Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 26.11.2019 (aktuální znění)
  Úvod Úvod
  ČÁST PRVNÍ § 1-32 OBECNÁ USTANOVENÍ
  HLAVA I § 1-6 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 1 § 1 Předmět úpravy
  § 2 § 2 Zadání veřejné zakázky
  § 3 § 3 Druhy zadávacích řízení
  § 4 § 4 Zadavatel
  § 5 § 5 Dodavatel
  § 6 § 6 Zásady zadávání veřejných zakázek
  HLAVA II § 7-13 SPOLUPRÁCE ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
  § 7 § 7 Společné zadávání
  § 8 § 8 Společné zadávání za účasti zadavatelů z různých členských států
  § 9 § 9 Centrální zadavatel
  § 10 § 10 Zákaz spolupráce nebo volby práva
  § 11 § 11 Vertikální spolupráce
  § 12 § 12 Horizontální spolupráce
  § 13 § 13 Podíl činnosti
  HLAVA III § 14-28 DRUHY A REŽIMY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
  Díl 1 § 14-15 Druhy veřejných zakázek
  § 14 § 14 bez nadpisu
  § 15 § 15 Hlavní předmět veřejné zakázky
  Díl 2 § 16-23 Předpokládaná hodnota
  § 16 § 16 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
  § 17 § 17 Provozní jednotky
  § 18 § 18 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozdělené na části
  § 19 § 19 Předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy
  § 20 § 20 Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na dodávky
  § 21 § 21 Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na služby
  § 22 § 22 Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na stavební práce
  § 23 § 23 Předpokládaná hodnota ve zvláštních případech
  Díl 3 § 24-28 Režim veřejné zakázky
  § 24 § 24 bez nadpisu
  § 25 § 25 Nadlimitní veřejná zakázka
  § 26 § 26 Podlimitní veřejná zakázka
  § 27 § 27 Veřejná zakázka malého rozsahu
  § 28 § 28 Vymezení některých dalších pojmů
  HLAVA IV § 29-31 VÝJIMKY
  § 29 § 29 Obecné výjimky
  § 30 § 30 Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky
  § 31 § 31 Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu
  HLAVA V § 32 SMÍŠENÁ ZAKÁZKA
  § 32 § 32 bez nadpisu
  ČÁST DRUHÁ § 33-51 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH
  § 33 § 33 Předběžné tržní konzultace
  § 34 § 34 Předběžné oznámení
  § 35 § 35 Veřejné zakázky rozdělené na části
  § 36 § 36 Zadávací podmínky
  § 37 § 37 Podmínky účasti v zadávacím řízení
  § 38 § 38 Vyhrazené veřejné zakázky
  § 39 § 39 Průběh zadávacího řízení
  § 40 § 40 Zadávací lhůta
  § 41 § 41 Jistota
  § 42 § 42 Komise a přizvaní odborníci
  § 43 § 43 Smluvní zastoupení zadavatele
  § 44 § 44 Střet zájmů
  § 45 § 45 Předložení dokladů
  § 46 § 46 Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů
  § 47 § 47 Účastník zadávacího řízení
  § 48 § 48 Vyloučení účastníka zadávacího řízení
  § 49 § 49 Opatření k nápravě
  § 50 § 50 Oznámení o výběru
  § 51 § 51 Ukončení zadávacího řízení
  ČÁST TŘETÍ § 52-54 PODLIMITNÍ REŽIM
  § 52 § 52 Volba druhu zadávacího řízení
  § 53 § 53 Zjednodušené podlimitní řízení
  § 54 § 54 Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky
  ČÁST ČTVRTÁ § 55-128 NADLIMITNÍ REŽIM
  HLAVA I § 55 VOLBA DRUHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
  § 55 § 55 bez nadpisu
  HLAVA II § 56-57 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
  § 56 § 56 bez nadpisu
  § 57 § 57 Lhůty v otevřeném řízení
  HLAVA III § 58-59 UŽŠÍ ŘÍZENÍ
  § 58 § 58 bez nadpisu
  § 59 § 59 Lhůty v užším řízení
  HLAVA IV § 60-62 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
  § 60 § 60 Podmínky použití
  § 61 § 61 Postup v řízení
  § 62 § 62 Lhůty v jednacím řízení s uveřejněním
  HLAVA V § 63-67 JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
  § 63 § 63 Obecné podmínky použití
  § 64 § 64 Podmínky použití pro veřejné zakázky na dodávky
  § 65 § 65 Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby
  § 66 § 66 Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby nebo stavební práce
  § 67 § 67 Postup v řízení
  HLAVA VI § 68-69 ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM
  § 68 § 68 bez nadpisu
  § 69 § 69 Průběh soutěžního dialogu
  HLAVA VII § 70-72 ŘÍZENÍ O INOVAČNÍM PARTNERSTVÍ
  § 70 § 70 Podmínky použití
  § 71 § 71 Fáze inovačního partnerství
  § 72 § 72 Postup v řízení
  HLAVA VIII § 73-106 ZADÁVACÍ PODMÍNKY V NADLIMITNÍM REŽIMU
  Díl 1 § 73-88 Kvalifikace pro nadlimitní režim
  Oddíl 1 § 73-77 Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim
  § 73 § 73 bez nadpisu
  § 74 § 74 Základní způsobilost
  § 75 § 75 Prokázání základní způsobilosti
  § 76 § 76 Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení
  § 77 § 77 Profesní způsobilost
  Oddíl 2 § 78 Ekonomická kvalifikace
  § 78 § 78 Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání
  Oddíl 3 § 79-80 Technická kvalifikace
  § 79 § 79 Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání
  § 80 § 80 Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení
  Oddíl 4 § 81-88 Společná ustanovení ke kvalifikaci
  § 81 § 81 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
  § 82 § 82 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
  § 83 § 83 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
  § 84 § 84 Společné prokazování kvalifikace
  § 85 § 85 Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele
  § 86 § 86 Doklady o kvalifikaci
  § 87 § 87 Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky
  § 88 § 88 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
  Díl 2 § 89-95 Technické podmínky pro nadlimitní režim
  § 89 § 89 bez nadpisu
  § 90 § 90 Normy nebo technické dokumenty
  § 91 § 91 bez nadpisu
  § 92 § 92 Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce
  § 93 § 93 Podmínky přístupnosti
  § 94 § 94 Štítky
  § 95 § 95 Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady
  Díl 3 § 96-106 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách pro nadlimitní režim
  § 96 § 96 Dostupnost zadávací dokumentace
  § 97 § 97 Prohlídka místa plnění
  § 98 § 98 Vysvětlení zadávací dokumentace
  § 99 § 99 Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
  § 100 § 100 Vyhrazené změny závazku
  § 101 § 101 Rozdělení veřejné zakázky na části
  § 102 § 102 Varianty
  § 103 § 103 Podmínky sestavení a podání nabídek
  § 104 § 104 Další podmínky pro uzavření smlouvy
  § 105 § 105 Využití poddodavatele
  § 106 § 106 Platby poddodavatelům
  HLAVA IX § 107-113 PRŮBĚH ŘÍZENÍ PO PODÁNÍ NABÍDEK PRO NADLIMITNÍ REŽIM
  § 107 § 107 Nabídky
  § 108 § 108 Otevírání nabídek
  § 109 § 109 Otevírání nabídek v elektronické podobě
  § 110 § 110 Otevírání nabídek v listinné podobě
  § 111 § 111 Snížení počtu účastníků zadávacího řízení
  § 112 § 112 Snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení
  § 113 § 113 Mimořádně nízká nabídková cena
  HLAVA X § 114-121 HODNOCENÍ NABÍDEK V NADLIMITNÍM REŽIMU
  Díl 1 § 114-118 Ekonomická výhodnost nabídek
  § 114 § 114 bez nadpisu
  § 115 § 115 Pravidla pro hodnocení nabídek
  § 116 § 116 Kritéria kvality
  § 117 § 117 Náklady životního cyklu
  § 118 § 118 Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu
  Díl 2 § 119-121 Postup při hodnocení nabídek
  § 119 § 119 bez nadpisu
  § 120 § 120 Podmínky použití elektronické aukce
  § 121 § 121 Průběh elektronické aukce
  HLAVA XI § 122-123 VÝBĚR DODAVATELE
  § 122 § 122 Výběr dodavatele
  § 123 § 123 Oznámení o výběru dodavatele
  HLAVA XII § 124-126 UZAVŘENÍ SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
  § 124 § 124 bez nadpisu
  § 125 § 125 Postup po vyloučení vybraného dodavatele
  § 126 § 126 Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  HLAVA XIII § 127-128 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
  § 127 § 127 Důvody zrušení zadávacího řízení
  § 128 § 128 Sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení
  ČÁST PÁTÁ § 129 ZJEDNODUŠENÝ REŽIM
  § 129 § 129 bez nadpisu
  ČÁST ŠESTÁ § 130-150 ZVLÁŠTNÍ POSTUPY
  HLAVA I § 130 OBECNÉ USTANOVENÍ
  § 130 § 130 bez nadpisu
  HLAVA II § 131-137 RÁMCOVÁ DOHODA
  § 131 § 131 Obecná ustanovení o rámcových dohodách
  § 132 § 132 Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody
  § 133 § 133 Výběr účastníků rámcové dohody
  § 134 § 134 Postup bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody
  § 135 § 135 Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody
  § 136 § 136 Ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody
  § 137 § 137 Oznámení o uzavření smlouvy
  HLAVA III § 138-142 DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM
  § 138 § 138 Obecná ustanovení
  § 139 § 139 Zavedení dynamického nákupního systému
  § 140 § 140 Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému
  § 141 § 141 Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému
  § 142 § 142 Oznámení o uzavření smlouvy
  HLAVA IV § 143-150 SOUTĚŽ O NÁVRH
  § 143 § 143 bez nadpisu
  § 144 § 144 Soutěžní podmínky soutěže o návrh
  § 145 § 145 Otevřená soutěž o návrh
  § 146 § 146 Užší soutěž o návrh
  § 147 § 147 Snížení počtu návrhů
  § 148 § 148 Porota
  § 149 § 149 Oznámení o výběru návrhu
  § 150 § 150 Oznámení o ukončení soutěže o návrh
  ČÁST SEDMÁ § 151-173 POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
  HLAVA I § 151-157 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 151 § 151 Sektorová veřejná zakázka
  § 152 § 152 Zvláštní nebo výhradní práva
  § 153 § 153 Relevantní činnost
  § 154 § 154 Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti
  § 155 § 155 Zakázky zadávané přidruženým osobám
  § 156 § 156 Zakázky zadávané společným podnikům
  § 157 § 157 Sdělení Evropské komisi
  HLAVA II § 158-173 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
  § 158 § 158 Zvláštní ustanovení pro výjimky pro sektorové veřejné zakázky
  § 159 § 159 Výjimky pro dodávky vody, paliv nebo energie
  § 160 § 160 Výjimka pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby
  § 161 § 161 Zvláštní ustanovení pro volbu zadávacího řízení
  § 162 § 162 Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění
  § 163 § 163 Zvláštní ustanovení pro užší řízení a jednací řízení s uveřejněním
  § 164 § 164 Zvláštní ustanovení pro zahájení zadávacích řízení
  § 165 § 165 Systém kvalifikace
  § 166 § 166 Vedení systému kvalifikace
  § 167 § 167 Zvláštní ustanovení o zadávacích podmínkách
  § 168 § 168 Nabídky zahrnující dodávky ze třetích zemí
  § 169 § 169 Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody
  § 170 § 170 Zvláštní ustanovení o zrušení zadávacího řízení
  § 171 § 171 Zvláštní ustanovení o dokumentaci zadávacího řízení
  § 172 § 172 Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele
  § 173 § 173 Zvláštní ustanovení pro změnu závazku ze smlouvy
  ČÁST OSMÁ § 174-186 POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ
  HLAVA I § 174-175 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 174 § 174 Koncese
  § 175 § 175 Metody výpočtu předpokládané hodnoty koncese
  HLAVA II § 176-179 PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ
  § 176 § 176 Volba druhu zadávacího řízení
  § 177 § 177 Zvláštní výjimky pro koncese
  § 178 § 178 Koncese malého rozsahu
  § 179 § 179 Doba trvání koncese
  HLAVA III § 180-185 KONCESNÍ ŘÍZENÍ
  § 180 § 180 Postup v koncesním řízení
  § 181 § 181 Lhůty
  § 182 § 182 Technické podmínky
  § 183 § 183 Hodnocení nabídek v koncesním řízení
  § 184 § 184 Výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení
  § 185 § 185 Oznámení o výsledku koncesního řízení
  HLAVA IV § 186 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K UZAVŘENÍ A ZMĚNĚ SMLOUVY
  § 186 § 186 Stanovisko Ministerstva financí
  ČÁST DEVÁTÁ § 187-209 POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI
  HLAVA I § 187-190 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 187 § 187 Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti
  § 188 § 188 Zvláštní ustanovení o centrálním zadavateli
  § 189 § 189 Zvláštní ustanovení o vertikální spolupráci
  § 190 § 190 Zvláštní ustanovení o horizontální spolupráci
  HLAVA II § 191-205 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI
  § 191 § 191 Zvláštní ustanovení pro výjimky pro zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti
  § 192 § 192 Bezpečnost utajovaných informací
  § 193 § 193 Zabezpečení dodávek
  § 194 § 194 Zvláštní ustanovení o profesní způsobilosti
  § 195 § 195 Zvláštní ustanovení o způsobilosti účastníka zadávacího řízení
  § 196 § 196 Zvláštní ustanovení o kritériích technické kvalifikace
  § 197 § 197 Zvláštní ustanovení o normách a technických dokumentech
  § 198 § 198 Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění
  § 199 § 199 Zvláštní ustanovení pro jednací řízení s uveřejněním
  § 200 § 200 Zvláštní ustanovení o užším řízení
  § 201 § 201 Zvláštní ustanovení o lhůtách pro nadlimitní veřejné zakázky
  § 202 § 202 Zvláštní ustanovení o lhůtách pro podlimitní veřejné zakázky
  § 203 § 203 Zvláštní ustanovení o zákazu uzavření smlouvy
  § 204 § 204 Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody
  § 205 § 205 Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele
  HLAVA III § 206-208 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PODDODAVATELÍCH
  § 206 § 206 bez nadpisu
  § 207 § 207 Postup při výběru poddodavatele
  § 208 § 208 Oznámení o poddodávce
  HLAVA IV § 209 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLUV NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
  § 209 § 209 bez nadpisu
  ČÁST DESÁTÁ § 210-223 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  § 210 § 210 Souběh činností
  § 211 § 211 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
  § 212 § 212 Uveřejňování formulářů
  § 213 § 213 Elektronické nástroje
  § 214 § 214 Profil zadavatele
  § 215 § 215 Elektronické katalogy
  § 216 § 216 Uchovávání dokumentace o zadávacím řízení
  § 217 § 217 Písemná zpráva zadavatele
  § 218 § 218 Ochrana informací
  § 219 § 219 Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny
  § 220 § 220 Citlivá činnost
  § 221 § 221 Fakturace za plnění veřejné zakázky
  § 222 § 222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
  § 223 § 223 Ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
  ČÁST JEDENÁCTÁ § 224-232 INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
  § 224 § 224 Informační systém o veřejných zakázkách
  HLAVA I § 225 VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
  § 225 § 225 Provozování Věstníku veřejných zakázek
  HLAVA II § 226-232 SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
  § 226 § 226 Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  § 227 § 227 Údaje evidované v seznamu
  § 228 § 228 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  § 229 § 229 Vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  § 230 § 230 Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  § 231 § 231 Změny v seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  § 232 § 232 Vyřazení ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  ČÁST DVANÁCTÁ § 233-240 SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
  § 233 § 233 Systém certifikovaných dodavatelů
  § 234 § 234 Prokazování certifikátem
  § 235 § 235 Schválení systému
  § 236 § 236 Změna a zrušení systému
  § 237 § 237 Povinnosti správce systému
  § 238 § 238 Vydavatel certifikátu
  § 239 § 239 Certifikát
  § 240 § 240 Změny v kvalifikaci dodavatele a odejmutí certifikátu
  ČÁST TŘINÁCTÁ § 241-272 OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE
  HLAVA I § 241-247 NÁMITKY
  § 241 § 241 Podání námitek
  § 242 § 242 Lhůty pro podání námitek
  § 243 § 243 Vzdání se práva podat námitky
  § 244 § 244 Náležitosti námitek
  § 245 § 245 Vyřízení námitek
  § 246 § 246 Zákaz uzavření smlouvy
  § 247 § 247 Námitky po zavedení inovačního partnerství
  HLAVA II § 248-272 DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
  Díl 1 § 248 Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy
  § 248 § 248 Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy
  Díl 2 § 249-267 Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
  § 249 § 249 Zahájení řízení
  § 250 § 250 bez nadpisu
  § 251 § 251 bez nadpisu
  § 252 § 252 bez nadpisu
  § 253 § 253 Zvláštní ustanovení o návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení
  § 254 § 254 Zvláštní ustanovení o návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy
  § 255 § 255 Kauce
  § 256 § 256 Účastníci řízení
  § 257 § 257 Zastavení řízení
  § 258 § 258 Zvláštní ustanovení o jednání předcházejícím zahájení řízení
  § 259 § 259 bez nadpisu
  § 260 § 260 Zvláštní ustanovení o ochraně informací
  § 261 § 261 Zvláštní ustanovení o průběhu řízení
  § 262 § 262 Zvláštní ustanovení o řízení o rozkladu
  § 263 § 263 bez nadpisu
  § 264 § 264 bez nadpisu
  § 265 § 265 bez nadpisu
  § 266 § 266 Náklady řízení
  § 267 § 267 Návrh po ukončení fáze inovačního partnerství
  Díl 3 § 268-270 Přestupky
  § 268 § 268 Přestupky zadavatele
  § 269 § 269 Přestupky při uveřejňování
  § 270 § 270 Společná ustanovení k přestupkům
  Díl 4 § 271-272 Společná ustanovení o výkonu dozoru
  § 271 § 271 Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství
  § 272 § 272 Uveřejňování pravomocných rozhodnutí Úřadu
  ČÁST ČTRNÁCTÁ § 273-278 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  § 273 § 273 Přechodná ustanovení pro zadávání veřejných zakázek
  § 274 § 274 Přechodná ustanovení k dohledu nad dodržováním zákona
  § 275 § 275 Přechodná ustanovení pro informační systém a uveřejňování
  § 276 § 276 Přechodná ustanovení pro seznam kvalifikovaných dodavatelů
  § 277 § 277 Přechodná ustanovení pro systémy certifikovaných dodavatelů
  § 278 § 278 Zrušovací ustanovení
  ČÁST PATNÁCTÁ § 279 ÚČINNOST
  § 279 § 279 bez nadpisu
  Příloha č. 1 k zákonu č. 134/2016 Sb. Seznam vojenského materiálu podle § 28 písm. n)
  Příloha č. 2 k zákonu č. 134/2016 Sb. Seznam služeb, které není zadavatel v souladu s § 29 písm. n) povinen zadávat podle zákona
  Příloha č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a)
  Příloha č. 4 k zákonu č. 134/2016 Sb. Seznam služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu podle § 129
  Příloha č. 5 k zákonu č. 134/2016 Sb. Seznam právních předpisů podle § 152 odst. 2 písm. b)
  Příloha č. 6 k zákonu č. 134/2016 Sb. Náležitosti výzev podle § 53 odst. 1, § 58 odst. 3 a 5, § 61 odst. 5 a 11, § 68 odst. 4, § 69 odst. 6, 72 odst. 4, § 141 odst. 1
  Vybraná ustanovení z novel Vybraná ustanovení z novel

  Označení stránky: zákon o zadávání veřejných zakázek
  ?

  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat     Mobil verze

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2021

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.