Družstevní záložny (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů a členská základna

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Družstevní záložny celkem k datu 9.00 10.00 -10.00% 10.00 -10.00%
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.2. Počet subjektů vzniklých v období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.3. Počet subjektů zaniklých v období 1.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2. Počet členů družstevních záložen 10 079.00 22 592.00 -55.39% 21 922.00 -54.02%
UK6 3. Počet členství vzniklých od počátku roku 457.00 1 913.00 -76.11% 925.00 -50.59%
UK7 4. Počet členství ukončených od počátku roku 2 722.00 9 659.00 -71.82% 9 350.00 -70.89%

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 22 936 558.00 23 100 358.00 -0.71% 23 075 471.00 -0.60%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 4 819 541.00 6 698 451.00 -28.05% 7 129 748.00 -32.40%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 431 457.00 398 136.00 8.37% 410 962.00 4.99%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 3 943.00 2 092.00 88.48% 3 306.00 19.27%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 427 513.00 396 044.00 7.95% 407 656.00 4.87%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.1. Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Realizovatelná finanční aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.1. Kapitálové nástroje realizovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.2. Dluhové cenné papíry realizovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.3. Úvěry a pohledávky realizovatelné 1 112.00 1 112.00 0.00 1 112.00 0.00
UK16 5. Úvěry a jiné pohledávky 1 112.00 1 112.00 0.00 1 112.00 0.00
UK17 5.1. Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 5.2. Úvěry a pohledávky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 6. Finanční investice držené do splatnosti 16 329 716.00 14 856 474.00 9.92% 14 442 369.00 13.07%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky držené do splatnosti 16 329 716.00 14 856 474.00 9.92% 14 442 369.00 13.07%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 10. Hmotný majetek 562 671.00 565 029.00 -0.42% 545 653.00 3.12%
UK26 11. Nehmotný majetek 79 989.00 74 078.00 7.98% 60 027.00 33.26%
UK27 12. Daňové pohledávky 23 509.00 35 138.00 -33.10% 52 620.00 -55.32%
UK28 13. Ostatní aktiva 688 564.00 471 939.00 45.90% 147 287.00 367.50%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - 285 693.00 -

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 10 801 936.00 20 241 788.00 -46.64% 22 923 910.00 -52.88%
UK2 1. Závazky celkem 9 061 905.00 16 604 072.00 -45.42% 19 337 777.00 -53.14%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 3 724.00 4 709.00 -20.92% 11 671.00 -68.09%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 3 724.00 4 709.00 -20.92% 11 671.00 -68.09%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 8 769 995.00 16 000 659.00 -45.19% 18 802 682.00 -53.36%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 8 687 195.00 15 922 691.00 -45.44% 18 741 559.00 -53.65%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 82 800.00 77 968.00 6.20% 61 123.00 35.46%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.6. Rezervy 7 398.00 22 856.00 -67.63% 8 770.00 -15.64%
UK20 1.7. Daňové závazky 2 490.00 7 954.00 -68.69% 7 419.00 -66.44%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 278 298.00 567 894.00 -50.99% 507 235.00 -45.13%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 1 740 031.00 3 637 716.00 -52.17% 3 586 133.00 -51.48%
UK25 2.1. Základní kapitál 2 043 993.00 3 765 400.00 -45.72% 3 623 771.00 -43.59%
UK26 2.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období - 342 094.00 - 251 925.00 35.79% - 149 408.00 128.97%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění -1 197.00 -1 197.00 0.00 -1 197.00 0.00
UK32 2.8. Rezervní fondy 94 028.00 143 102.00 -34.29% 114 944.00 -18.20%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období -54 699.00 -17 664.00 209.66% -1 977.00 2 666.77%

Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 281 702.00 325 054.00 -13.34% 435 226.00 -35.27%
UK3 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 1.00 -
UK4 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.5. Nefinanční podniky 45 674.00 57 004.00 -19.88% 1 806.00 2 429.01%
UK8 1.6. Domácnosti 235 468.00 267 288.00 -11.90% 429 727.00 -45.21%
UK9 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 560.00 762.00 -26.51% 3 693.00 -84.84%
UK10 2.1. Centrální banky 84 421.00 21 421.00 294.10% 18 818.00 348.62%
UK11 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 2.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 2.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 84 421.00 21 421.00 294.10% 18 818.00 348.62%
UK17 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 3.2. Vládní instituce 11 290.00 10 264.00 10.00% 8 510.00 32.67%
UK19 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 4. Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 5. Nevýkonné poskytnuté finanční záruky 11 290.00 10 264.00 10.00% 8 510.00 32.67%
UK25 6. Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 1 296 954.00 521 432.00 148.73% 526 500.00 146.34%
UK35 2.1. Centrální banky 689 000.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 30 306.00 33 594.00 -9.79% 26 579.00 14.02%
UK39 2.5. Nefinanční podniky 500 521.00 408 623.00 22.49% 387 451.00 29.18%
UK40 2.6. Domácnosti 77 127.00 79 215.00 -2.64% 112 470.00 -31.42%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 0.00 0.00 - 636.00 -
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 636.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b> Zisk z finanční a provozní činnosti</b> 132 118.00 327 941.00 -59.71% 414 643.00 -68.14%
UK2 1. Úrokové výnosy 238 595.00 507 083.00 -52.95% 597 385.00 -60.06%
UK3 2. Úrokové náklady 83 057.00 218 250.00 -61.94% 219 452.00 -62.15%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 22 620.00 67 289.00 -66.38% 45 981.00 -50.81%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 6 340.00 21 239.00 -70.15% 6 494.00 -2.37%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z -57 345.00 -70 338.00 -18.47% - 426.00 13 361.27%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 5 973.00 41 337.00 -85.55% 2 217.00 169.42%
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 0.00 0.00 - -1 515.00 -
UK13 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 9 058.00 21 504.00 -57.88% 9 181.00 -1.34%
UK14 13. Ostatní provozní výnosy 2.00 72.00 -97.22% 5 525.00 -99.96%
UK15 14. Ostatní provozní náklady 11 316.00 12 854.00 -11.97% 16 198.00 -30.14%
UK16 15. Správní náklady 8 703.00 12 370.00 -29.64% 33 957.00 -74.37%
UK17 15.1. Náklady na zaměstnance 178 449.00 384 333.00 -53.57% 332 182.00 -46.28%
UK18 15.2. Ostatní správní náklady 98 243.00 194 875.00 -49.59% 189 947.00 -48.28%
UK19 16. Odpisy 80 206.00 189 458.00 -57.67% 142 235.00 -43.61%
UK20 17. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 13 437.00 14 262.00 -5.78% 26 598.00 -49.48%
UK21 18. Ztráty ze znehodnocení celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 18.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování -3 674.00 1 687.00 - 317.78% 1 569.00 - 334.16%
UK23 18.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování -47 663.00 -16 659.00 186.11% 50 414.00 - 194.54%
UK24 18.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování -47 663.00 -16 659.00 186.11% 50 414.00 - 194.54%
UK25 19. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 21. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 22. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.)</b> -8 431.00 -55 682.00 -84.86% 3 881.00 - 317.24%
UK31 23. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 5 509.00 - -13 681.00 -
UK32 <b> Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)</b> -8 431.00 -61 192.00 -86.22% 17 562.00 - 148.01%

Struktura kapitálu (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 1 804 381.00 3 559 252.00 -49.30% 3 467 073.00 -47.96%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 1 709 458.00 3 506 085.00 -51.24% 3 410 539.00 -49.88%
UK3 1.1. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál 1 709 458.00 3 506 085.00 -51.24% 3 410 539.00 -49.88%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 2 054 483.00 3 775 510.00 -45.58% 3 624 349.00 -43.31%
UK5 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta - 430 497.00 - 340 911.00 26.28% - 268 559.00 60.30%
UK6 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 93 938.00 143 012.00 -34.31% 112 092.00 -16.20%
UK8 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 90.00 90.00 0.00 2 851.00 -96.84%
UK9 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů - 131.00 - 132.00 -0.76% - 107.00 22.43%
UK13 1.1.10. Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu -8 425.00 -71 484.00 -88.21% -60 087.00 -85.98%
UK14 1.2. Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.2.5. Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2. Tier 2 (T2) kapitál 94 923.00 53 167.00 78.54% 56 533.00 67.91%
UK21 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 94 923.00 53 167.00 78.54% 56 533.00 67.91%
UK22 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3. Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Rizikové expozice (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 7 644 726.00 16 758 768.00 -54.38% 17 973 185.00 -57.47%
UK2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 6 832 307.00 15 170 562.00 -54.96% 16 333 654.00 -58.17%
UK3 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 6 832 307.00 15 170 562.00 -54.96% 16 333 654.00 -58.17%
UK4 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 712.00 711.00 0.14% 84.00 747.62%
UK5 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.6. Expozice vůči institucím 261 988.00 424 807.00 -38.33% 522 152.00 -49.83%
UK10 1.1.7. Expozice vůči podnikům 2 276 986.00 6 659 837.00 -65.81% 8 184 867.00 -72.18%
UK11 1.1.8. Expozice vůči retailu 162 291.00 176 516.00 -8.06% 345 250.00 -52.99%
UK12 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 160 765.00 243 064.00 -33.86% 413 226.00 -61.10%
UK13 1.1.10. Expozice v selhání 1 727 209.00 4 488 964.00 -61.52% 4 502 421.00 -61.64%
UK14 1.1.11. Vysoce rizikové expozice 2 173 170.00 1 580 396.00 37.51% 1 283 204.00 69.35%
UK15 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.1.14. Nástroje kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.15. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.1.16. Ostatní expozice 69 186.00 1 596 267.00 -95.67% 1 082 450.00 -93.61%
UK20 1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 2. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 106 478.00 130 623.00 -18.48% 164 705.00 -35.35%
UK22 3. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 705 940.00 1 457 584.00 -51.57% 1 474 259.00 -52.12%
UK23 4. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 0.00 0.00 - 567.00 -
UK24 5. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 6. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Kapitálové poměry (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 18.97 18.70 1.44% 18.29 3.72%
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 2 611 388.00 2 591 572.00 0.76% 2 465 572.00 5.91%
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 18.97 18.70 1.44% 18.29 3.72%
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 2 340 771.00 2 317 848.00 0.99% 2 197 454.00 6.52%
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 19.29 19.02 1.42% 18.64 3.49%
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 2 036 481.00 2 010 500.00 1.29% 1 901 090.00 7.12%
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 532 803.00 546 031.00 -2.42% 529 504.00 0.62%
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 443 402.00 455 151.00 -2.58% 441 002.00 0.54%
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 918.00 1 056.00 -13.07% 953.00 -3.67%
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 87 462.00 89 824.00 -2.63% 83 734.00 4.45%
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 14. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 25 433.00 0.00 - 0.00 -
UK15 15. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II - - - - -

Kategorizace pohledávek podle kvality (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pohledávky investičního portfolia podle selhání 20 540 023.00 19 208 834.00 6.93% 19 053 191.00 7.80%
UK2 1. Pohledávky bez selhání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1. Standardní pohledávky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.2. Sledované pohledávky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2. Pohledávky se selháním 20 540 023.00 19 208 834.00 6.93% 19 053 191.00 7.80%
UK6 2.1. Nestandardní pohledávky 16 379 814.00 15 427 050.00 6.18% 14 984 037.00 9.31%
UK7 2.2. Pochybné pohledávky 3 800 076.00 2 026 093.00 87.56% 1 845 580.00 105.90%
UK8 2.3. Ztrátové pohledávky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Pohledávky investičního portfolia se selháním za klienty 2 162 150.00 2 170 999.00 -0.41% 2 701 004.00 -19.95%
UK10 1. Nestandardní pohledávky 265 204.00 258 826.00 2.46% 329 250.00 -19.45%
UK11 2. Pochybné pohledávky 9 443 097.00 10 280 770.00 -8.15% 9 232 429.00 2.28%
UK12 3. Ztrátové pohledávky 709 286.00 690 362.00 2.74% 875 774.00 -19.01%
UK13 Opravné položky a ztráta z ocenění RH celkem 4 160 209.00 3 781 783.00 10.01% 4 069 155.00 2.24%
UK14 1. OP k jednotlivým pohledávkám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 2. OP k portfoliu pohledávek jednotlivě bez znehodnocení 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3. OP k portfoliu jednotlivě nevýznamných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 4. Kumulovaná ztráta z ocenění RH 0.00 0.00 - 0.00 -

Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Dluhové CP 403 284.00 391 054.00 3.13% 427 513.00 -5.67%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 262 485.00 232 301.00 12.99% 276 499.00 -5.07%
UK4 3. Úvěrové instituce 0.00 20 046.00 - 20 024.00 -
UK5 4. Ostatní osoby 140 799.00 138 707.00 1.51% 130 990.00 7.49%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.2. Nefinanční podniky 140 799.00 138 707.00 1.51% 130 990.00 7.49%
UK8 Úvěry a pohledávky 8 248 791.00 14 676 213.00 -43.79% 16 315 966.00 -49.44%
UK9 1. Centrální banky 2 200 122.00 2 484 423.00 -11.44% 1 849 082.00 18.98%
UK10 2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3. Úvěrové instituce 119 539.00 67 335.00 77.53% 388 442.00 -69.23%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 5 929 130.00 12 124 455.00 -51.10% 14 078 443.00 -57.88%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 28 468.00 104 566.00 -72.78% 264 545.00 -89.24%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 5 389 919.00 11 145 636.00 -51.64% 12 822 064.00 -57.96%
UK15 4.3. Domácnosti 510 744.00 874 253.00 -41.58% 991 834.00 -48.51%
UK16 Vklady 8 687 195.00 15 912 827.00 -45.41% 18 788 111.00 -53.76%
UK17 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2. Vládní instituce 1 588.00 17 582.00 -90.97% 17 575.00 -90.96%
UK19 3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 147 031.00 -
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 8 685 607.00 15 895 245.00 -45.36% 18 623 504.00 -53.36%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 159 289.00 457 710.00 -65.20% 333 200.00 -52.19%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 2 847 366.00 3 567 724.00 -20.19% 4 286 982.00 -33.58%
UK23 4.3. Domácnosti 5 678 951.00 11 869 811.00 -52.16% 14 003 323.00 -59.45%

Poměrové ukazatele (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.32 1.40 65.71% 6.49 -64.25%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 2.70 1.23 119.51% 5.91 -54.31%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) -0.15 -0.26 -42.31% 0.27 - 155.56%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) -0.99 -1.71 -42.11% 1.79 - 155.31%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 3.13 1.64 90.85% 5.20 -39.81%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 135.07 117.20 15.25% 80.11 68.61%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců 352.00 348.00 1.15% 335.00 5.07%
UK8 8. Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00
UK9 9. Počet organizačních jednotek 20.00 20.00 0.00 21.00 -4.76%
UK10 10. Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 10.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 10.2. Klienti (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 11. Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 11.1. Úvěrové instituce (%) 28.69 24.94 15.04% 26.91 6.61%
UK15 11.2. Klienti (%) 33.75 34.60 -2.46% 43.37 -22.18%

Pojištěné a kryté vklady (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pojištěné pohledávky z vkladů 8 345 685.00 15 483 042.00 -46.10% 18 292 087.00 -54.38%
UK2 Kryté pohledávky z vkladů 6 438 031.00 12 630 885.00 -49.03% 14 522 525.00 -55.67%

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 10 801 936.00 20 241 788.00 -46.64% 22 923 910.00 -52.88%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 1 934 633.00 3 373 803.00 -42.66% 4 819 541.00 -59.86%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 408 975.00 398 899.00 2.53% 431 457.00 -5.21%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 5 691.00 7 845.00 -27.46% 3 943.00 44.33%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 403 284.00 391 054.00 3.13% 427 513.00 -5.67%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 1 112.00 1 112.00 0.00 1 112.00 0.00
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 1 112.00 1 112.00 0.00 1 112.00 0.00
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 8 248 791.00 14 676 213.00 -43.79% 16 315 966.00 -49.44%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 8 248 791.00 14 676 213.00 -43.79% 16 315 966.00 -49.44%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 10. Hmotný majetek 34 902.00 560 579.00 -93.77% 562 671.00 -93.80%
UK26 11. Nehmotný majetek 24 494.00 89 797.00 -72.72% 80 126.00 -69.43%
UK27 12. Daňové pohledávky 4 829.00 72 572.00 -93.35% 24 477.00 -80.27%
UK28 13. Ostatní aktiva 144 199.00 1 068 812.00 -86.51% 688 560.00 -79.06%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -

Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 180 095.00 278 178.00 -35.26% 281 702.00 -36.07%
UK3 z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 3 175.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.4. Ostatní finanční instituce 2 986.00 52 986.00 -94.36% 45 674.00 -93.46%
UK8 1.5. Nefinanční podniky 176 543.00 222 359.00 -20.60% 235 468.00 -25.02%
UK9 1.6. Domácnosti 566.00 2 833.00 -80.02% 560.00 1.07%
UK10 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 75 844.00 76 544.00 -0.91% 84 421.00 -10.16%
UK11 z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.5. Nefinanční podniky 75 844.00 76 544.00 -0.91% 84 421.00 -10.16%
UK17 2.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 15 471.00 11 644.00 32.87% 11 290.00 37.03%
UK19 z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.5. Nefinanční podniky 15 471.00 11 644.00 32.87% 11 290.00 37.03%
UK25 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 542 904.00 582 972.00 -6.87% 607 954.00 -10.70%
UK35 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 25 204.00 29 003.00 -13.10% 30 306.00 -16.83%
UK39 2.5. Nefinanční podniky 458 595.00 492 459.00 -6.88% 500 521.00 -8.38%
UK40 2.6. Domácnosti 59 105.00 61 510.00 -3.91% 77 127.00 -23.37%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 90 039.00 497 984.00 -81.92% 132 366.00 -31.98%
UK2 1. Úrokové výnosy 109 376.00 791 648.00 -86.18% 238 595.00 -54.16%
UK3 2. Úrokové náklady 35 443.00 260 046.00 -86.37% 83 057.00 -57.33%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 10 872.00 74 185.00 -85.34% 22 620.00 -51.94%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 6 732.00 35 178.00 -80.86% 6 340.00 6.18%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z 12.00 - 160 824.00 - 100.01% -57 345.00 - 100.02%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování -1 242.00 244.00 - 609.02% 5 973.00 - 120.79%
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 13 346.00 62 759.00 -78.73% 9 306.00 43.41%
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 48.00 884.00 -94.57% 2.00 2 300.00%
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 84.00 46 219.00 -99.82% 11 316.00 -99.26%
UK16 15. Ostatní provozní náklady 282.00 21 908.00 -98.71% 8 703.00 -96.76%
UK17 16. Správní náklady 97 169.00 601 244.00 -83.84% 178 434.00 -45.54%
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 50 116.00 350 121.00 -85.69% 98 243.00 -48.99%
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 47 052.00 251 123.00 -81.26% 80 192.00 -41.33%
UK20 17. Odpisy 2 923.00 42 919.00 -93.19% 13 437.00 -78.25%
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování - 963.00 -2 228.00 -56.78% -3 674.00 -73.79%
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem 45 609.00 - 100 040.00 - 145.59% -53 855.00 - 184.69%
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 45 609.00 - 100 040.00 - 145.59% -53 855.00 - 184.69%
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> -54 699.00 -43 911.00 24.57% -1 977.00 2 666.77%
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 0.00 -26 247.00 - 0.00 -
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> -54 699.00 -17 664.00 209.66% -1 977.00 2 666.77%
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> -54 699.00 -17 664.00 209.66% -1 977.00 2 666.77%

Kapitálové poměry (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 22.36 20.92 6.88% 18.98 17.81%
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 1 365 445.00 2 751 940.00 -50.38% 2 601 746.00 -47.52%
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 22.36 20.92 6.88% 18.98 17.81%
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 1 250 774.00 2 500 559.00 -49.98% 2 332 148.00 -46.37%
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 23.60 21.24 11.11% 19.29 22.34%
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 1 192 803.00 2 218 551.00 -46.23% 2 029 218.00 -41.22%
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 283 249.00 607 645.00 -53.39% 531 112.00 -46.67%
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 190 238.00 418 025.00 -54.49% 441 703.00 -56.93%
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 864.00 943.00 -8.38% 918.00 -5.88%
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 92 147.00 188 676.00 -51.16% 87 470.00 5.35%
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 14. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. 338 074.00 23 955.00 1 311.29% 25 433.00 1 229.27%

Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto)</b> 9 898 136.00 17 835 563.00 -44.50% 20 540 023.00 -51.81%
UK2 1. Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1. Výkonné expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2. Úvěry a pohledávky 9 898 136.00 17 835 563.00 -44.50% 20 540 023.00 -51.81%
UK6 2.1. Výkonné expozice 7 824 468.00 13 764 403.00 -43.15% 16 379 814.00 -52.23%
UK7 2.1.1. Centrální banky 2 585 675.00 3 369 075.00 -23.25% 3 800 076.00 -31.96%
UK8 2.1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.3. Úvěrové instituce 1 125 011.00 1 919 037.00 -41.38% 2 162 150.00 -47.97%
UK10 2.1.4. Ostatní finanční instituce 28 774.00 105 213.00 -72.65% 265 204.00 -89.15%
UK11 2.1.5. Nefinanční podniky 3 691 997.00 7 763 915.00 -52.45% 9 443 097.00 -60.90%
UK12 2.1.6. Domácnosti 393 011.00 607 162.00 -35.27% 709 286.00 -44.59%
UK13 2.2. Nevýkonné expozice 2 073 669.00 4 071 160.00 -49.06% 4 160 209.00 -50.15%
UK14 2.2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 2.2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 2.2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2.2.5. Nefinanční podniky 1 933 970.00 3 751 850.00 -48.45% 3 798 802.00 -49.09%
UK19 2.2.6. Domácnosti 139 698.00 319 309.00 -56.25% 361 408.00 -61.35%
UK20 <b>Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv</b> 258 320.00 422 996.00 -38.93% 499 354.00 -48.27%
UK21 1. Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.1. Výkonné expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Úvěry a pohledávky 258 320.00 422 996.00 -38.93% 499 354.00 -48.27%
UK25 2.1. Výkonné expozice 19 739.00 23 425.00 -15.74% 32 074.00 -38.46%
UK26 2.2. Nevýkonné expozice 238 581.00 399 571.00 -40.29% 467 280.00 -48.94%

Poměrové ukazatele (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.72 2.29 18.78% 2.32 17.24%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 2.02 2.37 -14.77% 2.71 -25.46%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) -0.40 -0.27 48.15% -0.35 14.29%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) -8.39 -0.51 1 545.10% -0.23 3 547.83%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 2.94 2.77 6.14% 3.13 -6.07%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 107.92 120.74 -10.62% 134.80 -19.94%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců 237.00 362.00 -34.53% 352.00 -32.67%
UK8 8. Počet organizačních jednotek 7.00 10.00 -30.00% 6.00 16.67%
UK9 9. Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 21.00 23.00 -8.70% 20.00 5.00%
UK10 9.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 9.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 9.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 9.5. Nefinanční podniky 34.38 32.58 5.52% 28.69 19.83%
UK15 9.6. Domácnosti 26.22 34.47 -23.93% 33.75 -22.31%
UK16 Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 2.61 2.37 10.13% 2.43 7.41%
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (39 hodnot, 31.03.2018)
Finanční aktiva k obchodování (39 hodnot, 31.03.2018)
Deriváty k obchodování (39 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálové nástroje k obchodování (39 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry k obchodování (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěry a pohledávky k obchodování (39 hodnot, 31.03.2018)
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (39 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (39 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (39 hodnot, 31.03.2018)
Realizovatelná finanční aktiva (39 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálové nástroje realizovatelné (39 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry realizovatelné (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěry a pohledávky realizovatelné (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěry a jiné pohledávky (39 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěry a pohledávky (39 hodnot, 31.03.2018)
Finanční investice držené do splatnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěry a pohledávky držené do splatnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Zajišťovací deriváty (39 hodnot, 31.03.2018)
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (39 hodnot, 31.03.2018)
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích (39 hodnot, 31.03.2018)
Hmotný majetek (39 hodnot, 31.03.2018)
Nehmotný majetek (39 hodnot, 31.03.2018)
Daňové pohledávky (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní aktiva (39 hodnot, 31.03.2018)
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji (39 hodnot, 31.03.2018)
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Závazky celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Finanční závazky k obchodování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Závazky z krátkých prodejů (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vklady k obchodování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP k obchodování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky k obchodování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vklady v naběhlé hodnotě (43 hodnoty, 31.03.2019)
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (43 hodnoty, 31.03.2019)
Rezervy (43 hodnoty, 31.03.2019)
Daňové závazky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Základní kapitál splatný na požádání (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní závazky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vlastní kapitál celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Základní kapitál (43 hodnoty, 31.03.2019)
Emisní ážio (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní vlastní kapitál (43 hodnoty, 31.03.2019)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (43 hodnoty, 31.03.2019)
Rozdíly z ocenění (43 hodnoty, 31.03.2019)
Rezervní fondy (43 hodnoty, 31.03.2019)
(-) Vlastní akcie (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období (43 hodnoty, 31.03.2019)
Struktura kapitálu (v tis. Kč)
Kapitál (43 hodnoty, 31.03.2019)
Tier 1 (T1) kapitál (43 hodnoty, 31.03.2019)
Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál (21 hodnota, 31.03.2019)
Nástroje použitelné pro CET1 kapitál (21 hodnota, 31.03.2019)
Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta (21 hodnota, 31.03.2019)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (21 hodnota, 31.03.2019)
Ostatní rezervní fondy (21 hodnota, 31.03.2019)
Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika (21 hodnota, 31.03.2019)
Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu (21 hodnota, 31.03.2019)
Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu (21 hodnota, 31.03.2019)
Přechodně uznávané menšinové podíly (21 hodnota, 31.03.2019)
Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů (21 hodnota, 31.03.2019)
Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu (21 hodnota, 31.03.2019)
Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál (21 hodnota, 31.03.2019)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál (21 hodnota, 31.03.2019)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu (21 hodnota, 31.03.2019)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky (21 hodnota, 31.03.2019)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky (21 hodnota, 31.03.2019)
Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu (21 hodnota, 31.03.2019)
Tier 2 (T2) kapitál (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál (21 hodnota, 31.03.2019)
Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu (21 hodnota, 31.03.2019)
Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky (21 hodnota, 31.03.2019)
Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky (21 hodnota, 31.03.2019)
Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu (21 hodnota, 31.03.2019)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční a provozní činnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Úrokové výnosy (39 hodnot, 31.03.2018)
Úrokové náklady (39 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na základní kapitál splatný na požádání (39 hodnot, 31.03.2018)
Výnosy z dividend (39 hodnot, 31.03.2018)
Výnosy z poplatků a provizí (39 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na poplatky a provize (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví (39 hodnot, 31.03.2018)
Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní provozní výnosy (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní provozní náklady (39 hodnot, 31.03.2018)
Správní náklady (39 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na zaměstnance (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní správní náklady (39 hodnot, 31.03.2018)
Odpisy (39 hodnot, 31.03.2018)
Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování (39 hodnot, 31.03.2018)
Ztráty ze znehodnocení celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování (39 hodnot, 31.03.2018)
Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování (39 hodnot, 31.03.2018)
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování (39 hodnot, 31.03.2018)
Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty (39 hodnot, 31.03.2018)
Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.) (39 hodnot, 31.03.2018)
Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.) (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.) (39 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů (v tis. Kč)
Dluhové CP (43 hodnoty, 31.03.2019)
Centrální banky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vládní instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní osoby (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Centrální banky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vládní instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vklady (43 hodnoty, 31.03.2019)
Centrální banky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vládní instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti (43 hodnoty, 31.03.2019)
Počty subjektů a členská základna
Družstevní záložny celkem k datu (41 hodnota, 31.03.2019)
z toho v nucené správě (41 hodnota, 31.03.2019)
Počet subjektů vzniklých v období (41 hodnota, 31.03.2019)
Počet subjektů zaniklých v období (41 hodnota, 31.03.2019)
Počet členů družstevních záložen (41 hodnota, 31.03.2019)
Počet členství vzniklých od počátku roku (41 hodnota, 31.03.2019)
Počet členství ukončených od počátku roku (41 hodnota, 31.03.2019)
Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)
Poskytnuté podrozvahové položky
Poskytnuté úvěrové přísliby celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Centrální banky (39 hodnot, 31.03.2018)
Vládní instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní finanční instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Nefinanční podniky (39 hodnot, 31.03.2018)
Domácnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Poskytnuté finanční záruky celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Centrální banky (39 hodnot, 31.03.2018)
Vládní instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní finanční instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Nefinanční podniky (39 hodnot, 31.03.2018)
Domácnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní poskytnuté přísliby celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Centrální banky (39 hodnot, 31.03.2018)
Vládní instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní finanční instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Nefinanční podniky (39 hodnot, 31.03.2018)
Domácnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby (39 hodnot, 31.03.2018)
Nevýkonné poskytnuté finanční záruky (39 hodnot, 31.03.2018)
Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby (39 hodnot, 31.03.2018)
Přijaté podrozvahové položky
Přijaté úvěrové přísliby celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Centrální banky (39 hodnot, 31.03.2018)
Vládní instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní finanční instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Nefinanční podniky (39 hodnot, 31.03.2018)
Domácnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Přijaté finanční záruky celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Centrální banky (39 hodnot, 31.03.2018)
Vládní instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní finanční instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Nefinanční podniky (39 hodnot, 31.03.2018)
Domácnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní přijaté přísliby celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Centrální banky (39 hodnot, 31.03.2018)
Vládní instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní finanční instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Nefinanční podniky (39 hodnot, 31.03.2018)
Domácnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Rizikové expozice (v tis. Kč)
Rizikové expozice celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic (43 hodnoty, 31.03.2019)
Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám (43 hodnoty, 31.03.2019)
Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům (43 hodnoty, 31.03.2019)
Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (43 hodnoty, 31.03.2019)
Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám (43 hodnoty, 31.03.2019)
Expozice vůči mezinárodním organizacím (43 hodnoty, 31.03.2019)
Expozice vůči institucím (43 hodnoty, 31.03.2019)
Expozice vůči podnikům (43 hodnoty, 31.03.2019)
Expozice vůči retailu (43 hodnoty, 31.03.2019)
Expozice zajištěné nemovitostmi (43 hodnoty, 31.03.2019)
Expozice v selhání (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vysoce rizikové expozice (43 hodnoty, 31.03.2019)
Expozice v krytých dluhopisech (43 hodnoty, 31.03.2019)
Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nástroje kolektivního investování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Akcie (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní expozice (43 hodnoty, 31.03.2019)
Sekuritizované expozice STA (43 hodnoty, 31.03.2019)
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Rizikové expozice pro operační riziko celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní rizikové expozice (43 hodnoty, 31.03.2019)
Kapitálové poměry (v % a tis. Kč)
Kapitálový poměr CET1 (%) (17 hodnot, 31.03.2018)
Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu (17 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálový poměr T1 (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu (39 hodnot, 31.03.2018)
Celkový kapitálový poměr (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu (39 hodnot, 31.03.2018)
Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv (17 hodnot, 31.03.2018)
Bezpečnostní kapitálová rezerva (17 hodnot, 31.03.2018)
Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu (13 hodnot, 31.03.2018)
Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci (13 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika (13 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce (13 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce (13 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (13 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II (6 hodnot, 31.12.2017)
Kategorizace pohledávek podle kvality (v tis. Kč)
Pohledávky investičního portfolia podle selhání (9 hodnot, 31.03.2018)
Pohledávky bez selhání (9 hodnot, 31.03.2018)
Standardní pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Sledované pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Pohledávky se selháním (9 hodnot, 31.03.2018)
Nestandardní pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Pochybné pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Ztrátové pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Pohledávky investičního portfolia se selháním za klienty (9 hodnot, 31.03.2018)
Nestandardní pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Pochybné pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Ztrátové pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Opravné položky a ztráta z ocenění RH celkem (9 hodnot, 31.03.2018)
OP k jednotlivým pohledávkám (9 hodnot, 31.03.2018)
OP k portfoliu pohledávek jednotlivě bez znehodnocení (9 hodnot, 31.03.2018)
OP k portfoliu jednotlivě nevýznamných pohledávek (9 hodnot, 31.03.2018)
Kumulovaná ztráta z ocenění RH (9 hodnot, 31.03.2018)
Poměrové ukazatele (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (30 hodnot, 31.03.2018)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (30 hodnot, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (30 hodnot, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (30 hodnot, 31.03.2018)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (30 hodnot, 31.03.2018)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Evidenční stav zaměstnanců (39 hodnot, 31.03.2018)
Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců (39 hodnot, 31.03.2018)
Počet organizačních jednotek (39 hodnot, 31.03.2018)
Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Klienti (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Klienti (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Pojištěné a kryté vklady (v tis. Kč)
Pojištěné pohledávky z vkladů (13 hodnot, 31.03.2019)
Kryté pohledávky z vkladů (13 hodnot, 31.03.2019)
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (43 hodnoty, 31.03.2019)
Finanční aktiva k obchodování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Deriváty k obchodování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje k obchodování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry k obchodování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky k obchodování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Finanční aktiva v RH vykázané do OCI (43 hodnoty, 31.03.2019)
Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI (43 hodnoty, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI (43 hodnoty, 31.03.2019)
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě (43 hodnoty, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zajišťovací deriváty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (43 hodnoty, 31.03.2019)
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích (43 hodnoty, 31.03.2019)
Hmotný majetek (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nehmotný majetek (43 hodnoty, 31.03.2019)
Daňové pohledávky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní aktiva (43 hodnoty, 31.03.2019)
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji (43 hodnoty, 31.03.2019)
Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)
Poskytnuté podrozvahové položky
Poskytnuté úvěrové přísliby celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby (43 hodnoty, 31.03.2019)
Centrální banky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vládní instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti (43 hodnoty, 31.03.2019)
Poskytnuté finanční záruky celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Centrální banky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vládní instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní poskytnuté přísliby celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby (43 hodnoty, 31.03.2019)
Centrální banky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vládní instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti (43 hodnoty, 31.03.2019)
Přijaté podrozvahové položky
Přijaté úvěrové přísliby celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Centrální banky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vládní instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti (43 hodnoty, 31.03.2019)
Přijaté finanční záruky celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Centrální banky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vládní instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní přijaté přísliby celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Centrální banky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vládní instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti (43 hodnoty, 31.03.2019)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.) (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úrokové výnosy (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úrokové náklady (43 hodnoty, 31.03.2019)
Náklady na základní kapitál splatný na požádání (43 hodnoty, 31.03.2019)
Výnosy z dividend (43 hodnoty, 31.03.2019)
Výnosy z poplatků a provizí (43 hodnoty, 31.03.2019)
Náklady na poplatky a provize (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví (43 hodnoty, 31.03.2019)
Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní provozní výnosy (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní provozní náklady (43 hodnoty, 31.03.2019)
Správní náklady (43 hodnoty, 31.03.2019)
Náklady na zaměstnance (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní správní náklady (43 hodnoty, 31.03.2019)
Odpisy (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk nebo (-) ztráta z modifikace (43 hodnoty, 31.03.2019)
Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ztráty ze znehodnocení celkem (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování (43 hodnoty, 31.03.2019)
Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty (43 hodnoty, 31.03.2019)
Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.) (43 hodnoty, 31.03.2019)
Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.) (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.) (43 hodnoty, 31.03.2019)
Kapitálové poměry (v % a tis. Kč)
Kapitálový poměr CET1 (%) (21 hodnota, 31.03.2019)
Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu (21 hodnota, 31.03.2019)
Kapitálový poměr T1 (%) (43 hodnoty, 31.03.2019)
Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu (43 hodnoty, 31.03.2019)
Celkový kapitálový poměr (%) (43 hodnoty, 31.03.2019)
Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu (43 hodnoty, 31.03.2019)
Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv (21 hodnota, 31.03.2019)
Bezpečnostní kapitálová rezerva (21 hodnota, 31.03.2019)
Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu (17 hodnot, 31.03.2019)
Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci (17 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika (17 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce (17 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (17 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. (17 hodnot, 31.03.2019)
Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování (v tis. Kč)
Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto) (13 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry (13 hodnot, 31.03.2019)
Výkonné expozice (13 hodnot, 31.03.2019)
Nevýkonné expozice (13 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky (13 hodnot, 31.03.2019)
Výkonné expozice (13 hodnot, 31.03.2019)
Centrální banky (13 hodnot, 31.03.2019)
Vládní instituce (13 hodnot, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (13 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (13 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (13 hodnot, 31.03.2019)
Domácnosti (13 hodnot, 31.03.2019)
Nevýkonné expozice (13 hodnot, 31.03.2019)
Centrální banky (13 hodnot, 31.03.2019)
Vládní instituce (13 hodnot, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (13 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (13 hodnot, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (13 hodnot, 31.03.2019)
Domácnosti (13 hodnot, 31.03.2019)
hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv (13 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry (13 hodnot, 31.03.2019)
Výkonné expozice (13 hodnot, 31.03.2019)
Nevýkonné expozice (13 hodnot, 31.03.2019)
Úvěry a pohledávky (13 hodnot, 31.03.2019)
Výkonné expozice (13 hodnot, 31.03.2019)
Nevýkonné expozice (13 hodnot, 31.03.2019)
Poměrové ukazatele (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (34 hodnoty, 31.03.2019)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (34 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (43 hodnoty, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (34 hodnoty, 31.03.2019)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (34 hodnoty, 31.03.2019)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (43 hodnoty, 31.03.2019)
Evidenční stav zaměstnanců (43 hodnoty, 31.03.2019)
Počet organizačních jednotek (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (43 hodnoty, 31.03.2019)
Centrální banky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Vládní instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Úvěrové instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Ostatní finanční instituce (43 hodnoty, 31.03.2019)
Nefinanční podniky (43 hodnoty, 31.03.2019)
Domácnosti (43 hodnoty, 31.03.2019)
hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (43 hodnoty, 31.03.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Družstevní záložny (Základní ukazatele o finančním trhu)
REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN (MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč))
REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN (MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč))
Družstevní záložny (Základní ukazatele o finančním trhu)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Aktiva (v tis. Kč))
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání (Aktiva (v tis. Kč))
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Aktiva (v tis. Kč))
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč))
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Fondy celkem (v tis. Kč))
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Transformované fondy (v tis. Kč))
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Účastnické fondy (v tis. Kč))

Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies