Investiční společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Investiční společnosti celkem k datu</b> 30.00 30.00 0.00 26.00 15.38%
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3. Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 4 816 702.00 4 572 782.00 5.33% 4 627 524.00 4.09%
UK2 1. Pokladní hotovost 2 049.00 1 884.00 8.76% 1 710.00 19.82%
UK3 2. Pohledávky za bankami 2 620 302.00 2 294 901.00 14.18% 2 215 498.00 18.27%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami splatné na požádání 1 299 177.00 2 144 901.00 -39.43% 1 345 468.00 -3.44%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami 1 321 125.00 150 000.00 780.75% 870 029.00 51.85%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 158 955.00 153 997.00 3.22% 115 027.00 38.19%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 16 000.00 16 500.00 -3.03% 30 832.00 -48.11%
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 142 955.00 137 497.00 3.97% 84 195.00 69.79%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 0.00 13 479.00 - 13 601.00 -
UK10 4.1. Dluhové CP vydané vládními institucemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2. Dluhové CP vydané ostatními osobami 0.00 13 479.00 - 13 601.00 -
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 107 095.00 107 037.00 0.05% 124 025.00 -13.65%
UK13 5.1. Akcie 0.00 0.00 - 2 729.00 -
UK14 5.2. Podílové listy 107 095.00 107 037.00 0.05% 101 249.00 5.77%
UK15 5.3. Ostatní podíly 0.00 0.00 - 20 047.00 -
UK16 6. Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 4 214.00 4 114.00 2.43% 7 598.00 -44.54%
UK17 7. Dlouhodobý nehmotný majetek 77 970.00 78 599.00 -0.80% 60 895.00 28.04%
UK18 7.1. Zřizovací výdaje 1 412.00 1 624.00 -13.05% 2 259.00 -37.49%
UK19 7.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 7.3. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 76 558.00 76 974.00 -0.54% 58 636.00 30.56%
UK21 8. Dlouhodobý hmotný majetek 615 967.00 633 649.00 -2.79% 681 182.00 -9.57%
UK22 8.1. Pozemky a budovy pro provozní činnost 68 039.00 68 752.00 -1.04% 70 674.00 -3.73%
UK23 8.2. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 547 928.00 564 897.00 -3.00% 610 508.00 -10.25%
UK24 9. Ostatní aktiva 867 764.00 909 059.00 -4.54% 1 084 949.00 -20.02%
UK25 10. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 11. Náklady a příjmy příštích období 362 385.00 376 063.00 -3.64% 323 039.00 12.18%

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b> 4 816 702.00 4 572 781.00 5.33% 4 627 524.00 4.09%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b> 1 559 157.00 1 520 417.00 2.55% 1 585 134.00 -1.64%
UK3 1. Závazky vůči bankám 166.00 40.00 315.00% 1 848.00 -91.02%
UK4 1.1. Závazky vůči bankám splatné na požádání 0.00 0.00 - 41.00 -
UK5 1.2. Ostatní závazky vůči bankám 166.00 40.00 315.00% 1 807.00 -90.81%
UK6 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 4 047.00 3 214.00 25.92% 483.00 737.89%
UK7 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 4 047.00 3 214.00 25.92% 483.00 737.89%
UK9 3. Ostatní pasiva 1 120 131.00 1 070 710.00 4.62% 1 128 943.00 -0.78%
UK10 4. Výnosy a výdaje příštích období 352 917.00 380 688.00 -7.29% 366 182.00 -3.62%
UK11 5. Rezervy 81 896.00 65 765.00 24.53% 87 678.00 -6.59%
UK12 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 5.2. Rezervy na daně 16 945.00 8 954.00 89.25% 31 870.00 -46.83%
UK14 5.3. Ostatní rezervy 64 951.00 56 810.00 14.33% 55 808.00 16.38%
UK15 6. Podřízené závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b> 3 257 543.00 3 052 361.00 6.72% 3 042 391.00 7.07%
UK17 7. Základní kapitál 972 572.00 972 572.00 0.00 1 003 572.00 -3.09%
UK18 7.1. Splacený základní kapitál 972 572.00 972 572.00 0.00 1 003 572.00 -3.09%
UK19 8. Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 9. Emisní ážio 87 077.00 87 077.00 0.00 87 077.00 0.00
UK21 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 159 654.00 159 813.00 -0.10% 160 713.00 -0.66%
UK22 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 143 745.00 143 745.00 0.00 143 745.00 0.00
UK23 10.2. Ostatní rezervní fondy 1 823.00 1 823.00 0.00 1 823.00 0.00
UK24 10.3. Ostatní fondy ze zisku 14 086.00 14 245.00 -1.12% 15 145.00 -6.99%
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 12. Kapitálové fondy 71 020.00 69 920.00 1.57% 55 980.00 26.87%
UK27 13. Oceňovací rozdíly 434 308.00 434 661.00 -0.08% 426 785.00 1.76%
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 423 725.00 423 725.00 0.00 423 053.00 0.16%
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 13.4. Ostatní oceňovací rozdíly 10 583.00 10 936.00 -3.23% 3 732.00 183.57%
UK32 14. Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období 707 020.00 781 206.00 -9.50% 542 721.00 30.27%
UK33 15. Zisk (ztráta) za účetní období 825 892.00 547 112.00 50.95% 765 543.00 7.88%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 1 611.00 1 166.00 38.16% 1 448.00 11.26%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 3.00 2.00 50.00% 3.00 0.00
UK3 1.1. Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.2. Ostatní aktiva 3.00 2.00 50.00% 3.00 0.00
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 1.00 1.00 0.00 2.00 -50.00%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 3 310.00 2 389.00 38.55% 2 899.00 14.18%
UK10 5. Náklady na poplatky a provize 1 678.00 1 219.00 37.65% 1 395.00 20.29%
UK11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 16.00 6.00 166.67% 3.00 433.33%
UK12 7. Ostatní provozní výnosy 39.00 26.00 50.00% 39.00 0.00
UK13 8. Ostatní provozní náklady 79.00 38.00 107.89% 99.00 -20.20%
UK14 9. Správní náklady 763.00 549.00 38.98% 742.00 2.83%
UK15 9.1. Náklady na pracovníky 469.00 346.00 35.55% 466.00 0.64%
UK16 9.2. Ostatní správní náklady 294.00 203.00 44.83% 276.00 6.52%
UK17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 102.00 75.00 36.00% 103.00 -0.97%
UK19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 102.00 75.00 36.00% 103.00 -0.97%
UK20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 16. Rozpuštění ostatních rezerv 6.00 1.00 500.00% 1.00 500.00%
UK25 17. Tvorba a použítí ostatních rezerv 20.00 10.00 100.00% 20.00 0.00
UK26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 731.00 533.00 37.15% 584.00 25.17%
UK28 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 21. Daň z příjmů 148.00 75.00 97.33% 122.00 21.31%
UK32 <b>Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 583.00 458.00 27.29% 462.00 26.19%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 1 380 195.00 1 374 089.00 0.44% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 255 669.00 259 623.00 -1.52% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 1 124 526.00 1 114 466.00 0.90% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 539.84 529.26 2.00% - -

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 1 877 836.00 1 961 070.00 -4.24% 1 749 552.00 7.33%
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 315 871.00 312 989.00 0.92% 266 161.00 18.68%
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 1 561 965.00 1 648 081.00 -5.23% 1 483 391.00 5.30%
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 594.49 626.56 -5.12% 657.33 -9.56%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 2 011 517.00 1 368 805.00 46.95% 1 747 353.00 15.12%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 9 449.00 5 251.00 79.95% 3 240.00 191.64%
UK3 1.1. Dluhové cenné papíry 299.00 251.00 19.12% 247.00 21.05%
UK4 1.2. Ostatní aktiva 9 150.00 4 999.00 83.04% 2 993.00 205.71%
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 97.00 65.00 49.23% 238.00 -59.24%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 3.00 3.00 0.00 384.00 -99.22%
UK7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 3.00 3.00 0.00 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní 0.00 0.00 - 384.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 3 930 780.00 2 645 103.00 48.61% 3 275 203.00 20.02%
UK10 5. Náklady na poplatky a provize 1 988 374.00 1 318 023.00 50.86% 1 539 745.00 29.14%
UK11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací -3 419.00 -1 019.00 235.53% -3 358.00 1.82%
UK12 7. Ostatní provozní výnosy 79 818.00 47 893.00 66.66% 35 559.00 124.47%
UK13 8. Ostatní provozní náklady 16 643.00 10 338.00 60.99% 23 692.00 -29.75%
UK14 9. Správní náklady 916 972.00 639 867.00 43.31% 730 880.00 25.46%
UK15 9.1. Náklady na pracovníky 572 920.00 389 993.00 46.91% 459 321.00 24.73%
UK16 9.2. Ostatní správní náklady 344 052.00 249 872.00 37.69% 271 558.00 26.70%
UK17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 81 500.00 56 001.00 45.53% 76 688.00 6.27%
UK19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 81 500.00 56 001.00 45.53% 69 450.00 17.35%
UK20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 0.00 600.00 - 0.00 -
UK21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 2 013.00 2 556.00 -21.24% -28.00 -7 289.29%
UK22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 16. Rozpuštění ostatních rezerv 279.00 2 383.00 -88.29% 183.00 52.46%
UK25 17. Tvorba a použítí ostatních rezerv 7 823.00 2 139.00 265.73% 15 208.00 -48.56%
UK26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 1 003 489.00 671 223.00 49.50% 924 791.00 8.51%
UK28 19. Mimořádné výnosy 133.00 133.00 0.00 0.00 -
UK29 20. Mimořádné náklady 20.00 20.00 0.00 0.00 -
UK30 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 113.00 111.00 1.80% 0.00 -
UK31 21. Daň z příjmů 177 709.00 124 223.00 43.06% 159 247.00 11.59%
UK32 <b>Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 825 893.00 547 112.00 50.95% 765 544.00 7.88%
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (43 hodnoty, 30.09.2018)
Pokladní hotovost (43 hodnoty, 30.09.2018)
Pohledávky za bankami (43 hodnoty, 30.09.2018)
Pohledávky za bankami splatné na požádání (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní pohledávky za bankami (43 hodnoty, 30.09.2018)
Pohledávky za nebankovními subjekty (43 hodnoty, 30.09.2018)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty (43 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry (43 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhové CP vydané vládními institucemi (43 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhové CP vydané ostatními osobami (43 hodnoty, 30.09.2018)
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (43 hodnoty, 30.09.2018)
Akcie (43 hodnoty, 30.09.2018)
Podílové listy (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní podíly (43 hodnoty, 30.09.2018)
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (43 hodnoty, 30.09.2018)
Dlouhodobý nehmotný majetek (43 hodnoty, 30.09.2018)
Zřizovací výdaje (43 hodnoty, 30.09.2018)
Goodwill (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (43 hodnoty, 30.09.2018)
Dlouhodobý hmotný majetek (43 hodnoty, 30.09.2018)
Pozemky a budovy pro provozní činnost (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní aktiva (43 hodnoty, 30.09.2018)
Pohledávky za upsaný základní kapitál (43 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady a příjmy příštích období (43 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 30.09.2014)
Počty subjektů
Investiční společnosti celkem k datu (39 hodnot, 30.09.2018)
z toho v nucené správě (39 hodnot, 30.09.2018)
Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období (39 hodnot, 30.09.2018)
Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období (39 hodnot, 30.09.2018)
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.) (43 hodnoty, 30.09.2018)
Závazky celkem (1. až 6.) (43 hodnoty, 30.09.2018)
Závazky vůči bankám (43 hodnoty, 30.09.2018)
Závazky vůči bankám splatné na požádání (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní závazky vůči bankám (43 hodnoty, 30.09.2018)
Závazky vůči nebankovním subjektům (43 hodnoty, 30.09.2018)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní pasiva (43 hodnoty, 30.09.2018)
Výnosy a výdaje příštích období (43 hodnoty, 30.09.2018)
Rezervy (43 hodnoty, 30.09.2018)
Rezervy na důchody a podobné závazky (43 hodnoty, 30.09.2018)
Rezervy na daně (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní rezervy (43 hodnoty, 30.09.2018)
Podřízené závazky (43 hodnoty, 30.09.2018)
Vlastní kapitál celkem (7. až 15.) (43 hodnoty, 30.09.2018)
Základní kapitál (43 hodnoty, 30.09.2018)
Splacený základní kapitál (43 hodnoty, 30.09.2018)
Vlastní akcie (43 hodnoty, 30.09.2018)
Emisní ážio (43 hodnoty, 30.09.2018)
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (43 hodnoty, 30.09.2018)
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní rezervní fondy (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní fondy ze zisku (43 hodnoty, 30.09.2018)
Rezervní fond na nové ocenění (43 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitálové fondy (43 hodnoty, 30.09.2018)
Oceňovací rozdíly (43 hodnoty, 30.09.2018)
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků (43 hodnoty, 30.09.2018)
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů (43 hodnoty, 30.09.2018)
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní oceňovací rozdíly (43 hodnoty, 30.09.2018)
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období (43 hodnoty, 30.09.2018)
Zisk (ztráta) za účetní období (43 hodnoty, 30.09.2018)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Dluhové cenné papíry (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní aktiva (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na úroky a podobné náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z akcií a podílů (5 hodnot, 31.12.2014)
Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z poplatků a provizí (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na poplatky a provize (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní provozní výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní provozní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Správní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na pracovníky (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní správní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění ostatních rezerv (5 hodnot, 31.12.2014)
Tvorba a použítí ostatních rezerv (5 hodnot, 31.12.2014)
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Mimořádné výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Mimořádné náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Daň z příjmů (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (21 hodnota, 30.09.2018)
Kapitálové požadavky celkem (21 hodnota, 30.09.2018)
Přebytek / nedostatek kapitálu (21 hodnota, 30.09.2018)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (21 hodnota, 30.09.2018)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (43 hodnoty, 30.09.2018)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (43 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní aktiva (43 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady na úroky a podobné náklady (43 hodnoty, 30.09.2018)
Výnosy z akcií a podílů (43 hodnoty, 30.09.2018)
Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní (43 hodnoty, 30.09.2018)
Výnosy z poplatků a provizí (43 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady na poplatky a provize (43 hodnoty, 30.09.2018)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní provozní výnosy (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní provozní náklady (43 hodnoty, 30.09.2018)
Správní náklady (43 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady na pracovníky (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní správní náklady (43 hodnoty, 30.09.2018)
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM (43 hodnoty, 30.09.2018)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM (43 hodnoty, 30.09.2018)
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (43 hodnoty, 30.09.2018)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (43 hodnoty, 30.09.2018)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (43 hodnoty, 30.09.2018)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (43 hodnoty, 30.09.2018)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (43 hodnoty, 30.09.2018)
Rozpuštění ostatních rezerv (43 hodnoty, 30.09.2018)
Tvorba a použítí ostatních rezerv (43 hodnoty, 30.09.2018)
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (43 hodnoty, 30.09.2018)
Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (43 hodnoty, 30.09.2018)
Mimořádné výnosy (43 hodnoty, 30.09.2018)
Mimořádné náklady (43 hodnoty, 30.09.2018)
Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (43 hodnoty, 30.09.2018)
Daň z příjmů (43 hodnoty, 30.09.2018)
Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.) (43 hodnoty, 30.09.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investiční společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu)
z toho: investiční (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. Kč) (Základní ukazatele)
INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (Základní ukazatele)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Publikace Měnová statistika)
Finanční společnosti (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies