Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.7.2020 (aktuální znění)
  Úvod Úvod
  ČÁST PRVNÍ § 1-654 OBECNÁ ČÁST
  Hlava I § 1-14 Předmět úpravy a její základní zásady
  Díl 1 § 1-8 Soukromé právo
  Díl 2 § 9-11 Užití předpisů občanského práva
  Díl 3 § 12-14 Ochrana soukromých práv
  Hlava II § 15-435 Osoby
  Díl 1 § 15-22 Všeobecná ustanovení
  Díl 2 § 23-117 Fyzické osoby
  Oddíl 1 § 23-37 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 38-65 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
  Oddíl 3 § 66-70 Nezvěstnost
  Oddíl 4 § 71-76 Domněnka smrti
  Oddíl 5 § 77-80 Jméno a bydliště člověka
  Oddíl 6 § 81-117 Osobnost člověka
  Pododdíl 1 § 81-83 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 84-90 Podoba a soukromí
  Pododdíl 3 § 91-103 Právo na duševní a tělesnou integritu
  Pododdíl 4 § 104-110 Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu
  Pododdíl 5 § 111-112 Nakládání s částmi lidského těla
  Pododdíl 6 § 113-117 Ochrana lidského těla po smrti člověka
  Díl 3 § 118-418 Právnické osoby
  Oddíl 1 § 118-209 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 210-302 Korporace
  Pododdíl 1 § 210-213 Obecně o korporacích
  Pododdíl 2 § 214-302 Spolek
  Oddíl 3 § 303-401 Fundace
  Pododdíl 1 § 303-305 Obecně o fundacích
  Pododdíl 2 § 306-393 Nadace
  Pododdíl 3 § 394-401 Nadační fond
  Oddíl 4 § 402-418 Ústav
  Díl 4 § 419 Spotřebitel
  Díl 5 § 420-435 Podnikatel
  Hlava III § 436-488 Zastoupení
  Díl 1 § 436-440 Všeobecná ustanovení
  Díl 2 § 441-456 Smluvní zastoupení
  Oddíl 1 § 441-449 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 450-456 Prokura
  Díl 3 § 457-488 Zákonné zastoupení a opatrovnictví
  Oddíl 1 § 457-464 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 465-485 Opatrovnictví člověka
  Oddíl 3 § 486-488 Opatrovnictví právnické osoby
  Hlava IV § 489-544 Věci a jejich rozdělení
  Díl 1 § 489-495 Všeobecná ustanovení
  Díl 2 § 496-504 Rozdělení věcí
  Díl 3 § 505-513 Součást věci a příslušenství věci
  Díl 4 § 514-544 Cenný papír
  Oddíl 1 § 514-524 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 525-528 Zaknihované cenné papíry
  Oddíl 3 § 529-544 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír
  Pododdíl 1 § 529-535 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír
  Pododdíl 2 § 536-544 Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír
  Hlava V § 545-654 Právní skutečnosti
  Díl 1 § 545-599 Právní jednání
  Oddíl 1 § 545-554 Všeobecná ustanovení
  Oddíl 2 § 555-558 Výklad právních jednání
  Oddíl 3 § 559-564 Forma právních jednání
  Oddíl 4 § 565-569 Soukromá listina a veřejná listina
  Oddíl 5 § 570-573 Právní jednání vůči nepřítomné osobě
  Oddíl 6 § 574-588 Neplatnost právních jednání
  Oddíl 7 § 589-599 Relativní neúčinnost
  Díl 2 § 600-608 Právní události
  Díl 3 § 609-654 Promlčení a prekluze
  Oddíl 1 § 609-653 Promlčení
  Pododdíl 1 § 609-628 Všeobecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 629-644 Délka promlčecí lhůty
  Pododdíl 3 § 645-652 Běh promlčecí lhůty
  Pododdíl 4 § 653 Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
  Oddíl 2 § 654 Prekluze
  ČÁST DRUHÁ § 655-975 RODINNÉ PRÁVO
  Hlava I § 655-770 Manželství
  Díl 1 § 655 Všeobecné ustanovení
  Díl 2 § 656-676 Vznik manželství
  Díl 3 § 677-686 Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
  Oddíl 1 § 677-679 Zdánlivé manželství
  Oddíl 2 § 680-686 Neplatnost manželství
  Díl 4 § 687-753 Povinnosti a práva manželů
  Oddíl 1 § 687-707 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 708-753 Manželské majetkové právo
  Díl 5 § 754-770 Zánik manželství
  Oddíl 1 § 754 Obecné ustanovení
  Oddíl 2 § 755-758 Rozvod manželství
  Oddíl 3 § 759-770 Následky zániku manželství
  Hlava II § 771-927 Příbuzenství a švagrovství
  Díl 1 § 771-774 Všeobecná ustanovení
  Díl 2 § 775-927 Poměry mezi rodiči a dítětem
  Oddíl 1 § 775-793 Určování rodičovství
  Oddíl 2 § 794-854 Osvojení
  Pododdíl 1 § 794-804 Osvojení, osvojitel a osvojované dítě
  Pododdíl 2 § 805-822 Souhlas s osvojením
  Pododdíl 3 § 823-831 Péče před osvojením
  Pododdíl 4 § 832-845 Následky osvojení
  Pododdíl 5 § 846-854 Osvojení zletilého
  Oddíl 3 § 855-923 Rodiče a dítě
  Pododdíl 1 § 855-859 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 860-864 Osobní jméno a příjmení dítěte
  Pododdíl 3 § 865-909 Rodičovská odpovědnost
  Pododdíl 4 § 910-923 Vyživovací povinnost
  Oddíl 4 § 924-926 Zvláštní opatření při výchově dítěte
  Oddíl 5 § 927 Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami
  Hlava III § 928-975 Poručenství a jiné formy péče o dítě
  Díl 1 § 928-942 Poručenství
  Díl 2 § 943-952 Opatrovnictví dítěte
  Oddíl 1 § 943-947 Opatrovník
  Oddíl 2 § 948-952 Opatrovník pro správu jmění dítěte
  Díl 3 § 953-970 Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství
  Oddíl 1 § 953-957 Svěření dítěte do péče jiné osoby
  Oddíl 2 § 958-970 Pěstounství
  Díl 4 § 971-975 Ústavní výchova
  ČÁST TŘETÍ § 976-1720 ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
  Hlava I § 976-978 Všeobecná ustanovení
  Hlava II § 979-1474 Věcná práva
  Díl 1 § 979-986 Obecná ustanovení
  Díl 2 § 987-1010 Držba
  Díl 3 § 1011-1114 Vlastnictví
  Oddíl 1 § 1011-1044 Povaha vlastnického práva a jeho rozsah
  Oddíl 2 § 1045-1114 Nabytí vlastnického práva
  Pododdíl 1 § 1045-1065 Přivlastnění a nález
  Pododdíl 2 § 1066-1073 Přirozený přírůstek
  Pododdíl 3 § 1074-1087 Umělý přírůstek
  Pododdíl 4 § 1088 Smíšený přírůstek
  Pododdíl 5 § 1089-1098 Vydržení
  Pododdíl 6 § 1099-1108 Převod vlastnického práva
  Pododdíl 7 § 1109-1113 Nabytí vlastnického práva od neoprávněného
  Pododdíl 8 § 1114 Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci
  Díl 4 § 1115-1239 Spoluvlastnictví
  Oddíl 1 § 1115-1120 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 1121-1125 Spoluvlastnický podíl
  Oddíl 3 § 1126-1139 Správa společné věci
  Oddíl 4 § 1140-1157 Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví
  Oddíl 5 § 1158-1222 Bytové spoluvlastnictví
  Pododdíl 1 § 1158-1162 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 1163-1169 Vznik jednotky
  Pododdíl 3 § 1170-1174 Výstavba domu s jednotkami
  Pododdíl 4 § 1175-1188 Práva a povinnosti vlastníka jednotky
  Pododdíl 5 § 1189-1216 Správa domu a pozemku
  Pododdíl 6 § 1217-1219 Zrušení bytového spoluvlastnictví
  Pododdíl 7 § 1220-1222 Společná ustanovení
  Oddíl 6 § 1223-1235 Přídatné spoluvlastnictví
  Oddíl 7 § 1236-1239 Zvláštní ustanovení o společenství jmění
  Díl 5 § 1240-1399 Věcná práva k cizím věcem
  Oddíl 1 § 1240-1256 Právo stavby
  Pododdíl 1 § 1240-1242 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 1243-1249 Vznik a zánik práva stavby
  Pododdíl 3 § 1250-1256 Právní poměry z práva stavby
  Oddíl 2 § 1257-1308 Věcná břemena
  Pododdíl 1 § 1257-1259 Obecná ustanovení o služebnostech
  Pododdíl 2 § 1260-1262 Nabytí služebnosti
  Pododdíl 3 § 1263-1266 Právní poměry ze služebnosti
  Pododdíl 4 § 1267-1282 Některé pozemkové služebnosti
  Pododdíl 5 § 1283-1298 Užívací právo
  Pododdíl 6 § 1299-1302 Zánik služebnosti
  Pododdíl 7 § 1303-1308 Reálná břemena
  Oddíl 3 § 1309-1394 Zástavní právo
  Pododdíl 1 § 1309-1311 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 1312-1345 Zastavení
  Pododdíl 3 § 1346-1352 Rozsah zástavního práva
  Pododdíl 4 § 1353-1358 Práva a povinnosti ze zástavního práva
  Pododdíl 5 § 1359-1370 Výkon zástavního práva
  Pododdíl 6 § 1371-1375 Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
  Pododdíl 7 § 1376-1379 Zánik zástavního práva
  Pododdíl 8 § 1380-1384 Práva vlastníka při uvolnění zástavy
  Pododdíl 9 § 1385-1389 Záměna zástavního práva
  Pododdíl 10 § 1390-1394 Podzástavní právo
  Oddíl 4 § 1395-1399 Zadržovací právo
  Díl 6 § 1400-1474 Správa cizího majetku
  Oddíl 1 § 1400-1410 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku
  Pododdíl 1 § 1400-1404 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 1405-1408 Prostá správa cizího majetku
  Pododdíl 3 § 1409-1410 Plná správa cizího majetku
  Oddíl 2 § 1411-1437 Pravidla správy
  Pododdíl 1 § 1411-1418 Povinnosti správce vůči beneficientovi
  Pododdíl 2 § 1419-1422 Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám
  Pododdíl 3 § 1423-1427 Inventář, jistota a pojištění
  Pododdíl 4 § 1428-1431 Společná správa
  Pododdíl 5 § 1432-1435 Obezřetné investice
  Pododdíl 6 § 1436-1437 Vyúčtování
  Oddíl 3 § 1438-1447 Skončení správy
  Oddíl 4 § 1448-1474 Svěřenský fond
  Pododdíl 1 § 1448-1452 Pojem svěřenského fondu a jeho vznik
  Pododdíl 2 § 1453-1456 Správa svěřenského fondu
  Pododdíl 3 § 1457-1462 Obmyšlený
  Pododdíl 4 § 1463-1467 Dohled nad správou svěřenského fondu
  Pododdíl 5 § 1468-1470 Změny svěřenského fondu
  Pododdíl 6 § 1471-1474 Zánik svěřenského fondu
  Hlava III § 1475-1720 Dědické právo
  Díl 1 § 1475-1490 Právo na pozůstalost
  Díl 2 § 1491-1593 Pořízení pro případ smrti
  Oddíl 1 § 1491-1493 Všeobecná ustanovení
  Oddíl 2 § 1494-1581 Závěť
  Pododdíl 1 § 1494-1531 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 1532-1550 Forma závěti
  Pododdíl 3 § 1551-1574 Vedlejší doložky v závěti
  Pododdíl 4 § 1575-1581 Zrušení závěti
  Oddíl 3 § 1582-1593 Dědická smlouva
  Díl 3 § 1594-1632 Odkaz
  Oddíl 1 § 1594-1603 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 1604-1619 Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů
  Pododdíl 1 § 1604-1607 Odkaz věcí určitého druhu
  Pododdíl 2 § 1608-1611 Odkaz určité věci
  Pododdíl 3 § 1612-1617 Odkaz pohledávky
  Pododdíl 4 § 1618-1619 Jiné odkazy
  Oddíl 3 § 1620-1632 Nabytí odkazu
  Díl 4 § 1633-1641 Zákonná posloupnost
  Díl 5 § 1642-1664 Povinný díl Započtení na povinný díl a na dědický podíl
  Oddíl 1 § 1642-1645 Nepominutelný dědic
  Oddíl 2 § 1646-1649 Vydědění
  Oddíl 3 § 1650-1653 Ochrana nepominutelného dědice
  Oddíl 4 § 1654-1657 Výpočet povinného dílu
  Oddíl 5 § 1658-1664 Započtení na povinný díl a na dědický podíl
  Díl 6 § 1665-1669 Právo některých osob na zaopatření
  Díl 7 § 1670-1713 Přechod pozůstalosti na dědice
  Oddíl 1 § 1670-1676 Nabytí dědictví
  Oddíl 2 § 1677-1689 Správa pozůstalosti a její soupis
  Oddíl 3 § 1690-1693 Potvrzení dědictví
  Oddíl 4 § 1694-1700 Rozdělení pozůstalosti
  Oddíl 5 § 1701-1713 Dluhy postihující dědice
  Díl 8 § 1714-1720 Zcizení dědictví
  ČÁST ČTVRTÁ § 1721-3014 RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
  Hlava I § 1721-2054 Všeobecná ustanovení o závazcích
  Díl 1 § 1721-1723 Vznik závazků a jejich obsah
  Díl 2 § 1724-1788 Smlouva
  Oddíl 1 § 1724-1730 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 1731-1745 Uzavření smlouvy
  Oddíl 3 § 1746-1755 Obsah smlouvy
  Oddíl 4 § 1756-1758 Forma smlouvy
  Oddíl 5 § 1759-1769 Účinky smlouvy
  Oddíl 6 § 1770-1784 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy
  Oddíl 7 § 1785-1788 Smlouva o smlouvě budoucí
  Díl 3 § 1789-1809 Obsah závazků
  Díl 4 § 1810-1867 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem
  Oddíl 1 § 1810-1819 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 1820-1851 Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory
  Pododdíl 1 § 1820-1840 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 1841-1851 Finanční služby
  Oddíl 3 § 1852-1867 Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
  Díl 5 § 1868-1878 Společné dluhy a pohledávky
  Díl 6 § 1879-1907 Změny závazků
  Oddíl 1 § 1879-1900 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka
  Pododdíl 1 § 1879-1887 Změna v osobě věřitele
  Pododdíl 2 § 1888-1894 Změna v osobě dlužníka
  Pododdíl 3 § 1895-1900 Postoupení smlouvy
  Oddíl 2 § 1901-1907 Změny v obsahu závazků
  Díl 7 § 1908-2009 Zánik závazků
  Oddíl 1 § 1908-1980 Splnění
  Oddíl 2 § 1981-2009 Jiné způsoby zániku závazků
  Díl 8 § 2010-2054 Zajištění a utvrzení dluhů
  Oddíl 1 § 2010-2017 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 2018-2047 Zajištění dluhu
  Oddíl 3 § 2048-2054 Utvrzení dluhu
  Hlava II § 2055-2893 Závazky z právních jednání
  Díl 1 § 2055-2188 Převedení věci do vlastnictví jiného
  Oddíl 1 § 2055-2078 Darování
  Pododdíl 1 § 2055-2065 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2066-2067 Zvláštní ustanovení o platnosti darování
  Pododdíl 3 § 2068-2078 Odvolání daru
  Oddíl 2 § 2079-2183 Koupě
  Pododdíl 1 § 2079-2084 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2085-2127 Koupě movité věci
  Pododdíl 3 § 2128-2131 Koupě nemovité věci
  Pododdíl 4 § 2132-2157 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
  Pododdíl 5 § 2158-2174 Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě
  Pododdíl 6 § 2175-2183 Zvláštní ustanovení o koupi závodu
  Oddíl 3 § 2184-2188 Směna
  Díl 2 § 2189-2400 Přenechání věci k užití jinému
  Oddíl 1 § 2189-2192 Výprosa
  Oddíl 2 § 2193-2200 Výpůjčka
  Oddíl 3 § 2201-2331 Nájem
  Pododdíl 1 § 2201-2234 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2235-2301 Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu Základní ustanovení
  Pododdíl 3 § 2302-2315 Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání Základní ustanovení
  Pododdíl 4 § 2316-2320 Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých
  Pododdíl 5 § 2321-2325 Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku
  Pododdíl 6 § 2326-2331 Ubytování
  Oddíl 4 § 2332-2357 Pacht
  Pododdíl 1 § 2332-2344 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2345-2348 Zemědělský pacht
  Pododdíl 3 § 2349-2357 Pacht závodu
  Oddíl 5 § 2358-2389 Licence
  Pododdíl 1 § 2358-2370 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2371-2383 Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem
  Pododdíl 3 § 2384-2386 Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou
  Pododdíl 4 § 2387-2389 Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze
  Oddíl 6 § 2390-2394 Zápůjčka
  Oddíl 7 § 2395-2400 Úvěr
  Díl 3 § 2401 Pracovní poměr
  Díl 4 § 2402-2429 Závazky ze schovacích smluv
  Oddíl 1 § 2402-2414 Úschova
  Pododdíl 1 § 2402-2408 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2409-2414 Úschova cenného papíru
  Oddíl 2 § 2415-2429 Skladování
  Díl 5 § 2430-2520 Závazky ze smluv příkazního typu
  Oddíl 1 § 2430-2444 Příkaz
  Oddíl 2 § 2445-2454 Zprostředkování
  Oddíl 3 § 2455-2470 Komise
  Oddíl 4 § 2471-2482 Zasílatelství
  Oddíl 5 § 2483-2520 Obchodní zastoupení
  Díl 6 § 2521-2549a Zájezd
  Díl 7 § 2550-2585 Závazky ze smluv o přepravě
  Oddíl 1 § 2550-2581 Přeprava osob a věcí
  Pododdíl 1 § 2550-2554 Přeprava osoby
  Pododdíl 2 § 2555-2571 Přeprava věci
  Pododdíl 3 § 2572-2577 Náložný list
  Pododdíl 4 § 2578-2581 Společná ustanovení o přepravě osob a věcí
  Oddíl 2 § 2582-2585 Provoz dopravního prostředku
  Díl 8 § 2586-2635 Dílo
  Oddíl 1 § 2586-2619 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 2620-2622 Určení ceny podle rozpočtu
  Oddíl 3 § 2623-2630 Stavba jako předmět díla
  Oddíl 4 § 2631-2635 Dílo s nehmotným výsledkem
  Díl 9 § 2636-2651 Péče o zdraví
  Díl 10 § 2652-2661 Kontrolní činnost
  Díl 11 § 2662-2700 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu
  Oddíl 1 § 2662-2679 Účet
  Pododdíl 1 § 2662-2668 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2669 Platební účet
  Pododdíl 3 § 2670-2675 Jiný než platební účet
  Pododdíl 4 § 2676-2679 Vkladní knížka
  Oddíl 2 § 2680-2681 Jednorázový vklad
  Oddíl 3 § 2682-2693 Akreditiv
  Oddíl 4 § 2694-2700 Inkaso
  Díl 12 § 2701-2715 Závazky ze zaopatřovacích smluv
  Oddíl 1 § 2701-2706 Důchod
  Oddíl 2 § 2707-2715 Výměnek
  Díl 13 § 2716-2746 Společnost
  Oddíl 1 § 2716-2720 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 2721-2729 Práva a povinnosti společníků navzájem
  Oddíl 3 § 2730-2735 Správa společnosti
  Oddíl 4 § 2736-2738 Práva a povinnosti společníků k třetím osobám
  Oddíl 5 § 2739-2743 Zánik členství
  Oddíl 6 § 2744-2746 Zánik společnosti
  Díl 14 § 2747-2755 Tichá společnost
  Díl 15 § 2756-2883 Závazky z odvážných smluv
  Oddíl 1 § 2756-2757 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 2758-2872 Pojištění
  Pododdíl 1 § 2758-2810 Základní ustanovení
  Pododdíl 2 § 2811-2820 Škodové pojištění
  Pododdíl 3 § 2821-2823 Obnosové pojištění
  Pododdíl 4 § 2824-2832 Obecná ustanovení o pojištění osob
  Pododdíl 5 § 2833-2843 Životní pojištění
  Pododdíl 6 § 2844-2846 Úrazové pojištění
  Pododdíl 7 § 2847-2848 Pojištění pro případ nemoci
  Pododdíl 8 § 2849-2855 Pojištění majetku
  Pododdíl 9 § 2856-2860 Pojištění právní ochrany
  Pododdíl 10 § 2861-2867 Pojištění odpovědnosti
  Pododdíl 11 § 2868-2870 Pojištění úvěru nebo záruky
  Pododdíl 12 § 2871-2872 Pojištění finančních ztrát
  Oddíl 3 § 2873-2883 Sázka, hra a los
  Pododdíl 1 § 2873-2880 Sázka
  Pododdíl 2 § 2881 Hra
  Pododdíl 3 § 2882 Los
  Pododdíl 4 § 2883 Společné ustanovení
  Díl 16 § 2884-2893 Závazky z právního jednání jedné osoby
  Oddíl 1 § 2884-2889 Veřejný příslib
  Pododdíl 1 § 2884-2886 Příslib odměny
  Pododdíl 2 § 2887-2889 Vypsání ceny
  Oddíl 2 § 2890-2893 Slib odškodnění
  Hlava III § 2894-2990 Závazky z deliktů
  Díl 1 § 2894-2971 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
  Oddíl 1 § 2894-2908 Základní ustanovení
  Oddíl 2 § 2909-2950 Povinnost nahradit škodu
  Pododdíl 1 § 2909-2919 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2920-2950 Zvláštní ustanovení
  Oddíl 3 § 2951-2971 Způsob a rozsah náhrady
  Pododdíl 1 § 2951-2955 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2956-2968 Náhrada při újmě na přirozených právech člověka
  Pododdíl 3 § 2969-2971 Zvláštní ustanovení
  Díl 2 § 2972-2990 Zneužití a omezení soutěže
  Oddíl 1 § 2972-2975 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 2976-2990 Nekalá soutěž
  Hlava IV § 2991-3014 Závazky z jiných právních důvodů
  Díl 1 § 2991-3005 Bezdůvodné obohacení
  Díl 2 § 3006-3014 Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného
  Oddíl 1 § 3006-3011 Nepřikázané jednatelství
  Oddíl 2 § 3012-3014 Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného
  ČÁST PÁTÁ § 3015-3081 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
  Hlava I § 3015-3027 Ustanovení společná
  Hlava II § 3028-3081 Ustanovení přechodná a závěrečná
  Díl 1 § 3028-3079 Přechodná ustanovení
  Oddíl 1 § 3028-3035 Všeobecná ustanovení
  Oddíl 2 § 3036-3037 Lhůty a doby
  Oddíl 3 § 3038-3040 Majetkové právo manželské
  Oddíl 4 § 3041-3053 Právnické osoby
  Oddíl 5 § 3054-3068 Věcná práva
  Oddíl 6 § 3069-3072 Dědické právo
  Oddíl 7 § 3073-3079 Závazková práva
  Díl 2 § 3080-3081 Závěrečná ustanovení
  Vybraná ustanovení z novel Vybraná ustanovení z novel

  Označení stránky: občanský zákoník, nový občanský zákoník, NOZ, 89/2012, zákon č. 89/2012 sb. občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., zákon 89/2012, občanský zákoník 89/2012, Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., zákon č. 89/2012
  ?

  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat     Mobil verze

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2021

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.