Zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2018 (aktuální znění)
  Zákon o důchodovém spoření byl zrušen zákonem č. 376/2015 Sb., Zákon o ukončení důchodového spoření ke dni 1.1.2018.
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 100 | § 101 - § 112 | Další stránka
  § 1 Základní ustanovení (1) Tento zákon upravuje důchodové spoření u penzijní společnosti, práva a povinnosti z důchodového spoření, nároky z důchodového spoření, pojištění důchodu u pojišťovny a výkon dohledu. (2) Důchodové spoření je ...
  § 2 (1) Účastníkem je pouze fyzická osoba, která má s penzijní společností uzavřenou smlouvu o důchodovém spoření zaregistrovanou v Centrálním registru smluv podle § 6. (2) Pro účely pojištění důchodu podle tohoto zákona je účastníkem označována ...
  § 3 Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) základním důchodovým pojištěním důchodové pojištění upravené zákonem o důchodovém pojištění, b) zaměstnavatelem fyzická nebo právnická osoba, organizační složka státu, služební úřad a další ...
  § 4 Vznik účasti na důchodovém spoření (1) Smlouvou o důchodovém spoření se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v důchodovém fondu nebo více těchto fondech podle tohoto zákona a sjednané strategie spoření
  § 5 Účast na důchodovém spoření zaniká a) dnem úmrtí účastníka nebo ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení účastníka za mrtvého (dále jen "úmrtí"), nebo b) dnem registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu uzavřené mezi účastníkem a ...
  § 6 Centrální registr smluv (1) Zřizuje se Centrální registr smluv jako informační systém veřejné správy. Jeho správcem a provozovatelem je Generální finanční ředitelství (dále jen "správce Centrálního registru"). (2) V Centrálním registru smluv se
  § 7 Poskytování údajů z Centrálního registru smluv (1) Správce Centrálního registru poskytuje České správě sociálního zabezpečení, okresním správám sociálního zabezpečení a orgánům sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a ...
  § 8 Poskytování údajů správci Centrálního registru (1) Česká správa sociálního zabezpečení a orgány sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti poskytují správci Centrálního registru údaje o datu ...
  § 9 Registrace smlouvy o důchodovém spoření (1) Penzijní společnost je povinna neprodleně předat jedno vyhotovení smlouvy o důchodovém spoření podle § 4 odst. 2 a 3 správci Centrálního registru. Pro předávání smluv podle věty první lze po dohodě ...
  § 10 Registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu (1) Pojišťovna uvedená v § 17 odst. 1 je povinna neprodleně předat jedno vyhotovení pojistné smlouvy o pojištění důchodu uzavřené s účastníkem správci Centrálního registru. (2) Správce ...
  § 11 Strategie spoření Účastník ve smlouvě o důchodovém spoření určí strategii spoření, kterou může kdykoliv ve spořící době měnit.
  § 12 Převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti (1) Účastník může převést své prostředky k jiné penzijní společnosti, pokud smlouvu o důchodovém spoření vypověděl, nebo uzavřel s penzijní společností dohodu o skončení smlouvy, a ...
  § 13 Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se prostředky účastníka pouze na a) úhradu jednorázového pojistného na pojištění důchodu podle § 14, nebo b) úhradu 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu podle § 15, c) úhradu prostředků ...
  § 14 zrušen
  § 15 Úhrada 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu a úhrada všech prostředků účastníka v souvislosti s převodem důchodových práv (1) Pokud účastník požádá o starobní důchod ze základního důchodového pojištění ve výši invalidního důchodu pro
  § 16 Úmrtí účastníka ve spořící době (1) Prostředky účastníka se v případě jeho úmrtí za trvání smlouvy o důchodovém spoření stávají předmětem dědictví. (2) Je-li dědicem fyzická osoba, která k datu úmrtí účastníka nedosáhla 18 let věku (dále jen ...
  § 17 Uzavření pojistné smlouvy o pojištění důchodu (1) Pojistnou smlouvu o pojištění důchodu může uzavřít pouze pojišťovna, která je podle zákona o pojišťovnictví oprávněna provozovat na území České republiky životní pojištění podle pojistného ...
  § 18 Druhy důchodů (1) Z pojistné smlouvy o pojištění důchodu vzniká při splnění podmínek stanovených tímto zákonem nárok na a) doživotní starobní důchod, b) doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let, c) ...
  § 19 Oprávněné osoby (1) Na důchod podle § 18 odst. 1 písm. a) má nárok pouze účastník. (2) Na důchod podle § 18 odst. 1 písm. b) má nárok účastník a po dobu 3 let ode dne jeho úmrtí osoba určená v pojistné smlouvě o pojištění důchodu. Takto lze ...
  § 20 Ukončení výplaty důchodu (1) Výplata důchodu z pojistné smlouvy o pojištění důchodu končí dnem úmrtí účastníka, pokud nevznikl nárok na výplatu jiné oprávněné osobě, smrtí oprávněné osoby, nebo uplynutím stanovené doby. (2) Došlo-li k převodu ...
  § 21 Nakládání s nároky S nároky na důchod z pojistné smlouvy o pojištění důchodu a jeho výplatu lze nakládat pouze způsobem, jakým lze nakládat s nároky na starobní důchod a jeho výplatu podle zákona o důchodovém pojištění.
  § 22 Podíly na výnosech a přebytcích pojistného (1) Pojišťovna je povinna nejméně 90 % výnosů z investování aktiv, jejichž zdrojem jsou technické rezervy vytvořené k závazkům z pojištění důchodu, každoročně použít k navýšení vyplácených důchodů nad
  § 23 Základní ustanovení (1) Nestanoví-li tento zákon jinak, řídí se podmínky provozování pojištění důchodu zákonem upravujícím pojišťovnictví. (2) Pojišťovna vede účetnictví tak, aby zdroje pro pojištění důchodu a pro ostatní životní pojištění ...
  § 24 Další povinnosti Pojišťovna předkládá České národní bance výkazy o provozování pojištění důchodu v rozsahu, formě a lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem.
  § 25 (1) Důchodové spoření může provozovat pouze penzijní společnost, které bylo uděleno povolení k činnosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a povolení k vytvoření důchodových fondů. (2) Penzijní společnost se při výkonu činnosti podle ...
  § 26 (1) Žádost o povolení k vytvoření důchodových fondů může podat pouze penzijní společnost. (2) Česká národní banka udělí povolení k vytvoření důchodových fondů, jestliže a) penzijní společnost 1. doloží ...
  § 27 O žádosti o povolení k vytvoření důchodových fondů rozhodne Česká národní banka do 6 měsíců ode dne jejího doručení.
  § 28 (1) Počáteční kapitál penzijní společnosti pro výkon činnosti, která zahrnuje také provozování důchodového spoření, činí nejméně 300 000 000 Kč. Počátečním kapitálem se rozumí součet splaceného základního kapitálu a ...
  § 29 (1) Penzijní společnost průběžně udržuje kapitál ve výši přiměřené prostředkům účastníků. (2) Kapitál penzijní společnosti, která provozuje důchodové spoření podle tohoto zákona, je roven alespoň součtu a) hodnoty 300 000 000 Kč zvýšené o 0,05
  § 30 zrušen
  § 31 Uchovávání dokumentů a záznamů (1) Penzijní společnost uchovává a) dokumenty týkající se důchodového spoření, včetně smluv a záznamů evidence podle § 70 až 74, b) záznamy komunikace se zájemcem o uzavření smlouvy o důchodovém spoření (dále jen
  § 32 Úplata penzijní společnosti (1) Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku v důchodovém fondu, jejíž výše musí být stanovena ve statutu důchodového fondu; tato úplata je tvořena a) úplatou za obhospodařování majetku v ...
  § 33 Poplatky (1) Penzijní společnost má kromě úplaty podle § 32 nárok pouze na jednorázové poplatky od účastníka za a) změnu strategie spoření podle § 11, b) převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti podle § 12, c) odeslání výpisu ...
  § 34 Výjimky z placení poplatků za změnu strategie spoření a za převod prostředků účastníka (1) Změna strategie spoření nebo převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti jsou bezplatné v případě, že prostředky účastníka byly umístěny a)
  § 35 Úplata za nabízení a zprostředkování důchodového spoření (1) Výše odměny podle § 32 odst. 2 písm. c) nesmí překročit 3,5 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí ...
  § 36 Náklady na uzavření smlouvy o důchodovém spoření Souhrnná výše všech nákladů vynaložených v průměru na uzavření jedné smlouvy o důchodovém spoření nesmí po odečtení odměny podle § 32 odst. 2 písm. c) překročit hodnotu 500 Kč.
  § 37 Náklady na propagaci a reklamu a jiné náklady na podporu prodeje Náklady penzijní společnosti vynaložené na propagaci a reklamu a jiné náklady na podporu prodeje nesmí za kalendářní rok překročit hodnotu tisícinásobku průměrné mzdy v národním ...
  § 38 Základní ustanovení (1) Depozitář důchodového fondu (dále jen "depozitář") eviduje majetek v důchodovém fondu a kontroluje, zda penzijní společnost nakládá s majetkem v důchodovém fondu v souladu s tímto zákonem, depozitářskou smlouvou, ...
  § 39 Činnost depozitáře (1) Depozitář a) zajišťuje úschovu majetku v důchodovém fondu nebo, pokud to povaha věci vylučuje, kontroluje stav tohoto majetku, b) eviduje a kontroluje pohyb veškerého majetku v důchodovém fondu, peněžních prostředků ...
  § 40 Povinnosti penzijní společnosti vůči depozitáři Penzijní společnost a) zřídí u depozitáře účty, které potřebuje k uložení veškerých peněžních prostředků v důchodovém fondu a pro přijímání pojistného na důchodové pojištění podle zákona o ...
  § 41 Pravidla jednání depozitáře (1) Jestliže depozitář při své činnosti zjistí skutečnost nasvědčující tomu, že penzijní společnost porušila tento zákon, statut důchodového fondu, smlouvu s účastníkem nebo depozitářskou smlouvu, neprodleně ...
  § 42 (1) Penzijní společnost shromažďuje peněžní prostředky do důchodového fondu z a) pojistného na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, b) prostředků účastníků ...
  § 43 Penzijní společnost, která provozuje důchodové spoření, vytvoří a obhospodařuje 4 důchodové fondy, a to a) důchodový fond státních dluhopisů podle § 46, b) konzervativní důchodový fond podle § 47, c) vyvážený důchodový fond podle § 48, d) ...
  § 44 (1) Název důchodového fondu obsahuje označení "důchodový fond státních dluhopisů", "konzervativní důchodový fond", "vyvážený důchodový fond" nebo "dynamický důchodový fond". (2) Osoba, která nemá povolení k vytvoření důchodových fondů, nesmí ...
  § 45 (1) Statut důchodového fondu je dokument, který obsahuje ve srozumitelné formě a) informace o způsobu investování důchodového fondu, b) další informace nezbytné pro účastníka k přesnému a správnému posouzení jeho rozhodnutí o umístění ...
  § 46 Důchodový fond státních dluhopisů (1) Důchodový fond státních dluhopisů investuje pouze do a) dluhopisů, jejichž emitentem je Česká republika nebo Česká národní banka, b) dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na ...
  § 47 Konzervativní důchodový fond (1) Konzervativní důchodový fond investuje pouze do a) dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, jejichž emitentem je členský stát nebo členský stát Organizace pro ...
  § 48 Vyvážený důchodový fond (1) Vyvážený důchodový fond investuje pouze do a) investičních nástrojů a vkladů, do kterých může investovat konzervativní důchodový fond; u investičních nástrojů podle § 47 odst. 1 písm. a) a d) se v případě vyváženého
  § 49 Dynamický důchodový fond (1) Dynamický důchodový fond investuje pouze do a) investičních nástrojů a vkladů, do kterých může investovat vyvážený důchodový fond; u investičních nástrojů podle § 47 odst. 1 písm. a) a d) se v případě dynamického ...
  § 50 Skladba majetku v důchodovém fondu (1) Důchodový fond investuje prostředky účastníka do aktiv přípustných podle § 46 až 49 při dodržení zásad rozložení rizika spojeného s investováním. (2) Důchodový fond nesmí investovat do investičních ...
  Stránka: § 1 - § 50 | § 51 - § 100 | § 101 - § 112 | Další stránka  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V