Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství a začíná se vyplácet po jejím skončení. O rodičovský příspěvek může žádat matka dítěte, otec dítěte nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Rodičovský příspěvek je dán pevnou celkovou částkou, kterou rodič dostává v měsíčních splátkách. Celková částka je dána zákonem a je pro všechny příjemce dávky shodná, bez ohledu na to, zda jste zaměstnanec nebo OSVČ. Výše jednotlivých měsíčních splátek (a tím i doba, za jakou celkovou částku vyčerpáte) je závislá na vašem předchozím příjmu a v omezené míře na vašem rozhodnutí. Rodičovský příspěvek byl v roce 2020 razantně zvýšen.

 

 

Výše rodičovského příspěvku

Do celkové částky 300.000 Kč pro jedno dítě nebo 450.000 Kč pro dvojčata a vícerčata.

 

Doplacení zbývající částky při narození dalšího dítěte

Aktuálně: Od 28. 7. 2021 se podle zákona č. 285/2021 Sb. jednorázově doplácí nevyčerpaná částka rodičovského příspěvku, pokud se v rodině narodí další (teď nejmladší) dítě. Podmínkou je, že alespoň jednomu z rodičů lze k datu narození dalšího nejmladšího dítěte stanovit denní vyměřovací základ nebo je OSVČ. Narození nejmladšího dítěte máte povinnost do 8 dnů písemně ohlásit Úřadu práce a jednorázová výplata proběhne v měsíci následujícím po tomto ohlášení.

Kalkulačka rodičovského příspěvku

Na Kalkulačce rodičovského příspěvku pro rok 2022 zjistíte výši rodičovského příspěvku v roce 2022.

 

Kalkulačka rodičovského příspěvku 2022Nárok na rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek získá rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. Rodičovský příspěvek je možné čerpat maximálně do 4 let nejmladšího dítěte.

Za rodiče se pro nárok na rodičovský příspěvek považuje také osoba, které bylo dítě svěřeno do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, osoba pečující o osvojené dítě nebo o dítě, jehož rodič zemřel, a dále osoba pečující o dítě manžela nebo partnera.

Pokud se v rodině narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to i případě, kdy na starší dítě nebo starší současně narozené děti nebyla měsíčními příspěvky vyčerpána celková částka rodičovského příspěvku. Tato zbývající částka vám však bude jednorázově vyplacena v následujícím měsíci po ohlášení narození dalšího dítěte (platné od 28. 7 .2021).

  

Kdo vyplácí rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, kterou vyplácí Úřad práce. O příspěvek žádáte sami, výplatu dávky nezajišťuje zaměstnavatel. Peníze jsou vypláceny měsíčně zpětně a výplatní termín je dán konkrétním Úřadem práce.

 

Žádost o rodičovský příspěvek formulář

O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku musí rodič písemně požádat příslušný úřad státní sociální podpory na předepsaném formuláři.

Formulář žádosti o rodičovský příspěvek.

Žádost o rodičovský příspěvek


Žádost o změnu výše rodičovského příspěvku.

Změna výše rodičovského příspěvku (kromě první žádosti o přiznání rodičovského příspěvku) se provádí pomocí zvláštního formuláře. Výši rodičovského příspěvku je možno měnit jedenkrát za 3 měsíce.

Formulář Volba výše rodičovského příspěvku.

Volba výše rodičovského příspěvku

Možnosti čerpání rodičovského příspěvku

Pro rozhodnutí o nároku a určení výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte.

Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině je možné k datu narození nejmladšího dítěte stanovit 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu, rodič si může omezeným způsobem volit měsíční výši a tím i celkovou dobu pobírání rodičovského příspěvku. Pokud lze denní vyměřovací základ stanovit u obou rodičů, vychází se z vyššího základu.


Minimální doba čerpání příspěvku

Minimální doba, za kterou může být rodičovský příspěvek vyčerpán, je 6 měsíců.

Maximální doba čerpání příspěvku

Rodičovský příspěvek může být čerpán maximálně do 4 let věku dítěte.


Minimální výše měsíčního příspěvku

Minimální měsíční výše rodičovského příspěvku je 50 Kč.


 

Zabezpečení péče o dítě

Rodičovský příspěvek je vyplácen, pokud je splněno pravidlo zabezpečení osobní, celodenní a řádné péče o dítě:

Podmínka osobní celodenní péče se považuje za splněnou, i když:

 • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 92 hodin (do 31. 12. 2019 46 hodin)  v kalendářním měsíci,
 • dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
 • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
 • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,
 • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

Jednoduše shrnuto za celodenní a řádnou péči o děti se považuje i situace, pokud vaše dítě (je-li mladší 2 let) navštěvuje jesle, mateřskou školku nebo dětskou skupinu v rozsahu maximálně 96 hodin (do 31. 12. 2019 46 hodin) v měsíci. Pokud je vaše dítě starší 2 let, docházka do těchto zařízení se nesleduje.

Rodičovský příspěvek náleží i v kalendářním měsíci, v němž:

 • se dítě narodilo,
 • rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
 • osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
 • dítě dosáhlo věku 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek,
 • dítě nebo rodič zemřeli,
 • rodič převzal do péče vlastní dítě, které předtím bylo na základě rozhodnutí příslušného orgánu svěřeno do péče jiné osoby nebo bylo umístěno v ústavu nebo bylo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.

 

Práce při pobírání rodičovského příspěvku

Příjem rodiče pro nárok na výplatu rodičovského příspěvku není sledován.

To znamená, že pokud jste na rodičovské dovolené a pobíráte rodičovský příspěvek, můžete si k tomu dle platných zákonů přivydělávat bez omezení.

Aby rodič o nárok na rodičovský příspěvek nepřišel, je ale potřeba dodržet pravidlo zabezpečení osobní, celodenní a řádné péče o dítě.


Možné formy práce a přivýdělku

Zaměstnanecký poměr

Pokud se rozhodnete vrátit se do práce, byť jen na zkrácený úvazek, je třeba si uvědomit, že návrat k zaměstnavateli na původní pracovní smlouvu znamená ukončení (nebo přerušení) rodičovské dovolené – ne však nutně konec pobírání rodičovského příspěvku. Pozor ale na konec ochranné doby a tedy možnost výpovědi ze strany zaměstnavatele.

Dohody mimo pracovní poměr – DPP a DPČ

Pokud si chcete krátkodobě nebo nárazově přivydělat a nechcete tím ohrozit svou rodičovskou dovolenou, můžete se zaměstnavatelem (stávajícím nebo jiným) uzavřít dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Pozor ale dejte na to, kolik si na DPP nebo DPČ vyděláte. Pokud váš měsíční příjem přesáhne určitou hranici, nevyhnete se platbě zdravotního a sociálního pojištění.

Osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ

Výkon samostatně výdělečné činnosti při souběžném pobírání rodičovského příspěvku je možný a dokonce z pohledu placení zdravotního a sociálního pojištění výhodný. Pokud je OSVČ poživatelem rodičovského příspěvku, jedná se o osobu vykonávající vedlejší samostanou výdělečnou činnost a povinné pojistné se platí ze skutečně dosaženého hrubého zisku.

 

Měsíční výše rodičovského příspěvku 

Jestliže je možné vyměřovací základ stanovit, vypočte se 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu a výsledek se porovná s částkou 10.000 Kč :

 1. Pokud je výsledek menší než 10.000 Kč nebo přesně 10.000 Kč, rodičovský příspěvek pro jedno nejmladší dítě může být vyplácen až do výše 10.000 Kč, u dvojčat, trojčat nebo více současně narozených dětí se zvyšuje do výše 15.000 Kč.
 2. Pro výsledek výpočtu větší než částka 10.000 je měsíční rodičovský příspěvek pro jedno nejmladší dítě možné volit až do výše vypočtené částky. Pro více současně narozených dětí je výše měsíčního rodičovského příspěvku omezena 1,5násobkem vypočtené částky.

Pokud ani jednomu z rodičů nelze vyměřovací základ stanovit, měsíční rodičovský příspěvek pro jedno nejmladší dítě je možné zvolit až do výše 10.000 Kč nebo pro více současně narozených dětí do výše 15.000 Kč.

 

Zákon upravující rodičovský příspěvek

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře


Časté dotazy


Co je rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek je dávka, která se vyplácí po skončení výplaty peněžité pomoci v mateřství (obvykle od cca 5-6 měsíce věku dítěte). Vyplácí se tomu, kdo trvale osobně celodenně pečuje o dítě do 4 let. Dávka není závislá na nemocenském pojištění. Pokud pečující nepobíral peněžitou pomoc v mateřství, je možno začít čerpat rodičovský příspěvek ihned po narození dítěte.

Jak dlouho se čerpá rodičovský příspěvek?

Příspěvek je možno čerpat minimálně 6 měsíců a maximálně do 4 let věku dítěte. Doba čerpání záleží na rozhodnutí příjemce.

Jaká je výše rodičovského příspěvku?

Celková výše vyplácené dávky je 300.000 Kč pro jedno dítě / 450.000 Kč pro dvojčata. Tato suma se dělí do měsíčních splátek podle doby, po jakou se příjemce rozhodl dávku čerpat. Maximální možná výše měsíční splátky je omezena výší peněžité pomoci v mateřství resp. 10.000 Kč, pokud příjemce předtím PPM nepobíral (např. OSVČ bez nemocenského pojištění).

Další dávky - rodina

 

Zprávy k tématu

Všechny zprávy k Rodičovskému příspěvku

Zprávy k dávkám a příspěvkům

 
Kurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 1.11.   Kontroly inspektorátů práce a příprava na ně  K Praha Verlag Dashöfer
 2.11.   Uplatňování DPH v roce 2021 a změny pro rok 2022  K Praha ANAG
 2.11.   Převodní (transferové) ceny / Daňová kontrola u spojených osob  K Praha Verlag Dashöfer
 2.11.   Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu  K Olomouc INTEGRA CENTRUM
 3.11.   IFRS v praxi - dvoudenní  K Praha Verlag Dashöfer
 3.11.   IFRS v praxi - dvoudenní  K Praha Verlag Dashöfer
 4.11.   DPH při poskytování služeb  K Praha Verlag Dashöfer
 4.11.   Hmotný a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z ...  K Ostrava INTEGRA CENTRUM
 4.11.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 28 ...  K Třebíč Orange Academy
 5.11.   Ochrana osobních údajů, archivace dat, osobní spis  K Praha Verlag Dashöfer
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů


Označení stránky: kdy a kde žádat o rodičovský příspěvek, rodičovský příspěvek 2019, kdy a jak žádat o rodičovský příspěvek, podmínky pro čerpání rodičovského příspěvku, rodičovský příspěvek podmínky, rodičovský příspěvek, kde žádat o rodičovský příspěvek, podpora v materstvi 1.1,2020, minimalni vyse rodičovského příspěvku, rodicovsky prispevek podmínkyZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.