Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.

Zákon o doplňkovém penzijním spoření č. 427/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2024 (aktuální znění)
  Úvod Úvod
  ČÁST PRVNÍ § 1-3 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 1 § 1 Základní ustanovení
  § 2 § 2 Účastník
  § 3 § 3 Vymezení pojmů
  ČÁST DRUHÁ § 4-18b VZNIK A ZÁNIK DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ A PŘÍSPĚVKY
  HLAVA I § 4-8 VZNIK A ZÁNIK DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ
  § 4 § 4 bez nadpisu
  § 5 § 5 Smlouva o doplňkovém penzijním spoření
  § 6 § 6 Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření daná účastníkem
  § 7 § 7 Výpověď smlouvy o doplňkovém penzijním spoření daná penzijní společností
  § 8 § 8 Zánik doplňkového penzijního spoření
  HLAVA II § 9-18b PŘÍSPĚVKY
  § 9 § 9 Příspěvek účastníka
  § 10 § 10 Příspěvek účastníka placený zaměstnavatelem za účastníka
  § 11 § 11 Odklad a přerušení placení příspěvku účastníka
  § 12 § 12 Státní příspěvek
  § 13 § 13 Nárok na státní příspěvek
  § 14 § 14 Nárok na státní příspěvek
  § 15 § 15 Informační systém doplňkového penzijního spoření
  § 16 § 16 bez nadpisu
  § 17 § 17 bez nadpisu
  § 18 § 18 bez nadpisu
  § 18a § 18a bez nadpisu
  § 18b § 18b bez nadpisu
  ČÁST TŘETÍ § 19-28 NÁROKY Z DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ
  HLAVA I § 19-26 DÁVKY
  § 19 § 19 bez nadpisu
  § 20 § 20 Podmínky pro vznik nároku na některé dávky
  § 21 § 21 bez nadpisu
  § 22 § 22 Výplata starobní penze na určenou dobu a invalidní penze na určenou dobu
  § 23 § 23 Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi a pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
  § 24 § 24 Jednorázové vyrovnání
  § 25 § 25 Odbytné
  § 26 § 26 bez nadpisu
  HLAVA II § 27 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ ÚČASTNÍKA K JINÉ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
  § 27 § 27 bez nadpisu
  HLAVA III § 28 PROMLČENÍ
  § 28 § 28 bez nadpisu
  ČÁST ČTVRTÁ § 29-73 PENZIJNÍ SPOLEČNOST
  HLAVA I § 29-30 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 29 § 29 bez nadpisu
  § 30 § 30 bez nadpisu
  HLAVA II § 31-35 POVOLENÍ K ČINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
  § 31 § 31 bez nadpisu
  § 32 § 32 bez nadpisu
  § 33 § 33 bez nadpisu
  § 34 § 34 bez nadpisu
  § 35 § 35 Další činnosti penzijní společnosti
  HLAVA III § 36-47a NĚKTERÉ PODMÍNKY VÝKONU ČINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
  Díl 1 § 36 Některé podmínky k výkonu činnosti
  § 36 § 36 bez nadpisu
  Díl 2 § 37-38 Požadavky na kapitál
  § 37 § 37 bez nadpisu
  § 38 § 38 bez nadpisu
  Díl 3 § 39-40 Vedoucí osoby penzijní společnosti
  § 39 § 39 bez nadpisu
  § 40 § 40 bez nadpisu
  Díl 4 § 41-47 Nabývání, zvyšování a pozbývání kvalifikované účasti na penzijní společnosti a ovládnutí penzijní společnosti
  § 41 § 41 bez nadpisu
  § 42 § 42 Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení
  § 43 § 43 Posuzování kvalifikované účasti
  § 44 § 44 bez nadpisu
  § 45 § 45 bez nadpisu
  § 46 § 46 Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti
  § 47 § 47 bez nadpisu
  Díl 5 § 47a Ochrana peněžních prostředků neumístěných do účastnických fondů
  § 47a § 47a bez nadpisu
  HLAVA IV § 48-59 PRAVIDLA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
  Díl 1 § 48 Odborná péče
  § 48 § 48 bez nadpisu
  Díl 2 § 49-52 Obezřetný výkon činnosti penzijní společnosti
  § 49 § 49 bez nadpisu
  § 50 § 50 bez nadpisu
  § 51 § 51 Činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby
  § 52 § 52 bez nadpisu
  Díl 3 § 53 Personální vybavení
  § 53 § 53 bez nadpisu
  Díl 4 § 54 Pravidla jednání při výkonu činnosti penzijní společnosti
  § 54 § 54 bez nadpisu
  Díl 5 § 55 Uchovávání dokumentů a záznamů
  § 55 § 55 bez nadpisu
  Díl 6 § 56 Oddělené účtování o majetku penzijní společnosti a účastnického fondu
  § 56 § 56 bez nadpisu
  Díl 7 § 57-59 Výroční a pololetní zpráva
  § 57 § 57 Výroční zprávy
  § 58 § 58 Pololetní zprávy
  § 59 § 59 bez nadpisu
  HLAVA V § 60-63 ÚPLATA PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, POPLATKY A ÚPLATA ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
  § 60 § 60 Úplata penzijní společnosti
  § 61 § 61 Poplatky
  § 62 § 62 Výjimky z placení poplatků za převod prostředků účastníka
  § 63 § 63 Úplata za nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření
  HLAVA VI § 64-73 PŘEMĚNA A ZRUŠENÍ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI
  Díl 1 § 64-68 Fúze penzijních společností
  § 64 § 64 bez nadpisu
  § 65 § 65 bez nadpisu
  § 66 § 66 bez nadpisu
  § 67 § 67 bez nadpisu
  § 68 § 68 bez nadpisu
  Díl 2 § 69-71 Zrušení penzijní společnosti
  § 69 § 69 Rozhodnutí o zrušení penzijní společnosti
  § 70 § 70 Likvidátor penzijní společnosti
  § 71 § 71 Společná ustanovení
  Díl 3 § 72-73 Zvláštní ustanovení o předmětu podnikání a podniku penzijní společnosti
  § 72 § 72 bez nadpisu
  § 73 § 73 bez nadpisu
  ČÁST PÁTÁ § 74-87 DISTRIBUCE DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ
  HLAVA I § 74-76 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 74 § 74 Osoby oprávněné zprostředkovávat doplňkové penzijní spoření
  § 75 § 75 Odborná péče
  § 75a § 75a Uchovávání dokumentů a záznamů
  § 76 § 76 Vstupní platba a odměna
  HLAVA II § 77-78h SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL, VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEJICH OPRÁVNĚNÍ
  Díl 1 § 77-77h Samostatný zprostředkovatel a jeho oprávnění
  § 77 § 77 Samostatný zprostředkovatel
  § 77a § 77a Podmínky pro udělení oprávnění k činnosti
  § 77b § 77b Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti
  § 77c § 77c Trvání a prodloužení oprávnění k činnosti
  § 77d § 77d Oznamování změn
  § 77e § 77e Zánik oprávnění k činnosti
  § 77f § 77f Povinné pojištění
  § 77g § 77g Náhrada škody způsobené samostatným zprostředkovatelem
  § 77h § 77h Pravidla kontroly činnosti a střet zájmů
  Díl 2 § 78-78h Vázaný zástupce a jeho oprávnění
  § 78 § 78 Vázaný zástupce
  § 78a § 78a Zápis do registru
  § 78b § 78b Oznámení vázaného zástupce
  § 78c § 78c Vznik, trvání a prodloužení oprávnění k činnosti
  § 78d § 78d Ukončení zastoupení
  § 78e § 78e Zánik oprávnění k činnosti
  § 78f § 78f Uchovávání dokumentů
  § 78g § 78g Odpovědnost zastoupeného za přestupek
  § 78h § 78h Náhrada škody způsobené vázaným zástupcem
  HLAVA III § 79-83 REGISTR
  § 79 § 79 Vedení registru
  § 80 § 80 Osoby a údaje zapisované do registru
  § 81 § 81 Veřejnost registru a zásada materiální publicity údajů v něm uvedených
  § 82 § 82 Výpis z registru
  § 83 § 83 Změna údajů zapsaných v registru
  HLAVA IV § 84-87 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
  § 84 § 84 Prokázání odborné způsobilosti
  § 85 § 85 Akreditovaná osoba
  § 86 § 86 Akreditace
  § 87 § 87 Odborná zkouška
  ČÁST ŠESTÁ § 88-92 DEPOZITÁŘ ÚČASTNICKÉHO FONDU
  § 88 § 88 Základní ustanovení
  § 89 § 89 Činnost depozitáře
  § 90 § 90 Povinnosti penzijní společnosti vůči depozitáři
  § 91 § 91 Pravidla jednání depozitáře
  § 92 § 92 bez nadpisu
  ČÁST SEDMÁ § 93-119 ÚČASTNICKÝ FOND
  HLAVA I § 93-95 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 93 § 93 bez nadpisu
  § 94 § 94 bez nadpisu
  § 95 § 95 bez nadpisu
  HLAVA II § 96 POVOLENÍ K VYTVOŘENÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU
  § 96 § 96 bez nadpisu
  HLAVA III § 97 STATUT ÚČASTNICKÉHO FONDU
  § 97 § 97 bez nadpisu
  HLAVA IV § 98 POVINNÝ KONZERVATIVNÍ FOND
  § 98 § 98 bez nadpisu
  HLAVA V § 99-108 ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU
  § 99 § 99 bez nadpisu
  § 100 § 100 Skladba majetku v účastnickém fondu
  § 101 § 101 Vnitřní postupy pro kontrolu rizik
  § 102 § 102 Podmínky týkající se sjednávání finančních derivátů
  § 103 § 103 Investiční limity vůči jedné osobě
  § 104 § 104 Účastnický fond investující převážně do investičních nástrojů vydaných nebo zaručených státem nebo jinými osobami
  § 105 § 105 Investování do cenných papírů kolektivního investování
  § 106 § 106 Podíly na jiných osobách a emisích investičních nástrojů
  § 107 § 107 Dočasné výjimky z limitů investování
  § 108 § 108 Omezení nakládání s majetkem v účastnickém fondu
  HLAVA VI § 108a-108c ALTERNATIVNÍ ÚČASTNICKÝ FOND
  § 108a § 108a Skladba majetku v alternativním účastnickém fondu
  § 108b § 108b Výjimka pro úplatu penzijní společnosti ve vztahu k alternativnímu účastnickému fondu
  § 108c § 108c Investování alternativního účastnického fondu do cenných papírů kolektivního investování
  HLAVA VII § 109 PŘEVOD OBHOSPODAŘOVÁNÍ VŠECH ÚČASTNICKÝCH FONDŮ
  § 109 § 109 bez nadpisu
  HLAVA VIII § 110-113 ZRUŠENÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU A SLOUČENÍ ÚČASTNICKÝCH FONDŮ
  § 110 § 110 Zrušení účastnického fondu
  § 111 § 111 Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu na žádost
  § 112 § 112 Zrušení účastnického fondu s likvidací
  § 113 § 113 Sloučení účastnických fondů
  HLAVA IX § 114-117 DALŠÍ POVINNOSTI PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ MAJETKU V ÚČASTNICKÉM FONDU
  § 114 § 114 bez nadpisu
  § 115 § 115 Oceňování majetku v účastnickém fondu a závazků účastnického fondu
  § 116 § 116 Obhospodařování majetku v účastnickém fondu za nejlepších podmínek
  § 117 § 117 bez nadpisu
  HLAVA X § 118-119 INFORMAČNÍ POVINNOSTI PŘI OBHOSPODAŘOVÁNÍ ÚČASTNICKÉHO FONDU
  § 118 § 118 Uveřejňování informací
  § 119 § 119 Informování České národní banky
  ČÁST OSMÁ § 120-125 EVIDENCE
  HLAVA I § 120-124 OSOBNÍ PENZIJNÍ ÚČET A PENZIJNÍ JEDNOTKA
  Díl 1 § 120-121 Osobní penzijní účet
  § 120 § 120 bez nadpisu
  § 121 § 121 bez nadpisu
  Díl 2 § 122-124 Penzijní jednotka
  § 122 § 122 bez nadpisu
  § 123 § 123 bez nadpisu
  § 124 § 124 bez nadpisu
  HLAVA II § 125 VÝPIS DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ
  § 125 § 125 bez nadpisu
  ČÁST DEVÁTÁ § 126-140 PRAVIDLA JEDNÁNÍ S ÚČASTNÍKY
  HLAVA I § 126-129 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  Díl 1 § 126 Obecné pravidlo jednání s účastníkem
  § 126 § 126 bez nadpisu
  Díl 2 § 127-128 Přípustnost poplatku, odměny nebo nepeněžité výhody, která může vést k porušení obecného pravidla jednání s účastníkem
  § 127 § 127 bez nadpisu
  § 128 § 128 bez nadpisu
  Díl 3 § 129 Jednání ve vztahu k zájemci o doplňkové penzijní spoření
  § 129 § 129 bez nadpisu
  HLAVA II § 130-137 KOMUNIKACE S ÚČASTNÍKEM
  Díl 1 § 130-132 Obecné povinnosti při komunikaci s účastníkem
  § 130 § 130 bez nadpisu
  § 131 § 131 bez nadpisu
  § 132 § 132 bez nadpisu
  Díl 2 § 133-135 Informování účastníků
  § 133 § 133 Obsah informací, způsob jejich podávání a lhůty pro jejich podávání
  § 134 § 134 bez nadpisu
  § 135 § 135 bez nadpisu
  Díl 3 § 136-137 Vyžadování informací od účastníka
  § 136 § 136 bez nadpisu
  § 137 § 137 bez nadpisu
  HLAVA III § 138-140 PENZIJNÍ DOPORUČENÍ
  § 138 § 138 bez nadpisu
  § 139 § 139 bez nadpisu
  § 140 § 140 bez nadpisu
  ČÁST DESÁTÁ § 141-158 DOHLED A STÁTNÍ DOZOR
  HLAVA I § 141-155 DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
  Díl 1 § 141 Základní ustanovení
  § 141 § 141 Předmět dohledu
  Díl 2 § 142-155 Opatření k nápravě, jiná opatření a odnětí povolení, souhlasu, oprávnění k činnosti a akreditace
  § 142 § 142 bez nadpisu
  § 143 § 143 Nařízení mimořádného auditu
  § 144 § 144 Nařízení změny depozitáře
  § 145 § 145 Nařízení změny vedoucí osoby
  § 146 § 146 bez nadpisu
  § 147 § 147 bez nadpisu
  § 148 § 148 bez nadpisu
  § 149 § 149 bez nadpisu
  § 150 § 150 Nařízení převodu obhospodařování účastnických fondů
  § 151 § 151 Pozastavení činnosti nebo změna rozsahu povolení
  § 152 § 152 Odnětí povolení a souhlasu
  § 153 § 153 Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu
  § 154 § 154 Odnětí oprávnění k činnosti
  § 155 § 155 Odnětí akreditace
  HLAVA II § 156-158 STÁTNÍ DOZOR
  § 156 § 156 bez nadpisu
  § 157 § 157 Opatření k nápravě, penále a pořádková pokuta
  § 158 § 158 bez nadpisu
  ČÁST JEDENÁCTÁ § 159-164 PŘESTUPKY
  § 159 § 159 Přestupky fyzických osob
  § 160 § 160 Přestupky penzijní společnosti
  § 161 § 161 bez nadpisu
  § 162 § 162 Přestupky depozitáře
  § 163 § 163 Další přestupky
  § 164 § 164 Společná ustanovení k přestupkům
  ČÁST DVANÁCTÁ § 165-170 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  § 165 § 165 bez nadpisu
  § 165a § 165a bez nadpisu
  § 165b § 165b bez nadpisu
  § 166 § 166 bez nadpisu
  § 167 § 167 bez nadpisu
  § 168 § 168 bez nadpisu
  § 169 § 169 Výměna informací při výkonu dohledu a státního dozoru
  § 170 § 170 Zmocňovací ustanovení
  ČÁST TŘINÁCTÁ § 171-196 TRANSFORMACE PENZIJNÍHO FONDU
  HLAVA I § 171-185 TRANSFORMACE
  Díl 1 § 171-172 Základní ustanovení
  § 171 § 171 bez nadpisu
  § 172 § 172 bez nadpisu
  Díl 2 § 173-174 Příprava transformace
  § 173 § 173 bez nadpisu
  § 174 § 174 bez nadpisu
  Díl 3 § 175-179 Řízení u České národní banky
  § 175 § 175 Žádosti
  § 176 § 176 Rozhodnutí
  § 177 § 177 bez nadpisu
  § 178 § 178 bez nadpisu
  § 179 § 179 bez nadpisu
  Díl 4 § 180-183 Pravidla vytvoření transformovaného fondu
  § 180 § 180 bez nadpisu
  § 181 § 181 bez nadpisu
  § 182 § 182 Způsob a proces vytvoření transformovaného fondu
  § 183 § 183 bez nadpisu
  Díl 5 § 184-185 Penzijní fond v přechodném období
  § 184 § 184 bez nadpisu
  § 185 § 185 Zrušení a zánik penzijního fondu
  HLAVA II § 186-196 TRANSFORMOVANÝ FOND
  § 186 § 186 bez nadpisu
  § 187 § 187 bez nadpisu
  § 188 § 188 Účetnictví transformovaného fondu
  § 189 § 189 Kapitál penzijní společnosti
  § 190 § 190 bez nadpisu
  § 191 § 191 bez nadpisu
  § 192 § 192 Úplata
  § 193 § 193 bez nadpisu
  § 194 § 194 Zánik transformovaného fondu
  § 195 § 195 bez nadpisu
  § 196 § 196 Opatření k nápravě a sankce
  ČÁST ČTRNÁCTÁ § 197-200b PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
  § 197 § 197 bez nadpisu
  § 198 § 198 bez nadpisu
  § 199 § 199 bez nadpisu
  § 200 § 200 bez nadpisu
  § 200a § 200a bez nadpisu
  § 200b § 200b bez nadpisu
  ČÁST PATNÁCTÁ § 201 ÚČINNOST
  § 201 § 201 bez nadpisu
  Vybraná ustanovení z novel Vybraná ustanovení z novel


  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Katastrální úřady

  Ochranné známky

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Finanční katalog

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.