Družstevní záložny (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů a členská základna

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Družstevní záložny celkem k datu 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.2. Počet subjektů vzniklých v období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.3. Počet subjektů zaniklých v období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2. Počet členů družstevních záložen 22 051.00 22 244.00 -0.87% 31 465.00 -29.92%
UK6 3. Počet členství vzniklých od počátku roku 1 135.00 975.00 16.41% 1 910.00 -40.58%
UK7 4. Počet členství ukončených od počátku roku 9 422.00 9 069.00 3.89% 1 490.00 532.35%

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 22 936 558.00 23 100 358.00 -0.71% 23 075 471.00 -0.60%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 4 819 541.00 6 698 451.00 -28.05% 7 129 748.00 -32.40%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 431 457.00 398 136.00 8.37% 410 962.00 4.99%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 3 943.00 2 092.00 88.48% 3 306.00 19.27%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 427 513.00 396 044.00 7.95% 407 656.00 4.87%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.1. Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Realizovatelná finanční aktiva 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.1. Kapitálové nástroje realizovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.2. Dluhové cenné papíry realizovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.3. Úvěry a pohledávky realizovatelné 1 112.00 1 112.00 0.00 1 112.00 0.00
UK16 5. Úvěry a jiné pohledávky 1 112.00 1 112.00 0.00 1 112.00 0.00
UK17 5.1. Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 5.2. Úvěry a pohledávky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 6. Finanční investice držené do splatnosti 16 329 716.00 14 856 474.00 9.92% 14 442 369.00 13.07%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky držené do splatnosti 16 329 716.00 14 856 474.00 9.92% 14 442 369.00 13.07%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 10. Hmotný majetek 562 671.00 565 029.00 -0.42% 545 653.00 3.12%
UK26 11. Nehmotný majetek 79 989.00 74 078.00 7.98% 60 027.00 33.26%
UK27 12. Daňové pohledávky 23 509.00 35 138.00 -33.10% 52 620.00 -55.32%
UK28 13. Ostatní aktiva 688 564.00 471 939.00 45.90% 147 287.00 367.50%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - 285 693.00 -

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 20 625 927.00 21 674 438.00 -4.84% 22 201 546.00 -7.10%
UK2 1. Závazky celkem 17 092 813.00 18 142 319.00 -5.78% 18 700 362.00 -8.60%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 3 248.00 6 715.00 -51.63% 19 647.00 -83.47%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 3 248.00 6 715.00 -51.63% 19 647.00 -83.47%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 16 582 546.00 17 356 082.00 -4.46% 18 228 698.00 -9.03%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 16 553 778.00 17 338 443.00 -4.53% 18 173 875.00 -8.91%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 28 768.00 17 639.00 63.09% 54 824.00 -47.53%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.6. Rezervy 8 580.00 8 719.00 -1.59% 14 288.00 -39.95%
UK20 1.7. Daňové závazky 8 385.00 7 978.00 5.10% 5 598.00 49.79%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 490 054.00 762 824.00 -35.76% 432 130.00 13.40%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 3 533 114.00 3 532 119.00 0.03% 3 501 184.00 0.91%
UK25 2.1. Základní kapitál 3 715 660.00 3 689 464.00 0.71% 3 451 587.00 7.65%
UK26 2.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období - 250 656.00 - 239 080.00 4.84% -75 103.00 233.75%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění -1 197.00 -1 197.00 0.00 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 143 192.00 141 352.00 1.30% 114 976.00 24.54%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období -73 885.00 -58 419.00 26.47% 9 724.00 - 859.82%

Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 281 702.00 325 054.00 -13.34% 435 226.00 -35.27%
UK3 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 1.00 -
UK4 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.5. Nefinanční podniky 45 674.00 57 004.00 -19.88% 1 806.00 2 429.01%
UK8 1.6. Domácnosti 235 468.00 267 288.00 -11.90% 429 727.00 -45.21%
UK9 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 560.00 762.00 -26.51% 3 693.00 -84.84%
UK10 2.1. Centrální banky 84 421.00 21 421.00 294.10% 18 818.00 348.62%
UK11 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 2.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 2.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 84 421.00 21 421.00 294.10% 18 818.00 348.62%
UK17 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 3.2. Vládní instituce 11 290.00 10 264.00 10.00% 8 510.00 32.67%
UK19 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 4. Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 5. Nevýkonné poskytnuté finanční záruky 11 290.00 10 264.00 10.00% 8 510.00 32.67%
UK25 6. Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 1 296 954.00 521 432.00 148.73% 526 500.00 146.34%
UK35 2.1. Centrální banky 689 000.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 30 306.00 33 594.00 -9.79% 26 579.00 14.02%
UK39 2.5. Nefinanční podniky 500 521.00 408 623.00 22.49% 387 451.00 29.18%
UK40 2.6. Domácnosti 77 127.00 79 215.00 -2.64% 112 470.00 -31.42%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 0.00 0.00 - 636.00 -
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 636.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b> Zisk z finanční a provozní činnosti</b> 132 118.00 327 941.00 -59.71% 414 643.00 -68.14%
UK2 1. Úrokové výnosy 238 595.00 507 083.00 -52.95% 597 385.00 -60.06%
UK3 2. Úrokové náklady 83 057.00 218 250.00 -61.94% 219 452.00 -62.15%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 22 620.00 67 289.00 -66.38% 45 981.00 -50.81%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 6 340.00 21 239.00 -70.15% 6 494.00 -2.37%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z -57 345.00 -70 338.00 -18.47% - 426.00 13 361.27%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 5 973.00 41 337.00 -85.55% 2 217.00 169.42%
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 0.00 0.00 - -1 515.00 -
UK13 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 9 058.00 21 504.00 -57.88% 9 181.00 -1.34%
UK14 13. Ostatní provozní výnosy 2.00 72.00 -97.22% 5 525.00 -99.96%
UK15 14. Ostatní provozní náklady 11 316.00 12 854.00 -11.97% 16 198.00 -30.14%
UK16 15. Správní náklady 8 703.00 12 370.00 -29.64% 33 957.00 -74.37%
UK17 15.1. Náklady na zaměstnance 178 449.00 384 333.00 -53.57% 332 182.00 -46.28%
UK18 15.2. Ostatní správní náklady 98 243.00 194 875.00 -49.59% 189 947.00 -48.28%
UK19 16. Odpisy 80 206.00 189 458.00 -57.67% 142 235.00 -43.61%
UK20 17. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 13 437.00 14 262.00 -5.78% 26 598.00 -49.48%
UK21 18. Ztráty ze znehodnocení celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 18.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování -3 674.00 1 687.00 - 317.78% 1 569.00 - 334.16%
UK23 18.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování -47 663.00 -16 659.00 186.11% 50 414.00 - 194.54%
UK24 18.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování -47 663.00 -16 659.00 186.11% 50 414.00 - 194.54%
UK25 19. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 21. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 22. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.)</b> -8 431.00 -55 682.00 -84.86% 3 881.00 - 317.24%
UK31 23. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 5 509.00 - -13 681.00 -
UK32 <b> Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)</b> -8 431.00 -61 192.00 -86.22% 17 562.00 - 148.01%

Struktura kapitálu (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 3 509 184.00 3 499 569.00 0.27% 3 383 420.00 3.72%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 3 455 299.00 3 444 240.00 0.32% 3 324 693.00 3.93%
UK3 1.1. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál 3 455 299.00 3 444 240.00 0.32% 3 324 693.00 3.93%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 3 724 251.00 3 697 122.00 0.73% 3 447 316.00 8.03%
UK5 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta - 343 889.00 - 329 985.00 4.21% - 167 838.00 104.89%
UK6 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 140 359.00 138 501.00 1.34% 112 125.00 25.18%
UK8 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 2 833.00 2 851.00 -0.63% 2 851.00 -0.63%
UK9 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů - 133.00 - 136.00 -2.21% - 106.00 25.47%
UK13 1.1.10. Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu -68 122.00 -64 113.00 6.25% -69 655.00 -2.20%
UK14 1.2. Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.2.5. Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2. Tier 2 (T2) kapitál 53 885.00 55 329.00 -2.61% 58 727.00 -8.24%
UK21 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 53 885.00 55 329.00 -2.61% 58 727.00 -8.24%
UK22 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3. Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Rizikové expozice (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 17 225 787.00 17 172 491.00 0.31% 17 139 495.00 0.50%
UK2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 15 636 585.00 15 544 646.00 0.59% 15 530 231.00 0.68%
UK3 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 15 636 585.00 15 544 646.00 0.59% 15 530 231.00 0.68%
UK4 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 755.00 621.00 21.58% 37 591.00 -97.99%
UK5 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.6. Expozice vůči institucím 404 489.00 483 990.00 -16.43% 734 389.00 -44.92%
UK10 1.1.7. Expozice vůči podnikům 7 564 657.00 7 529 072.00 0.47% 7 797 409.00 -2.98%
UK11 1.1.8. Expozice vůči retailu 188 971.00 202 821.00 -6.83% 607 679.00 -68.90%
UK12 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 351 650.00 391 235.00 -10.12% 757 455.00 -53.57%
UK13 1.1.10. Expozice v selhání 4 398 005.00 4 331 483.00 1.54% 3 126 779.00 40.66%
UK14 1.1.11. Vysoce rizikové expozice 1 205 827.00 1 218 854.00 -1.07% 1 241 029.00 -2.84%
UK15 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.1.14. Nástroje kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.15. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.1.16. Ostatní expozice 1 522 230.00 1 386 570.00 9.78% 1 227 901.00 23.97%
UK20 1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 2. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 121 896.00 179 665.00 -32.15% 83 371.00 46.21%
UK22 3. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 1 467 306.00 1 448 181.00 1.32% 1 525 466.00 -3.81%
UK23 4. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 0.00 0.00 - 427.00 -
UK24 5. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 6. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Kapitálové poměry (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 18.97 18.70 1.44% 18.29 3.72%
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 2 611 388.00 2 591 572.00 0.76% 2 465 572.00 5.91%
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 18.97 18.70 1.44% 18.29 3.72%
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 2 340 771.00 2 317 848.00 0.99% 2 197 454.00 6.52%
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 19.29 19.02 1.42% 18.64 3.49%
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 2 036 481.00 2 010 500.00 1.29% 1 901 090.00 7.12%
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 532 803.00 546 031.00 -2.42% 529 504.00 0.62%
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 443 402.00 455 151.00 -2.58% 441 002.00 0.54%
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 918.00 1 056.00 -13.07% 953.00 -3.67%
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 87 462.00 89 824.00 -2.63% 83 734.00 4.45%
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 14. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 25 433.00 0.00 - 0.00 -
UK15 15. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II - - - - -

Kategorizace pohledávek podle kvality (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pohledávky investičního portfolia podle selhání 20 540 023.00 19 208 834.00 6.93% 19 053 191.00 7.80%
UK2 1. Pohledávky bez selhání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1. Standardní pohledávky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.2. Sledované pohledávky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2. Pohledávky se selháním 20 540 023.00 19 208 834.00 6.93% 19 053 191.00 7.80%
UK6 2.1. Nestandardní pohledávky 16 379 814.00 15 427 050.00 6.18% 14 984 037.00 9.31%
UK7 2.2. Pochybné pohledávky 3 800 076.00 2 026 093.00 87.56% 1 845 580.00 105.90%
UK8 2.3. Ztrátové pohledávky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 Pohledávky investičního portfolia se selháním za klienty 2 162 150.00 2 170 999.00 -0.41% 2 701 004.00 -19.95%
UK10 1. Nestandardní pohledávky 265 204.00 258 826.00 2.46% 329 250.00 -19.45%
UK11 2. Pochybné pohledávky 9 443 097.00 10 280 770.00 -8.15% 9 232 429.00 2.28%
UK12 3. Ztrátové pohledávky 709 286.00 690 362.00 2.74% 875 774.00 -19.01%
UK13 Opravné položky a ztráta z ocenění RH celkem 4 160 209.00 3 781 783.00 10.01% 4 069 155.00 2.24%
UK14 1. OP k jednotlivým pohledávkám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 2. OP k portfoliu pohledávek jednotlivě bez znehodnocení 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3. OP k portfoliu jednotlivě nevýznamných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 4. Kumulovaná ztráta z ocenění RH 0.00 0.00 - 0.00 -

Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Dluhové CP 452 136.00 510 167.00 -11.37% 408 992.00 10.55%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 290 122.00 337 320.00 -13.99% 249 525.00 16.27%
UK4 3. Úvěrové instituce 20 036.00 20 025.00 0.05% 23 401.00 -14.38%
UK5 4. Ostatní osoby 141 978.00 152 822.00 -7.10% 136 066.00 4.34%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.2. Nefinanční podniky 141 978.00 152 822.00 -7.10% 136 066.00 4.34%
UK8 Úvěry a pohledávky 14 546 202.00 14 919 426.00 -2.50% 13 812 833.00 5.31%
UK9 1. Centrální banky 1 900 087.00 1 900 119.00 -0.00% 0.00 -
UK10 2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3. Úvěrové instituce 27 237.00 161 489.00 -83.13% 365 814.00 -92.55%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 12 618 878.00 12 857 818.00 -1.86% 13 447 019.00 -6.16%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 119 003.00 135 810.00 -12.38% 322 453.00 -63.09%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 11 665 830.00 11 863 372.00 -1.67% 11 864 694.00 -1.68%
UK15 4.3. Domácnosti 834 045.00 858 635.00 -2.86% 1 259 872.00 -33.80%
UK16 Vklady 16 543 126.00 17 328 701.00 -4.53% 18 220 891.00 -9.21%
UK17 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2. Vládní instituce 17 352.00 17 246.00 0.61% 44 946.00 -61.39%
UK19 3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 47 015.00 -
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 16 525 774.00 17 311 455.00 -4.54% 18 128 930.00 -8.84%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 499 337.00 572 323.00 -12.75% 427 249.00 16.87%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 3 585 250.00 3 651 946.00 -1.83% 3 320 762.00 7.96%
UK23 4.3. Domácnosti 12 441 187.00 13 087 186.00 -4.94% 14 380 919.00 -13.49%

Poměrové ukazatele (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.32 1.40 65.71% 6.49 -64.25%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 2.70 1.23 119.51% 5.91 -54.31%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) -0.15 -0.26 -42.31% 0.27 - 155.56%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) -0.99 -1.71 -42.11% 1.79 - 155.31%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 3.13 1.64 90.85% 5.20 -39.81%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 135.07 117.20 15.25% 80.11 68.61%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců 352.00 348.00 1.15% 335.00 5.07%
UK8 8. Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců 6.00 6.00 0.00 6.00 0.00
UK9 9. Počet organizačních jednotek 20.00 20.00 0.00 21.00 -4.76%
UK10 10. Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 10.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 10.2. Klienti (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 11. Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 11.1. Úvěrové instituce (%) 28.69 24.94 15.04% 26.91 6.61%
UK15 11.2. Klienti (%) 33.75 34.60 -2.46% 43.37 -22.18%

Pojištěné a kryté vklady (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pojištěné pohledávky z vkladů 16 204 025.00 16 982 458.00 -4.58% 17 808 553.00 -9.01%
UK2 Kryté pohledávky z vkladů 13 089 158.00 13 624 715.00 -3.93% 15 300 831.00 -14.45%

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 20 625 927.00 21 674 438.00 -4.84% 22 201 546.00 -7.10%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 3 959 216.00 4 450 744.00 -11.04% 6 602 503.00 -40.03%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 462 955.00 533 299.00 -13.19% 412 302.00 12.29%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 10 819.00 23 132.00 -53.23% 3 310.00 226.86%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 452 136.00 510 167.00 -11.37% 408 992.00 10.55%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 1 112.00 1 112.00 0.00 1 112.00 0.00
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 1 112.00 1 112.00 0.00 1 112.00 0.00
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 14 546 202.00 14 919 425.00 -2.50% 13 812 833.00 5.31%
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 14 546 202.00 14 919 425.00 -2.50% 13 812 833.00 5.31%
UK22 7. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 10. Hmotný majetek 560 416.00 558 037.00 0.43% 566 127.00 -1.01%
UK26 11. Nehmotný majetek 86 503.00 82 611.00 4.71% 70 065.00 23.46%
UK27 12. Daňové pohledávky 39 385.00 35 042.00 12.39% 49 828.00 -20.96%
UK28 13. Ostatní aktiva 970 138.00 1 094 168.00 -11.34% 686 775.00 41.26%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -

Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 245 405.00 296 974.00 -17.36% 632 750.00 -61.22%
UK3 z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 0.00 16 168.00 - 0.00 -
UK4 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.4. Ostatní finanční instituce 43 258.00 44 264.00 -2.27% 5 159.00 738.50%
UK8 1.5. Nefinanční podniky 201 609.00 252 143.00 -20.04% 625 950.00 -67.79%
UK9 1.6. Domácnosti 537.00 567.00 -5.29% 1 641.00 -67.28%
UK10 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 75 652.00 75 960.00 -0.41% 23 921.00 216.26%
UK11 z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.5. Nefinanční podniky 75 652.00 75 960.00 -0.41% 23 921.00 216.26%
UK17 2.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 11 644.00 11 846.00 -1.71% 10 347.00 12.54%
UK19 z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 3.5. Nefinanční podniky 11 644.00 11 846.00 -1.71% 10 347.00 12.54%
UK25 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 603 949.00 629 856.00 -4.11% 518 988.00 16.37%
UK35 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 32 634.00 36 378.00 -10.29% 27 715.00 17.75%
UK39 2.5. Nefinanční podniky 507 788.00 518 186.00 -2.01% 393 004.00 29.21%
UK40 2.6. Domácnosti 63 527.00 75 292.00 -15.63% 98 269.00 -35.35%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 363 333.00 263 569.00 37.85% 715 649.00 -49.23%
UK2 1. Úrokové výnosy 611 566.00 419 228.00 45.88% 1 040 820.00 -41.24%
UK3 2. Úrokové náklady 205 446.00 147 899.00 38.91% 365 418.00 -43.78%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 57 498.00 43 209.00 33.07% 90 203.00 -36.26%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 18 194.00 12 076.00 50.66% 16 567.00 9.82%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z - 137 485.00 -78 138.00 75.95% -27 362.00 402.47%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování -2 185.00 -7 347.00 -70.26% 32 631.00 - 106.70%
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 - - 144.00 -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 47 742.00 40 631.00 17.50% 1 312.00 3 538.87%
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 539.00 231.00 133.33% 5 684.00 -90.52%
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 18 440.00 14 872.00 23.99% 27 009.00 -31.73%
UK16 15. Ostatní provozní náklady 9 143.00 9 142.00 0.01% 72 519.00 -87.39%
UK17 16. Správní náklady 454 569.00 318 565.00 42.69% 602 358.00 -24.54%
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 257 850.00 179 780.00 43.43% 336 503.00 -23.37%
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 196 719.00 138 786.00 41.74% 265 856.00 -26.01%
UK20 17. Odpisy 33 211.00 24 002.00 38.37% 40 500.00 -18.00%
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování -3 113.00 -3 729.00 -16.52% 3 056.00 - 201.87%
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem -47 220.00 -16 851.00 180.22% 72 444.00 - 165.18%
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování -47 220.00 -16 851.00 180.22% 72 444.00 - 165.18%
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> -74 115.00 -58 419.00 26.87% -2 709.00 2 635.88%
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností - 229.00 0.00 - -12 433.00 -98.16%
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> -73 885.00 -58 419.00 26.47% 9 724.00 - 859.82%
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> -73 885.00 -58 419.00 26.47% 9 724.00 - 859.82%

Kapitálové poměry (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 20.06 20.06 0.00 19.40 3.40%
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 2 680 139.00 2 671 478.00 0.32% 2 553 416.00 4.96%
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 20.06 20.06 0.00 19.40 3.40%
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 2 421 752.00 2 413 890.00 0.33% 2 296 324.00 5.46%
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 20.37 20.38 -0.05% 19.74 3.19%
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 2 131 121.00 2 125 770.00 0.25% 2 012 260.00 5.91%
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 554 206.00 519 105.00 6.76% 464 310.00 19.36%
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 429 622.00 421 460.00 1.94% 427 509.00 0.49%
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 1 023.00 1 072.00 -4.57% 978.00 4.60%
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 122 638.00 95 529.00 28.38% 35 823.00 242.34%
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 14. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. 24 040.00 24 717.00 -2.74% 0.00 -

Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto)</b> 18 337 419.00 19 281 690.00 -4.90% 18 085 636.00 1.39%
UK2 1. Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.1. Výkonné expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2. Úvěry a pohledávky 18 337 419.00 19 281 690.00 -4.90% 18 085 636.00 1.39%
UK6 2.1. Výkonné expozice 14 350 358.00 15 131 334.00 -5.16% 13 648 526.00 5.14%
UK7 2.1.1. Centrální banky 3 437 547.00 3 707 060.00 -7.27% 1 891 021.00 81.78%
UK8 2.1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.3. Úvěrové instituce 1 788 598.00 2 182 710.00 -18.06% 2 170 780.00 -17.61%
UK10 2.1.4. Ostatní finanční instituce 119 682.00 136 464.00 -12.30% 322 453.00 -62.88%
UK11 2.1.5. Nefinanční podniky 8 420 585.00 8 487 371.00 -0.79% 8 456 520.00 -0.42%
UK12 2.1.6. Domácnosti 583 946.00 617 728.00 -5.47% 807 752.00 -27.71%
UK13 2.2. Nevýkonné expozice 3 987 061.00 4 150 356.00 -3.93% 4 437 110.00 -10.14%
UK14 2.2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 2.2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 2.2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 2.2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2.2.5. Nefinanční podniky 3 665 720.00 3 836 068.00 -4.44% 3 919 101.00 -6.47%
UK19 2.2.6. Domácnosti 321 342.00 314 288.00 2.24% 518 009.00 -37.97%
UK20 <b>Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv</b> 492 396.00 534 102.00 -7.81% 557 610.00 -11.70%
UK21 1. Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.1. Výkonné expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Úvěry a pohledávky 492 396.00 534 102.00 -7.81% 557 610.00 -11.70%
UK25 2.1. Výkonné expozice 22 594.00 16 333.00 38.33% 670.00 3 272.24%
UK26 2.2. Nevýkonné expozice 469 802.00 517 770.00 -9.26% 556 940.00 -15.65%

Poměrové ukazatele (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.19 2.33 -6.01% 4.03 -45.66%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 2.39 2.36 1.27% 3.80 -37.11%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) -0.65 -0.48 35.42% -0.11 490.91%
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) -2.88 -3.42 -15.79% 0.36 - 900.00%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 2.74 2.81 -2.49% 3.39 -19.17%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 125.11 120.87 3.51% 84.17 48.64%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců 346.00 341.00 1.47% 353.00 -1.98%
UK8 8. Počet organizačních jednotek 11.00 6.00 83.33% 6.00 83.33%
UK9 9. Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 22.00 22.00 0.00 25.00 -12.00%
UK10 9.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 9.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 9.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 9.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 9.5. Nefinanční podniky 30.33 31.13 -2.57% 31.67 -4.23%
UK15 9.6. Domácnosti 35.50 33.72 5.28% 39.07 -9.14%
UK16 Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 2.69 2.77 -2.89% 3.08 -12.66%
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (39 hodnot, 31.03.2018)
Finanční aktiva k obchodování (39 hodnot, 31.03.2018)
Deriváty k obchodování (39 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálové nástroje k obchodování (39 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry k obchodování (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěry a pohledávky k obchodování (39 hodnot, 31.03.2018)
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (39 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (39 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (39 hodnot, 31.03.2018)
Realizovatelná finanční aktiva (39 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálové nástroje realizovatelné (39 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry realizovatelné (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěry a pohledávky realizovatelné (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěry a jiné pohledávky (39 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěry a pohledávky (39 hodnot, 31.03.2018)
Finanční investice držené do splatnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěry a pohledávky držené do splatnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Zajišťovací deriváty (39 hodnot, 31.03.2018)
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (39 hodnot, 31.03.2018)
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích (39 hodnot, 31.03.2018)
Hmotný majetek (39 hodnot, 31.03.2018)
Nehmotný majetek (39 hodnot, 31.03.2018)
Daňové pohledávky (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní aktiva (39 hodnot, 31.03.2018)
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji (39 hodnot, 31.03.2018)
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Závazky celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Finanční závazky k obchodování (41 hodnota, 30.09.2018)
Deriváty k obchodování (41 hodnota, 30.09.2018)
Závazky z krátkých prodejů (41 hodnota, 30.09.2018)
Vklady k obchodování (41 hodnota, 30.09.2018)
Emitované dluhové CP k obchodování (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní finanční závazky k obchodování (41 hodnota, 30.09.2018)
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (41 hodnota, 30.09.2018)
Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (41 hodnota, 30.09.2018)
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (41 hodnota, 30.09.2018)
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (41 hodnota, 30.09.2018)
Vklady v naběhlé hodnotě (41 hodnota, 30.09.2018)
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (41 hodnota, 30.09.2018)
Zajišťovací deriváty (41 hodnota, 30.09.2018)
Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (41 hodnota, 30.09.2018)
Rezervy (41 hodnota, 30.09.2018)
Daňové závazky (41 hodnota, 30.09.2018)
Základní kapitál splatný na požádání (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní závazky (41 hodnota, 30.09.2018)
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji (41 hodnota, 30.09.2018)
Vlastní kapitál celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Základní kapitál (41 hodnota, 30.09.2018)
Emisní ážio (41 hodnota, 30.09.2018)
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní vlastní kapitál (41 hodnota, 30.09.2018)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (41 hodnota, 30.09.2018)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (41 hodnota, 30.09.2018)
Rozdíly z ocenění (41 hodnota, 30.09.2018)
Rezervní fondy (41 hodnota, 30.09.2018)
(-) Vlastní akcie (41 hodnota, 30.09.2018)
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období (41 hodnota, 30.09.2018)
Struktura kapitálu (v tis. Kč)
Kapitál (41 hodnota, 30.09.2018)
Tier 1 (T1) kapitál (41 hodnota, 30.09.2018)
Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál (19 hodnot, 30.09.2018)
Nástroje použitelné pro CET1 kapitál (19 hodnot, 30.09.2018)
Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta (19 hodnot, 30.09.2018)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (19 hodnot, 30.09.2018)
Ostatní rezervní fondy (19 hodnot, 30.09.2018)
Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika (19 hodnot, 30.09.2018)
Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu (19 hodnot, 30.09.2018)
Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu (19 hodnot, 30.09.2018)
Přechodně uznávané menšinové podíly (19 hodnot, 30.09.2018)
Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů (19 hodnot, 30.09.2018)
Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu (19 hodnot, 30.09.2018)
Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál (19 hodnot, 30.09.2018)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál (19 hodnot, 30.09.2018)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu (19 hodnot, 30.09.2018)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky (19 hodnot, 30.09.2018)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky (19 hodnot, 30.09.2018)
Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu (19 hodnot, 30.09.2018)
Tier 2 (T2) kapitál (41 hodnota, 30.09.2018)
Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál (19 hodnot, 30.09.2018)
Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu (19 hodnot, 30.09.2018)
Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky (19 hodnot, 30.09.2018)
Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky (19 hodnot, 30.09.2018)
Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu (19 hodnot, 30.09.2018)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční a provozní činnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Úrokové výnosy (39 hodnot, 31.03.2018)
Úrokové náklady (39 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na základní kapitál splatný na požádání (39 hodnot, 31.03.2018)
Výnosy z dividend (39 hodnot, 31.03.2018)
Výnosy z poplatků a provizí (39 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na poplatky a provize (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví (39 hodnot, 31.03.2018)
Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní provozní výnosy (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní provozní náklady (39 hodnot, 31.03.2018)
Správní náklady (39 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na zaměstnance (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní správní náklady (39 hodnot, 31.03.2018)
Odpisy (39 hodnot, 31.03.2018)
Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování (39 hodnot, 31.03.2018)
Ztráty ze znehodnocení celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování (39 hodnot, 31.03.2018)
Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování (39 hodnot, 31.03.2018)
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování (39 hodnot, 31.03.2018)
Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty (39 hodnot, 31.03.2018)
Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.) (39 hodnot, 31.03.2018)
Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.) (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění (39 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.) (39 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů (v tis. Kč)
Dluhové CP (41 hodnota, 30.09.2018)
Centrální banky (41 hodnota, 30.09.2018)
Vládní instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěrové instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní osoby (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní finanční instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Nefinanční podniky (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěry a pohledávky (41 hodnota, 30.09.2018)
Centrální banky (41 hodnota, 30.09.2018)
Vládní instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěrové instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní finanční instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Nefinanční podniky (41 hodnota, 30.09.2018)
Domácnosti (41 hodnota, 30.09.2018)
Vklady (41 hodnota, 30.09.2018)
Centrální banky (41 hodnota, 30.09.2018)
Vládní instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěrové instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní finanční instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Nefinanční podniky (41 hodnota, 30.09.2018)
Domácnosti (41 hodnota, 30.09.2018)
Počty subjektů a členská základna
Družstevní záložny celkem k datu (39 hodnot, 30.09.2018)
z toho v nucené správě (39 hodnot, 30.09.2018)
Počet subjektů vzniklých v období (39 hodnot, 30.09.2018)
Počet subjektů zaniklých v období (39 hodnot, 30.09.2018)
Počet členů družstevních záložen (39 hodnot, 30.09.2018)
Počet členství vzniklých od počátku roku (39 hodnot, 30.09.2018)
Počet členství ukončených od počátku roku (39 hodnot, 30.09.2018)
Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)
Poskytnuté podrozvahové položky
Poskytnuté úvěrové přísliby celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Centrální banky (39 hodnot, 31.03.2018)
Vládní instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní finanční instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Nefinanční podniky (39 hodnot, 31.03.2018)
Domácnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Poskytnuté finanční záruky celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Centrální banky (39 hodnot, 31.03.2018)
Vládní instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní finanční instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Nefinanční podniky (39 hodnot, 31.03.2018)
Domácnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní poskytnuté přísliby celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Centrální banky (39 hodnot, 31.03.2018)
Vládní instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní finanční instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Nefinanční podniky (39 hodnot, 31.03.2018)
Domácnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby (39 hodnot, 31.03.2018)
Nevýkonné poskytnuté finanční záruky (39 hodnot, 31.03.2018)
Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby (39 hodnot, 31.03.2018)
Přijaté podrozvahové položky
Přijaté úvěrové přísliby celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Centrální banky (39 hodnot, 31.03.2018)
Vládní instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní finanční instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Nefinanční podniky (39 hodnot, 31.03.2018)
Domácnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Přijaté finanční záruky celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Centrální banky (39 hodnot, 31.03.2018)
Vládní instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní finanční instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Nefinanční podniky (39 hodnot, 31.03.2018)
Domácnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní přijaté přísliby celkem (39 hodnot, 31.03.2018)
Centrální banky (39 hodnot, 31.03.2018)
Vládní instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní finanční instituce (39 hodnot, 31.03.2018)
Nefinanční podniky (39 hodnot, 31.03.2018)
Domácnosti (39 hodnot, 31.03.2018)
Rizikové expozice (v tis. Kč)
Rizikové expozice celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic (41 hodnota, 30.09.2018)
Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám (41 hodnota, 30.09.2018)
Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům (41 hodnota, 30.09.2018)
Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (41 hodnota, 30.09.2018)
Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám (41 hodnota, 30.09.2018)
Expozice vůči mezinárodním organizacím (41 hodnota, 30.09.2018)
Expozice vůči institucím (41 hodnota, 30.09.2018)
Expozice vůči podnikům (41 hodnota, 30.09.2018)
Expozice vůči retailu (41 hodnota, 30.09.2018)
Expozice zajištěné nemovitostmi (41 hodnota, 30.09.2018)
Expozice v selhání (41 hodnota, 30.09.2018)
Vysoce rizikové expozice (41 hodnota, 30.09.2018)
Expozice v krytých dluhopisech (41 hodnota, 30.09.2018)
Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením (41 hodnota, 30.09.2018)
Nástroje kolektivního investování (41 hodnota, 30.09.2018)
Akcie (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní expozice (41 hodnota, 30.09.2018)
Sekuritizované expozice STA (41 hodnota, 30.09.2018)
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Rizikové expozice pro operační riziko celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní rizikové expozice (41 hodnota, 30.09.2018)
Kapitálové poměry (v % a tis. Kč)
Kapitálový poměr CET1 (%) (17 hodnot, 31.03.2018)
Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu (17 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálový poměr T1 (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu (39 hodnot, 31.03.2018)
Celkový kapitálový poměr (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu (39 hodnot, 31.03.2018)
Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv (17 hodnot, 31.03.2018)
Bezpečnostní kapitálová rezerva (17 hodnot, 31.03.2018)
Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu (13 hodnot, 31.03.2018)
Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci (13 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika (13 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce (13 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce (13 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (13 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II (6 hodnot, 31.12.2017)
Kategorizace pohledávek podle kvality (v tis. Kč)
Pohledávky investičního portfolia podle selhání (9 hodnot, 31.03.2018)
Pohledávky bez selhání (9 hodnot, 31.03.2018)
Standardní pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Sledované pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Pohledávky se selháním (9 hodnot, 31.03.2018)
Nestandardní pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Pochybné pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Ztrátové pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Pohledávky investičního portfolia se selháním za klienty (9 hodnot, 31.03.2018)
Nestandardní pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Pochybné pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Ztrátové pohledávky (9 hodnot, 31.03.2018)
Opravné položky a ztráta z ocenění RH celkem (9 hodnot, 31.03.2018)
OP k jednotlivým pohledávkám (9 hodnot, 31.03.2018)
OP k portfoliu pohledávek jednotlivě bez znehodnocení (9 hodnot, 31.03.2018)
OP k portfoliu jednotlivě nevýznamných pohledávek (9 hodnot, 31.03.2018)
Kumulovaná ztráta z ocenění RH (9 hodnot, 31.03.2018)
Poměrové ukazatele (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (30 hodnot, 31.03.2018)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (30 hodnot, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (30 hodnot, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (30 hodnot, 31.03.2018)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (30 hodnot, 31.03.2018)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Evidenční stav zaměstnanců (39 hodnot, 31.03.2018)
Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců (39 hodnot, 31.03.2018)
Počet organizačních jednotek (39 hodnot, 31.03.2018)
Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Klienti (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Úvěrové instituce (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Klienti (%) (39 hodnot, 31.03.2018)
Pojištěné a kryté vklady (v tis. Kč)
Pojištěné pohledávky z vkladů (11 hodnot, 30.09.2018)
Kryté pohledávky z vkladů (11 hodnot, 30.09.2018)
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (41 hodnota, 30.09.2018)
Finanční aktiva k obchodování (41 hodnota, 30.09.2018)
Deriváty k obchodování (41 hodnota, 30.09.2018)
Kapitálové nástroje k obchodování (41 hodnota, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry k obchodování (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěry a pohledávky k obchodování (41 hodnota, 30.09.2018)
Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (41 hodnota, 30.09.2018)
Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (41 hodnota, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty (41 hodnota, 30.09.2018)
Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty (41 hodnota, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty (41 hodnota, 30.09.2018)
Finanční aktiva v RH vykázané do OCI (41 hodnota, 30.09.2018)
Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI (41 hodnota, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI (41 hodnota, 30.09.2018)
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě (41 hodnota, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě (41 hodnota, 30.09.2018)
Zajišťovací deriváty (41 hodnota, 30.09.2018)
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (41 hodnota, 30.09.2018)
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích (41 hodnota, 30.09.2018)
Hmotný majetek (41 hodnota, 30.09.2018)
Nehmotný majetek (41 hodnota, 30.09.2018)
Daňové pohledávky (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní aktiva (41 hodnota, 30.09.2018)
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji (41 hodnota, 30.09.2018)
Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)
Poskytnuté podrozvahové položky
Poskytnuté úvěrové přísliby celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby (41 hodnota, 30.09.2018)
Centrální banky (41 hodnota, 30.09.2018)
Vládní instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěrové instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní finanční instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Nefinanční podniky (41 hodnota, 30.09.2018)
Domácnosti (41 hodnota, 30.09.2018)
Poskytnuté finanční záruky celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky (41 hodnota, 30.09.2018)
Centrální banky (41 hodnota, 30.09.2018)
Vládní instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěrové instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní finanční instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Nefinanční podniky (41 hodnota, 30.09.2018)
Domácnosti (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní poskytnuté přísliby celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby (41 hodnota, 30.09.2018)
Centrální banky (41 hodnota, 30.09.2018)
Vládní instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěrové instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní finanční instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Nefinanční podniky (41 hodnota, 30.09.2018)
Domácnosti (41 hodnota, 30.09.2018)
Přijaté podrozvahové položky
Přijaté úvěrové přísliby celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Centrální banky (41 hodnota, 30.09.2018)
Vládní instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěrové instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní finanční instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Nefinanční podniky (41 hodnota, 30.09.2018)
Domácnosti (41 hodnota, 30.09.2018)
Přijaté finanční záruky celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Centrální banky (41 hodnota, 30.09.2018)
Vládní instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěrové instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní finanční instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Nefinanční podniky (41 hodnota, 30.09.2018)
Domácnosti (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní přijaté přísliby celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Centrální banky (41 hodnota, 30.09.2018)
Vládní instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěrové instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní finanční instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Nefinanční podniky (41 hodnota, 30.09.2018)
Domácnosti (41 hodnota, 30.09.2018)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.) (41 hodnota, 30.09.2018)
Úrokové výnosy (41 hodnota, 30.09.2018)
Úrokové náklady (41 hodnota, 30.09.2018)
Náklady na základní kapitál splatný na požádání (41 hodnota, 30.09.2018)
Výnosy z dividend (41 hodnota, 30.09.2018)
Výnosy z poplatků a provizí (41 hodnota, 30.09.2018)
Náklady na poplatky a provize (41 hodnota, 30.09.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z (41 hodnota, 30.09.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování (41 hodnota, 30.09.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z (41 hodnota, 30.09.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z (41 hodnota, 30.09.2018)
Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví (41 hodnota, 30.09.2018)
Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta (41 hodnota, 30.09.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní provozní výnosy (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní provozní náklady (41 hodnota, 30.09.2018)
Správní náklady (41 hodnota, 30.09.2018)
Náklady na zaměstnance (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní správní náklady (41 hodnota, 30.09.2018)
Odpisy (41 hodnota, 30.09.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z modifikace (41 hodnota, 30.09.2018)
Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování (41 hodnota, 30.09.2018)
Ztráty ze znehodnocení celkem (41 hodnota, 30.09.2018)
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování (41 hodnota, 30.09.2018)
Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování (41 hodnota, 30.09.2018)
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování (41 hodnota, 30.09.2018)
Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty (41 hodnota, 30.09.2018)
Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků (41 hodnota, 30.09.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin (41 hodnota, 30.09.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.) (41 hodnota, 30.09.2018)
Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností (41 hodnota, 30.09.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.) (41 hodnota, 30.09.2018)
Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění (41 hodnota, 30.09.2018)
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.) (41 hodnota, 30.09.2018)
Kapitálové poměry (v % a tis. Kč)
Kapitálový poměr CET1 (%) (19 hodnot, 30.09.2018)
Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu (19 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálový poměr T1 (%) (41 hodnota, 30.09.2018)
Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu (41 hodnota, 30.09.2018)
Celkový kapitálový poměr (%) (41 hodnota, 30.09.2018)
Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu (41 hodnota, 30.09.2018)
Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv (19 hodnot, 30.09.2018)
Bezpečnostní kapitálová rezerva (19 hodnot, 30.09.2018)
Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu (15 hodnot, 30.09.2018)
Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci (15 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika (15 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce (15 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (15 hodnot, 30.09.2018)
Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. (15 hodnot, 30.09.2018)
Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování (v tis. Kč)
Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto) (11 hodnot, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry (11 hodnot, 30.09.2018)
Výkonné expozice (11 hodnot, 30.09.2018)
Nevýkonné expozice (11 hodnot, 30.09.2018)
Úvěry a pohledávky (11 hodnot, 30.09.2018)
Výkonné expozice (11 hodnot, 30.09.2018)
Centrální banky (11 hodnot, 30.09.2018)
Vládní instituce (11 hodnot, 30.09.2018)
Úvěrové instituce (11 hodnot, 30.09.2018)
Ostatní finanční instituce (11 hodnot, 30.09.2018)
Nefinanční podniky (11 hodnot, 30.09.2018)
Domácnosti (11 hodnot, 30.09.2018)
Nevýkonné expozice (11 hodnot, 30.09.2018)
Centrální banky (11 hodnot, 30.09.2018)
Vládní instituce (11 hodnot, 30.09.2018)
Úvěrové instituce (11 hodnot, 30.09.2018)
Ostatní finanční instituce (11 hodnot, 30.09.2018)
Nefinanční podniky (11 hodnot, 30.09.2018)
Domácnosti (11 hodnot, 30.09.2018)
hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv (11 hodnot, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry (11 hodnot, 30.09.2018)
Výkonné expozice (11 hodnot, 30.09.2018)
Nevýkonné expozice (11 hodnot, 30.09.2018)
Úvěry a pohledávky (11 hodnot, 30.09.2018)
Výkonné expozice (11 hodnot, 30.09.2018)
Nevýkonné expozice (11 hodnot, 30.09.2018)
Poměrové ukazatele (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (32 hodnoty, 30.09.2018)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (32 hodnoty, 30.09.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (32 hodnoty, 30.09.2018)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (32 hodnoty, 30.09.2018)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (32 hodnoty, 30.09.2018)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (41 hodnota, 30.09.2018)
Evidenční stav zaměstnanců (41 hodnota, 30.09.2018)
Počet organizačních jednotek (41 hodnota, 30.09.2018)
Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (41 hodnota, 30.09.2018)
Centrální banky (41 hodnota, 30.09.2018)
Vládní instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Úvěrové instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Ostatní finanční instituce (41 hodnota, 30.09.2018)
Nefinanční podniky (41 hodnota, 30.09.2018)
Domácnosti (41 hodnota, 30.09.2018)
hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) (41 hodnota, 30.09.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Družstevní záložny (Základní ukazatele o finančním trhu)
REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN (MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč))
REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN (MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč))
Družstevní záložny (Základní ukazatele o finančním trhu)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Aktiva (v tis. Kč))
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání (Aktiva (v tis. Kč))
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Aktiva (v tis. Kč))
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč))
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Fondy celkem (v tis. Kč))
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Transformované fondy (v tis. Kč))
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Účastnické fondy (v tis. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies