Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.4.2024 (aktuální znění)
  Úvod Úvod
  ČÁST PRVNÍ § 1-6 OBECNÁ USTANOVENÍ
  § 1 § 1 Předmět úpravy
  § 2 § 2 Spotřebitelský úvěr
  § 3 § 3 Vymezení pojmů
  § 4 § 4 Výjimky z působnosti
  § 5 § 5 bez nadpisu
  § 6 § 6 bez nadpisu
  ČÁST DRUHÁ § 7-15 OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
  HLAVA I § 7-8 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 7 § 7 Oprávnění poskytovat spotřebitelský úvěr
  § 8 § 8 Některé podmínky činnosti osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr
  HLAVA II § 9-15 NEBANKOVNÍ POSKYTOVATEL SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  § 9 § 9 Základní ustanovení
  § 10 § 10 Podmínky udělení oprávnění k činnosti
  § 11 § 11 Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti
  § 12 § 12 Trvání oprávnění k činnosti
  § 13 § 13 Zánik oprávnění k činnosti
  § 14 § 14 Kapitál
  § 15 § 15 Některé požadavky na výkon činnosti
  ČÁST TŘETÍ § 16-52 OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZPROSTŘEDKOVÁVAT SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
  HLAVA I § 16 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 16 § 16 Oprávnění zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
  HLAVA II § 17-26 SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL A JEHO OPRÁVNĚNÍ
  § 17 § 17 Samostatný zprostředkovatel
  § 18 § 18 Podmínky udělení oprávnění k činnosti
  § 19 § 19 Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti
  § 20 § 20 Trvání oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele
  § 21 § 21 Povinné pojištění samostatného zprostředkovatele
  § 22 § 22 Zánik oprávnění k činnosti
  § 23 § 23 Zastoupení samostatného zprostředkovatele
  § 24 § 24 Střet zájmů
  § 25 § 25 Systém vyřizování stížností
  § 26 § 26 Přičitatelnost protiprávního činu samostatného zprostředkovatele
  HLAVA III § 27-36 VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEHO OPRÁVNĚNÍ
  § 27 § 27 Vázaný zástupce
  § 28 § 28 Ukončení zastoupení
  § 29 § 29 Zápis do registru
  § 30 § 30 Oznámení vázaného zástupce
  § 31 § 31 Uchovávání dokumentů
  § 32 § 32 Vznik a trvání oprávnění k činnosti vázaného zástupce
  § 33 § 33 Zánik oprávnění k činnosti
  § 34 § 34 Zastoupení vázaného zástupce
  § 35 § 35 Odpovědnost zastoupeného za přestupek vázaného zástupce
  § 36 § 36 Přičitatelnost protiprávního činu vázaného zástupce
  HLAVA IV § 37-45 ZPROSTŘEDKOVATEL VÁZANÉHO SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU A JEHO OPRÁVNĚNÍ
  § 37 § 37 Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru
  § 38 § 38 Ukončení zastoupení
  § 39 § 39 Zápis do registru
  § 40 § 40 Oznámení
  § 41 § 41 Uchovávání dokumentů
  § 42 § 42 Vznik a trvání oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
  § 43 § 43 Zánik oprávnění k činnosti
  § 44 § 44 Zastoupení zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
  § 45 § 45 Odpovědnost zastoupeného za přestupek zprostředkovatele vázaného
  HLAVA V § 46-52 ČINNOST ZPROSTŘEDKOVATELE NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
  Díl 1 § 46-49 Činnost zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice
  § 46 § 46 Oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu
  § 47 § 47 Zahájení činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu v České republice
  § 48 § 48 Podmínky činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu
  § 49 § 49 Zánik oprávnění k činnosti zahraničního zprostředkovatele z jiného členského státu
  Díl 2 § 50-52 Činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu
  § 50 § 50 Oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu
  § 51 § 51 Oznámení záměru provozovat činnost zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení na území hostitelského členského státu
  § 52 § 52 Oznámení ukončení činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení
  ČÁST ČTVRTÁ § 53-59 REGISTR
  § 53 § 53 Vedení registru
  § 54 § 54 Osoby zapisované do registru
  § 55 § 55 Údaje zapisované do registru
  § 56 § 56 Veřejnost registru a přístup k němu
  § 57 § 57 Presumpce správnosti údajů uvedených v registru
  § 58 § 58 Výpis z registru
  § 59 § 59 Změna údajů zapsaných v registru
  ČÁST PÁTÁ § 60-74 PERSONÁLNÍ PŘEDPOKLADY K PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI
  HLAVA I § 60-71 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
  § 60 § 60 Odborná způsobilost
  § 61 § 61 Oprávnění pořádat odborné zkoušky
  § 62 § 62 Akreditovaná osoba
  § 63 § 63 Podmínky udělení nebo prodloužení akreditace
  § 64 § 64 Žádost o udělení akreditace a o změnu udělené akreditace
  § 65 § 65 Trvání a prodloužení akreditace
  § 66 § 66 Změna údajů o akreditované osobě
  § 67 § 67 Zánik akreditace
  § 68 § 68 Odnětí akreditace
  § 69 § 69 Odborná zkouška
  § 70 § 70 Osvědčení o vykonání odborné zkoušky
  § 71 § 71 Uchovávání dokumentů o provádění odborných zkoušek
  HLAVA II § 72-74 DŮVĚRYHODNOST
  § 72 § 72 Důvěryhodnost fyzických osob
  § 73 § 73 Důvěryhodnost právnických osob
  § 74 § 74 Rozhodný den
  ČÁST ŠESTÁ § 75-103 PRAVIDLA JEDNÁNÍ
  HLAVA I § 75-83 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 75 § 75 Odborná péče
  § 76 § 76 Jednání se spotřebiteli
  § 77 § 77 Obecná pravidla komunikace se spotřebiteli
  § 78 § 78 Uchovávání dokumentů a záznamů
  § 79 § 79 Zákaz pobídek
  § 80 § 80 Zákaz současného pobírání odměny od spotřebitele i poskytovatele
  § 81 § 81 Použití pojmu nezávislý
  § 82 § 82 Vstupní platba a odměna
  § 83 § 83 Omezení plateb před poskytnutím spotřebitelského úvěru
  HLAVA II § 84-89 POSOUZENÍ ÚVĚRUSCHOPNOSTI A POSKYTOVÁNÍ RADY
  § 84 § 84 Informace poskytované spotřebitelem
  § 85 § 85 Pravidla poskytování rady
  § 86 § 86 Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
  § 87 § 87 Důsledky porušení povinnosti posoudit úvěruschopnost spotřebitele
  § 88 § 88 Získávání informací z databází
  § 89 § 89 Informace v případě odmítnutí poskytnout spotřebitelský úvěr
  HLAVA III § 90-103 INFORMAČNÍ POVINNOSTI VŮČI SPOTŘEBITELI
  Díl 1 § 90-93 Obecná ustanovení
  § 90 § 90 Obecná ustanovení o poskytování informací spotřebiteli
  § 91 § 91 Povinné informace uváděné v reklamě
  § 92 § 92 Informace trvale přístupné spotřebiteli
  § 93 § 93 Informace týkající se zprostředkovatele
  Díl 2 § 94-100 Předsmluvní informace
  § 94 § 94 Poskytnutí a vysvětlení předsmluvních informací
  § 95 § 95 Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru
  § 96 § 96 Informace poskytované před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání
  § 97 § 97 Informace poskytované před uzavřením dohody za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele
  § 98 § 98 Informace poskytované při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru formou hlasové telefonní komunikace
  § 99 § 99 Forma poskytnutí informací
  § 100 § 100 Doba pro poskytnutí předsmluvních informací
  Díl 3 § 101-103 Informace poskytované během trvání závazku
  § 101 § 101 Informace poskytované během trvání spotřebitelského úvěru
  § 102 § 102 Informace o změně zápůjční úrokové sazby
  § 103 § 103 Informace o spotřebitelském úvěru v cizí měně
  ČÁST SEDMÁ § 104-124 SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
  HLAVA I § 104-111 SMLOUVA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
  § 104 § 104 Forma smlouvy
  § 105 § 105 Poskytnutí smlouvy spotřebiteli
  § 106 § 106 Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
  § 107 § 107 Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti přečerpání
  § 108 § 108 Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru ve formě možnosti překročení
  § 109 § 109 Informace v dohodě za účelem odvrácení řízení o nárocích poskytovatele
  § 110 § 110 Důsledky porušení požadavků na formu a obsah smlouvy o spotřebitelském úvěru
  § 111 § 111 Doba na rozmyšlenou
  HLAVA II § 112-116 NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
  § 112 § 112 Vyloučení použití směnky nebo šeku
  § 113 § 113 Zajištění spotřebitelského úvěru
  § 114 § 114 Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou
  § 115 § 115 Omezení vázaného poskytování spotřebitelského úvěru
  § 116 § 116 Omezení rizik vyplývajících ze sjednání spotřebitelského úvěru v cizí měně
  HLAVA III § 117-121 NĚKTERÉ PODMÍNKY ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
  § 117 § 117 Předčasné splacení spotřebitelského úvěru
  § 117a § 117a Určení výše účelně vynaložených nákladů za předčasné splacení
  § 118 § 118 Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení
  § 119 § 119 Zánik vázaného spotřebitelského úvěru
  § 120 § 120 Výpověď spotřebitelského úvěru
  § 121 § 121 Ukončení čerpání spotřebitelského úvěru
  HLAVA IV § 122-124 POSTUP VĚŘITELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE
  § 122 § 122 Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele
  § 123 § 123 Výkon zástavního práva u spotřebitelského úvěru na bydlení
  § 124 § 124 Změna splatnosti spotřebitelského úvěru v důsledku prodlení
  ČÁST OSMÁ § 125-132 SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  HLAVA I § 125-127 SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  § 125 § 125 Forma smlouvy
  § 126 § 126 Poskytnutí smlouvy spotřebiteli
  § 127 § 127 Informace ve smlouvě o zprostředkování spotřebitelského úvěru
  HLAVA II § 128-130 NĚKTERÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
  § 128 § 128 Vyloučení použití směnky nebo šeku
  § 129 § 129 Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou
  § 130 § 130 Zákaz vázaného prodeje při zprostředkování spotřebitelského úvěru
  HLAVA III § 131 NĚKTERÉ PODMÍNKY ZÁNIKU ZÁVAZKU ZE SMLOUVY O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU
  § 131 § 131 Odstoupení od smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru
  HLAVA IV § 132 POSTUP ZPROSTŘEDKOVATELE PŘI PRODLENÍ SPOTŘEBITELE
  § 132 § 132 Omezení plateb souvisejících s prodlením spotřebitele
  ČÁST DEVÁTÁ § 133-134 ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ
  § 133 § 133 Náklady zahrnuté do celkových nákladů spotřebitelského úvěru
  § 134 § 134 Předpoklady výpočtu roční procentní sazby nákladů
  ČÁST DESÁTÁ § 135-146 DOHLED
  HLAVA I § 135-137 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  § 135 § 135 Osoby podléhající dohledu
  § 136 § 136 Kontrola na místě
  § 137 § 137 Povinnost mlčenlivosti
  HLAVA II § 138-139 DOHLED NAD ČINNOSTÍ ZPROSTŘEDKOVATELE SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ NA ÚZEMÍ HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
  § 138 § 138 Dohled nad zahraničním zprostředkovatelem zprostředkovávajícím spotřebitelský úvěr na bydlení v České republice
  § 139 § 139 Dohled nad zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru na bydlení provozujícím svoji činnost na území hostitelského členského státu
  HLAVA III § 140-144 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD ZPROSTŘEDKOVATELI SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU NA BYDLENÍ
  § 140 § 140 Spolupráce příslušných orgánů dohledu
  § 141 § 141 Kontaktní místo
  § 142 § 142 Výměna informací
  § 143 § 143 Odmítnutí spolupráce nebo výměny informací
  § 144 § 144 Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány různých členských států
  HLAVA IV § 145-146 OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A ODNĚTÍ OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI
  § 145 § 145 Opatření k nápravě
  § 146 § 146 Odnětí oprávnění k činnosti
  ČÁST JEDENÁCTÁ § 147-159 PŘESTUPKY
  § 147 § 147 Přestupky fyzických osob
  § 148 § 148 Přestupky nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru
  § 149 § 149 Přestupky samostatného zprostředkovatele
  § 150 § 150 Přestupky vázaného zástupce
  § 151 § 151 Přestupky zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru
  § 152 § 152 Přestupky zahraničního zprostředkovatele
  § 153 § 153 Přestupky osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
  § 154 § 154 Přestupky osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr
  § 155 § 155 Přestupky osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
  § 156 § 156 Přestupky akreditované osoby
  § 157 § 157 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
  § 158 § 158 bez nadpisu
  § 159 § 159 bez nadpisu
  ČÁST DVANÁCTÁ § 160-163 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  § 160 § 160 Zmocnění
  § 161 § 161 Neoprávněné poskytování spotřebitelského úvěru
  § 162 § 162 Výběr splátek dluhu a vyplácení spotřebitelského úvěru
  § 163 § 163 Prokazování bezúhonnosti zahraničních osob
  ČÁST TŘINÁCTÁ § 164-177 PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
  § 164 § 164 Všeobecná ustanovení
  § 165 § 165 Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele
  § 166 § 166 Informační povinnosti
  § 167 § 167 Předčasné splacení
  § 168 § 168 Prodlení spotřebitele
  § 169 § 169 Oprávnění poskytovatele
  § 170 § 170 Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
  § 171 § 171 Oprávnění zprostředkovatele spotřebitelského úvěru na bydlení
  § 172 § 172 Oznamování vázaných zástupců a zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru
  § 173 § 173 Výkon kontroly Českou obchodní inspekcí
  § 174 § 174 Zánik živnostenského oprávnění poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr
  § 175 § 175 Dokončení zahájených řízení
  § 176 § 176 Prokazování odborné způsobilosti
  § 177 § 177 Rozhodný den
  ČÁST ČTRNÁCTÁ § 178-179 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  § 178 § 178 Zrušovací ustanovení
  § 179 § 179 Účinnost
  Příloha č. 1 k zákonu č. 257/2016 Sb. Roční procentní sazba nákladů
  Příloha č. 2 k zákonu č. 234/2014 Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU
  Příloha č. 3 k zákonu č. 234/2014 Sb. FORMULÁŘ PRO INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU POSKYTOVANÉM VE FORMĚ MOŽNOSTI PŘEČERPÁNÍ A ZA ÚČELEM SJEDNÁNÍ NOVÉ SMLOUVY, KTEROU SE ODKLÁDÁ PLATBA NEBO MĚNÍ ZPŮSOB SPLÁCENÍ
  Příloha č. 4 k zákonu č. 234/2014 Sb. Evropský standardizovaný informační přehled
  Příloha č. 5 k zákonu č. 234/2014 Sb. Vzor tabulky umoření
  Vybraná ustanovení z novel Vybraná ustanovení z novel

  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Katastrální úřady

  Ochranné známky

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Finanční katalog

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.