Podpora v nezaměstnanosti: 2 měsíce 65 % výdělku, 2 měsíce 50 %

Co je podpora v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti je měsíční dávka, která je určena nezaměstnanému člověku ke krátkodobému překlenutí doby, po kterou nemá práci. Někdy se nesprávně označuje jako “příspěvek v nezaměstnanosti”.

Aktuálně - změny podpory v nezaměstnanosti v roce 2024:
Odstupné: nově je možné čerpat podporu v nezaměstnanosti hned od prvního měsíce, i když je vypláceno odstupné.
Prodloužení minimální odpracované doby pro opětovné čerpání podpory:

 • po vyčerpání celé podpory v nezaměstnanosti v posledních 2 letech vznikne nárok na další podporu až po odpracování min. 9 měsíců,
 • po vyčerpání části podpory v nezaměstnanosti v posledních 2 letech, vznikne nárok na další podporu až po odpracování min. 5 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti:

 • maximální možná podpora v nezaměstnanosti se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 24.608 Kč,
 • maximální možná podpora při rekvalifikaci se od 1. 1. 2024 zvyšuje na 27.578 Kč.
 

KALKULAČKA 2024 >>
Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti podmínky:
 • Občan s bydlištěm na území ČR.
 • Uchazeč o zaměstnání evidovaný na Úřadu práce v místě trvalého bydliště.
 • Uchazeč, který požádal o poskytnutí podpory příslušnou pobočku Úřadu práce
 • Občan, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění – tj. byl zaměstnán nebo osobou samostatně výdělečně činnou po dobu alespoň jednoho roku.
 • Avšak do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje:
  • osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
  • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
  • příprava osoby se zdravotním postižením k práci,
  • osobní péče o fyzickou osobu, která se považuje za osobu se středně těžkou, těžkou nebo úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby,
  • osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se považuje za osobu s lehkou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby,
  • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstva vnitra


Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti


Výpočet výše podpory můžete nechat na naší kalkulačce .

  Kalkulačka podpory v nezaměstnanostiKdo NEMÁ nárok na podporu v nezaměstnanosti
Výše podpory v nezaměstnanosti


 • během prvních 2 měsíců se počítá 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku,
 • v dalších 2 měsících 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku,
 • v průběhu zbytku tzv. podpůrčí doby (celkem pět, osm nebo jedenáct měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku

Procentní sazba při rekvalifikaci činí 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu a vyplácí se po celou dobu rekvalifikace.

Pozor! Pokud vaše poslední zaměstnání skončí na základě dohody se zaměstnavatelem nebo zaměstnání opustíte sami, dosahuje výše podpory po celou dobu pouze 45 % průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu.

Průměrný čistý výdělek uchazeče se počítá z posledního zaměstnání.

Výše podpory OSVČ

U OSVČ se čistý výdělek počítá z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc. OSVČ musí samozřejmě výdělečnou činnost ukončit nebo přerušit.

Výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2024

 • od 1. 1. 2024 je maximální výše podpory v nezaměstnanosti 24.608 Kč,
 • od 1. 1. 2024 je maximální podpory při rekvalifikaci 27.578 Kč.

Výše podpory v nezaměstnanosti po mateřské či rodičovské

Podpora v nezaměstnanosti po skončení náhradní doby zaměstnání, kterou je například i péče o dítě do 4 let, se stanoví na základě průměrné mzdy v národním hospodářství (za 1. - 3. čtvrtletí předchozího roku). V roce 2024 je tedy výše počítá z hodnoty 42.427 Kč a výše podpory se žadateli stanoví takto:

 • na první a druhý měsíc 15% z průměrné mzdy v ČR = 6.365 Kč
 • na třetí a čtvrtý měsíc 12% z průměrné mzdy v ČR = 5.092 Kč
 • na pátý a měsíc (maximálně 11 měsíců) 11% z průměrné mzdy v ČR = 4.667 Kč


Jako náhradní doba zaměstnání se považuje doba:

 • osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost),
 • osobní péče o fyzickou osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; společné žití není vyžadováné, jde-li o osobu blízkou,
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 • přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
 • výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací.

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti

O délce podpůrčí doby (tj. doba vyplácení dávky) rozhoduje věk uchazeče o zaměstnání dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

Uchazeči, který splňuje podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti se podpora vyplácí po určenou podpůrčí dobu, která činí:

 • 5 měsíců u uchazečů o zaměstnání do 50 let věku,
 • 8 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 50 a do 55 let věku,
 • 11 měsíců u uchazečů o zaměstnání nad 55 let věku.

Opětovný nárok na podporu v nezaměstnanosti

Základní podmínku pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je odpracování alespoň 12 měsíců v posledních dvou letech.
Od roku 2024 se ale zpřísňují podmínky pro opětovné pobírání podpory:

 • V případě, že byla vyčerpána celá doba vyplácení dávky, nárok na další podporu v nezaměstnanosti vznikne až po odpracování minimálně 9 měsíců.
 • V případě, že NEbyla vyčerpána celá doba vyplácení dávky, nárok na další podporu v nezaměstnanosti vznikne až po odpracování minimálně 6 měsíců.
 • V případě, že NEbyla vyčerpána celá doba vyplácení dávky a odpracováno bylo méně než 6 měsíců, vznikne nárok jen na dočerpání zbytku podpory, která nabyla původně dočerpána.

Situační příklad: Pan Novák je uchazeč o zaměstnání na ÚP, je mu 52 let a splňuje podmínku potřebného důchodového pojištění 12 měsíců v posledních dvou letech. Vzhledem k věku mu vzniká nárok na 8 měsíců pobírání podpory v nezaměstnanosti. Nastoupí-li pan Novák po 3 měsících pobírání podpory do zaměstnání, které ale po 3 měsících opustí, získá nárok pouze na 5 zbývajících měsíců podpory.


Žádost o podporu v nezaměstnanosti formulář

Vyplňte a podejte formuláře:

na pobočce Úřadu práce, dle vašeho místa bydliště – formuláře si můžete vyzvednout osobně na pracovišti Úřadu práce, vytisknout nebo vyplnit online.

 S sebou na úřad ještě vezměte:

 • občanský průkaz,
 • doklad o ukončení pracovního poměru,
 • zápočtový list od posledního zaměstnavatele,
 • potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního ukončeného zaměstnání,
 • u osoby samostatně výdělečně činné potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení.

Kdy žádat o podporu v nezaměstnanosti?

O podporu v nezaměstnanosti požádejte nejlépe do 3 dnů po skončení pracovního poměru, podnikání nebo náhradní doby zaměstnání.

Pokud požádáte o podporu v nezaměstnanosti do 3 dnů a splníte potřebné podmínky, bude vám dávka přiznána od následujícího dne po skončení pracovního poměru, podnikání nebo náhradních dob. Podpora v nezaměstnanosti tedy přímo naváže na pracovní poměr, výdělečnou činnost nebo náhradní doby zaměstnání.

Včasná registrace na úřadě práce vás také uchrání od nutnosti platit si po vlastní ose zdravotní pojištění. Po dobu evidence na ÚP ČR za vás totiž hradí zdravotní pojištění stát.

 

Nabídky práce

Pokud hledáte práci, zde najdete průběžně aktualizovaný seznam nových volných míst úřadu práce.

Volná místa nabídky

 

Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti - výplatní termín

Výplatní termín podpory v nezaměstnanosti není pevný - každý Úřad práce může mít výplatní termín odlišný. Jediná výhoda je, že když je podpora jedno vyplacena, můžete vcelku počítat s tím, že příště vám přijde ve stejném termínu (s ohledem na víkendy a státní svátky).


Odstupné a podpora v nezaměstnanosti

Aktuálně: V případě vyplacení odstupného (odchodného) se vyplácení podpory od r. 2024 již neodkládá po vyčerpání odstupného.

 

Přivýdělek a podpora v nezaměstnanosti 

Uchazeči zaregistrovaní v evidenci Úřadu práce nepobírající podporu v nezaměstnanosti mají možnost pracovat v tzv. nekolidujícím zaměstnání, tedy zaměstnání, které nepřesáhne polovinu minimální mzdy - v roce 2024 tedy do 9.450 Kč měsíčně.

Povinnosti žadatele o podporu v nezaměstnanosti 

Důležité pro setrvání v evidenci Úřadu práce je spolupráce - např. projednat v termínu doporučené zaměstnání nebo osobně docházet na schůzky ve stanoveném termínu.

Pamatujte, že pokud jste v evidenci Úřadu práce, vyplatí se důkladně si pročíst všechny práva a povinnosti uchazeče o zaměstnání a dodržovat je.

Další dávky - nouze


Zprávy k dávkám a příspěvkům

 


Otázky a odpovědi k podpoře v nezaměstnanosti

 • Jak se počítá podpora v nezaměstnanosti?

  Výše podpory v nezaměstnanosti se počítá jako procentuální část z vašeho čistého průměrného výdělku v posledním zaměstnání, u OSVČ se čistý výdělek počítá z posledního vyměřovacího základu přepočteného na jeden kalendářní měsíc. Také záleží na tom, z jakého důvodu byl ukončen poslední pracovní poměr. Výše podpory v nezaměstnanosti je:

  • během prvních 2 měsíců 65 % průměrného měsíčního měsíčního čistého výdělku
  • v dalších 2 měsících 50 % průměrného měsíčního měsíčního čistého výdělku
  • v průběhu zbytku doby pobírání podpory (celkem po dobu pět, osm nebo jedenáct měsíců v závislosti na věku uchazeče o zaměstnání) 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku
  • pokud vaše poslední zaměstnání skončí na základě dohody se zaměstnavatelem nebo zaměstnání opustíte sami, dosahuje výše podpory po celou dobu pouze 45 % průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu
  • při rekvalifikaci činí výše podpory 60 % průměrného čistého měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu a vyplácí se po celou dobu rekvalifikace.
  Více si můžete spočítat na kalkulačce podpory v nezaměstnanosti.

 • Kdy chodí podpora v nezaměstnanosti?

  Při ztrátě zaměstnání je dobré zaregistrovat se na ÚP ČR a podat žádost o podporu v nezaměstnanosti co nejrychleji, nejlépe do tří dnů po ztrátě zaměstnání, protože pak vyplácení dávek plynule naváže na ukončený pracovní poměr. Podporu v nezaměstnanosti vyplácí příslušný úřad práce podle trvalého bydliště žadatele. Dávka se vyplácí každý měsíc zpětně buď složenkou, nebo převodem na účet.

 • Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti po mateřské?

  Ano, na podporu v nezaměstnanosti, je nárok i po skončení mateřské (resp. rodičovské dovolené). Péče o dítě do 4 let se započítá jako náhradní doba zaměstnání. Výše podpory je ale jen minimální. První a druhý měsíc 6.365 Kč, třetí a čtvrtý měsíc 5.092 Kč a pátý a další měsíce 4.667 Kč v roce 2024. Více ZDE.Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.