Ošetřovné - OČR

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění, která je vyplácena zaměstnanci, který pečuje o nemocného člena domácnosti nebo dítě mladší 10 let, jehož je rodičem. Rozhodnutí o potřebě ošetřování vydává ošetřující lékař osoby, která onemocněla.

Dávka je vyplácena od 1. dne ošetřování po dobu maximálně 9 kalendářních dní (popř. 16 kalendářních dní u osamělých rodičů). Pro dávku se  v případě ošetřování nemocného dítěte vžil název "paragraf na dítě" nebo se také používá zkratka OČR.

Pozn. Potřebu dlouhodobější péče (například po ukončení hospitalizace) řeší dávka dlouhodobé ošetřovné, která může být vyplácena až po dobu 90 dní.

Aktuálně: vláda navrhla novelu zákona, který má zavést elektronickou komunikaci u dávek nemocenského pojištění - u ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství, dlouhodobého ošetřovného, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství. Princip by měl být u těchto dávek obdobný jako u stávající eNeschopenky.
Dále novela navrhuje zavést ošetřovné pro OSVČ, zaměstnance činné na základě DPP a DPČ. Účinnost změn je plánována od ledna 2025, návrh však musí projít legislativním procesem.
Kalkulačka ošetřovného 2024

Pro výpočet výše ošetřovného zadejte váš vyměřovací základ (zjednodušeně průměrný hrubý příjem za poslední rok) a délku ošetřování, které je maximálně 9 dní nebo max. 16 dní  u rodičů samoživitelů. V případě uzavření školy nebo při karanténě v rámci pandemie koronavirovu zadejte celou dobu uzavření školy nebo celou dobu karantény. 

Kalkulačka ošetřovné 2024Podmínky nároku na ošetřovné

Podmínky ošetřovného pro rok 2024 se oprati roku 2023 nězměnily.

Nárok na ošetřovné mají jen zaměstnanci - délka pracovníjo úvazku nehraje roli. Na ošetřovné je nárok i ve zkušební době nebo ve výpovědní době; po skončení pracovního poměru už nárok na ošetřovné nevzniká a není zde ani stanovena žádná ochranná lhůta (jako je například u mateřské).

Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat z důvodu:

 • ošetřování nemocného člena domácnosti (včetně dítěte staršího 10 let), jehož stav vyžaduje ošetřování jinou fyzickou osobou - nemusí se jednat o příbuzného, ale podmínkou je společná domácnost (stejné bydliště), nebo
   
 • ošetřování blízkého příbuzného (včetně dítěte staršího 10 let), jehož stav vyžaduje ošetřování jinou fyzickou osobou - platí pro příbuzné v přímé linii a podmínkou není společná domácnost (stejné bydliště), nebo
 • péče o zdravé dítě mladší 10 let z důvodů uzavření, školského nebo dětského zařízení (zapříčiněného havárií, epidemií či jinou nepředvídanou událostií). Ošetřovné též náleží v případech, kdy byla dítěti nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.
Pozn.: ošetřovné náleží zaměstnanci i v případě, že dítě dosáhne věku 10 let v průběhu podpůrčí doby (tj. v průběhu doby vyplácení dávky).
   

Podmínkou nároku na ošetřovné tedy je, že ošetřovaná osoba žije se zaměstnancem resp. zaměstnankyní v domácnosti NEBO je její blízká příbuzná (manžel/ka, reg. partner, sourozenec, rodič, rodič manžela, reg. partnera, prarodič). V případě rozvodu manželství a svěření dítěte soudem do střídavé péče obou rodičů se za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů.

Dávku ošetřovného lze čerpat opakovaně.

Kdo nárok na ošetřovné NEMÁ

 • Osoba samostatně výdělečně činná nemá nárok na výplatu ošetřovného, bez ohledu na to, zda si platí nebo neplatí dobrovolné nemocenské pojištění. 
 • Zaměstnaný rodič dítěte, na něž jiná fyzická osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Toto omezení neplatí v případě, kdy tato jiná osoba nemůže o dítě pečovat (např. onemocněla, utrpěla úraz, byla jí nařízena karanténa, porodila,..).
 • Lidé zaměstnaní na DPČ (dohodu o pracovní činnosti) nebo DPP (dohodu o provedení práce).
 • Zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti.

 

Rodičovská / mateřská a ošetřovné detailněji

 • Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné při ošetřování/péči o dítě, na které pobírá peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek jiná osoba.  T
 • Výše uvedené neplatí, pokud tato jiná osoba porodila, onemocněla, utrpěla úraz, byla přijata do péče v nemocnici, je v karanténě nebo ze zákonných důvodů nemůže o dítě pečovat. Pozor! Pokud se jedná o tutéž osobu, pak je možné,
  aby pobírala zároveň rodičovský příspěvek a ošetřovné.
 • Matka, která pracuje jako zaměstnanec a pobírá rodičovský příspěvek, má v případě nemoci dítěte nárok na ošetřovné. Nárok na ošetřovné však v tomto případě nemůže uplatnit otec dítěte, protože matka na dítě pobírá rodičovský příspěvek.

   

Výše ošetřovného  - výpočet

Výše ošetřovného činí od prvního kalendářního dne 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se spočítá jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců snížený o takzvané redukční hranice.

Výpočet denního vyměřovacího základu (zjednodušený, pokud nejsou vyloučené dny) :

Denní vyměřovací základ = (hrubá mzda x 12 měsíců) : 365

Takto vypočítaný denní vyměřovací základ se dále "redukuje" podle stanovených redukčních hranic.

Redukční hranice:

 
Redukční hranice nemoc pro rok 2024
částka
      započte se    
 do 1 466 Kč 90 %
 nad 1 466 Kč do 2 199 Kč 60 %
  nad 2 199 Kč do 4 397 Kč 
30 %
nad 4 397 Kč nepříhlíží se

 
Redukční hranice nemoc pro rok 2023
částka
      započte se    
 do 1 345 Kč 90 %
 nad 1 345 Kč do 2 017 Kč 60 %
  nad 2 017 Kč do 4 033 Kč 
30 %
nad 4 033 Kč nepříhlíží se

Situační příklad výpočtu ošetřovného v roce 2024:
Paní Novotná je zaměstnaná a pobírá stabilně hrubou měsíční mzdu 50.000 Kč. Na jak vysoké ošetřovné má nárok v roce 2024, bude-li ošetřovat dítě či blízkou osobu po dobu 9 dnů?

 • nejdříve si vypočítáme denní vyměřovací základ: (50.000 x 12) : 365 = 1.643,84 Kč
 • nyní budeme základ redukovat podle redukčních hranic pro rok 2024
 • částka 1.466 Kč se započte z 90 procent, tedy: 1.466 x 90 % = 1.319,4 Kč
 • ve druhé redukční hranici se započítá 60 procent, tedy: (1.643,84 – 1.466) x 60 % = 106,7 Kč
 • ze třetí redukční hranice se nezapočítá nic, neboť denní vyměřovací základ nebyl vyšší než 2.199 Kč
 • součet obou redukovaných částek představuje denní redukovaný vyměřovací základ, tedy 1.319,4 + 106,7 ≐ 1.427 Kč
 • denní ošetřovné pak bude představovat 857 Kč (60 procent z 1.427 Kč)

V roce 2024 dostane paní Loudová ošetřovné za 9 dnů ve výši 7.713 Kč (857 Kč x 9), což je o 207 Kč více, než by dostala v roce 2023.

Vývoj redukčních hranic pro ošetřovné >>

Délka výplaty ošetřovného

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 dní, pokud je rodič samoživitel (a stará se o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku), pak 16 dní.

Během podpůrčí doby (tj. doby výplaty ošetřovného) je možné se v péči o nemocného jednou vystřídat - například s druhým rodičem.

Po uplynutí doby výplaty ošetřovného má rodič nárok na volno v zaměstnání (zaměstnavatel za něj platí pojistné), ale nedostává již ošetřovné.

Jsem na »ošetřovačce« s jedním dítětem a osmý den jeho nemoci onemocní i druhé. Dostanu ošetřování zaplacené dvakrát?
Ne, nedostanete. Ale po uzdravení prvního dítěte můžete čerpat zbytek z dalších devíti dnů u druhého dítěte. Takže dostanete zaplacených 9 dní (nemoc prvního dítěte) a sedm dní (nemoc druhého dítěte). Dva dny se budete tedy starat o obě děti za jedno ošetřovné.

Více na https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-rodina-deti/123886/nejcastejsi-otazky-k-osetrovacce.html?utm_source=prozeny.blesk.cz&utm_medium=copy

Pokud se doba ošetřování více osob překrývá, pak je částka ošetřovného vyplacena pouze jednou.

Příklad:

Rodič (který není samoživitel) pobírá ošetřovné za první dítě. První dítě je nemocné 12 dní. Šestý den nemoci prvního dítěte onemocní druhé dítě a je nemocné tři týdny. Po dobu, kdy se nemoci s nárokem na ošetřovné překrývají, obdrží rodič pouze ošetřovné za jedno dítě.  Rodič tedy dostává ošetřovné za 9 dní ošetřování prvního dítěte plus ošetřovné za následujících 5 dní zbývajících z nároku za ošetřování druhého dítěte. Po 14 dnech již nemá rodič nárok na další vyplácení ošetřovného.

 

Kdo vyplácí ošetřovné

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny). Peníze se vyplácejí (podle rozhodnutí příjemce dávky) buď na bankovní účet, nebo v hotovosti prostřednictvím pošty.


Žádost o ošetřovné 

 • O ošetřovné žádá zaměstnanec zaměstnavatele prostřednictvím tiskopisu Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče), který vystaví ošetřující lékař.
 • Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který vystaví přímo škola.
 • Pokud dojde v průběhu ošetřování k vystřídání osob, budete vyplňovat Žádost o ošetřovné osoby, která převzala ošetřování (péči).  Tiskopis podepisují obě zúčastněné pečující osoby a svému zaměstnavateli  jej předává osoba, která ošetřování převzala.
 • Při ukončení potřeby ošetřování vystaví ošetřující lékař Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče).

Tiskopisy předává zaměstnanec neprodleně svému zaměstnavateli, který je odešle okresní správě sociálního zabezpečení.

Kdy se vyplácí ošetřovné

OSSZ dávku vyplácí nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, kdy byly doručeny řádně vyplněné podklady. 

 

Další dávky - nemoc


 

Zprávy k dávkám a příspěvkům

 


Otázky a odpovědi k ošetřovnému

 • Kdy mám nárok na ošetřovné?

  Nárok na čerpání ošetřovného má zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci z důvodu:

  • ošetřování dítěte mladšího 10 let, které je nemocné nebo po úraze
  • ošetřování člena domácnosti, který je nemocný nebo po úraze a jaho zdravotní stav vyžaduje ošetřování jinou osobou
  • ošetřování dítěte mladšího 10 let, pokud dojde k uzavření školského zařízení z důvodu havárie či epidemie anebo pokud byla dítěti nařízena karanténa
  Rozhodnutí o potřebě ošetřování vydává ošetřující lékař osoby, která onemocněla.

 • Jak dlouho se bere ošetřovné?

  Ošetřovné je vypláceno maximálně na dobu 9 kalendářních dní. Vyjímkou je solo rodič, který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které ještě neukončilo povinnou školní docházku, ten má nárok na ošetřovné až po dobu 16 kalendářních dní. Výši ošetřovného si spočítejte na Kalkulačce ošetřovného.

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V