Česká národní banka - ekonomické ukazatele

Hledání v údajích ČNB

 

Hlavní ekonomické indikátory České republiky

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.06.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 Spotřebitelské ceny (%, meziroční změny, měsíční data) 2.60 2.20 18.18% 2.30 13.04%
UK1 Inflační očekávání finančního trhu s výhledem na 1 rok (%, meziroční změny SC ve výhledu na 1 a 3 roky, měsíční data) 2.10 2.10 0.00 2.10 0.00
UK1 Repo sazba - 2 týdny (Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) [%]) 1.00 0.75 33.33% 0.05 1 900.00%
UK1 Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu (ve věku 15-64 let) (%) (% (k ultimu období), měsíční data) 2.90 3.00 -3.33% 4.00 -27.50%
UK6 Výnos dluhopisu 2R - ČR (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.89 0.70 27.14% -0.25 - 456.00%
UK3 Daňové příjmy - DPH (Vybrané ukazatele státního rozpočtu) 131 470.00 109 242.00 20.35% 125 328.00 4.90%
UK3 PRIBOR 3M (Úrokové sazby finančních trhů [%]) 0.93 0.90 3.33% 0.30 210.00%
UK2 DEVIZOVÉ REZERVY ČNB (Stavová data) (CZK) (Stav devizových rezerv) 3 216 699.70 3 194 203.60 0.70% 3 267 473.10 -1.55%
UK1 Vývoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 305 064.00 290 835.00 4.89% 313 092.00 -2.56%
UK1 Dovoz (FOB) (Kč FOB, měsíční data) 287 319.00 262 961.00 9.26% 287 261.00 0.02%
UK1 Saldo zahraničního obchodu (FOB/FOB) (Kč FOB, měsíční data) 17 745.00 27 874.00 -36.34% 25 831.00 -31.30%
UK1 Nefinanční podniky (S.11) - úvěry celkem bez kontokorentů, revolvingových úvěrů a pohledávek z kreditních karet (Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (%)) 2.47 2.56 -3.52% 1.92 28.65%
UK14 Domácnosti: hypoteční úvěry - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 2.43 2.44 -0.41% 2.10 15.71%
UK12 (3.1.1) Domácnosti: na spotřebu - sazba (% p.a.) (Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy)) 8.47 8.57 -1.17% 9.38 -9.70%
UK1 ČR celkem (Nominální mzda v Kč, čtvrtletní data) 30 265.00 31 661.00 -4.41% 27 880.00 8.55%
UK1 ČR celkem (osob, čtvrtletní data) 4 033.70 4 057.20 -0.58% 3 950.60 2.10%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 7 618.00 8 182.00 -6.89% 6 525.00 16.75%
UK1 Počet bytů celkem (Počet (jednotky), čtvrtletní data) 6 907.00 8 800.00 -21.51% 5 810.00 18.88%
UK1 Schodek (-) nebo přebytek (+) (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 80 621.00 34 642.00 132.73% 34 642.00 132.73%
UK2 Celkové příjmy (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 2 042 466.00 1 917 167.00 6.54% 1 917 167.00 6.54%
UK5 Celkové výdaje (Příjmy a výdaje vládního sektoru (ESA 2010)) 1 961 845.00 1 882 525.00 4.21% 1 882 525.00 4.21%
UK1 B-D - Průmysl celkem (SOPR=100, měsíční data) 102.70 108.50 -5.35% 103.60 -0.87%
UK1 F - Stavební produkce (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 96.80 101.90 -5.00% 102.60 -5.65%
UK1 NACE 45 a 47 Maloobchod (vč. maloobchodního prodeje pohonných hmot) a prodej a opravy motorových vozidel (Stálé ceny, SOPR=100, měsíční data) 102.20 104.90 -2.57% 103.80 -1.54%
UK1 1-6. Indexy cen rodinných domů (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 111.30 109.20 1.92% 106.80 4.21%
UK4 5-6. Indexy cen stavebních pozemků (průměr 2010 = 100), čtvrtletní data (Ceny sledovaných druhů nemovitostí (2010=100)) 115.20 114.60 0.52% 111.00 3.78%
UK1 předchozí měsíc = 100 (Index cen průmyslových výrobců (PPI) (NACE Rev. 2)) 100.50 100.10 0.40% 99.60 0.90%

Strom hodnot

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.
Statistická data
Měnová a finanční statistika
Vládní finanční statistika
Všeobecná ekonomická statistika
Statistika platební bilance (BPM 6)
Statistika finančních trhů
Statistika finančních účtů
Základní ukazatele o finančním trhu
Banky
Pojišťovny
Obchodníci s CP
Investiční společnosti
Družstevní záložny
Investiční fondy
Penzijní společnosti
Fondy penzijních společností
SDDS
Statistická šetření ČNB
Národní účty
Produkce
Zakázky a stavební povolení
Mzdy a platy
Zaměstnanost
Nezaměstnanost
Obchod
Vnější ekonomické vztahy
Bydlení
Hlavní ukazatele
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY CENTRALNÍCH BANK - mld. Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
SDDS - ANALYTICKÉ ÚČTY BANKOVNÍHO SEKTORU (peněžní agregáty a protipoložky) v mil.Kč
Statistika platební bilance
V metodice BPM5
V metodice BPM6
Hlavní ukazatele
Zahraniční zadluženost
Hlavní ukazatele
Statistika finančních trhů
Kapitálový trh
Devizový trh
Statistika emitovaných dluhopisů
SDDS Plus
Reálný sektor
Finanční sektor
Externí sektor
Fondy kolektivního investování jiné než fondy peněžního trhu
Ostatní finanční instituce
Pojišťovací společnosti
Penzijní fondy
Ústřední vládní instituce
Místní vládní instituce
Fondy sociálního zabezpečení
Domácnosti
Neziskové instituce sloužící domácnostem
Archív (ESA95)
SDDS - PLATEBNÍ BILANCE
SDDS - STAV DEVIZOVÝCH REZERV A DEVIZOVÁ LIKVIDITA
SDDS - INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ
SDDS - ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Nově přidané hodnoty ekonomiky z databáze ČNB

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 44 430.00 179 179.00 -75.20% - -
UK2 1. Úrokové výnosy 39 486.00 146 646.00 -73.07% - -
UK3 2. Úrokové náklady 9 415.00 34 560.00 -72.76% - -
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - - -
UK5 4. Výnosy z dividend 6.00 9 720.00 -99.94% - -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 11 159.00 44 547.00 -74.95% - -
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 2 782.00 12 495.00 -77.73% - -
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z 958.00 3 738.00 -74.37% - -
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 3 167.00 10 545.00 -69.97% - -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 62.00 0.00 - - -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 275.00 - 109.00 - 352.29% - -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 73.00 205.00 -64.39% - -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 1 152.00 8 106.00 -85.79% - -
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv -2.00 329.00 - 100.61% - -
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 942.00 4 284.00 -78.01% - -
UK16 15. Ostatní provozní náklady 652.00 1 777.00 -63.31% - -
UK17 16. Správní náklady 20 333.00 73 539.00 -72.35% - -
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 9 845.00 38 304.00 -74.30% - -
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 10 488.00 35 235.00 -70.23% - -
UK20 17. Odpisy 1 882.00 7 381.00 -74.50% - -
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace -19.00 0.00 - - -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 153.00 2 613.00 -94.14% - -
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem 351.00 6 491.00 -94.59% - -
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 388.00 4 998.00 -92.24% - -
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 576.00 - - -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování -37.00 917.00 - 104.03% - -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 145.00 - - -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 206.00 1 031.00 -80.02% - -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> 21 896.00 90 331.00 -75.76% - -
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 3 682.00 14 997.00 -75.45% - -
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> 18 215.00 75 334.00 -75.82% - -
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 39.00 - - -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> 18 215.00 75 373.00 -75.83% - -

Střední banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 7 877.00 34 225.00 -76.98% - -
UK2 1. Úrokové výnosy 8 005.00 32 581.00 -75.43% - -
UK3 2. Úrokové náklady 2 146.00 10 309.00 -79.18% - -
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - - -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 1 609.00 - - -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 1 721.00 6 870.00 -74.95% - -
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 302.00 1 506.00 -79.95% - -
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z 85.00 2 174.00 -96.09% - -
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 342.00 - 488.00 - 170.08% - -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 2.00 0.00 - - -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví -9.00 -74.00 -87.84% - -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 354.00 3 337.00 -89.39% - -
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv -1.00 44.00 - 102.27% - -
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 92.00 416.00 -77.88% - -
UK16 15. Ostatní provozní náklady 266.00 429.00 -38.00% - -
UK17 16. Správní náklady 3 514.00 12 110.00 -70.98% - -
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 1 732.00 6 400.00 -72.94% - -
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 1 782.00 5 710.00 -68.79% - -
UK20 17. Odpisy 309.00 1 124.00 -72.51% - -
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace -9.00 0.00 - - -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování -52.00 949.00 - 105.48% - -
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem - 202.00 4 474.00 - 104.51% - -
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování - 203.00 3 029.00 - 106.70% - -
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 1 446.00 - - -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 2.00 0.00 - - -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 128.00 - - -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - - -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> 4 299.00 15 696.00 -72.61% - -
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 710.00 3 361.00 -78.88% - -
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> 3 589.00 12 335.00 -70.90% - -
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - - -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> 3 589.00 12 335.00 -70.90% - -

Malé banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 2 517.00 9 863.00 -74.48% - -
UK2 1. Úrokové výnosy 3 046.00 11 353.00 -73.17% - -
UK3 2. Úrokové náklady 970.00 3 883.00 -75.02% - -
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - - -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 118.00 - - -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 478.00 1 976.00 -75.81% - -
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 218.00 811.00 -73.12% - -
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z -2.00 20.00 - 110.00% - -
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 224.00 1 100.00 -79.64% - -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 3.00 0.00 - - -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0.00 -28.00 - - -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 52.00 410.00 -87.32% - -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta -55.00 - 363.00 -84.85% - -
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv -3.00 -11.00 -72.73% - -
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 40.00 166.00 -75.90% - -
UK16 15. Ostatní provozní náklady 78.00 186.00 -58.06% - -
UK17 16. Správní náklady 1 399.00 5 448.00 -74.32% - -
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 705.00 2 719.00 -74.07% - -
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 694.00 2 728.00 -74.56% - -
UK20 17. Odpisy 182.00 675.00 -73.04% - -
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace -21.00 0.00 - - -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování -99.00 391.00 - 125.32% - -
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem 164.00 866.00 -81.06% - -
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 165.00 863.00 -80.88% - -
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 4.00 - - -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 15.00 - - -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - - -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> 849.00 2 498.00 -66.01% - -
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 171.00 503.00 -66.00% - -
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> 678.00 1 995.00 -66.02% - -
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - - -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> 678.00 1 995.00 -66.02% - -

Pobočky zahraničních bank

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 3 921.00 11 865.00 -66.95% - -
UK2 1. Úrokové výnosy 2 577.00 8 986.00 -71.32% - -
UK3 2. Úrokové náklady 576.00 1 669.00 -65.49% - -
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - - -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 4.00 - - -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 710.00 2 780.00 -74.46% - -
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 128.00 523.00 -75.53% - -
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z 728.00 42.00 1 633.33% - -
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 431.00 -1 404.00 - 130.70% - -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví -7.00 -89.00 -92.13% - -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 75.00 3 176.00 -97.64% - -
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 0.00 0.00 - - -
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 288.00 1 258.00 -77.11% - -
UK16 15. Ostatní provozní náklady 179.00 696.00 -74.28% - -
UK17 16. Správní náklady 1 689.00 6 400.00 -73.61% - -
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 794.00 2 785.00 -71.49% - -
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 895.00 3 615.00 -75.24% - -
UK20 17. Odpisy 72.00 229.00 -68.56% - -
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 11.00 0.00 - - -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování -11.00 54.00 - 120.37% - -
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem 802.00 785.00 2.17% - -
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 803.00 786.00 2.16% - -
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 -2.00 - - -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - - -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 1.00 3.00 -66.67% - -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> 1 382.00 4 400.00 -68.59% - -
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 184.00 772.00 -76.17% - -
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> 1 197.00 3 629.00 -67.02% - -
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 39.00 - - -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> 1 197.00 3 667.00 -67.36% - -

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 1 880.00 7 708.00 -75.61% - -
UK2 1. Úrokové výnosy 2 929.00 11 897.00 -75.38% - -
UK3 2. Úrokové náklady 1 498.00 5 880.00 -74.52% - -
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - - -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 5.00 - - -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 627.00 2 385.00 -73.71% - -
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 235.00 1 079.00 -78.22% - -
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z -1.00 139.00 - 100.72% - -
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 0.00 0.00 - - -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 -8.00 - - -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 0.00 0.00 - - -
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 0.00 61.00 - - -
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 64.00 226.00 -71.68% - -
UK16 15. Ostatní provozní náklady 5.00 37.00 -86.49% - -
UK17 16. Správní náklady 830.00 3 065.00 -72.92% - -
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 373.00 1 494.00 -75.03% - -
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 457.00 1 571.00 -70.91% - -
UK20 17. Odpisy 121.00 482.00 -74.90% - -
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 0.00 0.00 - - -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 28.00 36.00 -22.22% - -
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem -51.00 295.00 - 117.29% - -
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování -52.00 295.00 - 117.63% - -
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - - -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - - -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> 952.00 3 831.00 -75.15% - -
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 131.00 549.00 -76.14% - -
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> 821.00 3 281.00 -74.98% - -
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - - -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> 821.00 3 281.00 -74.98% - -

Banky celkem

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 17.60 18.14 -2.98% - -
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 329 781.00 334 180.00 -1.32% - -
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 18.13 18.68 -2.94% - -
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 305 344.00 310 750.00 -1.74% - -
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 18.65 19.26 -3.17% - -
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 268 167.00 275 764.00 -2.75% - -
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 124 247.00 119 142.00 4.28% - -
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 62 625.00 61 266.00 2.22% - -
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - - -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 13 462.00 11 373.00 18.37% - -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 47 861.00 46 503.00 2.92% - -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK14 14. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. 388.00 365.00 6.30% - -

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 17.17 17.69 -2.94% - -
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 210 393.00 212 961.00 -1.21% - -
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 17.66 18.20 -2.97% - -
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 193 592.00 196 858.00 -1.66% - -
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 18.07 18.65 -3.11% - -
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 167 176.00 171 957.00 -2.78% - -
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 97 865.00 93 342.00 4.85% - -
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 41 514.00 40 350.00 2.88% - -
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - - -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 9 846.00 7 794.00 26.33% - -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 46 505.00 45 199.00 2.89% - -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK14 14. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. 0.00 0.00 - - -

Střední banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 19.03 19.49 -2.36% - -
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 75 664.00 77 037.00 -1.78% - -
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 20.03 20.50 -2.29% - -
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 73 065.00 74 540.00 -1.98% - -
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 20.83 21.37 -2.53% - -
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 66 820.00 68 742.00 -2.80% - -
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 16 257.00 16 377.00 -0.73% - -
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 12 717.00 12 860.00 -1.11% - -
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - - -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 2 185.00 2 213.00 -1.27% - -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 1 355.00 1 304.00 3.91% - -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK14 14. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. 0.00 0.00 - - -

Malé banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 17.92 17.93 -0.06% - -
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 27 674.00 27 136.00 1.98% - -
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 17.92 17.93 -0.06% - -
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 24 581.00 24 105.00 1.97% - -
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 18.94 18.98 -0.21% - -
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 22 568.00 22 188.00 1.71% - -
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 5 940.00 5 826.00 1.96% - -
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 5 156.00 5 059.00 1.92% - -
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - - -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 784.00 767.00 2.22% - -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - - -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK14 14. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. 0.00 0.00 - - -

Velké banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto)</b> 4 310 154.00 3 928 859.00 9.70% - -
UK2 1. Dluhové cenné papíry 762 430.00 745 611.00 2.26% - -
UK3 1.1. Výkonné expozice 762 430.00 745 611.00 2.26% - -
UK4 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK5 2. Úvěry a pohledávky 3 547 724.00 3 183 248.00 11.45% - -
UK6 2.1. Výkonné expozice 3 503 245.00 3 137 848.00 11.64% - -
UK7 2.1.1. Centrální banky 1 529 983.00 1 290 673.00 18.54% - -
UK8 2.1.2. Vládní instituce 48 846.00 48 895.00 -0.10% - -
UK9 2.1.3. Úvěrové instituce 145 958.00 85 233.00 71.25% - -
UK10 2.1.4. Ostatní finanční instituce 211 182.00 168 070.00 25.65% - -
UK11 2.1.5. Nefinanční podniky 834 620.00 820 584.00 1.71% - -
UK12 2.1.6. Domácnosti 732 656.00 724 393.00 1.14% - -
UK13 2.2. Nevýkonné expozice 44 480.00 45 401.00 -2.03% - -
UK14 2.2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK15 2.2.2. Vládní instituce 484.00 527.00 -8.16% - -
UK16 2.2.3. Úvěrové instituce 117.00 117.00 0.00 - -
UK17 2.2.4. Ostatní finanční instituce 306.00 310.00 -1.29% - -
UK18 2.2.5. Nefinanční podniky 29 491.00 30 720.00 -4.00% - -
UK19 2.2.6. Domácnosti 14 081.00 13 727.00 2.58% - -
UK20 <b>Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv</b> 38 739.00 36 676.00 5.62% - -
UK21 1. Dluhové cenné papíry 229.00 398.00 -42.46% - -
UK22 1.1. Výkonné expozice 229.00 398.00 -42.46% - -
UK23 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK24 2. Úvěry a pohledávky 38 510.00 36 278.00 6.15% - -
UK25 2.1. Výkonné expozice 8 168.00 5 790.00 41.07% - -
UK26 2.2. Nevýkonné expozice 30 342.00 30 488.00 -0.48% - -

Střední banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto)</b> 1 146 619.00 1 145 726.00 0.08% - -
UK2 1. Dluhové cenné papíry 44 137.00 45 792.00 -3.61% - -
UK3 1.1. Výkonné expozice 44 137.00 45 792.00 -3.61% - -
UK4 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK5 2. Úvěry a pohledávky 1 102 482.00 1 099 934.00 0.23% - -
UK6 2.1. Výkonné expozice 1 075 913.00 1 070 908.00 0.47% - -
UK7 2.1.1. Centrální banky 351 970.00 363 540.00 -3.18% - -
UK8 2.1.2. Vládní instituce 2 040.00 2 173.00 -6.12% - -
UK9 2.1.3. Úvěrové instituce 18 470.00 12 638.00 46.15% - -
UK10 2.1.4. Ostatní finanční instituce 59 463.00 56 938.00 4.43% - -
UK11 2.1.5. Nefinanční podniky 186 716.00 185 882.00 0.45% - -
UK12 2.1.6. Domácnosti 457 256.00 449 736.00 1.67% - -
UK13 2.2. Nevýkonné expozice 26 569.00 29 026.00 -8.46% - -
UK14 2.2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK15 2.2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - - -
UK16 2.2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - - -
UK17 2.2.4. Ostatní finanční instituce 212.00 220.00 -3.64% - -
UK18 2.2.5. Nefinanční podniky 15 215.00 16 695.00 -8.86% - -
UK19 2.2.6. Domácnosti 11 141.00 12 111.00 -8.01% - -
UK20 <b>Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv</b> 14 654.00 13 812.00 6.10% - -
UK21 1. Dluhové cenné papíry 47.00 0.00 - - -
UK22 1.1. Výkonné expozice 47.00 0.00 - - -
UK23 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK24 2. Úvěry a pohledávky 14 606.00 13 812.00 5.75% - -
UK25 2.1. Výkonné expozice 3 068.00 1 664.00 84.38% - -
UK26 2.2. Nevýkonné expozice 11 538.00 12 148.00 -5.02% - -

Malé banky

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto)</b> 540 938.00 507 357.00 6.62% - -
UK2 1. Dluhové cenné papíry 52 068.00 49 962.00 4.22% - -
UK3 1.1. Výkonné expozice 52 068.00 49 962.00 4.22% - -
UK4 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK5 2. Úvěry a pohledávky 488 870.00 457 395.00 6.88% - -
UK6 2.1. Výkonné expozice 455 310.00 407 258.00 11.80% - -
UK7 2.1.1. Centrální banky 199 816.00 181 241.00 10.25% - -
UK8 2.1.2. Vládní instituce 7 114.00 7 884.00 -9.77% - -
UK9 2.1.3. Úvěrové instituce 12 120.00 9 970.00 21.56% - -
UK10 2.1.4. Ostatní finanční instituce 37 941.00 26 422.00 43.60% - -
UK11 2.1.5. Nefinanční podniky 88 032.00 75 438.00 16.69% - -
UK12 2.1.6. Domácnosti 110 286.00 106 303.00 3.75% - -
UK13 2.2. Nevýkonné expozice 33 560.00 50 138.00 -33.06% - -
UK14 2.2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK15 2.2.2. Vládní instituce 7.00 35.00 -80.00% - -
UK16 2.2.3. Úvěrové instituce 114.00 115.00 -0.87% - -
UK17 2.2.4. Ostatní finanční instituce 14.00 48.00 -70.83% - -
UK18 2.2.5. Nefinanční podniky 30 410.00 46 923.00 -35.19% - -
UK19 2.2.6. Domácnosti 3 015.00 3 017.00 -0.07% - -
UK20 <b>Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv</b> 12 987.00 12 229.00 6.20% - -
UK21 1. Dluhové cenné papíry 24.00 0.00 - - -
UK22 1.1. Výkonné expozice 24.00 0.00 - - -
UK23 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK24 2. Úvěry a pohledávky 12 963.00 12 229.00 6.00% - -
UK25 2.1. Výkonné expozice 1 778.00 607.00 192.92% - -
UK26 2.2. Nevýkonné expozice 11 185.00 11 622.00 -3.76% - -

Stavební spořitelny

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Expozice v dluhových nástrojích jiných než k obchodování (účetní hodnota brutto)</b> 400 140.00 389 245.00 2.80% - -
UK2 1. Dluhové cenné papíry 85 406.00 82 626.00 3.36% - -
UK3 1.1. Výkonné expozice 85 406.00 82 626.00 3.36% - -
UK4 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK5 2. Úvěry a pohledávky 314 734.00 306 619.00 2.65% - -
UK6 2.1. Výkonné expozice 304 394.00 296 448.00 2.68% - -
UK7 2.1.1. Centrální banky 22 866.00 36 540.00 -37.42% - -
UK8 2.1.2. Vládní instituce 87.00 92.00 -5.43% - -
UK9 2.1.3. Úvěrové instituce 28 469.00 9 793.00 190.71% - -
UK10 2.1.4. Ostatní finanční instituce 12.00 27.00 -55.56% - -
UK11 2.1.5. Nefinanční podniky 8 355.00 8 410.00 -0.65% - -
UK12 2.1.6. Domácnosti 244 605.00 241 585.00 1.25% - -
UK13 2.2. Nevýkonné expozice 10 340.00 10 171.00 1.66% - -
UK14 2.2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK15 2.2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - - -
UK16 2.2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - - -
UK17 2.2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - - -
UK18 2.2.5. Nefinanční podniky 31.00 37.00 -16.22% - -
UK19 2.2.6. Domácnosti 10 309.00 10 134.00 1.73% - -
UK20 <b>Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv</b> 5 781.00 5 271.00 9.68% - -
UK21 1. Dluhové cenné papíry 7.00 0.00 - - -
UK22 1.1. Výkonné expozice 7.00 0.00 - - -
UK23 1.2. Nevýkonné expozice 0.00 0.00 - - -
UK24 2. Úvěry a pohledávky 5 773.00 5 271.00 9.52% - -
UK25 2.1. Výkonné expozice 847.00 524.00 61.64% - -
UK26 2.2. Nevýkonné expozice 4 926.00 4 748.00 3.75% - -

Banky celkem (v % a počty)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Zisk z finanční a provozní činnosti / průměrná aktiva (%) 2.46 2.58 -4.65% - -
UK2 2. Čisté úrokové výnosy / průměrná aktiva (%) 1.59 1.54 3.25% - -
UK3 3. Zisk (ztráta) po zdanění / průměrná aktiva (%) 1.05 1.08 -2.78% - -
UK4 4. Zisk (ztráta) po zdanění / Tier 1 (%) 15.94 16.95 -5.96% - -
UK5 5. Správní náklady / průměrná aktiva v (%) 1.13 1.06 6.60% - -
UK6 6. Správní náklady / zisk z finanční a provozní činnosti (%) 45.76 41.04 11.50% - -
UK7 7. Evidenční stav zaměstnanců v bankovním sektoru 41 852.00 41 888.00 -0.09% - -
UK8 8. Počet bankovních míst 1 912.00 1 945.00 -1.70% - -
UK9 9. Nevýkonné expozice k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 1.79 2.17 -17.51% - -
UK10 9.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK11 9.2. Vládní instituce 0.08 0.09 -11.11% - -
UK12 9.3. Úvěrové instituce 0.04 0.04 0.00 - -
UK13 9.4. Ostatní finanční instituce 0.35 0.43 -18.60% - -
UK14 9.5. Nefinanční podniky 5.93 7.39 -19.76% - -
UK15 9.6. Domácnosti 2.64 2.67 -1.12% - -
UK16 Kum. hodnota znehodnocení a hodnota kum. změn RH z titulu úvěrového rizika a rezerv k expozicím jiným než k obchodování celkem (%) 1.12 1.11 0.90% - -

Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Poskytnuté úvěrové přísliby celkem 281 702.00 325 054.00 -13.34% - -
UK3 z toho nevýkonné poskytnuté úvěrové přísliby 0.00 0.00 - - -
UK4 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK5 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - - -
UK6 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - - -
UK7 1.4. Ostatní finanční instituce 45 674.00 57 004.00 -19.88% - -
UK8 1.5. Nefinanční podniky 235 468.00 267 288.00 -11.90% - -
UK9 1.6. Domácnosti 560.00 762.00 -26.51% - -
UK10 2. Poskytnuté finanční záruky celkem 84 421.00 21 421.00 294.10% - -
UK11 z toho nevýkonné poskytnuté finanční záruky 0.00 0.00 - - -
UK12 2.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK13 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - - -
UK14 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - - -
UK15 2.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - - -
UK16 2.5. Nefinanční podniky 84 421.00 21 421.00 294.10% - -
UK17 2.6. Domácnosti 0.00 0.00 - - -
UK18 3. Ostatní poskytnuté přísliby celkem 11 290.00 10 264.00 10.00% - -
UK19 z toho nevýkonné ostatní poskytnuté přísliby 0.00 0.00 - - -
UK20 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK21 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - - -
UK22 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - - -
UK23 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - - -
UK24 3.5. Nefinanční podniky 11 290.00 10 264.00 10.00% - -
UK25 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - - -
UK27 1. Přijaté úvěrové přísliby celkem 0.00 0.00 - - -
UK28 1.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK29 1.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - - -
UK30 1.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - - -
UK31 1.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - - -
UK32 1.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - - -
UK33 1.6. Domácnosti 0.00 0.00 - - -
UK34 2. Přijaté finanční záruky celkem 1 296 954.00 521 432.00 148.73% - -
UK35 2.1. Centrální banky 689 000.00 0.00 - - -
UK36 2.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - - -
UK37 2.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - - -
UK38 2.4. Ostatní finanční instituce 30 306.00 33 594.00 -9.79% - -
UK39 2.5. Nefinanční podniky 500 521.00 408 623.00 22.49% - -
UK40 2.6. Domácnosti 77 127.00 79 215.00 -2.64% - -
UK41 3. Ostatní přijaté přísliby celkem 0.00 0.00 - - -
UK42 3.1. Centrální banky 0.00 0.00 - - -
UK43 3.2. Vládní instituce 0.00 0.00 - - -
UK44 3.3. Úvěrové instituce 0.00 0.00 - - -
UK45 3.4. Ostatní finanční instituce 0.00 0.00 - - -
UK46 3.5. Nefinanční podniky 0.00 0.00 - - -
UK47 3.6. Domácnosti 0.00 0.00 - - -

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 132 118.00 327 941.00 -59.71% - -
UK2 1. Úrokové výnosy 238 595.00 507 083.00 -52.95% - -
UK3 2. Úrokové náklady 83 057.00 218 250.00 -61.94% - -
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - - -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 0.00 - - -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 22 620.00 67 289.00 -66.38% - -
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 6 340.00 21 239.00 -70.15% - -
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z -57 345.00 -70 338.00 -18.47% - -
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 5 973.00 41 337.00 -85.55% - -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 - - -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta 9 058.00 21 504.00 -57.88% - -
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 2.00 72.00 -97.22% - -
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 11 316.00 12 854.00 -11.97% - -
UK16 15. Ostatní provozní náklady 8 703.00 12 370.00 -29.64% - -
UK17 16. Správní náklady 178 449.00 384 333.00 -53.57% - -
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 98 243.00 194 875.00 -49.59% - -
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 80 206.00 189 458.00 -57.67% - -
UK20 17. Odpisy 13 437.00 14 262.00 -5.78% - -
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 0.00 0.00 - - -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování -3 674.00 1 687.00 - 317.78% - -
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem -47 663.00 -16 659.00 186.11% - -
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování -47 663.00 -16 659.00 186.11% - -
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - - -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - - -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> -8 431.00 -55 682.00 -84.86% - -
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 0.00 5 509.00 - - -
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> -8 431.00 -61 192.00 -86.22% - -
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - - -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> -8 431.00 -61 192.00 -86.22% - -

Kapitálové poměry (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 18.97 18.70 1.44% - -
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 2 611 388.00 2 591 572.00 0.76% - -
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 18.97 18.70 1.44% - -
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 2 340 771.00 2 317 848.00 0.99% - -
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 19.29 19.02 1.42% - -
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 2 036 481.00 2 010 500.00 1.29% - -
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 532 803.00 546 031.00 -2.42% - -
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 443 402.00 455 151.00 -2.58% - -
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 918.00 1 056.00 -13.07% - -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 87 462.00 89 824.00 -2.63% - -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - - -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK14 14. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. 25 433.00 0.00 - - -

OCP celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 24 601 595.00 25 808 310.00 -4.68% - -
UK2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání 15 710 641.00 16 058 957.00 -2.17% - -
UK3 2. Finanční aktiva k obchodování 414 263.00 490 781.00 -15.59% - -
UK4 2.1. Deriváty k obchodování 118 931.00 157 873.00 -24.67% - -
UK5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování 260 720.00 299 840.00 -13.05% - -
UK6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování 30 102.00 31 075.00 -3.13% - -
UK7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování 4 510.00 1 992.00 126.41% - -
UK8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 80 013.00 43 861.00 82.42% - -
UK9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 80 013.00 43 861.00 82.42% - -
UK10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty 67 762.00 250 443.00 -72.94% - -
UK13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty 234.00 234.00 0.00 - -
UK14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty 67 528.00 250 209.00 -73.01% - -
UK15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI 237 466.00 281 669.00 -15.69% - -
UK16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI 53 341.00 110 154.00 -51.58% - -
UK17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI 184 125.00 171 514.00 7.35% - -
UK18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI 0.00 0.00 - - -
UK19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 6 617 355.00 7 144 231.00 -7.37% - -
UK20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě 261 109.00 11 150.00 2 241.78% - -
UK21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě 6 356 245.00 7 133 081.00 -10.89% - -
UK22 7. Zajišťovací deriváty 165.00 156.00 5.77% - -
UK23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů 0.00 0.00 - - -
UK24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích 312 722.00 314 868.00 -0.68% - -
UK25 10. Hmotný majetek 142 666.00 144 138.00 -1.02% - -
UK26 11. Nehmotný majetek 118 548.00 116 965.00 1.35% - -
UK27 12. Daňové pohledávky 60 027.00 123 940.00 -51.57% - -
UK28 13. Ostatní aktiva 839 967.00 838 301.00 0.20% - -
UK29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji 0.00 0.00 - - -

Pobočky zahraničních OCP (nebanky) (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční a provozní činnosti (1. až 15.)</b> 70 341.00 31 848.00 120.86% - -
UK2 1. Úrokové výnosy 0.00 0.00 - - -
UK3 2. Úrokové náklady 1 320.00 1 212.00 8.91% - -
UK4 3. Náklady na základní kapitál splatný na požádání 0.00 0.00 - - -
UK5 4. Výnosy z dividend 0.00 0.00 - - -
UK6 5. Výnosy z poplatků a provizí 78 823.00 55 997.00 40.76% - -
UK7 6. Náklady na poplatky a provize 1 394.00 904.00 54.20% - -
UK8 7. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování finančních aktiv a závazků nevykázaných v RH do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK9 8. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků k obchodování 0.00 0.00 - - -
UK10 9. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv neurčených k obchodování povinně v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK11 10. Zisk nebo (-) ztráta z finančních aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z 0.00 0.00 - - -
UK12 11. Zisk nebo (-) ztráta ze zajišťovacího účetnictví 0.00 0.00 - - -
UK13 12. Kurzové rozdíly - zisk nebo (-) ztráta -44.00 - 839.00 -94.76% - -
UK14 13. Zisk nebo (-) ztráta z odúčtování nefinančních aktiv 0.00 132.00 - - -
UK15 14. Ostatní provozní výnosy 19 868.00 48 844.00 -59.32% - -
UK16 15. Ostatní provozní náklady 8 083.00 53 905.00 -85.01% - -
UK17 16. Správní náklady 24 776.00 81 166.00 -69.47% - -
UK18 16.1. Náklady na zaměstnance 14 806.00 53 774.00 -72.47% - -
UK19 16.2. Ostatní správní náklady 9 970.00 27 392.00 -63.60% - -
UK20 17. Odpisy 307.00 1 597.00 -80.78% - -
UK21 18. Zisk nebo (-) ztráta z modifikace 0.00 0.00 - - -
UK22 19. Tvorba rezerv nebo jejich (-) reverzování 6.00 0.00 - - -
UK23 20. Ztráty ze znehodnocení celkem 0.00 0.00 - - -
UK24 20.1. Ztráty ze znehodnocení finan.aktiv nevykázaných v RH do Z/Z nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK25 20.2. Ztráty ze znehodnocení investic v dceřiných, společných a přidružených podnicích nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK26 20.3. Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv nebo jejich (-) reverzování 0.00 0.00 - - -
UK27 21. Negativní goodwill účtovaný do výkazu zisku nebo ztráty 0.00 0.00 - - -
UK28 22. Podíl na zisku nebo (-) ztrátě dceřiných, společných a přidružených podniků 0.00 0.00 - - -
UK29 23. Zisk nebo (-) ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin 0.00 0.00 - - -
UK30 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činností před zdaněním (1. až 23.)</b> 9 598.00 -12 428.00 - 177.23% - -
UK31 24. Náklady nebo (-) výnosy na daň z příjmů z pokračujících činností 2 673.00 1 590.00 68.11% - -
UK32 <b>Zisk nebo (-) ztráta z pokračujících činnosti po zdanění (1. až 24.)</b> -14 018.00 -31 280.00 -55.19% - -
UK33 25. Zisk nebo (-) ztráta z ukončovaných činností po zdanění 0.00 0.00 - - -
UK34 <b>Zisk nebo (-) ztráta běžného roku po zdanění (1. až 25.)</b> 6 925.00 -14 018.00 - 149.40% - -

OCP nebanky (v % a tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitálový poměr CET1 (%) 21.49 21.38 0.51% - -
UK2 2. Přebytek (+) / nedostatek (-) CET1 kapitálu 1 931 803.00 1 950 089.00 -0.94% - -
UK3 3. Kapitálový poměr T1 (%) 21.49 21.38 0.51% - -
UK4 4. Přebytek (+) / nedostatek (-) T1 kapitálu 1 761 239.00 1 776 756.00 -0.87% - -
UK5 5. Celkový kapitálový poměr (%) 21.66 21.55 0.51% - -
UK6 6. Přebytek (+) / nedostatek (-) celkového kapitálu 1 553 819.00 1 565 650.00 -0.76% - -
UK7 7. Požadavek kombinovaných kapitálových rezerv 235 303.00 241 347.00 -2.50% - -
UK8 8. Bezpečnostní kapitálová rezerva 227 127.00 232 291.00 -2.22% - -
UK9 9. Bezpečnostní kapitálová rezerva pro makroobezřetnostní nebo systémové riziko identifikované na úrovni členského státu 0.00 0.00 - - -
UK10 10. Proticyklická kapitálová rezerva stanovená pro danou instituci 8 175.00 9 056.00 -9.73% - -
UK11 11. Kapitálová rezerva pro krytí systémového rizika 0.00 0.00 - - -
UK12 12. Kapitálová rezerva pro globální systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK13 13. Kapitálová rezerva pro jiné systémově významné instituce 0.00 0.00 - - -
UK14 14. Kapitálové požadavky spojené s úpravami pro Pilíř II. 0.00 0.00 - - -

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Nefinanční podniky)
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (Nefinanční podniky)
Podle časového hlediska (Příjmy a výdaje vládního sektoru v metodice ESA 2010 (S.13))
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (Kč) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (cizí měna) (Podle časového hlediska)
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (Podle časového hlediska)
Domácnosti celkem (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - živnosti (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)
Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti) - Vklady podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (Domácnosti)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů