Investiční společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Investiční společnosti celkem k datu</b> 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 2.00 -
UK4 3. Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 1.00 -

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 4 984 519.00 4 957 276.00 0.55% 4 954 915.00 0.60%
UK2 1. Pokladní hotovost 2 398.00 2 217.00 8.16% 1 996.00 20.14%
UK3 2. Pohledávky za bankami 2 641 743.00 1 907 081.00 38.52% 2 753 763.00 -4.07%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami splatné na požádání 1 589 961.00 1 254 655.00 26.72% 1 493 737.00 6.44%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami 1 051 782.00 652 426.00 61.21% 1 260 027.00 -16.53%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 236 109.00 171 914.00 37.34% 117 225.00 101.42%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 22 500.00 19 000.00 18.42% 20 500.00 9.76%
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 213 609.00 152 914.00 39.69% 96 725.00 120.84%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 5 032.00 954 602.00 -99.47% 16 059.00 -68.67%
UK10 4.1. Dluhové CP vydané vládními institucemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2. Dluhové CP vydané ostatními osobami 5 032.00 954 602.00 -99.47% 16 059.00 -68.67%
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 260 175.00 107 396.00 142.26% 113 445.00 129.34%
UK13 5.1. Akcie 1 431.00 0.00 - 1 004.00 42.53%
UK14 5.2. Podílové listy 258 744.00 107 396.00 140.93% 112 441.00 130.12%
UK15 5.3. Ostatní podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 6. Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 6 254.00 4 214.00 48.41% 4 214.00 48.41%
UK17 7. Dlouhodobý nehmotný majetek 96 011.00 94 168.00 1.96% 76 819.00 24.98%
UK18 7.1. Zřizovací výdaje 988.00 1 201.00 -17.74% 1 835.00 -46.16%
UK19 7.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 7.3. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 95 023.00 92 967.00 2.21% 74 984.00 26.72%
UK21 8. Dlouhodobý hmotný majetek 585 700.00 599 963.00 -2.38% 649 701.00 -9.85%
UK22 8.1. Pozemky a budovy pro provozní činnost 69 189.00 67 488.00 2.52% 69 466.00 -0.40%
UK23 8.2. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 516 510.00 532 475.00 -3.00% 580 235.00 -10.98%
UK24 9. Ostatní aktiva 904 939.00 747 551.00 21.05% 876 155.00 3.29%
UK25 10. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 11. Náklady a příjmy příštích období 246 158.00 368 170.00 -33.14% 345 537.00 -28.76%

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b> 4 984 519.00 4 957 276.00 0.55% 4 954 915.00 0.60%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b> 1 110 188.00 1 433 723.00 -22.57% 1 419 495.00 -21.79%
UK3 1. Závazky vůči bankám 2 341.00 2 166.00 8.08% 1 916.00 22.18%
UK4 1.1. Závazky vůči bankám splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 1.2. Ostatní závazky vůči bankám 2 341.00 2 166.00 8.08% 1 916.00 22.18%
UK6 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 7 110.00 3 864.00 84.01% 1.00 710 900.00%
UK7 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 7 110.00 3 864.00 84.01% 1.00 710 900.00%
UK9 3. Ostatní pasiva 804 919.00 1 308 778.00 -38.50% 1 000 252.00 -19.53%
UK10 4. Výnosy a výdaje příštích období 189 301.00 10 288.00 1 740.02% 322 377.00 -41.28%
UK11 5. Rezervy 106 517.00 108 627.00 -1.94% 94 949.00 12.18%
UK12 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky 0.00 46.00 - 0.00 -
UK13 5.2. Rezervy na daně 27 775.00 22 412.00 23.93% 33 441.00 -16.94%
UK14 5.3. Ostatní rezervy 78 742.00 86 169.00 -8.62% 61 508.00 28.02%
UK15 6. Podřízené závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b> 3 874 328.00 3 523 553.00 9.96% 3 535 419.00 9.59%
UK17 7. Základní kapitál 973 272.00 973 272.00 0.00 966 572.00 0.69%
UK18 7.1. Splacený základní kapitál 973 272.00 973 272.00 0.00 966 572.00 0.69%
UK19 8. Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 9. Emisní ážio 87 077.00 87 077.00 0.00 87 077.00 0.00
UK21 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 159 457.00 159 535.00 -0.05% 221 089.00 -27.88%
UK22 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 132 489.00 143 745.00 -7.83% 143 745.00 -7.83%
UK23 10.2. Ostatní rezervní fondy 0.00 1 823.00 - 62 883.00 -
UK24 10.3. Ostatní fondy ze zisku 26 968.00 13 967.00 93.08% 14 461.00 86.49%
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 12. Kapitálové fondy 85 475.00 76 575.00 11.62% 64 920.00 31.66%
UK27 13. Oceňovací rozdíly 434 684.00 434 762.00 -0.02% 434 444.00 0.06%
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 423 721.00 423 721.00 0.00 423 725.00 -0.00%
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 13.4. Ostatní oceňovací rozdíly 10 963.00 11 041.00 -0.71% 10 719.00 2.28%
UK32 14. Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období 1 784 470.00 692 522.00 157.68% 1 486 089.00 20.08%
UK33 15. Zisk (ztráta) za účetní období 349 893.00 1 099 810.00 -68.19% 275 228.00 27.13%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 1 611.00 1 166.00 38.16% 1 448.00 11.26%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 3.00 2.00 50.00% 3.00 0.00
UK3 1.1. Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.2. Ostatní aktiva 3.00 2.00 50.00% 3.00 0.00
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 1.00 1.00 0.00 2.00 -50.00%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 3 310.00 2 389.00 38.55% 2 899.00 14.18%
UK10 5. Náklady na poplatky a provize 1 678.00 1 219.00 37.65% 1 395.00 20.29%
UK11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 16.00 6.00 166.67% 3.00 433.33%
UK12 7. Ostatní provozní výnosy 39.00 26.00 50.00% 39.00 0.00
UK13 8. Ostatní provozní náklady 79.00 38.00 107.89% 99.00 -20.20%
UK14 9. Správní náklady 763.00 549.00 38.98% 742.00 2.83%
UK15 9.1. Náklady na pracovníky 469.00 346.00 35.55% 466.00 0.64%
UK16 9.2. Ostatní správní náklady 294.00 203.00 44.83% 276.00 6.52%
UK17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 102.00 75.00 36.00% 103.00 -0.97%
UK19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 102.00 75.00 36.00% 103.00 -0.97%
UK20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 16. Rozpuštění ostatních rezerv 6.00 1.00 500.00% 1.00 500.00%
UK25 17. Tvorba a použítí ostatních rezerv 20.00 10.00 100.00% 20.00 0.00
UK26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 731.00 533.00 37.15% 584.00 25.17%
UK28 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 21. Daň z příjmů 148.00 75.00 97.33% 122.00 21.31%
UK32 <b>Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 583.00 458.00 27.29% 462.00 26.19%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 1 380 195.00 1 374 089.00 0.44% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 255 669.00 259 623.00 -1.52% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 1 124 526.00 1 114 466.00 0.90% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 539.84 529.26 2.00% - -

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 2 603 083.00 1 871 620.00 39.08% 2 365 600.00 10.04%
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 343 632.00 317 764.00 8.14% 312 989.00 9.79%
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 259 451.00 1 553 856.00 45.41% 2 052 611.00 10.08%
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 757.52 589.00 28.61% 755.81 0.23%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 798 900.00 2 808 946.00 -71.56% 667 132.00 19.75%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 8 214.00 15 650.00 -47.51% 2 201.00 273.19%
UK3 1.1. Dluhové cenné papíry 29.00 371.00 -92.18% 125.00 -76.80%
UK4 1.2. Ostatní aktiva 8 185.00 15 279.00 -46.43% 2 075.00 294.46%
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 164.00 473.00 -65.33% 54.00 203.70%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 0.00 3.00 - 0.00 -
UK7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 3.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 1 357 686.00 5 383 379.00 -74.78% 1 208 712.00 12.32%
UK10 5. Náklady na poplatky a provize 655 017.00 2 670 558.00 -75.47% 562 122.00 16.53%
UK11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 3 665.00 -2 437.00 - 250.39% -2 350.00 - 255.96%
UK12 7. Ostatní provozní výnosy 90 377.00 113 054.00 -20.06% 94 960.00 -4.83%
UK13 8. Ostatní provozní náklady 5 861.00 29 672.00 -80.25% 74 215.00 -92.10%
UK14 9. Správní náklady 345 056.00 1 301 718.00 -73.49% 308 447.00 11.87%
UK15 9.1. Náklady na pracovníky 209 972.00 792 751.00 -73.51% 187 971.00 11.70%
UK16 9.2. Ostatní správní náklady 135 084.00 508 967.00 -73.46% 120 476.00 12.13%
UK17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 31 511.00 108 502.00 -70.96% 28 174.00 11.84%
UK19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 31 511.00 108 502.00 -70.96% 28 174.00 11.84%
UK20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 42.00 60.00 -30.00% 0.00 -
UK21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 0.00 2 354.00 - 0.00 -
UK22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 16. Rozpuštění ostatních rezerv 0.00 3 436.00 - 0.00 -
UK25 17. Tvorba a použítí ostatních rezerv 3 817.00 13 788.00 -72.32% - 664.00 - 674.85%
UK26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 418 554.00 1 386 084.00 -69.80% 331 178.00 26.38%
UK28 19. Mimořádné výnosy 0.00 15.00 - 0.00 -
UK29 20. Mimořádné náklady 0.00 20.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 -5.00 - 0.00 -
UK31 21. Daň z příjmů 68 660.00 286 268.00 -76.02% 55 951.00 22.71%
UK32 <b>Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 349 893.00 1 099 810.00 -68.19% 275 229.00 27.13%
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (45 hodnot, 31.03.2019)
Pokladní hotovost (45 hodnot, 31.03.2019)
Pohledávky za bankami (45 hodnot, 31.03.2019)
Pohledávky za bankami splatné na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní pohledávky za bankami (45 hodnot, 31.03.2019)
Pohledávky za nebankovními subjekty (45 hodnot, 31.03.2019)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové CP vydané vládními institucemi (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové CP vydané ostatními osobami (45 hodnot, 31.03.2019)
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (45 hodnot, 31.03.2019)
Akcie (45 hodnot, 31.03.2019)
Podílové listy (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní podíly (45 hodnot, 31.03.2019)
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (45 hodnot, 31.03.2019)
Dlouhodobý nehmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Zřizovací výdaje (45 hodnot, 31.03.2019)
Goodwill (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Dlouhodobý hmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Pozemky a budovy pro provozní činnost (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní aktiva (45 hodnot, 31.03.2019)
Pohledávky za upsaný základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Náklady a příjmy příštích období (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 30.09.2014)
Počty subjektů
Investiční společnosti celkem k datu (41 hodnota, 31.03.2019)
z toho v nucené správě (41 hodnota, 31.03.2019)
Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období (41 hodnota, 31.03.2019)
Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období (41 hodnota, 31.03.2019)
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.) (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky celkem (1. až 6.) (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky vůči bankám (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky vůči bankám splatné na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní závazky vůči bankám (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky vůči nebankovním subjektům (45 hodnot, 31.03.2019)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní pasiva (45 hodnot, 31.03.2019)
Výnosy a výdaje příštích období (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervy (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervy na důchody a podobné závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervy na daně (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní rezervy (45 hodnot, 31.03.2019)
Podřízené závazky (45 hodnot, 31.03.2019)
Vlastní kapitál celkem (7. až 15.) (45 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Splacený základní kapitál (45 hodnot, 31.03.2019)
Vlastní akcie (45 hodnot, 31.03.2019)
Emisní ážio (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (45 hodnot, 31.03.2019)
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní rezervní fondy (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní fondy ze zisku (45 hodnot, 31.03.2019)
Rezervní fond na nové ocenění (45 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové fondy (45 hodnot, 31.03.2019)
Oceňovací rozdíly (45 hodnot, 31.03.2019)
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků (45 hodnot, 31.03.2019)
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů (45 hodnot, 31.03.2019)
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní oceňovací rozdíly (45 hodnot, 31.03.2019)
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) za účetní období (45 hodnot, 31.03.2019)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Dluhové cenné papíry (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní aktiva (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na úroky a podobné náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z akcií a podílů (5 hodnot, 31.12.2014)
Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z poplatků a provizí (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na poplatky a provize (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní provozní výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní provozní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Správní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na pracovníky (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní správní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění ostatních rezerv (5 hodnot, 31.12.2014)
Tvorba a použítí ostatních rezerv (5 hodnot, 31.12.2014)
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Mimořádné výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Mimořádné náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Daň z příjmů (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (23 hodnoty, 31.03.2019)
Kapitálové požadavky celkem (23 hodnoty, 31.03.2019)
Přebytek / nedostatek kapitálu (23 hodnoty, 31.03.2019)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (23 hodnoty, 31.03.2019)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (45 hodnot, 31.03.2019)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (45 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní aktiva (45 hodnot, 31.03.2019)
Náklady na úroky a podobné náklady (45 hodnot, 31.03.2019)
Výnosy z akcií a podílů (45 hodnot, 31.03.2019)
Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní (45 hodnot, 31.03.2019)
Výnosy z poplatků a provizí (45 hodnot, 31.03.2019)
Náklady na poplatky a provize (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní provozní výnosy (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní provozní náklady (45 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady (45 hodnot, 31.03.2019)
Náklady na pracovníky (45 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní správní náklady (45 hodnot, 31.03.2019)
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM (45 hodnot, 31.03.2019)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM (45 hodnot, 31.03.2019)
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (45 hodnot, 31.03.2019)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (45 hodnot, 31.03.2019)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (45 hodnot, 31.03.2019)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (45 hodnot, 31.03.2019)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (45 hodnot, 31.03.2019)
Rozpuštění ostatních rezerv (45 hodnot, 31.03.2019)
Tvorba a použítí ostatních rezerv (45 hodnot, 31.03.2019)
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (45 hodnot, 31.03.2019)
Mimořádné výnosy (45 hodnot, 31.03.2019)
Mimořádné náklady (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (45 hodnot, 31.03.2019)
Daň z příjmů (45 hodnot, 31.03.2019)
Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.) (45 hodnot, 31.03.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investiční společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu)
z toho: investiční (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. Kč) (Základní ukazatele)
INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (Základní ukazatele)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Publikace Měnová statistika)
Finanční společnosti (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies