Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský důchod nebo vdovecký důchod můžete nárokovat, když vám zemře partner (manžel/manželka), který by splňoval podmínky pro udělení invalidního nebo starobního důchodu. Vyplácí se jeden rok od úmrtí a při splnění dalších podmínek i déle. Výpočet a přiznání důchodu se řídí mnoha parametry.


Nárok na vdovský důchod

Vdovský a vdovecký důchod lze nárokovat právě tehdy, když:

 • zemřelý manžel nebo zemřelá manželka v době úmrtí pobírá starobní nebo invalidní důchod, nebo na něj má v danou chvíli nárok. To se týká hlavně doby nutné pro získání invalidního důchodu nebo také předčasného starobního důchodu.
 • manžel nebo manželka zemře následkem pracovního úrazu

Tento důchod je určen pro manžela nebo manželku pozůstalého, tedy toho, kterému zemřel jeho nejbližší. Důležitý je fakt, že na tento důchod (zatím) nemají nárok registrovaní partneři, ani druh s družkou. 

Kalkulačka vdovského důchodu (vdoveckého důchodu) 2024

Výši vdovského nebo vdoveckého důchodu si můžete spočítat na základě výše důchodu zemřelého případně výše vašeho vlastního důchodu (pokud dosud nepobíráte, zadejte 0).

 

Kalkulačka vdovského důchodu 2024


Kalkulačka vdovského důchodu 2023


Zvyšování vdovského důchodu / vdoveckého důchodu 2024

Valorizace důchodů se týká všech typů důchodů - tedy i vdovského a vdoveckého.

Zvýšení v lednu 2024 oproti roku 2023 zjistíte na kalkulačce:


Kalkulačka zvýšení důchodu 2024

 

Jak dlouho se pobírá vdovský důchod

Pokud vám je přiznaný vdovský/vdovecký důchod, můžete jej pobírat přesně jeden rok od smrti manžela/manželky. Delší dobu pobírat tento důchod smějí osoby jen ve vymezených případech:

 • dosáhl nároku na starobní penzi
 • je sám/sama v invalidním důchodu třetího stupně
 • dosáhl/a zákonem stanoveného věku, tedy nanejvýš o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození
 • stará se o nezaopatřené dítě nebo pečuje o dítě, příp. o své/ho rodiče nebo o rodiče zemřelého manžela/ky (tchána, tchyni), kteří jsou závislí na jeho/její pomoci ve stupni II, III nebo IV

Splňovat jednu z podmínek nemusíte ihned poté, co vám přestali vyplácet vdovský/vdovecký důchod. Pro výplatu stačí, když v následujících dvou letech jednu z podmínek splníte a důchod vám bude opět přiznán. Zároveň počítejte s tím, že není možné čerpat invalidní nebo starobní důchod společně s vdovským/vdoveckým v plné výši. Jakmile máte nárok na oba dva důchody, dostanete ten vyšší z nich a z toho druhého vám stát bude vyplácet polovinu. Pokud se znovu provdáte nebo oženíte, ztrácíte na pozůstalostní důchod nárok.

AKTUÁLNĚ: V rámci důchodové reformy má od ledna 2025 prodlouženo období pro obnovené nároku na výplatu vdovského důchodu ze stávajících 2 let na 5 let po skončení předchozí výplaty. Tato změna se týká lidí, kteří pobírají vdovský důchod už během aktivní pracovní kariéry. Pro ty, kteří pobírají vdovský důchod v seniorském věku souběžně se starobním důchodem, se nic nemění.

Žádost o vdovský důchod, vdovecký důchod

Vdovský či vdovecký důchod nedostaneme automaticky, o důchod je nutno požádat.

AKTUÁLNĚ: 18. 10. 2023 schválil senát možnost podání žádosti o všechny typy důchodů i elektronicky, s platností od 1. 12. 2023 a také možnost podání žádosti o důchod či domluvení případné schůzky na kterékoliv okresní správě sociálního zabezpečení, nikoliv pouze na té, která je žadateli příslušná podle místa jeho trvalého pobytu.

O vdovský či vdovecký důchod se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), příslušné podle místa trvalého bydliště vdovy/vdovce (platné do 30.11. 2023).

K dispozici není žádný tiskopis nebo formulář žádosti o vdovský důchod – žádost sepisuje do počítače přímo pracovník důchodového oddělení.

Žádost o vdovský/vdovecký důchod se podává osobně, případně je možné k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci (nevyžaduje se její úřední ověření).

Doklady k žádosti o vdovský či vdovecký důchod

Pokud již zemřelá osoba pobírala starobní či invalidní důchod, pak žadatel předkládá:

 • občanský průkaz (cizinec pas či povolení k pobytu),
 • úmrtní list zesnulého,
 • oddací list,
 • pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu.

Pokud zemřelá osoba ještě nepobírala důchod, pak žadatel mimo výše zmíněných předkládá i veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní důchod:

 • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,
 • vojenská knížka nebo propouštěcí list,
 • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce,
 • evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, jestliže byl zemřelý v době smrti zaměstnaný),
 • rodné listy dětí.

Kdy se podává žádost o vdovský/vdovecký důchod

Nárok na vdovský či vdovecký důchod vzniká dnem splnění podmínek zmíněných výše. Pokud však požádáme později než vám vznikl na důchod nárok, nevadí. Nárok na důchod nezaniká uplynutím času.

Výpočet vdovského důchodu

Výše vdovského/vdoveckého důchodu se skládá - stejně jako u jiných důchodů - ze dvou částí, a to ze základní a procentní výměry. Od ledna 2024 činí základní výměra 4.400 korun (4.040 Kč v roce 2023) a mají na ni nárok všichni. Procentní výměra vdovského důchodu je závislá na důchodu, který pobíral zemřelý nebo od výše důchodu, na který by měl zemřelý nárok.

Při výpočtu vdovského/vdoveckého důchodu je důležité, zda je pozůstalá osoba sama příjemcem důchodu.

1.    Vdova/vdovec nepobírá důchod

V případě, že vdova/vdovec ještě nepobírá žádný důchod, vypočítá se výše vdovského důchodu tak, že se od výše starobního důchodu (nebo invalidního důchodu 3. stupně) zemřelého manžela/manželky odečte základní výměra (která v roce 2024 činí 4.400 Kč, v roce 2023 pak 4.040 Kč), zbytek se vydělí dvěma a opět se přičte základní výměra 4.400 Kč.

Př. Zemřelý má v roce 2023 nárok na starobní důchod ve výši 12.640 Kč. Vdovský důchod tedy spočteme jako: (12.640 – 4.040)/ 2 => 4.300  plus 4.040 => 8.340 Kč.

Př. Zemřelý má v roce 2024 nárok na starobní důchod ve výši 12.640 Kč. Vdovský důchod tedy spočteme jako: (12.640 – 4.400)/ 2 => 4.120  plus 4.400 => 8.520 Kč. 

 

2.    Vdova/vdovec již pobírá důchod

Jestliže vdova (vdovec) již sám pobírá důchod (starobní nebo invalidní), tak je potřeba dodržet při výpočtu vdovského důchodu pravidlo o souběhu více důchodů. Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního nebo invalidního důchodu a na výplatu vdovského důchodu, vyplácí se nejvyšší důchod v plné výši a z ostatních důchodů se vyplácí polovina procentní výměry. Základní výměra důchodu náleží pouze jednou.

3.    Zemřelý nepobíral důchod
Pokud zemřelý důchod nepobíral, ale splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu, pak se výpočet provede tak, že se ke dni úmrtí spočítá výše invalidního důchodu třetího stupně, na který by měl zemřelý ke dni úmrtí nárok. Z tohoto důchodu je pak spočítán vdovský/vdovecký důchod.

 

Růst průměrného vdoveckého důchodu a vdovského důchodu najdete v tabulce průměrných důchodů.

 

Rozhodnutí o vdovském/vdoveckém důchodu

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je 90 dnů.

O přiznání důchodu zasílá ČSSZ žadateli písemné rozhodnutí. V něm je uvedeno, od jakého data byl důchod přiznán (obvykle je důchod doplacen zpětně ode dne úmrtí manžela/manželky) a v jaké výši.

Pokud nebyly podmínky pro nárok na důchod splněny, je žadateli zasláno rozhodnutí o zamítnutí žádosti, v jehož odůvodnění jsou důvody zamítnutí specifikovány.

Jestliže vdova/vdovec nesouhlasí s rozhodnutím ČSSZ, může proti němu v zákonné lhůtě 30 dnů podat námitku.

 

Možnost práce při pobírání vdovského/vdoveckého důchodu

Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje druh výdělečné činnosti vdovy nebo vdovce.

 

Kalkulačka pro orientační výpočet starobního důchodu


Více o důchodech
 

Zprávy k tématu

 

Zprávy k důchodům a penzijnímu připojištění

  

 

Vdovský důchod - otázky a odpovědi

 • Jak dloho se pobírá vdovský důchod?

  Standardně je vdovský důchod vyplácen po dobu jednoho roku od úmrtí manžela nebo manželky. Jeho vyplácení může pokračovat nebo se může obnovit v případech, kdy pobírající:

  • pečuje o nezaopatřené dítě,
  • pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
  • pečuje o svého rodiče (nebo rodiče zemřelého manžela), který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV,
  • je invalidní ve třetím stupni,
  • dosáhla dosáhl zákonem stanoveného věku pro starobní důchod.
  Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z těchto podmínek do 2 let po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

 • Z čeho se počítá vdovský důchod?

  Výše vdovského důchodu se skládá ze dvou částí, a to ze základní a procentní výměry. Základní výměra důchodu je pro všechny stejná. Procentní výměra vdovského důchodu se stanovuje tak, že odpovídá polovině procentní výměry starobního či invalidního důchodu, který zemřelý pobíral nebo na který by případně měl nárok. Konkrétní výši vdovského důchodu si můžete spočítat na Kalkulačce vdovského důchodu.
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.