Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2024 (aktuální znění)

  Nabídky práce naleznete v naší sekci Zaměstnání, zaměřujeme se především na inzeráty týkající se práce ve finančním sektoru.

  Pokud potřebujete znění zákona před 1. 1. 2007 použijte zákoník práce č. 65/1965 Sb.

  Úvod Úvod
  ČÁST PRVNÍ § 1-29 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  HLAVA I § 1-5 PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
  HLAVA II § 6-12 SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
  Díl 1 § 6 Zaměstnanec
  Díl 2 § 7-11 Zaměstnavatel
  Díl 3 § 12 zrušen
  HLAVA III § 13-15 zrušena
  HLAVA IV § 16-17 ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE
  HLAVA V § 18-29 NĚKTERÁ USTANOVENÍ O PRÁVNÍM JEDNÁNÍ
  ČÁST DRUHÁ § 30-73a PRACOVNÍ POMĚR
  HLAVA I § 30-32 POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU
  HLAVA II § 33-39 PRACOVNÍ POMĚR, PRACOVNÍ SMLOUVA A VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
  HLAVA III § 40-47 ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
  HLAVA IV § 48-73a SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
  Díl 1 § 48 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru
  Díl 2 § 49 Dohoda
  Díl 3 § 50-54 Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody
  Díl 4 § 55-56a Okamžité zrušení pracovního poměru
  Díl 5 § 57-61 Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru
  Díl 6 § 62-64 Hromadné propouštění
  Díl 7 § 65-66 Další případy skončení pracovního poměru
  Díl 8 § 67-68 Odstupné
  Díl 9 § 69-72 Neplatné rozvázání pracovního poměru
  Díl 10 § 73-73a Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa
  ČÁST TŘETÍ § 74-77b DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR
  ČÁST ČTVRTÁ § 78-100 PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU
  HLAVA I § 78-80 OBECNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY
  HLAVA II § 81-87 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY
  Díl 1 § 81-84a Základní ustanovení
  Díl 2 § 85 Pružné rozvržení pracovní doby
  Díl 3 § 86-87 Konto pracovní doby
  HLAVA III § 88-89 PŘESTÁVKA V PRÁCI A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA
  HLAVA IV § 90-92 DOBA ODPOČINKU
  Díl 1 § 90-90a Nepřetržitý denní odpočinek
  Díl 2 § 91 Dny pracovního klidu
  Díl 3 § 92 Nepřetržitý odpočinek v týdnu
  HLAVA V § 93-93a PRÁCE PŘESČAS
  HLAVA VI § 94 NOČNÍ PRÁCE
  HLAVA VII § 95 PRACOVNÍ POHOTOVOST
  HLAVA VIII § 96-99 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DOBĚ ODPOČINKU
  HLAVA IX § 100 ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
  ČÁST PÁTÁ § 101-108 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
  HLAVA I § 101-102 PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
  HLAVA II § 103-106 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE
  HLAVA III § 107-108 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  ČÁST ŠESTÁ § 109-150 ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU
  HLAVA I § 109-112 OBECNÁ USTANOVENI O MZDĚ, PLATU A ODMĚNĚ Z DOHODY
  HLAVA II § 113-121 MZDA
  HLAVA III § 122-137 PLAT
  HLAVA IV § 138 ODMĚNA Z DOHODY
  HLAVA V § 139 MZDA NEBO PLAT PŘI VÝKONU JINÉ PRÁCE
  HLAVA VI § 140 ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST
  HLAVA VII § 141-144a SPOLEČNÁ USTANOVENI O MZDĚ, PLATU, ODMĚNĚ Z DOHODY A ODMĚNĚ ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST
  HLAVA VIII § 145-150 SRÁŽKY Z PŘÍJMU Z PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU
  Díl 1 § 145-146 Obecná ustanovení
  Díl 2 § 147-150 Pořadí srážek ze mzdy
  ČÁST SEDMÁ § 151-190a NÁHRADA VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE
  HLAVA I § 151-155 OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁHRADÁCH POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE
  HLAVA II § 156-172 POSKYTNUTI CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ NENÍ UVEDEN V § 109 ODST. 3
  Díl 1 § 156-164 Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště
  Díl 2 § 165 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení
  Díl 3 § 166-171 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě
  Díl 4 § 172 Náhrady při výkonu práce v zahraničí
  HLAVA III § 173-181 POSKYTNUTÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ JE UVEDEN V § 109 ODST. 3
  Díl 1 § 173-174 Obecná ustanovení
  Díl 2 § 175-176 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě
  Díl 3 § 177-178 Náhrady při přijetí a přeložení
  Díl 4 § 179-180 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě
  Díl 5 § 181 Náhrady při výkonu práce v zahraničí
  HLAVA IV § 182-189 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH
  HLAVA V § 190 NÁHRADA ZA OPOTŘEBENÍ VLASTNÍHO NÁŘADÍ, ZAŘÍZENÍ A PŘEDMĚTŮ POTŘEBNÝCH PRO VÝKON PRÁCE
  HLAVA VI § 190a NÁHRADY NÁKLADŮ PŘI VÝKONU PRÁCE NA DÁLKU
  ČÁST OSMÁ § 191-210 PŘEKÁŽKY V PRÁCI
  HLAVA I § 191-205 PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
  Díl 1 § 191-199 Důležité osobní překážky
  Díl 2 § 200-205 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
  HLAVA II § 206 SPOLEČNÉ USTANOVENÍ O PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
  HLAVA III § 207-210 PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE
  ČÁST DEVÁTÁ § 211-223 DOVOLENÁ
  HLAVA I § 211 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  HLAVA II § 212-214 DOVOLENÁ ZA KALENDÁŘNÍ ROK, JEJÍ POMĚRNÁ ČÁST A VÝMĚRA DOVOLENÉ
  HLAVA III § 215 DODATKOVÁ DOVOLENÁ
  HLAVA IV § 216-223 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DOVOLENÉ
  Díl 1 § 216 Obecné ustanovení
  Díl 2 § 217-219 Čerpání dovolené
  Díl 3 § 220 Hromadné čerpání dovolené
  Díl 4 § 221 Změna zaměstnání
  Díl 5 § 222-222a Náhrada za dovolenou
  Díl 6 § 223 Krácení dovolené
  ČÁST DESÁTÁ § 224-247 PÉČE O ZAMĚSTNANCE
  HLAVA I § 224-226 PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ
  HLAVA II § 227-235 ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
  HLAVA III § 236 STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
  HLAVA IV § 237-247 ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ
  Díl 1 § 237 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením
  Díl 2 § 238 Pracovní podmínky zaměstnankyň
  Díl 3 § 239-241a Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby
  Díl 4 § 242 Přestávky ke kojení
  Díl 5 § 243-247 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců
  ČÁST JEDENÁCTÁ § 248-275 NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY
  HLAVA I § 248-249 PREVENCE
  HLAVA II § 250-264 POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE K NÁHRADĚ ŠKODY
  Díl 1 § 250 Obecná povinnost nahradit škodu
  Díl 2 § 251 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody
  Díl 3 § 252-256 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí
  Díl 4 § 257-260 Rozsah a způsob náhrady škody
  Díl 5 § 261-264 Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu
  HLAVA III § 265-271u POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE K NÁHRADĚ ŠKODY
  Díl 1 § 265 Obecná povinnost nahradit škodu
  Díl 2 § 266 Odvracení škody
  Díl 3 § 267 Odložené věci
  Díl 4 § 268 Rozsah a způsob náhrady škody
  Díl 5 § 269-271u Pracovní úrazy a nemoci z povolání
  HLAVA IV § 272-275 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  ČÁST DVANÁCTÁ § 276-299 INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ, PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
  HLAVA I § 276-277 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  HLAVA II § 278-280 INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ
  HLAVA III § 281-285 RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
  HLAVA IV § 286-287 PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE
  HLAVA V § 288-299 PŘÍSTUP K NADNÁRODNÍM INFORMACÍM
  ČÁST TŘINÁCTÁ § 300-363 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  HLAVA I § 300 MNOŽSTVÍ PRÁCE A PRACOVNÍ TEMPO
  HLAVA II § 301-304 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVNÍHO POMĚRU NEBO DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR, JINÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ A VÝKON JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI
  HLAVA III § 305-306 VNITŘNÍ PŘEDPIS
  HLAVA IV § 307 MZDOVÁ, PLATOVÁ A OSTATNÍ PRÁVA
  HLAVA V § 307a-309a AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
  HLAVA VI § 310-311 KONKURENČNÍ DOLOŽKA
  HLAVA VII § 312-315 OSOBNÍ SPIS, POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ POSUDEK
  HLAVA VIII § 316 OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNAVATELE A OCHRANA OSOBNÍCH PRÁV ZAMĚSTNANCE
  HLAVA IX § 317-319a ZVLÁŠTNÍ POVAHA PRÁCE NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ, VYLOUČENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU A VYSLÁNÍ K VÝKONU PRÁCE NA ÚZEMÍ JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE
  HLAVA X § 320-324 OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ, ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ, PODPORA VZÁJEMNÝCH JEDNÁNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ A ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ A KONTROLA V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
  HLAVA XI § 320-324 zrušena
  HLAVA XII § 325-328 SMRT ZAMĚSTNANCE
  HLAVA XIII § 329-333 ZÁNIK PRÁVA, VRÁCENÍ NEPRÁVEM VYPLACENÝCH ČÁSTEK A UPLYNUTÍ DOBY
  HLAVA XIV § 334-337 DORUČOVÁNÍ
  HLAVA XV § 338-345a PŘECHOD PRÁVA POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A ZÁNIK PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A PŘECHOD VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
  Díl 1 § 338-342 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba
  Díl 2 § 343-345a Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  HLAVA XVI § 346 ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ S PRAVIDELNÝM PRACOVIŠTĚM V ZAHRANIČÍ
  HLAVA XVII § 346a-350b NĚKTERÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH A VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ
  HLAVA XVIII § 351-362 PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
  Díl 1 § 351-353 Obecná ustanovení
  Díl 2 § 354 Rozhodné období
  Díl 3 § 355 Pravděpodobný výdělek
  Díl 4 § 356 Formy průměrného výdělku
  Díl 5 § 357-362 Společná ustanovení o průměrném výdělku
  HLAVA XIX § 363 USTANOVENÍ, KTERÝMI SE ZAPRACOVÁVAJÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE
  ČÁST ČTRNÁCTÁ § 364-396 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  HLAVA I § 364-394 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
  Díl 1 § 365-393 Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu
  Díl 2 § 393a Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení
  Díl 3 § 394 Použití prováděcích právních předpisů
  HLAVA II § 395-396 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  Příloha Příloha - charakteristiky platových tříd
  Vybraná ustanovení z novel Vybraná ustanovení z novel

  Kurzy a školení pracovního práva

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
  Daňové kurzy a školení aktuálně nejsou k dispozici
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Katastrální úřady

  Ochranné známky

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Finanční katalog

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.