Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 16.7.2023 (aktuální znění)
  Úvod Úvod
  ČÁST PRVNÍ § 1-32 OBECNÁ USTANOVENÍ
  HLAVA I § 1-6 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 1 § 1 Předmět úpravy
  § 2 § 2 Zadání veřejné zakázky
  § 3 § 3 Druhy zadávacích řízení
  § 4 § 4 Zadavatel
  § 5 § 5 Dodavatel
  § 6 § 6 Zásady zadávání veřejných zakázek
  HLAVA II § 7-13 SPOLUPRÁCE ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
  § 7 § 7 Společné zadávání
  § 8 § 8 Společné zadávání za účasti zadavatelů z různých členských států
  § 9 § 9 Centrální zadavatel
  § 10 § 10 Zákaz spolupráce nebo volby práva
  § 11 § 11 Vertikální spolupráce
  § 12 § 12 Horizontální spolupráce
  § 13 § 13 Podíl činnosti
  HLAVA III § 14-28 DRUHY A REŽIMY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
  Díl 1 § 14-15 Druhy veřejných zakázek
  § 14 § 14 bez nadpisu
  § 15 § 15 Hlavní předmět veřejné zakázky
  Díl 2 § 16-23 Předpokládaná hodnota
  § 16 § 16 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
  § 17 § 17 Provozní jednotky
  § 18 § 18 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozdělené na části
  § 19 § 19 Předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy
  § 20 § 20 Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na dodávky
  § 21 § 21 Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na služby
  § 22 § 22 Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na stavební práce
  § 23 § 23 Předpokládaná hodnota ve zvláštních případech
  Díl 3 § 24-28 Režim veřejné zakázky
  § 24 § 24 bez nadpisu
  § 25 § 25 Nadlimitní veřejná zakázka
  § 26 § 26 Podlimitní veřejná zakázka
  § 27 § 27 Veřejná zakázka malého rozsahu
  § 28 § 28 Vymezení některých dalších pojmů
  HLAVA IV § 29-31 VÝJIMKY
  § 29 § 29 Obecné výjimky
  § 30 § 30 Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky
  § 31 § 31 Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu
  HLAVA V § 32 SMÍŠENÁ ZAKÁZKA
  § 32 § 32 bez nadpisu
  ČÁST DRUHÁ § 33-51 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH
  § 33 § 33 Předběžné tržní konzultace
  § 34 § 34 Předběžné oznámení
  § 35 § 35 Veřejné zakázky rozdělené na části
  § 36 § 36 Zadávací podmínky
  § 37 § 37 Podmínky účasti v zadávacím řízení
  § 37a § 37a Podmínka účasti v zadávacím řízení na dodávku potravin
  § 38 § 38 Vyhrazené veřejné zakázky
  § 39 § 39 Průběh zadávacího řízení
  § 40 § 40 Zadávací lhůta
  § 41 § 41 Jistota
  § 42 § 42 Komise a přizvaní odborníci
  § 43 § 43 Smluvní zastoupení zadavatele
  § 44 § 44 Střet zájmů
  § 45 § 45 Předložení dokladů
  § 46 § 46 Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů
  § 47 § 47 Účastník zadávacího řízení
  § 48 § 48 Vyloučení účastníka zadávacího řízení
  § 48a § 48a Zákaz zadání veřejné zakázky
  § 49 § 49 Opatření k nápravě
  § 50 § 50 Oznámení o výběru dodavatele
  § 51 § 51 Ukončení zadávacího řízení
  ČÁST TŘETÍ § 52-54 PODLIMITNÍ REŽIM
  § 52 § 52 Volba druhu zadávacího řízení
  § 53 § 53 Zjednodušené podlimitní řízení
  § 54 § 54 Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky
  ČÁST ČTVRTÁ § 55-128 NADLIMITNÍ REŽIM
  HLAVA I § 55 VOLBA DRUHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
  § 55 § 55 bez nadpisu
  HLAVA II § 56-57 OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
  § 56 § 56 bez nadpisu
  § 57 § 57 Lhůty v otevřeném řízení
  HLAVA III § 58-59 UŽŠÍ ŘÍZENÍ
  § 58 § 58 bez nadpisu
  § 59 § 59 Lhůty v užším řízení
  HLAVA IV § 60-62 JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
  § 60 § 60 Podmínky použití
  § 61 § 61 Postup v řízení
  § 62 § 62 Lhůty v jednacím řízení s uveřejněním
  HLAVA V § 63-67 JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
  § 63 § 63 Obecné podmínky použití
  § 64 § 64 Podmínky použití pro veřejné zakázky na dodávky
  § 65 § 65 Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby
  § 66 § 66 Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby nebo stavební práce
  § 67 § 67 Postup v řízení
  HLAVA VI § 68-69 ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM
  § 68 § 68 bez nadpisu
  § 69 § 69 Průběh soutěžního dialogu
  HLAVA VII § 70-72 ŘÍZENÍ O INOVAČNÍM PARTNERSTVÍ
  § 70 § 70 Podmínky použití
  § 71 § 71 Fáze inovačního partnerství
  § 72 § 72 Postup v řízení
  HLAVA VIII § 73-106 ZADÁVACÍ PODMÍNKY V NADLIMITNÍM REŽIMU
  Díl 1 § 73-88 Kvalifikace pro nadlimitní režim
  Oddíl 1 § 73-77 Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim
  § 73 § 73 bez nadpisu
  § 74 § 74 Základní způsobilost
  § 75 § 75 Prokázání základní způsobilosti
  § 76 § 76 Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení
  § 77 § 77 Profesní způsobilost
  Oddíl 2 § 78 Ekonomická kvalifikace
  § 78 § 78 Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání
  Oddíl 3 § 79-80 Technická kvalifikace
  § 79 § 79 Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání
  § 80 § 80 Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení
  Oddíl 4 § 81-88 Společná ustanovení ke kvalifikaci
  § 81 § 81 Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
  § 82 § 82 Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
  § 83 § 83 Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
  § 84 § 84 Společné prokazování kvalifikace
  § 85 § 85 Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele
  § 86 § 86 Doklady o kvalifikaci v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce
  § 87 § 87 Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky
  § 88 § 88 Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
  Díl 2 § 89-95 Technické podmínky pro nadlimitní režim
  § 89 § 89 bez nadpisu
  § 90 § 90 Normy nebo technické dokumenty
  § 91 § 91 bez nadpisu
  § 92 § 92 Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce
  § 93 § 93 Podmínky přístupnosti
  § 94 § 94 Štítky
  § 95 § 95 Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady
  Díl 3 § 96-106 Společná ustanovení o zadávacích podmínkách pro nadlimitní režim
  § 96 § 96 Dostupnost zadávací dokumentace
  § 97 § 97 Prohlídka místa plnění
  § 98 § 98 Vysvětlení zadávací dokumentace
  § 99 § 99 Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
  § 100 § 100 Vyhrazené změny závazku
  § 101 § 101 Rozdělení veřejné zakázky na části
  § 102 § 102 Varianty
  § 103 § 103 Podmínky sestavení a podání nabídek
  § 104 § 104 Další podmínky pro uzavření smlouvy
  § 105 § 105 Využití poddodavatele
  § 106 § 106 Platby poddodavatelům
  HLAVA IX § 107-113 PRŮBĚH ŘÍZENÍ PO PODÁNÍ NABÍDEK PRO NADLIMITNÍ REŽIM
  § 107 § 107 Nabídky
  § 108 § 108 Otevírání nabídek
  § 109 § 109 Otevírání nabídek v elektronické podobě
  § 110 § 110 Otevírání nabídek v listinné podobě
  § 111 § 111 Snížení počtu účastníků zadávacího řízení
  § 112 § 112 Snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení
  § 113 § 113 Mimořádně nízká nabídková cena
  HLAVA X § 114-121 HODNOCENÍ NABÍDEK V NADLIMITNÍM REŽIMU
  Díl 1 § 114-118 Ekonomická výhodnost nabídek
  § 114 § 114 bez nadpisu
  § 115 § 115 Pravidla pro hodnocení nabídek
  § 116 § 116 Kritéria kvality
  § 117 § 117 Náklady životního cyklu
  § 118 § 118 Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu
  Díl 2 § 119-121 Postup při hodnocení nabídek
  § 119 § 119 bez nadpisu
  § 120 § 120 Podmínky použití elektronické aukce
  § 121 § 121 Průběh elektronické aukce
  HLAVA XI § 122-123 VÝBĚR DODAVATELE
  § 122 § 122 Výběr dodavatele
  § 123 § 123 Oznámení o výběru dodavatele
  HLAVA XII § 124-126 UZAVŘENÍ SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
  § 124 § 124 bez nadpisu
  § 125 § 125 Postup po vyloučení vybraného dodavatele
  § 126 § 126 Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  HLAVA XIII § 127-128 ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
  § 127 § 127 Důvody zrušení zadávacího řízení
  § 128 § 128 Sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení
  ČÁST PÁTÁ § 129-129a ZJEDNODUŠENÝ REŽIM
  § 129 § 129 bez nadpisu
  § 129a § 129a Řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu a koncesní řízení ve zjednodušeném režimu
  ČÁST ŠESTÁ § 130-150 ZVLÁŠTNÍ POSTUPY
  HLAVA I § 130 OBECNÉ USTANOVENÍ
  § 130 § 130 bez nadpisu
  HLAVA II § 131-137 RÁMCOVÁ DOHODA
  § 131 § 131 Obecná ustanovení o rámcových dohodách
  § 132 § 132 Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody
  § 133 § 133 Výběr účastníků rámcové dohody
  § 134 § 134 Postup bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody
  § 135 § 135 Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody
  § 136 § 136 Ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody
  § 137 § 137 Oznámení o uzavření smlouvy
  HLAVA III § 138-142 DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM
  § 138 § 138 Obecná ustanovení
  § 139 § 139 Zavedení dynamického nákupního systému
  § 139a § 139a Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
  § 140 § 140 Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému
  § 140a § 140a Kvalifikace v zavedeném dynamickém nákupním systému
  § 141 § 141 Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému
  § 142 § 142 Oznámení o uzavření smlouvy
  HLAVA IV § 143-150 SOUTĚŽ O NÁVRH
  § 143 § 143 bez nadpisu
  § 144 § 144 Soutěžní podmínky soutěže o návrh
  § 145 § 145 Otevřená soutěž o návrh
  § 146 § 146 Užší soutěž o návrh
  § 147 § 147 Snížení počtu návrhů
  § 148 § 148 Porota
  § 149 § 149 Oznámení o výběru návrhu
  § 150 § 150 Oznámení o ukončení soutěže o návrh
  ČÁST SEDMÁ § 151-173 POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
  HLAVA I § 151-157 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 151 § 151 Sektorová veřejná zakázka
  § 152 § 152 Zvláštní nebo výhradní práva
  § 153 § 153 Relevantní činnost
  § 154 § 154 Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti
  § 155 § 155 Zakázky zadávané přidruženým osobám
  § 156 § 156 Zakázky zadávané společným podnikům
  § 157 § 157 Sdělení Evropské komisi
  HLAVA II § 158-173 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
  § 158 § 158 Zvláštní ustanovení pro výjimky pro sektorové veřejné zakázky
  § 159 § 159 Výjimky pro dodávky vody, paliv nebo energie
  § 160 § 160 bez nadpisu
  § 161 § 161 Zvláštní ustanovení pro volbu zadávacího řízení
  § 162 § 162 Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění
  § 163 § 163 Zvláštní ustanovení pro užší řízení a jednací řízení s uveřejněním
  § 164 § 164 bez nadpisu
  § 165 § 165 Systém kvalifikace
  § 166 § 166 Vedení systému kvalifikace
  § 167 § 167 Zvláštní ustanovení o zadávacích podmínkách
  § 168 § 168 Nabídky zahrnující dodávky ze třetích zemí
  § 169 § 169 Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody
  § 170 § 170 Zvláštní ustanovení o zrušení zadávacího řízení
  § 171 § 171 Zvláštní ustanovení o dokumentaci zadávacího řízení
  § 172 § 172 Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele
  § 173 § 173 Zvláštní ustanovení pro změnu závazku ze smlouvy
  ČÁST OSMÁ § 174-186 POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ
  HLAVA I § 174-175 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 174 § 174 Koncese
  § 175 § 175 Metody výpočtu předpokládané hodnoty koncese
  HLAVA II § 176-179 PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ
  § 176 § 176 Volba druhu zadávacího řízení
  § 177 § 177 Zvláštní výjimky pro koncese
  § 178 § 178 Koncese malého rozsahu
  § 179 § 179 Doba trvání koncese
  HLAVA III § 180-185 KONCESNÍ ŘÍZENÍ
  § 180 § 180 Postup v koncesním řízení
  § 181 § 181 Lhůty
  § 182 § 182 Technické podmínky
  § 183 § 183 Hodnocení nabídek v koncesním řízení
  § 184 § 184 Výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení
  § 185 § 185 Oznámení o výsledku koncesního řízení
  HLAVA IV § 186 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZMĚNU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY
  § 186 § 186 bez nadpisu
  ČÁST DEVÁTÁ § 187-209 POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI
  HLAVA I § 187-190 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 187 § 187 Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti
  § 188 § 188 Zvláštní ustanovení o centrálním zadavateli
  § 189 § 189 Zvláštní ustanovení o vertikální spolupráci
  § 190 § 190 Zvláštní ustanovení o horizontální spolupráci
  HLAVA II § 191-205 ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI
  § 191 § 191 Zvláštní ustanovení pro výjimky pro zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti
  § 192 § 192 Bezpečnost utajovaných informací
  § 193 § 193 Zabezpečení dodávek
  § 194 § 194 Zvláštní ustanovení o profesní způsobilosti
  § 195 § 195 Zvláštní ustanovení o způsobilosti účastníka zadávacího řízení
  § 196 § 196 Zvláštní ustanovení o kritériích technické kvalifikace
  § 197 § 197 Zvláštní ustanovení o normách a technických dokumentech
  § 198 § 198 Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění
  § 199 § 199 Zvláštní ustanovení pro jednací řízení s uveřejněním
  § 200 § 200 Zvláštní ustanovení o užším řízení
  § 201 § 201 Zvláštní ustanovení o lhůtách pro nadlimitní veřejné zakázky
  § 202 § 202 Zvláštní ustanovení o lhůtách pro podlimitní veřejné zakázky
  § 203 § 203 Zvláštní ustanovení o zákazu uzavření smlouvy
  § 204 § 204 Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody
  § 205 § 205 Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele
  HLAVA III § 206-208 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PODDODAVATELÍCH
  § 206 § 206 bez nadpisu
  § 207 § 207 Postup při výběru poddodavatele
  § 208 § 208 Oznámení o poddodávce
  HLAVA IV § 209 bez nadpisu
  § 209 § 209 bez nadpisu
  ČÁST DESÁTÁ § 210-223 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  § 210 § 210 Souběh činností
  § 211 § 211 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
  § 212 § 212 Uveřejňování formulářů
  § 213 § 213 Elektronické nástroje
  § 214 § 214 Profil zadavatele
  § 215 § 215 Elektronické katalogy
  § 216 § 216 Uchovávání dokumentace o zadávacím řízení
  § 217 § 217 Písemná zpráva zadavatele
  § 218 § 218 Ochrana informací
  § 219 § 219 Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny
  § 220 § 220 Citlivá činnost
  § 221 § 221 Fakturace za plnění veřejné zakázky
  § 222 § 222 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
  § 223 § 223 Ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
  ČÁST JEDENÁCTÁ § 224-232 INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
  § 224 § 224 Informační systém o veřejných zakázkách
  HLAVA I § 225 VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
  § 225 § 225 Provozování Věstníku veřejných zakázek
  HLAVA II § 226-232 SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
  § 226 § 226 Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  § 227 § 227 Údaje evidované v seznamu
  § 228 § 228 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  § 229 § 229 Vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  § 230 § 230 Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  § 231 § 231 Změny v seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  § 231a § 231a Zánik zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  § 232 § 232 Vyřazení ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  ČÁST DVANÁCTÁ § 233-240 SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
  § 233 § 233 Systém certifikovaných dodavatelů
  § 234 § 234 Prokazování certifikátem
  § 235 § 235 Schválení systému
  § 236 § 236 Změna a zrušení systému
  § 237 § 237 Povinnosti správce systému
  § 238 § 238 Vydavatel certifikátu
  § 239 § 239 Certifikát
  § 240 § 240 Změny v kvalifikaci dodavatele a odejmutí certifikátu
  ČÁST TŘINÁCTÁ § 241-272c OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE
  HLAVA I § 241-247 NÁMITKY
  § 241 § 241 Podání námitek
  § 242 § 242 Lhůty pro podání námitek
  § 243 § 243 Vzdání se práva podat námitky
  § 244 § 244 Náležitosti námitek
  § 245 § 245 Vyřízení námitek
  § 246 § 246 Zákaz uzavření smlouvy
  § 247 § 247 Námitky po zavedení inovačního partnerství
  HLAVA II § 248-272 DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
  Díl 1 § 248 Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy
  § 248 § 248 Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy
  Díl 2 § 249-267 Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
  § 249 § 249 Zahájení řízení
  § 250 § 250 bez nadpisu
  § 251 § 251 bez nadpisu
  § 252 § 252 bez nadpisu
  § 253 § 253 Zvláštní ustanovení o návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení
  § 254 § 254 Zvláštní ustanovení o návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy
  § 255 § 255 Kauce
  § 256 § 256 Účastníci řízení
  § 257 § 257 Zastavení řízení
  § 258 § 258 Zvláštní ustanovení o jednání předcházejícím zahájení řízení
  § 259 § 259 bez nadpisu
  § 260 § 260 Zvláštní ustanovení o vedení spisu
  § 260a § 260a Zvláštní ustanovení o ochraně informací
  § 261 § 261 Zvláštní ustanovení o průběhu řízení
  § 261a § 261a Zvláštní ustanovení pro řízení o zákazu veřejné zakázky
  § 262 § 262 Zvláštní ustanovení o řízení o rozkladu
  § 262a § 262a Zvláštní ustanovení o zpřístupnění dokumentace uložené v certifikovaném elektronickém nástroji
  § 263 § 263 bez nadpisu
  § 264 § 264 bez nadpisu
  § 265 § 265 bez nadpisu
  § 266 § 266 Náklady řízení
  § 267 § 267 Návrh po ukončení fáze inovačního partnerství
  Díl 3 § 268-270 Přestupky
  § 268 § 268 Přestupky zadavatele
  § 269 § 269 Přestupky při uveřejňování
  § 270 § 270 Společná ustanovení k přestupkům
  Díl 4 § 271-272 Společná ustanovení o výkonu dozoru
  § 271 § 271 Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství
  § 272 § 272 Uveřejňování pravomocných rozhodnutí Úřadu
  HLAVA III § 272a-272c ŘÍZENÍ O ŽALOBÁCH PROTI ROZHODNUTÍ ÚŘADU
  § 272a § 272a Zvláštní ustanovení o spisu v soudním řízení
  § 272b § 272b Zvláštní ustanovení o předběžném opatření
  § 272c § 272c Zvláštní ustanovení o informování Úřadu o podané žalobě
  ČÁST ČTRNÁCTÁ § 273-278 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  § 273 § 273 Přechodná ustanovení pro zadávání veřejných zakázek
  § 274 § 274 Přechodná ustanovení k dohledu nad dodržováním zákona
  § 275 § 275 Přechodná ustanovení pro informační systém a uveřejňování
  § 276 § 276 Přechodná ustanovení pro seznam kvalifikovaných dodavatelů
  § 277 § 277 Přechodná ustanovení pro systémy certifikovaných dodavatelů
  § 278 § 278 Zrušovací ustanovení
  ČÁST PATNÁCTÁ § 279 ÚČINNOST
  § 279 § 279 bez nadpisu
  Příloha č. 1 k zákonu č. 134/2016 Sb. Seznam vojenského materiálu podle § 28 písm. n)
  Příloha č. 2 k zákonu č. 134/2016 Sb. Seznam služeb, které není zadavatel v souladu s § 29 písm. n) povinen zadávat podle zákona
  Příloha č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb. Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a)
  Příloha č. 4 k zákonu č. 134/2016 Sb. Seznam služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu podle § 129
  Příloha č. 5 k zákonu č. 134/2016 Sb. Seznam právních předpisů podle § 152 odst. 2 písm. b)
  Příloha č. 6 k zákonu č. 134/2016 Sb. Náležitosti výzev podle § 53 odst. 1, § 58 odst. 3 a 5, § 61 odst. 5 a 11, § 68 odst. 4, § 69 odst. 6, 72 odst. 4, § 141 odst. 1
  Vybraná ustanovení z novel Vybraná ustanovení z novel


  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.