Odchod do důchodu

Kdy půjdu do důchodu? Pro odchod do starobního důchodu jsou rozhodující dvě základní podmínky – tou první je dosažení důchodového věku a druhou je doba minimálně 35 let, kdy jste si platili sociální pojištění (ať už jako OSVČ osobně nebo jej za vás platil zaměstnavatel). 


Aktuálně: MPSV navrhlo reformu důchodů, která počítá se změnami v krácení předčasného důchodu dynamickou změnou důchodového věku a úpravou valorizací. Reforma bude projednávána a pravděpodobně nejde o zcela finální podobu.

Kalkulačka předčasného důchodu po reformě >>

Výpočet důchodu po reformě >>


Důchodový věk - kdy do důchodu

Důchodový věk je minimální věk, který musíte splňovat, abyste mohli odejít do starobního důchodu a důchod vám nebyl krácen. Důchodový věk je dán § 29 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.


Tabulka odchodu do důchodu.


Horní hranice (tedy nejvyšší důchodový věk) je aktuálně 65 let a platí pro:

 • muže a bezdětné ženy ročníku 1965 a mladší
 • ženy ročníku 1972 a mladší, dále pro ženy narozené mezi lety 1966 a 1971 v závislosti na počtu dětí

Vzhledem ke stárnutí obyvatelstva je zákonná úprava odchodu do důchodu koncipována tak, aby bylo možno maximální důchodový věk postupně zvyšovat a pracující část obyvatelstva v průběžném důchodovém systému byla schopna důchodce "uživit".

Horní hranice se tedy může každých pět let měnit. Konkrétně v letech končících na čísla 4 a 9. V roce 2019 byl návrh na zvýšení důchodového věku zamítnut.

Kalkulačka odchodu do důchodu >>

Kalkulačka pro výpočet odchodu do důchodu

Váš důchodový věk je 65 let a měsíců.
Do starobního důchodu můžete jít 15.3.2030*).
Do předčasného starobního důchodu můžete jít 15.3.2025**).

Pokud je získaná doba pojištění kratší než 35 let, ale nejméně 20 let,
do starobního důchodu můžete jít 15.3.2035.
*) pokud doba pojištění dosáhla alespoň 35 let nebo pokud doba pojištění dosáhla alespoň 30 let bez náhradních dob pojištění
**) pokud doba pojištění dosáhla alespoň 35 let nebo pokud doba pojištění dosáhla alespoň 30 let bez náhradních dob pojištění

Pozn. U vybraných náročných profesí je důchodový věk snížen.


 

 

Odchod do důchodu ženy

U žen závisí důchodový věk na roku narození a (do roku narození 1971) i na počtu vychovaných dětí. Čím vyšší počet vychovaných dětí, tím dříve můžete odejít do starobního důchodu (případně předčasného důchodu).

Pro ročníky narození 1972 a mladší již počet dětí v určení důchodového věku nehraje roli.


Odchod do důchodu muži

U mužů se řídí důchodový věk pouze rokem narození.


Odchod do důchodu pro náročné profese

Pozn. U vybraných náročných profesí je důchodový věk snížen.
Odchod do důchodu v roce 2023

Pro vypočtení důchodového věku mužů si můžeme pomoci poměrně jednoduše: v roce 2023 jej dosáhnou všichni muži narození v období leden 1959 – prosinec 1959.
U žen se možnost odejít do starobního důchodu snižuje v případě, že za svůj život vychovaly děti a to v roce 2023  konkrétně takto:


 • bezdětné ženy: narozené leden 1959 – prosinec 1959,
 • ženy, které vychovaly jedno dítě: narozené listopad 1959 – duben 1960,
 • ženy, které vychovaly dvě děti: narozené listopad 1960 – duben 1961,
 • ženy, které vychovaly tři nebo čtyři děti: narozené listopad 1961 – duben 1962,
 • ženy, které vychovaly pět a více dětí: narozené listopad 1962 – duben 1963.


Tabulka důchodového věku

Rok
narození

Důchodový věk

muž

žena

bez dětí

1 dítě

2 děti

3 až 4 děti

více než 4 děti

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1956

63r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+4m

59r

57r+8m

1957

63r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+4m

58r

1958

63r+10m

63r+10m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

58r+4m

1959

64r

64r

63r+2m

61r+8m

60r+2m

58r+8m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1961

64r+4m

64r+4m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

1962

64r+6m

64r+6m

64r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+2m

1963

64r+8m

64r+8m

64r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

1964

64r+10m

64r+10m

64r+10m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

1966

65r

65r

65r

65r

63r+8m

62r+2m

1967

65r

65r

65r

65r

64r+2m

62r+8m

1968

65r

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

1969

65r

65r

65r

65r

65r

63r+8m

1970

65r

65r

65r

65r

65r

64r+2m

1971

65r

65r

65r

65r

65r

64r+8m


Podívejte se také:Důchodová kalkulačka - věk odchodu do důchodu.  


Orientační výši důchodu si můžete spočítat na Kalkulačce výše starobního důchodu .

Výpočet starobního důchodu 2023Kdy je výhodné jít do důchodu

Na starobní důchod má nárok ten, kdo splnil dvě podmínky – dosáhl důchodového věku a zároveň získal alespoň 35 let na době pojištění.

Informativní osobní list důchodového pojištění


Jediným nástrojem, jak zjistit informace o době pojištění, je v současné době tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění (také IOLDP) od ČSSZ. Jde o dokument, který obsahuje výčet a součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny výdělky (přesněji vyměřovací základy), ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad.

O vyhotovení Informativního osobního listu důchodového pojištění můžete bezplatně požádat ČSSZ jednou ročně – budete tak mít lepší přehled o době pojištění i čas vyřešit případné nesrovnalosti v evidenci. Získáte přehled, zda jste již dosáhli zmiňovaných 35 let pojištění, případně si můžete spočítat, kolik let či dní vám ještě chybí. Dále můžete údaje uvedené v IOLDP využít i k předběžnému výpočtu výše starobního důchodu.

O IOLDP můžete požádat buď prostřednictvím tiskopisu na stránkách ČSSZ, elektronickou formou nebo i prostým dopisem, ve kterém uvedete jméno a příjmení, rodné číslo, adresu trvalého bydliště, případně jinou adresu, na kterou si přejete IOLDP zaslat. Žádost podepište a odešlete na adresu: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, 225 08.

Datum odchodu do důchodu
Datum odchodu do důchodu si volíte sami. O důchod můžete požádat nejdřív 4 měsíce před datem nároku na důchod (jak řádný, tak i předčasný).

Pamatujte, že odchod do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. Pokud ale máte k dispozici informace k výpočtu důchodu (ideálně z IOLDP) a přemýšlíte o odchodu do důchodu v nejbližších měsících, je dobré trochu počítat.

Pro vaše úvahy by se daly vyzdvihnout 3 důležité body:

 • počítejte dobu pojištění; za každý celý odpracovaný rok (365 dní) se vám zvýší důchod,
 • zvažte, jaké byly vaše příjmy v posledním období – průměrné, podprůměrné či naopak nadprůměrné; váš vyměřovací základ se počítá naposledy z roku předcházejícího tomu, v němž podáváte žádost o důchod,
 • využijte dostupné kalkulačky pro výpočet důchodu.

 

Odchod do důchodu – možné životní situace
Pojďme si představit několik životních situací, ve kterých se můžete ocitnout.

Situace 1: Přiznání vašeho řádného důchodu je na přelomu roku – jak se rozhodnout?

Obecně se dá říci, že v obdobích, kdy je růst průměrné mzdy vysoký a inflace nízká, vychází výhodněji (při stejných vstupních údajích doby pojištění a osobního vyměřovacího základu) nově přiznané důchody než valorizované důchody z předchozího kalendářního roku. Toto výrazně platilo na přelomu let 2018/2019 a 2019/2020. V obdobích nízkého růstu průměrné mzdy a vysoké inflace je tomu naopak. To byl případ období 2020/2021, kdy k tomu ještě přistoupilo zvláštní navýšení valorizace.

Budeme-li vycházet z konkrétní situace v letech 2021/0211 nabízejí se vám v zásadě tři možnosti:
1) Necháte si přiznat důchod v roce 2021 (např. ke konci roku), takový důchod bude na přelomu roku valorizován, dle již známých parametrů. Do důchodu se nebude počítat váš výdělek za rok 2021. Pokud vám vzniká nárok na řádný důchod až na začátku roku 2022, důchod vám bude ještě krácen za předčasnost. Překročí valorizace důchodu procento krácení důchodu za předčasnost? Zdá se, že letošní valorizace důchodů se bude nejčastěji pohybovat mezi 3-6% (viz. naše kalkulačka valorizace důchodu 2022); za předčasnost do 90 dnů vám bude snížena procentní výměra o 0,9%.
2) Necháte si přiznat důchod v roce 2022. Ten bude vypočítán podle nově stanovených (vyšších) parametrů a započte se vám výdělek za rok 2021.
3) Třetí varianta je tzv. výpočtová zamítačka. Tento nepěkný termín znamená, že si požádáte o předčasný starobní důchod (musí na něj již být nárok) například k 30.12.2021, ale bez výplaty důchodu z důvodu další pokračující výdělečné činnosti. Jelikož budete pokračovat ve výdělečné činnosti (zaměstnání), budete dále pojištěni, a tedy stejně nemáte nárok na výplatu předčasného důchodu. Ke dni dosažení důchodového věku, například ke dni 10. 1. 2022 požádáte o uvolnění výplaty důchodu a jeho přepočet za výkon výdělečné činnosti. Výhoda takového postupu je, že důchod přiznaný koncem roku 2021 (byť není vyplácený) je valorizován. Může se vám tímto postupem i zvýšit doba pojištění, pokud během pokračující výdělečné činnosti dovršíte další celý rok pojištění. Na druhou stranu se nezapočte výdělek za rok 2021 a nevyplatí se vám důchod.

Situace 2: ze zdravotních, rodinných či z důvodu ukončení pracovního poměru zvažujete předčasný důchod a chcete si odchod dobře naplánovat.

Abyste mohli odejít do předčasného důchodu, musíte splnit dobu pojištění minimálně 35 let a dosáhnout minimálního věku pro předčasný důchod – osoby mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech a ti, kteří mají řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. To vám tedy dává určitý manévrovací prostor.
Uvědomte si, že za každý celý rok (365 dní) doby pojištění získané do vzniku nároku na důchod se vám připočte 1,5 % výpočtového základu. Kdybyste tedy do důchodu odešli pár dnů před získáním celého roku pojištění, můžete se připravit o dost peněz. Zároveň musíte počítat s tím, že vám bude za každých 90 dní předčasnosti krácena výše vaší penze.

Příklad:
Nejbližší datum vašeho možného odchodu do předčasného důchod je 15.11.2021 a máte zjištěno, že k tomuto datu budete mít „odpracováno“ 35 let a 360 dní. Nabízí se vyčkat s žádostí od předčasný důchod k 21.11.2021, abyste měli započítáno celých 36 let pojištění a vašich 360 odpracovaných dní tak nevyšlo vniveč; jelikož je váš řádný termín odchodu do důchodu až 15.3.2026 bude kvůli velké předčasnosti (1.575 dnů) vaše procentní výměra krácena o vysokých 21,9%. Kdybyste se rozhodli odejít do předčasného důchodu až o rok později, tedy k 21.11.2022 zvýší se vám opět procentní výměra za další celý rok pojištění (celých 37 let pojištění) a důchod se vám bude krátit „jen“ o 15,9% kvůli předčasnosti. Odložíte-li odchod ještě o jeden rok, opět vám přibyde rok na pojištění a krácení klesne na 9,9%.

Situace 3: máte obavy, že kdybyste si naplánovali odchod do předčasného důchodu na listopad příštího roku, ovlivní výpočet vašeho předčasného důchodu nízké příjmy, s kterými na následující rok počítáte z důvodu ztráty zaměstnání.

Váš vyměřovací základ se počítá naposledy z roku předcházejícího tomu, v němž podáváte žádost o důchod. Při výpočtu důchodu v roce 2022 se osobní vyměřovací základ bude počítat z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění v letech 1986 až 2021.
Jste-li však již v řádném důchodovém věku s potřebnou dobou pojištění, ale vaše letošní příjmy byly o poznání nižší než v minulých letech, stojí za úvahu odejít do důchodu ještě letos, protože díky tomu letošní příjmy už do výpočtu důchodu nevstoupí.

Situace 4: vaše práce vás baví, jste v dobré kondici a rádi byste pracovali, i když byste již na důchod nárok měli. Je lepší pracovat „na procenta“ nebo pobírat důchod a dál pracovat?

Dosažení řádného důchodového věku není nutně signálem k nějaké pracovní změně – můžete dále pracovat, a přitom si požádat o starobní důchod. V takovém případě zaměstnanec pobírá současně mzdu i starobní důchod. Pracující důchodci mají tedy stejná práva jako všichni ostatní zaměstnanci. To taky znamená, že se svého příjmu v práci odvádějí daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Pozor – toto neplatí pro předčasný důchod; tam jsou naopak vaše možnosti přivýdělku dost omezené.
Druhou možností je pracovat tzv. „na procenta“. Tímto termínem se rozumí situace, kdy i po dosažení nároku na důchod dále pracujete, nepobíráte penzi a zvyšujete si tak svůj výpočtový základ. Starobní důchod se totiž zvyšuje o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na starobní důchod (bez výplaty tohoto důchodu). Do těchto 90 kalendářních dní se však nepočítají dny, kdy budete pobírat nemocenské dávky a jiné tzv. náhradní doby. Zda se práce „na procenta“ vyplatí musí zvážit každý sám. Je třeba si uvědomit, že se vám za každých 90 odpracovaných dní sice zvýší důchod v řádu nízkých stokorun, ale zároveň přijdete každý měsíc o nevyplacený důchod. Výhody práce „na procenta“ obvykle převáží až po více než 10 letech pobírání důchodu.Starobní důchod, aneb na co se lidé často ptají.
Co je třeba vědět, chystáte-li se do důchodu.

Více o důchodech

Kurzy a školení - sociální služby

 Datum   Název kurzuTypMístoPořádá
 27.6.   Opatrovnictví na obcích - webinář  W Online INTEGRA CENTRUM
 23.11.   Opatrovnictví na obcích - webinář  W Online INTEGRA CENTRUM
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Zprávy k důchodům a penzijnímu připojištění

  

 

Ozázky a odpovědi k důchodovému věku

 • Je důchodový věk stejný pro muže i ženy?

  Do ročníku narození 1972 se důchodový věk mužů a žen liší. Důchodový věk žen je nižší a dále se snižuje podle počtu narozených dětí. Pro ročníky 1972 a mladší již toto neplatí a důchodový věk mužů a žen je shodný. Svůj důchodový věk zjistíte na href="https://www.kurzy.cz/duchod/odchod-do-duchodu/">kalkulačce důchodového věku.

 • Je dosažení věku jedinou podmínkou pro přiznání důchodu?

  Ne, pro přiznání důchodu je třeba splnit také podmínku minimální doby placení důchodového pojištění. Důchodové pojištění platí buď sám pojištěnec (resp. jeho zaměstnavatel) nebo jej za pojištěnce platí v přesně vymezených případech stát.


Příbuzné stránky
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V