DOHLED, OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ, ODNĚTÍ POVOLENÍ, PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY, ČÁST JEDENÁCTÁ

Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  ČÁST JEDENÁCTÁ

  DOHLED, OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ, ODNĚTÍ POVOLENÍ, PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY

  HLAVA I

  DOHLED

  § 102

  Předmět dohledu

  (1) Dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy jej provádějícími, nařízením o sdělení klíčových informací, nařízením o dohledu v oblasti kolektivního investování, podmínek stanovených v rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona, statutu fondu kolektivního investování, smlouvy o obhospodařování, depozitářské smlouvy a smlouvy podle § 44 odst. 1 nebo § 58 vykonává Česká národní banka.

  (2) Dohledu České národní banky podle tohoto zákona podléhá

  a) investiční společnost,


  b) investiční fond,

  c) zakladatel investiční společnosti nebo investičního fondu ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu do zápisu předmětu podnikání uvedeného v povolení do obchodního rejstříku,

  d) depozitář, v rozsahu povinností, které mu ukládá tento zákon,

  e) banka nebo pobočka zahraniční banky, které přestaly pro fond kolektivního investování vykonávat činnost depozitáře a kterým tento zákon stanoví povinnost,

  f) likvidátor investiční společnosti nebo investičního fondu,

  g) nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu,

  h) zahraniční investiční společnost při poskytování služeb v České republice,

  i) zahraniční fond kolektivního investování při veřejném nabízení cenných papírů v České republice,

  j) banka nebo pobočka zahraniční banky, obchodník s cennými papíry nebo osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, se kterou má zahraniční fond kolektivního investování uzavřenou smlouvu podle § 44 odst. 1 nebo § 58.

  (3) Dohledu České národní banky podléhá též osoba, která bez povolení nebo souhlasu vykonává činnost, ke které tento zákon vyžaduje povolení nebo souhlas, a to v rozsahu této činnosti.

  HLAVA II

  OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A ODNĚTÍ POVOLENÍ

  § 103

  (1) Česká národní banka může uložit osobě podléhající dohledu, která porušila tento zákon, právní předpis jej provádějící, nařízení o sdělení klíčových informací, nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování, rozhodnutí vydané podle tohoto zákona, statut fondu kolektivního investování, smlouvu o obhospodařování, depozitářskou smlouvu nebo smlouvu podle § 44 odst. 1 nebo § 58 anebo ohrozila zájmy akcionářů nebo podílníků, opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. Česká národní banka může dále

  a) nařídit mimořádné provedení auditu fondu kolektivního investování na náklady investiční společnosti nebo investičního fondu,

  b) nařídit změnu auditora,

  c) nařídit pozastavení vydávání a odkupování akcií nebo podílových listů fondu kolektivního investování,

  d) nařídit změnu depozitáře,

  e) zavést nucenou správu,

  f) odejmout povolení udělené podle tohoto zákona,

  g) pozastavit nejdéle na dobu 5 let některou činnost podléhající dohledu.

  (2) Česká národní banka může investiční společnosti změnit rozsah povolení uděleného podle tohoto zákona.

  (3) Česká národní banka může investičnímu fondu nařídit změnu investiční společnosti.

  (4) Česká národní banka může rozhodnout o nuceném převodu obhospodařování podílového fondu.

  (5) Osoba, které Česká národní banka uložila opatření k nápravě, informuje Českou národní banku o odstranění nedostatků a způsobu zjednání nápravy.

  (6) Česká národní banka zakáže osobě nebo skupině osob jednajících ve shodě, kterým udělila souhlas k nabytí účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu podle § 71 a které přestaly splňovat podmínky pro udělení souhlasu, vykonávat hlasovací práva na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo jinak uplatňovat významný vliv na jejich řízení.

  (7) Správní řízení o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků lze zahájit i doručením rozhodnutí o předběžném opatření, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení nebo neodstranitelný zásah do práv jiných osob.

  § 104

  Nařízení mimořádného provedení auditu

  (1) Česká národní banka může rozhodnout o mimořádném provedení auditu fondu kolektivního investování na náklady fondu kolektivního investování, jestliže

  a) zjistí závažné nedostatky v auditu účetní závěrky fondu kolektivního investování, nebo

  b) auditor nesplní svou oznamovací povinnost podle zákona, který upravuje činnost auditorů.

  (2) Fond kolektivního investování sdělí České národní bance do 30 dnů ode dne rozhodnutí o mimořádném provedení auditu údaje o auditorovi, který audit provede. Tento auditor musí být osobou odlišnou od auditora, který provedl audit roční účetní závěrky.

  (3) Česká národní banka může do 30 dnů ode dne sdělení údajů podle odstavce 2 odmítnout auditora, který jí byl investiční společností oznámen, a jmenovat jiného auditora.

  § 105

  Nařízení změny investiční společnosti

  (1) Česká národní banka může nařídit investičnímu fondu změnu obhospodařující investiční společnosti, jestliže zjistí, že obhospodařující investiční společnost závažně nebo opakovaně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo vyplývající ze smlouvy o obhospodařování.

  (2) Smlouva o obhospodařování zaniká 1 měsíc po nabytí právní moci rozhodnutí o nařízení změny investiční společnosti.

  (3) Investiční fond je povinen uzavřít ve lhůtě podle odstavce 2 smlouvu o obhospodařování s jinou investiční společností, pokud nebude svůj majetek obhospodařovat sám.

  § 106

  Nařízení změny depozitáře

  (1) Česká národní banka může nařídit investiční společnosti nebo investičnímu fondu změnu depozitáře, jestliže depozitář závažně nebo opakovaně poruší tento zákon nebo depozitářskou smlouvu nebo jestliže je u depozitáře zavedena nucená správa.

  (2) Závazek z depozitářské smlouvy zaniká 1 měsíc po nabytí právní moci rozhodnutí o nařízení změny depozitáře. Investiční společnost nebo investiční fond jsou povinny uzavřít v této lhůtě depozitářskou smlouvu s jiným depozitářem.

  § 107

  Nucený převod obhospodařování podílového fondu

  (1) Česká národní banka může rozhodnout o převodu obhospodařování podílového fondu na jinou investiční společnost, jestliže

  a) došlo k závažným změnám ve skutečnostech rozhodných pro vydání povolení k vytvoření podílového fondu,

  b) odnímá investiční společnosti povolení k činnosti investiční společnosti,

  c) zahraniční investiční společnost porušuje povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti kolektivního investování, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky,

  d) se zahraniční investiční společnost zrušuje způsobem srovnatelným s likvidací, nebo

  e) bylo ohledně zahraniční investiční společnosti vydáno podle cizího práva rozhodnutí srovnatelné s rozhodnutím o úpadku nebo bylo řízení srovnatelné s insolvenčním řízením zastaveno pro nedostatek majetku.

  (2) K převodu obhospodařování podílového fondu podle odstavce 1 se vyžaduje souhlas investiční společnosti, na kterou má být obhospodařování podílového fondu převedeno.

  (3) Investiční společnost, na kterou bylo obhospodařování podílového fondu převedeno, uveřejní změnu statutu podílového fondu související se změnou investiční společnosti a zdůvodnění nuceného převodu, a to do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  Nucená správa

  § 108

  Česká národní banka může zavést nucenou správu investiční společnosti nebo investičního fondu, jestliže

  a) investiční společnost nebo investiční fond opakovaně nebo závažně poruší tento zákon, statut fondu kolektivního investování, stanovy nebo podmínku či oprávnění uvedené v rozhodnutí podle tohoto zákona a předchozí opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebo uložení pokuty nevedla k nápravě, nebo

  b) jsou ohroženy zájmy podílníků nebo akcionářů investičního fondu a hrozí nebezpečí z prodlení.

  § 109

  (1) Rozhodnutí o zavedení nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu obsahuje

  a) určení osoby nuceného správce a údaje o něm,

  b) výši odměny nuceného správce nebo způsob jejího stanovení a termín její splatnosti,

  c) případné omezení nakládání s majetkem fondu kolektivního investování nebo omezení jiné činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu.

  (2) Řízení o zavedení nucené správy lze zahájit též vydáním rozhodnutí o zavedení nucené správy.

  (3) Rozhodnutí o zavedení nucené správy se doručuje společnosti, u které se nucená správa zavádí, a nucenému správci. Nucená správa je zavedena doručením rozhodnutí nucenému správci.

  (4) Rozhodnutí o zavedení nucené správy Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (5) Zavedením nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu se pozastavuje výkon funkcí členů představenstva investiční společnosti nebo investičního fondu; to neplatí pro případ správní žaloby proti rozhodnutí o zavedení nucené správy podle zákona upravujícího správní soudnictví.

  (6) Zavedením nucené správy přechází působnost představenstva investiční společnosti nebo investičního fondu na nuceného správce; to neplatí pro případ správní žaloby proti rozhodnutí o zavedení nucené správy.

  (7) Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu nemají vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění8a) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před zavedením nucené správy. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu nemají vliv také na splnění závěrečného vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu8b), jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před zavedením nucené správy.

  (8) Nucený správce

  a) přijme neprodleně opatření ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků v činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu,

  b) zajistí ochranu práv podílníků podílového fondu nebo akcionářů investičního fondu,

  c) do 6 měsíců ode dne zavedení nucené správy svolá valnou hromadu investiční společnosti nebo investičního fondu a

  1. předloží jí návrh na odvolání dosavadních a volbu nových osob do těch orgánů, které volí valná hromada, a návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků v činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo

  2. navrhne zrušení společnosti.

  (9) Lhůtu pro svolání valné hromady podle odstavce 7 písm. c) může Česká národní banka na návrh nuceného správce prodloužit z důvodů hodných zřetele až na 1 rok.

  (10) Nucený správce může s předchozím souhlasem České národní banky

  a) pozastavit vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu nebo akcií investičního fondu, nebo

  b) podat insolvenční návrh na majetek investiční společnosti nebo na majetek investičního fondu, zjistí-li, že jsou předluženy.

  (11) Náhrada hotových výdajů nuceného správce investiční společnosti nebo investičního fondu a odměna nuceného správce jsou placeny z majetku investiční společnosti nebo investičního fondu; v případě, že majetek investiční společnosti nebo investičního fondu nepostačuje na vyplacení náhrady hotových výdajů nuceného správce a odměny nuceného správce, vyplatí je stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny nuceného správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.


  8a) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

  8b) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.

  § 110

  (1) Výkon funkce nuceného správce zaniká

  a) odstoupením nuceného správce,

  b) odvoláním nuceného správce,

  c) ukončením nucené správy,

  d) vyškrtnutím nuceného správce ze seznamu likvidátorů a nucených správců, nebo

  e) úmrtím nuceného správce.

  (2) Nucený správce oznámí České národní bance své odstoupení z funkce nuceného správce nejméně 30 dnů předem.

  (3) Česká národní banka odvolá nuceného správce, zejména jestliže závažně nebo opakovaně porušil svou povinnost nebo přestal splňovat tímto zákonem stanovené předpoklady pro výkon této funkce.

  (4) Opravný prostředek proti rozhodnutí o odvolání nuceného správce nemá odkladný účinek.

  (5) Jestliže výkon funkce nuceného správce zaniká podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e), jmenuje Česká národní banka bez zbytečného odkladu jiného nuceného správce.

  § 111

  (1) Nucená správa končí

  a) dnem uvedeným v rozhodnutí České národní banky o ukončení nucené správy,

  b) prohlášením konkursu na majetek společnosti, u níž je zavedena nucená správa, nebo

  c) jmenováním likvidátora.

  (2) Ke zrušení investiční společnosti v nucené správě nebo investičního fondu v nucené správě s likvidací, o kterém rozhoduje valná hromada těchto společností, se vyžaduje předchozí souhlas České národní banky.

  (3) Investiční společnost v nucené správě nebo investiční fond v nucené správě se zrušují s likvidací dnem, ke kterému je jmenován likvidátor.

  § 112

  (1) Do obchodního rejstříku se zapisuje

  a) den zavedení nucené správy,

  b) údaje o nuceném správci; zapisují se též údaje o novém nuceném správci, jestliže byl jmenován jiný nucený správce,

  c) omezení nakládání s majetkem fondu kolektivního investování nebo omezení jiné činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu,

  d) den ukončení nucené správy.

  (2) Návrh na povolení zápisu o zavedení nucené správy, jmenování nuceného správce a omezení nakládání s majetkem fondu kolektivního investování nebo omezení jiné činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu do obchodního rejstříku podává nucený správce neprodleně po doručení rozhodnutí o zavedení nucené správy.

  (3) Návrh na povolení zápisu o ukončení nucené správy do obchodního rejstříku podávají investiční společnost nebo investiční fond neprodleně po ukončení nucené správy; neučiní-li tak společnost, podá návrh na povolení zápisu představenstvo společnosti, jejíž nucená správa končí.

  (4) Návrh na povolení zápisu o výmazu stávajícího nuceného správce a zápisu nového nuceného správce do obchodního rejstříku podává nově jmenovaný nucený správce neprodleně po doručení rozhodnutí o svém jmenování.

  § 113

  Změna rozsahu povolení

  (1) Česká národní banka může odejmout investiční společnosti povolení k jednotlivé činnosti, jestliže zjistí

  a) závažné porušení zákona při výkonu této činnosti, nebo

  b) závažné nebo opakované nedodržování předpokladů, za kterých bylo povolení uděleno.

  (2) Česká národní banka změní rozsah povolení podle odstavce 1 nebo změní rozsah povolení na žádost tím, že vydá nové rozhodnutí, kterým zruší dosavadní povolení a ve kterém uvede nový rozsah povolených činností.

  (3) Česká národní banka změní zahraničnímu speciálnímu fondu rozsah povolení k nabízení cenných papírů vydávaných tímto fondem v České republice na jeho žádost tím, že vydá nové rozhodnutí, kterým zruší dosavadní povolení a ve kterém uvede nový rozsah povolených činností.

  § 114

  Odnětí povolení nebo souhlasu

  (1) Česká národní banka odejme povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek investiční společnosti nebo investičního fondu nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

  (2) Česká národní banka může odejmout povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu, jestliže

  a) opatření k nápravě nebo sankce nevedla k nápravě,

  b) je to nezbytné v zájmu ochrany investorů,

  c) dalším trváním nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu nelze dosáhnout jejího účelu,

  d) povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu bylo vydáno na základě nepravdivých nebo neúplných informací,

  e) došlo k závažným změnám ve skutečnostech rozhodných pro vydání povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu,

  f) investiční společnost nebo investiční fond nedodržují ustanovení o kapitálové přiměřenosti,

  g) investiční společnost nebo investiční fond nezahájí shromažďování peněžních prostředků do 12 měsíců ode dne udělení povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu,

  h) investiční fond má po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho akcionáře,

  i) do 1 roku ode dne udělení povolení k činnosti investičního fondu nedosáhl jeho vlastní kapitál 50 000 000 Kč,

  j) investiční společnost nebo investiční fond nevykonávají kolektivní investování déle než 6 měsíců, nebo

  k) investiční fond nesplní povinnosti stanovené v § 64 odst. 4 nebo mu Česká národní banka neudělila souhlas se zahájením shromažďování prostředků od veřejnosti podle § 64 odst. 4, pokud se tento souhlas vyžaduje.

  (3) Pokud investiční společnost obhospodařuje majetek v podílovém fondu, Česká národní banka v rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti rozhodne též o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu nebo převodu jeho obhospodařování na jinou investiční společnost. Při rozhodování o převodu obhospodařování podílového fondu Česká národní banka přihlédne k případné dohodě mezi investiční společností, jíž odnímá povolení k činnosti investiční společnosti a investiční společností, která souhlasí s převzetím obhospodařování podílového fondu.

  (4) Jestliže osoba, které bylo odňato povolení k činnosti investiční společnosti, obhospodařuje majetek zákazníků a popřípadě též vykonává činnost podle § 15 odst. 4 písm. a), je povinna neprodleně vypořádat své pohledávky a závazky vyplývající z poskytovaných investičních služeb.

  (5) Česká národní banka si vyžádá stanovisko orgánu dohledu hostitelského státu, ve kterém investiční společnost obhospodařuje zahraniční standardní fond, předtím, než odejme povolení k činnosti investiční společnosti.

  (6) Osoba, které bylo odňato povolení k činnosti investiční společnosti, se považuje za investiční společnost až do

  a) vyplacení podílů podílníkům zrušených podílových fondů nebo převedení obhospodařování podílových fondů na jinou investiční společnost a

  b) vypořádání pohledávek a závazků vyplývajících z poskytovaných investičních služeb, pokud takové služby poskytuje.

  (7) Česká národní banka odejme povolení k činnosti investičního fondu, jestliže investiční fond nemá po dobu delší než 3 měsíce depozitáře.

  (8) Česká národní banka může odejmout povolení k činnosti investičního fondu, který je speciálním fondem kvalifikovaných investorů, jestliže poruší ustanovení o povoleném počtu akcionářů (§ 56 odst. 3).

  (9) Osoba, které bylo odňato povolení k činnosti investičního fondu, se zrušuje s likvidací a jejího likvidátora jmenuje Česká národní banka; § 92 odst. 3 a 5 až 11 platí obdobně. Osoba, které bylo odňato povolení k činnosti investičního fondu, se až do výmazu z obchodního rejstříku považuje za investiční fond.

  (10) Česká národní banka může odejmout souhlas udělený podle tohoto zákona, jestliže došlo k závažné změně ve skutečnostech, na jejichž základě byl souhlas udělen.

  § 115

  Odnětí povolení k vytvoření podílového fondu

  (1) Česká národní banka odejme investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu, jestliže

  a) podílový fond nemá déle než 3 měsíce depozitáře, nebo

  b) neuvedla statut podílového fondu do souladu s tímto zákonem do 1 roku od nabytí jeho účinnosti.

  (2) Česká národní banka může odejmout investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu, jestliže

  a) průměrná výše vlastního kapitálu v tomto fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než 50 000 000 Kč,

  b) nepovažuje opatření podle § 12 odst. 7 za dostatečná,

  c) speciální fond kvalifikovaných investorů poruší ustanovení o povoleném počtu podílníků (§ 56 odst. 3),

  d) do 1 roku ode dne udělení povolení k vytvoření podílového fondu vlastní kapitál podílového fondu nedosáhl výše 50 000 000 Kč, nebo

  e) podílový fond má po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho nebo žádného podílníka.

  § 116

  Dohled nad zahraniční investiční společností poskytující služby v České republice

  (1) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje služby v České republice a která neplní povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti kolektivního investování, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky, Česká národní banka upozorní na tuto skutečnost a požádá o zjednání nápravy; současně na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.

  (2) Nezjedná-li osoba podle odstavce 1 nápravu, informuje Česká národní banka orgán dohledu domovského státu.

  (3) Jestliže opatření přijatá vůči osobě podle odstavce 1 orgánem dohledu domovského státu nevedla k nápravě, může Česká národní banka

  a) uložit opatření k nápravě nebo jiné opatření podle § 103 nebo sankci podle § 121, 122, 125 nebo 127; o svém záměru uložit toto opatření nebo sankci informuje předem orgán dohledu domovského státu, nebo

  b) informovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o svých pochybnostech, že orgán dohledu domovského státu jednal na základě informace podle odstavce 2 odpovídajícím způsobem18).

  (4) V případě možného ohrožení zájmů investorů může Česká národní banka uložit osobě podle odstavce 1 opatření k nápravě nebo jiné opatření bez předchozího upozornění. O uložení opatření k nápravě Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu Evropskou komisi, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány dohledu členských států Evropské unie. Jestliže Evropská komise po konzultaci s příslušnými orgány dohledu členských států Evropské unie rozhodne, že uložené opatření k nápravě má být změněno nebo zrušeno, Česká národní banka je tímto rozhodnutím vázána.

  (5) Osoba podle odstavce 1, které orgán dohledu domovského státu odňal povolení ke kolektivnímu investování, nesmí poskytovat služby v České republice a musí neprodleně vypořádat své závazky vůči investorům. Česká národní banka uveřejní tuto skutečnost způsobem umožňujícím dálkový přístup.


  18) Čl. 21 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

  § 116a

  Dohled nad zahraničním standardním fondem nabízejícím veřejně v České republice jím vydávané cenné papíry

  (1) V případě, že se Česká národní banka dozví, že zahraniční standardní fond, který veřejně nabízí cenné papíry vydávané tímto fondem v České republice, nedodržuje povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti kolektivního investování, jejichž plnění nepodléhá dohledu České národní banky, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu tohoto zahraničního standardního fondu.

  (2) V případě, že zahraniční standardní fond i přes opatření přijatá orgánem dohledu domovského státu nebo proto, že opatření nebyla přijata v přiměřené lhůtě, poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů v České republice, Česká národní banka podle povahy porušení

  a) po informování orgánu dohledu domovského státu uloží opatření k nápravě nebo jiné opatření podle § 103 nezbytné k ochraně zájmů investorů, nebo

  b) podle okolností informuje o této skutečnosti Evropský orgán pro cenné papíry a trhy19).

  (3) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím Ministerstva financí Evropskou komisi o opatřeních přijatých podle odstavce 2 písm. a).

  (4) Zahraničnímu standardnímu fondu, který veřejně nabízí cenné papíry vydávané tímto fondem v České republice a který nedodržuje povinnosti podle tohoto zákona, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky, může Česká národní banka uložit opatření k nápravě nebo jiné opatření podle § 103 nebo sankci za správní delikt podle § 127 odst. 1 písm. d).


  19) Čl. 108 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

  § 117

  Dohled nad speciálním fondem, který veřejně nabízí své cenné papíry v České republice

  (1) Zahraničnímu speciálnímu fondu, který veřejně nabízí jím vydávané cenné papíry v České republice, může Česká národní banka uložit za porušení povinnosti stanovené tímto zákonem nebo za porušení podmínky stanovené v povolení k veřejnému nabízení cenných papírů v České republice opatření k nápravě zjištěných nedostatků; o uloženém opatření k nápravě Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán dohledu státu, ve kterém má zahraniční speciální fond sídlo.

  (2) Pokud orgán dohledu státu, ve kterém má zahraniční speciální fond sídlo, odejme tomuto fondu povolení ke kolektivnímu investování, odejme též Česká národní banka tomuto fondu povolení k veřejnému nabízení cenných papírů v České republice.

  § 118

  Dohled nad investiční společností, která poskytuje služby v jiném členském státě Evropské unie

  Investiční společnosti, která poskytuje služby v hostitelském státě a porušila právní předpis tohoto státu, může Česká národní banka na základě oznámení orgánu dohledu hostitelského státu uložit opatření k nápravě podle tohoto zákona; o uloženém opatření k nápravě Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje orgán dohledu hostitelského státu.

  HLAVA III

  SPRÁVNÍ DELIKTY

  § 119

  Správní delikty investiční společnosti

  (1) Investiční společnost se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některé z pravidel účtování o majetku v podílovém fondu podle § 16 nebo § 18 odst. 2,

  b) stanoví úplatu za obhospodařovaní majetku fondu kolektivního investování v rozporu s § 18 odst. 1,

  c) začne poskytovat služby na území hostitelského státu v rozporu s § 36 odst. 4 nebo § 37 odst. 4,

  d) vykonává podnikatelsky činnost v rozporu s § 60 odst. 6, nebo

  e) v rozporu s § 76 odst. 1 poruší při činnostech podle § 15 odst. 3 nebo 4 některou z povinností podle ustanovení zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu upravujících deník obchodníka s cennými papíry, odbornost osob, pomocí kterých obchodník s cennými papíry vykonává své činnosti, jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky nebo informační povinnosti obchodníka s cennými papíry s výjimkou hlášení obchodů.

  (2) Investiční společnost, která obhospodařuje uzavřený podílový fond, který byl založen na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 10 let, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 13a odst. 2 neumožní podílníkům odkoupení podílového listu po 10 letech od vytvoření fondu nebo dále nejpozději každých 24 měsíců.

  (3) Investiční společnost, která má umístěnou organizační složku na území státu, který není členským státem Evropské unie, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 19 odst. 2 neinformuje Českou národní banku.

  (4) Investiční společnost, která má umístěnou organizační složku na území hostitelského státu, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 36 odst. 6 neoznámí České národní bance nebo příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu změnu ve skutečnostech podle § 36 odst. 2 písm. b), c), d) nebo e).

  (5) Investiční společnost, která poskytuje služby na území hostitelského státu bez umístění organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 37 odst. 5 neoznámí České národní bance nebo příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu změnu ve skutečnostech podle § 37 odst. 2 písm. b).

  (6) Investiční společnost obhospodařující speciální fond nemovitostí se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některé z pravidel upravujících způsob investování takového fondu uvedené v § 53, 53a, 53b, 53d, 53i nebo 53j,

  b) poruší některé z pravidel pro stanovení hodnoty majetku uvedené v § 53e nebo 53g, nebo

  c) v rozporu s § 53f odst. 7 neoznámí České národní bance ustanovení výboru odborníků, nebo nedoloží splnění předpokladů navrhovaných členů.

  (7) Investiční společnost, vykonávající činnost podle § 15 odst. 3 nebo 4, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 76 odst. 1 nezavede ve vztahu k této činnosti pravidla obezřetného poskytování investičních služeb včetně pravidel pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jinou pověřenou osobou nebo pravidel pro ochranu majetku zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

  (8) Investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 76 odst. 2 bez výslovného souhlasu zákazníka investuje jeho majetek do akcií nebo podílových listů vydávaných fondem kolektivního investování, který sama obhospodařuje.

  (9) Investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka a popřípadě též vykonává činnost podle § 15 odst. 4 písm. a), se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 76 odst. 3 nezaplatí příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

  (10) Investiční společnost obhospodařující zahraniční standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 87 odst. 1 nezašle na žádost České národní bance statut, jeho změnu, výroční zprávu nebo pololetní zprávu zahraničního standardního fondu.

  (11) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d), odstavce 2, 3, 4, 5, odstavce 6 písm. c) nebo odstavce 10,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), nebo odstavce 6 písm. a) nebo b), odstavce 7, 8 nebo 9.

  § 120

  Správní delikty investiční společnosti a investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování

  (1) Investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 74 nevykoná činnost podle tohoto zákona s odbornou péčí,

  b) v rozporu s § 74a nezavede nebo neudržuje řídicí a kontrolní systém nebo postupy pro zjišťování a řízení střetů zájmů,

  c) poruší některou z povinností podle § 74b,

  d) v rozporu s § 75 odst. 1 nebo 4 nejedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě nebo v nejlepším zájmu vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování,

  e) v rozporu s § 75 odst. 2 přijme, nabídne nebo poskytne poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, která by mohla vést k porušení povinnosti stanovené v § 75 odst. 1, nebo

  f) při svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování jiné osobě poruší některou z povinností podle § 78.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

  § 121

  Správní delikty investiční společnosti a zahraniční investiční společnosti

  (1) Investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí vedení evidence podle § 9 odst. 1 nebo 2.

  (2) Investiční společnost obhospodařující podílový fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některou z povinností podle § 11, 12 nebo § 13 odst. 3 a 4 nebo odst. 5,

  b) v rozporu s § 22 odst. 2 nezajistí stejného depozitáře pro všechny podílové fondy, které obhospodařuje, s výjimkou speciálních fondů kvalifikovaných investorů, speciálních fondů nemovitostí a podílových fondů jiné investiční společnosti,

  c) v rozporu s § 85 odst. 1 nezašle České národní bance nebo neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup svou výroční zprávu, konsolidovanou výroční zprávu, výroční zprávu za obhospodařovaný podílový fond, s výjimkou speciálního fondu kvalifikovaných investorů, nebo informaci o skutečnostech podle § 85 odst. 1 věty třetí,

  d) neoznámí České národní bance skutečnost podle § 91 odst. 4,

  e) v rozporu s § 98 odst. 2 nesestaví ke dni zrušení podílového fondu mimořádnou účetní závěrku,

  f) v rozporu s § 99 odst. 1 nebo 2 neprodá majetek nebo nevypořádá pohledávky a závazky podílového fondu, nebo

  g) v rozporu s § 99 odst. 4 nevyplatí podílníkům jejich podíly nebo je neuloží do soudní úschovy.

  (3) Investiční společnost obhospodařující standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některé z pravidel upravujících způsob investování standardního fondu uvedené v § 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34 nebo 35,

  b) začne veřejně nabízet podílové listy vydávané standardním fondem v hostitelském státě v rozporu s § 46 odst. 1 nebo 6, nebo

  c) neuveřejní, neaktualizuje, nezašle České národní bance nebo neposkytne investorovi sdělení klíčových informací podle § 83 písm. b), § 84 odst. 6, 7, 8 nebo 9, § 84b nebo podle nařízení o sdělení klíčových informací.

  (4) Investiční společnost, která má uzavřenou smlouvu o obhospodařování s investičním fondem, nebo zahraniční investiční společnost, která má uzavřenou smlouvu o obhospodařování s investičním fondem, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) udělí předchozí souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby investičního fondu v rozporu s § 72 odst. 5 větou druhou,

  b) neodvolá předchozí souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby investičního fondu v rozporu s § 72 odst. 5 větou třetí, nebo

  c) v rozporu s § 72 odst. 5 větou poslední nezašle udělení nebo odvolání souhlasu České národní bance.

  (5) Investiční společnost obhospodařující podřízený standardní fond, který investuje alespoň 85 % svého majetku do cenných papírů vydávaných řídícím zahraničním standardním fondem, nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podřízený standardní fond, který investuje alespoň 85 % svého majetku do cenných papírů vydávaných řídícím zahraničním standardním fondem, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 87 odst. 2 nezašle České národní bance změnu statutu, sdělení klíčových informací, výroční zprávu nebo pololetní zprávu tohoto zahraničního standardního fondu.

  (6) Investiční společnost obhospodařující řídící standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující řídící standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že nezašle České národní bance údaje podle § 87 odst. 3.

  (7) Investiční společnost obhospodařující otevřený podílový fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující otevřený podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaj podle § 88 odst. 1.

  (8) Investiční společnost obhospodařující podřízený standardní fond, jehož řídící fond se zrušuje, nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podřízený standardní fond, jehož řídící fond se zrušuje, se dopustí správního deliktu tím, že investuje peněžní prostředky tohoto fondu v rozporu s § 99b odst. 3 nebo § 99c odst. 3.

  (9) Investiční společnost obhospodařující zrušovaný standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující zrušovaný standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neuveřejní sdělení o sloučení nebo splynutí podle § 100d odst. 1 nebo § 100o odst. 1,

  b) uveřejní sdělení o sloučení nebo splynutí v rozporu s § 100d odst. 3 nebo § 100o odst. 3, nebo

  c) neuveřejní rozhodnutí, statut nebo oznámení podle § 100f nebo 100q.

  (10) Investiční společnost obhospodařující splynutím nově vzniklý podílový fond nebo standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující splynutím nově vzniklý podílový fond nebo standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neoznámí některému z depozitářů informaci podle § 100e odst. 2,

  b) nevymění cenný papír podle § 100i odst. 1, nebo

  c) neposkytne dorovnání v penězích podle § 100j odst. 1.

  (11) Investiční společnost obhospodařující přejímající standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující přejímající standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí některému z depozitářů informaci podle § 100p odst. 2.

  (12) Investiční společnost obhospodařující přejímající podílový fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující přejímající podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nevymění cenný papír podle § 100t odst. 1, nebo

  b) neposkytne dorovnání v penězích podle § 100u odst. 1.

  (13) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 2, odstavce 3 písm. b) nebo c), odstavce 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nebo 12,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. a).

  § 122

  Správní delikty investičního fondu, investiční společnosti a zahraniční investiční společnosti

  (1) Investiční fond, investiční společnost obhospodařující podílový fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) použije název nebo obchodní firmu fondu kolektivního investování v rozporu s § 3 odst. 3,

  b) po zániku depozitářské smlouvy poruší některou z povinností podle § 20 odst. 8,

  c) poruší vůči depozitáři některou z povinností podle § 22 odst. 1,

  d) poruší některé z pravidel pro oceňování majetku a závazků fondu kolektivního investování uvedené v § 82,

  e) v rozporu s § 84a odst. 9 nedodrží statut fondu kolektivního investování,

  f) neposkytne na žádost investorovi informaci podle § 90, nebo

  g) v rozporu s § 91 odst. 1, 2, 3 nebo 4 neinformuje Českou národní banku.

  (2) Investiční fond, který není speciálním fondem kvalifikovaných investorů, investiční společnost obhospodařující podílový fond, který není speciálním fondem kvalifikovaných investorů, nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podílový fond, který není speciálním fondem kvalifikovaných investorů, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některou z informačních povinností podle § 83, § 84 odst. 1, 2, 3, 4 nebo 5, § 84a odst. 1, 2, 3, 4, 5, 7 nebo 8 nebo § 84b, nebo

  b) v rozporu s § 86 nevypracuje, nezašle České národní bance nebo neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup svou pololetní zprávu.

  (3) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f) nebo písm. g) nebo odstavce 2,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e).

  § 123

  Správní delikty investičního fondu a investiční společnosti

  (1) Investiční fond, který je speciálním fondem, který shromažďuje peníze od veřejnosti, nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem, který shromažďuje peníze od veřejnosti, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některé z pravidel upravujících způsob investování takového fondu uvedené v § 49a nebo 49b, nebo

  b) neuveřejní, neaktualizuje, nezašle České národní bance nebo neposkytne investorovi sdělení klíčových informací podle § 83 písm. b), § 84 odst. 6, 7, 8 nebo 9, § 84b nebo podle nařízení vlády vydaného podle § 139 odst. 1.

  (2) Investiční fond, který je speciálním fondem, nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 50 neinformuje Českou národní banku o svém záměru veřejně nabízet akcie nebo podílové listy v zahraničí.

  (3) Investiční fond, který je speciálním fondem cenných papírů, nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem cenných papírů, se dopustí správního deliktu tím, že poruší některé z pravidel upravujících způsob investování takového fondu uvedené v § 51 nebo 52.

  (4) Investiční fond, který je speciálním fondem fondů nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem fondů, se dopustí správního deliktu tím, že poruší některé z pravidel upravujících způsob investování takového fondu uvedené v § 55.

  (5) Investiční fond, který je speciálním fondem kvalifikovaných investorů, nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem kvalifikovaných investorů, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) přijme vstupní investici v rozporu s § 56 odst. 4,

  b) v rozporu s § 57 neinformuje Českou národní banku,

  c) v rozporu s § 88 odst. 2 větou druhou neuveřejní údaj o aktuální hodnotě, ledaže se podle jeho statutu v souladu s § 88 odst. 4 neuveřejňuje, nebo

  d) v rozporu s § 88 odst. 4 neposkytne některému z podílníků nebo akcionářů neuveřejněnou informaci.

  (6) Investiční fond nebo investiční společnost obhospodařující uzavřený podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že neuveřejní údaj podle § 88 odst. 2 věty první.

  (7) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2, 5 nebo 6,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 nebo 4.

  § 124

  Správní delikty investičního fondu

  (1) Investiční fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 5 odst. 5 neinformuje Českou národní banku o zřízení organizační složky,

  b) v rozporu s § 64 odst. 2 větou druhou změní svého depozitáře, svou vedoucí osobu nebo svůj statut bez předchozího schválení Českou národní bankou,

  c) vykonává podnikatelsky činnost v rozporu s § 65a,

  d) v rozporu s § 85 odst. 2 větou první nezašle České národní bance svou výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu, nebo

  e) nezašle České národní bance nebo neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o skutečnosti podle § 85 odst. 2 věty třetí.

  (2) Investiční fond, který má umístěnou organizační složku na území státu, který není členským státem Evropské unie, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 6 neinformuje Českou národní banku.

  (3) Investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí vedení evidence podle § 9 odst. 3.

  (4) Investiční fond, který není fondem kvalifikovaných investorů, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 64 odst. 4 větou třetí před udělením souhlasu České národní banky zahájí shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, nebo

  b) v rozporu s § 85 odst. 2 větou první neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup svou výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu.

  (5) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

  § 125

  Správní delikty zahraniční investiční společnosti poskytující služby v České republice

  (1) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje služby v České republice, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neuveřejní informaci nebo dokument podle § 41 odst. 2 písm. a), nebo

  b) v rozporu s § 41 odst. 2 písm. c) neoznámí České národní bance změnu v plánu obchodní činnosti.

  (2) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje v České republice investiční službu podle § 15 odst. 3 nebo 4, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 41 odst. 2 písm. b) poruší některou z povinností zahraniční osoby poskytující v České republice investiční služby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

  (3) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 41 odst. 2 písm. c) neoznámí České národní bance změnu v údajích o organizační složce podle § 36 odst. 2 písm. c), d) nebo e), nebo

  b) v rozporu s § 41 odst. 2 písm. d) poruší některé z pravidel pro sdružování obchodů plynoucí z § 74a odst. 4 písm. d) nebo některé z pravidel jednání při obhospodařování majetku fondu kolektivního investování plynoucí z § 75.

  (4) Za správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo 3 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

  § 126

  Správní delikty depozitáře

  (1) Depozitář se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některé z pravidel činnosti depozitáře uvedené v § 20 odst. 1 nebo § 21 odst. 1,

  b) v rozporu s § 20 odst. 7 neinformuje Českou národní banku nebo fond kolektivního investování o právní skutečnosti, jejímž důsledkem je zánik závazku z depozitářské smlouvy,

  c) poruší některé z pravidel jednání depozitáře uvedené v § 23 odst. 1, 4, 5, 7 nebo 11,

  d) neoznámí České národní bance skutečnost podle § 23 odst. 2, 3 nebo 6, nebo

  e) v rozporu s § 78 odst. 2 provede ocenění majetku fondu kolektivního investování nebo výpočet aktuální hodnoty podílového listu, aniž má vytvořeny efektivní organizační předpoklady zajišťující řádnou, samostatnou a nezávislou kontrolu těchto činností v rámci výkonu činnosti depozitáře.

  (2) Depozitář řídícího standardního fondu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 23a odst. 1 neinformuje osobu uvedenou v § 23a odst. 1.

  (3) Depozitář zrušeného podílového fondu se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 100e odst. 3 nebo § 100p odst. 3.

  (4) Za správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo 3 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

  § 127

  Další správní delikty

  (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

  b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti s žádostí podle tohoto zákona,

  c) použije označení „fond peněžního trhu“ nebo „krátkodobý fond peněžního trhu“ v rozporu s § 3 odst. 4, označení „investiční fond“ v rozporu s § 4 odst. 4, označení „podílový fond“ v rozporu s § 6 odst. 5 nebo označení „investiční společnost“ v rozporu s § 14 odst. 4,

  d) veřejně nabídne cenný papír vydaný zahraničním fondem kolektivního investování na území České republiky v rozporu s § 43, 44, 45, 58 nebo 59,

  e) nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 71 odst. 1,

  f) v rozporu s § 71a odst. 2 neinformuje Českou národní banku nebo ji nepožádá o souhlas, nebo

  g) neoznámí České národní bance skutečnost podle § 71c odst. 1.

  (2) Banka nebo pobočka zahraniční banky, která přestala pro fond kolektivního investování vykonávat činnost depozitáře, se dopustí správního deliktu tím, že umožní nakládat nebo nakládá s peněžními prostředky nebo majetkem tohoto fondu kolektivního investování v rozporu s § 20 odst. 9 nebo 10.

  (3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která veřejně nabízí cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování na území České republiky, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 81a poruší některou z povinností při tvorbě a šíření propagačního sdělení stanovenou v § 79, § 80 odst. 1, 2, 3 nebo 4 nebo § 81,

  b) v rozporu s § 81a a § 80 odst. 5 poruší některé z ustanovení občanského zákoníku o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku, nebo

  c) neposkytne investorovi dokument podle § 84a odst. 9 nebo 10.

  (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě uložené podle § 103.

  (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, se dopustí správního deliktu tím, že neinformuje Českou národní banku podle § 103 odst. 5.

  (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 133 se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 133.

  (7) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 6,

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e), f) nebo g), odstavce 2, 3 nebo 5,

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 4.

  (8) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) lze uložit též zákaz činnosti až na 5 let. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.

  § 128

  Přestupky

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

  b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti s žádostí podle tohoto zákona,

  c) použije označení „fond peněžního trhu“ nebo „krátkodobý fond peněžního trhu“ v rozporu s § 3 odst. 4, označení „investiční fond“ v rozporu s § 4 odst. 4, označení „podílový fond“ v rozporu s § 6 odst. 5 nebo označení „investiční společnost“ v rozporu s § 14 odst. 4,

  d) veřejně nabídne cenný papír vydaný zahraničním fondem kolektivního investování na území České republiky v rozporu s § 43, 44, 45, 58 nebo 59,

  e) vykonává funkci vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu nebo funkci vedoucího organizační složky zahraničního speciálního fondu bez předchozího souhlasu podle § 58 odst. 4, § 71 odst. 1, § 72 odst. 1 nebo § 72 odst. 5,

  f) neinformuje Českou národní banku nebo ji nepožádá o souhlas podle § 71a odst. 2, nebo

  g) neoznámí České národní bance skutečnost podle § 71c odst. 1 nebo § 73 odst. 1.

  (2) Fyzická osoba, která veřejně nabízí cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování na území České republiky, se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 81a poruší některou z povinností při tvorbě a šíření propagačního sdělení stanovenou v § 79, § 80 odst. 1, 2, 3 nebo 4 nebo § 81,

  b) v rozporu s § 81a a § 80 odst. 5 poruší některé z ustanovení občanského zákoníku o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku, nebo

  c) neposkytne investorovi dokument podle § 84a odst. 9 nebo 10.

  (3) Člen výboru odborníků se dopustí přestupkutím, že v rozporu s § 53f odst. 3 nejedná s odbornou péčí.

  (4) Likvidátor investiční společnosti nebo osoba pověřená likvidací zahraniční investiční společnosti podle právního řádu jejího domovského státu se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 95 nezajistí zrušení obhospodařovaných podílových fondů nebo výplatu podílů podílníkům.

  (5) Fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě uložené podle § 103.

  (6) Fyzická osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 103 odst. 5 neinformuje Českou národní banku.

  (7) Nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu se dopustí přestupku tím, že

  a) postupuje v rozporu s tímto zákonem nebo s rozhodnutím o zavedení nucené správy, nebo

  b) v rozporu s § 109 odst. 10 si nevyžádá předchozí souhlas České národní banky.

  (8) Fyzická osoba uvedená v § 133 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 133.

  (9) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

  (10) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo d) lze uložit též zákaz činnosti až na 5 let.

  § 129

  Společná ustanovení

  (1) Právnická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.

  (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

  (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

  (5) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

  (6) Příjem z pokut uložených investiční společnosti při výkonu činnosti podle § 15 odst. 3 nebo 4 je příjmem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu8d). Příjem z ostatních pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.


  8d) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

  HLAVA IV

  SPOLUPRÁCE ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY S ORGÁNY DOHLEDU JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉ UNIE

  § 130

  (1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu poskytne orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie na jeho žádost veškeré požadované informace související s výkonem dohledu nad kolektivním investováním; Česká národní banka může podmínit poskytnutí informací tím, že poskytnuté informace nesmějí být bez jejího souhlasu poskytnuty nikomu dalšímu.

  (2) Česká národní banka je povinna podrobně informovat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie o každém důvodném podezření na porušení povinností při kolektivním investování osobou, která nepodléhá dohledu České národní banky, v tomto členském státě.

  (3) Jestliže Česká národní banka obdrží od orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie oznámení o podezření na porušení povinnosti při kolektivním investování na území České republiky osobou, která podléhá dohledu České národní banky, průběžně informuje oznamovatele o přijatých opatřeních a sdělí mu výsledek své činnosti.

  (4) Případy, kdy Česká národní banka poskytuje informace orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie bez předchozí žádosti, vymezuje nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování14).


  14) Čl. 12 až 13 nařízení Komise (EU) č. 584/2010.

  § 130a

  (1) Pokud je to nezbytné pro výkon dohledu podle tohoto zákona, může Česká národní banka požádat orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu dohledu nebo při kontrole na místě u osoby podléhající jeho dohledu.

  (2) Česká národní banka na základě žádosti orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie o spolupráci při výkonu dohledu nebo při kontrole na místě provede požadovanou činnost sama nebo poskytne součinnost při jejím provedení tomuto orgánu dohledu nebo jím pověřeným expertům a auditorům. V případě, že Česká národní banka provádí požadovanou činnost sama, umožní účast pověřeným osobám žádajícího orgánu dohledu. V případě, že Česká národní banka umožní tomuto orgánu dohledu, aby provedl požadovanou činnost sám, může požadovat, aby se jí pověřené osoby této činnosti zúčastnily.

  (3) V dalším vymezuje postup České národní banky podle odstavců 1 a 2 nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování15).


  15) Čl. 6 až 11 nařízení Komise (EU) č. 584/2010.

  § 130b

  (1) Česká národní banka může odmítnout žádost o poskytnutí spolupráce při výkonu dohledu podle § 130a odst. 2 nebo o poskytnutí informací podle § 130 odst. 1, pokud

  a) by takové poskytnutí mohlo nepříznivě ovlivnit suverenitu nebo bezpečnost České republiky nebo veřejný pořádek v České republice,

  b) bylo v České republice zahájeno soudní řízení v téže věci proti osobám, kterých se žádost týká, nebo

  c) nabyl právní moci rozsudek týkající se téže věci a osob, kterých se týká i žádost.

  (2) Při odmítnutí žádosti podle odstavce 1 je Česká národní banka povinna podrobně informovat žádající orgán dohledu o důvodech odmítnutí jeho žádosti.

  § 130c

  Česká národní banka informuje orgán dohledu zahraničního podřízeného standardního fondu o každém rozhodnutí nebo opatření týkajícím se řídícího standardního fondu, jej obhospodařující investiční společnosti, jeho depozitáře nebo jeho auditora, o kterém se dozví ze své činnosti nebo které sama učiní nebo uloží, a dále o každé skutečnosti, o které se dozvěděla od investiční společnosti obhospodařující řídící standardní fond.

  § 130d

  Česká národní banka může informovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy20), pokud orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie v přiměřené lhůtě

  a) nevyhoví její žádosti o poskytnutí informací souvisejících s výkonem dohledu nad kolektivním investováním,

  b) neumožní výkon dohledu nebo kontrolu na místě u organizační složky investiční společnosti, která poskytuje služby prostřednictvím organizační složky na území tohoto členského státu, nebo

  c) nevyhoví její žádosti, aby při výkonu dohledu nebo kontrole na místě umožnil účast pověřeným osobám České národní banky.


  20) Čl. 101 odst. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU.
  Zpět na obsah zákona

  Vydaná opatření a zpravodajství

  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.