Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 4.1.2019 (aktuální znění)
  Úvod Úvod
  ČÁST PRVNÍ § 1-6 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 1 § 1 Předmět úpravy
  § 2 § 2 Spotřebitelský úvěr
  § 3 § 3 Vymezení pojmů
  § 4 § 4 Výjimky z působnosti
  § 5 § 5 bez nadpisu
  § 6 § 6 bez nadpisu
  ČÁST DRUHÁ § 7-15 OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
  HLAVA I § 7-8 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 7 § 7 Oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr
  § 8 § 8 Některé podmínky činnosti osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr
  HLAVA II § 9-15 NEBANKOVNÍ POSKYTOVATEL SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  § 9 § 9 Základní ustanovení
  § 10 § 10 Podmínky udělení oprávnění k činnosti
  § 11 § 11 Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti
  § 12 § 12 Trvání oprávnění k činnosti
  § 13 § 13 Zánik oprávnění k činnosti
  § 14 § 14 Kapitál
  § 15 § 15 Některé požadavky na výkon činnosti
  ČÁST TŘETÍ § 16-52 OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZPROSTŘEDKOVÁVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
  HLAVA I § 16 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 16 § 16 Oprávnění zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
  HLAVA II § 17-26 SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL A JEHO OPRÁVNĚNÍ
  § 17 § 17 Samostatný zprostředkovatel
  § 18 § 18 Podmínky udělení oprávnění k činnosti
  § 19 § 19 Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti
  § 20 § 20 Trvání oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele
  § 21 § 21 Povinné pojištění samostatného zprostředkovatele
  § 22 § 22 Zánik oprávnění k činnosti
  § 23 § 23 Zastoupení samostatného zprostředkovatele
  § 24 § 24 Střet zájmů
  § 25 § 25 Systém vyřizování stížností
  § 26 § 26 Přičitatelnost protiprávního činu samostatného zprostředkovatele
  HLAVA III § 27-36 VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEHO OPRÁVNĚNÍ
  § 27 § 27 Vázaný zástupce
  § 28 § 28 Ukončení zastoupení
  § 29 § 29 Zápis do registru
  § 30 § 30 Oznámení vázaného zástupce
  § 31 § 31 Uchovávání dokumentů
  § 32 § 32 Vznik a trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce
  § 33 § 33 Zánik oprávnění k činnosti
  § 34 § 34 Zastoupení vázaného zástupce
  § 35 § 35 Odpovědnost zastoupeného za přestupek vázaného zástupce
  § 36 § 36 Přičitatelnost protiprávního činu vázaného zástupce
  HLAVA IV § 37-45 ZPROSTŘEDKOVATEL VÁZANÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU A JEHO OPRÁVNĚNÍ
  § 37 § 37 Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru
  § 38 § 38 Ukončení zastoupení
  § 39 § 39 Zápis do registru
  § 40 § 40 Oznámení
  § 41 § 41 Uchovávání dokumentů
  § 42 § 42 Vznik a trvání oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
  § 43 § 43 Zánik oprávnění k činnosti
  § 44 § 44 Zastoupení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
  § 45 § 45 Odpovědnost zastoupeného za přestupek zprostředkovatele vázaného
  HLAVA V § 46-52 ČINNOST ZPROSTŘEDKOVATELE NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
  Díl 1 § 46-49 Činnost zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice
  § 46 § 46 Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu
  § 47 § 47 Zahájení činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice
  § 48 § 48 Podmínky činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu
  § 49 § 49 Zánik oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu
  Díl 2 § 50-52 Činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu
  § 50 § 50 Oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu
  § 51 § 51 Oznámení záměru provozovat činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu
  § 52 § 52 Oznámení ukončení činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení
  ČÁST ČTVRTÁ § 53-59 REGISTR
  § 53 § 53 Vedení registru
  § 54 § 54 Osoby zapisované do registru
  § 55 § 55 Údaje zapisované do registru
  § 56 § 56 Veřejnost registru a přístup k němu
  § 57 § 57 Presumpce správnosti údajů uvedených v registru
  § 58 § 58 Výpis z registru
  § 59 § 59 Změna údajů zapsaných v registru
  ČÁST PÁTÁ § 60-74 PERSONÁLNÍ PŘEDPOKLADY K PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI
  HLAVA I § 60-71 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
  § 60 § 60 Odborná způsobilost
  § 61 § 61 Oprávnění pořádat odborné zkoušky
  § 62 § 62 Akreditovaná osoba
  § 63 § 63 Podmínky udělení nebo prodloužení akreditace
  § 64 § 64 Žádost o udělení akreditace a o změnu udělené akreditace
  § 65 § 65 Trvání a prodloužení akreditace
  § 66 § 66 Změna údajů o akreditované osobě
  § 67 § 67 Zánik akreditace
  § 68 § 68 Odnětí akreditace
  § 69 § 69 Odborná zkouška
  § 70 § 70 Osvědčení o vykonání odborné zkoušky
  § 71 § 71 Uchovávání dokumentů o provádění odborných zkoušek
  HLAVA II § 72-74 DŮVĚRYHODNOST
  § 72 § 72 Důvěryhodnost fyzických osob
  § 73 § 73 Důvěryhodnost právnických osob
  § 74 § 74 Rozhodný den
  ČÁST ŠESTÁ § 75-103 PRAVIDLA JEDNÁNÍ
  HLAVA I § 75-83 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 75 § 75 Odborná péče
  § 76 § 76 Jednání se spotřebiteli
  § 77 § 77 Obecná pravidla komunikace se spotřebiteli
  § 78 § 78 Uchovávání dokumentů a záznamů
  § 79 § 79 Zákaz pobídek
  § 80 § 80 Zákaz současného pobírání odměny od spotřebitele i poskytovatele
  § 81 § 81 Použití pojmu nezávislý
  § 82 § 82 Vstupní platba a odměna
  § 83 § 83 Omezení plateb před poskytnutím spotřebitelského úvěru
  HLAVA II § 84-89 POSOUZENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI A POSKYTOVÁNÍ RADY
  § 84 § 84 Informace poskytované spotřebitelem
  § 85 § 85 Pravidla poskytování rady
  § 86 § 86 Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
  § 87 § 87 Důsledky porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele
  § 88 § 88 Získávání informací z databází
  § 89 § 89 Informace v případě odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr
  HLAVA III § 90-103 INFORMAČNÍ POVINNOSTI VŮČI SPOTŘEBITELI
  Díl 1 § 90-93 Obecná ustanovení
  § 90 § 90 Obecná ustanovení o poskytování informací spotřebiteli
  § 91 § 91 Povinné informace uváděné v reklamě
  § 92 § 92 Informace trvale přístupné spotřebiteli
  § 93 § 93 Informace týkající se zprostředkovatele
  Díl 2 § 94-100 Předsmluvní informace
  § 94 § 94 Poskytnutí a vysvětlení předsmluvních informací
  § 95 § 95 Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru
  § 96 § 96 Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání
  § 97 § 97 Informace poskytované před uzavřením dohody za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele
  § 98 § 98 Informace poskytované při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru formou hlasové telefonní komunikace
  § 99 § 99 Forma poskytnutí informací
  § 100 § 100 Doba pro poskytnutí předsmluvních informací
  Díl 3 § 101-103 Informace poskytované během trvání závazku
  § 101 § 101 Informace poskytované během trvání spotřebitelského úvěru
  § 102 § 102 Informace o změně zápůjční úrokové sazby
  § 103 § 103 Informace o spotřebitelském úvěru v cizí měně
  ČÁST SEDMÁ § 104-124 SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
  HLAVA I § 104-111 SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
  § 104 § 104 Forma smlouvy
  § 105 § 105 Poskytnutí smlouvy spotřebiteli
  § 106 § 106 Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
  § 107 § 107 Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání
  § 108 § 108 Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti překročení
  § 109 § 109 Informace v dohodě za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele
  § 110 § 110 Důsledky porušení požadavků na formu a obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru
  § 111 § 111 Doba na rozmyšlenou
  HLAVA II § 112-116 NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
  § 112 § 112 Vyloučení použití směnky nebo šeku
  § 113 § 113 Zajištění spotřebitelského úvěru
  § 114 § 114 Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou
  § 115 § 115 Omezení vázaného poskytování spotřebitelského úvěru
  § 116 § 116 Omezení rizik vyplývajících ze sjednání spotřebitelského úvěru v cizí měně
  HLAVA III § 117-121 NĚKTERÉ PODMÍNKY ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
  § 117 § 117 Předčasné splacení spotřebitelského úvěru
  § 118 § 118 Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení
  § 119 § 119 Zánik vázaného spotřebitelského úvěru
  § 120 § 120 Výpověď spotřebitelského úvěru
  § 121 § 121 Ukončení čerpání spotřebitelského úvěru
  HLAVA IV § 122-124 POSTUP VĚŘITELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE
  § 122 § 122 Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele
  § 123 § 123 Výkon zástavního práva u spotřebitelského úvěru na bydlení
  § 124 § 124 Změna splatnosti spotřebitelského úvěru v důsledku prodlení
  ČÁST OSMÁ § 125-132 SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  HLAVA I § 125-127 SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  § 125 § 125 Forma smlouvy
  § 126 § 126 Poskytnutí smlouvy spotřebiteli
  § 127 § 127 Informace ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru
  HLAVA II § 128-130 NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
  § 128 § 128 Vyloučení použití směnky nebo šeku
  § 129 § 129 Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou
  § 130 § 130 Zákaz vázaného prodeje při zprostředkování spotřebitelského úvěru
  HLAVA III § 131 NĚKTERÉ PODMÍNKY ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  § 131 § 131 Odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru
  HLAVA IV § 132 POSTUP ZPROSTŘEDKOVATELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE
  § 132 § 132 Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele
  ČÁST DEVÁTÁ § 133-134 ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ
  § 133 § 133 Náklady zahrnuté do celkových nákladů spotřebitelského úvěru
  § 134 § 134 Předpoklady výpočtu roční procentní sazby nákladů
  ČÁST DESÁTÁ § 135-146 DOHLED
  HLAVA I § 135-137 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 135 § 135 Osoby podléhající dohledu
  § 136 § 136 Kontrola na místě
  § 137 § 137 Povinnost mlčenlivosti
  HLAVA II § 138-139 DOHLED NAD ČINNOSTÍ ZPROSTŘEDKOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
  § 138 § 138 Dohled nad zahraničním zprostředkovatelem zprostředkovávajícím spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice
  § 139 § 139 Dohled nad zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru na bydlení provozujícím svoji činnost na území hostitelského členského státu
  HLAVA III § 140-144 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ
  § 140 § 140 Spolupráce příslušných orgánů dohledu
  § 141 § 141 Kontaktní místo
  § 142 § 142 Výměna informací
  § 143 § 143 Odmítnutí spolupráce nebo výměny informací
  § 144 § 144 Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány různých členských států
  HLAVA IV § 145-146 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A ODNĚTÍ OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI
  § 145 § 145 Opatření k nápravě
  § 146 § 146 Odnětí oprávnění k činnosti
  ČÁST JEDENÁCTÁ § 147-159 PŘESTUPKY
  § 147 § 147 Přestupky fyzických osob
  § 148 § 148 Přestupky nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru
  § 149 § 149 Přestupky samostatného zprostředkovatele
  § 150 § 150 Přestupky vázaného zástupce
  § 151 § 151 Přestupky zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
  § 152 § 152 Přestupky zahraničního zprostředkovatele
  § 153 § 153 Přestupky osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
  § 154 § 154 Přestupky osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr
  § 155 § 155 Přestupky osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
  § 156 § 156 Přestupky akreditované osoby
  § 157 § 157 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
  § 158 § 158 bez nadpisu
  § 159 § 159 bez nadpisu
  ČÁST DVANÁCTÁ § 160-163 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  § 160 § 160 Zmocnění
  § 161 § 161 Neoprávněné poskytování spotřebitelského úvěru
  § 162 § 162 Výběr splátek dluhu a vyplácení spotřebitelského úvěru
  § 163 § 163 Prokazování bezúhonnosti zahraničních osob
  ČÁST TŘINÁCTÁ § 164-177 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
  § 164 § 164 Všeobecná ustanovení
  § 165 § 165 Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
  § 166 § 166 Informační povinnosti
  § 167 § 167 Předčasné splacení
  § 168 § 168 Prodlení spotřebitele
  § 169 § 169 Oprávnění poskytovatele
  § 170 § 170 Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
  § 171 § 171 Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení
  § 172 § 172 Oznamování vázaných zástupců a zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru
  § 173 § 173 Výkon kontroly Českou obchodní inspekcí
  § 174 § 174 Zánik živnostenského oprávnění poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
  § 175 § 175 Dokončení zahájených řízení
  § 176 § 176 Prokazování odborné způsobilosti
  § 177 § 177 Rozhodný den
  ČÁST ČTRNÁCTÁ § 178-179 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  § 178 § 178 Zrušovací ustanovení
  § 179 § 179 Účinnost
  Příloha č. 1 k zákonu č. 257/2016 Sb. Roční procentní sazba nákladů
  Příloha č. 2 k zákonu č. 234/2014 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
  Příloha č. 3 k zákonu č. 234/2014 Sb. FORMULÁŘ PRO INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU POSKYTOVANÉM VE FORMĚ MOŽNOSTI PŘEČERPÁNÍ A ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ NOVÉ SMLOUVY, KTEROU SE ODKLÁDÁ PLATBA NEBO MĚNÍ ZPŮSOB SPLÁCENÍ
  Příloha č. 4 k zákonu č. 234/2014 Sb. Evropský standardizovaný informační přehled
  Příloha č. 5 k zákonu č. 234/2014 Sb. Vzor tabulky umoření

  Označení stránky: zákon o spotřebitelském úvěru, zákon č. 257 2016 sb. o spotřebitelském úvěru, spotřebitelský zákon, 257/2016, zákon č.257 2016 sb. o spotřebitelském úvěru, zákon č. 257/2016 Sb, 257/2016 sb., zakon o spotrebitelskem uveru, zákon 257/2016, zákon č. 257/2016

  Příbuzné stránky

  ?

  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat     Mobil verze

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2021

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.