Příspěvek na bydlení

Co je příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je základní sociální dávka, která má pomoci s úhradou nákladů na bydlení rodinám a jednotlivcům s nižšími příjmy. Dávka je vyplácena po neomezeně dlouhou dobu, pokud jsou splněny podmínky na její výplatu.

Aktuálně od 1. 1. 2024:
 • Od roku 2024 končí mimořádné navýšení normativních nákladů (platilo dočasně v souvislosti s nárůstem cen energií do 31. 12. 2023)
 • Lze dát souhlas Úřadu práce, aby si zjistil sám výši plateb za energie od dodavatelů plynu či elektřiny. Stejně tak lze dát souhlas, aby si ÚP zjistil výši příjmu přímo od zaměstnavatele.
 • I nadále lze pobírat příspěvek na bydlení ve zkolaudovaném rekreačním objektu, kde má žadatel trvalý pobyt.
 • O příspěvek na bydlení lze žádat online v klientské zóně/aplikaci MPSV JENDA.

Aktuálně 1/2024:

 • Na začátku února 2024 by se měl v Poslanecké sněmovně projednávat návrh změny zákona, který navrhuje vrátit výši měsíčních normativních nákladů na bydlení na úroveň loňského roku a toto mimořídné navýšení prodloužit až do kone roku 2025.
 

Kalkulačka příspěvku na bydlení od 1. 1. 2024

Výši příspěvku na bydlení si spočítejte na naší kalkulačce. Zadejte počet osob, které skutečně žijí v bytě či domě (bez ohlednu na místo trvalého pobytu), velikost místa bydliště a o jaký druh bydlení se jedná. Dále uveďte průměrné měsíční příjmy a náklady na bydlení za poslední čtvrtletí. Naše kalkulačka vám spočítá, zda a v  jaké výši máte nárok na přídavek na bydlení v roce 2024.

  Kalkulačka příspěvku na bydlení od 1.1.2024 


  

 

Nárok na příspěvek na bydlení

Při posuzování nároku na příspěvek na bydlení se sledují dvě základní kritéria – výše příjmu a výše nákladů na bydlení žadatele. Nárok vznikne, pokud:

 • jeho náklady na bydlení přesahují 30 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveň
 • těchto 30 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Další podmínky nároku:

 • Musíte mít trvalý pobyt v ČR. Nárok na příspěvek na bydlení má pouze fyzická osoba a s ní společně posuzované osoby (tj. osoby spadající do dané rodiny), s trvalým pobytem na území ČR, dále občané Evropské unie dle Nařízení Rady (EEC) 1408/71 a 1612/68. U cizince se za trvalý pobyt na území ČR považuje pobyt po uplynutí 365 dní ode dne, kdy se přihlásil k pobytu. Do uvedené doby 365 dnů pobytu cizince na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je žadatelem o udělení azylu a je ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Příspěvek na bydlení mohou získat i další, v zákoně o Státní sociální podpoře (dále SSP) uvedené osoby, které na území ČR trvalý pobyt nemají.
 • Rozhodující je, kde bydlíte bez ohledu na trvalé bydliště. O příspěvek na bydlení žádá osoba, která byt skutečně užívá. Může jít jak o vlastní bydlení, družstevní bydlení nebo nájemní či podnájemní. Žádat můžete i v případě, že v bytě/domě bydlíte na základě služebnosti (věcného břemene) nebo pokud bydlíte ve zkolaudovaném rekreačním objektu (chata/chalupa). Nárok na příspěvek je i v případě, že máte hypoteční úvěr. Měsíční splátky se však nezapočítávají do nákladů na bydlení.

  

Žádost o příspěvek na bydlení

Žádosti o poskytování příspěvku na bydlení můžete vyřídit :

1) elektronicky (pomocí bankovní identity, eObčanky apod.) v klientské zóně JENDA nebo přes ELEKTRONICKOU ŽÁDOST

2) osobně na kontaktním místě Úřadu práce dle místa trvalého pobytu žadatele.


 • Žádost se podává na dobu neurčitou (tj. není třeba žádat každoročně) a následně se každé kalendářní čtvrtletí dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí.
 • Náklady na bydlení a příjmy se dokládají pololetně (povinně za 1., 3. čtvrtletí, nepovinně za 2., 4. pokud je to pro příjemce dávky výhodnější)) a nerozepisují se na položky.
 • Nepředkládá se pravidelné zúčtování zálohově placených služeb.
 • Údaje, které stát může získat nebo ověřit sám, není třeba dokláda.
 • Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.

Společně posuzované osoby pro příspěvek na bydlení

  Do společně posuzovaných osob pro příspěvek na bydlení se zahrnují osoby, které skutečně žijí v dané domácnosti (nikoliv pouze trvale hlášené)  - více o společně posuzovaných osobách.


  Rozhodný příjem rodiny:

  • Při posuzování, zdali žadatel splňuje podmínky pro výplatu příspěvku na bydlení, se neposuzuje výše majetku rodiny, ale pouze její aktuální příjmy, resp. příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí.
  • Rodina může kromě příspěvku na bydlení pobírat i další dávky státní sociální podpory (přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, atd.).
  • Příjmy rozhodné pro posouzení nároku na příspěvek na bydlení zahrnují především příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání), příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, dávky nemocenského a důchodového zabezpečení (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek), výživné a podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci včetně obdobných příjmů z ciziny.
  • Do příjmu se nezapočítává výživné, které v rozhodném období platila osoba dítěti, se kterým je pro účely stanovení rozhodného příjmu osobou společně posuzovanou. Úplný seznam rozhodných příjmů je uveden v § 5 zákona o SSP.
  • Do rozhodného příjmu se započítávají tzv. "čisté" příjmy, tj. příjmy po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a po odpočtu daně z příjmu, příp. výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení podle zákona o daních z příjmů.

  Náklady na bydlení

  Náklady na bydlení tvoří

  • nájemné u bytů užívaných na základě nájemní či podnájemní smlouvy, u družstevních bytů a bytů vlastníků pak srovnatelné náklady, viz. tabulka srovnatelných nákladů níže,
  • energie (plyn a elektřina),
  • náklady spojené s úžíváním bytu, zejména náklady za dodávku tepla (dálkové vytápění), centrální poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva.

  Naopak se nezapočítává hypotéka, výdaje za internet nebo kabelovou televizi, televizní a rozhlasový poplatek, účty za pevnou linku či mobil.

  Pro stanovení a zachování nároku na příspěvek na bydlení již není povinné doložit doklad o provedeném vyúčtování zálohově hrazených služeb. Pokud jsou však některé náklady na bydlení hrazeny zálohově a dojde k jejich vyúčtování, které má za následek doplatek, nebo přeplatek na nákladech na bydlení, je příjemce příspěvku na bydlení povinen výši tohoto přeplatku nebo doplatku na nákladech Úřadu práce doložit. Přeplatky či nedoplatky na zálohově placených službách se zahrnují do rozhodného období, ve kterém došlo k jejich vrácení či doplacení.


  Výše příspěvku na bydlení

  Výpočet příspěvku na bydlení je poměrně složitý, proto vám s propočty pomůže naše kalkulačka.

  Jaké hodnoty se k výpočtu příspěvku používají?

  Srovnatelné náklady

  Srovnatelné náklady jsou součástí nákladů na bydlení pro bydlení v osobním nebo družstevním vlastnictví. Pro rok 2024 a 2023, 2022 se jedná o tyto částky (počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona):

  2024

  Počet osob v rodině částka
  1 nebo 2
  3 571 Kč
  3 4 669 Kč
  4 a více 5 632 Kč

  2023 

  Počet osob v rodině částka
  1 nebo 2
  3 571 Kč
  3 4 669 Kč
  4 a více 5 632 Kč

  2022

  Počet osob v rodině částka
  1 2 240 Kč
  2 3 065 Kč
  3 4 008 Kč
  4 a více 4 834 Kč


  Pevná paliva

  Výše částek, které se započítávají za pevná paliva pro rok 2024 a 2023. 2022 (počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona):

  2024

  Počet osob v rodině částka
  1 nebo 2
   1 843 Kč
  3  2 411 Kč
  4 a více  2 979 Kč

  2023 

  Počet osob v rodině částka
  1 nebo 2
   1 843 Kč
  3  2 411 Kč
  4 a více  2 979 Kč

  2022

  Počet osob v rodině částka
  1  802 Kč
  2 1 097 Kč
  3 1 435 Kč
  4 a více 1 773 Kč


  Normativní náklady

  Normativní náklady na bydlení jsou vyhlášeny jako průměrné náklady na bydlení pro danou velikost města bydliště rodiny a berou v úvahu počet členů domácnosti. Základem normativních nákladů je pro nájemní byty nájemné v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty v osobním vlastnictví obdobné náklady. Dále jsou do nich započítány další související náklady, tj. ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou pak přepočítány s ohledem na odpovídající rozlohu bytů v závisloti na počtu osob, které je trvale obývají.

  Výše normativních nákladů na bydlení je stanovena pro rok 2024 a 2023, 2022 takto:

  A. pro nájemní byty, tj. užívané na základě nájemní smlouvy

  2024

  Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1.1.2024
  Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
  Praha a Brno
  70.000 a více obyvatel do 69.999 obyvatel
  1 nebo 2
  16 729 Kč 14 197 Kč 13 737 Kč
  3 19 212 Kč 15 900 Kč 15 299 Kč
  4 a více 23 195 Kč 19 202 Kč 18 477 Kč

  2023 

  Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1.1.2023
  Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
  Praha a Brno
  70.000 a více obyvatel do 69.999 obyvatel
  1 nebo 2
  18 129 Kč 15 597 Kč 15 137 Kč
  3 20 812 Kč 17 500 Kč 16 899 Kč
  4 a více 24 995 Kč 21 002 Kč 20 277 Kč

  2022

  Normativní náklady na bydlení pro nájemní byty platné od 1.10.2022 do 31.12.2022
  Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
  Praha hl. město
  nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel
  1 14 621 Kč 12 771 Kč 12 435 Kč 11 429 Kč 11 246 Kč
  2 18 129 Kč 15 597 Kč 15 137 Kč 13 761 Kč 13 510 Kč
  3 20 812 Kč 17 500 Kč 16 899 Kč 15 099 Kč 14 771 Kč
  4 a více 24 995 Kč 21 002 Kč 20 277 Kč 18 106 Kč 17 711 Kč


  B. pro družstevní byty a byty v osobním vlastnictví

  2024

  Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty,
  služební byty a byty vlastníků platné
  od 1.1.2024

  Počet osob v rodině částka
  1 nebo 2
  8 932 Kč
  3 11 161 Kč
  4 a více 13 568 Kč

  2023 

  Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty,
  služební byty a byty vlastníků platné
  od 1.1.2023

  Počet osob v rodině částka
  1 nebo 2
  10 932 Kč
  3 13 561 Kč
  4 a více 16 368 Kč

  2022

  Normativní náklady na bydlení pro družstevní byty a byty vlastníků platné

  od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022

  Počet osob v rodině Počet obyvatel obce
   Praha hl. město 
  nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel
  1 8 732 Kč 8 732 Kč 8 732 Kč 8 732 Kč 8 732 Kč
  2 10 932 Kč 10 932 Kč 10 932 Kč 10 932 Kč 10 932 Kč
  3 13 561 Kč 13 561 Kč 13 561 Kč 13 561 Kč 13 561 Kč
  4 a více 16 368 Kč 16 368 Kč 16 368 Kč 16 368 Kč 16 368 Kč
  Zákonná úprava příspěvku na bydlení

  Příspěvek na bydlení je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

  Další dávky - nouze


  Zprávy k dávkám a příspěvkům

   
  Otázky a odpovědi k příspěvku na bydlení

  • Kdo může získat příspěvek na bydlení?

   Nárok na příspěvek na bydlení má domácnost, která vydá na náklady na bydlení (nájem, energie, služby) více než 30 % svých čistých příjmů a zároveň třetina příjmů není vyšší než normativní náklady na bydlení stanovené zákonem. Typ bydlení pro příspěvek na bydlení není rozhodující, může se jednat o vlastní bydlení, družstevní bydlení, nájemní/podnájemní, užívání služebního bytu a pro rok 2023 i bydlení v rekreačním ubytování.

  • Jak zjistím, zda mám nárok na příspěvek na bydlení?

   Ve výpočtu záleží na několika parametrech - základní jsou čistý příjmy rodiny a náklady na bydlení, dále záleží i na počtu členů rodiny, na velikosti místa bydliště, zda jsou používána pevná paliva atd. Zda máte na příspěvek nárok si můžete spočítat na Kalkulačce příspěvku na bydlení.  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.