Příspěvek na bydlení

Co je příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je sociální dávka a jejím účelem je pomoc s náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nižšími příjmy. Posuzuje se příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí u osob, které žijí ve společné domácnosti, mimo jiné i manžele/lky či nezletilé nezaopatřené děti.


Aktuálně: Od 1. 1. 2023 dochází k těmto změnám:

 • nezohledňuje se životní minimum pro nízkopříjmové domácnosti (výši příspěvku zohledňování ŽM snižovalo)
 • ruší se specifický koeficient 0,35 pro Prahu
 • nové dělení normativních nákladů u nájemních bytů - Praha a Brno, do 69.999 obyvatel, od 70.000 obyvatel
 • shodné normativní náklady pro 1 a 2 osoby
 • Zahrnutí rekreačního bydlení prodlouženo i do roku 2023
 • normativní náklady zůstávají navýšeny

 

Kalkulačka příspěvku na bydlení 2023

Výši příspěvku na bydlení si spočítejte na naší kalkulačce.

Příspěvek na bydlení do 31. 12. 2022 >>

 

Příspěvek na bydlení od 1. 1. 2023

  Kalkulačka příspěvku na bydlení od 1.1.2023


  

 

Nárok na příspěvek na bydlení

 • Nárok na příspěvek na bydlení má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby (tj. osoby spadající do dané rodiny), s trvalým pobytem na území ČR, dále občané Evropské unie dle Nařízení Rady (EEC) 1408/71 a 1612/68. U cizince se za trvalý pobyt na území ČR považuje pobyt po uplynutí 365 dní ode dne, kdy se přihlásil k pobytu. Do uvedené doby 365 dnů pobytu cizince na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je žadatelem o udělení azylu a je ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Příspěvek na bydlení mohou získat i další, v zákoně o Státní sociální podpoře (dále SSP) uvedené osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají.
 • Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník nebo nájemce bytu (pro rok 2022 a 2023 i podnájem a služební využívání bytu), který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu, pokud:
  • jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze do 31. 12. 2022  koeficientu 0,35), a zároveň
  • součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze koeficientu do 31. 12. 2022 0,35) je nižší nebo rovna částce normativních nákladů na bydlení
 • Do společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení se zahrnují osoby, které skutečně žijí v dané domácnosti (nikoliv pouze trvale hlášené)  - více o společně posuzovaných osobách
 • Žádost se podává na dobu neurčitou (tj. není třeba žádat každoročně) a následně se každé kalendářní čtvrtletí dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí.
 • Náklady na bydlení a příjmy se dokládají pololetně (povinně za 1., 3. čtvrtletí, nepovinně za 2., 4. pokud je to pro příjemce dávky výhodnější)) a nerozepisují se na položky
 • Nepředkládá se pravidelné zúčtování zálohově placených služeb
 • Údaje, které stát může získat nebo ověřit sám, není třeba dokládat
 • Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně

 
 

Žádost o příspěvek na bydlení

Žádosti o poskytování příspěvku na bydlení můžete vyřídit :

1) elektronicky (pomocí bankovní identity, eObčanky apod.) >> ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST

2) osobně na kontaktním místě Úřadu práce dle místa trvalého pobytu žadatele.


Společně posuzované osoby pro příspěvek na bydlení

  Osoby, které reálně žijí v daném bytě (domácnosti) - tyto osoby se vypisují do formuláře. Tedy bez ohledu na to, zda mají v daném bytě trvalý pobyt.
    


  Rozhodný příjem rodiny:

  • Při posuzování, zdali žadatel splňuje podmínky pro výplatu příspěvku na bydlení, se neposuzuje výše majetku rodiny, ale pouze její aktuální příjmy, resp. příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí.
  • Rodina může kromě příspěvku na bydlení pobírat i další dávky SSP (přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, atd.).
  • Příjmy rozhodné pro posouzení nároku na příspěvek na bydlení zahrnují především příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání), příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dávky nemocenského a důchodového zabezpečení (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek), výživné a podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny.
  • Do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou. Úplný seznam rozhodných příjmů je uveden v § 5 zákona o SSP.
  • Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. "čisté" příjmy, tj. příjmy po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a po odpočtu daně z příjmu, příp. výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle zákona o daních z příjmů.


  Náklady na bydlení

  Náklady na bydlení tvoří

  • nájemné (u družstevních bytů a bytů vlastníků pak srovnatelné náklady, viz. níže),
  • energie a
  • služby.

  Naopak se nezapočítává hypotéka, výdaje za internet nebo kabelovou televizi, televizní a rozhlasový poplatek, účty za pevnou linku a mobil.

  Náklady na bydlení se prokazují podrobným rozpisem a pro nárok a výši příspěvku se stanoví jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí.  Výše příspěvku na bydlení

  Výpočet příspěvku na bydlení je poměrně složitý, proto vám s propočty pomůže naše kalkulačka.

  Jaké hodnoty se k výpočtu příspěvku používají?

  Srovnatelné náklady

  Srovnatelné náklady jsou součástí nákladů na bydlení pro bydlení v osobním nebo družstevním vlastnictví. Pro rok 2023 a 2022 se jedná o tyto částky (počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona):

  2023 

  Počet osob v rodině částka
  1 nebo 2
  3 571 Kč
  3 4 669 Kč
  4 a více 5 632 Kč

   

  2022

  Počet osob v rodině částka
  1 2 240 Kč
  2 3 065 Kč
  3 4 008 Kč
  4 a více 4 834 Kč


  Pevná paliva

  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva pro rok 2023 a 2022 (počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona):

  2023 

  Počet osob v rodině částka
  1 nebo 2
   1 843 Kč
  3  2 411 Kč
  4 a více  2 979 Kč

   

  2022

  Počet osob v rodině částka
  1  802 Kč
  2 1 097 Kč
  3 1 435 Kč
  4 a více 1 773 Kč


  Normativní náklady

  Normativní náklady na bydlení jsou vyhlášeny jako průměrné náklady na bydlení pro danou velikost města bydliště rodiny a berou v úvahu počet členů domácnosti. Základem normativních nákladů je pro nájemní byty nájemné v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty v osobním vlastnictví obdobné náklady. Dále jsou do nich započítány další související náklady, tj. ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou pak přepočítány s ohledem na odpovídající rozlohu bytů v závisloti na počtu osob, které je trvale obývají.

  Pro období od 1. říjnaa 2022 do 31. prosince 2023 je výše normativních nákladů na bydlení stanovena takto:

  a. nájemní byty, tj. užívané na základě nájemní smlouvy

  2023 

  Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1.1.2023
  Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
  Praha a Brno
  70.000 a více obyvatel do 69.999 obyvatel
  1 nebo 2
  18 129 Kč 15 597 Kč 15 137 Kč
  3 20 812 Kč 17 500 Kč 16 899 Kč
  4 a více 24 995 Kč 21 002 Kč 20 277 Kč

   

  2022

  Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1.10.2022 do 31.12.2022
  Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
  Praha hl. město
  nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel
  1 14 621 Kč 12 771 Kč 12 435 Kč 11 429 Kč 11 246 Kč
  2 18 129 Kč 15 597 Kč 15 137 Kč 13 761 Kč 13 510 Kč
  3 20 812 Kč 17 500 Kč 16 899 Kč 15 099 Kč 14 771 Kč
  4 a více 24 995 Kč 21 002 Kč 20 277 Kč 18 106 Kč 17 711 Kč


  b. družstevní byty a byty v osobním vlastnictví

  2023 

  Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty,
  služební byty a byty vlastníků platné
  od 1.1.2023

  Počet osob v rodině částka
  1 nebo 2
  10 932 Kč
  3 13 561 Kč
  4 a více 16 368 Kč

   

  2022

  Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné

  od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022

  Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
   Praha hl. město 
  nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel
  1 8 732 Kč 8 732 Kč 8 732 Kč 8 732 Kč 8 732 Kč
  2 10 932 Kč 10 932 Kč 10 932 Kč 10 932 Kč 10 932 Kč
  3 13 561 Kč 13 561 Kč 13 561 Kč 13 561 Kč 13 561 Kč
  4 a více 16 368 Kč 16 368 Kč 16 368 Kč 16 368 Kč 16 368 Kč
  Zákonná úprava příspěvku na bydlení

  Příspěvek na bydlení je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

  Další dávky - nouze


  Zprávy k dávkám a příspěvkům

   
  Otázky a odpovědi k příspěvku na bydlení

  • Kdo může získat příspěvek na bydlení?

   Nárok na příspěvek na bydlení má domácnost, která vydá na náklady na bydlení (nájem, energie, služby) více než 30 % svých čistých příjmů a zároveň třetina příjmů není vyšší než normativní náklady na bydlení stanovené zákonem. Typ bydlení pro příspěvek na bydlení není rozhodující, může se jednat o vlastní bydlení, družstevní bydlení, nájemní/podnájemní, užívání služebního bytu a pro rok 2023 i bydlení v rekreačním ubytování.

  • Jak zjistím, zda mám nárok na příspěvek na bydlení?

   Ve výpočtu záleží na několika parametrech - základní jsou čistý příjmy rodiny a náklady na bydlení, dále záleží i na počtu členů rodiny, na velikosti místa bydliště, zda jsou používána pevná paliva atd. Zda máte na příspěvek nárok si můžete spočítat na Kalkulačce příspěvku na bydlení.

  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2023

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V