Zákon stavební zákon č. 283/2021 Sb.

Zákon stavební zákon č. 283/2021 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2024 (aktuální znění)
  Úvod Úvod
  ČÁST PRVNÍ § 1-14 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  HLAVA I § 1-3 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 1 § 1 Předmět úpravy
  § 2 § 2 Dotčené orgány
  § 3 § 3 Změna podmínek
  HLAVA II § 4-14 POJMY
  § 4 § 4 Záměr
  § 5 § 5 Stavba
  § 6 § 6 Změna a údržba dokončené stavby
  § 7 § 7 Zařízení
  § 8 § 8 Terénní úprava
  § 9 § 9 Staveniště
  § 10 § 10 Veřejná infrastruktura
  § 11 § 11 Veřejně prospěšná stavba a opatření
  § 12 § 12 Základní pojmy územního plánování
  § 13 § 13 bez nadpisu
  § 14 § 14 bez nadpisu
  ČÁST DRUHÁ § 15-37 ORGANIZACE A VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY
  HLAVA I § 15-18 STAVEBNÍ SPRÁVA
  § 15 § 15 Obecné ustanovení
  § 16 § 16 Obec a kraj
  § 17 § 17 Dopravní a energetický stavební úřad
  § 18 § 18 Součinnost orgánů veřejné správy
  HLAVA II § 19-29 PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
  § 19 § 19 Obecná ustanovení
  § 20 § 20 Vláda
  § 21 § 21 Ministerstvo
  § 22 § 22 Ministerstvo obrany
  § 23 § 23 Krajský úřad
  § 24 § 24 Zastupitelstvo kraje a rada kraje
  § 25 § 25 Obecní úřad obce s rozšířenou působností
  § 26 § 26 Obecní úřad
  § 27 § 27 Zastupitelstvo obce a rada obce
  § 28 § 28 Působnost na území hlavního města Prahy
  § 29 § 29 Ústav územního rozvoje
  HLAVA III § 30-35 PŮSOBNOST VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU
  § 30 § 30 Obecná ustanovení
  § 30a § 30a Kvalifikační požadavky pro výkon činnosti na úseku stavebního řádu
  § 31 § 31 Metodická činnost
  § 32 § 32 Ministerstvo
  § 32a § 32a Ministerstvo dopravy
  § 32b § 32b Ministerstvo průmyslu a obchodu
  § 33 § 33 Dopravní a energetický stavební úřad
  § 34 § 34 Krajský stavební úřad
  § 34a § 34a Obecní stavební úřad
  § 35 § 35 Jiné stavební úřady
  HLAVA IV § 36 VYMEZENÁ ÚZEMÍ
  § 36 § 36 bez nadpisu
  HLAVA V § 37 SPOLEČNÉ USTANOVENÍ
  § 37 § 37 bez nadpisu
  ČÁST TŘETÍ § 38-136a ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
  HLAVA I § 38-41 CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
  § 38 § 38 Cíle územního plánování
  § 39 § 39 Úkoly územního plánování
  § 40 § 40 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
  § 41 § 41 Charakter území
  HLAVA II § 42-60 OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  Díl 1 § 42-43 Obecná ustanovení
  § 42 § 42 Oprávněný investor
  § 43 § 43 Zveřejňování a ukládání dokumentů
  Díl 2 § 44-45 Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti
  § 44 § 44 Kvalifikační požadavky
  § 45 § 45 Výjimka z kvalifikačních požadavků
  Díl 3 § 46-53 Pořizovatelská činnost
  Oddíl 1 § 46-49 Pořizovatel a určený zastupitel
  § 46 § 46 Pořizovatel
  § 47 § 47 Územně plánovací činnost vykonávaná obecním úřadem
  § 48 § 48 Překážky výkonu územně plánovací činnosti
  § 49 § 49 Určený zastupitel
  Oddíl 2 § 50-53 Zástupce pořizovatele
  § 50 § 50 Obecná ustanovení
  § 51 § 51 Bezúhonnost
  § 52 § 52 Žádost o udělení oprávnění
  § 53 § 53 Udělení a zánik oprávnění
  Díl 4 § 54-55 Dotčené orgány v procesu územního plánování
  § 54 § 54 Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
  § 55 § 55 Řešení rozporů
  Díl 5 § 56-60 Společná ustanovení
  § 56 § 56 Územní rezerva
  § 57 § 57 bez nadpisu
  § 58 § 58 bez nadpisu
  § 59 § 59 Jednotný standard
  § 60 § 60 Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost
  HLAVA III § 61-136 NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
  Díl 1 § 61 Obecné ustanovení
  § 61 § 61 Druhy nástrojů územního plánování
  Díl 2 § 62-69 Územně plánovací podklady
  Oddíl 1 § 62-66 Územně analytické podklady
  § 62 § 62 bez nadpisu
  § 63 § 63 Údaje o území
  § 64 § 64 Poskytování údajů o území
  § 65 § 65 Pořizování a aktualizace územně analytických podkladů
  § 66 § 66 Projednání územně analytických podkladů
  Oddíl 2 § 67-69 Územní studie
  § 67 § 67 Účel
  § 68 § 68 Pořízení
  § 69 § 69 Prověření územní studie
  Díl 3 § 70-71e Politika územního rozvoje
  § 70 § 70 Politika územního rozvoje
  § 71 § 71 Obsah
  § 71a § 71a Návrh
  § 71b § 71b Projednání návrhu
  § 71c § 71c Stanovisko k návrhu koncepce
  § 71d § 71d Schválení a uplatňování
  § 71e § 71e Změna
  Díl 4 § 72-115 Územně plánovací dokumentace
  Oddíl 1 § 72-86 Účel a základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace
  § 72 § 72 Společná ustanovení
  § 73 § 73 Forma a závaznost územně plánovací dokumentace
  § 74 § 74 bez nadpisu
  § 75 § 75 bez nadpisu
  § 76 § 76 bez nadpisu
  § 77 § 77 bez nadpisu
  § 78 § 78 bez nadpisu
  § 79 § 79 bez nadpisu
  § 80 § 80 bez nadpisu
  § 81 § 81 bez nadpisu
  § 82 § 82 bez nadpisu
  § 83 § 83 bez nadpisu
  § 84 § 84 bez nadpisu
  § 85 § 85 bez nadpisu
  § 86 § 86 bez nadpisu
  Oddíl 2 § 87-105 Pořízení územně plánovací dokumentace
  § 87 § 87 Rozhodnutí o pořízení a návrh zadání
  § 88 § 88 bez nadpisu
  § 89 § 89 bez nadpisu
  § 90 § 90 bez nadpisu
  § 91 § 91 bez nadpisu
  § 92 § 92 bez nadpisu
  § 93 § 93 Návrh územně plánovací dokumentace
  § 94 § 94 Společné jednání
  § 95 § 95 Přeshraniční konzultace
  § 96 § 96 Veřejné projednání
  § 97 § 97 Připomínky
  § 98 § 98 Vyhodnocení výsledků projednání
  § 99 § 99 Informování zastupitelstva
  § 100 § 100 Stanovisko k návrhu koncepce
  § 101 § 101 Stanovisko nadřízeného orgánu
  § 102 § 102 bez nadpisu
  § 103 § 103 bez nadpisu
  § 104 § 104 bez nadpisu
  § 105 § 105 bez nadpisu
  Oddíl 3 § 106-107 Vyhodnocování územně plánovací dokumentace
  § 106 § 106 Vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace
  § 107 § 107 Zpráva o uplatňování
  Oddíl 4 § 108-111 Změna územně plánovací dokumentace
  § 108 § 108 Obecná ustanovení
  § 109 § 109 Rozhodnutí o změně
  § 110 § 110 Posouzení podnětu
  § 111 § 111 Zpracování a projednání změny
  Oddíl 5 § 112-115 Společná ustanovení
  § 112 § 112 Zvláštní postupy
  § 113 § 113 Zrušení územně plánovací dokumentace schvalujícím orgánem
  § 114 § 114 Následky zrušení územně plánovací dokumentace
  § 115 § 115 Souběžné pořizování územně plánovací dokumentace
  Díl 5 § 116-122 Vymezování zastavěného území
  Oddíl 1 § 116 Zastavěné území
  § 116 § 116 bez nadpisu
  Oddíl 2 § 117-121 Vymezení zastavěného území
  § 117 § 117 Obecná ustanovení
  § 118 § 118 Obsah
  § 119 § 119 Pořízení
  § 120 § 120 Vydání
  § 121 § 121 Změna
  Oddíl 3 § 122 Nezastavěné území
  § 122 § 122 bez nadpisu
  Díl 6 § 123-129 Územní opatření
  Oddíl 1 § 123-124 Územní opatření o stavební uzávěře
  § 123 § 123 Podmínky vydání
  § 124 § 124 Obsah
  Oddíl 2 § 125-126 Územní opatření o asanaci území
  § 125 § 125 Podmínky vydání
  § 126 § 126 Obsah
  Oddíl 3 § 127-129 Pořizování a vydávání územních opatření
  § 127 § 127 Pořízení
  § 128 § 128 Vydání
  § 129 § 129 Výjimky
  Díl 7 § 130-136 Úprava vztahů v území
  Oddíl 1 § 130-132 Plánovací smlouvy
  § 130 § 130 Úvodní ustanovení
  § 131 § 131 Obsah plánovací smlouvy
  § 132 § 132 Uzavírání a přezkum plánovací smlouvy
  Oddíl 2 § 133-136 Náhrady za změnu v území
  § 133 § 133 Oprávněné osoby
  § 134 § 134 Povinné osoby
  § 135 § 135 Způsob náhrady
  § 136 § 136 Regresní náhrada
  HLAVA IV § 136a POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY
  § 136a § 136a bez nadpisu
  ČÁST ČTVRTÁ § 137-169 STAVEBNÍ PRÁVO HMOTNÉ
  HLAVA I § 137-152 POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
  Díl 1 § 137-138 Obecná ustanovení
  § 137 § 137 bez nadpisu
  § 138 § 138 Výjimky z požadavků na výstavbu a odchylné řešení
  Díl 2 § 139-142 Požadavky na vymezování pozemků
  § 139 § 139 Obecné požadavky
  § 140 § 140 Požadavky na vymezování stavebních pozemků
  § 141 § 141 Veřejné prostranství
  § 142 § 142 Uliční prostranství
  Díl 3 § 143-144 Požadavky na umisťování staveb
  § 143 § 143 Obecné požadavky
  § 144 § 144 Odstupy staveb
  Díl 4 § 145-151 Technické požadavky na stavby
  § 145 § 145 Základní požadavky na stavby
  § 146 § 146 Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby
  § 147 § 147 Požadavky na požární bezpečnost
  § 148 § 148 Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí
  § 149 § 149 Požadavky na bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě
  § 150 § 150 Požadavky na úsporu energie
  § 151 § 151 Požadavky na udržitelné využití přírodních zdrojů
  Díl 5 § 152 Společná ustanovení
  § 152 § 152 Podrobné vymezení požadavků na výstavbu
  HLAVA II § 153 POŽADAVKY NA VÝROBKY PRO STAVBY
  § 153 § 153 bez nadpisu
  HLAVA III § 154 SYSTÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉ PREVENCE
  § 154 § 154 bez nadpisu
  HLAVA IV § 155-159 ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ
  § 155 § 155 Vybrané činnosti
  § 156 § 156 Projektová činnost
  § 157 § 157 Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru
  § 158 § 158 Obsah dokumentace
  § 159 § 159 Provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav
  HLAVA V § 160-169 POVINNOSTI OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ, UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A TERÉNNÍCH ÚPRAV
  § 160 § 160 bez nadpisu
  § 161 § 161 bez nadpisu
  § 162 § 162 Projektant
  § 163 § 163 Zhotovitel
  § 164 § 164 Stavbyvedoucí
  § 165 § 165 Stavební dozor
  § 166 § 166 Stavební deník
  § 167 § 167 Vlastník stavby a zařízení
  § 168 § 168 Vlastník technické infrastruktury
  § 169 § 169 Oznámení závad a havárií staveb
  ČÁST PÁTÁ § 170 VYVLASTNĚNÍ
  § 170 § 170 Účely vyvlastnění
  ČÁST ŠESTÁ § 171-266 STAVEBNÍ ŘÁD
  HLAVA I § 171-173 OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  § 171 § 171 bez nadpisu
  § 172 § 172 Způsob a forma podání a žádosti
  § 173 § 173 Evidence a doručování
  HLAVA II § 174-181 ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ
  Díl 1 § 174 Předběžná informace
  § 174 § 174 bez nadpisu
  Díl 2 § 175-179a Vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu
  § 175 § 175 Vyjádření
  § 176 § 176 Koordinované vyjádření a koordinované závazné stanovisko
  § 177 § 177 Žádost
  § 178 § 178 Lhůta pro vydání
  § 179 § 179 Nové vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu
  § 179a § 179a Přezkum závazného stanoviska v přezkumném řízení
  Díl 3 § 180-181 Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
  § 180 § 180 Žádost
  § 181 § 181 Lhůta a způsob doručení
  HLAVA III § 182-227 ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU
  Díl 1 § 182-200 Obecná ustanovení o řízení
  § 182 § 182 Účastníci řízení
  § 183 § 183 Společenství vlastníků jednotek
  § 184 § 184 Žádost
  § 185 § 185 Vady žádosti
  § 186 § 186 Závěr zjišťovacího řízení
  § 187 § 187 Souhlas vlastníka
  § 188 § 188 Vyrozumění o zahájení řízení
  § 189 § 189 Ústní jednání
  § 190 § 190 Námitky účastníků řízení
  § 191 § 191 Námitky o existenci nebo rozsahu věcných práv
  § 192 § 192 Připomínky veřejnosti
  § 193 § 193 Posuzování záměru
  § 194 § 194 bez nadpisu
  § 195 § 195 Rozhodnutí o záměru
  § 196 § 196 Lhůta pro vydání rozhodnutí
  § 197 § 197 Povolení
  § 198 § 198 Platnost povolení
  § 199 § 199 Přechod povolení
  § 200 § 200 Změna a zrušení povolení
  Díl 2 § 201-210 bez nadpisu
  § 201 § 201 bez nadpisu
  § 202 § 202 bez nadpisu
  § 203 § 203 bez nadpisu
  § 204 § 204 bez nadpisu
  § 205 § 205 bez nadpisu
  § 206 § 206 bez nadpisu
  § 207 § 207 bez nadpisu
  § 208 § 208 bez nadpisu
  § 209 § 209 bez nadpisu
  § 210 § 210 bez nadpisu
  Díl 3 § 211-212 Povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení
  § 211 § 211 Povolení stavby nebo zařízení
  § 212 § 212 Zrychlené řízení
  Díl 4 § 213-220 Nestavební záměr
  Oddíl 1 § 213-215 Změna využití území
  § 213 § 213 Změny vyžadující povolení
  § 214 § 214 Změny nevyžadující povolení
  § 215 § 215 Povolení změny využití území
  Oddíl 2 § 216-217 Dělení nebo scelení pozemků
  § 216 § 216 Podmínky
  § 217 § 217 Povolení dělení nebo scelování pozemků
  Oddíl 3 § 218-220 Stanovení ochranného pásma
  § 218 § 218 Podmínky
  § 219 § 219 Návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma
  § 220 § 220 Opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o stanovení ochranného pásma
  Díl 5 § 221-223 Rámcové povolení
  § 221 § 221 Obecná ustanovení
  § 222 § 222 Rozsah povolení
  § 223 § 223 Obsah rámcového povolení
  Díl 6 § 224 Změna záměru před dokončením
  § 224 § 224 bez nadpisu
  Díl 7 § 225-226 Řízení o odvolání
  § 225 § 225 bez nadpisu
  § 226 § 226 Postup odvolacího orgánu
  Díl 8 § 227 Kontrolní prohlídka
  § 227 § 227 bez nadpisu
  HLAVA IV § 228 ŘÍZENÍ O VÝJIMCE Z POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
  § 228 § 228 Rozhodování o výjimce a žádost
  HLAVA V § 229 NÁHRADA ZA ŠKODU
  § 229 § 229 bez nadpisu
  HLAVA VI § 230-246 ŘÍZENÍ O UŽÍVÁNÍ
  Díl 1 § 230-235 Kolaudační řízení
  § 230 § 230 Kolaudace
  § 231 § 231 Účastníci řízení
  § 232 § 232 Žádost
  § 233 § 233 Posuzování žádosti
  § 234 § 234 Závěrečná kontrolní prohlídka
  § 235 § 235 Kolaudační rozhodnutí
  Díl 2 § 236-238 Předčasné užívání a zkušební provoz
  § 236 § 236 Předčasné užívání
  § 237 § 237 Zkušební provoz
  § 238 § 238 Povolení předčasného užívání a zkušebního provozu
  Díl 3 § 239-245 Rekolaudace
  § 239 § 239 Změna v užívání stavby
  § 240 § 240 Povolení změny v užívání stavby
  § 241 § 241 Zrychlené řízení o změně v užívání stavby
  § 242 § 242 bez nadpisu
  § 243 § 243 Změna v užívání drobné a jednoduché stavby
  § 244 § 244 Povolení změny v užívání drobné a jednoduché stavby
  § 245 § 245 Pasport stavby
  Díl 4 § 246 Společná ustanovení
  § 246 § 246 bez nadpisu
  HLAVA VII § 247-262 ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB A TERÉNNÍCH ÚPRAV
  Díl 1 § 247-249 Řízení o povolení odstranění
  § 247 § 247 Podmínky odstraňování staveb
  § 248 § 248 Žádost o povolení odstranění stavby
  § 249 § 249 Povolení odstranění stavby
  Díl 2 § 250-260 Nařízení odstranění
  Oddíl 1 § 250-253 Řízení o nařízení odstranění stavby
  § 250 § 250 Obecné ustanovení
  § 251 § 251 Oznámení o zahájení řízení
  § 252 § 252 Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby
  § 253 § 253 Obnovení předcházejícího stavu stavby a odstranění stavby na základě rozhodnutí soudu
  Oddíl 2 § 254-260 Postupy související s řízením o nařízení odstranění stavby
  § 254 § 254 Obecné ustanovení
  § 255 § 255 bez nadpisu
  § 256 § 256 bez nadpisu
  § 257 § 257 bez nadpisu
  § 258 § 258 bez nadpisu
  § 259 § 259 bez nadpisu
  § 260 § 260 Povolení prodloužení doby trvání stavby
  Díl 3 § 261-262 Společná ustanovení
  § 261 § 261 bez nadpisu
  § 262 § 262 bez nadpisu
  HLAVA VIII § 263-265 MIMOŘÁDNÉ POSTUPY
  § 263 § 263 Mimořádné opatření
  § 264 § 264 Obnova
  § 265 § 265 Společná ustanovení
  HLAVA IX § 266 NÁLEZ
  § 266 § 266 bez nadpisu
  ČÁST SEDMÁ § 267-275 INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY
  § 267 § 267 Základní ustanovení
  § 268 § 268 Portál stavebníka
  § 269 § 269 Národní geoportál územního plánování
  § 270 § 270 Evidence stavebních postupů
  § 271 § 271 Evidence elektronických dokumentací
  § 272 § 272 Přístup do evidencí
  § 273 § 273 Informační systém identifikačního čísla stavby
  § 274 § 274 Informační systém stavebního řízení
  § 275 § 275 Spisová služba a nahlížení do spisu
  ČÁST OSMÁ § 276-286 VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ
  § 276 § 276 bez nadpisu
  § 277 § 277 Podmínky výkonu činnosti
  § 278 § 278 Žádost o udělení oprávnění
  § 279 § 279 Bezúhonnost
  § 280 § 280 Doba platnosti a zánik oprávnění
  § 281 § 281 Zrušení oprávnění
  § 282 § 282 bez nadpisu
  § 283 § 283 bez nadpisu
  § 284 § 284 Práva a povinnosti autorizovaného inspektora
  § 285 § 285 Příprava a provádění zkoušek
  § 286 § 286 Působnost ministerstva
  ČÁST DEVÁTÁ § 287-300 KONTROLA A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
  HLAVA I § 287-290 KONTROLA VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
  § 287 § 287 Působnost
  § 288 § 288 Předmět kontroly
  § 289 § 289 Nápravná opatření
  § 290 § 290 Kontrola výkonu samostatné působnosti
  HLAVA II § 291-299 KONTROLA VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU
  Díl 1 § 291-297 Stavební kontrola
  § 291 § 291 Obecné ustanovení
  § 292 § 292 Kontrola
  § 293 § 293 Vstup na pozemek a do stavby
  § 294 § 294 Zakazující opatření
  § 295 § 295 Opatření k nápravě
  § 296 § 296 Provedení opatření k nápravě
  § 297 § 297 Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
  Díl 2 § 298-299 Kontrola výkonu působnosti stavebních úřadů
  § 298 § 298 Působnost
  § 299 § 299 Nápravná opatření
  HLAVA III § 300 KONTROLA VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU
  § 300 § 300 bez nadpisu
  ČÁST DESÁTÁ § 301-304 PŘESTUPKY
  § 301 § 301 Přestupky osob
  § 302 § 302 Přestupky vybraných osob
  § 303 § 303 Přestupky fyzických osob
  § 304 § 304 Společná ustanovení
  ČÁST JEDENÁCTÁ § 305-310 SOUDNÍ PŘEZKUM
  § 305 § 305 Postavení stavebníka a vlastníka stavby
  § 306 § 306 Lhůta pro podání žaloby
  § 307 § 307 Nepřípustnost
  § 308 § 308 Odkladný účinek
  § 309 § 309 Rozhodnutí o žalobě
  § 310 § 310 Přezkum územního rozvojového plánu
  ČÁST DVANÁCTÁ § 311-334a USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
  HLAVA I § 311 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  § 311 § 311 Vztah ke správnímu řádu
  HLAVA II § 312-332a PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
  Díl 1 § 312-315 Přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům
  § 312 § 312 bez nadpisu
  § 313 § 313 bez nadpisu
  § 314 § 314 bez nadpisu
  § 315 § 315 bez nadpisu
  Díl 2 § 316-328 Přechodná ustanovení k územnímu plánování
  § 316 § 316 Obecná ustanovení
  § 317 § 317 Územně plánovací podklady
  § 318 § 318 Politika územního rozvoje a politika architektury a stavební kultury
  § 319 § 319 Územní rozvojový plán
  § 320 § 320 Zásady územního rozvoje
  § 321 § 321 Územní plán a regulační plán
  § 322 § 322 Územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. ledna 2007
  § 323 § 323 Pořizování územně plánovací dokumentace
  § 324 § 324 Nepoužití některých částí územně plánovací dokumentace
  § 325 § 325 Zastavěné území
  § 326 § 326 Územní opatření
  § 327 § 327 Úprava vztahů k území
  § 328 § 328 Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části
  Díl 3 § 329 Přechodné ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím
  § 329 § 329 bez nadpisu
  Díl 4 § 330-331 Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu
  § 330 § 330 bez nadpisu
  § 331 § 331 Soudní řízení
  Díl 5 § 332 Přechodné ustanovení k obecným stavebním úřadům
  § 332 § 332 bez nadpisu
  Díl 6 § 332a Přechodné ustanovení k prováděcím právním předpisům
  § 332a § 332a bez nadpisu
  HLAVA III § 333 ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
  § 333 § 333 bez nadpisu
  HLAVA IV § 334 ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
  bod 58 § 334 bez nadpisu
  HLAVA V § 334a ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POUŽITELNOSTI ZÁKONA V PŘECHODNÉM OBDOBÍ
  § 334a § 334a bez nadpisu
  ČÁST TŘINÁCTÁ § 335 ÚČINNOST
  § 335 § 335 bez nadpisu
  Příloha č. 1 k zákonu č. 283/2021 Sb. Drobné stavby
  Příloha č. 2 k zákonu č. 283/2021 Sb. Jednoduché stavby
  Příloha č. 3 k zákonu č. 283/2021 Sb. Vyhrazené stavby
  Příloha č. 4 k zákonu č. 283/2021 Sb. bez nadpisu
  Příloha č. 5 k zákonu č. 283/2021 Sb. Obsah a struktura politiky územního rozvoje
  Příloha č. 6 k zákonu č. 283/2021 Sb. Obsah a struktura územního rozvojového plánu
  Příloha č. 7 k zákonu č. 283/2021 Sb. Obsah a struktura zásad územního rozvoje
  Příloha č. 8 k zákonu č. 283/2021 Sb. Obsah a struktura územního plánu
  Příloha č. 9 k zákonu č. 283/2021 Sb. Obsah a struktura regulačního plánu
  Vybraná ustanovení z novel Vybraná ustanovení z novel


  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.