ČÁST JEDENÁCTÁ

Zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2018 (aktuální znění)
  Zákon o důchodovém spoření byl zrušen zákonem č. 376/2015 Sb., Zákon o ukončení důchodového spoření ke dni 1.1.2018.  ČÁST JEDENÁCTÁ

  PŘESTUPKY

  § 100

  Přestupky fyzických osob

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona, nebo

  b) v rozporu s § 44 odst. 2 použije označení "důchodový fond" nebo jiné zaměnitelné označení.

  (2) Fyzická osoba, která vytváří nebo šíří důchodové doporučení, se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností při vytváření nebo šíření důchodového doporučení podle § 88.

  (3) Fyzická osoba podléhající dohledu podle tohoto zákona se dopustí přestupku tím, že neprovede ve lhůtě stanovené Českou národní bankou opatření k nápravě podle § 95.

  (4) Nucený správce penzijní společnosti se dopustí přestupku tím, že

  a) nepřijme neprodleně opatření k nápravě nedostatků v činnosti penzijní společnosti, nebo


  b) nezajistí ochranu práv účastníků a jiných oprávněných osob.

  (5) Fyzická osoba jako osoba uvedená v § 108 se dopustí přestupku tím, že nezachová mlčenlivost o skutečnostech týkajících se účastníků důchodového spoření.

  (6) Za přestupek podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

  § 101

  Přestupky penzijní společnosti

  (1) Penzijní společnost se dopustí přestupku tím, že

  a) uzavře smlouvu o důchodovém spoření v rozporu s § 4 odst. 2, 3 a 6,

  b) nepředá neprodleně vyhotovení smlouvy o důchodovém spoření podle § 9 odst. 1,

  c) nenabídne strategii spoření podle § 11 odst. 2,

  d) nezabezpečí umístění prostředků účastníka podle § 11 odst. 3,

  e) neinformuje účastníka podle § 11 odst. 4,

  f) nevyhoví žádosti účastníka podle § 11 odst. 5,

  g) nepřevede prostředky účastníka podle § 12 odst. 4,

  h) neuhradí jednorázové pojistné na pojištění důchodu způsobem podle § 14,

  i) nepřevede 60 % prostředků účastníka do státního rozpočtu podle § 15,

  j) v případě úmrtí účastníka ve spořící době postupuje v rozporu s § 16,

  k) nesplní některou z povinností podle § 24,

  l) nevykonává činnost s odbornou péčí podle § 25 odst. 3,

  m) neudržuje vlastní kapitál ve výši podle § 29 odst. 1,

  n) neuchovává dokumenty a záznamy podle § 31,

  o) stanoví úplatu za obhospodařování nebo zhodnocení v rozporu s § 32,

  p) účtuje poplatek v rozporu s § 33 nebo 34,

  q) poskytne úplatu v rozporu s § 35,

  r) vynaloží náklady na marketing v rozporu s § 37,

  s) v případě zániku závazku z depozitářské smlouvy nesplní některou z povinností podle § 38 odst. 8,

  t) nesplní některou z povinností vůči depozitáři podle § 40,

  u) neumístí peněžní prostředky nebo je umístí v rozporu s § 42 odst. 1,

  v) v rozporu s § 45 odst. 2 se neřídí schváleným statutem důchodového fondu,

  w) neaktualizuje průběžně údaje uvedené ve statutu důchodového fondu podle § 45 odst. 3,

  x) neuveřejní statut důchodového fondu nebo jeho změnu podle § 45 odst. 4, nebo

  y) nepředloží statut důchodového fondu nebo jeho změnu k předchozímu schválení České národní bance podle § 45 odst. 5.

  (2) Penzijní společnost se dopustí přestupku dále tím, že

  a) investuje majetek v důchodovém fondu státních dluhopisů v rozporu s § 46,

  b) investuje majetek v konzervativním důchodovém fondu v rozporu s § 47,

  c) investuje majetek ve vyváženém důchodovém fondu v rozporu s § 48,

  d) investuje majetek v dynamickém důchodovém fondu v rozporu s § 49,

  e) nedodrží skladbu majetku v důchodovém fondu podle § 50,

  f) nepoužívá vnitřní postupy pro kontrolu rizik podle § 51,

  g) nedodrží podmínky sjednávání finančních derivátů podle § 52,

  h) nedodrží investiční limity podle § 53,

  i) investuje do cenných papírů kolektivního investování v rozporu s § 54,

  j) nabude podíly na jiných osobách nebo emisích investičních nástrojů v rozporu s § 55,

  k) nakládá s majetkem v důchodovém fondu v rozporu s § 57,

  l) převede obhospodařování důchodového fondu v rozporu s § 58 odst. 1,

  m) nepodá žádost o sloučení důchodových fondů podle § 61 odst. 1,

  n) neuveřejní rozhodnutí podle § 61 odst. 3,

  o) nesplní některou z povinností při oceňování majetku a závazků v důchodovém fondu podle § 63,

  p) nesplní některou z povinností při obhospodařování majetku v důchodovém fondu podle § 64,

  q) nesplní některou z povinností při účtování o majetku v důchodovém fondu podle § 66,

  r) v rozporu s § 67 nevypracuje, neuveřejní nebo nezašle výroční nebo pololetní zprávu,

  s) neuveřejní informace podle § 68,

  t) neinformuje Českou národní banku podle § 69,

  u) nevede osobní důchodový účet podle § 70,

  v) neeviduje na osobním důchodovém účtu údaje podle § 71 a 74,

  w) v rozporu s § 73 nevypočítá a neuveřejní hodnotu fondového vlastního kapitálu a aktuální hodnotu důchodové jednotky,

  x) jedná v rozporu s § 75,

  y) poruší některý ze zákazů podle § 76, nebo

  z) jedná při komunikaci se zájemcem o důchodové spoření nebo účastníkem v rozporu s § 78 až 81.

  (3) Penzijní společnost se dopustí přestupku dále tím, že

  a) informuje účastníka v rozporu s § 82 až 84,

  b) nevyžaduje od účastníka informace nebo je vyžaduje v rozporu s § 85,

  c) nesplní některou z povinností podle § 90,

  d) v rozporu s § 92 odst. 8 nezajistí, že osoby uvedené v § 91 při provozování činností podle § 91 odst. 1 dodržují pravidla pro provozování těchto činností podle tohoto zákona.

  (4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč.

  § 102

  Přestupky depozitáře

  (1) Depozitář se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 38 odst. 1 neeviduje majetek v důchodovém fondu nebo nekontroluje, zda penzijní společnost nakládá s majetkem v důchodovém fondu v souladu s tímto zákonem a statutem důchodového fondu,

  b) neinformuje Českou národní banku nebo penzijní společnost o skutečnostech podle § 38 odst. 7,

  c) nesplní některou z povinností podle § 39, nebo

  d) poruší některé z pravidel jednání depozitáře podle § 41.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

  § 103

  Přestupky pojišťovny

  (1) Pojišťovna se dopustí přestupku tím, že

  a) nepředá neprodleně vyhotovení pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle § 10 odst. 1 nebo v rozporu s § 17 odst. 2 pojistnou smlouvu o pojištění důchodu neuzavře,

  b) uzavře pojistnou smlouvu o pojištění důchodu v rozporu s § 17 odst. 1 nebo 2,

  c) v rozporu s § 17 odst. 3 vypoví nebo odstoupí od pojistné smlouvy o pojištění důchodu,

  d) v rozporu s § 17 odst. 6 umožní zprostředkování pojistné smlouvy o pojištění důchodu,

  e) nevyplácí důchod podle § 18 odst. 2 nebo 3,

  f) použije podíly na výnosech nebo nespotřebovanou část pojistného v rozporu s § 22, nebo

  g) nesplní některou z povinností podle § 24.

  (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč.

  § 104

  Další přestupky

  (1) Penzijní společnost nebo depozitář se dopustí přestupku tím, že poruší depozitářskou smlouvu uzavřenou podle § 38.

  (2) Investiční zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry,, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, obchodníka s cennými papíry nebo penzijní společnosti se dopustí přestupku tím, že

  a) přijme odměnu stanovenou v rozporu s § 35,

  b) nevykonává činnost podle § 91 s odbornou péčí podle § 92 odst. 1,

  c) vykonává činnost v rozporu s § 91 odst. 3,

  d) při výkonu své činnosti poruší některou z povinností podle § 76 až 90 ve spojení s § 92 odst. 2,

  e) nezavede nebo neudržuje uspořádání, postupy, opatření nebo pravidla vnitřní kontroly podle § 92 odst. 3,

  f) nevede evidenci podle § 92 odst. 4 a 5,

  g) neuchovává dokumenty podle § 92 odst. 6, nebo

  h) nedodrží kontrolní a bezpečnostní opatření pro zpracování a evidenci informací podle § 93,

  i) nezachová mlčenlivost o skutečnostech týkajících se účastníků důchodového spoření podle § 108.

  (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

  b) zatají nebo uvede nesprávný údaj v žádosti o povolení nebo souhlas podle tohoto zákona,

  c) v rozporu s § 44 odst. 2 použije označení "důchodový fond" nebo jiné zaměnitelné označení, nebo

  d) jako zaměstnavatel poruší zákaz podle § 4 odst. 7,

  e) poruší zákaz podle § 17 odst. 6,

  f) poruší zákaz podle § 111 odst. 3.

  (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která vytváří nebo šíří důchodové doporučení se dopustí přestupku tím, že poruší některou z povinností stanovenou pro tvorbu nebo šíření důchodového doporučení podle § 88 nebo § 89.

  (5) Banka nebo zahraniční banka, které přestaly pro důchodový fond vykonávat činnost depozitáře, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 38 odst. 9 umožní nakládání s peněžními prostředky na účtu důchodového fondu, pro který přestaly vykonávat činnost depozitáře, nebo v rozporu s § 38 odst. 10 vydají peněžní prostředky nebo majetek důchodového fondu, pro který přestaly vykonávat činnost depozitáře.

  (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu podle tohoto zákona se dopustí přestupku tím, že neprovede ve lhůtě stanovené Českou národní bankou opatření k nápravě podle § 95.

  (7) Za přestupek podle odstavců 1 až 6 lze uložit pokutu do 10 000 000 Kč.

  § 105

  Společné ustanovení k přestupkům

  Přestupky podle tohoto zákona projednává Česká národní banka.
  Zpět na obsah zákona  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V