Investiční společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Investiční společnosti celkem k datu</b> 26.00 26.00 0.00 27.00 -3.70%
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 3. Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 4 627 524.00 4 223 568.00 9.56% 3 843 864.00 20.39%
UK2 1. Pokladní hotovost 1 710.00 1 327.00 28.86% 1 314.00 30.14%
UK3 2. Pohledávky za bankami 2 215 498.00 1 954 438.00 13.36% 1 564 984.00 41.57%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami splatné na požádání 1 345 468.00 1 734 438.00 -22.43% 1 339 954.00 0.41%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami 870 029.00 220 000.00 295.47% 225 030.00 286.63%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 115 027.00 123 651.00 -6.97% 110 885.00 3.74%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 30 832.00 29 580.00 4.23% 36 517.00 -15.57%
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 84 195.00 94 071.00 -10.50% 74 368.00 13.21%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 13 601.00 13 571.00 0.22% 13 644.00 -0.32%
UK10 4.1. Dluhové CP vydané vládními institucemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2. Dluhové CP vydané ostatními osobami 13 601.00 13 571.00 0.22% 13 644.00 -0.32%
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 124 025.00 123 013.00 0.82% 252 604.00 -50.90%
UK13 5.1. Akcie 2 729.00 2 461.00 10.89% 3 171.00 -13.94%
UK14 5.2. Podílové listy 101 249.00 100 505.00 0.74% 230 055.00 -55.99%
UK15 5.3. Ostatní podíly 20 047.00 20 047.00 0.00 19 378.00 3.45%
UK16 6. Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 7 598.00 9 598.00 -20.84% 4 950.00 53.49%
UK17 7. Dlouhodobý nehmotný majetek 60 895.00 61 524.00 -1.02% 51 045.00 19.30%
UK18 7.1. Zřizovací výdaje 2 259.00 2 472.00 -8.62% 3 112.00 -27.41%
UK19 7.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 7.3. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 58 636.00 59 052.00 -0.70% 47 933.00 22.33%
UK21 8. Dlouhodobý hmotný majetek 681 182.00 695 782.00 -2.10% 748 168.00 -8.95%
UK22 8.1. Pozemky a budovy pro provozní činnost 70 674.00 71 383.00 -0.99% 73 510.00 -3.86%
UK23 8.2. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 610 508.00 624 399.00 -2.22% 674 657.00 -9.51%
UK24 9. Ostatní aktiva 1 084 949.00 914 565.00 18.63% 758 028.00 43.13%
UK25 10. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0.00 0.00 - 8 992.00 -
UK26 11. Náklady a příjmy příštích období 323 039.00 326 098.00 -0.94% 329 254.00 -1.89%

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b> 4 627 524.00 4 223 568.00 9.56% 3 843 864.00 20.39%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b> 1 585 134.00 1 403 603.00 12.93% 1 184 070.00 33.87%
UK3 1. Závazky vůči bankám 1 848.00 1 878.00 -1.60% 138.00 1 239.13%
UK4 1.1. Závazky vůči bankám splatné na požádání 41.00 41.00 0.00 0.00 -
UK5 1.2. Ostatní závazky vůči bankám 1 807.00 1 837.00 -1.63% 138.00 1 209.42%
UK6 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 483.00 1 725.00 -72.00% 11 238.00 -95.70%
UK7 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0.00 0.00 - 343.00 -
UK8 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 483.00 1 725.00 -72.00% 10 895.00 -95.57%
UK9 3. Ostatní pasiva 1 128 943.00 1 013 900.00 11.35% 769 588.00 46.69%
UK10 4. Výnosy a výdaje příštích období 366 182.00 319 243.00 14.70% 335 843.00 9.03%
UK11 5. Rezervy 87 678.00 66 857.00 31.14% 67 263.00 30.35%
UK12 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 5.2. Rezervy na daně 31 870.00 19 482.00 63.59% 21 689.00 46.94%
UK14 5.3. Ostatní rezervy 55 808.00 47 375.00 17.80% 45 575.00 22.45%
UK15 6. Podřízené závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b> 3 042 391.00 2 819 965.00 7.89% 2 659 792.00 14.38%
UK17 7. Základní kapitál 1 003 572.00 1 003 572.00 0.00 1 006 872.00 -0.33%
UK18 7.1. Splacený základní kapitál 1 003 572.00 1 003 572.00 0.00 1 006 872.00 -0.33%
UK19 8. Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 9. Emisní ážio 87 077.00 87 077.00 0.00 87 077.00 0.00
UK21 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 160 713.00 161 094.00 -0.24% 162 159.00 -0.89%
UK22 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 143 745.00 143 745.00 0.00 145 875.00 -1.46%
UK23 10.2. Ostatní rezervní fondy 1 823.00 1 823.00 0.00 0.00 -
UK24 10.3. Ostatní fondy ze zisku 15 145.00 15 526.00 -2.45% 16 284.00 -6.99%
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 12. Kapitálové fondy 55 980.00 32 980.00 69.74% 30 980.00 80.70%
UK27 13. Oceňovací rozdíly 426 785.00 426 592.00 0.05% 427 094.00 -0.07%
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 423 053.00 422 741.00 0.07% 422 768.00 0.07%
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0.00 0.00 - -27.00 -
UK31 13.4. Ostatní oceňovací rozdíly 3 732.00 3 851.00 -3.09% 4 353.00 -14.27%
UK32 14. Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období 542 721.00 593 792.00 -8.60% 305 819.00 77.46%
UK33 15. Zisk (ztráta) za účetní období 765 543.00 514 858.00 48.69% 639 791.00 19.66%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 1 611.00 1 166.00 38.16% 1 448.00 11.26%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 3.00 2.00 50.00% 3.00 0.00
UK3 1.1. Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.2. Ostatní aktiva 3.00 2.00 50.00% 3.00 0.00
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 1.00 1.00 0.00 2.00 -50.00%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 3 310.00 2 389.00 38.55% 2 899.00 14.18%
UK10 5. Náklady na poplatky a provize 1 678.00 1 219.00 37.65% 1 395.00 20.29%
UK11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 16.00 6.00 166.67% 3.00 433.33%
UK12 7. Ostatní provozní výnosy 39.00 26.00 50.00% 39.00 0.00
UK13 8. Ostatní provozní náklady 79.00 38.00 107.89% 99.00 -20.20%
UK14 9. Správní náklady 763.00 549.00 38.98% 742.00 2.83%
UK15 9.1. Náklady na pracovníky 469.00 346.00 35.55% 466.00 0.64%
UK16 9.2. Ostatní správní náklady 294.00 203.00 44.83% 276.00 6.52%
UK17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 102.00 75.00 36.00% 103.00 -0.97%
UK19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 102.00 75.00 36.00% 103.00 -0.97%
UK20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 16. Rozpuštění ostatních rezerv 6.00 1.00 500.00% 1.00 500.00%
UK25 17. Tvorba a použítí ostatních rezerv 20.00 10.00 100.00% 20.00 0.00
UK26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 731.00 533.00 37.15% 584.00 25.17%
UK28 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 21. Daň z příjmů 148.00 75.00 97.33% 122.00 21.31%
UK32 <b>Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 583.00 458.00 27.29% 462.00 26.19%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 1 380 195.00 1 374 089.00 0.44% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 255 669.00 259 623.00 -1.52% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 1 124 526.00 1 114 466.00 0.90% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 539.84 529.26 2.00% - -

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 1 726 632.00 1 759 703.00 -1.88% 1 478 257.00 16.80%
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 266 161.00 266 021.00 0.05% 263 133.00 1.15%
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 1 460 471.00 1 493 682.00 -2.22% 1 215 124.00 20.19%
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 648.72 661.49 -1.93% 561.79 15.47%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 1 747 353.00 1 185 025.00 47.45% 1 538 178.00 13.60%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 3 240.00 2 450.00 32.24% 2 674.00 21.17%
UK3 1.1. Dluhové cenné papíry 247.00 217.00 13.82% 114.00 116.67%
UK4 1.2. Ostatní aktiva 2 993.00 2 233.00 34.03% 2 559.00 16.96%
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 246.00 123.00 100.00% 330.00 -25.45%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 384.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní 384.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 3 275 203.00 2 184 396.00 49.94% 2 712 983.00 20.72%
UK10 5. Náklady na poplatky a provize 1 539 737.00 1 008 396.00 52.69% 1 189 729.00 29.42%
UK11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací -3 358.00 -1 352.00 148.37% 2 165.00 - 255.10%
UK12 7. Ostatní provozní výnosy 35 559.00 26 058.00 36.46% 35 820.00 -0.73%
UK13 8. Ostatní provozní náklady 23 692.00 18 008.00 31.56% 25 405.00 -6.74%
UK14 9. Správní náklady 730 880.00 510 595.00 43.14% 681 575.00 7.23%
UK15 9.1. Náklady na pracovníky 459 321.00 320 414.00 43.35% 424 845.00 8.11%
UK16 9.2. Ostatní správní náklady 271 558.00 190 181.00 42.79% 256 730.00 5.78%
UK17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 76 670.00 51 407.00 49.14% 72 550.00 5.68%
UK19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 69 432.00 46 369.00 49.74% 69 068.00 0.53%
UK20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám -28.00 0.00 - 237.00 - 111.81%
UK22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 16. Rozpuštění ostatních rezerv 183.00 48.00 281.25% 1 932.00 -90.53%
UK25 17. Tvorba a použítí ostatních rezerv 15 535.00 3 383.00 359.21% 7 636.00 103.44%
UK26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 924 809.00 619 691.00 49.24% 778 111.00 18.85%
UK28 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 21. Daň z příjmů 159 266.00 104 832.00 51.92% 138 321.00 15.14%
UK32 <b>Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 765 544.00 514 858.00 48.69% 639 791.00 19.66%
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (34 hodnot, 30.09.2017)
Pokladní hotovost (34 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky za bankami (34 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky za bankami splatné na požádání (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní pohledávky za bankami (34 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky za nebankovními subjekty (34 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty (34 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové CP vydané vládními institucemi (34 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové CP vydané ostatními osobami (34 hodnot, 30.09.2017)
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (34 hodnot, 30.09.2017)
Akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
Podílové listy (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní podíly (34 hodnot, 30.09.2017)
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (34 hodnot, 30.09.2017)
Dlouhodobý nehmotný majetek (34 hodnot, 30.09.2017)
Zřizovací výdaje (34 hodnot, 30.09.2017)
Goodwill (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (34 hodnot, 30.09.2017)
Dlouhodobý hmotný majetek (34 hodnot, 30.09.2017)
Pozemky a budovy pro provozní činnost (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní aktiva (34 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky za upsaný základní kapitál (34 hodnot, 30.09.2017)
Náklady a příjmy příštích období (34 hodnot, 30.09.2017)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 30.09.2014)
Počty subjektů
Investiční společnosti celkem k datu (30 hodnot, 30.09.2017)
z toho v nucené správě (30 hodnot, 30.09.2017)
Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období (30 hodnot, 30.09.2017)
Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období (30 hodnot, 30.09.2017)
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.) (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky celkem (1. až 6.) (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky vůči bankám (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky vůči bankám splatné na požádání (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní závazky vůči bankám (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky vůči nebankovním subjektům (34 hodnot, 30.09.2017)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní pasiva (34 hodnot, 30.09.2017)
Výnosy a výdaje příštích období (34 hodnot, 30.09.2017)
Rezervy (34 hodnot, 30.09.2017)
Rezervy na důchody a podobné závazky (34 hodnot, 30.09.2017)
Rezervy na daně (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní rezervy (34 hodnot, 30.09.2017)
Podřízené závazky (34 hodnot, 30.09.2017)
Vlastní kapitál celkem (7. až 15.) (34 hodnot, 30.09.2017)
Základní kapitál (34 hodnot, 30.09.2017)
Splacený základní kapitál (34 hodnot, 30.09.2017)
Vlastní akcie (34 hodnot, 30.09.2017)
Emisní ážio (34 hodnot, 30.09.2017)
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (34 hodnot, 30.09.2017)
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní rezervní fondy (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní fondy ze zisku (34 hodnot, 30.09.2017)
Rezervní fond na nové ocenění (34 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálové fondy (34 hodnot, 30.09.2017)
Oceňovací rozdíly (34 hodnot, 30.09.2017)
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků (34 hodnot, 30.09.2017)
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů (34 hodnot, 30.09.2017)
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní oceňovací rozdíly (34 hodnot, 30.09.2017)
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období (34 hodnot, 30.09.2017)
Zisk (ztráta) za účetní období (34 hodnot, 30.09.2017)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Dluhové cenné papíry (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní aktiva (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na úroky a podobné náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z akcií a podílů (5 hodnot, 31.12.2014)
Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z poplatků a provizí (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na poplatky a provize (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní provozní výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní provozní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Správní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na pracovníky (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní správní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění ostatních rezerv (5 hodnot, 31.12.2014)
Tvorba a použítí ostatních rezerv (5 hodnot, 31.12.2014)
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Mimořádné výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Mimořádné náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Daň z příjmů (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (12 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálové požadavky celkem (12 hodnot, 30.09.2017)
Přebytek / nedostatek kapitálu (12 hodnot, 30.09.2017)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (12 hodnot, 30.09.2017)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (34 hodnot, 30.09.2017)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (34 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní aktiva (34 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na úroky a podobné náklady (34 hodnot, 30.09.2017)
Výnosy z akcií a podílů (34 hodnot, 30.09.2017)
Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní (34 hodnot, 30.09.2017)
Výnosy z poplatků a provizí (34 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na poplatky a provize (34 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní provozní výnosy (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní provozní náklady (34 hodnot, 30.09.2017)
Správní náklady (34 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na pracovníky (34 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní správní náklady (34 hodnot, 30.09.2017)
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM (34 hodnot, 30.09.2017)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM (34 hodnot, 30.09.2017)
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (34 hodnot, 30.09.2017)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (34 hodnot, 30.09.2017)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (34 hodnot, 30.09.2017)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (34 hodnot, 30.09.2017)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (34 hodnot, 30.09.2017)
Rozpuštění ostatních rezerv (34 hodnot, 30.09.2017)
Tvorba a použítí ostatních rezerv (34 hodnot, 30.09.2017)
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (34 hodnot, 30.09.2017)
Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (34 hodnot, 30.09.2017)
Mimořádné výnosy (34 hodnot, 30.09.2017)
Mimořádné náklady (34 hodnot, 30.09.2017)
Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (34 hodnot, 30.09.2017)
Daň z příjmů (34 hodnot, 30.09.2017)
Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.) (34 hodnot, 30.09.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investiční společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu)
z toho: investiční (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-CR (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací (D42D)-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací (D42D)-CR (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací (D42D)-DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Reinvestované zisky (D43D)-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů