Daňové příjmy - majetkové daně (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB)

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Daňové příjmy - majetkové daně - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Min 31.05.2021 - 126.00
Max 31.12.2019 13 875.00

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
31.07.2021 - 117.00 - 122.00 5.00 -4.10% 4 079.00 -4 196.00 - 102.87%
30.06.2021 - 122.00 - 126.00 4.00 -3.17% 4 013.00 -4 135.00 - 103.04%
31.05.2021 - 126.00 - 117.00 -9.00 7.69% 3 903.00 -4 029.00 - 103.23%
30.04.2021 - 117.00 - 106.00 -11.00 10.38% 3 720.00 -3 837.00 - 103.15%
31.03.2021 - 106.00 -88.00 -18.00 20.45% 3 330.00 -3 436.00 - 103.18%
28.02.2021 -88.00 -55.00 -33.00 60.00% 2 429.00 -2 517.00 - 103.62%
31.01.2021 -55.00 2 803.00 -2 858.00 - 101.96% 1 335.00 -1 390.00 - 104.12%
31.12.2020 2 803.00 2 955.00 - 152.00 -5.14% 13 875.00 -11 072.00 -79.80%
30.11.2020 2 955.00 3 443.00 - 488.00 -14.17% 12 725.00 -9 770.00 -76.78%
31.10.2020 3 443.00 4 155.00 - 712.00 -17.14% 11 511.00 -8 068.00 -70.09%
30.09.2020 4 155.00 4 140.00 15.00 0.36% 10 232.00 -6 077.00 -59.39%
31.08.2020 4 140.00 4 079.00 61.00 1.50% 9 077.00 -4 937.00 -54.39%
31.07.2020 4 079.00 4 013.00 66.00 1.64% 7 962.00 -3 883.00 -48.77%
30.06.2020 4 013.00 3 903.00 110.00 2.82% 6 806.00 -2 793.00 -41.04%
31.05.2020 3 903.00 3 720.00 183.00 4.92% 5 860.00 -1 957.00 -33.40%
30.04.2020 3 720.00 3 330.00 390.00 11.71% 4 742.00 -1 022.00 -21.55%
31.03.2020 3 330.00 2 429.00 901.00 37.09% 3 560.00 - 230.00 -6.46%
29.02.2020 2 429.00 1 335.00 1 094.00 81.95% 2 470.00 -41.00 -1.66%
31.01.2020 1 335.00 13 875.00 -12 540.00 -90.38% 1 328.00 7.00 0.53%
31.12.2019 13 875.00 12 725.00 1 150.00 9.04% 13 636.00 239.00 1.75%
30.11.2019 12 725.00 11 511.00 1 214.00 10.55% 12 588.00 137.00 1.09%
31.10.2019 11 511.00 10 232.00 1 279.00 12.50% 11 383.00 128.00 1.12%
30.09.2019 10 232.00 9 077.00 1 155.00 12.72% 10 024.00 208.00 2.08%
31.08.2019 9 077.00 7 962.00 1 115.00 14.00% 9 032.00 45.00 0.50%
31.07.2019 7 962.00 6 806.00 1 156.00 16.98% 7 884.00 78.00 0.99%
30.06.2019 6 806.00 5 860.00 946.00 16.14% 6 924.00 - 118.00 -1.70%
31.05.2019 5 860.00 4 742.00 1 118.00 23.58% 5 934.00 -74.00 -1.25%
30.04.2019 4 742.00 3 560.00 1 182.00 33.20% 4 711.00 31.00 0.66%
31.03.2019 3 560.00 2 470.00 1 090.00 44.13% 3 342.00 218.00 6.52%
28.02.2019 2 470.00 1 328.00 1 142.00 85.99% 2 264.00 206.00 9.10%
31.01.2019 1 328.00 13 636.00 -12 308.00 -90.26% 1 183.00 145.00 12.26%
31.12.2018 13 636.00 12 588.00 1 048.00 8.33% 12 580.00 1 056.00 8.39%
30.11.2018 12 588.00 11 383.00 1 205.00 10.59% 11 470.00 1 118.00 9.75%
31.10.2018 11 383.00 10 024.00 1 359.00 13.56% 10 298.00 1 085.00 10.54%
30.09.2018 10 024.00 9 032.00 992.00 10.98% 9 066.00 958.00 10.57%
31.08.2018 9 032.00 7 884.00 1 148.00 14.56% 7 946.00 1 086.00 13.67%
31.07.2018 7 884.00 6 924.00 960.00 13.86% 6 836.00 1 048.00 15.33%
30.06.2018 6 924.00 5 934.00 990.00 16.68% 5 940.00 984.00 16.57%
31.05.2018 5 934.00 4 711.00 1 223.00 25.96% 4 861.00 1 073.00 22.07%
30.04.2018 4 711.00 3 342.00 1 369.00 40.96% 3 766.00 945.00 25.09%
31.03.2018 3 342.00 2 264.00 1 078.00 47.61% 2 947.00 395.00 13.40%
28.02.2018 2 264.00 1 183.00 1 081.00 91.38% 1 850.00 414.00 22.38%
31.01.2018 1 183.00 12 580.00 -11 397.00 -90.60% 901.00 282.00 31.30%
31.12.2017 12 580.00 11 470.00 1 110.00 9.68% 12 533.00 47.00 0.38%
30.11.2017 11 470.00 10 298.00 1 172.00 11.38% 11 394.00 76.00 0.67%
31.10.2017 10 298.00 9 066.00 1 232.00 13.59% 10 137.00 161.00 1.59%
30.09.2017 9 066.00 7 946.00 1 120.00 14.10% 9 074.00 -8.00 -0.09%
31.08.2017 7 946.00 6 836.00 1 110.00 16.24% 8 002.00 -56.00 -0.70%
31.07.2017 6 836.00 5 940.00 896.00 15.08% 7 016.00 - 180.00 -2.57%
30.06.2017 5 940.00 4 861.00 1 079.00 22.20% 6 072.00 - 132.00 -2.17%
31.05.2017 4 861.00 3 766.00 1 095.00 29.08% 5 012.00 - 151.00 -3.01%
30.04.2017 3 766.00 2 947.00 819.00 27.79% 3 911.00 - 145.00 -3.71%
31.03.2017 2 947.00 1 850.00 1 097.00 59.30% 2 921.00 26.00 0.89%
28.02.2017 1 850.00 901.00 949.00 105.33% 1 809.00 41.00 2.27%
31.01.2017 901.00 12 533.00 -11 632.00 -92.81% 767.00 134.00 17.47%
31.12.2016 12 533.00 11 394.00 1 139.00 10.00% 6 789.00 5 744.00 84.61%
30.11.2016 11 394.00 10 137.00 1 257.00 12.40% 5 849.00 5 545.00 94.80%
31.10.2016 10 137.00 9 074.00 1 063.00 11.71% 9 081.00 1 056.00 11.63%
30.09.2016 9 074.00 8 002.00 1 072.00 13.40% 8 031.00 1 043.00 12.99%
31.08.2016 8 002.00 7 016.00 986.00 14.05% 7 056.00 946.00 13.41%
31.07.2016 7 016.00 6 072.00 944.00 15.55% 6 215.00 801.00 12.89%
30.06.2016 6 072.00 5 012.00 1 060.00 21.15% 5 230.00 842.00 16.10%
31.05.2016 5 012.00 3 911.00 1 101.00 28.15% 4 295.00 717.00 16.69%
30.04.2016 3 911.00 2 921.00 990.00 33.89% 3 413.00 498.00 14.59%
31.03.2016 2 921.00 1 809.00 1 112.00 61.47% 2 502.00 419.00 16.75%
29.02.2016 1 809.00 767.00 1 042.00 135.85% 1 584.00 225.00 14.20%
31.01.2016 767.00 6 789.00 -6 022.00 -88.70% 741.00 26.00 3.51%
31.12.2015 6 789.00 5 849.00 940.00 16.07% 9 419.00 -2 630.00 -27.92%
30.11.2015 5 849.00 9 081.00 -3 232.00 -35.59% 8 454.00 -2 605.00 -30.81%
31.10.2015 9 081.00 8 031.00 1 050.00 13.07% 7 663.00 1 418.00 18.50%
30.09.2015 8 031.00 7 056.00 975.00 13.82% 6 722.00 1 309.00 19.47%
31.08.2015 7 056.00 6 215.00 841.00 13.53% 5 796.00 1 260.00 21.74%
31.07.2015 6 215.00 5 230.00 985.00 18.83% 5 036.00 1 179.00 23.41%
30.06.2015 5 230.00 4 295.00 935.00 21.77% 4 276.00 954.00 22.31%
31.05.2015 4 295.00 3 413.00 882.00 25.84% 3 609.00 686.00 19.01%
30.04.2015 3 413.00 2 502.00 911.00 36.41% 2 904.00 509.00 17.53%
31.03.2015 2 502.00 1 584.00 918.00 57.95% 2 179.00 323.00 14.82%
28.02.2015 1 584.00 741.00 843.00 113.77% 1 511.00 73.00 4.83%
31.01.2015 741.00 9 419.00 -8 678.00 -92.13% 766.00 -25.00 -3.26%
31.12.2014 9 419.00 8 454.00 965.00 11.41% 9 078.00 341.00 3.76%
30.11.2014 8 454.00 7 663.00 791.00 10.32% 8 208.00 246.00 3.00%
31.10.2014 7 663.00 6 722.00 941.00 14.00% 7 357.00 306.00 4.16%
30.09.2014 6 722.00 5 796.00 926.00 15.98% 6 531.00 191.00 2.92%
31.08.2014 5 796.00 5 036.00 760.00 15.09% 5 762.00 34.00 0.59%
31.07.2014 5 036.00 4 276.00 760.00 17.77% 4 994.00 42.00 0.84%
30.06.2014 4 276.00 3 609.00 667.00 18.48% 4 175.00 101.00 2.42%
31.05.2014 3 609.00 2 904.00 705.00 24.28% 3 505.00 104.00 2.97%
30.04.2014 2 904.00 2 179.00 725.00 33.27% 2 751.00 153.00 5.56%
31.03.2014 2 179.00 1 511.00 668.00 44.21% 1 920.00 259.00 13.49%
28.02.2014 1 511.00 766.00 745.00 97.26% 1 186.00 325.00 27.40%
31.01.2014 766.00 9 078.00 -8 312.00 -91.56% 574.00 192.00 33.45%
31.12.2013 9 078.00 8 208.00 870.00 10.60% 11 100.00 -2 022.00 -18.22%
30.11.2013 8 208.00 7 357.00 851.00 11.57% 10 344.00 -2 136.00 -20.65%
31.10.2013 7 357.00 6 531.00 826.00 12.65% 9 640.00 -2 283.00 -23.68%
30.09.2013 6 531.00 5 762.00 769.00 13.35% 8 580.00 -2 049.00 -23.88%
31.08.2013 5 762.00 4 994.00 768.00 15.38% 7 901.00 -2 139.00 -27.07%
31.07.2013 4 994.00 4 175.00 819.00 19.62% 7 142.00 -2 148.00 -30.08%
30.06.2013 4 175.00 3 505.00 670.00 19.12% 4 370.00 - 195.00 -4.46%
31.05.2013 3 505.00 2 751.00 754.00 27.41% 3 572.00 -67.00 -1.88%
30.04.2013 2 751.00 1 920.00 831.00 43.28% 2 861.00 - 110.00 -3.84%
31.03.2013 1 920.00 1 186.00 734.00 61.89% 2 180.00 - 260.00 -11.93%
28.02.2013 1 186.00 574.00 612.00 106.62% 1 301.00 - 115.00 -8.84%
31.01.2013 574.00 11 100.00 -10 526.00 -94.83% 616.00 -42.00 -6.82%
31.12.2012 11 100.00 10 344.00 756.00 7.31% 11 719.00 - 619.00 -5.28%
30.11.2012 10 344.00 9 640.00 704.00 7.30% 11 001.00 - 657.00 -5.97%
31.10.2012 9 640.00 8 580.00 1 060.00 12.35% 10 303.00 - 663.00 -6.43%
30.09.2012 8 580.00 7 901.00 679.00 8.59% 9 668.00 -1 088.00 -11.25%
31.08.2012 7 901.00 7 142.00 759.00 10.63% 8 997.00 -1 096.00 -12.18%
31.07.2012 7 142.00 4 370.00 2 772.00 63.43% 8 258.00 -1 116.00 -13.51%
30.06.2012 4 370.00 3 572.00 798.00 22.34% 7 292.00 -2 922.00 -40.07%
31.05.2012 3 572.00 2 861.00 711.00 24.85% 6 325.00 -2 753.00 -43.53%
30.04.2012 2 861.00 2 180.00 681.00 31.24% 2 395.00 466.00 19.46%
31.03.2012 2 180.00 1 301.00 879.00 67.56% 1 777.00 403.00 22.68%
29.02.2012 1 301.00 616.00 685.00 111.20% 1 095.00 206.00 18.81%
31.01.2012 616.00 11 719.00 -11 103.00 -94.74% 531.00 85.00 16.01%
31.12.2011 11 719.00 11 001.00 718.00 6.53% 7 687.00 4 032.00 52.45%
30.11.2011 11 001.00 10 303.00 698.00 6.77% 6 868.00 4 133.00 60.18%
31.10.2011 10 303.00 9 668.00 635.00 6.57% 6 188.00 4 115.00 66.50%
30.09.2011 9 668.00 8 997.00 671.00 7.46% 5 567.00 4 101.00 73.67%
31.08.2011 8 997.00 8 258.00 739.00 8.95% 4 910.00 4 087.00 83.24%
31.07.2011 8 258.00 7 292.00 966.00 13.25% 4 343.00 3 915.00 90.14%
30.06.2011 7 292.00 6 325.00 967.00 15.29% 3 777.00 3 515.00 93.06%
31.05.2011 6 325.00 2 395.00 3 930.00 164.09% 3 141.00 3 184.00 101.37%
30.04.2011 2 395.00 1 777.00 618.00 34.78% 2 553.00 - 158.00 -6.19%
31.03.2011 1 777.00 1 095.00 682.00 62.28% 1 897.00 - 120.00 -6.33%
28.02.2011 1 095.00 531.00 564.00 106.21% 1 193.00 -98.00 -8.21%
31.01.2011 531.00 7 687.00 -7 156.00 -93.09% 524.00 7.00 1.34%
31.12.2010 7 687.00 6 868.00 819.00 11.92% 8 059.00 - 372.00 -4.62%
30.11.2010 6 868.00 6 188.00 680.00 10.99% 7 298.00 - 430.00 -5.89%
31.10.2010 6 188.00 5 567.00 621.00 11.15% 6 623.00 - 435.00 -6.57%
30.09.2010 5 567.00 4 910.00 657.00 13.38% 5 950.00 - 383.00 -6.44%
31.08.2010 4 910.00 4 343.00 567.00 13.06% 5 325.00 - 415.00 -7.79%
31.07.2010 4 343.00 3 777.00 566.00 14.99% 4 784.00 - 441.00 -9.22%
30.06.2010 3 777.00 3 141.00 636.00 20.25% 4 164.00 - 387.00 -9.29%
31.05.2010 3 141.00 2 553.00 588.00 23.03% 3 486.00 - 345.00 -9.90%
30.04.2010 2 553.00 1 897.00 656.00 34.58% 2 880.00 - 327.00 -11.35%
31.03.2010 1 897.00 1 193.00 704.00 59.01% 2 180.00 - 283.00 -12.98%
28.02.2010 1 193.00 524.00 669.00 127.67% 1 382.00 - 189.00 -13.68%
31.01.2010 524.00 8 059.00 -7 535.00 -93.50% 659.00 - 135.00 -20.49%
31.12.2009 8 059.00 7 298.00 761.00 10.43% 10 410.00 -2 351.00 -22.58%
30.11.2009 7 298.00 6 623.00 675.00 10.19% 9 450.00 -2 152.00 -22.77%
31.10.2009 6 623.00 5 950.00 673.00 11.31% 8 611.00 -1 988.00 -23.09%
30.09.2009 5 950.00 5 325.00 625.00 11.74% 7 836.00 -1 886.00 -24.07%
31.08.2009 5 325.00 4 784.00 541.00 11.31% 6 822.00 -1 497.00 -21.94%
31.07.2009 4 784.00 4 164.00 620.00 14.89% 6 071.00 -1 287.00 -21.20%
30.06.2009 4 164.00 3 486.00 678.00 19.45% 5 148.00 - 984.00 -19.11%
31.05.2009 3 486.00 2 880.00 606.00 21.04% 4 300.00 - 814.00 -18.93%
30.04.2009 2 880.00 2 180.00 700.00 32.11% 3 451.00 - 571.00 -16.55%
31.03.2009 2 180.00 1 382.00 798.00 57.74% 2 454.00 - 274.00 -11.17%
28.02.2009 1 382.00 659.00 723.00 109.71% 1 626.00 - 244.00 -15.01%
31.01.2009 659.00 10 410.00 -9 751.00 -93.67% 790.00 - 131.00 -16.58%
31.12.2008 10 410.00 9 450.00 960.00 10.16% 10 576.00 - 166.00 -1.57%
30.11.2008 9 450.00 8 611.00 839.00 9.74% 9 393.00 57.00 0.61%
31.10.2008 8 611.00 7 836.00 775.00 9.89% 8 250.00 361.00 4.38%
30.09.2008 7 836.00 6 822.00 1 014.00 14.86% 7 241.00 595.00 8.22%
31.08.2008 6 822.00 6 071.00 751.00 12.37% 6 480.00 342.00 5.28%
31.07.2008 6 071.00 5 148.00 923.00 17.93% 5 661.00 410.00 7.24%
30.06.2008 5 148.00 4 300.00 848.00 19.72% 4 888.00 260.00 5.32%
31.05.2008 4 300.00 3 451.00 849.00 24.60% 4 077.00 223.00 5.47%
30.04.2008 3 451.00 2 454.00 997.00 40.63% 3 206.00 245.00 7.64%
31.03.2008 2 454.00 1 626.00 828.00 50.92% 2 404.00 50.00 2.08%
29.02.2008 1 626.00 790.00 836.00 105.82% 1 586.00 40.00 2.52%
31.01.2008 790.00 10 576.00 -9 786.00 -92.53% 802.00 -12.00 -1.50%
31.12.2007 10 576.00 9 393.00 1 183.00 12.59% 8 516.00 2 060.00 24.19%
30.11.2007 9 393.00 8 250.00 1 143.00 13.85% 7 606.00 1 787.00 23.49%
31.10.2007 8 250.00 7 241.00 1 009.00 13.93% 6 807.00 1 443.00 21.20%
30.09.2007 7 241.00 6 480.00 761.00 11.74% 6 069.00 1 172.00 19.31%
31.08.2007 6 480.00 5 661.00 819.00 14.47% 5 322.00 1 158.00 21.76%
31.07.2007 5 661.00 4 888.00 773.00 15.81% 4 661.00 1 000.00 21.45%
30.06.2007 4 888.00 4 077.00 811.00 19.89% 3 995.00 893.00 22.35%
31.05.2007 4 077.00 3 206.00 871.00 27.17% 3 211.00 866.00 26.97%
30.04.2007 3 206.00 2 404.00 802.00 33.36% 2 505.00 701.00 27.98%
31.03.2007 2 404.00 1 586.00 818.00 51.58% 1 868.00 536.00 28.69%
28.02.2007 1 586.00 802.00 784.00 97.76% 1 155.00 431.00 37.32%
31.01.2007 802.00 8 516.00 -7 714.00 -90.58% 560.00 242.00 43.21%
31.12.2006 8 516.00 7 606.00 910.00 11.96% 8 107.00 409.00 5.04%
30.11.2006 7 606.00 6 807.00 799.00 11.74% 7 315.00 291.00 3.98%
31.10.2006 6 807.00 6 069.00 738.00 12.16% 6 662.00 145.00 2.18%
30.09.2006 6 069.00 5 322.00 747.00 14.04% 5 980.00 89.00 1.49%
31.08.2006 5 322.00 4 661.00 661.00 14.18% 5 317.00 5.00 0.09%
31.07.2006 4 661.00 3 995.00 666.00 16.67% 4 684.00 -23.00 -0.49%
30.06.2006 3 995.00 3 211.00 784.00 24.42% 4 080.00 -85.00 -2.08%
31.05.2006 3 211.00 2 505.00 706.00 28.18% 3 398.00 - 187.00 -5.50%
30.04.2006 2 505.00 1 868.00 637.00 34.10% 2 652.00 - 147.00 -5.54%
31.03.2006 1 868.00 1 155.00 713.00 61.73% 1 967.00 -99.00 -5.03%
28.02.2006 1 155.00 560.00 595.00 106.25% 1 184.00 -29.00 -2.45%
31.01.2006 560.00 8 107.00 -7 547.00 -93.09% 503.00 57.00 11.33%
31.12.2005 8 107.00 7 315.00 792.00 10.83% 10 379.00 -2 272.00 -21.89%
30.11.2005 7 315.00 6 662.00 653.00 9.80% 9 339.00 -2 024.00 -21.67%
31.10.2005 6 662.00 5 980.00 682.00 11.40% 8 507.00 -1 845.00 -21.69%
30.09.2005 5 980.00 5 317.00 663.00 12.47% 7 690.00 -1 710.00 -22.24%
31.08.2005 5 317.00 4 684.00 633.00 13.51% 6 901.00 -1 584.00 -22.95%
31.07.2005 4 684.00 4 080.00 604.00 14.80% 6 032.00 -1 348.00 -22.35%
30.06.2005 4 080.00 3 398.00 682.00 20.07% 5 163.00 -1 083.00 -20.98%
31.05.2005 3 398.00 2 652.00 746.00 28.13% 4 129.00 - 731.00 -17.70%
30.04.2005 2 652.00 1 967.00 685.00 34.82% 3 177.00 - 525.00 -16.52%
31.03.2005 1 967.00 1 184.00 783.00 66.13% 2 212.00 - 245.00 -11.08%
28.02.2005 1 184.00 503.00 681.00 135.39% 1 386.00 - 202.00 -14.57%
31.01.2005 503.00 10 379.00 -9 876.00 -95.15% 603.00 - 100.00 -16.58%
31.12.2004 10 379.00 9 339.00 1 040.00 11.14% 8 773.00 1 606.00 18.31%
30.11.2004 9 339.00 8 507.00 832.00 9.78% 7 901.00 1 438.00 18.20%
31.10.2004 8 507.00 7 690.00 817.00 10.62% 7 101.00 1 406.00 19.80%
30.09.2004 7 690.00 6 901.00 789.00 11.43% 6 345.00 1 345.00 21.20%
31.08.2004 6 901.00 6 032.00 869.00 14.41% 5 605.00 1 296.00 23.12%
31.07.2004 6 032.00 5 163.00 869.00 16.83% 4 931.00 1 101.00 22.33%
30.06.2004 5 163.00 4 129.00 1 034.00 25.04% 4 166.00 997.00 23.93%
31.05.2004 4 129.00 3 177.00 952.00 29.97% 3 438.00 691.00 20.10%
30.04.2004 3 177.00 2 212.00 965.00 43.63% 2 692.00 485.00 18.02%
31.03.2004 2 212.00 1 386.00 826.00 59.60% 1 938.00 274.00 14.14%
29.02.2004 1 386.00 603.00 783.00 129.85% 1 271.00 115.00 9.05%
31.01.2004 603.00 8 773.00 -8 170.00 -93.13% 602.00 1.00 0.17%
31.12.2003 8 773.00 7 901.00 872.00 11.04% 7 858.00 915.00 11.64%
30.11.2003 7 901.00 7 101.00 800.00 11.27% 7 025.00 876.00 12.47%
31.10.2003 7 101.00 6 345.00 756.00 11.91% 6 215.00 886.00 14.26%
30.09.2003 6 345.00 5 605.00 740.00 13.20% 5 418.00 927.00 17.11%
31.08.2003 5 605.00 4 931.00 674.00 13.67% 4 868.00 737.00 15.14%
31.07.2003 4 931.00 4 166.00 765.00 18.36% 4 339.00 592.00 13.64%
30.06.2003 4 166.00 3 438.00 728.00 21.18% 3 645.00 521.00 14.29%
31.05.2003 3 438.00 2 692.00 746.00 27.71% 2 933.00 505.00 17.22%
30.04.2003 2 692.00 1 938.00 754.00 38.91% 2 271.00 421.00 18.54%
31.03.2003 1 938.00 1 271.00 667.00 52.48% 1 558.00 380.00 24.39%
28.02.2003 1 271.00 602.00 669.00 111.13% 960.00 311.00 32.40%
31.01.2003 602.00 7 858.00 -7 256.00 -92.34% 429.00 173.00 40.33%
31.12.2002 7 858.00 7 025.00 833.00 11.86% - - -
30.11.2002 7 025.00 6 215.00 810.00 13.03% - - -
31.10.2002 6 215.00 5 418.00 797.00 14.71% - - -
30.09.2002 5 418.00 4 868.00 550.00 11.30% - - -
31.08.2002 4 868.00 4 339.00 529.00 12.19% - - -
31.07.2002 4 339.00 3 645.00 694.00 19.04% - - -
30.06.2002 3 645.00 2 933.00 712.00 24.28% - - -
31.05.2002 2 933.00 2 271.00 662.00 29.15% - - -
30.04.2002 2 271.00 1 558.00 713.00 45.76% - - -
31.03.2002 1 558.00 960.00 598.00 62.29% - - -
28.02.2002 960.00 429.00 531.00 123.78% - - -
31.01.2002 429.00 - - - - - -

Graf jako obrázek

Daňové příjmy - majetkové daně - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Daňové příjmy - majetkové daně (Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB))
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Celkem (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - MFI (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha akciových fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Akcie a ostatní majetkové účasti (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty (Rozvahy obchodních bank ? pro komentář k vývoji v bankovní statistice)

Označení stránky: příjmy státního rozpočtu, daňové příjmy státu
?

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.