Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2024 (aktuální znění)
  Úvod Úvod
  ČÁST PRVNÍ § 1-654 OBECNÁ ČÁST
  Hlava I § 1-14 Předmět úpravy a její základní zásady
  Díl 1 § 1-8 Soukromé právo
  Díl 2 § 9-11 Užití předpisů občanského práva
  Díl 3 § 12-14 Ochrana soukromých práv
  Hlava II § 15-435 Osoby
  Díl 1 § 15-22 Všeobecná ustanovení
  Díl 2 § 23-117 Fyzické osoby
  Oddíl 1 § 23-37 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 38-65 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
  Oddíl 3 § 66-70 Nezvěstnost
  Oddíl 4 § 71-76 Domněnka smrti
  Oddíl 5 § 77-80 Jméno a bydliště člověka
  Oddíl 6 § 81-117 Osobnost člověka
  Pododdíl 1 § 81-83 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 84-90 Podoba a soukromí
  Pododdíl 3 § 91-103 Právo na duševní a tělesnou integritu
  Pododdíl 4 § 104-110 Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu
  Pododdíl 5 § 111-112 Nakládání s částmi lidského těla
  Pododdíl 6 § 113-117 Ochrana lidského těla po smrti člověka
  Díl 3 § 118-418 Právnické osoby
  Oddíl 1 § 118-209 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 210-302 Korporace
  Pododdíl 1 § 210-213 Obecně o korporacích
  Pododdíl 2 § 214-302 Spolek
  Oddíl 3 § 303-401 Fundace
  Pododdíl 1 § 303-305 Obecně o fundacích
  Pododdíl 2 § 306-393 Nadace
  Pododdíl 3 § 394-401 Nadační fond
  Oddíl 4 § 402-418 Ústav
  Díl 4 § 419 Spotřebitel
  Díl 5 § 420-435 Podnikatel
  Hlava III § 436-488 Zastoupení
  Díl 1 § 436-440 Všeobecná ustanovení
  Díl 2 § 441-456 Smluvní zastoupení
  Oddíl 1 § 441-449 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 450-456 Prokura
  Díl 3 § 457-488 Zákonné zastoupení a opatrovnictví
  Oddíl 1 § 457-464 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 465-485 Opatrovnictví člověka
  Oddíl 3 § 486-488 Opatrovnictví právnické osoby
  Hlava IV § 489-544 Věci a jejich rozdělení
  Díl 1 § 489-495 Všeobecná ustanovení
  Díl 2 § 496-504 Rozdělení věcí
  Díl 3 § 505-513 Součást věci a příslušenství věci
  Díl 4 § 514-544 Cenný papír
  Oddíl 1 § 514-524 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 525-528 Zaknihované cenné papíry
  Oddíl 3 § 529-544 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír
  Pododdíl 1 § 529-535 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír
  Pododdíl 2 § 536-544 Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír
  Hlava V § 545-654 Právní skutečnosti
  Díl 1 § 545-599 Právní jednání
  Oddíl 1 § 545-554 Všeobecná ustanovení
  Oddíl 2 § 555-558 Výklad právních jednání
  Oddíl 3 § 559-564 Forma právních jednání
  Oddíl 4 § 565-569 Soukromá listina a veřejná listina
  Oddíl 5 § 570-573 Právní jednání vůči nepřítomné osobě
  Oddíl 6 § 574-588 Neplatnost právních jednání
  Oddíl 7 § 589-599 Relativní neúčinnost
  Díl 2 § 600-608 Právní události
  Díl 3 § 609-654 Promlčení a prekluze
  Oddíl 1 § 609-653 Promlčení
  Pododdíl 1 § 609-628 Všeobecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 629-644 Délka promlčecí lhůty
  Pododdíl 3 § 645-652 Běh promlčecí lhůty
  Pododdíl 4 § 653 Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
  Oddíl 2 § 654 Prekluze
  ČÁST DRUHÁ § 655-975 RODINNÉ PRÁVO
  Hlava I § 655-770 Manželství
  Díl 1 § 655 Všeobecné ustanovení
  Díl 2 § 656-676 Vznik manželství
  Díl 3 § 677-686 Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
  Oddíl 1 § 677-679 Zdánlivé manželství
  Oddíl 2 § 680-686 Neplatnost manželství
  Díl 4 § 687-753 Povinnosti a práva manželů
  Oddíl 1 § 687-707 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 708-753 Manželské majetkové právo
  Díl 5 § 754-770 Zánik manželství
  Oddíl 1 § 754 Obecné ustanovení
  Oddíl 2 § 755-758 Rozvod manželství
  Oddíl 3 § 759-770 Následky zániku manželství
  Hlava II § 771-927 Příbuzenství a švagrovství
  Díl 1 § 771-774 Všeobecná ustanovení
  Díl 2 § 775-927 Poměry mezi rodiči a dítětem
  Oddíl 1 § 775-793 Určování rodičovství
  Oddíl 2 § 794-854 Osvojení
  Pododdíl 1 § 794-804 Osvojení, osvojitel a osvojované dítě
  Pododdíl 2 § 805-822 Souhlas s osvojením
  Pododdíl 3 § 823-831 Péče před osvojením
  Pododdíl 4 § 832-845 Následky osvojení
  Pododdíl 5 § 846-854 Osvojení zletilého
  Oddíl 3 § 855-923 Rodiče a dítě
  Pododdíl 1 § 855-859 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 860-864 Osobní jméno a příjmení dítěte
  Pododdíl 3 § 865-909 Rodičovská odpovědnost
  Pododdíl 4 § 910-923 Vyživovací povinnost
  Oddíl 4 § 924-926 Zvláštní opatření při výchově dítěte
  Oddíl 5 § 927 Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami
  Hlava III § 928-975 Poručenství a jiné formy péče o dítě
  Díl 1 § 928-942 Poručenství
  Díl 2 § 943-952 Opatrovnictví dítěte
  Oddíl 1 § 943-947 Opatrovník
  Oddíl 2 § 948-952 Opatrovník pro správu jmění dítěte
  Díl 3 § 953-970 Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství
  Oddíl 1 § 953-957 Svěření dítěte do péče jiné osoby
  Oddíl 2 § 958-970 Pěstounství
  Díl 4 § 971-975 Ústavní výchova
  ČÁST TŘETÍ § 976-1720 ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
  Hlava I § 976-978 Všeobecná ustanovení
  Hlava II § 979-1474 Věcná práva
  Díl 1 § 979-986 Obecná ustanovení
  Díl 2 § 987-1010 Držba
  Díl 3 § 1011-1114 Vlastnictví
  Oddíl 1 § 1011-1044 Povaha vlastnického práva a jeho rozsah
  Oddíl 2 § 1045-1114 Nabytí vlastnického práva
  Pododdíl 1 § 1045-1065 Přivlastnění a nález
  Pododdíl 2 § 1066-1073 Přirozený přírůstek
  Pododdíl 3 § 1074-1087 Umělý přírůstek
  Pododdíl 4 § 1088 Smíšený přírůstek
  Pododdíl 5 § 1089-1098 Vydržení
  Pododdíl 6 § 1099-1108 Převod vlastnického práva
  Pododdíl 7 § 1109-1113 Nabytí vlastnického práva od neoprávněného
  Pododdíl 8 § 1114 Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci
  Díl 4 § 1115-1239 Spoluvlastnictví
  Oddíl 1 § 1115-1120 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 1121-1125 Spoluvlastnický podíl
  Oddíl 3 § 1126-1139 Správa společné věci
  Oddíl 4 § 1140-1157 Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví
  Oddíl 5 § 1158-1222 Bytové spoluvlastnictví
  Pododdíl 1 § 1158-1162 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 1163-1169 Vznik jednotky
  Pododdíl 3 § 1170-1174 Výstavba domu s jednotkami
  Pododdíl 4 § 1175-1188 Práva a povinnosti vlastníka jednotky
  Pododdíl 5 § 1189-1216 Správa domu a pozemku
  Pododdíl 6 § 1217-1219 Zrušení bytového spoluvlastnictví
  Pododdíl 7 § 1220-1222 Společná ustanovení
  Oddíl 6 § 1223-1235 Přídatné spoluvlastnictví
  Oddíl 7 § 1236-1239 Zvláštní ustanovení o společenství jmění
  Díl 5 § 1240-1399 Věcná práva k cizím věcem
  Oddíl 1 § 1240-1256 Právo stavby
  Pododdíl 1 § 1240-1242 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 1243-1249 Vznik a zánik práva stavby
  Pododdíl 3 § 1250-1256 Právní poměry z práva stavby
  Oddíl 2 § 1257-1308 Věcná břemena
  Pododdíl 1 § 1257-1259 Obecná ustanovení o služebnostech
  Pododdíl 2 § 1260-1262 Nabytí služebnosti
  Pododdíl 3 § 1263-1266 Právní poměry ze služebnosti
  Pododdíl 4 § 1267-1282 Některé pozemkové služebnosti
  Pododdíl 5 § 1283-1298 Užívací právo
  Pododdíl 6 § 1299-1302 Zánik služebnosti
  Pododdíl 7 § 1303-1308 Reálná břemena
  Oddíl 3 § 1309-1394 Zástavní právo
  Pododdíl 1 § 1309-1311 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 1312-1345 Zastavení
  Pododdíl 3 § 1346-1352 Rozsah zástavního práva
  Pododdíl 4 § 1353-1358 Práva a povinnosti ze zástavního práva
  Pododdíl 5 § 1359-1370 Výkon zástavního práva
  Pododdíl 6 § 1371-1375 Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích
  Pododdíl 7 § 1376-1379 Zánik zástavního práva
  Pododdíl 8 § 1380-1384 Práva vlastníka při uvolnění zástavy
  Pododdíl 9 § 1385-1389 Záměna zástavního práva
  Pododdíl 10 § 1390-1394 Podzástavní právo
  Oddíl 4 § 1395-1399 Zadržovací právo
  Díl 6 § 1400-1474 Správa cizího majetku
  Oddíl 1 § 1400-1410 Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku
  Pododdíl 1 § 1400-1404 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 1405-1408 Prostá správa cizího majetku
  Pododdíl 3 § 1409-1410 Plná správa cizího majetku
  Oddíl 2 § 1411-1437 Pravidla správy
  Pododdíl 1 § 1411-1418 Povinnosti správce vůči beneficientovi
  Pododdíl 2 § 1419-1422 Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám
  Pododdíl 3 § 1423-1427 Inventář, jistota a pojištění
  Pododdíl 4 § 1428-1431 Společná správa
  Pododdíl 5 § 1432-1435 Obezřetné investice
  Pododdíl 6 § 1436-1437 Vyúčtování
  Oddíl 3 § 1438-1447 Skončení správy
  Oddíl 4 § 1448-1474 Svěřenský fond
  Pododdíl 1 § 1448-1452 Pojem svěřenského fondu a jeho vznik
  Pododdíl 2 § 1453-1456 Správa svěřenského fondu
  Pododdíl 3 § 1457-1462 Obmyšlený
  Pododdíl 4 § 1463-1467 Dohled nad správou svěřenského fondu
  Pododdíl 5 § 1468-1470 Změny svěřenského fondu
  Pododdíl 6 § 1471-1474 Zánik svěřenského fondu
  Hlava III § 1475-1720 Dědické právo
  Díl 1 § 1475-1490 Právo na pozůstalost
  Díl 2 § 1491-1593 Pořízení pro případ smrti
  Oddíl 1 § 1491-1493 Všeobecná ustanovení
  Oddíl 2 § 1494-1581 Závěť
  Pododdíl 1 § 1494-1531 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 1532-1550 Forma závěti
  Pododdíl 3 § 1551-1574 Vedlejší doložky v závěti
  Pododdíl 4 § 1575-1581 Zrušení závěti
  Oddíl 3 § 1582-1593 Dědická smlouva
  Díl 3 § 1594-1632 Odkaz
  Oddíl 1 § 1594-1603 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 1604-1619 Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů
  Pododdíl 1 § 1604-1607 Odkaz věcí určitého druhu
  Pododdíl 2 § 1608-1611 Odkaz určité věci
  Pododdíl 3 § 1612-1617 Odkaz pohledávky
  Pododdíl 4 § 1618-1619 Jiné odkazy
  Oddíl 3 § 1620-1632 Nabytí odkazu
  Díl 4 § 1633-1641 Zákonná posloupnost
  Díl 5 § 1642-1664 Povinný díl Započtení na povinný díl a na dědický podíl
  Oddíl 1 § 1642-1645 Nepominutelný dědic
  Oddíl 2 § 1646-1649 Vydědění
  Oddíl 3 § 1650-1653 Ochrana nepominutelného dědice
  Oddíl 4 § 1654-1657 Výpočet povinného dílu
  Oddíl 5 § 1658-1664 Započtení na povinný díl a na dědický podíl
  Díl 6 § 1665-1669 Právo některých osob na zaopatření
  Díl 7 § 1670-1713 Přechod pozůstalosti na dědice
  Oddíl 1 § 1670-1676 Nabytí dědictví
  Oddíl 2 § 1677-1689 Správa pozůstalosti a její soupis
  Oddíl 3 § 1690-1693 Potvrzení dědictví
  Oddíl 4 § 1694-1700 Rozdělení pozůstalosti
  Oddíl 5 § 1701-1713 Dluhy postihující dědice
  Díl 8 § 1714-1720 Zcizení dědictví
  ČÁST ČTVRTÁ § 1721-3014 RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
  Hlava I § 1721-2054 Všeobecná ustanovení o závazcích
  Díl 1 § 1721-1723 Vznik závazků a jejich obsah
  Díl 2 § 1724-1788 Smlouva
  Oddíl 1 § 1724-1730 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 1731-1745 Uzavření smlouvy
  Oddíl 3 § 1746-1755 Obsah smlouvy
  Oddíl 4 § 1756-1758 Forma smlouvy
  Oddíl 5 § 1759-1769 Účinky smlouvy
  Oddíl 6 § 1770-1784 Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy
  Oddíl 7 § 1785-1788 Smlouva o smlouvě budoucí
  Díl 3 § 1789-1809 Obsah závazků
  Díl 4 § 1810-1867 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem
  Oddíl 1 § 1810-1819 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 1820-1851 Smlouvy uzavírané distančním způsobem a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory
  Pododdíl 1 § 1820-1840 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 1841-1851 Finanční služby
  Oddíl 3 § 1852-1867 Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
  Díl 5 § 1868-1878 Společné dluhy a pohledávky
  Díl 6 § 1879-1907 Změny závazků
  Oddíl 1 § 1879-1900 Změna v osobě věřitele nebo dlužníka
  Pododdíl 1 § 1879-1887 Změna v osobě věřitele
  Pododdíl 2 § 1888-1894 Změna v osobě dlužníka
  Pododdíl 3 § 1895-1900 Postoupení smlouvy
  Oddíl 2 § 1901-1907 Změny v obsahu závazků
  Díl 7 § 1908-2009 Zánik závazků
  Oddíl 1 § 1908-1980 Splnění
  Oddíl 2 § 1981-2009 Jiné způsoby zániku závazků
  Díl 8 § 2010-2054 Zajištění a utvrzení dluhů
  Oddíl 1 § 2010-2017 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 2018-2047 Zajištění dluhu
  Oddíl 3 § 2048-2054 Utvrzení dluhu
  Hlava II § 2055-2893 Závazky z právních jednání
  Díl 1 § 2055-2188 Převedení věci do vlastnictví jiného
  Oddíl 1 § 2055-2078 Darování
  Pododdíl 1 § 2055-2065 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2066-2067 Zvláštní ustanovení o platnosti darování
  Pododdíl 3 § 2068-2078 Odvolání daru
  Oddíl 2 § 2079-2183 Koupě
  Pododdíl 1 § 2079-2084 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2085-2127 Koupě movité věci
  Pododdíl 3 § 2128-2131 Koupě nemovité věci
  Pododdíl 4 § 2132-2157 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
  Pododdíl 5 § 2158-2174b Zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli
  Pododdíl 6 § 2175-2183 Zvláštní ustanovení o koupi závodu
  Oddíl 3 § 2184-2188 Směna
  Díl 2 § 2189-2400 Přenechání věci k užití jinému
  Oddíl 1 § 2189-2192 Výprosa
  Oddíl 2 § 2193-2200 Výpůjčka
  Oddíl 3 § 2201-2331 Nájem
  Pododdíl 1 § 2201-2234 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2235-2301 Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu Základní ustanovení
  Pododdíl 3 § 2302-2315 Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání Základní ustanovení
  Pododdíl 4 § 2316-2320 Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých
  Pododdíl 5 § 2321-2325 Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku
  Pododdíl 6 § 2326-2331 Ubytování
  Oddíl 4 § 2332-2357 Pacht
  Pododdíl 1 § 2332-2344 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2345-2348 Zemědělský pacht
  Pododdíl 3 § 2349-2357 Pacht závodu
  Oddíl 5 § 2358-2389 Licence
  Pododdíl 1 § 2358-2370 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2371-2383 Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem
  Pododdíl 3 § 2384-2386 Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou
  Pododdíl 4 § 2387-2389 Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze
  Oddíl 6 § 2389a-2389u Poskytování digitálního obsahu
  Pododdíl 1 § 2389a-2389f Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2389g-2389s Zvláštní ustanovení o poskytování digitálního obsahu spotřebiteli
  Pododdíl 3 § 2389t-2389u Společná ustanovení
  Oddíl 7 § 2390-2394 Zápůjčka
  Oddíl 8 § 2395-2400 Úvěr
  Díl 3 § 2401 Pracovní poměr
  Díl 4 § 2402-2429 Závazky ze schovacích smluv
  Oddíl 1 § 2402-2414 Úschova
  Pododdíl 1 § 2402-2408 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2409-2414 Úschova cenného papíru
  Oddíl 2 § 2415-2429 Skladování
  Díl 5 § 2430-2520 Závazky ze smluv příkazního typu
  Oddíl 1 § 2430-2444 Příkaz
  Oddíl 2 § 2445-2454 Zprostředkování
  Oddíl 3 § 2455-2470 Komise
  Oddíl 4 § 2471-2482 Zasílatelství
  Oddíl 5 § 2483-2520 Obchodní zastoupení
  Díl 6 § 2521-2549a Zájezd
  Díl 7 § 2550-2585 Závazky ze smluv o přepravě
  Oddíl 1 § 2550-2581 Přeprava osob a věcí
  Pododdíl 1 § 2550-2554 Přeprava osoby
  Pododdíl 2 § 2555-2571 Přeprava věci
  Pododdíl 3 § 2572-2577 Náložný list
  Pododdíl 4 § 2578-2581 Společná ustanovení o přepravě osob a věcí
  Oddíl 2 § 2582-2585 Provoz dopravního prostředku
  Díl 8 § 2586-2635 Dílo
  Oddíl 1 § 2586-2619 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 2620-2622 Určení ceny podle rozpočtu
  Oddíl 3 § 2623-2630 Stavba jako předmět díla
  Oddíl 4 § 2631-2635 Dílo s nehmotným výsledkem
  Díl 9 § 2636-2651 Péče o zdraví
  Díl 10 § 2652-2661 Kontrolní činnost
  Díl 11 § 2662-2700 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu
  Oddíl 1 § 2662-2679 Účet
  Pododdíl 1 § 2662-2668 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2669 Platební účet
  Pododdíl 3 § 2670-2675 Jiný než platební účet
  Pododdíl 4 § 2676-2679 Vkladní knížka
  Oddíl 2 § 2680-2681 Jednorázový vklad
  Oddíl 3 § 2682-2693 Akreditiv
  Oddíl 4 § 2694-2700 Inkaso
  Díl 12 § 2701-2715 Závazky ze zaopatřovacích smluv
  Oddíl 1 § 2701-2706 Důchod
  Oddíl 2 § 2707-2715 Výměnek
  Díl 13 § 2716-2746 Společnost
  Oddíl 1 § 2716-2720 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 2721-2729 Práva a povinnosti společníků navzájem
  Oddíl 3 § 2730-2735 Správa společnosti
  Oddíl 4 § 2736-2738 Práva a povinnosti společníků k třetím osobám
  Oddíl 5 § 2739-2743 Zánik členství
  Oddíl 6 § 2744-2746 Zánik společnosti
  Díl 14 § 2747-2755 Tichá společnost
  Díl 15 § 2756-2883 Závazky z odvážných smluv
  Oddíl 1 § 2756-2757 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 2758-2872 Pojištění
  Pododdíl 1 § 2758-2810 Základní ustanovení
  Pododdíl 2 § 2811-2820 Škodové pojištění
  Pododdíl 3 § 2821-2823 Obnosové pojištění
  Pododdíl 4 § 2824-2832 Obecná ustanovení o pojištění osob
  Pododdíl 5 § 2833-2843 Životní pojištění
  Pododdíl 6 § 2844-2846 Úrazové pojištění
  Pododdíl 7 § 2847-2848 Pojištění pro případ nemoci
  Pododdíl 8 § 2849-2855 Pojištění majetku
  Pododdíl 9 § 2856-2860 Pojištění právní ochrany
  Pododdíl 10 § 2861-2867 Pojištění odpovědnosti
  Pododdíl 11 § 2868-2870 Pojištění úvěru nebo záruky
  Pododdíl 12 § 2871-2872 Pojištění finančních ztrát
  Oddíl 3 § 2873-2883 Sázka, hra a los
  Pododdíl 1 § 2873-2880 Sázka
  Pododdíl 2 § 2881 Hra
  Pododdíl 3 § 2882 Los
  Pododdíl 4 § 2883 Společné ustanovení
  Díl 16 § 2884-2893 Závazky z právního jednání jedné osoby
  Oddíl 1 § 2884-2889 Veřejný příslib
  Pododdíl 1 § 2884-2886 Příslib odměny
  Pododdíl 2 § 2887-2889 Vypsání ceny
  Oddíl 2 § 2890-2893 Slib odškodnění
  Hlava III § 2894-2990 Závazky z deliktů
  Díl 1 § 2894-2971 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
  Oddíl 1 § 2894-2908 Základní ustanovení
  Oddíl 2 § 2909-2950 Povinnost nahradit škodu
  Pododdíl 1 § 2909-2919 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2920-2950 Zvláštní ustanovení
  Oddíl 3 § 2951-2971 Způsob a rozsah náhrady
  Pododdíl 1 § 2951-2955 Obecná ustanovení
  Pododdíl 2 § 2956-2968 Náhrada při újmě na přirozených právech člověka
  Pododdíl 3 § 2969-2971 Zvláštní ustanovení
  Díl 2 § 2972-2990 Zneužití a omezení soutěže
  Oddíl 1 § 2972-2975 Obecná ustanovení
  Oddíl 2 § 2976-2990 Nekalá soutěž
  Hlava IV § 2991-3014 Závazky z jiných právních důvodů
  Díl 1 § 2991-3005 Bezdůvodné obohacení
  Díl 2 § 3006-3014 Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného
  Oddíl 1 § 3006-3011 Nepřikázané jednatelství
  Oddíl 2 § 3012-3014 Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného
  ČÁST PÁTÁ § 3015-3081 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
  Hlava I § 3015-3027 Ustanovení společná
  Hlava II § 3028-3081 Ustanovení přechodná a závěrečná
  Díl 1 § 3028-3079 Přechodná ustanovení
  Oddíl 1 § 3028-3035 Všeobecná ustanovení
  Oddíl 2 § 3036-3037 Lhůty a doby
  Oddíl 3 § 3038-3040 Majetkové právo manželské
  Oddíl 4 § 3041-3053 Právnické osoby
  Oddíl 5 § 3054-3068 Věcná práva
  Oddíl 6 § 3069-3072 Dědické právo
  Oddíl 7 § 3073-3079 Závazková práva
  Díl 2 § 3080-3081 Závěrečná ustanovení
  Vybraná ustanovení z novel Vybraná ustanovení z novel

  Kurzy a školení občanského a obchodního práva

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   7.3.   Pracovní doba, její rozvržení, pravidla a forma rovnoměrného/nerovnoměrného rozvržení pracovní …  K Praha VOX
   8.3.   GDPR pro HR a personalisty – praktické zkušenosti  K Praha VOX
   11.3.   Platební styk – seznámení s právní úpravou  K Praha VOX
   11.3.   Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 – praktické zkušenosti s …  K Praha VOX
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů


  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.