VZNIK A ZÁNIK ÚČASTI NA DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ, ČÁST DRUHÁ

Zákon o důchodovém spoření č. 426/2011 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2018 (aktuální znění)
  Zákon o důchodovém spoření byl zrušen zákonem č. 376/2015 Sb., Zákon o ukončení důchodového spoření ke dni 1.1.2018.  ČÁST DRUHÁ

  VZNIK A ZÁNIK ÚČASTI NA DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ

  § 4

  Vznik účasti na důchodovém spoření

  (1) Smlouvou o důchodovém spoření se penzijní společnost zavazuje shromažďovat a obhospodařovat prostředky účastníka v důchodovém fondu nebo více těchto fondech podle tohoto zákona a sjednané strategie spoření a převádět prostředky účastníka za podmínek a způsobem stanoveným tímto zákonem.

  (2) Smlouva o důchodovém spoření musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny identifikační údaje účastníka, identifikační údaje penzijní společnosti, účet vedený u depozitáře důchodového fondu pro příjem plateb pojistného na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a datum uzavření smlouvy.

  (3) Od smlouvy o důchodovém spoření, která byla zaregistrována v Centrálním registru smluv podle § 6, nemůže penzijní společnost ani účastník odstoupit, vypovědět ji ani uzavřít dohodu o jejím skončení, s výjimkou výpovědi účastníka nebo dohody o skončení smlouvy za účelem převodu prostředků účastníka podle § 12. V případě výpovědi účastníka nebo dohody o skončení smlouvy končí její platnost dnem zaregistrování další smlouvy o důchodovém spoření podle § 12 odst. 3.

  (4) Smlouvu o důchodovém spoření lze uzavřít pouze s jednou penzijní společností, s výjimkou převodu prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti podle § 12.

  (5) Zaměstnavatel nesmí ovlivňovat zaměstnance při výběru penzijní společnosti, ani nesmí přijmout úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu v souvislosti s uzavřením smlouvy o důchodovém spoření zaměstnancem.

  § 5

  Účast na důchodovém spoření zaniká


  a) dnem úmrtí účastníka nebo ke dni právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení účastníka za mrtvého (dále jen "úmrtí"), nebo

  b) dnem registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu uzavřené mezi účastníkem a pojišťovnou podle § 17 v Centrálním registru smluv.

  § 6

  Centrální registr smluv

  (1) Zřizuje se Centrální registr smluv jako informační systém veřejné správy. Jeho správcem a provozovatelem je Generální finanční ředitelství (dále jen "správce Centrálního registru").

  (2) V Centrálním registru smluv se evidují údaje o účasti

  a) fyzických osob na důchodovém spoření,

  b) penzijních společností na důchodovém spoření a

  c) pojišťoven na důchodovém spoření.

  (3) Centrální registr smluv pro účely evidence podle odstavce 2 vede tyto údaje v rozsahu:

  a) identifikační údaje účastníka,

  b) identifikační údaje penzijní společnosti,

  c) identifikační údaje pojišťovny,

  d) informace o smlouvě o důchodovém spoření, kterými jsou datum uzavření smlouvy a identifikační údaje penzijní společnosti,

  e) datum vzniku účasti na důchodovém spoření,

  f) informace o pojistné smlouvě o pojištění důchodu, kterými jsou datum uzavření smlouvy a identifikační údaje pojišťovny,

  g) datum registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu,

  h) druh vypláceného důchodu,

  i) datum přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění,

  j) datum úmrtí účastníka nebo pojištěného z pojistné smlouvy o pojištění důchodu.

  § 7

  Poskytování údajů z Centrálního registru smluv

  (1) Správce Centrálního registru poskytuje České správě sociálního zabezpečení, okresním správám sociálního zabezpečení a orgánům sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti pro výkon jejich působnosti všechny údaje, které v Centrálním registru smluv vede. Správce Centrálního registru poskytuje České národní bance údaje pro potřebu výkonu dohledu v oblasti důchodového spoření.

  (2) Správce Centrálního registru poskytuje penzijní společnosti, která uzavřela smlouvu o důchodovém spoření, pro výkon její činnosti podle tohoto zákona údaje v rozsahu:

  a) identifikační údaje účastníka,

  b) datum vzniku účasti na důchodovém spoření,

  c) datum přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění,

  d) datum registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu,

  e) identifikační údaje pojišťovny, která uzavřela pojistnou smlouvu o pojištění důchodu, a účet pojišťovny k úhradě prostředků podle § 14,

  f) datum úmrtí účastníka,

  g) datum registrace další smlouvy o důchodovém spoření podle § 9 a 12,

  h) identifikační údaje penzijní společnosti, která uzavřela další smlouvu podle § 9 a 12.

  (3) Správce Centrálního registru poskytuje pojišťovně, která uzavřela pojistnou smlouvu o pojištění důchodu, pro výkon její působnosti podle tohoto zákona údaje v rozsahu:

  a) identifikační údaje účastníka,

  b) identifikační údaje penzijní společnosti, která uzavřela smlouvu o důchodovém spoření, ze které má být provedena úhrada prostředků podle § 14,

  c) datum zániku účasti na důchodovém spoření,

  d) datum přiznání starobního důchodu ze základního důchodového pojištění,

  e) datum úmrtí pojištěného z pojistné smlouvy o pojištění důchodu,

  f) datum registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu.

  (4) Správce Centrálního registru poskytuje údaje podle odstavců 1 až 4 způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (5) Z poskytovaných údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

  § 8

  Poskytování údajů správci Centrálního registru

  (1) Česká správa sociálního zabezpečení a orgány sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva spravedlnosti poskytují správci Centrálního registru údaje o datu přiznání starobního důchodu účastníkovi.

  (2) Správci Centrálního registru jsou poskytovány z informačního systému cizinců tyto údaje v rozsahu:

  a) příjmení,

  b) jméno, popřípadě jména,

  c) rodné číslo,

  d) druh pobytu,

  e) datum počátku a ukončení pobytu na území České republiky,

  f) datum úmrtí.

  (3) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

  (4) Údaje podle odstavců 1 až 3 jsou správci Centrálního registru poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (5) Z poskytovaných údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

  § 9

  Registrace smlouvy o důchodovém spoření

  (1) Penzijní společnost je povinna neprodleně předat jedno vyhotovení smlouvy o důchodovém spoření podle § 4 odst. 2 a 3 správci Centrálního registru. Pro předávání smluv podle věty první lze po dohodě penzijní společnosti a správce Centrálního registru využít způsob umožňující dálkový přístup.

  (2) Správce Centrálního registru smluv ověří, zda fyzická osoba, která smlouvu o důchodovém spoření uzavřela, splňuje podmínky podle § 2 nebo zda je již účastníkem na základě registrace jiné smlouvy o důchodovém spoření. Splňuje-li fyzická osoba podmínky účasti na důchodovém spoření, správce Centrálního registru smlouvu o důchodovém spoření zaregistruje k prvnímu dni druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla smlouva doručena správci Centrálního registru. Je-li fyzická osoba již účastníkem důchodového spoření, zaregistruje správce Centrálního registru další smlouvu o důchodovém spoření způsobem uvedeným v § 12 odst. 3.

  (3) Správce Centrálního registru oznámí písemně datum registrace první smlouvy o důchodovém spoření penzijní společnosti a účastníkovi. Datum registrace další smlouvy o důchodovém spoření podle odstavce 2 správce Centrálního registru oznámí písemně penzijní společnosti, která uzavřela naposledy registrovanou smlouvu o důchodovém spoření, penzijní společnosti, která uzavřela další smlouvu o důchodovém spoření, která je předmětem registrace, a účastníkovi. Správce Centrálního registru může namísto písemného oznamování registrace smluv penzijní společnosti zvolit způsob umožňující dálkový přístup.

  (4) Správce Centrálního registru smlouvu o důchodovém spoření nezaregistruje v případě, že fyzická osoba nesplňuje podmínky podle § 2 nebo nejsou-li splněny podmínky pro registraci další smlouvy o důchodovém spoření podle § 12 odst. 3. Toto rozhodnutí oznámí písemně s odůvodněním penzijní společnosti, která smlouvu o důchodovém spoření k registraci předložila, a fyzické osobě nebo účastníkovi, kteří smlouvu o důchodovém spoření uzavřeli. Dnem vydání tohoto rozhodnutí smlouva o důchodovém spoření zaniká od počátku. Správce Centrálního registru může namísto písemného oznamování rozhodnutí penzijní společnosti zvolit způsob umožňující dálkový přístup.

  (5) Účastník je povinen neprodleně sdělit každému svému zaměstnavateli, který za něj odvádí pojistné na důchodové pojištění podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, datum vzniku účasti na důchodovém spoření.

  § 10

  Registrace pojistné smlouvy o pojištění důchodu

  (1) Pojišťovna uvedená v § 17 odst. 1 je povinna neprodleně předat jedno vyhotovení pojistné smlouvy o pojištění důchodu uzavřené s účastníkem správci Centrálního registru.

  (2) Správce Centrálního registru ověří, zda účastník důchodového spoření, který pojistnou smlouvu o pojištění důchodu uzavřel, nemá již registrovanou jinou pojistnou smlouvu o pojištění důchodu, a zda byl účastníkovi důchodového spoření přiznán starobní důchod ze základního důchodového pojištění. Jsou-li splněny podmínky uvedené ve větě první, zaregistruje správce Centrálního registru pojistnou smlouvu o pojištění důchodu, a to k prvnímu dni druhého kalendář ního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla pojistná smlouva doručena správci Centrálního registru.

  (3) Správce Centrálního registru ve lhůtě podle odstavce 2 rozhodne, že pojistnou smlouvu o pojištění důchodu nezaregistruje, není-li splněna některá z podmínek uvedených v odstavci 2. Toto rozhodnutí bez zbytečného odkladu zašle pojišťovně a pojištěnému, kteří pojistnou smlouvu o pojištění důchodu uzavřeli. Dnem vydání tohoto rozhodnutí smlouva zaniká od počátku.

  § 11

  Strategie spoření

  Účastník ve smlouvě o důchodovém spoření určí strategii spoření, kterou může kdykoliv ve spořící době měnit.

  § 12

  Převod prostředků účastníka k jiné penzijní společnosti

  (1) Účastník může převést své prostředky k jiné penzijní společnosti, pokud smlouvu o důchodovém spoření vypověděl, nebo uzavřel s penzijní společností dohodu o skončení smlouvy, a uzavřel další smlouvu o důchodovém spoření.

  (2) Převod prostředků podle odstavce 1 může penzijní společnost podmínit zaplacením poplatku podle § 33.

  (3) Správce Centrálního registru zaregistruje další smlouvu o důchodovém spoření podle odstavce 1, pokud jsou splněny podmínky pro její registraci, až po oznámení penzijní společnosti o uhrazení poplatku za převod prostředků nebo po oznámení, že se poplatek nehradí. Toto oznámení je penzijní společnost povinna učinit písemně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl poplatek uhrazen, nebo v případě, že se poplatek nehradí, od doručení výpovědi smlouvy o důchodovém spoření nebo uzavření dohody o skončení smlouvy podle odstavce 1.

  (4) Penzijní společnost je povinna převést prostředky účastníka k jiné penzijní společnosti do 1 měsíce ode dne oznámení správce Centrálního registru, že další smlouvu o důchodovém spoření zaregistroval.
  Zpět na obsah zákona  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V