Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce č. 262/2006 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.6.2020 (aktuální znění)

  Nabídky práce naleznete v naší sekci Zaměstnání, zaměřujeme se především na inzeráty týkající se práce ve finančním sektoru.

  Pokud potřebujete znění zákona před 1. 1. 2007 použijte zákoník práce č. 65/1965 Sb.

  Úvod Úvod
  ČÁST PRVNÍ § 1-29 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  HLAVA I § 1-5 PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
  HLAVA II § 6-12 SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
  Díl 1 § 6 Zaměstnanec
  Díl 2 § 7-11 Zaměstnavatel
  Díl 3 § 12 zrušen
  HLAVA III § 13-15 zrušena
  HLAVA IV § 16-17 ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE
  HLAVA V § 18-29 NĚKTERÁ USTANOVENÍ O PRÁVNÍM JEDNÁNÍ
  ČÁST DRUHÁ § 30-73a PRACOVNÍ POMĚR
  HLAVA I § 30-32 POSTUP PŘED VZNIKEM PRACOVNÍHO POMĚRU
  HLAVA II § 33-39 PRACOVNÍ POMĚR, PRACOVNÍ SMLOUVA A VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
  HLAVA III § 40-47 ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU
  HLAVA IV § 48-73a SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
  Díl 1 § 48 Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměru
  Díl 2 § 49 Dohoda
  Díl 3 § 50-54 Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody
  Díl 4 § 55-56a Okamžité zrušení pracovního poměru
  Díl 5 § 57-61 Společná ustanovení o rozvázání pracovního poměru
  Díl 6 § 62-64 Hromadné propouštění
  Díl 7 § 65-66 Další případy skončení pracovního poměru
  Díl 8 § 67-68 Odstupné
  Díl 9 § 69-72 Neplatné rozvázání pracovního poměru
  Díl 10 § 73-73a Odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance nebo vzdání se tohoto místa
  ČÁST TŘETÍ § 74-77 DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR
  ČÁST ČTVRTÁ § 78-100 PRACOVNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU
  HLAVA I § 78-80 OBECNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DÉLKA PRACOVNÍ DOBY
  HLAVA II § 81-87 ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY
  Díl 1 § 81-84a Základní ustanovení
  Díl 2 § 85 Pružné rozvržení pracovní doby
  Díl 3 § 86-87 Konto pracovní doby
  HLAVA III § 88-89 PŘESTÁVKA V PRÁCI A BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKA
  HLAVA IV § 90-92 DOBA ODPOČINKU
  Díl 1 § 90-90a Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
  Díl 2 § 91 Dny pracovního klidu
  Díl 3 § 92 Nepřetržitý odpočinek v týdnu
  HLAVA V § 93-93a PRÁCE PŘESČAS
  HLAVA VI § 94 NOČNÍ PRÁCE
  HLAVA VII § 95 PRACOVNÍ POHOTOVOST
  HLAVA VIII § 96-99 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ A DOBĚ ODPOČINKU
  HLAVA IX § 100 ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
  ČÁST PÁTÁ § 101-108 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
  HLAVA I § 101-102 PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
  HLAVA II § 103-106 POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE, PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE
  HLAVA III § 107-108 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  ČÁST ŠESTÁ § 109-150 ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI, ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST A SRÁŽKY Z PŘÍJMŮ ZE ZÁKLADNÍHO PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU
  HLAVA I § 109-112 OBECNÁ USTANOVENI O MZDĚ, PLATU A ODMĚNĚ Z DOHODY
  HLAVA II § 113-121 MZDA
  HLAVA III § 122-137 PLAT
  HLAVA IV § 138 ODMĚNA Z DOHODY
  HLAVA V § 139 MZDA NEBO PLAT PŘI VÝKONU JINÉ PRÁCE
  HLAVA VI § 140 ODMĚNA ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST
  HLAVA VII § 141-144a SPOLEČNÁ USTANOVENI O MZDĚ, PLATU, ODMĚNĚ Z DOHODY A ODMĚNĚ ZA PRACOVNÍ POHOTOVOST
  HLAVA VIII § 145-150 SRÁŽKY Z PŘÍJMU Z PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU
  Díl 1 § 145-146 Obecná ustanovení
  Díl 2 § 147-150 Pořadí srážek ze mzdy
  ČÁST SEDMÁ § 151-190 NÁHRADA VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE
  HLAVA I § 151-155 OBECNÁ USTANOVENÍ O NÁHRADÁCH POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE
  HLAVA II § 156-172 POSKYTNUTI CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ NENÍ UVEDEN V § 109 ODST. 3
  Díl 1 § 156-164 Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště
  Díl 2 § 165 Náhrady při přeložení a dočasném přidělení
  Díl 3 § 166-171 Cestovní náhrady při zahraniční pracovní cestě
  Díl 4 § 172 Náhrady při výkonu práce v zahraničí
  HLAVA III § 173-181 POSKYTNUTÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD ZAMĚSTNANCI ZAMĚSTNAVATELE, KTERÝ JE UVEDEN V § 109 ODST. 3
  Díl 1 § 173-174 Obecná ustanovení
  Díl 2 § 175-176 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při pracovní cestě
  Díl 3 § 177-178 Náhrada při přijetí a přeložení
  Díl 4 § 179-180 Odchylky při poskytnutí cestovních náhrad při zahraniční pracovní cestě
  Díl 5 § 181 Náhrady při výkonu práce v zahraničí
  HLAVA IV § 182-189 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH
  HLAVA V § 190 NÁHRADA ZA OPOTŘEBENÍ VLASTNÍHO NÁŘADÍ, ZAŘÍZENÍ A PŘEDMĚTŮ POTŘEBNÝCH PRO VÝKON PRÁCE
  ČÁST OSMÁ § 191-210 PŘEKÁŽKY V PRÁCI
  HLAVA I § 191-205 PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
  Díl 1 § 191-199 Důležité osobní překážky
  Díl 2 § 200-205 Překážky v práci z důvodu obecného zájmu
  HLAVA II § 206 SPOLEČNÉ USTANOVENÍ O PŘEKÁŽKÁCH V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNANCE
  HLAVA III § 207-210 PŘEKÁŽKY V PRÁCI NA STRANĚ ZAMĚSTNAVATELE
  ČÁST DEVÁTÁ § 211-223 DOVOLENÁ
  HLAVA I § 211 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  HLAVA II § 212-214 DOVOLENÁ ZA KALENDÁŘNÍ ROK, JEJÍ POMĚRNÁ ČÁST, VÝMĚRA DOVOLENÉ A DOVOLENÁ ZA ODPRACOVANÉ DNY
  Díl 1 § 212-213 Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část
  Díl 2 § 214 Dovolená za odpracované dny
  HLAVA III § 215 DODATKOVÁ DOVOLENÁ
  HLAVA IV § 216-223 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DOVOLENÉ
  Díl 1 § 216 Obecné ustanovení
  Díl 2 § 217-219 Čerpání dovolené
  Díl 3 § 220 Hromadné čerpání dovolené
  Díl 4 § 221 Změna zaměstnání
  Díl 5 § 222 Náhrada za dovolenou
  Díl 6 § 223 Krácení dovolené
  ČÁST DESÁTÁ § 224-247 PÉČE O ZAMĚSTNANCE
  HLAVA I § 224-226 PRACOVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNANCŮ
  HLAVA II § 227-235 ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
  HLAVA III § 236 STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
  HLAVA IV § 237-247 ZVLÁŠTNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ
  Díl 1 § 237 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením
  Díl 2 § 238 Pracovní podmínky zaměstnankyň
  Díl 3 § 239-241 Pracovní podmínky zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek, zaměstnanců pečujících o dítě a o jiné fyzické osoby
  Díl 4 § 242 Přestávky ke kojení
  Díl 5 § 243-247 Pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců
  ČÁST JEDENÁCTÁ § 248-275 NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY
  HLAVA I § 248-249 PREVENCE
  HLAVA II § 250-264 POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE K NÁHRADĚ ŠKODY
  Díl 1 § 250 Obecná povinnost nahradit škodu
  Díl 2 § 251 Nesplnění povinnosti k odvrácení škody
  Díl 3 § 252-256 Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a ztráta svěřených věcí
  Díl 4 § 257-260 Rozsah a způsob náhrady škody
  Díl 5 § 261-264 Společná ustanovení o povinnosti zaměstnance nahradit škodu
  HLAVA III § 265-271u POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE K NÁHRADĚ ŠKODY
  Díl 1 § 265 Obecná povinnost nahradit škodu
  Díl 2 § 266 Odvracení škody
  Díl 3 § 267 Odložené věci
  Díl 4 § 268 Rozsah a způsob náhrady škody
  Díl 5 § 269-271u Pracovní úrazy a nemoci z povolání
  HLAVA IV § 272-275 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  ČÁST DVANÁCTÁ § 276-299 INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ, PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
  HLAVA I § 276-277 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  HLAVA II § 278-280 INFORMOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ
  HLAVA III § 281-285 RADA ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
  HLAVA IV § 286-287 PŮSOBNOST ODBOROVÉ ORGANIZACE
  HLAVA V § 288-299 PŘÍSTUP K NADNÁRODNÍM INFORMACÍM
  ČÁST TŘINÁCTÁ § 300-363 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  HLAVA I § 300 MNOŽSTVÍ PRÁCE A PRACOVNÍ TEMPO
  HLAVA II § 301-304 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVNÍHO POMĚRU NEBO DOHOD O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR, JINÉ POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ A VÝKON JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI
  HLAVA III § 305-306 VNITŘNÍ PŘEDPIS
  HLAVA IV § 307 MZDOVÁ, PLATOVÁ A OSTATNÍ PRÁVA
  HLAVA V § 307a-309 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ
  HLAVA VI § 310-311 KONKURENČNÍ DOLOŽKA
  HLAVA VII § 312-315 OSOBNÍ SPIS, POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ A PRACOVNÍ POSUDEK
  HLAVA VIII § 316 OCHRANA MAJETKOVÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNAVATELE A OCHRANA OSOBNÍCH PRÁV ZAMĚSTNANCE
  HLAVA IX § 317-319 ZVLÁŠTNÍ POVAHA PRÁCE NĚKTERÝCH ZAMĚSTNANCŮ, VYLOUČENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU A VYSLÁNÍ K VÝKONU PRÁCE NA ÚZEMÍ JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE
  HLAVA X § 320-324 OPRÁVNĚNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ, ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ, PODPORA VZÁJEMNÝCH JEDNÁNÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ A ORGANIZACÍ ZAMĚSTNAVATELŮ A KONTROLA V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
  HLAVA XI § 320-324 zrušena
  HLAVA XII § 325-328 SMRT ZAMĚSTNANCE
  HLAVA XIII § 329-333 ZÁNIK PRÁVA, VRÁCENÍ NEPRÁVEM VYPLACENÝCH ČÁSTEK A UPLYNUTÍ DOBY
  HLAVA XIV § 334-337 DORUČOVÁNÍ
  HLAVA XV § 338-345a PŘECHOD PRÁVA POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A ZÁNIK PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ A PŘECHOD VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ Z PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
  Díl 1 § 338-342 Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba
  Díl 2 § 343-345a Přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  HLAVA XVI § 346 ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA PRACOVNÍHO POMĚRU ZAMĚSTNANCŮ S PRAVIDELNÝM PRACOVIŠTĚM V ZAHRANIČÍ
  HLAVA XVII § 346a-350a NĚKTERÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH A VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ
  HLAVA XVIII § 351-362 PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
  Díl 1 § 351-353 Obecná ustanovení
  Díl 2 § 354 Rozhodné období
  Díl 3 § 355 Pravděpodobný výdělek
  Díl 4 § 356 Formy průměrného výdělku
  Díl 5 § 357-362 Společná ustanovení o průměrném výdělku
  HLAVA XIX § 363 USTANOVENÍ, KTERÝMI SE ZAPRACOVÁVAJÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE
  ČÁST ČTRNÁCTÁ § 364-396 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  HLAVA I § 364-394 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
  Díl 1 § 365-393 Pojištění odpovědnosti a zvláštní ustanovení o povinnosti nahradit škodu a nemajetkovou újmu
  Díl 2 § 393a Použití ustanovení o náhradě mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) a některých dalších ustanovení
  Díl 3 § 394 Použití prováděcích právních předpisů
  HLAVA II § 395-396 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  Příloha Příloha - charakteristiky platových tříd
  Vybraná ustanovení z novel Vybraná ustanovení z novel

  Označení stránky: zákoník práce, zákoník práce 262/2006 Sb.
  ?

  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat     Mobil verze

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2021

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.