PENZIJNÍ SPOLEČNOST, ČÁST ČTVRTÁ

Zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2018 (aktuální znění)
  Zákon o důchodovém spoření byl zrušen zákonem č. 376/2015 Sb., Zákon o ukončení důchodového spoření ke dni 1.1.2018.  ČÁST ČTVRTÁ

  PENZIJNÍ SPOLEČNOST

  § 25

  (1) Důchodové spoření může provozovat pouze penzijní společnost, které bylo uděleno povolení k činnosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a povolení k vytvoření důchodových fondů.

  (2) Penzijní společnost se při výkonu činnosti podle tohoto zákona řídí pravidly stanovenými zákonem o doplňkovém penzijním spoření pro činnost penzijní společnosti, nestanoví-li tento zákon jinak.

  (3) Penzijní společnost vykonává činnost podle tohoto zákona s odbornou péčí.

  Povolení k vytvoření důchodových fondů

  § 26

  (1) Žádost o povolení k vytvoření důchodových fondů může podat pouze penzijní společnost.

  (2) Česká národní banka udělí povolení k vytvoření důchodových fondů, jestliže

  a) penzijní společnost


  1. doloží průhledný a nezávadný původ svého kapitálu ve výši stanovené tímto zákonem a tento kapitál vytváří podmínky pro řádné obhospodařování důchodových fondů a řádný výkon dalších činností penzijní společnosti,

  2. předloží plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty; požadavky na plán obchodní činnosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření se použijí obdobně ve vztahu k důchodovému spoření,

  3. má věcné, personální a organizační předpoklady pro obhospodařování všech důchodových fondů,

  b) vedoucí osoby penzijní společnosti splňují podmínky podle § 39 a 40 zákona o doplňkovém penzijním spoření,

  c) osoba, která bude depozitářem důchodového fondu, má vytvořeny věcné, organizační a personální předpoklady k plnění svých povinností a

  d) navržené statuty všech důchodových fondů splňují všechny předepsané náležitosti.

  (3) Povolení k vytvoření důchodových fondů se uděluje na dobu neurčitou.

  (4) Součástí výroku rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření důchodových fondů je schválení depozitáře důchodových fondů a statutů všech důchodových fondů. Změna depozitáře důchodového fondu podléhá předchozímu souhlasu České národní banky.

  (5) Žádost o povolení k vytvoření důchodových fondů se podává na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  § 27

  O žádosti o povolení k vytvoření důchodových fondů rozhodne Česká národní banka do 6 měsíců ode dne jejího doručení.

  Požadavky na kapitál

  § 28

  (1) Počáteční kapitál penzijní společnosti pro výkon činnosti, která zahrnuje také provozování důchodového spoření, činí nejméně 300 000 000 Kč. Počátečním kapitálem se rozumí součet splaceného základního kapitálu a splaceného emisního ážia.

  (2) Základní kapitál a emisní ážio lze splatit jen v penězích.

  § 29

  (1) Penzijní společnost průběžně udržuje kapitál ve výši přiměřené prostředkům účastníků.

  (2) Kapitál penzijní společnosti, která provozuje důchodové spoření podle tohoto zákona, je roven alespoň součtu

  a) hodnoty 300 000 000 Kč zvýšené o 0,05 % z hodnoty majetku v obhospodařovaných důchodových fondech, účastnických fondech a transformovaném fondu podle zákona o doplňkovém penzijním spoření převyšujícím 5 000 000 000 Kč; tento součet se nezvyšuje, dosáhne-li výše 700 000 000 Kč,

  b) 25 % ze součtu nákladů na odpisy hmotného a nehmotného majetku a správních nákladů penzijní společnosti za bezprostředně předcházející účetní období; pokud penzijní společnost vykonává činnost penzijní společnosti po dobu kratší než 1 rok, použije pro výpočet 25 % z hodnoty nákladů na odpisy hmotného a nehmotného majetku a správních nákladů uvedených v plánu obchodní činnosti,

  c) doplňkového kapitálu, který penzijní společnost drží ke krytí peněžních prostředků na účtu pro přijímání pojistného na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a prostředků účastníka převedených z jiného důchodového fondu,

  d) v případě, že provozuje i doplňkové penzijní spoření podle zákona o doplňkovém penzijním spoření doplňkového kapitálu, který penzijní společnost drží ke krytí peněžních prostředků na účtu pro přijímání příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních příspěvků a prostředků účastníka převedených z jiného účastnického fondu nebo z transformovaného fondu.

  (3) Do výpočtu podle odstavce 2 písm. a) se zahrne celá hodnota majetku ve všech důchodových fondech a ve všech účastnických fondech a transformovaném fondu podle zákona o doplňkovém penzijním spoření obhospodařovaných penzijní společností.

  § 30

  zrušen

  § 31

  Uchovávání dokumentů a záznamů

  (1) Penzijní společnost uchovává

  a) dokumenty týkající se důchodového spoření, včetně smluv a záznamů evidence podle § 70 až 74,

  b) záznamy komunikace se zájemcem o uzavření smlouvy o důchodovém spoření (dále jen "zájemce o důchodové spoření") nebo účastníkem týkající se důchodového spoření.

  (2) Penzijní společnost uchovává

  a) dokumenty podle odstavce 1 písm. a) po celou dobu trvání závazkového vztahu a po jeho skončení ještě po dobu nejméně 20 let,

  b) záznamy komunikace podle odstavce 1 písm. b) po celou dobu trvání závazkového vztahu a po jeho skončení ještě po dobu nejméně 5 let, nebo po dobu nejméně 5 let od poslední komunikace se zájemcem.

  To platí i pro osobu, které bylo povolení k činnosti penzijní společnosti odňato, jakož i pro jejího právního nástupce.

  § 32

  Úplata penzijní společnosti

  (1) Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku v důchodovém fondu, jejíž výše musí být stanovena ve statutu důchodového fondu; tato úplata je tvořena

  a) úplatou za obhospodařování majetku v důchodových fondech,

  b) u konzervativního důchodového fondu, vyváženého důchodového fondu a dynamického důchodového fondu úplatou za zhodnocení majetku v těchto důchodových fondech.

  (2) Z úplaty se hradí veškeré náklady, které hradí penzijní společnost v souvislosti s důchodovým spořením třetím osobám, zejména

  a) úplata za výkon činnosti depozitáře důchodového fondu a auditora,

  b) poplatky hrazené bance,

  c) odměna jiným osobám než penzijní společnosti za výkon činností podle § 91,

  d) poplatky hrazené osobě provádějící vypořádání obchodů s investičními nástroji, převodním místům, obchodníkům s cennými papíry,

  e) náklady na propagaci a reklamu,

  f) náklady na zprostředkování smluv o důchodovém spoření.

  (3) Výše úplaty podle odstavce 1 písm. a) nesmí překročit

  a) 0,3 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v důchodovém fondu státních dluhopisů,

  b) 0,4 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v konzervativním důchodovém fondu; takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto důchodového fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem,

  c) 0,5 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu ve vyváženém důchodovém fondu; takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto důchodového fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování,

  d) 0,6 % z průměrné roční hodnoty fondového vlastního kapitálu v dynamickém důchodovém fondu; takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto důchodového fondu na nákup, prodej a držení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem.

  (4) Průměrná roční hodnota fondového vlastního kapitálu v každém důchodovém fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu důchodového fondu za každý den příslušného období.

  (5) Výše úplaty podle odstavce 1 písm. b) je nejvýše 10 % z rozdílu průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty důchodové jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku důchodového fondu vynásobené průměrným ročním počtem důchodových jednotek.

  (6) Penzijní společnost nemá nárok na úplatu podle odstavce 1 písm. b) v případě, že průměrná roční hodnota důchodové jednotky důchodového fondu v příslušném období byla rovna nebo nižší než nejvyšší průměrná roční hodnota důchodové jednotky v letech předcházejících příslušnému období od vzniku důchodového fondu.

  (7) Za období kratší než 1 rok náleží penzijní společnosti úplata podle odstavce 1 písm. b), pokud průměrná hodnota důchodové jednotky důchodového fondu od počátku roku ke dni ukončení smlouvy o důchodovém spoření byla vyšší než nejvyšší průměrná roční hodnota důchodové jednotky v předchozích letech od vzniku důchodového fondu.

  (8) Průměrná hodnota důchodové jednotky důchodového fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot důchodových jednotek důchodového fondu za každý den příslušného období.

  § 33

  Poplatky

  (1) Penzijní společnost má kromě úplaty podle § 32 nárok pouze na jednorázové poplatky od účastníka za

  a) změnu strategie spoření podle § 11,

  b) převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti podle § 12,

  c) odeslání výpisu důchodového spoření častěji než jednou ročně,

  d) poskytování informací jiným způsobem, než stanoví tento zákon.

  (2) Výše poplatku za změnu strategie spoření podle odstavce 1 písm. a), která musí odrážet účelně vynaložené náklady na její provedení, činí nejvýše 500 Kč.

  (3) Výše poplatku podle odstavce 1 písm. b) činí nejvýše 800 Kč.

  (4) Poplatek za převod podle odstavce 1 písm. b) hradí účastník. Tento poplatek není hrazen z prostředků účastníka evidovaných na osobním důchodovém účtu. Započtení tohoto poplatku proti převáděným prostředkům účastníka není přípustné.

  (5) Výše poplatku za úkony podle odstavce 1 písm. c) a d) musí odrážet účelně vynaložené náklady na jejich provedení.

  § 34

  Výjimky z placení poplatků za změnu strategie spoření a za převod prostředků účastníka

  (1) Změna strategie spoření nebo převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti jsou bezplatné v případě, že prostředky účastníka byly umístěny

  a) v důchodovém fondu, v jehož statutu došlo ke změnám způsobu investování, investičních cílů nebo zvýšení úplaty,

  b) v důchodovém fondu, jehož obhospodařování bylo převedeno na jinou penzijní společnost podle § 58,

  c) ve slučovaných důchodových fondech podle § 60,

  d) v důchodovém fondu penzijní společnosti, která se slučuje s jinou penzijní společností podle § 64 zákona o doplňkovém penzijním spoření.

  (2) Penzijní společnost může zpoplatnit změnu strategie spoření nebo převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti v případě, že účastník požádá o tyto změny po uplynutí 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o

  a) schválení změny statutu důchodového fondu,

  b) povolení k převodu obhospodařování všech důchodových fondů podle § 58,

  c) povolení sloučení důchodových fondů podle § 60 až 62,

  d) schválení sloučení penzijních společností, nebo

  e) nařízení převodu obhospodařování důchodových fondů podle § 99.

  (3) Převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti je bezplatný, pokud od vzniku účasti na důchodovém spoření u penzijní společnosti do dne doručení výpovědi nebo uzavření dohody o skončení smlouvy uplynulo více než 5 let.

  (4) Je-li změna strategie spoření provedena pouze jednou za rok, je bezplatná.

  § 35

  Úplata za nabízení a zprostředkování důchodového spoření

  (1) Výše odměny podle § 32 odst. 2 písm. c) nesmí překročit 3,5 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku podle zákona o zaměstnanosti za uzavření jedné smlouvy o důchodovém spoření. Rozhodným okamžikem pro výpočet odměny je den uzavření smlouvy o důchodovém spoření.

  (2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro změnu smlouvy.

  § 36

  Náklady na uzavření smlouvy o důchodovém spoření

  Souhrnná výše všech nákladů vynaložených v průměru na uzavření jedné smlouvy o důchodovém spoření nesmí po odečtení odměny podle § 32 odst. 2 písm. c) překročit hodnotu 500 Kč.

  § 37

  Náklady na propagaci a reklamu a jiné náklady na podporu prodeje

  Náklady penzijní společnosti vynaložené na propagaci a reklamu a jiné náklady na podporu prodeje nesmí za kalendářní rok překročit hodnotu tisícinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona o zaměstnanosti za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Do limitu podle věty první se nezahrnují náklady, které penzijní společnost vynaložila na propagaci a reklamu a podporu prodeje v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením.
  Zpět na obsah zákona  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V