČ od 1. 4. 2020 pobírat ošetřovné, když jeho hlavním příjmem je podnikání, ale zároveň k tomu pobírá odměnu dlouhodobému pěstounovi?
Pobírat ošetřovné a zároveň jiný kompenzační, respektive státní příspěvek není možné.

Může žádat o ošetřovné OSVČ na hlavní činnost, avšak také zaměstnaná na částečný úvazek?
Čestné prohlášení slouží k tomu, aby OSVČ doložila, že na dítě nečerpá jiný kompenzační příspěvek jiná osoba, nebo nedochází k souběhu nemocenské či jiného kompenzačního příspěvku, nebo nečerpá ošetřovné už ze zaměstnaneckého poměru. Lze čerpat pouze jedenkrát bez ohledu na počet dětí. Její částečný úvazek tedy na žádost nebude mít vliv, ale nesmí z tohoto zaměstnaneckého poměru o OČR znovu požádat, případně čerpat jiné formy podpory na dítě (např. rodičovský příspěvek).


Je možné v době pobírání ošetřovného OSVČ provozovat ekonomickou činnost, která neplyne z činnosti OSVČ, ale zakládá se na jiné DPP / DPČ (např. úklidové služby ve večerních hodinách nebo výpomoc v obchodě o víkendu)?
Pokud by dítě standardně navštěvovalo školu a ta se zavřela a rodič s dítětem zůstal doma, je možno ošetřovné pro OSVČ (na hlavní činnost) pobírat a zároveň pokračovat ve své ekonomické aktivitě založené na dohodách. Naopak rodiče, kteří své děti standardně samovzdělávají doma, na ošetřovné pro OSVČ nárok nemají.

Administrace žádostí – Jakým způsobem budou informováni žadatelé o ošetřovné, že jejich žádost došla v pořádku a byla vyplněna správně?
O výsledku hodnocení budou žadatelé informováni datovou schránkou, emailem popř. poštou. V případě potřeby budou vyzváni k doplnění, prosíme, průběžně kontrolujte email, který jste zadali do žádosti.

Je možné později dodat povinné přílohy žádostí, když tyto nebyly k žádosti připojeny?
Doporučujeme žadatelům vyčkat na vyzvání k doplnění.

Jakým způsobem lze žádost opravit, když je uvedeno špatné DIČ, nebo jiný povinný údaj (např. číslo účtu)? Je nutné znovu žádost vyplnit?
Ano, je nutné uvést, k jaké žádosti se oprava váže (QR kód, jméno, příjmení, IČ, DIČ, kontaktní údaje).

Jak správně vyplňovat dny, ve kterých chce OSVČ čerpat ošetřovné? Vyplňují se také víkendy?
Ošetřovné OSVČ se žádá za ty dny, kdy byla OSVČ s dětmi doma, vč. víkendů.

OSVČ zaslala datovou schránkou žádost o ošetřovné bez podpisu, musí žádost doplnit o podpis?
Nemusí, podání datovou schránkou se berou jako podepsaná.

Je možné zaslat žádost o ošetřovné OSVČ také z datové schránky účetní, jež má k těmto úkonům plnou moc nebo bude akceptována žádost pouze z datové schránky přímo žádající OSVČ?
Z důvodů ztotožnění bude akceptována pouze datová schránka žadatele.

Má na ošetřovné OSVČ nárok také osoba, která je v insolvenci, avšak insolvence zahrnuje oddlužení na sociálním pojištění?
Osoba, která má povolené splátky, či odklad, je vnímána jako bezdlužná, proto tato osoba na ošetřovné nárok má.

Dítě, na které pobírá OSVČ ošetřovné, dovrší v průběhu rozhodného období 13 let. OSVČ již dále nebude mít nárok na ošetřovné?
Nebude, ošetřovné OSVČ dostane pouze za dny, kdy bylo dítě mladší 13 let.

Jak dlouho probíhá administrativní zpracování žádostí? Kdy bude ošetřovné vyplaceno?
Žádosti jsou průběžně zpracovávány, hodnoceny a následně propláceny. V případě nekompletní či nesprávné žádosti budou žadatelé vyzváni k doplnění.

OSVČ nemá zaplaceny zálohy za leden a únor 2020, má nárok na ošetřovné?
OSVČ nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím tj.: Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

Může o ošetřovné OSVČ žádat OSVČ, které v rámci sociálních odvodů neodvádí nemocenské odvody?
Ano, hlavním kritériem je hlavní činnost OSVČ a nečerpání dalších kompenzačních příspěvků.

Patří příspěvek na bydlení mezi další kompenzační příspěvky, kvůli kterému OSVČ nemá nárok na ošetřovné?
Ne. Příspěvek na bydlení nemá vliv na „ošetřovné“ pro OSVČ, neboť není kompenzačním příspěvkem na hlídání dětí.

OSVČ podala emailem vyplněný formulář Ošetřovné. Následně přišel email z podatelny Na Františku, že její žádost byla přijata na podatelnu, načež za půl hodiny přišla další zpráva, že byla žádost bez přečtení zrušena. Kam se obrátit?
Pokud podatelna MPO odmítne podání, odesílá zároveň e-mail se zprávou, že z technických důvodů nebylo přijato (nevhodný formát souboru; nečitelnost; chybějící text i přílohy, není možné otevřít odkaz na internet, kde je soubor nahraný apod.). Doporučujeme žadateli podat žádost, vč příloh znovu jedním ze způsobů popsaných ve výzvě (datovou schránkou, elektronicky podepsaným emailem, poštou).

OSVČ má zdravotně postiženého syna v invalidním důchodu s druhým stupněm postižení, je stále ještě student. Další děti jsou nad 13 let. OSVČ činnost vzhledem k situaci nevykonává, péče o syna je ale nadřazená podnikání. Má nárok na ošetřovné OSVČ?
Pokud je činnost pozastavena nárok na ošetřovné nemá. Bude mít však nárok na kompenzační bonus MF.

Muž OSVČ má dítě navštěvující mateřskou školku. Jeho manželka porodila další dítě a byla několik dní v porodnici. Muž musel být doma s druhým dítětem, jelikož školka je zavřená. Má na tyto dny nárok na ošetřovné?
Ano, OSVČ si může požádat za tu dobu, kdy byla manželka v porodnici.

Má nárok na ošetřovné OSVČ na vedlejší činnost, která je současně na menší úvazek zaměstnancem?
OSVČ na vedlejší činnost nemá nárok na ošetřovné pro OSVČ od MPO. Pokud jsou však tyto OSVČ současně i zaměstnanci, mají možnost požádat o ošetřovné prostřednictvím svého zaměstnavatele u OSSZ. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který je účasten nemocenského pojištění. Současně se nesmí jednat o zaměstnání malého rozsahu.

OSVČ napsala do žádosti o ošetřovné špatné číslo účtu. Jak má postupovat? Má žádost vyplnit ještě jednou?
Pokud žádost nebyla odevzdána správně, tak budou žadatele vyzváni k doplnění informací. Bude tedy třeba číslo účtu k žádosti doplnit správně. Jakmile MPO obdrží správné číslo účtu, bude pokračovat administrace žádosti.

OSVČ vyhlásila osobní bankrot a čeká na vyměření výše splátek insolvenčním správcem. Může požádat o ošetřovné?
Nárok na ošetřovné nemá OSVČ v konkurzu / v úpadku / v exekuci / v likvidaci.

OSVČ chce zrušit žádost o ošetřovné, protože na něj nemá pravděpodobně nárok. Jak má postupovat?
Poslat žádost o zrušení žádosti o dotaci s uvedením kontaktních údajů (jméno, příjmení, IČ nebo DIČ, způsob podání) jedním ze způsobů, který umožňuje výzva – vlastní datovou schránkou, nebo emailem na fpmpo20@mpo.cz nebo poštou.

Kalkulačka ošetřovného OSVČ (kompenzace)

 

Kalkulačka ošetřovné OSVČ

 

Koronavirus a ošetřovné - zpravodajství


Označení stránky: časato kladené otázky k ošetřovnémuZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.