Příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen k financování pomůcky, která pomáhá osobám se závažným zdravotním postižením ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení, k podpoře jejich začleňování, k sebeobsluze či k přepravě.

Aktuálně od 1.12.2022:

 • příspěvek na mobilitu se zvyšuje z 550 Kč na 900 Kč
 • příspěvek na dýchací přístroje v domácím použití se zvyšuje na 2.900 Kč
 • příspěvek na zvedací plošinu se zvyšujez 400.000 Kč na 500.000 Kč


 

Příspěvek existuje ve dvou formách:

 • jako příspěvek na zvláštní pomůcku,
 • jako příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému.

   

Kdo má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku

O nároku na příspěvek rozhoduje lékařská posudková komise (LPK). Ta v posudku vychází ze stanovených posuzovaných kritérií a z kompletní zdravotní dokumentace, kterou si vyžádá od obvodního lékaře žadatele. Je proto důležité, aby měl praktický lékař u sebe veškerou zdravotní dokumentaci žadatele – včetně dokumentace od všech specialistů.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba:

 • s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením

Nárok na příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku motorové vozidlo nebo  speciální zádržní systém, má osoba s:

 •  s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací.

Přičemž postižení žadatele musí mít charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá či má trvat déle než jeden rok.

 

Další podmínky pro proskytnutí příspěvku:

 • osoba starší 1 roku
 • osoba starší 3 let - při poskytování příspěvku na pořízení motorového vozidla, schodolezu, stropního zvedacího systému, svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny, schodišťové sedačky nebo na úpravu bytu
 • osoba starší 15 let - při poskytování příspěvku na pořízení vodicího psa
 • zvláštní pomůcka umožní osobě sebeobsluhu nebo ji potřebuje k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím
 • zvláštní pomůcka nemůže být zdravotnickým prostředkem, který je hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčen příslušnou zdravotní pojišťovnou
 • v případě žádosti o příspěvek na auto je podmínkou, že se daný člověk v kalendářním měsíci dopravuje a je schopen auto řídit, nebo jím být převážen
 • v případě žádosti o příspěvek na vodicího psa musí být fyzická či právnická osoba, která psa vycvičila a předala, členem mezinárodní organizace sdružující výcvikové školy
 • souhlas vlastníka nemovitosti nebo rozhodnutí soudu je podmínou v případě žádosti o příspěvek na svislou zdvihací plošinu, šikmou zvedací plošinu, schodišťovou sedačku nebo stropního zvedací systém

Konkrétní zdravotní stavy odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku jsou uvedeny v příloze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Zákon také specifikuje tzv. kontraindikace, tedy zdravotní stavy, které přiznání příspěvku vylučující – jsou to např. duševní poruchy, poruchy chování a poruchy intelektu se závažnou poruchou, s narušením rozpoznávacích a ovládacích schopností nebo stavy závislosti na návykové látce.

 

 


Na co lze příspěvek na zvláštní pomůcku využít

Příspěvek lze použít pouze na některou ze seznamu druhů a typů zvláštních pomůcek, obsažených ve vyhlášce o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, č. 388/2011 Sb.

Příspěvek se poskytuje i na pomůcku, která ve vyhlášce uvedena není, a to za podmínky, že ji krajská pobočka Úřadu práce považuje za srovnatelnou s některou z pomůcek, která ve vyhlášce uvedena je.

Mezi zvláštní pomůcky patří např.:

 • Úpravy automobilu – ruční ovládání, usnadňování nastupování, nakládání vozíku
 • Stavební práce – stavební práce spojené s uzpůsobením bytu, koupelny nebo WC, za účelem jeho používání postiženou osobou
 • Pomůcky usnadňující pohyb – automobil, nájezdové ližiny, přenosná rampa, schodolez, schodišťová plošina, schodišťová sedačka, stropní zvedací systém
 • Pomůcky pro zrakově postižené – digitální čtecí přístroj s hlasovým výstupem, vodicí pes, DYMO kleště, indikátor barev, braillský displej, diktafon, digitální zvětšovací lupa
 • Pomůcky pro sluchově postižené – signalizace domovního zvonku, signalizace pláče dítěte, individuální indukční smyčka, elektronická komunikační pomůcka, telefonní zesilovač


Výše příspěvku na zvláštní pomůcku 

Při stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku se rozlišuje, zda se jedná o:

 • zvláštní pomůcku v ceně do 10.000 Kč
  • poskytuje se jen osobě, která má příjem nižší než 8násobek životního minima jednotlivce nebo společně posuzovaných osob
  • spoluúčast žadatele je 1.000 Kč (do 31. 12. 2021 10%, nejméně však 1.000 Kč)
  • pokud osoba žádá o příspěvek na několik pomůcek najednou jejichž cena je nižší než 10.000 Kč, lze tento příspěvek poskytnout i při vyšším příjmu

 • zvláštní pomůcku v ceně nad 10.000 Kč
  • maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku činí 350.000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovanou na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 500.000 Kč (do 30.11.2022 400.000 Kč)
  • spoluúčast žadatele je 10% z ceny pomůcky
  • pokud ale žadatel nemá dostatek peněz na zaplacení spoluúčasti, může úřad (po posouzení situace žadatele) spoluúčast snížit na minimálně 1.000 Kč

 • motorové vozidlo
  • maximální výše příspěvku je 200.000 Kč
  • minimální výše dávky je 100.000 Kč
  • se zvyšujícím se příjmem žadatele (či společně posuzovaných osob) se výše příspěvku snižuje

Součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800.000 Kč, resp. 850.000 Kč, pokud byl v této době poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny.

Žádat je možné o příspěvek na pomůcku, která již zakoupena byla, a to až do 12 měsíců od jejího zakoupení.

 

Příspěvek na auto 

 • maximální výše příspěvku je 200.000 Kč
 • daný člověk se v kalendářním měsíci dopravuje a je schopen auto řídit, nebo jím být převážen 
 • příjemce příspěvku je pouze osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací

Kalkulačka příspěvku na autoŽádost o příspěvek na zvláštní pomůcku 

Záležitost je zahájena odevzdáním vyplněné Žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku na kontaktním pracovišti Úřadu práce dle místa trvalého pobytu žadatele. 

Na konci samotné žádosti je uvedeno, co vše je žadatel povinnen doložit. Pokud žádáte o pomůcku s pořizovací cenou do 10.000 Kč či motorové vozidlo, žadatel také vyplní Doklad o výši čtvrtletního příjmu – příspěvek na zvláštní pomůcku.

Pokud Úřad práce žadatele písemně zkontaktuje s Vyrozuměním o přerušení řízení – je to informace pro žadatele, že lékařská posudková komise (LPK) sbírá kompletní podklady o zdravotním stavu žadatele – proto je důležité, aby měl praktický lékař u sebe veškerou zdravotní dokumentaci žadatele, včetně dokumentace od specialistů.

V závislosti na druhu zvláštní pomůcky, může proběhnou základní sociální šetření v místě bydliště žadatele. V případě, že žádáte například o příspěvek na zvláštní pomůcku  na úpravu bytu či domu, může mít sociální šetření podobu návštěvy pracovníka úřadu a zjištění aktuálního nevyhovujícího stavu. V některých případech může sociální šetření proběhnout pouze v podobě doručení fotografií dokládajících nevyhovující stav.

Sociální šetření provádějí pracovníci úřadu práce, a to vždy v předem domluveném termínu.

Zamítnutí žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nebo v případě nesouhlasu s výší přiznaného příspěvku je možné podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím úřadu, který rozhodl.

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část

Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže:

 • nepoužila příspěvek do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP na pořízení zvláštní pomůcky
 • nepoužila vyplacený příspěvek v plné výši do 3 měsíců ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou ÚP
 • v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla pozbyla vlastnické právo ke zvláštní pomůcce
 • v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku nebo v období před uplynutím 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla přestala zvláštní pomůcku užívat
 • se přestala opakovaně dopravovat nebo přestala být schopna převozu motorovým vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla
 • použila příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání
 • se prokáže, že osoba, uvedla v žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku nepravdivé nebo zkreslené údaje.

Zprávy k dávkám a příspěvkům

 Otázky a odpovědi k příspěvku na zvláštní pomůcku

 • Na jakou pomůcku lze získat příspěvek?

  Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku je poměrně obsáhlý a naleznete jej jako přílohu č. 1 vyhlášky č. 388/2011 Sb.

 • V jaké výši se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku?

  Při stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku se rozlišuje, zda se jedná o pomůcku v ceně do 10.000 Kč nebo nad 10.000 Kč. Na pomůcky v ceně nad 10.000 Kč je stanovena maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku na 350.000 Kč, s výjimkou příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovanou na pořízení svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny, jehož maximální výše činí 500.000 Kč. Spoluúčast žadatele je stanovena na 10% z ceny pomůcky.
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.