Investiční společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Investiční společnosti celkem k datu</b> 30.00 29.00 3.45% 26.00 15.38%
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období 2.00 3.00 -33.33% 0.00 -
UK4 3. Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období 1.00 0.00 - 1.00 0.00

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem</b> 4 954 644.00 4 490 344.00 10.34% 4 339 636.00 14.17%
UK2 1. Pokladní hotovost 1 996.00 1 724.00 15.78% 1 229.00 62.41%
UK3 2. Pohledávky za bankami 2 753 765.00 1 596 367.00 72.50% 2 179 802.00 26.33%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami splatné na požádání 1 493 739.00 1 446 569.00 3.26% 1 734 746.00 -13.89%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami 1 260 027.00 149 798.00 741.15% 445 056.00 183.12%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 117 225.00 105 228.00 11.40% 128 607.00 -8.85%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 21 678.00 19 261.00 12.55% 42 707.00 -49.24%
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 95 547.00 85 967.00 11.14% 85 900.00 11.23%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 16 059.00 763 418.00 -97.90% 13 707.00 17.16%
UK10 4.1. Dluhové CP vydané vládními institucemi 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 4.2. Dluhové CP vydané ostatními osobami 16 059.00 763 418.00 -97.90% 13 707.00 17.16%
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 113 445.00 105 089.00 7.95% 122 946.00 -7.73%
UK13 5.1. Akcie 1 004.00 1 000.00 0.40% 2 659.00 -62.24%
UK14 5.2. Podílové listy 112 441.00 104 089.00 8.02% 100 240.00 12.17%
UK15 5.3. Ostatní podíly 0.00 0.00 - 20 047.00 -
UK16 6. Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 4 214.00 4 314.00 -2.32% 8 000.00 -47.33%
UK17 7. Dlouhodobý nehmotný majetek 75 700.00 76 633.00 -1.22% 64 487.00 17.39%
UK18 7.1. Zřizovací výdaje 1 835.00 2 048.00 -10.40% 2 683.00 -31.61%
UK19 7.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 7.3. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 73 865.00 74 585.00 -0.97% 61 804.00 19.51%
UK21 8. Dlouhodobý hmotný majetek 650 676.00 665 027.00 -2.16% 712 861.00 -8.72%
UK22 8.1. Pozemky a budovy pro provozní činnost 69 466.00 70 180.00 -1.02% 72 091.00 -3.64%
UK23 8.2. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 581 210.00 594 847.00 -2.29% 640 770.00 -9.29%
UK24 9. Ostatní aktiva 876 026.00 827 830.00 5.82% 798 185.00 9.75%
UK25 10. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 11. Náklady a příjmy příštích období 345 537.00 344 715.00 0.24% 309 814.00 11.53%

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b> 4 954 644.00 4 490 344.00 10.34% 4 339 636.00 14.17%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b> 1 419 416.00 1 235 193.00 14.91% 1 209 696.00 17.34%
UK3 1. Závazky vůči bankám 1 916.00 59.00 3 147.46% 1 936.00 -1.03%
UK4 1.1. Závazky vůči bankám splatné na požádání 0.00 59.00 - 26.00 -
UK5 1.2. Ostatní závazky vůči bankám 1 916.00 0.00 - 1 910.00 0.31%
UK6 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 4 205.00 - 262.00 -
UK7 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 4 205.00 - 262.00 -
UK9 3. Ostatní pasiva 1 000 174.00 1 114 177.00 -10.23% 805 567.00 24.16%
UK10 4. Výnosy a výdaje příštích období 322 377.00 10 099.00 3 092.17% 327 228.00 -1.48%
UK11 5. Rezervy 94 949.00 106 653.00 -10.97% 74 703.00 27.10%
UK12 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK13 5.2. Rezervy na daně 33 441.00 31 535.00 6.04% 31 381.00 6.56%
UK14 5.3. Ostatní rezervy 61 508.00 75 117.00 -18.12% 43 322.00 41.98%
UK15 6. Podřízené závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b> 3 535 227.00 3 255 152.00 8.60% 3 129 939.00 12.95%
UK17 7. Základní kapitál 966 572.00 1 005 572.00 -3.88% 1 003 572.00 -3.69%
UK18 7.1. Splacený základní kapitál 966 572.00 1 005 572.00 -3.88% 1 003 572.00 -3.69%
UK19 8. Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 9. Emisní ážio 87 077.00 87 077.00 0.00 87 077.00 0.00
UK21 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 221 089.00 160 437.00 37.80% 161 367.00 37.01%
UK22 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 143 745.00 143 745.00 0.00 143 745.00 0.00
UK23 10.2. Ostatní rezervní fondy 62 883.00 1 823.00 3 349.42% 1 823.00 3 349.42%
UK24 10.3. Ostatní fondy ze zisku 14 461.00 14 869.00 -2.74% 15 799.00 -8.47%
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 12. Kapitálové fondy 64 920.00 64 980.00 -0.09% 32 980.00 96.85%
UK27 13. Oceňovací rozdíly 434 444.00 427 565.00 1.61% 427 300.00 1.67%
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 423 725.00 424 058.00 -0.08% 422 940.00 0.19%
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 13.4. Ostatní oceňovací rozdíly 10 719.00 3 507.00 205.65% 4 360.00 145.85%
UK32 14. Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období 1 485 665.00 523 648.00 183.71% 1 155 302.00 28.60%
UK33 15. Zisk (ztráta) za účetní období 275 460.00 985 873.00 -72.06% 262 341.00 5.00%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 1 611.00 1 166.00 38.16% 1 448.00 11.26%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 3.00 2.00 50.00% 3.00 0.00
UK3 1.1. Dluhové cenné papíry 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.2. Ostatní aktiva 3.00 2.00 50.00% 3.00 0.00
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 1.00 1.00 0.00 2.00 -50.00%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 3 310.00 2 389.00 38.55% 2 899.00 14.18%
UK10 5. Náklady na poplatky a provize 1 678.00 1 219.00 37.65% 1 395.00 20.29%
UK11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 16.00 6.00 166.67% 3.00 433.33%
UK12 7. Ostatní provozní výnosy 39.00 26.00 50.00% 39.00 0.00
UK13 8. Ostatní provozní náklady 79.00 38.00 107.89% 99.00 -20.20%
UK14 9. Správní náklady 763.00 549.00 38.98% 742.00 2.83%
UK15 9.1. Náklady na pracovníky 469.00 346.00 35.55% 466.00 0.64%
UK16 9.2. Ostatní správní náklady 294.00 203.00 44.83% 276.00 6.52%
UK17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 102.00 75.00 36.00% 103.00 -0.97%
UK19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 102.00 75.00 36.00% 103.00 -0.97%
UK20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 0.00 0.00 - 0.00 -
UK22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK24 16. Rozpuštění ostatních rezerv 6.00 1.00 500.00% 1.00 500.00%
UK25 17. Tvorba a použítí ostatních rezerv 20.00 10.00 100.00% 20.00 0.00
UK26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 731.00 533.00 37.15% 584.00 25.17%
UK28 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 21. Daň z příjmů 148.00 75.00 97.33% 122.00 21.31%
UK32 <b>Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 583.00 458.00 27.29% 462.00 26.19%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 1 380 195.00 1 374 089.00 0.44% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 255 669.00 259 623.00 -1.52% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 1 124 526.00 1 114 466.00 0.90% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 539.84 529.26 2.00% - -

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 2 347 223.00 1 757 617.00 33.55% 1 990 719.00 17.91%
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 303 651.00 278 017.00 9.22% 266 061.00 14.13%
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 043 572.00 1 479 600.00 38.12% 1 724 658.00 18.49%
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 773.00 632.20 22.27% 748.22 3.31%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 667 351.00 2 501 071.00 -73.32% 606 904.00 9.96%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 2 201.00 4 611.00 -52.27% 1 388.00 58.57%
UK3 1.1. Dluhové cenné papíry 125.00 490.00 -74.49% 106.00 17.92%
UK4 1.2. Ostatní aktiva 2 075.00 4 120.00 -49.64% 1 282.00 61.86%
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 54.00 466.00 -88.41% 55.00 -1.82%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 0.00 384.00 - 0.00 -
UK7 3.1. Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní 0.00 384.00 - 0.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 1 208 931.00 4 458 035.00 -72.88% 1 097 200.00 10.18%
UK10 5. Náklady na poplatky a provize 562 122.00 2 037 810.00 -72.42% 497 090.00 13.08%
UK11 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací -2 350.00 -6 509.00 -63.90% 1 868.00 - 225.80%
UK12 7. Ostatní provozní výnosy 94 960.00 125 971.00 -24.62% 11 607.00 718.13%
UK13 8. Ostatní provozní náklady 74 215.00 43 145.00 72.01% 8 014.00 826.07%
UK14 9. Správní náklady 308 434.00 1 140 349.00 -72.95% 265 075.00 16.36%
UK15 9.1. Náklady na pracovníky 187 970.00 711 020.00 -73.56% 164 741.00 14.10%
UK16 9.2. Ostatní správní náklady 120 463.00 429 330.00 -71.94% 100 334.00 20.06%
UK17 10. Rozpuštění rezerv a OP k DHNM 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 28 174.00 103 506.00 -72.78% 25 319.00 11.28%
UK19 11.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 28 174.00 103 506.00 -72.78% 22 305.00 26.31%
UK20 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 0.00 132.00 - - 102.00 -
UK22 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 979.00 - 0.00 -
UK24 16. Rozpuštění ostatních rezerv 0.00 1 421.00 - 3 849.00 -
UK25 17. Tvorba a použítí ostatních rezerv - 664.00 11 954.00 - 105.55% 4 401.00 - 115.09%
UK26 18. Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK27 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 331 410.00 1 245 572.00 -73.39% 316 056.00 4.86%
UK28 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 <b>Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 21. Daň z příjmů 55 951.00 259 699.00 -78.46% 53 714.00 4.16%
UK32 <b>Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 275 461.00 985 873.00 -72.06% 262 341.00 5.00%
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (34 hodnoty, 31.03.2018)
Pokladní hotovost (34 hodnoty, 31.03.2018)
Pohledávky za bankami (34 hodnoty, 31.03.2018)
Pohledávky za bankami splatné na požádání (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní pohledávky za bankami (34 hodnoty, 31.03.2018)
Pohledávky za nebankovními subjekty (34 hodnoty, 31.03.2018)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty (34 hodnoty, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.03.2018)
Dluhové CP vydané vládními institucemi (34 hodnoty, 31.03.2018)
Dluhové CP vydané ostatními osobami (34 hodnoty, 31.03.2018)
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (34 hodnoty, 31.03.2018)
Akcie (34 hodnoty, 31.03.2018)
Podílové listy (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní podíly (34 hodnoty, 31.03.2018)
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem (34 hodnoty, 31.03.2018)
Dlouhodobý nehmotný majetek (34 hodnoty, 31.03.2018)
Zřizovací výdaje (34 hodnoty, 31.03.2018)
Goodwill (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (34 hodnoty, 31.03.2018)
Dlouhodobý hmotný majetek (34 hodnoty, 31.03.2018)
Pozemky a budovy pro provozní činnost (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní aktiva (34 hodnoty, 31.03.2018)
Pohledávky za upsaný základní kapitál (34 hodnoty, 31.03.2018)
Náklady a příjmy příštích období (34 hodnoty, 31.03.2018)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 30.09.2014)
Počty subjektů
Investiční společnosti celkem k datu (30 hodnot, 31.03.2018)
z toho v nucené správě (30 hodnot, 31.03.2018)
Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období (30 hodnot, 31.03.2018)
Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období (30 hodnot, 31.03.2018)
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.) (34 hodnoty, 31.03.2018)
Závazky celkem (1. až 6.) (34 hodnoty, 31.03.2018)
Závazky vůči bankám (34 hodnoty, 31.03.2018)
Závazky vůči bankám splatné na požádání (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní závazky vůči bankám (34 hodnoty, 31.03.2018)
Závazky vůči nebankovním subjektům (34 hodnoty, 31.03.2018)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní pasiva (34 hodnoty, 31.03.2018)
Výnosy a výdaje příštích období (34 hodnoty, 31.03.2018)
Rezervy (34 hodnoty, 31.03.2018)
Rezervy na důchody a podobné závazky (34 hodnoty, 31.03.2018)
Rezervy na daně (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní rezervy (34 hodnoty, 31.03.2018)
Podřízené závazky (34 hodnoty, 31.03.2018)
Vlastní kapitál celkem (7. až 15.) (34 hodnoty, 31.03.2018)
Základní kapitál (34 hodnoty, 31.03.2018)
Splacený základní kapitál (34 hodnoty, 31.03.2018)
Vlastní akcie (34 hodnoty, 31.03.2018)
Emisní ážio (34 hodnoty, 31.03.2018)
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (34 hodnoty, 31.03.2018)
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní rezervní fondy (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní fondy ze zisku (34 hodnoty, 31.03.2018)
Rezervní fond na nové ocenění (34 hodnoty, 31.03.2018)
Kapitálové fondy (34 hodnoty, 31.03.2018)
Oceňovací rozdíly (34 hodnoty, 31.03.2018)
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků (34 hodnoty, 31.03.2018)
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů (34 hodnoty, 31.03.2018)
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní oceňovací rozdíly (34 hodnoty, 31.03.2018)
Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období (34 hodnoty, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) za účetní období (34 hodnoty, 31.03.2018)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Dluhové cenné papíry (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní aktiva (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na úroky a podobné náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z akcií a podílů (5 hodnot, 31.12.2014)
Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní (5 hodnot, 31.12.2014)
Výnosy z poplatků a provizí (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na poplatky a provize (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní provozní výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní provozní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Správní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Náklady na pracovníky (5 hodnot, 31.12.2014)
Ostatní správní náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (5 hodnot, 31.12.2014)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (5 hodnot, 31.12.2014)
Rozpuštění ostatních rezerv (5 hodnot, 31.12.2014)
Tvorba a použítí ostatních rezerv (5 hodnot, 31.12.2014)
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Mimořádné výnosy (5 hodnot, 31.12.2014)
Mimořádné náklady (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Daň z příjmů (5 hodnot, 31.12.2014)
Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.) (5 hodnot, 31.12.2014)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (12 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálové požadavky celkem (12 hodnot, 31.03.2018)
Přebytek / nedostatek kapitálu (12 hodnot, 31.03.2018)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (12 hodnot, 31.03.2018)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (34 hodnoty, 31.03.2018)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (34 hodnoty, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní aktiva (34 hodnoty, 31.03.2018)
Náklady na úroky a podobné náklady (34 hodnoty, 31.03.2018)
Výnosy z akcií a podílů (34 hodnoty, 31.03.2018)
Akcie a podíly z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní (34 hodnoty, 31.03.2018)
Výnosy z poplatků a provizí (34 hodnoty, 31.03.2018)
Náklady na poplatky a provize (34 hodnoty, 31.03.2018)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní provozní výnosy (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní provozní náklady (34 hodnoty, 31.03.2018)
Správní náklady (34 hodnoty, 31.03.2018)
Náklady na pracovníky (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ostatní správní náklady (34 hodnoty, 31.03.2018)
Rozpuštění rezerv a OP k DHNM (34 hodnoty, 31.03.2018)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM (34 hodnoty, 31.03.2018)
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (34 hodnoty, 31.03.2018)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve odepsaných pohledávek (34 hodnoty, 31.03.2018)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (34 hodnoty, 31.03.2018)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (34 hodnoty, 31.03.2018)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (34 hodnoty, 31.03.2018)
Rozpuštění ostatních rezerv (34 hodnoty, 31.03.2018)
Tvorba a použítí ostatních rezerv (34 hodnoty, 31.03.2018)
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (34 hodnoty, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (34 hodnoty, 31.03.2018)
Mimořádné výnosy (34 hodnoty, 31.03.2018)
Mimořádné náklady (34 hodnoty, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (34 hodnoty, 31.03.2018)
Daň z příjmů (34 hodnoty, 31.03.2018)
Zisk (ztráta) za účetní období po zdanění (1. až 21.) (34 hodnoty, 31.03.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Investiční společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu)
z toho: investiční (Klientské úvěry podle druhového hlediska (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
z toho: investiční (Nerezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM)
.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-CR (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací (D42D)-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací (D42D)-CR (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1.1-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Dividendy a čerpání z důchodu kvazikorporací (D42D)-DB (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)
.1.1.2-BÚ-Prvotní důchody-Důchody z investic-Důchody z PZI-Důchody z účastí a podílů v investičních fondech-Reinvestované zisky (D43D)-NET (Položky Prvotních důchodů v mil. CZK)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů