Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.2.2022 (aktuální znění)
  Úvod Úvod
  ČÁST PRVNÍ § 1-12 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 1 § 1 Účel a předmět úpravy
  § 2 § 2 Působnost zákona
  § 3 § 3 Odpadové hospodářství a jeho hierarchie
  § 4 § 4 Odpad
  § 5 § 5 Původce odpadu
  § 6 § 6 Zařazování odpadu
  § 7 § 7 Nebezpečný odpad a ostatní odpad
  § 8 § 8 Vedlejší produkt
  § 9 § 9 bez nadpisu
  § 10 § 10 bez nadpisu
  § 11 § 11 Vymezení některých dalších pojmů
  § 12 § 12 Předcházení vzniku odpadu
  ČÁST DRUHÁ § 13-93 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
  HLAVA I § 13-14 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
  § 13 § 13 Obecné povinnosti při nakládání s odpady
  § 14 § 14 Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem
  HLAVA II § 15-20 POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU A PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ
  § 15 § 15 Povinnosti původce odpadu
  § 16 § 16 Provozovatel zařízení
  § 17 § 17 bez nadpisu
  § 18 § 18 bez nadpisu
  § 19 § 19 bez nadpisu
  § 20 § 20 Školní sběr
  HLAVA III § 21-27 PROVOZ ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A POVOLENÍ K OBCHODOVÁNÍ S ODPADY
  § 21 § 21 Provoz zařízení určených pro nakládání s odpady
  § 22 § 22 Povolení provozu zařízení
  § 23 § 23 Revize povolení provozu zařízení
  § 24 § 24 Přechod práv a povinností z povolení provozu zařízení
  § 25 § 25 Změna, zrušení a zánik povolení provozu zařízení
  § 26 § 26 Povolení k obchodování s odpady
  § 27 § 27 Omezení vydání povolení
  HLAVA IV § 28-29 VZORKOVÁNÍ A ZKOUŠKY ODPADU
  § 28 § 28 bez nadpisu
  § 29 § 29 bez nadpisu
  HLAVA V § 30-58 JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
  Díl 1 § 30-32 Soustřeďování, skladování a sběr odpadu
  § 30 § 30 Soustřeďování odpadu
  § 31 § 31 Skladování odpadu
  § 32 § 32 Sběr odpadu
  Díl 2 § 33 Úprava odpadu
  § 33 § 33 bez nadpisu
  Díl 3 § 34-35 Využití odpadu
  § 34 § 34 Obecná ustanovení
  § 35 § 35 Energetické využití odpadu
  Díl 4 § 36-43 Odstranění odpadu
  § 36 § 36 Obecná ustanovení
  § 37 § 37 Odstranění odpadu skládkováním
  § 38 § 38 bez nadpisu
  § 39 § 39 Povinnosti provozovatele skládky
  § 40 § 40 Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku
  § 41 § 41 Zabezpečení ochrany životního prostředí a zdraví lidí při ukládání odpadu na skládku
  § 42 § 42 bez nadpisu
  § 43 § 43 bez nadpisu
  Díl 5 § 44-45 Obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady
  § 44 § 44 Obchodování s odpady
  § 45 § 45 Zprostředkování nakládání s odpady
  Díl 6 § 46-58 Přeprava odpadu
  Oddíl 1 § 46 Povinnosti při přepravě odpadu
  § 46 § 46 bez nadpisu
  Oddíl 2 § 47-52 Přeshraniční přeprava odpadu
  § 47 § 47 Základní povinnosti
  § 48 § 48 Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů
  § 49 § 49 Souhlas, zákaz a námitka
  § 50 § 50 Zahájení přeshraniční přepravy odpadů
  § 51 § 51 Změny v přeshraniční přepravě po odsouhlasení a zrušení souhlasu
  § 52 § 52 Povinnost zpětného převzetí
  Oddíl 3 § 53-58 Finanční záruka při přeshraniční přepravě odpadu
  § 53 § 53 Obecná ustanovení
  § 54 § 54 Způsob provedení finanční záruky
  § 55 § 55 Výpočet finanční záruky
  § 56 § 56 Použití finanční záruky
  § 57 § 57 Vrácení záruční listiny
  § 58 § 58 Zvláštní ustanovení
  HLAVA VI § 59-93 NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI DRUHY ODPADU
  Díl 1 § 59-62 Komunální odpad a další odpady v obecním systému
  § 59 § 59 Obecní systém
  § 60 § 60 bez nadpisu
  § 61 § 61 Povinnosti osob při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému
  § 62 § 62 Povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem
  Díl 2 § 63-70 Biologicky rozložitelný odpad, komunitní kompostování, kaly a sedimenty
  § 63 § 63 Povinnosti při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
  § 64 § 64 Malé zařízení
  § 65 § 65 bez nadpisu
  § 66 § 66 bez nadpisu
  § 67 § 67 Kaly
  § 68 § 68 Úprava kalů před použitím na zemědělské půdě
  § 69 § 69 Povinnosti při používání kalů na zemědělské půdě
  § 70 § 70 Sedimenty
  Díl 3 § 71-79 Nebezpečný odpad
  § 71 § 71 Balení a označování nebezpečných odpadů
  § 72 § 72 Mísení nebezpečných odpadů
  § 73 § 73 Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
  § 74 § 74 bez nadpisu
  § 75 § 75 Zánik a odejmutí pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
  § 76 § 76 Postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
  § 77 § 77 Kontrola hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pozastavení platnosti osvědčení a odejmutí osvědčení
  § 78 § 78 bez nadpisu
  § 79 § 79 bez nadpisu
  Díl 4 § 80 Odpad z výroby oxidu titaničitého
  § 80 § 80 bez nadpisu
  Díl 5 § 81-83 Polychlorované bifenyly
  § 81 § 81 bez nadpisu
  § 82 § 82 bez nadpisu
  § 83 § 83 bez nadpisu
  Díl 6 § 84 Odpad perzistentních organických znečišťujících látek
  § 84 § 84 bez nadpisu
  Díl 7 § 85 Odpad obsahující azbest
  § 85 § 85 bez nadpisu
  Díl 8 § 86 Odpad rtuti
  § 86 § 86 bez nadpisu
  Díl 9 § 87 Odpady s obsahem radionuklidů
  § 87 § 87 bez nadpisu
  Díl 10 § 88-90 Odpady ze zdravotní a veterinární péče
  § 88 § 88 bez nadpisu
  § 89 § 89 bez nadpisu
  § 90 § 90 bez nadpisu
  Díl 11 § 91 Odpad léčiv z domácností
  § 91 § 91 bez nadpisu
  Díl 12 § 92 Odpadní olej
  § 92 § 92 bez nadpisu
  Díl 13 § 93 Recyklace lodí
  § 93 § 93 bez nadpisu
  ČÁST TŘETÍ § 94-96 PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ
  § 94 § 94 bez nadpisu
  § 95 § 95 bez nadpisu
  § 96 § 96 bez nadpisu
  ČÁST ČTVRTÁ § 97-102 PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
  § 97 § 97 Společná ustanovení
  § 98 § 98 bez nadpisu
  § 99 § 99 bez nadpisu
  § 100 § 100 bez nadpisu
  § 101 § 101 bez nadpisu
  § 102 § 102 bez nadpisu
  ČÁST PÁTÁ § 103-115 POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU
  HLAVA I § 103-110 POPLATEK
  § 103 § 103 Subjekt poplatku
  § 104 § 104 Předmět poplatku
  § 105 § 105 Osvobození od poplatku
  § 106 § 106 Základ poplatku
  § 107 § 107 Sazba poplatku
  § 108 § 108 Výpočet poplatku
  § 109 § 109 Poplatkové období
  § 110 § 110 Rozpočtové určení poplatku
  HLAVA II § 111-115 SPRÁVCE POPLATKU A SPRÁVA POPLATKU
  § 111 § 111 Obecná ustanovení
  § 112 § 112 Plátce poplatku
  § 113 § 113 Vyúčtování
  § 114 § 114 Splatnost poplatku
  § 115 § 115 Úrok z prodlení
  ČÁST ŠESTÁ § 116-125 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY
  HLAVA I § 116 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
  § 116 § 116 bez nadpisu
  HLAVA II § 117-125 PŘESTUPKY
  § 117 § 117 Přestupky fyzických osob
  § 118 § 118 Přestupky původce odpadu
  § 119 § 119 Přestupky provozovatele zařízení
  § 120 § 120 Přestupky provozovatele skládky
  § 121 § 121 Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
  § 122 § 122 Přestupky obce
  § 123 § 123 bez nadpisu
  § 124 § 124 bez nadpisu
  § 125 § 125 bez nadpisu
  ČÁST SEDMÁ § 126-150 VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
  § 126 § 126 Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství
  § 127 § 127 Ministerstvo
  § 128 § 128 Informační systém odpadového hospodářství
  § 129 § 129 Ministerstvo průmyslu a obchodu
  § 130 § 130 Ministerstvo zemědělství
  § 131 § 131 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  § 132 § 132 Ministerstvo zdravotnictví
  § 133 § 133 Krajská hygienická stanice
  § 134 § 134 Inspekce
  § 135 § 135 Celní úřad
  § 136 § 136 Provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem
  § 137 § 137 Zadržení odpadu a dopravního prostředku při provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem
  § 138 § 138 Postup při zadržení odpadu a dopravního prostředku
  § 139 § 139 Námitka proti zadržení odpadu a dopravního prostředku
  § 140 § 140 Vrácení zadrženého odpadu a dopravního prostředku
  § 141 § 141 Náhrada nákladů
  § 142 § 142 Součinnost celního úřadu s jinými orgány
  § 143 § 143 Generální ředitelství cel
  § 144 § 144 Policie České republiky
  § 145 § 145 Krajský úřad
  § 146 § 146 Obecní úřad obce s rozšířenou působností
  § 147 § 147 Obecní úřad
  § 148 § 148 Újezdní úřad
  § 149 § 149 bez nadpisu
  § 150 § 150 Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady
  ČÁST OSMÁ § 151-158 USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ
  § 151 § 151 bez nadpisu
  § 152 § 152 bez nadpisu
  § 153 § 153 bez nadpisu
  § 154 § 154 bez nadpisu
  § 155 § 155 bez nadpisu
  § 156 § 156 bez nadpisu
  § 157 § 157 bez nadpisu
  § 158 § 158 Zrušovací ustanovení
  ČÁST DEVÁTÁ § 159 ÚČINNOST
  § 159 § 159 bez nadpisu


  ?

  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2023

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V