Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená (dále RD) je pracovní volno, které je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni (nebo zaměstnanci) na jejich žádost. Rodičovská dovolená se týká pouze zaměstnanců. Zaměstnanci i OSVČ mají během péče o malé dítě nárok na finanční podporu - rodičovský příspěvek.


 

Délka rodičovské dovolené

Rodičovská dovolená se dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. § 196 poskytuje zaměstnankyni (zaměstnanci) po dobu, na jakou zaměstnavatele zažádají, maximálně však do 3 let věku dítěte.

 • Matce přísluší po skončení mateřské dovolené (případně si před rodičovskou dovolenou může vybrat nevyčerpanou řádnou dovolenou).
 • Otci přísluší ode dne narození dítěte.

Během rodičovské dovolené žena (či muž) čerpá rodičovský příspěvek, který nahrazuje ušlý příjem po dobu, kdy rodič pečuje o dítě.

Délka rodičovské dovolené se nemusí krýt s délkou pobírání rodičovského příspěvku (sociální dávka).

Rodičovský příspěvek


KALKULAČKA

 

Žádost o rodičovskou dovolenou

 • Konkrétní forma žádosti o rodičovskou dovolenou není stanovena, ale osvědčila se žádost písemná.
 • Rodič v žádosti svého zaměstnavatele informuje o době, po kterou hodlá čerpat rodičovskou dovolenou. Neurčí‑li rodič v žádosti o rodičovskou dovolenou její rozsah, má se za to, že ji hodlá čerpat v plném rozsahu, tj. do tří let věku dítěte.
 • Žádost se zaměstnavateli podává před nástupem na rodičovskou dovolenou.

  

Způsoby čerpání rodičovské dovolené

Rodiče mají tyto možnosti čerpání rodičovské dovolené:

 • jako celek do 3 let věku dítěte,
 • jako celek na dobu kratší než dovršené třetí narozeniny dítěte,
 • jako celek na dobu kratší než dovršené třetí narozeniny dítěte a potom postupně prodlužovat podle potřeby,
 • přerušovaně (např. po roce RD přerušit, nastoupit do práce na několik měsíců a pak se opět vrátit na RD).

Pokud si nejste jisti, kdy přesně se budete chtít do zaměstnání vrátit, lze obecně doporučit žádat o kratší rodičovskou dovolenou a tu pak podle potřeby prodlužovat.

Výše příspěvku na rodičovské dovolené

Na Kalkulačce rodičovského příspěvku si můžete spočítat výši vašeho měsíčního příspěvku.

Kalkulačka rodičovského příspěvku 2023Čerpání rodičovské dovolené oběma rodiči

V čerpání mateřské a rodičovské dovolené se rodiče vzájemně neomezují. Otec může čerpat rodičovskou dovolenou současně s mateřskou nebo rodičovskou dovolenou matky, nebo se mohou s matkou v čerpání rodičovské dovolené podle potřeby střídat. Na rodičovský příspěvek má však nárok pouze jeden z rodičů.

Máte vybrané JMÉNO?

Rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek

Je třeba si uvědomit, že rodičovská dovolená podle zákoníku práce a rodičovský příspěvek (finanční podpora) podle zákona o státní sociální podpoře jsou dva samostatné a na sobě nezávislé instituty.

Příklady možných životních situací:

 • Matka zvolila čerpání rodičovského příspěvku na tři roky. Jelikož jí ale dítě ráda pohlídá babička, do zaměstnání se chce vrátit už po dvou letech rodičovské dovolené. Matka bude po návratu do zaměstnání mimo výplaty pobírat i rodičovský příspěvek, protože splnila podmínky pro jeho pobírání, i když už nečerpá rodičovskou dovolenou.
 • Matka zvolila čerpání rodičovského příspěvku na dva roky. Protože je ale její dítě často nemocné, rozhodla se, že bude čerpat rodičovskou dovolenou do tří let věku dítěte. Po dovršení druhého roku věku dítěte nebude matka pobírat rodičovský příspěvek, ale bude čerpat rodičovskou dovolenou.
 • Pokud si rodič zvolil čtyřletou variatu rodičovského příspěvku, neopravňuje ho to k delší rodičovské dovolené (ta vždy končí s dovršením třetích narozenin dítěte).
 • Pokud chce rodič zůstat s dítětem déle, může požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy z důvodu péče o dítě (zaměstnavatel však žádosti není povinen vyhovět).

Práce při rodičovské dovolené

Příjem rodiče pro nárok na výplatu rodičovského příspěvku není sledován.

To znamená, že pokud jste na rodičovské dovolené a pobíráte rodičovský příspěvek, můžete si k tomu dle platných zákonů přivydělávat bez omezení.

Aby rodič o nárok na rodičovský příspěvek nepřišel, je ale potřeba dodržet pravidlo zabezpečení osobní, celodenní a řádné péče o dítě.


Možné formy práce a přivýdělku

Zaměstnanecký poměr

Pokud se rozhodnete vrátit se do práce, byť jen na zkrácený úvazek, je třeba si uvědomit, že návrat k zaměstnavateli na původní pracovní smlouvu znamená ukončení (nebo přerušení) rodičovské dovolené – ne však nutně konec pobírání rodičovského příspěvku. Pozor ale na konec ochranné doby a tedy možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Dohody mimo pracovní poměr – DPP a DPČ

Pokud si chcete krátkodobě nebo nárazově přivydělat a nechcete tím ohrozit svou rodičovskou dovolenou, můžete se zaměstnavatelem (stávajícím nebo jiným) uzavřít dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Pozor ale dejte na to, kolik si na DPP nebo DPČ vyděláte. Pokud váš měsíční příjem přesáhne určitou hranici, nevyhnete se platbě zdravotního a sociálního pojištění.

Osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ

Výkon samostatně výdělečné činnosti při souběžném pobírání rodičovského příspěvku je možný a dokonce z pohledu placení zdravotního a sociálního pojištění výhodný. Pokud je OSVČ poživatelem rodičovského příspěvku, jedná se o osobu vykonávající vedlejší samostanou výdělečnou činnost a povinné pojistné se platí ze skutečně dosaženého hrubého zisku.


Trvání pracovního poměru během mateřské a rodičovské dovolené

Po dobu mateřské a rodičovské dovolené – maximálně tedy do tří let věku dítěte - jsou zaměstnanci se smlouvou na dobu neurčitou pod ochranou a nemohou dostat (až na vyjímky, jako organizační důvody, hrubé porušení pracovní povinnosti, odsouzení k odnětí svobody) od zaměstnavatele výpověď.

 • Pokud pracujete na smlouvu na dobu určitou, platí ochrana pouze do konce smlouvy.
 • Během těhotenství, mateřské a rodičovské dovolené nemůžete dostat výpověď pro nadbytečnost.
 • O délce mateřské a rodičovské dovolené rozhodují rodiče sami a až do tří let věku dítěte jim zaměstnavatel musí vyhovět.
 • O návratu do zaměstnání se se zaměstnavatelem můžete dohodnout předem. Ovšem, pokud nahlásíte kratší rodičovskou dovolenou a později se rozhodnete, že chcete nebo potřebujete zůstat s dítětem doma déle, musí vám zaměstnavatel vyhovět.
 • Složitější se zdá situace, kdy se rozhodnete vrátit do zaměstnání dříve, než jste zaměstnavateli původně oznámili. Existují dva právní výklady – jeden říká, že dřívější návrat je možný jen se souhlasem zaměstnavatele ( z důvodu přijatého zástupu) , druhý, že zaměstnavatel musí vyhovět i v tomto případě.
 • Pokud se vám narodí další dítě a na rodičovskou dovolenou naváže další mateřská dovolená, zaměstnavatel vám musí držet místo až do tří let dalšího potomka.
 • Pokud dostanete výpověď z organizačních důvodů, máte nárok na odstupné, které se rovná jedné až třem průměrným mzdám.
 • Jestliže budete chtět zůstat s dítětem doma i po jeho třetích narozeninách, můžete se se zaměstnavatelem domluvit na čerpání neplaceného volna – ten s tím ale nemusí souhlasit a může vám dát výpověď.

 

Nárok na řádnou dovolenou po mateřské a rodičovské dovolené

Do odpracovaných dnů pro vznik nároku na dovolenou se mimo jiné započítávají :  

Do odpracovaných dnů pro vznik nároku na dovolenou nezapočítávají
   
Požádá-li matka zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět (stejně se postupuje i po skončení 22 týdenní rodičovské dovolené otce dítěte). V tomto případě nedochází k žádnému krácení dovolené. Ale pozor, během čerpání řádné dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou neběží ochranná doba a zaměstnavatel tedy může dát matce výpověď. 

Za dny rodičovské dovolené se dovolená krátí! Dovolenou je tedy možné vyčerpat i po skončení rodičovské dovolené, ale takto čerpaná dovolená bude podléhat zákonnému krácení.

 

Žádost o řádnou dovolenou je zaměstnavateli nutné podat před nástupem na řádnou dovolenou.

Souběžné pobírání rodičovského příspěvku a čerpání dovolené se nevylučuje.

 

Pojištění po dobu rodičovské dovolené

Pojistné na zdravotní pojištění hradí za osoby čerpající rodičovskou (a mateřskou) dovolenou stát, a to i v případě, kdy ji čerpají matka a otec současně.


Zákonná úprava rodičovské dovolené

Rodičovskou dovolenou definuje § 196 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.


Pravidlo zabezpečení péče o dítě

Rodičovský příspěvek je vyplácen, pokud je splněno pravidlo zabezpečení osobní, celodenní a řádné péče o dítě:

Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou, i když:

 • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci,
 • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
 • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
 • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,
 • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

Jednoduše shrnuto za celodenní a řádnou péči o děti se považuje i situace, pokud vaše dítě (je-li mladší 2 let) navštěvuje jesle, mateřskou školku nebo dětskou skupinu v rozsahu maximálně 46 hodin v měsíci. Pokud je vaše dítě starší 2 let, docházka do těchto zařízení se nesleduje.

Další dávky - rodina


Zprávy k tématu

Zprávy k dávkám a příspěvkům

Po 00:00 Porodné jen na dvě děti (MojeNebankovka) Finanční rady
 
Kurzy a školení - daně a účetnictví

 Datum   Název kurzuTypMístoPořádá
 3.6.   Obchody s EU z pohledu DPH srozumitelně, názorně a s …  W Online VOX
 4.6.   Zaměstnávání cizinců v České republice  K Praha Verlag Dashöfer
 5.6.   Mzdová účtárna v příkladech, otázkách a odpovědích od A do …  K Praha ANAG
 5.6.   Zákon o registru smluv pro účetní, ekonomy a daňové specialisty …  W Online VOX
 5.6.   Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup …  W Online VOX
 5.6.   Daňové a účetní aspekty darování a dalších forem fundraisingu (vstup …  K Praha VOX
 5.6.   Zákon o registru smluv pro účetní, ekonomy a daňové specialisty …  K Praha VOX
 6.6.   Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé • prezenčně i …  K Praha ANAG
 7.6.   Home office aneb práce na dálku v současné praxi • …  K Praha ANAG
 7.6.   Zaměstnávání malého rozsahu • DPP a DPČ v roce 2024 …  K Brno ANAG
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Otázky a odpovědi k rodičovské dovolené

 • Jaký je rozdíl mezi rodičovskou dovolenou a rodičovkým příspěvkem?

  Rozdíl je velký. Rodičovská dovolená je pracovní volno, které je zaměstnavatel povinnen poskytnout zaměstnankyni (či zaměstnanci) na dobu, o kterou požádá, maximálně však do 3 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek je státní sociální dávka, která nahrazuje rodiči ušlý příjem po dobu péče o dítě a může být pobírán až do 4 let dítěte.

 • Jak se žádá o rodičovskou dovolenou?

  Žádná konkrétní forma či formulář žádosti o rodičovskou dovolenou není stanoven, ale obvykle se zasílá zaměstnavateli písemná žádost se specifikací předpokládané délky dovolené. Žádost se posílá před nástupem na rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená obvykle přímo navazuje na mateřskou dovolenou nebo na ni rodič nastoupí po vyčerpání dnů řádné dovolené. Poskytnutá rodičovská dovolená (pracovní volno) končí maximálně dovršením 3 let dítěte.Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.