Příspěvek na péči: příspěvek pro osoby závislé na pomoci jiných.

Příspěvek na péči je určen osobám, které kvůli nemoci, úrazu nebo věku nejsou schopny vykonávat činnosti běžného života a potřebují tedy pomoc jiné osoby.

Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.

Příjemci mohou z příspěvku dle vlastního uvážení hradit služby jim poskytované osobou blízkou, asistenty sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo zařízením hospicového typu.

Aktuálně: Od 1. 7. 2024 se zvyšuje příspěvek na péči pro osoby ve stupni závislosti II, III a IV a nově přibude stupneň IV+, pro osoby zcela závislé na pomoci v domácí péči. Již vyplácené příspěvky v uvedených stupních se zvýší automaticky, bez nutnosti žádosti. Podrobně o zvýšení.

Kalkulačka zvýšení od 1. 7. 2024 >>

 Kdo má nárok na příspěvek na péči

Nárok na příspěvek na péči má osoba starší 1 roku, která je kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu závislá na pomoci jiné osoby při zvládání běžných denních aktivit - tzv. základních životních potřeb (mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost).

Příspěvek slouží k úhradě této pomoci, pokud ji poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu; nárok na příspěvek má osoba i po dobu, po kterou je jí podle zvláštního právního předpisu poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

Zdravotní stav je považován za dlouhodobě nepříznivý, pokud trvá nebo podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok.

 

Výše příspěvku na péči je spojená s mírou potíží, které žádající osoba má a na základě kterých je zařazena do jedné ze čtyř skupin stupně závislosti (lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost).

 • stupeň I (lehká závislost)
 • stupeň II (středně těžká závislost)
 • stupeň III (těžká závislost
 • stupeň IV (úplná závislost)

Stupeň závislosti na potřebě pomoci jinou osobou se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které nemohoucí osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.

 1. V první fázi provede pracovník Úřadu práce šetření v místě bydliště žadatele, kde sleduje 10 kategorií životních potřeb se škálou dílčích úkonů a hodnotí, zda je žádající osoba schopna tyto úkony zvládnout či nikoliv. Když některý z dílčích úkonů v rámci jedné životní potřeby žadatel nezvládne, považuje se životní potřeba za nezvládnutou.

  Přehled posuzovaných úkonů >>

 2. V druhé fázi následuje posouzení zdravotního stavu žadatele, kterou provede posudkový lékař na základě lékařské dokumentace.

Na základě těchto šetření pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává či nikoliv. V písemném Rozhodnutí jsou uvedeny úkony, které osoba není schopna zvládat, a stanoven stupeň závislosti.

V případě přiznání nároku je příspěvek na péči vyplacen zpětně počínaje dnem podání žádosti.

V případě, že úřady podle žadatele přisoudí nižší než oprávněný stupeň závislosti nebo dokonce nepřiznají příspěvek žádný, je možnost se odvolat - lhůta pro odvolání je uvedena v rozhodnutí. Odvolání pak posuzuje ministerstvo práce a sociálních věcí.

Rozdělení do stupňů závislosti

Osoba starší 18 let věku se podle § 8 odst. 2 zákona o sociálních službách považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve
 1. stupni I, jestliže není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,
 2. stupni II, jestliže není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,
 3. stupni III, jestliže není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,
 4. stupni IV, jestliže není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb,

a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby.

Osoba do 18 let věku se podle § 8 odst. 1 zákona o sociálních službách považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

 1. stupni I, jestliže není schopna zvládat tři základní životní potřeby,
 2. stupni II, jestliže není schopna zvládat čtyři nebo pět základních životních potřeb,
 3. stupni III, jestliže není schopna zvládat šest nebo sedm základních životních potřeb,
 4. stupni IV, jestliže není schopna zvládat osm nebo devět základních životních potřeb,

a vyžaduje každodenní mimořádnou péči jiné fyzické osoby.

 

Kalkulačka příspěvku na péči od 1. 7. 2024

Kalkulačka příspěvku na péči od 1. 7. 2024 spočítá, jaká náleží žadateli dávka vzhledem k jeho věku a stupni závislosti.

Od července 2024 se nově rozlišuje stupeň závislosti IV a IV+. Příspěvek na péči v dané výši náleží osobě zcela závislé na pomoci jiné osoby, které poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb (stupeň IV) a zvýšený příspěvek na péči (stupeň IV+) pak náleží osobám zcela závislým na pomoci jiné osoby, o kterou je pečováno v domácím prostředí.

Kalkulačka příspěvku na péči od 1. 7. 2024

Zvýšený příspěvek na péči o 2.000 Kč nad hodnoty spočítané v kalkulačce náleží nezaopatřenému dítěti do 18 let věku (zákon stanoví tři výjimky, viz. níže) nebo rodiči, kterému náleží příspěvek, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem rodiny je nižší než dvojnásobek částky jejich životního minima.


Výše příspěvku na péči - přehled:

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc: 


Výše příspěvku na péči do 30. 6. 2024
Výše příspěvku na péči od 1. 7. 2024
stupeň I
3.300 Kč
3.300 Kč
stupeň II
6.600 Kč
7.400 Kč
stupeň III
13.900 Kč
16.100 Kč
stupeň IV
19.200 Kč
23.000 Kč
stupeň IV+

27.000 Kč

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:


Výše příspěvku na péči do 30. 6. 2024
Výše příspěvku na péči od 1. 7. 2024
stupeň I
880 Kč
880 Kč
stupeň II
4.400 Kč
4.900 Kč
stupeň III
12.800 Kč
14.800 Kč
stupeň IV
19.200 Kč
23.000 Kč
stupeň IV+

27.000 Kč

Příspěvek na péči může být zvýšen o 2.000 Kč měsíčně:
  • nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek na péči, s výjimkou
   • dítěte, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče,
   • dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, protože požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
   • dítěte, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež
  • rodiči, kterému náleží příspěvek na péči, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže je příjem rodiny nižší než dvojnásobek částky životního minima


  Žádost o příspěvek na péči formulář

  Řízení o přiznání příspěvku na péči se zahajuje na základě podané písemné žádosti. 

  Žádost o příspěvek na péči je třeba vyplnit a podat jej na příslušné pobočce Úřadu práce, dle místa trvalého pobytu žadatele.

  Příspěvek na péči formulář

   

  Kdo vyplácí příspěvek na péči

  Příspěvek na péči vyplácí žádající osobě Úřad práce. Ten je také oprávněn kontrolovat, zda není dávka zneužívána – proto je dobré evidovat veškeré náklady spojené s péčí, zakládat si faktury, účtenky atd.

   

  Pečující osoba, její práva a povinnosti

  Pečující osobou může být:

  • osoba blízká (tj. blízký příbuzný - manžel/manželka, syn/dcera, registrovaný partner/partnerka),
  • asistent sociální péče (fyzická osoba, která není osobou blízkou, je starší 18 let, je zdravotně způsobilá a neposkytuje  péči jako podnikatel - definováno zákonem č. 366/2011 Sb.). S asistentem je potřeba uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pomoci.

  Pečující osoba je povinna:

  • především řádně pečovat,
  • nahlásit úřadu práce každou změnu , která může čerpání příspěvku na péči ovlivnit (pobyt v nemocnici, změna poskytovatele péče, úmrtí žadatele), a to do 8 dnů ode dne, kdy změna nastala.

  Pozor: Pokud musí žadatel strávit nějaký čas v nemocnici a hospitalizace trvá od prvního do posledního dne v měsíci, příspěvek na péči mu za tento měsíc nenáleží.

   

  Osoba pečující - zaměstnání a pojištění:

  • může pracovat; v takovém případě
   • sociální a zdravotní pojištění platí zaměstnavatel nebo sám pečující,
   • lze požádat o úpravu týdenní pracovní doby a zaměstnavatel je povinen vaší žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody 
  • je nucena kvůli péči o blízkou osobu opustit své stávající zaměstnání, potom
   • stát platí zdravotní pojištění za osobu pečující o osobu pobírající příspěvek ve stupni II, III, IV,
   • doba péče je osobě pečující započítávána pro důchodové účely jako tzv. náhradní doba pojištění.

  Zákonná úprava

  Příspěvek na péči upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláška č. 505/2006 Sb.  Dávky pro osoby se zdravotním postižením >>

  Další dávky - nemoc


  Zprávy k dávkám a příspěvkům

  Další zprávy k tématu "Příspěvek na péči: příspěvek pro osoby závislé na pomoci jiných. "

   


  Otázky a odpovědi k příspěvku na péči

  • Co lze hradit z příspěvku na péči?

   Příspěvek na péči je poskytován osobám, které kvůli nemoci, úrazu nebo věku nejsou schopny vykonávat činnosti běžného života a potřebují pomoc jiné osoby. Příspěvek tedy plně náleží zdravotně postiženému v některém stupni závislosti, ten jej ale dle svého uvážení použije k úhradě nákladů osobě, osobám či institucím, které se o postiženého starají. Pomoc může poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu. Výši příspěvku si můžete spočítat na Kalkulačce příspěvku na péči.

  • Je příspěvek na péči příjmem?

   Pokud jste pečující osoba, předpokládá se, že dostáváte zaplaceno.

   • Pro dávky státní sociální podpory jako je porodné, příspěvek na bydlení, přídavek na dítě apod. se příjem z péče nezohledňuje a získaná platba za péči se nedokládá jako příjem do posuzovaných příjmů.
   • Pro dávky v hmotné nouzi jako je mimořádná okamžitá pomoc či příspěvek na živobytí, tak jestliže s osobou, o kterou pečujete, nebydlíte ve společné domácnosti, je příjem z péče zohledňován při výpočtu dávek.
   • Pro stanovení výživného se příjem z péče jako příjem posuzuje.  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Katastrální úřady

  Ochranné známky

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Finanční katalog

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.