Ošetřovné - OČR

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění, která je vyplácena zaměstnanci, který pečuje o nemocného člena domácnosti nebo dítě mladší 10 let, jehož je rodičem. Rozhodnutí o potřebě ošetřování vydává ošetřující lékař osoby, která onemocněla. Dávka je vyplácena od 1. dne ošetřování a to za kalendářní dny. Pro dávku se  v případě ošetřování nemocného dítěte vžil název "paragraf na dítě".

Pozn. Potřebu dlouhodobější péče (například po ukončení hospitalizace) řeší dávka dlouhodobé ošetřovné.

Aktuálně:  Prezident podepsal novelu zákona s účinností od 1. 1. 2022:

 • rozšíření příjemců ošetřovného i na blízké příbuzné mimo okruh společné domácnosti (např. babička, dědeček, i když s dítetem nežijí)

Standardní podmínky ošetřovného 2021


Nárok na ošetřovné

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu:

 • ošetřování nemocného člena domácnosti (včetně dítěte staršího 10 let), jehož stav vyžaduje ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo
 • péče o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů uzavření, školského nebo dětského zařízení (zapříčiněného havárií, epidemií či jinou nepředvídanou událostií). Ošetřovné též náleží v případech, kdy byla dítěti nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Podmínkou nároku na ošetřovné je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem resp. zaměstnankyní v domácnosti. V případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do střídavé péče obou rodičů se za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů.

Dávku ošetřovného lze čerpat opakovaně.

 

Nárok na ošetřovné nemá 

 • Zaměstnaný rodič dítěte, na něž jiná fyzická osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Toto omezení neplatí v případě, kdy tato jiná osoba nemůže o dítě pečovat (např. onemocněla, utrpěla úraz, byla jí nařízena karanténa, porodila,..).
 • Lidé zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.
 • Zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti.

 

Rodičovská / mateřská a ošetřovné detailněji

 • Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné při ošetřování/péči o dítě, na které pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek jiná osoba.  T
 • Výše uvedené neplatí, pokud tato jiná osoba porodila, onemocněla, utrpěla úraz, byla přijata do péče v nemocnici, je v karanténě nebo ze zákonných důvodů nemůže o dítě pečovat. Pozor! Pokud se jedná o tutéž osobu, pak je možné,
  aby pobírala zároveň rodičovský příspěvek a ošetřovné.
 • Matka, která pracuje jako zaměstnanec a pobírá rodičovský příspěvek, má v případě nemoci dítěte nárok na ošetřovné. Nárok na ošetřovné však v tomto případě nemůže uplatnit otec dítěte, protože matka na dítě pobírá rodičovský příspěvek.

 

Ošetřovné OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná nemá nárok na výplatu ošetřovného, bez ohledu na to, zda si platí nebo neplatí dobrovolné nemocenské pojištění. 


Výše ošetřovného 

Kalkulačka ošetřovného

Kalkulačka ošetřovné 2021

Výše ošetřovného činí od prvního kalendářního dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se spočítá jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců snížený o takzvané redukční hranice.

Výpočet:

Denní vyměřovací základ = (hrubá mzda x 12 měsíců) : 365

Redukční hranice:

 
Redukční hranice nemoc pro rok 2021
částka
      započte se    
 do 1 182 Kč 90 %
 nad 1 182 Kč do 1 773 Kč 60 %
  nad 1 742 Kč do 3 484 Kč 
30 %
nad 3 545 Kč nepříhlíží se

 

S výpočtem pomůže naše kalkulačka.

Délka výplaty ošetřovného

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 dní, pokud je rodič samoživitel (a stará se o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku), pak 16 dní.

Během podpůrčí doby (tj. doby výplaty ošetřovného) je možné se v péči o nemocného jednou vystřídat - například s druhým rodičem.

Po uplynutí doby výplaty ošetřovného má rodič nárok na volno v zaměstnání (zaměstnavatel za něj platí pojistné), ale nedostává již ošetřovné.

Jsem na »ošetřovačce« s jedním dítětem a osmý den jeho nemoci onemocní i druhé. Dostanu ošetřování zaplacené dvakrát?
Ne, nedostanete. Ale po uzdravení prvního dítěte můžete čerpat zbytek z dalších devíti dnů u druhého dítěte. Takže dostanete zaplacených 9 dní (nemoc prvního dítěte) a sedm dní (nemoc druhého dítěte). Dva dny se budete tedy starat o obě děti za jedno ošetřovné.

Více na https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-rodina-deti/123886/nejcastejsi-otazky-k-osetrovacce.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy

Pokud se doba ošetřování více osob překrývá, pak je částka ošetřovného vyplacena pouze jednou.

Příklad:

Rodič (který není samoživitel) pobírá ošetřovné za první dítě. První dítě je nemocné 12 dní. Šestý den nemoci prvního dítěte onemocní druhé dítě a je nemocné tři týdny. Po dobu, kdy se nemoci s nárokem na ošetřovné překrývají, obdrží rodič pouze ošetřovné za jedno dítě.  Rodič tedy dostává ošetřovné za 9 dní ošetřování prvního dítěte plus ošetřovné za následujících 5 dní zbývajících z nároku za ošetřování druhého dítěte. Po 14 dnech již nemá rodič nárok na další vyplácení ošetřovného.

 

Kdo vyplácí ošetřovné

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny). Peníze se vyplácejí (podle rozhodnutí příjemce dávky) buď na bankovní účet, nebo v hotovosti prostřednictvím pošty.


Žádost o ošetřovné 

 • O ošetřovné žádá zaměstnanec zaměstnavatele prostřednictvím tiskopisu Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který vystaví ošetřující lékař.
 • Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který vystaví přímo škola.
 • Pokud dojde v průběhu ošetřování k vystřídání osob, budete vyplňovat Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči).  Tiskopis podepisují obě zúčastněné pečující osoby a svému zaměstnavateli  jej předává osoba, která ošetřování převzala.
 • Při ukončení potřeby ošetřování vystaví ošetřující lékař Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče).

Tiskopisy předává zaměstnanec neprodleně svému zaměstnavateli, který je odešle okresní správě sociálního zabezpečení.

Kdy se vyplácí ošetřovné

OSSZ dávku vyplácí nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, kdy byly doručeny řádně vyplněné podklady. 

Ošetřovné po dobu mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem

Ošetřovné v době epidemie koronaviru bude vypláceno po celou dobu distanční výuky či nařízené karantény.  Krizové ošetřovné končí 1. 7. 2021 a následně se vyplácí standardní ošetřovné (max. 9/16 dní, 60% redukovaného základu).

Doba vyplácení ošetřovného

Po celou dobu distanční výuky či nařízené karantény. Vyplácí se za kalendářní dny, tj. včetně svátků a víkendů. Nezahrnuje ale prázdniny nebo ředitelské volno. 

Výše ošetřovného zaměstnanci

 • Senát odsouhlasil navýšení na 80 % výpočtového základu s účinností zpětně od 1. 3. 2021. Již vyplacené dávky za březen budou automaticky příjemcům doposlány.
 • Nárok na ošetřovné na dítě do 10 let nově mají příbuzní v přímé či vedlejší linii, a to i když s dítětem nežijí v jedné domácnosti. Podmínkou je, že žadatelé jsou nemocensky pojištěni. Vůči ČSSZ se bude prokazovat čestným prohlášením. 
 • 80 % výpočtového (redukovaného) základu, minimální denní částka 400 Kč
  KALKULAČKA >>
 • Zvýšení na 80 % ošetřovného a minimum 400 Kč/den platí pro všechny typy ošetřovného, tedy i např. pro případ zlomené nohy nebo žloutenky

Podmínky ošetřovného zaměstnanci:

 • Ošetřovné je vypláceno na děti do 10 let (přesněji, dítě musí být mladší 10 let v době uplatnění nároku na ošetřovné) po celou dobu, po kterou bude uzavřena škola, školka nebo příslušné zařízení.
 • děti bez omezení věku, které jsou závislé na péči jiné osoby (jakýkoliv stupeň závislosti), které se účastnily školní docházky.
 • Ošetřovné je vypláceno i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o seniora nebo zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti, bez věkového omezení.
 • Ošetřovné je vypláceno také na děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízené karantény v rodině.
 • Dva pečující se mohou při péči o dítě střídat (bez omezení, střídání není možné v jednom kalendářním dnu).

Ošetřovné je vypláceno zpětně za předchozí měsíc.
Nebude třeba potvrzení od školy o uzavření, doloží se čestným prohlášením rodiče.

 

Ošetřovné OSVČ 2021 - kompenzace živnostníkům

Podpora ošetřovného pro živnostníky je 400 Kč denně. Více informací >>


Ošetřovné DPP, DPČ

Ošetřovné bude vypláceno i pro osoby pracující na DPP/DPČ za stejných podmínek, jako jsou stanovené pro zaměstnance (viz. výše), pokud bylo z dohody v předchozích 3 měsících odvedeno nemocenské pojištění

Jak žádat o ošetřovné zaměstnanci  

FORMULÁŘ žádosti o ošetřovné (žádá se zpětně tj. např. v dubnu za březen). Nebude třeba potvrzení školy o jejím uzavření.

Pokud nastupujete na ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení nyní, nahlaste tuto skutečnost zaměstnavateli. Nárok na krizové ošetřovné (z důvodu uzavření škol) bude pouze na základě žádostí na nových tiskopisech.


Doba trvání úprav ošetřovného

Po dobu mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

 
 

Další dávky - nemoc


 

Zprávy k dávkám a příspěvkům

 


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.