Investiční společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Investiční společnosti celkem k datu</b> 30.00 30.00 0.00 29.00 3.45%
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 3.00 -
UK4 3. Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 4 932 357.00 4 816 702.00 2.40% 4 487 538.00 9.91%
UK2 1. Pokladní hotovost 2 209.00 2 049.00 7.81% 1 716.00 28.73%
UK3 2. Pohledávky za bankami 2 406 860.00 2 620 302.00 -8.15% 1 596 367.00 50.77%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami splatné na požádání 1 725 105.00 1 299 177.00 32.78% 1 446 569.00 19.25%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami 681 755.00 1 321 125.00 -48.40% 149 798.00 355.12%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 172 013.00 158 955.00 8.21% 102 895.00 67.17%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 19 000.00 16 000.00 18.75% 19 261.00 -1.35%
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 153 013.00 142 955.00 7.04% 83 634.00 82.96%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 454 808.00 0.00 - 763 418.00 -40.42%
UK10 4.1. Dluhové CP vydané vládními institucemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2. Dluhové CP vydané ostatními osobami 454 808.00 0.00 - 763 418.00 -40.42%
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 107 396.00 107 095.00 0.28% 104 257.00 3.01%
UK13 5.1. Akcie 0.00 0.00 - 1 003.00 -
UK14 5.2. Podílové listy 107 396.00 107 095.00 0.28% 103 254.00 4.01%
UK15 5.3. Ostatní podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 6. Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 4 214.00 4 214.00 0.00 4 414.00 -4.53%
UK17 7. Dlouhodobý nehmotný majetek 94 057.00 77 970.00 20.63% 76 858.00 22.38%
UK18 7.1. Zřizovací výdaje 1 201.00 1 412.00 -14.94% 2 048.00 -41.36%
UK19 7.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 7.3. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 92 856.00 76 558.00 21.29% 74 810.00 24.12%
UK21 8. Dlouhodobý hmotný majetek 599 967.00 615 967.00 -2.60% 664 344.00 -9.69%
UK22 8.1. Pozemky a budovy pro provozní činnost 67 488.00 68 039.00 -0.81% 70 180.00 -3.84%
UK23 8.2. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 532 479.00 547 928.00 -2.82% 594 164.00 -10.38%
UK24 9. Ostatní aktiva 723 391.00 867 764.00 -16.64% 827 319.00 -12.56%
UK25 10. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 11. Náklady a příjmy příštích období 367 442.00 362 385.00 1.40% 345 951.00 6.21%

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b> 4 932 358.00 4 816 702.00 2.40% 4 487 538.00 9.91%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b> 1 408 438.00 1 559 157.00 -9.67% 1 233 685.00 14.17%
UK3 1. Závazky vůči bankám 2 166.00 166.00 1 204.82% 59.00 3 571.19%
UK4 1.1. Závazky vůči bankám splatné na požádání 0.00 0.00 - 59.00 -
UK5 1.2. Ostatní závazky vůči bankám 2 166.00 166.00 1 204.82% 0.00 -
UK6 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 4 008.00 4 047.00 -0.96% 5 246.00 -23.60%
UK7 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 4 008.00 4 047.00 -0.96% 5 246.00 -23.60%
UK9 3. Ostatní pasiva 1 081 765.00 1 120 131.00 -3.43% 1 117 416.00 -3.19%
UK10 4. Výnosy a výdaje příštích období 212 336.00 352 917.00 -39.83% 10 099.00 2 002.54%
UK11 5. Rezervy 108 163.00 81 896.00 32.07% 100 865.00 7.24%
UK12 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky 46.00 0.00 - 0.00 -
UK13 5.2. Rezervy na daně 22 200.00 16 945.00 31.01% 23 748.00 -6.52%
UK14 5.3. Ostatní rezervy 85 917.00 64 951.00 32.28% 77 117.00 11.41%
UK15 6. Podřízené závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b> 3 523 920.00 3 257 543.00 8.18% 3 253 854.00 8.30%
UK17 7. Základní kapitál 973 272.00 972 572.00 0.07% 1 005 572.00 -3.21%
UK18 7.1. Splacený základní kapitál 973 272.00 972 572.00 0.07% 1 005 572.00 -3.21%
UK19 8. Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 9. Emisní ážio 87 077.00 87 077.00 0.00 87 077.00 0.00
UK21 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 159 535.00 159 654.00 -0.07% 160 437.00 -0.56%
UK22 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 143 745.00 143 745.00 0.00 143 745.00 0.00
UK23 10.2. Ostatní rezervní fondy 0.00 1 823.00 - 1 823.00 -
UK24 10.3. Ostatní fondy ze zisku 15 790.00 14 086.00 12.10% 14 869.00 6.19%
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 12. Kapitálové fondy 76 575.00 71 020.00 7.82% 64 980.00 17.84%
UK27 13. Oceňovací rozdíly 434 765.00 434 308.00 0.11% 427 733.00 1.64%
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 423 721.00 423 725.00 -0.00% 424 058.00 -0.08%
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 13.4. Ostatní oceňovací rozdíly 11 044.00 10 583.00 4.36% 3 675.00 200.52%
UK32 14. Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období 692 521.00 707 020.00 -2.05% 523 858.00 32.20%
UK33 15. Zisk (ztráta) za účetní období 1 100 175.00 825 892.00 33.21% 984 197.00 11.78%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 1 611.00 1 166.00 38.16% 1 448.00 11.26%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 3.00 2.00 50.00% 3.00 0.00
UK3 1.1. Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.2. Ostatní aktiva 3.00 2.00 50.00% 3.00 0.00
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 1.00 1.00 0.00 2.00 -50.00%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 3 310.00 2 389.00 38.55% 2 899.00 14.18%
UK10 5. Náklady na poplatky a provize 1 678.00 1 219.00 37.65% 1 395.00 20.29%
UK11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 16.00 6.00 166.67% 3.00 433.33%
UK12 7. Ostatní provozní výnosy 39.00 26.00 50.00% 39.00 0.00
UK13 8. Ostatní provozní náklady 79.00 38.00 107.89% 99.00 -20.20%
UK14 9. Správní náklady 763.00 549.00 38.98% 742.00 2.83%
UK15 9.1. Náklady na pracovníky 469.00 346.00 35.55% 466.00 0.64%
UK16 9.2. Ostatní správní náklady 294.00 203.00 44.83% 276.00 6.52%
UK17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 102.00 75.00 36.00% 103.00 -0.97%
UK19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 102.00 75.00 36.00% 103.00 -0.97%
UK20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 16. Rozpuštění ostatních rezerv 6.00 1.00 500.00% 1.00 500.00%
UK25 17. Tvorba a použítí ostatních rezerv 20.00 10.00 100.00% 20.00 0.00
UK26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 731.00 533.00 37.15% 584.00 25.17%
UK28 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 21. Daň z příjmů 148.00 75.00 97.33% 122.00 21.31%
UK32 <b>Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 583.00 458.00 27.29% 462.00 26.19%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 1 380 195.00 1 374 089.00 0.44% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 255 669.00 259 623.00 -1.52% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 1 124 526.00 1 114 466.00 0.90% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 539.84 529.26 2.00% - -

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 1 838 404.00 1 877 836.00 -2.10% 1 757 585.00 4.60%
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 314 490.00 315 871.00 -0.44% 276 611.00 13.69%
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 1 523 914.00 1 561 965.00 -2.44% 1 480 974.00 2.90%
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 584.57 594.49 -1.67% 635.40 -8.00%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 2 803 586.00 2 011 517.00 39.38% 2 497 749.00 12.24%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 15 640.00 9 449.00 65.52% 4 633.00 237.58%
UK3 1.1. Dluhové cenné papíry 371.00 299.00 24.08% 490.00 -24.29%
UK4 1.2. Ostatní aktiva 15 269.00 9 150.00 66.87% 4 142.00 268.64%
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 473.00 97.00 387.63% 413.00 14.53%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 3.00 3.00 0.00 173.00 -98.27%
UK7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 3.00 3.00 0.00 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní 0.00 0.00 - 173.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 5 367 839.00 3 930 780.00 36.56% 4 455 066.00 20.49%
UK10 5. Náklady na poplatky a provize 2 658 916.00 1 988 374.00 33.72% 2 036 864.00 30.54%
UK11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací -2 421.00 -3 419.00 -29.19% -7 314.00 -66.90%
UK12 7. Ostatní provozní výnosy 114 949.00 79 818.00 44.01% 125 983.00 -8.76%
UK13 8. Ostatní provozní náklady 33 035.00 16 643.00 98.49% 43 515.00 -24.08%
UK14 9. Správní náklady 1 294 666.00 916 972.00 41.19% 1 132 369.00 14.33%
UK15 9.1. Náklady na pracovníky 763 545.00 572 920.00 33.27% 704 234.00 8.42%
UK16 9.2. Ostatní správní náklady 531 121.00 344 052.00 54.37% 428 135.00 24.05%
UK17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 108 502.00 81 500.00 33.13% 103 580.00 4.75%
UK19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 108 502.00 81 500.00 33.13% 103 580.00 4.75%
UK20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 60.00 0.00 - 0.00 -
UK21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 2 133.00 2 013.00 5.96% 1 182.00 80.46%
UK22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 921.00 -
UK23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 16. Rozpuštění ostatních rezerv 5 540.00 279.00 1 885.66% 1 421.00 289.87%
UK25 17. Tvorba a použítí ostatních rezerv 13 028.00 7 823.00 66.53% 19 562.00 -33.40%
UK26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 1 390 858.00 1 003 489.00 38.60% 1 243 399.00 11.86%
UK28 19. Mimořádné výnosy 15.00 133.00 -88.72% 0.00 -
UK29 20. Mimořádné náklady 20.00 20.00 0.00 0.00 -
UK30 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> -5.00 113.00 - 104.42% 0.00 -
UK31 21. Daň z příjmů 290 680.00 177 709.00 63.57% 259 201.00 12.14%
UK32 <b>Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 1 100 173.00 825 893.00 33.21% 984 197.00 11.78%
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (44 hodnoty, 31.12.2018)
Pokladní hotovost (44 hodnoty, 31.12.2018)
Pohledávky za bankami (44 hodnoty, 31.12.2018)
Pohledávky za bankami splatné na požádání (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní pohledávky za bankami (44 hodnoty, 31.12.2018)
Pohledávky za nebankovními subjekty (44 hodnoty, 31.12.2018)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty (44 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhové cenné papíry (44 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhové CP vydané vládními institucemi (44 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhové CP vydané ostatními osobami (44 hodnoty, 31.12.2018)
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (44 hodnoty, 31.12.2018)
Akcie (44 hodnoty, 31.12.2018)
Podílové listy (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní podíly (44 hodnoty, 31.12.2018)
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (44 hodnoty, 31.12.2018)
Dlouhodobý nehmotný majetek (44 hodnoty, 31.12.2018)
Zřizovací výdaje (44 hodnoty, 31.12.2018)
Goodwill (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (44 hodnoty, 31.12.2018)
Dlouhodobý hmotný majetek (44 hodnoty, 31.12.2018)
Pozemky a budovy pro provozní činnost (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní aktiva (44 hodnoty, 31.12.2018)
Pohledávky za upsaný základní kapitál (44 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady a příjmy příštích období (44 hodnoty, 31.12.2018)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 30.09.2014)
Počty subjektů
Investiční společnosti celkem k datu (40 hodnot, 31.12.2018)
z toho v nucené správě (40 hodnot, 31.12.2018)
Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období (40 hodnot, 31.12.2018)
Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období (40 hodnot, 31.12.2018)
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.) (44 hodnoty, 31.12.2018)
Závazky celkem (1. až 6.) (44 hodnoty, 31.12.2018)
Závazky vůči bankám (44 hodnoty, 31.12.2018)
Závazky vůči bankám splatné na požádání (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní závazky vůči bankám (44 hodnoty, 31.12.2018)
Závazky vůči nebankovním subjektům (44 hodnoty, 31.12.2018)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní pasiva (44 hodnoty, 31.12.2018)
Výnosy a výdaje příštích období (44 hodnoty, 31.12.2018)
Rezervy (44 hodnoty, 31.12.2018)
Rezervy na důchody a podobné závazky (44 hodnoty, 31.12.2018)
Rezervy na daně (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní rezervy (44 hodnoty, 31.12.2018)
Podřízené závazky (44 hodnoty, 31.12.2018)
Vlastní kapitál celkem (7. až 15.) (44 hodnoty, 31.12.2018)
Základní kapitál (44 hodnoty, 31.12.2018)
Splacený základní kapitál (44 hodnoty, 31.12.2018)
Vlastní akcie (44 hodnoty, 31.12.2018)
Emisní ážio (44 hodnoty, 31.12.2018)
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (44 hodnoty, 31.12.2018)
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní rezervní fondy (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní fondy ze zisku (44 hodnoty, 31.12.2018)
Rezervní fond na nové ocenění (44 hodnoty, 31.12.2018)
Kapitálové fondy (44 hodnoty, 31.12.2018)
Oceňovací rozdíly (44 hodnoty, 31.12.2018)
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků (44 hodnoty, 31.12.2018)
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů (44 hodnoty, 31.12.2018)
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní oceňovací rozdíly (44 hodnoty, 31.12.2018)
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období (44 hodnoty, 31.12.2018)
Zisk (ztráta) za účetní období (44 hodnoty, 31.12.2018)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Dluhové cenné papíry (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní aktiva (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na úroky a podobné náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z akcií a podílů (5 hodnot, 31.12.2014)
Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z poplatků a provizí (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na poplatky a provize (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní provozní výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní provozní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Správní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na pracovníky (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní správní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění ostatních rezerv (5 hodnot, 31.12.2014)
Tvorba a použítí ostatních rezerv (5 hodnot, 31.12.2014)
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Mimořádné výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Mimořádné náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Daň z příjmů (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (22 hodnoty, 31.12.2018)
Kapitálové požadavky celkem (22 hodnoty, 31.12.2018)
Přebytek / nedostatek kapitálu (22 hodnoty, 31.12.2018)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (22 hodnoty, 31.12.2018)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (44 hodnoty, 31.12.2018)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (44 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhové cenné papíry (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní aktiva (44 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady na úroky a podobné náklady (44 hodnoty, 31.12.2018)
Výnosy z akcií a podílů (44 hodnoty, 31.12.2018)
Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní (44 hodnoty, 31.12.2018)
Výnosy z poplatků a provizí (44 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady na poplatky a provize (44 hodnoty, 31.12.2018)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní provozní výnosy (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní provozní náklady (44 hodnoty, 31.12.2018)
Správní náklady (44 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady na pracovníky (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní správní náklady (44 hodnoty, 31.12.2018)
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM (44 hodnoty, 31.12.2018)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM (44 hodnoty, 31.12.2018)
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (44 hodnoty, 31.12.2018)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (44 hodnoty, 31.12.2018)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (44 hodnoty, 31.12.2018)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (44 hodnoty, 31.12.2018)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (44 hodnoty, 31.12.2018)
Rozpuštění ostatních rezerv (44 hodnoty, 31.12.2018)
Tvorba a použítí ostatních rezerv (44 hodnoty, 31.12.2018)
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (44 hodnoty, 31.12.2018)
Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (44 hodnoty, 31.12.2018)
Mimořádné výnosy (44 hodnoty, 31.12.2018)
Mimořádné náklady (44 hodnoty, 31.12.2018)
Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (44 hodnoty, 31.12.2018)
Daň z příjmů (44 hodnoty, 31.12.2018)
Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.) (44 hodnoty, 31.12.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investiční společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu)
z toho: investiční (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (v mil. Kč) (Základní ukazatele)
INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka (Základní ukazatele)
SALDO INVESTIČNÍ POZICE (INVESTIČNÍ POZICE VŮČI ZAHRANIČÍ - mil. Kč - souhrnná tabulka)
Agregovaná rozvaha investičních fondů (bez FPT) (Publikace Měnová statistika)
Finanční společnosti (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Účasti a akcie nebo podílové listy investičních fondů (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies