Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2015 (aktuální znění)
  § 1 (1) Tento zákon upravuje a) právní poměry státních zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu, b) organizační věci státní služby (dále jen "služba"), c) služební vztahy státních zaměstnanců, d) odměňování státních zaměstnanců
  § 2 (1) Tento zákon se nevztahuje na a) člena vlády, jeho poradce a na zaměstnance, který vykonává další činnosti pro člena vlády, včetně zaměstnance zařazeného v kabinetu člena vlády, b) vedoucího Úřadu vlády České republiky (dále jen "Úřad ...
  § 3 Správní úřad Správním úřadem pro účely tohoto zákona je ministerstvo a jiný správní úřad, jestliže je zřízen zákonem a je zákonem výslovně označen jako správní úřad nebo orgán státní správy.
  § 4 Služební úřad, služební působiště a nadřízený služební úřad (1) Správní úřad je pro účely tohoto zákona služebním úřadem. (2) Služebním úřadem jsou dále státní orgán nebo právnická osoba, o kterých tak stanoví jiný zákon. (3) Služebním ...
  § 5 Služba a obory služby (1) Služba zahrnuje a) přípravu návrhů právních předpisů a zajišťování právní činnosti, b) přípravu mezinárodních smluv a předpisů Evropské unie nebo jiné mezinárodní organizace, c) přípravu návrhů koncepcí, strategií a ...
  § 6 Státní zaměstnanec Státním zaměstnancem je fyzická osoba, která byla přijata do služebního poměru a zařazena na služební místo nebo jmenována na služební místo představeného k výkonu některé z činností uvedených v § 5.
  § 7 Služební označení státního zaměstnance (1) Státnímu zaměstnanci přísluší služební označení. (2) Pro služební místo státního zaměstnance se stanoveným a) středním vzděláním s výučním listem je služební označení referent, b) středním vzděláním s ...
  § 8 Služební označení státních zaměstnanců v zahraniční službě (1) Vedle služebního označení lze státnímu zaměstnanci, který vykonává službu na služebním působišti mimo území České republiky (dále jen "zahraniční služba"), přiznat nebo propůjčit ...
  § 9 Představený (1) Představeným je státní zaměstnanec, který je oprávněn vést podřízené státní zaměstnance, ukládat jim služební úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat výkon jejich služby a dávat jim k tomu příkazy. Za představeného se za ...
  § 10 Služební orgán (1) Služebním orgánem je a) vláda nebo ministr vnitra na základě pověření vlády vůči náměstkovi ministra vnitra pro státní službu (dále jen "náměstek pro státní službu"), b) vláda nebo pověřený člen vlády vůči vedoucímu ...
  § 11 (1) Služební předpis stanoví organizační věci služby. (2) Služební předpis se vydává písemně. (3) Služební předpis je pro státního zaměstnance závazný; služební předpis je závazný i pro zaměstnance v pracovním poměru ...
  § 12 (1) Služební předpis nesmí být v rozporu s právním předpisem nebo služebním předpisem vydaným služebním orgánem v nadřízeném služebním úřadu nebo náměstkem pro státní službu. (2) Je-li služební předpis v rozporu s právním předpisem a má-li ...
  § 13 Ministerstvo vnitra (1) Ministerstvo vnitra a) připravuje návrh systemizace služebních míst (dále jen "systemizace") na základě návrhů služebních orgánů a vyhodnocuje její dodržování, b) koordinuje zpracování návrhů organizačních struktur ...
  § 14 Vedoucí služebního úřadu (1) Vedoucí služebního úřadu řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a vedoucího podřízeného služebního úřadu. (2) Vedoucí ...
  § 15 Státní tajemník (1) Služební místo státního tajemníka se zřizuje v ministerstvu a v Úřadu vlády. Státní tajemník má postavení náměstka pro řízení sekce. (2) Státní tajemník řídí činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, ...
  § 16 Zvláštní ustanovení o plnění některých úkolů služebního úřadu Nadřízený služební úřad plní v organizačních věcech služby, služebních vztahů státních zaměstnanců a pracovněprávních vztahů zaměstnanců ve správním úřadu úkoly za služební úřad, v ...
  § 17 Systemizace (1) Systemizace vychází ze závazných pravidel pro organizaci služebních úřadů tak, aby byl zajištěn řádný výkon působnosti služebního úřadu, a stanoví pro každý služební úřad a) počet služebních míst státních zaměstnanců, kteří ...
  § 18 Změna systemizace Změna systemizace poté, co nabyla účinnosti, je-li jejím důsledkem změna počtu služebních míst, objemu prostředků na platy státních zaměstnanců nebo změna platové třídy státního zaměstnance o více než jednu třídu dolů nebo o ...
  § 19 Organizační struktura služebního úřadu (1) Služební orgán zpracuje podle systemizace návrh organizační struktury služebního úřadu nebo její změny a prostřednictvím příslušného ústředního správního úřadu jej předloží Ministerstvu vnitra k ...
  § 20 Služba se vykonává ve služebním poměru na dobu neurčitou nebo na dobu určitou.
  § 21 (1) Státní zaměstnanci vykonávají službu zpravidla ve služebním poměru na dobu neurčitou. (2) Do služebního poměru na dobu určitou se vždy přijme osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku. Na dobu určitou lze přijmout osobu ...
  § 22 Základní předpoklad pro přijetí do služebního poměru Do služebního poměru lze přijmout pouze osobu, u které lze předpokládat, že bude ve službě dodržovat demokratické zásady ústavního pořádku České republiky a řádně vykonávat službu.
  § 23 Přijetí do služebního poměru, zařazení na služební místo a jmenování na služební místo představeného (1) Do služebního poměru se osoba přijímá rozhodnutím služebního orgánu. Spolu s rozhodnutím o přijetí do služebního poměru rozhodne služební ...
  § 24 (1) Na obsazení volného služebního místa se koná výběrové řízení. (2) Výběrového řízení se může zúčastnit státní zaměstnanec nebo jiná osoba za podmínek stanovených tímto zákonem. (3) Státní
  § 25 (1) Žadatel o přijetí do služebního poměru musí a) být státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, b) dosáhnout věku 18 let,
  § 26 (1) Splnění předpokladů podle § 25 odst. 1 písm. a), e) a f) je žadatel povinen doložit příslušnými listinami. Splnění předpokladu bezúhonnosti se osvědčuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Služební orgán si za ...
  § 27 (1) Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje předpoklady a požadavky podle § 25, s výjimkou požadavku podle § 25 odst. 5 písm. b). (2) Služební orgán vyřadí žádost podle § 24 odst. 3 a 4, pokud a) nemá náležitosti stanovené
  § 28 (1) Výběrová komise má 3 členy. V ministerstvu nebo v Úřadu vlády její členy jmenuje a odvolává státní tajemník, z toho 2 členy na návrh příslušného ředitele odboru. V jiném služebním úřadu jmenuje a odvolává členy výběrové komise vedoucí ...
  § 29 (1) Má-li být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena nebo na volné služební místo představeného jmenována osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na ...
  § 30 Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo a rozhodnutí o jmenování na služební místo představeného (1) Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru kromě obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje ...
  § 31 Vznik služebního poměru (1) Služební poměr vzniká dnem, který je uveden v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru. (2) Nenastoupí-li státní zaměstnanec do služby v den, který je uveden v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, aniž by mu
  § 32 Služební slib (1) Státní zaměstnanec skládá služební slib v den nástupu do služby. (2) Služební slib zní: "Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a služebními předpisy a v souladu s nimi příkazy ...
  § 33 Překážky přijetí do služebního poměru nebo výkonu služby (1) Do služebního poměru nelze přijmout a) justičního čekatele nebo právního čekatele, b) poslance nebo senátora, c) poslance Evropského parlamentu, d) prezidenta republiky, e) člena ...
  § 34 Pozbytí předpokladů pro přijetí do služebního poměru (1) Předpoklady uvedené v § 25 odst. 1 musí státní zaměstnanec splňovat po celou dobu výkonu služby; služebnímu úřadu je povinen bez zbytečného odkladu oznámit, že tyto předpoklady přestal ...
  § 35 (1) Státní zaměstnanec je povinen úspěšně vykonat úřednickou zkoušku. (2) Služební úřad umožní státnímu zaměstnanci na jeho žádost vykonat úřednickou zkoušku nejpozději před uplynutím doby trvání služebního poměru na dobu ...
  § 36 (1) Úřednická zkouška je tvořena částí obecnou a částí zvláštní. (2) Obecná část úřednické zkoušky se koná písemně. Účelem obecné části úřednické zkoušky je ověřit, zda státní zaměstnanec má potřebné znalosti organizace a činnosti veřejné ...
  § 37 (1) Zkušební komise se zřizuje podle oboru služby u ústředního správního úřadu, do jehož působnosti daný obor služby patří; ústřední správní úřady se mohou dohodnout, že pro konkrétní obor služby zajistí konání zkoušky zkušební komise zřízená
  § 38 (1) Služební orgán ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a ústředním správním úřadem nejméně 21 dnů přede dnem konání úřednické zkoušky písemně vyrozumí státního zaměstnance o termínu a místě konání úřednické zkoušky; při stanovení termínu ...
  § 39 (1) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti všech svých členů a usnesení přijímá většinou hlasů. Členové zkušební komise se při své činnosti v komisi neřídí příkazy představených ani jiných osob. Člen zkušební komise se nesmí zdržet ...
  § 40 (1) Jestliže státní zaměstnanec úřednickou zkoušku nevykonal úspěšně, umožní mu služební orgán její opakování na základě jeho písemné žádosti. Úřednickou zkoušku lze opakovat jen jednou. (2) Žádost o opakování úřednické zkoušky musí být ...
  § 41 Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou obsah, rozsah a další náležitosti úřednické zkoušky včetně způsobu jejího provedení a hodnocení.
  § 42 Postup po úspěšném vykonání úřednické zkoušky Bylo-li výběrové řízení vyhlášeno na obsazení volného služebního místa ve služebním poměru na dobu neurčitou, má státní zaměstnanec uvedený v § 29 odst. 1 po úspěšném vykonání úřednické zkoušky ...
  § 43 (1) Státní zaměstnanci, kteří jsou sobě navzájem osobami blízkými, nesmějí být zařazeni ve službě tak, aby jeden byl přímo podřízen druhému nebo podléhal jeho finanční nebo účetní kontrole. (2) V zahraniční službě lze podřídit jednoho státního
  § 44 Druhy změn služebního poměru Změnou služebního poměru je a) vyslání na služební cestu, b) přeložení, c) zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby, d) zařazení na jiné služební místo, e) změna ...
  § 45 (1) Státní zaměstnanec může být na dobu nezbytně nutnou vyslán na služební cestu, a to i bez svého souhlasu. Při vyslání na služební cestu se určí místo nástupu, místo cíle a místo ukončení služební cesty, doba trvání a způsob ...
  § 46 (1) Státní zaměstnanec je povinen nastoupit služební cestu i ve dnech pracovního klidu, jestliže to je k plnění úkolů služby nezbytné. (2) Státní zaměstnanec na služební cestě koná službu podle příkazů představeného, který ho na tuto cestu ...
  § 47 Přeložení (1) Státní zaměstnanec může být na dobu nezbytně nutnou, která musí být předem určena, nejdéle však na dobu 60 dnů v kalendářním roce, přeložen k výkonu služby v oboru služby, který vykonává, do jiného služebního úřadu nebo do jiného
  § 48 Zproštění výkonu služby na základě usnesení o zahájení trestního stíhání nebo z důvodu vazby (1) Státní zaměstnanec se na základě usnesení o zahájení trestního stíhání pro úmyslný trestný čin nebo trestný čin proti pořádku ve věcech veřejných
  § 49 Zařazení na jiné služební místo (1) Státní zaměstnanec se zařadí na jiné služební místo na základě výsledku výběrového řízení na obsazení volného služebního místa. (2) Doba trvání služebního poměru na dobu neurčitou není zařazením na jiné ...
  § 50 Změna doby trvání služebního poměru (1) Státnímu zaměstnanci se doba trvání služebního poměru na dobu určitou změní z důvodů uvedených v § 42 a v § 59 odst. 2. (2) Státnímu zaměstnanci se doba trvání služebního poměru na dobu určitou změní ...

  Označení stránky: zákon č. 234/2014 sb. o státní službě

  Zobrazit sloupec 
  Kurzy.cz logo
  EUR   BTC   Zlato   ČEZ
  USD   DJI   Ropa   Erste

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, nafta

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto, Spolehlivost Aut

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat     Mobil verze

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2021

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.