Družstevní záložny (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů a členská základna

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Družstevní záložny celkem k datu 10.00 10.00 0.00 11.00 -9.09%
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.2. Počet subjektů vzniklých v období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.3. Počet subjektů zaniklých v období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2. Počet členů družstevních záložen 31 465.00 31 711.00 -0.78% 50 930.00 -38.22%
UK6 3. Počet členství vzniklých od počátku roku 1 910.00 1 463.00 30.55% 2 821.00 -32.29%
UK7 4. Počet členství ukončených od počátku roku 1 490.00 797.00 86.95% 1 904.00 -21.74%

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 22 201 546.00 22 481 673.00 -1.25% 32 713 500.00 -32.13%
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 6 602 503.00 7 401 418.00 -10.79% 7 046 149.00 -6.30%
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 412 302.00 431 150.00 -4.37% 474 682.00 -13.14%
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 3 310.00 7 689.00 -56.95% 1 361.00 143.20%
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 408 992.00 423 461.00 -3.42% 473 321.00 -13.59%
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3. Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 988 754.00 -
UK9 3.1. Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 988 754.00 -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 4. Realizovatelná finanční aktiva 1 112.00 1 112.00 0.00 1 112.00 0.00
UK13 4.1. Kapitálové nástroje realizovatelné 1 112.00 1 112.00 0.00 1 112.00 0.00
UK14 4.2. Dluhové cenné papíry realizovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.3. Úvěry a pohledávky realizovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 5. Úvěry a jiné pohledávky 13 812 833.00 13 511 640.00 2.23% 22 847 125.00 -39.54%
UK17 5.1. Dluhové cenné papíry neobchodovatelné 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 5.2. Úvěry a pohledávky 13 812 833.00 13 511 640.00 2.23% 22 847 125.00 -39.54%
UK19 6. Finanční investice držené do splatnosti 0.00 0.00 - 32 518.00 -
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 0.00 0.00 - 32 518.00 -
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky držené do splatnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 7. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 10. Hmotný majetek 566 127.00 562 031.00 0.73% 602 444.00 -6.03%
UK26 11. Nehmotný majetek 70 065.00 64 520.00 8.59% 118 287.00 -40.77%
UK27 12. Daňové pohledávky 49 828.00 55 552.00 -10.30% 84 021.00 -40.70%
UK28 13. Ostatní aktiva 686 775.00 454 251.00 51.19% 518 409.00 32.48%
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem </b> 22 201 546.00 22 481 673.00 -1.25% 32 713 500.00 -32.13%
UK2 1. Závazky celkem 18 700 362.00 19 010 936.00 -1.63% 28 178 869.00 -33.64%
UK3 1.1. Finanční závazky k obchodování 19 647.00 44 183.00 -55.53% 8 053.00 143.97%
UK4 1.1.1. Deriváty k obchodování 19 647.00 19 417.00 1.18% 8 053.00 143.97%
UK5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů 0.00 24 766.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. Vklady k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě 18 228 698.00 18 618 017.00 -2.09% 27 840 258.00 -34.52%
UK14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě 18 173 875.00 18 551 108.00 -2.03% 27 785 807.00 -34.59%
UK15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě 54 824.00 66 909.00 -18.06% 54 451.00 0.69%
UK17 1.4. Zajišťovací deriváty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.6. Rezervy 14 288.00 13 278.00 7.61% 2 698.00 429.58%
UK20 1.7. Daňové závazky 5 598.00 7 575.00 -26.10% 13 115.00 -57.32%
UK21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 1.9. Ostatní závazky 432 130.00 327 882.00 31.79% 314 744.00 37.30%
UK23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2. Vlastní kapitál celkem 3 501 184.00 3 470 738.00 0.88% 4 534 631.00 -22.79%
UK25 2.1. Základní kapitál 3 451 587.00 3 411 971.00 1.16% 4 377 246.00 -21.15%
UK26 2.2. Emisní ážio 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 2.4. Ostatní vlastní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období -75 103.00 -75 015.00 0.12% 8 935.00 - 940.55%
UK31 2.7. Rozdíly z ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 2.8. Rezervní fondy 114 976.00 114 876.00 0.09% 148 142.00 -22.39%
UK33 2.9. (-) Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období 9 724.00 18 906.00 -48.57% 308.00 3 057.14%

Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 632 750.00 454 865.00 39.11% 828 043.00 -23.58%
UK3 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.4. Ostatní finanční instituce 5 159.00 10 328.00 -50.05% 98 487.00 -94.76%
UK7 1.5. Nefinanční podniky 625 950.00 431 943.00 44.91% 680 650.00 -8.04%
UK8 1.6. Domácnosti 1 641.00 12 594.00 -86.97% 48 907.00 -96.64%
UK9 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 23 921.00 21 310.00 12.25% 64 709.00 -63.03%
UK10 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 2.5. Nefinanční podniky 23 921.00 21 310.00 12.25% 64 709.00 -63.03%
UK15 2.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 10 347.00 9 555.00 8.29% 15 147.00 -31.69%
UK17 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 3.5. Nefinanční podniky 10 347.00 9 555.00 8.29% 15 147.00 -31.69%
UK22 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 4. Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 0.00 6.00 - 0.00 -
UK24 5. Nevýkonné poskytnuté finanční záruky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 6. Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 518 988.00 528 103.00 -1.73% 566 936.00 -8.46%
UK35 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK36 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK37 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 27 715.00 31 477.00 -11.95% 0.00 -
UK39 2.5. Nefinanční podniky 393 004.00 395 245.00 -0.57% 440 694.00 -10.82%
UK40 2.6. Domácnosti 98 269.00 101 382.00 -3.07% 126 242.00 -22.16%
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 0.00 0.00 - 636.00 -
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - 636.00 -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - 0.00 -

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b> Zisk z finanční a provozní činnosti</b> 715 649.00 573 028.00 24.89% 632 201.00 13.20%
UK2 1. Úrokové výnosy 1 040 820.00 839 907.00 23.92% 1 070 692.00 -2.79%
UK3 2. Úrokové náklady 365 418.00 295 202.00 23.79% 451 608.00 -19.09%
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 90 203.00 67 757.00 33.13% 64 012.00 40.92%
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 16 567.00 11 961.00 38.51% 23 109.00 -28.31%
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z -27 362.00 -11 774.00 132.39% -79 952.00 -65.78%
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 32 631.00 28 466.00 14.63% 6 223.00 424.36%
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 15 543.00 -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví - 144.00 4 350.00 - 103.31% - 976.00 -85.25%
UK12 11. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 1 312.00 -5 721.00 - 122.93% 52 643.00 -97.51%
UK13 12. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 5 684.00 5 315.00 6.94% 3 977.00 42.92%
UK14 13. Ostatní provozní výnosy 27 009.00 23 416.00 15.34% 13 047.00 107.01%
UK15 14. Ostatní provozní náklady 72 519.00 71 526.00 1.39% 38 290.00 89.39%
UK16 15. Správní náklady 602 358.00 466 568.00 29.10% 513 973.00 17.20%
UK17 15.1. Náklady na zaměstnance 336 503.00 264 101.00 27.41% 279 999.00 20.18%
UK18 15.2. Ostatní správní náklady 265 856.00 202 468.00 31.31% 233 974.00 13.63%
UK19 16. Odpisy 40 500.00 33 666.00 20.30% 29 673.00 36.49%
UK20 17. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 3 056.00 3 043.00 0.43% -3 257.00 - 193.83%
UK21 18. Ztráty ze znehodnocení celkem 72 444.00 63 214.00 14.60% 92 011.00 -21.27%
UK22 18.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 72 444.00 63 214.00 14.60% 92 011.00 -21.27%
UK23 18.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 18.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 19. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 20. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 21. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - 0.00 -
UK28 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.)</b> -2 709.00 6 536.00 - 141.45% - 199.00 1 261.31%
UK29 22. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností -12 433.00 -12 370.00 0.51% - 507.00 2 352.27%
UK30 <b> Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.)</b> 9 724.00 18 906.00 -48.57% 308.00 3 057.14%
UK31 23. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 <b> Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.)</b> 9 724.00 18 906.00 -48.57% 308.00 3 057.14%

Struktura kapitálu (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Kapitál</b> 3 383 420.00 3 377 144.00 0.19% 4 439 327.00 -23.79%
UK2 1. Tier 1 (T1) kapitál 3 324 693.00 3 317 308.00 0.22% 4 360 716.00 -23.76%
UK3 1.1. Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál 3 324 693.00 3 317 308.00 0.22% 4 360 716.00 -23.76%
UK4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál 3 447 316.00 3 407 129.00 1.18% 4 371 720.00 -21.14%
UK5 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta - 167 838.00 - 135 403.00 23.95% -37 252.00 350.55%
UK6 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Ostatní rezervní fondy 112 125.00 107 395.00 4.40% 144 528.00 -22.42%
UK8 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika 2 851.00 2 751.00 3.63% 90.00 3 067.78%
UK9 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů - 106.00 - 104.00 1.92% -32.00 231.25%
UK13 1.1.10. Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu -69 655.00 -64 460.00 8.06% - 118 338.00 -41.14%
UK14 1.2. Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.2.5. Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 2. Tier 2 (T2) kapitál 58 727.00 59 836.00 -1.85% 78 611.00 -25.29%
UK21 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál 58 727.00 59 836.00 -1.85% 78 611.00 -25.29%
UK22 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 3. Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -

Rizikové expozice (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Rizikové expozice celkem</b> 17 139 495.00 16 827 670.00 1.85% 28 668 778.00 -40.22%
UK2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem 15 530 231.00 15 182 109.00 2.29% 26 171 897.00 -40.66%
UK3 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic 15 530 231.00 15 182 109.00 2.29% 26 171 897.00 -40.66%
UK4 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám 37 591.00 37 592.00 -0.00% 37 593.00 -0.01%
UK5 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 1.1.6. Expozice vůči institucím 734 389.00 818 308.00 -10.26% 1 117 700.00 -34.29%
UK10 1.1.7. Expozice vůči podnikům 7 797 409.00 7 831 855.00 -0.44% 14 597 140.00 -46.58%
UK11 1.1.8. Expozice vůči retailu 607 679.00 673 671.00 -9.80% 665 189.00 -8.65%
UK12 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi 757 455.00 665 356.00 13.84% 1 217 641.00 -37.79%
UK13 1.1.10. Expozice v selhání 3 126 779.00 2 980 184.00 4.92% 5 760 129.00 -45.72%
UK14 1.1.11. Vysoce rizikové expozice 1 241 029.00 1 152 726.00 7.66% 729 799.00 70.05%
UK15 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 1.1.14. Nástroje kolektivního investování 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 1.1.15. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 1.1.16. Ostatní expozice 1 227 901.00 1 022 417.00 20.10% 2 046 705.00 -40.01%
UK20 1.2. Sekuritizované expozice STA 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 2. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem 83 371.00 119 302.00 -30.12% 224 269.00 -62.83%
UK22 3. Rizikové expozice pro operační riziko celkem 1 525 466.00 1 525 466.00 0.00 2 270 072.00 -32.80%
UK23 4. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem 427.00 793.00 -46.15% 2 539.00 -83.18%
UK24 5. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 6. Ostatní rizikové expozice 0.00 0.00 - 0.00 -

Kapitálové poměry (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 19.40 19.71 -1.57% 15.21 27.55%
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 2 553 416.00 2 560 063.00 -0.26% 3 070 621.00 -16.84%
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 19.40 19.71 -1.57% 15.21 27.55%
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 2 296 324.00 2 307 647.00 -0.49% 2 640 589.00 -13.04%
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 19.74 20.07 -1.64% 15.48 27.52%
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 2 012 260.00 2 030 930.00 -0.92% 2 145 824.00 -6.22%
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 464 310.00 453 635.00 2.35% 377 489.00 23.00%
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 427 509.00 419 526.00 1.90% 377 489.00 13.25%
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 978.00 1 030.00 -5.05% 0.00 -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 35 823.00 33 079.00 8.30% 0.00 -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 14. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 15. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II 0.00 0.00 - 0.00 -

Kategorizace pohledávek podle kvality (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pohledávky investičního portfolia podle selhání 17 377 900.00 17 500 739.00 -0.70% 28 225 865.00 -38.43%
UK2 1. Pohledávky bez selhání 13 761 127.00 14 010 958.00 -1.78% 22 634 990.00 -39.20%
UK3 1.1. Standardní pohledávky 9 773 578.00 10 323 555.00 -5.33% 15 369 897.00 -36.41%
UK4 1.2. Sledované pohledávky 3 987 550.00 3 687 402.00 8.14% 7 265 093.00 -45.11%
UK5 2. Pohledávky se selháním 3 616 773.00 3 489 782.00 3.64% 5 590 875.00 -35.31%
UK6 2.1. Nestandardní pohledávky 1 406 314.00 1 259 935.00 11.62% 2 541 488.00 -44.67%
UK7 2.2. Pochybné pohledávky 254 307.00 244 156.00 4.16% 253 489.00 0.32%
UK8 2.3. Ztrátové pohledávky 1 956 151.00 1 985 691.00 -1.49% 2 795 899.00 -30.03%
UK9 Pohledávky investičního portfolia se selháním za klienty 3 616 773.00 3 489 782.00 3.64% 5 590 875.00 -35.31%
UK10 1. Nestandardní pohledávky 1 406 314.00 1 259 935.00 11.62% 2 541 488.00 -44.67%
UK11 2. Pochybné pohledávky 254 307.00 244 156.00 4.16% 253 489.00 0.32%
UK12 3. Ztrátové pohledávky 1 956 151.00 1 985 691.00 -1.49% 2 795 899.00 -30.03%
UK13 Opravné položky a ztráta z ocenění RH celkem 557 610.00 551 622.00 1.09% 942 754.00 -40.85%
UK14 1. OP k jednotlivým pohledávkám 557 582.00 551 594.00 1.09% 942 730.00 -40.85%
UK15 2. OP k portfoliu pohledávek jednotlivě bez znehodnocení 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 3. OP k portfoliu jednotlivě nevýznamných pohledávek 28.00 28.00 0.00 24.00 16.67%
UK17 4. Kumulovaná ztráta z ocenění RH 0.00 0.00 - 0.00 -

Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Dluhové CP 408 992.00 423 461.00 -3.42% 1 494 593.00 -72.64%
UK2 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Vládní instituce 249 525.00 266 918.00 -6.52% 437 543.00 -42.97%
UK4 3. Úvěrové instituce 23 401.00 23 529.00 -0.54% 23 888.00 -2.04%
UK5 4. Ostatní osoby 136 066.00 133 014.00 2.29% 1 033 161.00 -86.83%
UK6 4.1. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 4.2. Nefinanční podniky 136 066.00 133 014.00 2.29% 1 033 161.00 -86.83%
UK8 Úvěry a pohledávky 13 812 833.00 13 511 640.00 2.23% 22 847 125.00 -39.54%
UK9 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK10 2. Vládní instituce 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 3. Úvěrové instituce 365 814.00 397 776.00 -8.04% 699 051.00 -47.67%
UK12 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky 13 447 019.00 13 113 864.00 2.54% 22 148 075.00 -39.29%
UK13 4.1. Ostatní finanční instituce 322 453.00 322 636.00 -0.06% 208 513.00 54.64%
UK14 4.2. Nefinanční podniky 11 864 694.00 11 494 528.00 3.22% 20 331 733.00 -41.64%
UK15 4.3. Domácnosti 1 259 872.00 1 296 700.00 -2.84% 1 607 830.00 -21.64%
UK16 Vklady 18 220 891.00 18 598 309.00 -2.03% 27 833 710.00 -34.54%
UK17 1. Centrální banky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 2. Vládní instituce 44 946.00 41 059.00 9.47% 59 029.00 -23.86%
UK19 3. Úvěrové instituce 47 015.00 47 202.00 -0.40% 47 903.00 -1.85%
UK20 4. Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky 18 128 930.00 18 510 048.00 -2.06% 27 726 778.00 -34.62%
UK21 4.1. Ostatní finanční instituce 427 249.00 499 203.00 -14.41% 105 286.00 305.80%
UK22 4.2. Nefinanční podniky 3 320 762.00 3 425 735.00 -3.06% 3 867 373.00 -14.13%
UK23 4.3. Domácnosti 14 380 919.00 14 585 110.00 -1.40% 23 754 119.00 -39.46%

Poměrové ukazatele (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 4.03 4.71 -14.44% 2.58 56.20%
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 3.80 4.47 -14.99% 2.53 50.20%
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 0.05 0.16 -68.75% 0.00 -
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 0.36 1.02 -64.71% 0.01 3 500.00%
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 3.39 3.83 -11.49% 2.10 61.43%
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 84.17 81.42 3.38% 81.30 3.53%
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců 353.00 333.00 6.01% 481.00 -26.61%
UK8 8. Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců 295.00 279.00 5.73% 416.00 -29.09%
UK9 9. Počet organizačních jednotek 6.00 6.00 0.00 22.00 -72.73%
UK10 10. Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) 20.81 19.94 4.36% 19.81 5.05%
UK11 10.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 10.2. Klienti (%) 25.78 25.44 1.34% 24.16 6.71%
UK13 11. Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) 84.69 84.28 0.49% 83.64 1.26%
UK14 11.1. Úvěrové instituce (%) 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 11.2. Klienti (%) 84.69 84.28 0.49% 83.64 1.26%

Pojištěné a kryté vklady (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Pojištěné pohledávky z vkladů 17 808 553.00 18 154 559.00 -1.91% 27 505 133.00 -35.25%
UK2 Kryté pohledávky z vkladů 15 300 831.00 15 505 174.00 -1.32% 24 651 340.00 -37.93%
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání (32 hodnot, 30.09.2017)
Finanční aktiva k obchodování (32 hodnot, 30.09.2017)
Deriváty k obchodování (32 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálové nástroje k obchodování (32 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry k obchodování (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěry a pohledávky k obchodování (32 hodnot, 30.09.2017)
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěry a pohledávky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.09.2017)
Realizovatelná finanční aktiva (32 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálové nástroje realizovatelné (32 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry realizovatelné (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěry a pohledávky realizovatelné (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěry a jiné pohledávky (32 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěry a pohledávky (32 hodnot, 30.09.2017)
Finanční investice držené do splatnosti (32 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěry a pohledávky držené do splatnosti (32 hodnot, 30.09.2017)
Zajišťovací deriváty (32 hodnot, 30.09.2017)
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (32 hodnot, 30.09.2017)
Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích (32 hodnot, 30.09.2017)
Hmotný majetek (32 hodnot, 30.09.2017)
Nehmotný majetek (32 hodnot, 30.09.2017)
Daňové pohledávky (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní aktiva (32 hodnot, 30.09.2017)
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji (32 hodnot, 30.09.2017)
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Závazky celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Finanční závazky k obchodování (32 hodnot, 30.09.2017)
Deriváty k obchodování (32 hodnot, 30.09.2017)
Závazky z krátkých prodejů (32 hodnot, 30.09.2017)
Vklady k obchodování (32 hodnot, 30.09.2017)
Emitované dluhové CP k obchodování (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní finanční závazky k obchodování (32 hodnot, 30.09.2017)
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.09.2017)
Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.09.2017)
Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.09.2017)
Finanční závazky v naběhlé hodnotě (32 hodnot, 30.09.2017)
Vklady v naběhlé hodnotě (32 hodnot, 30.09.2017)
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě (32 hodnot, 30.09.2017)
Zajišťovací deriváty (32 hodnot, 30.09.2017)
Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů (32 hodnot, 30.09.2017)
Rezervy (32 hodnot, 30.09.2017)
Daňové závazky (32 hodnot, 30.09.2017)
Základní kapitál splatný na požádání (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní závazky (32 hodnot, 30.09.2017)
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji (32 hodnot, 30.09.2017)
Vlastní kapitál celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Základní kapitál (32 hodnot, 30.09.2017)
Emisní ážio (32 hodnot, 30.09.2017)
Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní vlastní kapitál (32 hodnot, 30.09.2017)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (32 hodnot, 30.09.2017)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (32 hodnot, 30.09.2017)
Rozdíly z ocenění (32 hodnot, 30.09.2017)
Rezervní fondy (32 hodnot, 30.09.2017)
(-) Vlastní akcie (32 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období (32 hodnot, 30.09.2017)
Struktura kapitálu (v tis. Kč)
Kapitál (32 hodnot, 30.09.2017)
Tier 1 (T1) kapitál (32 hodnot, 30.09.2017)
Kmenový Tier 1 (CET1) kapitál (10 hodnot, 30.09.2017)
Nástroje použitelné pro CET1 kapitál (10 hodnot, 30.09.2017)
Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta (10 hodnot, 30.09.2017)
Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI) (10 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní rezervní fondy (10 hodnot, 30.09.2017)
Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika (10 hodnot, 30.09.2017)
Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu (10 hodnot, 30.09.2017)
Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu (10 hodnot, 30.09.2017)
Přechodně uznávané menšinové podíly (10 hodnot, 30.09.2017)
Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů (10 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní úpravy kmenového Tier 1 (CET1) kapitálu (10 hodnot, 30.09.2017)
Vedlejší Tier 1 (AT1) kapitál (10 hodnot, 30.09.2017)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál (10 hodnot, 30.09.2017)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu (10 hodnot, 30.09.2017)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky (10 hodnot, 30.09.2017)
Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky (10 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní úpravy vedlejšího Tier 1 (AT1) kapitálu (10 hodnot, 30.09.2017)
Tier 2 (T2) kapitál (32 hodnot, 30.09.2017)
Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál (10 hodnot, 30.09.2017)
Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu (10 hodnot, 30.09.2017)
Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky (10 hodnot, 30.09.2017)
Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky (10 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní úpravy Tier 2 (T2) kapitálu (10 hodnot, 30.09.2017)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční a provozní činnosti (32 hodnot, 30.09.2017)
Úrokové výnosy (32 hodnot, 30.09.2017)
Úrokové náklady (32 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na základní kapitál splatný na požádání (32 hodnot, 30.09.2017)
Výnosy z dividend (32 hodnot, 30.09.2017)
Výnosy z poplatků a provizí (32 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na poplatky a provize (32 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z (32 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování (32 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví (32 hodnot, 30.09.2017)
Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta (32 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní provozní výnosy (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní provozní náklady (32 hodnot, 30.09.2017)
Správní náklady (32 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na zaměstnance (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní správní náklady (32 hodnot, 30.09.2017)
Odpisy (32 hodnot, 30.09.2017)
Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování (32 hodnot, 30.09.2017)
Ztráty ze znehodnocení celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování (32 hodnot, 30.09.2017)
Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování (32 hodnot, 30.09.2017)
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování (32 hodnot, 30.09.2017)
Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty (32 hodnot, 30.09.2017)
Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků (32 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin (32 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 21.) (32 hodnot, 30.09.2017)
Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností (32 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 22.) (32 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění (32 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 23.) (32 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů (v tis. Kč)
Dluhové CP (32 hodnot, 30.09.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.09.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní osoby (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěry a pohledávky (32 hodnot, 30.09.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.09.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní osoby a sektorově nečleněné pohledávky (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.09.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.09.2017)
Vklady (32 hodnot, 30.09.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.09.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní osoby a sektorově nečleněné závazky (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.09.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.09.2017)
Počty subjektů a členská základna
Družstevní záložny celkem k datu (30 hodnot, 30.09.2017)
z toho v nucené správě (30 hodnot, 30.09.2017)
Počet subjektů vzniklých v období (30 hodnot, 30.09.2017)
Počet subjektů zaniklých v období (30 hodnot, 30.09.2017)
Počet členů družstevních záložen (30 hodnot, 30.09.2017)
Počet členství vzniklých od počátku roku (30 hodnot, 30.09.2017)
Počet členství ukončených od počátku roku (30 hodnot, 30.09.2017)
Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)
Poskytnuté podrozvahové položky
Poskytnuté úvěrové přísliby celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.09.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.09.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.09.2017)
Poskytnuté finanční záruky celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.09.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.09.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní poskytnuté přísliby celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.09.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.09.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.09.2017)
Nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby (32 hodnot, 30.09.2017)
Nevýkonné poskytnuté finanční záruky (32 hodnot, 30.09.2017)
Nevýkonné poskytnuté ostatní přísliby (32 hodnot, 30.09.2017)
Přijaté podrozvahové položky
Přijaté úvěrové přísliby celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.09.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.09.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.09.2017)
Přijaté finanční záruky celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.09.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.09.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní přijaté přísliby celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Centrální banky (32 hodnot, 30.09.2017)
Vládní instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěrové instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní finanční instituce (32 hodnot, 30.09.2017)
Nefinanční podniky (32 hodnot, 30.09.2017)
Domácnosti (32 hodnot, 30.09.2017)
Rizikové expozice (v tis. Kč)
Rizikové expozice celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic (32 hodnot, 30.09.2017)
Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám (32 hodnot, 30.09.2017)
Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům (32 hodnot, 30.09.2017)
Expozice vůči subjektům veřejného sektoru (32 hodnot, 30.09.2017)
Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám (32 hodnot, 30.09.2017)
Expozice vůči mezinárodním organizacím (32 hodnot, 30.09.2017)
Expozice vůči institucím (32 hodnot, 30.09.2017)
Expozice vůči podnikům (32 hodnot, 30.09.2017)
Expozice vůči retailu (32 hodnot, 30.09.2017)
Expozice zajištěné nemovitostmi (32 hodnot, 30.09.2017)
Expozice v selhání (32 hodnot, 30.09.2017)
Vysoce rizikové expozice (32 hodnot, 30.09.2017)
Expozice v krytých dluhopisech (32 hodnot, 30.09.2017)
Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením (32 hodnot, 30.09.2017)
Nástroje kolektivního investování (32 hodnot, 30.09.2017)
Akcie (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní expozice (32 hodnot, 30.09.2017)
Sekuritizované expozice STA (32 hodnot, 30.09.2017)
Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Rizikové expozice pro operační riziko celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní rizikové expozice (32 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálové poměry (v % a tis. Kč)
Kapitálový poměr CET1 (%) (10 hodnot, 30.09.2017)
Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu (10 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálový poměr T1 (%) (32 hodnot, 30.09.2017)
Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu (32 hodnot, 30.09.2017)
Celkový kapitálový poměr (%) (32 hodnot, 30.09.2017)
Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu (32 hodnot, 30.09.2017)
Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv (10 hodnot, 30.09.2017)
Bezpečnostní kapitálová rezerva (10 hodnot, 30.09.2017)
Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu (6 hodnot, 30.09.2017)
Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci (6 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika (6 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálová rezerva pro systémově významné instituce (6 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce (6 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce (6 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II (6 hodnot, 30.09.2017)
Kategorizace pohledávek podle kvality (v tis. Kč)
Pohledávky investičního portfolia podle selhání (32 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky bez selhání (32 hodnot, 30.09.2017)
Standardní pohledávky (32 hodnot, 30.09.2017)
Sledované pohledávky (32 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky se selháním (32 hodnot, 30.09.2017)
Nestandardní pohledávky (32 hodnot, 30.09.2017)
Pochybné pohledávky (32 hodnot, 30.09.2017)
Ztrátové pohledávky (32 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky investičního portfolia se selháním za klienty (32 hodnot, 30.09.2017)
Nestandardní pohledávky (32 hodnot, 30.09.2017)
Pochybné pohledávky (32 hodnot, 30.09.2017)
Ztrátové pohledávky (32 hodnot, 30.09.2017)
Opravné položky a ztráta z ocenění RH celkem (32 hodnot, 30.09.2017)
OP k jednotlivým pohledávkám (32 hodnot, 30.09.2017)
OP k portfoliu pohledávek jednotlivě bez znehodnocení (32 hodnot, 30.09.2017)
OP k portfoliu jednotlivě nevýznamných pohledávek (32 hodnot, 30.09.2017)
Kumulovaná ztráta z ocenění RH (32 hodnot, 30.09.2017)
Poměrové ukazatele (v % a počty)
Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) (23 hodnot, 30.09.2017)
Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) (23 hodnot, 30.09.2017)
Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) (23 hodnot, 30.09.2017)
Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) (23 hodnot, 30.09.2017)
Správní náklady / průměrná aktiva v (%) (23 hodnot, 30.09.2017)
Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) (32 hodnot, 30.09.2017)
Evidenční stav zaměstnanců (32 hodnot, 30.09.2017)
Přepočtený průměrný evidenční stav zaměstnanců (32 hodnot, 30.09.2017)
Počet organizačních jednotek (32 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky se selháním k pohledávkám celkem v investičním portfoliu (%) (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěrové instituce (%) (32 hodnot, 30.09.2017)
Klienti (%) (32 hodnot, 30.09.2017)
Účetní hodnota netto / hodnota před znehodnocením pohledávek se selháním v investičním portfoliu (%) (32 hodnot, 30.09.2017)
Úvěrové instituce (%) (32 hodnot, 30.09.2017)
Klienti (%) (32 hodnot, 30.09.2017)
Pojištěné a kryté vklady (v tis. Kč)
Pojištěné pohledávky z vkladů (2 hodnoty, 30.09.2017)
Kryté pohledávky z vkladů (2 hodnoty, 30.09.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Družstevní záložny (Základní ukazatele o finančním trhu)
REZERVY BANK A DRUŹSTEVNÍCH ZÁLOŽEN (MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč))
REZERVY BANK A DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN (MB ČNB (měsíční průměr v mld. Kč))
Zadlužení domácností - banky a družstevní záložny (v mil. Kč) (Hlavní ukazatele)
Družstevní záložny (Základní ukazatele o finančním trhu)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Fondy celkem)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání (Fondy celkem)
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Fondy celkem)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Transformované fondy)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání (Transformované fondy)
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Transformované fondy)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů