ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NEBO INVESTIČNÍHO FONDU A ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO FONDU, ČÁST DESÁTÁ

Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  ČÁST DESÁTÁ

  ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NEBO INVESTIČNÍHO FONDU A ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO FONDU

  HLAVA I

  ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NEBO INVESTIČNÍHO FONDU

  Díl 1

  Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu s likvidací

  § 92

  Zrušení rozhodnutím valné hromady


  (1) Pokud valná hromada rozhodne o zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu s likvidací, navrhne zároveň likvidátora společnosti. Rozhodnutí o zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu s likvidací a návrh na jmenování likvidátora společnosti musejí být bez zbytečného odkladu doručeny České národní bance; rozhodnutí o zrušení investiční společnosti, která obhospodařuje podílový fond, s likvidací nabude účinnosti uplynutím 30 dnů ode dne jeho přijetí.

  (2) Návrh na jmenování likvidátora obsahuje údaje o likvidátorovi a jeho přílohu tvoří stejnopis notářského zápisu o usnesení valné hromady, jímž se investiční společnost nebo investiční fond zrušuje s likvidací a navrhuje se likvidátor, a doklad prokazující splnění předpokladů stanovených tímto zákonem.

  (3) Likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu jmenuje a odvolává Česká národní banka.

  (4) Česká národní banka bez zbytečného odkladu po obdržení návrhu podle odstavce 1

  a) jmenuje likvidátora, nebo

  b) návrh zamítne, jestliže navržený likvidátor nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem (§ 134) nebo jestliže má k navrženému likvidátorovi důvodné výhrady a současně jmenuje likvidátora z vlastního podnětu.

  (5) Likvidátor se může vzdát funkce písemným oznámením o odstoupení z funkce, které musí být doručeno České národní bance. Účinky odstoupení z funkce likvidátora nastávají dnem uvedeným v oznámení o odstoupení z funkce, nejdříve však 30 dnů ode dne doručení oznámení České národní bance.

  (6) Česká národní banka odvolá likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu, který opakovaně nebo závažným způsobem porušil právní předpis nebo přestal splňovat předpoklady stanovené tímto zákonem pro výkon funkce likvidátora.

  (7) Jestliže se likvidátor investiční společnosti nebo investičního fondu vzdá funkce, je odvolán, vyškrtnut ze seznamu likvidátorů nebo z jiných důvodů tuto funkci nevykonává nebo nemůže vykonávat, Česká národní banka jmenuje bez zbytečného odkladu nového likvidátora.

  (8) Opravný prostředek proti rozhodnutí České národní banky o jmenování, zamítnutí nebo odvolání likvidátora nemá odkladný účinek.

  (9) Návrh na povolení zápisu likvidátora do obchodního rejstříku a návrh na výmaz likvidátora z obchodního rejstříku podává likvidátor jmenovaný Českou národní bankou.

  (10) Náhrada hotových výdajů likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu a odměna likvidátora jsou placeny z majetku investiční společnosti nebo investičního fondu; v případě, že majetek investiční společnosti nebo investičního fondu nepostačuje na vyplacení náhrady hotových výdajů likvidátora a odměny likvidátora, vyplatí je stát. I po odnětí povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu se postupuje při stanovení náhrady a odměny likvidátora podle pravidel pro stanovení náhrady a odměny likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátora, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.

  (11) Likvidátorovi jmenovanému Českou národní bankou jsou třetí osoby povinny poskytnout součinnost v rozsahu, v jakém jsou povinny ji poskytnout insolvenčnímu správci podle insolvenčního zákona.

  § 93

  Zrušení soudem

  Pokud rozhodne o zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu s likvidací soud, jmenuje likvidátora na návrh České národní banky.

  § 94

  Zrušení investičního fondu uplynutím doby, na kterou byl založen

  (1) Investiční fond doručí České národní bance nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby, na kterou byl založen, návrh na jmenování likvidátora schválený valnou hromadou společnosti.

  (2) Návrh na jmenování likvidátora obsahuje údaje o likvidátorovi a jeho přílohu tvoří stejnopis notářského zápisu o usnesení valné hromady, která návrh na jmenování likvidátora schválila, a doklad prokazující splnění předpokladů stanovených tímto zákonem.

  (3) V ostatním se na investiční fond vztahují ustanovení § 92 odst. 3 až 11.

  § 95

  Společné ustanovení

  Jestliže se investiční společnost zrušuje s likvidací, zajistí zrušení obhospodařovaných podílových fondů a výplatu podílů podílníkům její likvidátor, jestliže Česká národní banka nerozhodne o převodu jejich obhospodařování na jinou investiční společnost. Zrušuje-li se zahraniční investiční společnost způsobem srovnatelným s likvidací, má tuto povinnost osoba pověřená její likvidací podle právního řádu jejího domovského státu, ledaže Česká národní banka rozhodne, z důvodu porušení povinností vyplývajících z práva Evropské unie v oblasti kolektivního investování zahraniční investiční společností, o převodu obhospodařovaní podílového fondu na jinou investiční společnost [§ 107 odst. 1 písm. c)].

  § 95a

  Některá ustanovení o likvidaci investičního fondu

  (1) Akcionářům zrušeného investičního fondu lze poskytnout zálohy na podíl na likvidačním zůstatku, pokud to připouštějí stanovy, nebo s tím vyslovila souhlas valná hromada. Poskytnuté zálohy budou po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace zúčtovány proti podílům jednotlivých akcionářů na likvidačním zůstatku.

  (2) Plnění uvedené v odstavci 1 lze poskytnout vždy až poté, kdy byly uspokojeny nároky všech známých věřitelů investičního fondu.

  (3) Zúčtování záloh uvedených v odstavci 1 se provádí až po uplynutí lhůty, po kterou mají akcionáři investičního fondu možnost domáhat se, aby soud přezkoumal výši podílu na likvidačním zůstatku, kterou mají podle návrhu rozdělení likvidačního zůstatku obdržet.

  Díl 2

  Přeměna investiční společnosti nebo investičního fondu a převod, zastavení nebo nájem podniku investiční společnosti nebo podniku investičního fondu

  § 96

  Přeměna investiční společnosti nebo investičního fondu

  (1) K fúzi nebo rozdělení investiční společnosti nebo investičního fondu je třeba povolení České národní banky.

  (2) Žádost o povolení fúze nebo rozdělení investiční společnosti nebo investičního fondu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení důvodu fúze nebo rozdělení a ochrany zájmů investorů. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (3) Česká národní banka nepovolí

  a) fúzi nebo rozdělení investiční společnosti nebo investičního fondu, pokud není zajištěna ochrana zájmů podílníků podílového fondu nebo akcionářů investičního fondu,

  b) fúzi investiční společnosti s osobou, která nemá povolení k činnosti investiční společnosti; výjimku tvoří fúze investiční společnosti, která má povolení k obhospodařování majetku zákazníka, s obchodníkem s cennými papíry, jehož výhradním předmětem činnosti je činnost uvedená v § 15 odst. 3,

  c) fúzi investičního fondu s osobou, která nemá povolení k činnosti investičního fondu, pokud by investiční fond v důsledku fúze zanikl,

  d) rozdělení investiční společnosti na osoby, které nejsou investičními společnostmi,

  e) rozdělení investičního fondu na osoby, které nejsou investičními fondy, nebo

  f) fúzi investičních fondů s výrazně odlišným způsobem investování.

  (4) Převod jmění investiční společnosti nebo investičního fondu na jejich akcionáře není přípustný.

  (5) Investiční fond, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a zajišťuje, že se kurz cenných papírů, které vydal, na regulovaném trhu významně neliší od jejich aktuální hodnoty, se nesmí zúčastnit přeshraniční fúze.

  (6) Účastníky řízení o povolení fúze nebo rozdělení investičního fondu jsou investiční fondy, které se fúze nebo rozdělení účastní, a jejich depozitáři.

  § 97

  Převod podniku nebo části podniku investiční společnosti nebo investičního fondu, zastavení podniku nebo části podniku investiční společnosti nebo investičního fondu nebo nájem podniku nebo části podniku investiční společnosti nebo investičního fondu nejsou přípustné.

  Díl 3

  Přípustnost změny předmětu podnikání speciálního fondu kvalifikovaných investorů

  § 97a

  (1) Česká národní banka odejme speciálnímu fondu kvalifikovaných investorů, který je akciovou společností, povolení k činnosti investičního fondu na jeho žádost, jestliže se valná hromada speciálního fondu kvalifikovaných investorů usnesla na změně předmětu podnikání této akciové společnosti. K přijetí takového usnesení valné hromady je potřebný souhlas všech akcionářů. Rozhodnutí valné hromady nabývá účinnosti dnem uvedeným v rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení k činnosti investičního fondu.

  (2) Speciální fond kvalifikovaných investorů může rozhodnout o změně předmětu podnikání až po uplynutí 6 let od svého vzniku.

  (3) Žádost o odnětí povolení k činnosti investičního fondu podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (4) Osoba, které bylo odňato povolení k činnosti investičního fondu podle odstavce 1, se považuje za investiční fond až do zápisu změny obchodní firmy a předmětu podnikání do obchodního rejstříku.

  HLAVA II

  ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO FONDU

  Díl 1

  Základní ustanovení

  § 98

  nadpis vypuštěn

  (1) Podílový fond se zrušuje

  a) odnětím povolení k vytvoření podílového fondu,

  b) splynutím nebo sloučením podílových fondů nebo splynutím nebo sloučením standardního fondu a zahraničního standardního fondu,

  c) uplynutím doby, na kterou byl vytvořen, ledaže se jedná o uzavřený podílový fond, který se po uplynutí doby, na kterou byl založen, přemění na otevřený podílový fond (§ 13 odst. 6), nebo

  d) zrušením investiční společnosti s likvidací, jestliže Česká národní banka nerozhodne o převodu jeho obhospodařování na jinou investiční společnost.

  (2) Ke dni zrušení podílového fondu je investiční společnost povinna sestavit mimořádnou účetní závěrku tohoto fondu podle zákona upravujícího účetnictví.

  § 98a

  (1) Pokud se zrušuje podílový fond, který je řídícím standardním fondem, lze podílový fond zrušit nejdříve uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy bylo uveřejněno oznámení o tom, že se tento podílový fond zrušuje.

  (2) Oznámení podle odstavce 1 zašle podílový fond současně s jeho uveřejněním podřízeným standardním fondům a orgánům dohledu jejich domovských států.

  Díl 2

  Zrušení s likvidací

  § 99

  nadpis vypuštěn

  (1) Pokud se podílový fond zrušuje podle § 98 odst. 1 písm. a), investiční společnost prodá majetek v podílovém fondu a vypořádá jeho pohledávky a závazky do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu.

  (2) Pokud se podílový fond zrušuje podle § 98 odst. 1 písm. c), investiční společnost prodá majetek v podílovém fondu a vypořádá jeho pohledávky a závazky do 6 měsíců ode dne uplynutí lhůty, na kterou byl podílový fond vytvořen.

  (3) Pokud se podílový fond zrušuje podle § 98 odst. 1 písm. d), likvidátor investiční společnosti prodá majetek v podílovém fondu a vypořádá jeho pohledávky a závazky do 6 měsíců ode dne, kdy investiční společnost vstoupí do likvidace.

  (4) Do 3 měsíců ode dne vypořádání pohledávek a závazků vzniklých z obhospodařování majetku v podílovém fondu investiční společnost vyplatí podílníkům jejich podíly a nevyplacené podíly uloží do soudní úschovy; tato lhůta se neuplatní, pokud investiční společnost rozhodne poskytnutí podílů na likvidačním zůstatku po částech. Pokud poplatek za zahájení řízení o úschově přesáhne výši ukládané částky, nevyplacené podíly se neuloží do soudní úschovy a nevyzvednutá částka připadne státu.

  (5) Pokud se podílový fond zrušuje podle § 98 odst. 1 písm. a) nebo c) a bylo vydáno rozhodnutí o úpadku investiční společnosti, zajistí prodej majetku v podílovém fondu, vypořádání pohledávek a závazků souvisejících s obhospodařováním majetku v podílovém fondu a vyplacení podílů podílníkům insolvenční správce; odstavce 1 a 4 platí obdobně.

  (6) Insolvenčnímu správci přísluší za činnost podle odstavce 5 náhrada hotových výdajů a odměna, které jsou pohledávkou za majetkovou podstatou investiční společnosti v úpadku; v případě, že majetková podstata nepostačuje na vyplacení náhrady hotových výdajů a odměny, vyplatí je stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.

  (7) Zrušuje-li se zahraniční investiční společnost, použijí se na zrušovaný obhospodařovaný podílový fond odstavce 1 až 6 přiměřeně. Pokud bylo vydáno rozhodnutí se srovnatelnými účinky jako rozhodnutí o úpadku ohledně zahraniční investiční společnosti, která obhospodařuje podílový fond, Česká národní banka rozhodne o odejmutí povolení k vytvoření podílového fondu nebo o převedení obhospodařování takového podílového fondu na jinou investiční společnost. Osoba, která má postavení srovnatelné s postavením insolvenčního správce, plní povinnosti uložené insolvenčnímu správci tímto zákonem.

  § 99a

  Plnění likvidačního zůstatku po částech

  Podíly na likvidačním zůstatku lze podílníkům zrušeného podílového fondu poskytnout také po částech, pokud to připouští statut a současně upravuje maximální délku lhůty, ve které je investiční společnost povinna podíly vyplatit podílníkům a nevyplacené podíly uložit do soudní úschovy (§ 99 odst. 4), a pokud byly uhrazeny závazky vůči známým věřitelům. V takovém případě investiční společnost není povinna prodat majetek v podílovém fondu ve lhůtách stanovených v § 99 odst. 1 až 3; povinnost investiční společnosti vypořádat v těchto lhůtách pohledávky a závazky podílového fondu tím není dotčena.

  § 99b

  Povinnosti podřízeného standardního fondu při zrušení řídícího standardního fondu nebo zahraničního řídícího standardního fondu s likvidací

  (1) Pokud se řídící standardní fond zrušuje způsobem uvedeným v § 98 odst. 1 písm. a), c) nebo d) nebo pokud se zahraniční řídící standardní fond zrušuje podle zahraniční právní úpravy s likvidací, podřízený standardní fond, požádá o předchozí schválení změny statutu s tím, že hodlá

  a) investovat svůj majetek jako podřízený standardní fond do cenných papírů vydávaných jiným řídícím standardním fondem nebo zahraničním řídícím standardním fondem (§ 84a odst. 7), nebo

  b) nadále investovat svůj majetek jako standardní fond, který není podřízeným standardním fondem.

  (2) Nepožádá-li podřízený standardní fond o schválení změny statutu podle odstavce 1 do 2 měsíců ode dne, kdy obdržel oznámení podle § 98a odst. 2, nebo srovnatelné oznámení podle zahraniční právní úpravy, platí, že povolení k jeho vytvoření bylo s účinností k poslednímu dni této lhůty odňato.

  (3) Do uplynutí lhůty podle odstavce 2 nebo do schválení změny statutu podle odstavce 1 může podřízený standardní fond investovat peněžní prostředky pouze za účelem zachování svého majetku.

  § 99c

  Povinnosti podřízeného standardního fondu při zrušení řídícího standardního fondu nebo zahraničního řídícího standardního fondu bez likvidace

  (1) Pokud se řídící standardní fond zrušuje způsobem uvedeným v § 98 odst. 1 písm. b) nebo pokud se účastní sloučení nebo jiné přeměny, kterou připouští zahraniční právní úprava, anebo pokud se zahraniční řídící standardní fond zrušuje podle zahraniční právní úpravy bez likvidace nebo pokud se účastní sloučení nebo jiné srovnatelné přeměny, kterou připouští zahraniční právní úprava, podřízený standardní fond požádá o předchozí schválení změny statutu s tím, že hodlá

  a) investovat svůj majetek jako podřízený standardní fond do cenných papírů vydávaných stávajícím zahraničním řídícím standardním fondem anebo jiným řídícím standardním fondem nebo jiným zahraničním řídícím standardním fondem (§ 84a odst. 7), nebo

  b) nadále investovat svůj majetek jako standardní fond, který není podřízeným standardním fondem.

  (2) Nepožádá-li podřízený standardní fond o udělení výjimky nebo schválení změny statutu podle odstavce 1 do 1 měsíce ode dne, kdy obdržel oznámení podle § 98a odst. 2 nebo srovnatelné oznámení podle zahraniční právní úpravy, platí, že povolení k jeho vytvoření bylo s účinností k poslednímu dni této lhůty odňato.

  (3) Do uplynutí lhůty podle odstavce 2 nebo do udělení výjimky nebo schválení změny statutu podle odstavce 1 může podřízený standardní fond investovat peněžní prostředky pouze za účelem zachování svého majetku.

  Díl 3

  Zrušení bez likvidace

  Oddíl 1

  Splynutí

  § 100

  Přípustné formy splynutí

  (1) Investiční společnost může rozhodnout o splynutí speciálních fondů, které obhospodařuje a které mají formu podílových fondů, v jeden nový speciální fond, který má formu podílového fondu. Na základě dohody je možné rovněž splynutí speciálních fondů, které mají formu podílových fondů, obhospodařovaných různými investičními společnostmi v jeden nový speciální fond, který má formu podílového fondu.

  (2) Investiční společnost může rozhodnout o splynutí obhospodařovaného speciálního fondu, který má formu podílového fondu, a obhospodařovaného standardního fondu, v jeden nový standardní fond. Na základě dohody je možné rovněž splynutí speciálních fondů, které mají formu podílových fondů, a standardních fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi v jeden nový standardní fond.

  (3) Investiční společnost může rozhodnout o

  a) splynutí standardních fondů, které obhospodařuje, v jeden nový standardní fond nebo jeden nový zahraniční standardní fond, nebo

  b) splynutí standardního fondu a zahraničního standardního fondu, které obhospodařuje, v jeden nový standardní fond nebo jeden nový zahraniční standardní fond.

  (4) Na základě dohody je možné

  a) splynutí standardních fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi v jeden nový standardní fond nebo jeden nový zahraniční standardní fond, nebo

  b) splynutí standardního fondu a zahraničního standardního fondu obhospodařovaných různými investičními společnostmi nebo splynutí standardního fondu a zahraničního standardního fondu, který není obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností, v jeden nový standardní fond nebo jeden nový zahraniční standardní fond.

  § 100a

  Projekt splynutí

  (1) Splynutí podle § 100 se provádí podle schváleného projektu splynutí.

  (2) Projekt splynutí vypracují investiční společnosti obhospodařující podílové fondy, popřípadě i zahraniční standardní fondy, které se splynutí účastní. Projekt splynutí musí mít písemnou formu.

  (3) Projekt splynutí musí být schválen ve stejném znění každou investiční společností, musí obsahovat stanovené údaje a musí být schválen ve znění, v jakém bude předložen České národní bance.

  (4) Projekt splynutí obsahuje s ohledem na formu splynutí alespoň

  a) určení formy splynutí,

  b) název podílového fondu a zahraničního standardního fondu, které se splynutím zrušují, a název podílového fondu nebo zahraničního standardního fondu, který má splynutím nově vzniknout,

  c) důvody pro splynutí,

  d) pravděpodobné dopady splynutí na zájmy vlastníků cenných papírů vydaných podílovým fondem a zahraničním standardním fondem, které se splynutím zrušují,

  e) kritéria pro ocenění majetku v podílovém fondu a zahraničním standardním fondu převáděného na nově vznikající podílový fond nebo nově vznikající zahraniční standardní fond,

  f) postup pro výpočet výměnného podílu (§ 100i),

  g) rozhodný den splynutí,

  h) pravidla pro převod majetku podle písmene e) a výměnu cenných papírů vydaných zrušovaným podílovým fondem a zrušovaným zahraničním standardním fondem za cenné papíry vydávané nově vznikajícím podílovým fondem nebo nově vznikajícím zahraničním standardním fondem a

  i) návrh statutu nově vznikajícího podílového fondu nebo nově vznikajícího zahraničního standardního fondu.

  § 100b

  Žádost o povolení splynutí

  (1) Ke splynutí podle § 100 se vyžaduje povolení České národní banky.

  (2) Žádost o povolení splynutí podává v případě forem splynutí uvedených v § 100 odst. 2 až 4 investiční společnost, která obhospodařuje standardní fond, který má být splynutím zrušen. V ostatních případech podává žádost o splynutí investiční společnost, která má obhospodařovat podílový fond, který splynutím vznikne.

  (3) Žádost o povolení splynutí lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží projekt splynutí a další doklady nezbytné pro posouzení splnění zákonných předpokladů pro splynutí, a podle okolností také sdělení o splynutí pro vlastníky cenných papírů vydaných každým zrušovaným standardním fondem a každým zrušovaným zahraničním standardním fondem (dále jen „sdělení o splynutí“). Prováděcí právní předpis stanoví vzor tiskopisu a obsah jeho příloh.

  (4) Žádost a doklady podle odstavce 3 mohou být rovněž v jiném jazyce než českém, jestliže v něm lze předkládat dokumenty České národní bance. Pokud se jedná o splynutí podle § 100 odst. 3 nebo 4, žádost a doklady podle odstavce 3 musí být také v úředním jazyce domovského státu zahraničního standardního fondu, který se splynutím zrušuje, a v úředním jazyce domovského státu zahraničního standardního fondu, který má splynutím nově vzniknout, anebo v jazyce, který přijímají orgány dohledu těchto států.

  (5) Účastníky řízení o povolení splynutí podle odstavce 1 jsou investiční společnosti obhospodařující podílové fondy, které mají být splynutím zrušeny, jejich depozitáři a v případě splynutí podle § 100 odst. 3 nebo 4 též zahraniční standardní fond, který není obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností, nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující zahraniční standardní fond.

  (6) Nemá-li žádost o povolení splynutí, u kterého se vypracovává sdělení o splynutí, předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve Česká národní banka žadatele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, aby žádost v přiměřené lhůtě doplnil.

  (7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti podle odstavce 6 nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti, která splňuje požadavky stanovené v odstavci 3.

  § 100c

  (1) Česká národní banka nepovolí splynutí

  a) mající formu, kterou nepřipouští § 100,

  b) otevřeného podílového fondu a uzavřeného podílového fondu,

  c) podílových fondů s výrazně odlišným způsobem investování,

  d) ohrožující zájmy podílníků, nebo

  e) speciálního fondu kvalifikovaných investorů se speciálním fondem kolektivního investování, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti.

  (2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 Česká národní banka nepovolí splynutí v případech, kdy se zpracovává sdělení o splynutí, jestliže nově vznikající standardní fond nebo nově vznikající zahraniční standardní fond nehodlá veřejně nabízet jím vydávané cenné papíry v týchž členských státech Evropské unie, ve kterých je veřejně nabízel každý ze standardních fondů, jež se splynutím zrušují.

  (3) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky nebo kteréhokoliv příslušného orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, jímž se splynutí nepovoluje, se projekt splynutí ruší; to neplatí, pokud bylo takové rozhodnutí orgánu veřejné moci zrušeno rozhodnutím soudu.

  § 100d

  Sdělení o splynutí a důsledky jeho uveřejnění

  (1) Pokud se má splynutím zrušit standardní fond a vzniknout standardní fond nebo zahraniční standardní fond anebo pokud se má splynutím zrušit standardní fond, jehož podílové listy jsou veřejně nabízeny v hostitelském státě, investiční společnost obhospodařující zrušovaný standardní fond zpracuje a uveřejní sdělení o splynutí, v němž musí objasnit a odůvodnit důsledky splynutí. Zúčastněné investiční společnosti mohou zpracovat společné sdělení o splynutí; jinak se sdělení o splynutí zpracovávají vždy samostatně za každý zrušovaný standardní fond, popřípadě také za každý zrušovaný zahraniční standardní fond. Jde-li o splynutí, jímž se mají zrušit pouze standardní fondy a zároveň nově vzniknout pouze standardní fond, zpracuje se vždy společné sdělení o splynutí.

  (2) Sdělení o splynutí musí obsahovat alespoň dopady splynutí na zájmy podílníků a podle okolností i na zájmy vlastníků cenných papírů vydaných zahraničními standardními fondy, rozhodný den splynutí, informaci, zda podílníkovi, a podle okolností i vlastníkovi cenného papíru vydaného zahraničním standardním fondem, vzniká právo na odkoupení nebo právo na nahrazení podle odstavce 4 a vysvětlení podstaty tohoto práva. Rozsah sdělení o splynutí, způsob jeho uveřejnění a způsob jeho poskytnutí podílníkům stanoví prováděcí právní předpis.

  (3) Sdělení o splynutí může být uveřejněno až po dni nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky a orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, jímž se splynutí povoluje poslednímu z žadatelů o povolení splynutí.

  (4) Uveřejněním sdělení o splynutí vzniká podílníkovi zrušovaného standardního fondu nebo zrušovaného speciálního fondu

  a) právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům investiční společnosti spojených s odkoupením podílového listu, nebo

  b) právo na nahrazení podílového listu cenným papírem vydávaným jiným standardním fondem nebo jiným zahraničním standardním fondem, který obhospodařuje stejná investiční společnost nebo investiční společnost, která je zahrnuta do konsolidačního celku, do kterého je zahrnuta investiční společnost obhospodařující standardní fond nebo zahraniční standardní fond, který vydává cenné papíry, za něž mají být podílové listy nahrazeny.

  (5) Lhůta pro uplatnění práva podle odstavce 4 písm. a) nebo b) musí být stanovena tak, aby činila alespoň 30 dní ode dne uveřejnění sdělení o splynutí a skončila nejméně 5 pracovních dnů před rozhodným dnem splynutí. Při odkoupení se postupuje podle § 12.

  § 100e

  (1) Investiční společnost, která má obhospodařovat standardní fond, který vznikne splynutím, může požádat Českou národní banku o udělení výjimky z povinnosti dodržovat pro tento standardní fond pravidla pro rozložení rizika stanovená v § 28 až 30. Výjimku lze udělit nejdéle na dobu 6 měsíců od rozhodného dne splynutí.

  (2) Investiční společnost, která obhospodařuje standardní fond, který vznikl splynutím, oznámí každému depozitáři zrušeného standardního fondu nebo zrušeného speciálního fondu, že převod majetku zrušeného standardního fondu nebo zrušeného speciálního fondu do majetku v nově vzniklém standardním fondu byl ukončen. Stejnou oznamovací povinnost splní i vůči depozitáři zrušeného zahraničního standardního fondu, pokud se jedná o převod majetku tohoto zahraničního standardního fondu.

  (3) Depozitář zrušeného podílového fondu zkontroluje, zda majetek ve zrušeném podílovém fondu byl oceněn v souladu s kritérii stanovenými v projektu splynutí a zda výměnný podíl byl vypočítán v souladu s tímto zákonem a projektem splynutí. O výsledku kontroly zpracuje zprávu, kterou poskytne bezplatně na požádání vlastníkům cenných papírů vydávaných standardními fondy nebo zahraničními standardními fondy, které se splynutí účastní, a též České národní bance a orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu.

  § 100f

  Nejedná-li se o splynutí, kdy se zpracovává sdělení o splynutí, investiční společnost obhospodařující podílový fond, který má být splynutím zrušen, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup rozhodnutí České národní banky o povolení splynutí a statut podílového fondu, který vznikne splynutím, do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu. Uveřejněním tohoto oznámení vzniká podílníkům splývajících podílových fondů právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům investiční společnosti spojených s odkoupením podílového listu. Toto právo zaniká uplynutím 2 měsíců ode dne uveřejnění oznámení. Při odkoupení se postupuje podle § 12.

  § 100g

  Rozhodný den splynutí

  (1) Splývající podílové fondy, popřípadě splývající standardní fond a zahraniční standardní fond, se zrušují a vlastníci jimi vydaných cenných papírů se stávají podílníky nově vzniklého podílového fondu uplynutím stanovené lhůty k rozhodnému dni splynutí.

  (2) Rozhodný den splynutí je rovněž den, od něhož se majetek v jednotlivých zrušených podílových fondech, popřípadě také ve zrušených zahraničních standardních fondech, považuje z účetního hlediska za majetek v nově vzniklém podílovém fondu.

  (3) Rozhodný den splynutí nesmí předcházet dni, v němž rozhodnutí o splynutí vydané Českou národní bankou nebo orgánem dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu nabude právní moci.

  (4) Pokud se splynutím zrušuje standardní fond a vzniká zahraniční standardní fond, stávají se podílníci standardního fondu vlastníky cenných papírů vydávaných nově vzniklým zahraničním standardním fondem ke dni, který vyplývá z právního řádu domovského státu tohoto zahraničního standardního fondu.

  (5) Pokud se splynutí účastní řídící standardní fond, rozhodný den splynutí může nastat nejdříve 60 dnů ode dne uveřejnění oznámení podle § 98a odst. 2.

  § 100h

  Po rozhodném dni splynutí nemůže být projekt splynutí změněn ani zrušen a splynutí nemůže být prohlášeno za neplatné.

  § 100i

  Výměna cenných papírů vydaných zrušeným podílovým fondem nebo zrušeným zahraničním standardním fondem za podílové listy vydávané nově vzniklým podílovým fondem

  (1) Investiční společnost obhospodařující splynutím nově vzniklý podílový fond je povinna do 3 měsíců od rozhodného dne splynutí vyměnit vlastníkovi cenný papír vydaný zrušeným podílovým fondem, popřípadě i zrušeným zahraničním standardním fondem, za podílový list nově vzniklého podílového fondu v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu v podílovém fondu připadajícího na podílový list zrušeného podílového fondu k rozhodnému dni splynutí.

  (2) V případě, že se splynutím zrušuje podílový fond a vzniká zahraniční standardní fond, vymění se podílový list za cenný papír vydaný zahraničním standardním fondem ve lhůtě a v poměru stanoveném ke dni, který vyplývá z právního řádu domovského členského státu zahraničního standardního fondu.

  § 100j

  Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu

  (1) Není-li pro uplatnění práva na výměnu podle § 100i výměnný poměr uvedený v projektu splynutí přiměřený, investiční společnost, která obhospodařuje nově vzniklý standardní fond, poskytne vlastníkům cenných papírů vydaných zrušeným podílovým fondem a zrušeným zahraničním standardním fondem dorovnání v penězích, a to až do výše 10 % aktuální hodnoty podílových listů vydaných zrušeným standardním fondem nebo cenných papírů vydaných zrušeným zahraničním standardním fondem.

  (2) Den, ke kterému se pro účely dorovnání určí aktuální hodnota podílového listu nebo cenného papíru, musí být totožný s rozhodným dnem splynutí.

  Oddíl 2

  Sloučení

  § 100k

  Přípustné formy sloučení

  (1) Investiční společnost může rozhodnout o sloučení speciálních fondů, které obhospodařuje a které mají formu podílových fondů. Na základě dohody je možné rovněž sloučení speciálních fondů, které mají formu podílových fondů, obhospodařovaných různými investičními společnostmi.

  (2) Investiční společnost může rozhodnout o sloučení obhospodařovaného speciálního fondu, který má formu podílového fondu, a obhospodařovaného standardního fondu, je-li přejímajícím fondem standardní fond. Na základě dohody je možné rovněž sloučení speciálních fondů, které mají formu podílových fondů, a standardních fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi, je-li přejímajícím fondem standardní fond.

  (3) Investiční společnost může rozhodnout o

  a) sloučení standardních fondů, které obhospodařuje, nebo

  b) sloučení standardního fondu a zahraničního standardního fondu, které obhospodařuje.

  (4) Na základě dohody je možné

  a) sloučení standardních fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi, nebo

  b) sloučení standardního fondu a zahraničního standardního fondu obhospodařovaných různými investičními společnostmi nebo sloučení standardního fondu a zahraničního standardního fondu, který není obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností.

  (5) Standardní fond nebo speciální fond, který sloučením zaniká, se zrušuje bez likvidace a majetek v něm se podle okolností stává součástí přejímajícího speciálního fondu, který má formu podílového fondu přejímajícího, standardního fondu nebo přejímajícího zahraničního standardního fondu.

  § 100l

  Projekt sloučení

  (1) Sloučení podle § 100k se provádí podle schváleného projektu sloučení.

  (2) Projekt sloučení vypracují investiční společnosti obhospodařující podílové fondy, popřípadě i zahraniční standardní fondy, které se sloučení účastní. Projekt sloučení musí mít písemnou formu.

  (3) Projekt sloučení musí být schválen ve stejném znění každou investiční společností, musí obsahovat stanovené údaje a musí být schválen ve znění, v jakém bude předložen České národní bance.

  (4) Projekt sloučení obsahuje s ohledem na formu sloučení alespoň

  a) určení formy sloučení,

  b) název podílového fondu a zahraničního standardního fondu, které se sloučení účastní,

  c) důvody pro sloučení,

  d) pravděpodobné dopady sloučení na zájmy vlastníků cenných papírů vydaných podílovým fondem a zahraničním standardním fondem, které se sloučením zrušují, a na zájmy vlastníků cenných papírů vydaných přejímajícím podílovým fondem nebo přejímajícím zahraničním standardním fondem,

  e) kritéria pro ocenění majetku v podílovém fondua zahraničním standardním fondu, který se stává součástí majetku přejímajícího podílového fondu nebo přejímajícího zahraničního standardního fondu,

  f) postup pro výpočet výměnného podílu (§ 100t),

  g) rozhodný den sloučení,

  h) pravidla pro převod majetku podle písmene e) a výměnu cenných papírů vydaných zrušovaným podílovým fondem a zrušovaných zahraničním standardním fondem za cenné papíry vydávané přejímajícím podílovým fondem nebo přejímajícím zahraničním standardním fondem a

  i) návrh nového nebo aktualizovaného statutu přejímajícího podílového fondu nebo přejímajícího zahraničního standardního fondu.

  § 100m

  Žádost o povolení sloučení

  (1) Ke sloučení podle § 100k se vyžaduje povolení České národní banky, ledaže jde o sloučení podle § 100k odst. 4 písm. b), při kterém se nezrušuje standardní fond.

  (2) Žádost o povolení sloučení podává v případě sloučení podle § 100k odst. 2 až 4 investiční společnost, která obhospodařuje standardní fond, který má být sloučením zrušen. V ostatních případech podává žádost o sloučení investiční společnost, která obhospodařuje přejímající podílový fond.

  (3) Žádost o povolení sloučení lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží projekt sloučení a další doklady nezbytné pro posouzení splnění zákonných předpokladů pro sloučení a podle okolností také sdělení o sloučení pro vlastníky cenných papírů vydaných každým zrušovaným standardním fondem a podle okolností i každým zrušovaným zahraničním standardním fondem a vlastníky cenných papírů vydávaných přejímajícím standardním fondem nebo přejímajícím zahraničním standardním fondem (dále jen „sdělení o sloučení“). Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (4) Žádost a doklady podle odstavce 3 mohou být rovněž v jiném jazyce než českém, jestliže v něm lze předkládat dokumenty České národní bance. Pokud se jedná o sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4, žádost a doklady podle odstavce 3 musí být také v úředním jazyce domovského státu zahraničního standardního fondu, který se sloučením zrušuje, a domovského státu přejímajícího zahraničního standardního fondu, anebo v jazyce, který přijímají orgány dohledu těchto států.

  (5) Účastníky řízení o povolení sloučení podle odstavce 1 jsou investiční společnosti obhospodařující podílové fondy, které se slučují, jejich depozitáři a v případě sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4 též zahraniční standardní fond, který není obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností, anebo zahraniční investiční společnost obhospodařující zahraniční standardní fond.

  (6) Nemá-li žádost o povolení sloučení, u kterého se vypracovává sdělení o sloučení, předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve Česká národní banka žadatele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, aby žádost v přiměřené lhůtě doplnil.

  (7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti podle odstavce 5 nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti, která splňuje požadavky stanovené v odstavci 3.

  § 100n

  (1) Česká národní banka nepovolí sloučení

  a) mající formu, kterou nepřipouští § 100k,

  b) otevřeného podílového fondu a uzavřeného podílového fondu,

  c) podílových fondů s výrazně odlišným způsobem investování,

  d) ohrožující zájmy podílníků, nebo

  e) speciálního fondu kvalifikovaných investorů se speciálním fondem kolektivního investování, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti.

  (2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 Česká národní banka nepovolí sloučení v případech, kdy se zpracovává sdělení o sloučení, jestliže

  a) přejímající standardní fond nebo přejímající zahraniční standardní fond není oprávněn k veřejnému nabízení cenných papírů, které vydává, v týchž členských státech Evropské unie, ve kterých k tomu byl oprávněn každý ze slučovaných standardních fondů, nebo

  b) orgán dohledu domovského státu přejímajícího zahraničního standardního fondu do vydání rozhodnutí České národní banky, jímž se sloučení povoluje, České národní bance neoznámil, že jeho výhrady, které ji ke sloučení sdělil, již netrvají.

  (3) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky nebo kteréhokoliv příslušného orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, jímž se sloučení nepovoluje, se projekt sloučení ruší; to neplatí, pokud bylo takové rozhodnutí orgánu veřejné moci rozhodnutím soudu zrušeno.

  § 100o

  Sdělení o sloučení a důsledky jeho uveřejnění

  (1) Pokud se sloučením zrušuje standardní fond a majetek v něm se stává součástí standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu nebo pokud se sloučení účastní standardní fond, jehož podílové listy jsou veřejně nabízeny v hostitelském státě, investiční společnost obhospodařující zrušovaný standardní fond zpracuje a uveřejní sdělení o sloučení, v němž musí objasnit a odůvodnit důsledky sloučení. Zúčastněné investiční společnosti mohou zpracovat společné sdělení o sloučení; jinak se sdělení o sloučení zpracovávají vždy samostatně za každý zrušovaný standardní fond, popřípadě také za každý zrušovaný zahraniční standardní fond, a za přejímající standardní fond nebo za přejímající zahraniční standardní fond. Jde-li o sloučení, jímž se mají zrušit pouze standardní fondy a majetek v nich se má stát součástí pouze standardního fondu, zpracuje se vždy společné sdělení o sloučení.

  (2) Sdělení o sloučení musí obsahovat alespoň dopady sloučení na zájmy podílníků standardních fondů, které se sloučení účastní, a podle okolností i na zájmy vlastníků cenných papírů vydávaných zahraničními standardními fondy, které se sloučení účastní, rozhodný den sloučení, informaci, zda podílníkovi, a podle okolností i vlastníku cenných papíru vydaného slučovaným zahraničním standardním fondem, vzniká právo na odkoupení nebo právo na nahrazení podle odstavce 4 a vysvětlení podstaty tohoto práva. Rozsah sdělení o sloučení, způsob jeho uveřejnění a způsob jeho poskytnutí podílníkům stanoví prováděcí právní předpis.

  (3) Sdělení o sloučení může být uveřejněno až po dni nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky a orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, jímž se sloučení povoluje poslednímu z žadatelů o povolení sloučení.

  (4) Uveřejněním sdělení o sloučení vzniká podílníkovi slučovaného standardního fondu nebo zrušovaného speciálního fondu

  a) právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům investiční společnosti spojených s odkoupením podílového listu, nebo

  b) právo na nahrazení podílového listu cenným papírem vydávaným

  1. jiným standardním fondem,

  2. jiným zahraničním standardním fondem, pokud se jedná o sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4, který obhospodařuje stejná investiční společnost nebo investiční společnost, která je zahrnuta do konsolidačního celku, do kterého je zahrnuta investiční společnost obhospodařující standardní fond nebo zahraniční standardní fond, který vydává cenné papíry, za něž mají být podílové listy nahrazeny.

  (5) Lhůta pro uplatnění práva podle odstavce 4 písm. a) nebo b) musí být stanovena tak, aby činila alespoň 30 dní ode dne uveřejnění sdělení o sloučení a skončila nejméně 5 pracovních dnů před rozhodným dnem sloučení. Při odkoupení se postupuje podle § 12.

  § 100p

  (1) Investiční společnost, která obhospodařuje přejímající standardní fond, může požádat Českou národní banku o udělení výjimky z povinnosti dodržovat pro tento standardní fond pravidla pro rozložení rizika stanovená v § 28 až 30. Výjimku lze udělit nejdéle na dobu 6 měsíců od rozhodného dne sloučení.

  (2) Investiční společnost, která obhospodařuje přejímající standardní fond, oznámí každému depozitáři zrušeného standardního fondu nebo zrušeného speciálního fondu, že převod majetku zrušeného standardního fondu nebo zrušeného speciálního fondu do majetku přejímajícího standardního fondu byl ukončen. Stejnou oznamovací povinnost splní i vůči depozitáři zrušovaného zahraničního standardního fondu, pokud se jedná o převod majetku tohoto zahraničního standardního fondu.

  (3) Depozitář zrušeného podílového fondu zkontroluje, zda majetek ve zrušeném podílovém fondu byl oceněn v souladu s kritérii stanovenými v projektu sloučení a zda výměnný podíl byl vypočítán v souladu s tímto zákonem a projektem sloučení. O výsledku kontroly zpracuje zprávu, kterou poskytne bezplatně na požádání vlastníkům cenných papírů vydávaných standardními fondy nebo zahraničními standardními fondy, které se sloučení účastní a též České národní bance a orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu.

  § 100q

  Nejedná-li se o sloučení v případech, kdy se zpracovává sdělení o sloučení, investiční společnost obhospodařující podílový fond, který se sloučením zrušuje, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení a statut přejímajícího podílového fondu do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu. Uveřejněním tohoto oznámení vzniká podílníkům podílového fondu, který se sloučením zrušuje, právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům investiční společnosti spojených s odkoupením podílového listu. Toto právo zaniká uplynutím 2 měsíců ode dne uveřejnění oznámení. Při odkoupení se postupuje podle § 12.

  § 100r

  Rozhodný den sloučení

  (1) Slučované podílové fondy, popřípadě slučovaný standardní fond a zahraniční standardní fond, se zrušují a vlastníci jimi vydaných cenných papírů se stávají podílníky přejímajícího podílového fondu uplynutím stanovené lhůty k rozhodnému dni sloučení.

  (2) Rozhodný den sloučení je rovněž den, od něhož se majetek v jednotlivých zrušených podílových fondech, popřípadě také ve zrušených zahraničních standardních fondech, považuje z účetního hlediska za majetek v přejímajícím podílovém fondu.

  (3) Rozhodný den sloučení nemůže předcházet dni, v němž rozhodnutí o sloučení vydané Českou národní bankou a orgánem dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu nabude právní moci.

  (4) Pokud se sloučením zrušuje standardní fond a majetek v něm se stává součástí zahraničního standardního fondu, stávají se podílníci zrušovaného standardního fondu vlastníky cenných papírů vydávaných přejímajícím zahraničním standardním fondem ke dni, který vyplývá z právního řádu domovského státu zahraničního standardního fondu.

  (5) Pokud se sloučení účastní řídící standardní fond, rozhodný den sloučení může nastat nejdříve 60 dnů ode dne uveřejnění oznámení podle § 98a odst. 2.

  § 100s

  Po rozhodném dni sloučení nemůže být projekt sloučení změněn ani zrušen a sloučení nemůže být prohlášeno za neplatné.

  § 100t

  Výměna cenných papírů vydaných zrušeným podílovým fondem nebo zrušeným zahraničním standardním fondem za podílové listy vydávané přejímajícím podílovým fondem

  (1) Investiční společnost obhospodařující přejímající podílový fond je povinna do 3 měsíců od rozhodného dne sloučení vyměnit vlastníkovi cenného papíru vydaného zrušeným podílovým fondem, popřípadě i zrušeným zahraničním standardním fondem, za podílový list přejímajícího podílového fondu v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu v podílovém fondu připadajícího na podílový list zrušeného podílového fondu nebo zrušeného zahraničního standardního fondu k rozhodnému dni sloučení.

  (2) V případě, že se sloučením zrušuje podílový fond a majetek v něm se stává součástí zahraničního standardního fondu, vymění se podílový list za cenný papír vydaný zahraničním standardním fondem ve lhůtě a v poměru stanovenému ke dni, který vyplývá z právního řádu domovského členského státu zahraničního standardního fondu.

  § 100u

  Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu

  (1) Není-li pro uplatnění práva na výměnu podle § 100t výměnný poměr uvedený v projektu sloučení přiměřený, investiční společnost, která obhospodařuje přejímající podílový fond, poskytne podílníkům zrušeného podílového fondu a vlastníkům cenných papírů vydaných zrušeným zahraničním standardním fondem dorovnání v penězích, a to až do výše 10 % aktuální hodnoty podílových listů zrušeného podílového fondu nebo cenného papíru vydaného zrušeným zahraničním standardním fondem.

  (2) Den, ke kterému se pro účely dorovnání určí aktuální hodnota podílového listu nebo cenného papíru, musí být totožný s rozhodným dnem sloučení.

  Oddíl 3

  Zvláštní ustanovení o spolupráci České národní banky a orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu v řízeních o povolení splynutí nebo sloučení

  § 101

  (1) Jakmile žádost o povolení splynutí podle § 100 odst. 3 nebo 4 splňuje požadavky vyplývající z § 100b odst. 3, Česká národní banka zašle bezodkladně její kopii a kopie dokladů, které jsou k ní přiloženy, orgánu dohledu domovského státu nově vznikajícího zahraničního standardního fondu.

  (2) Jakmile žádost o povolení sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4 splňuje požadavky vyplývající z § 100m odst. 3, Česká národní banka zašle bezodkladně její kopii a kopie dokladů, které jsou k ní přiloženy, orgánu dohledu domovského státu přejímajícího zahraničního standardního fondu a požádá jej o vyjádření, zda má výhrady ke sdělení o sloučení z hlediska informací v něm uvedených ve vztahu k vlastníkům cenných papírů vydávaných tímto přejímajícím zahraničním standardním fondem.

  (3) Jestliže v souvislosti s rozhodováním o žádosti o povolení sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4 obdrží Česká národní banka od orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, který se účastní sloučení, kopii sdělení o sloučení, k němuž má po jeho posouzení výhrady z hlediska ochrany zájmů podílníků standardního fondu, který se sloučení účastní, s povahou těchto výhrad seznámí orgán dohledu, který ji kopii sdělení o sloučení zaslal; současně také může tyto výhrady sdělit do 15 pracovních dnů ode dne, kdy jí byla kopie sdělení o sloučení doručena, investiční společnosti obhospodařující tento standardní fond a vyzvat ji, aby obsah sdělení o sloučení na základě výhrad České národní banky upravila.

  (4) Česká národní banka oznámí orgánu dohledu podle odstavce 3, že její výhrady trvají, má-li za to, že úprava obsahu sdělení o sloučení provedená investiční společností na základě výzvy České národní banky podle odstavce 3 není dostatečná. Oznámení, že její výhrady trvají, zašle Česká národní banka orgánu dohledu do 20 pracovních dní ode dne, kdy přijala podání investiční společnosti o úpravě obsahu sdělení o sloučení na základě výhrad České národní banky.

  (5) O vydání rozhodnutí o povolení splynutí podle § 100 odst. 3 nebo 4 a o vydání rozhodnutí o povolení sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4, jakož i tom, že rozhodný den splynutí a rozhodný den sloučení nastal, informuje Česká národní banka bez zbytečného odkladu orgán dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, který se splynutí nebo sloučení účastní.

  HLAVA III

  ZMĚNA STATUTU

  § 101a

  (1) Česká národní banka může podle § 84a odst. 4 schválit změnu statutu fondu kolektivního investování, kterou se fond kolektivního investování přemění ze

  a) speciálního fondu cenných papírů na standardní fond nebo speciální fond fondů,

  b) speciálního fondu fondů na standardní fond nebo speciální fond cenných papírů,

  c) uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond, v případě uvedeném v § 13 odst. 6,

  (dále jen "přeměna").

  (2) Změna statutu, kterou dojde k přeměně otevřeného podílového fondu na uzavřený podílový fond, investičního fondu na otevřený podílový fond nebo uzavřený podílový fond, otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu na investiční fond, uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond, ke změně druhu fondu podle § 49 odst. 1 nebo 2, nebo ke změně standardního fondu na speciální fond je nepřípustná. Změna statutu, kterou dojde ke změně speciálního fondu na standardní fond, s výjimkou uvedenou v odstavci 1, je nepřípustná.

  (3) Žádost o povolení změny statutu, kterou má dojít k přeměně, je třeba doložit též odůvodněním navrhované přeměny, projektem přeměny zahrnujícím vyhodnocení dopadu přeměny na fond a zájmy podílníků a dále stanoviskem depozitáře.

  (4) Jestliže nelze důvodně předpokládat, že poměry fondu kolektivního investování podle odstavce 1 budou ke dni přeměny v souladu s pravidly stanovenými tímto zákonem a statutem pro druh fondu, na který se fond kolektivního investování přeměňuje, fond kolektivního investování ve statutu uvede přechodná ustanovení obsahující

  a) délku přechodného období a

  b) výjimky z pravidel pro investování, které jsou v přechodném období nezbytné k uskutečnění přeměny v nejlepším zájmu všech podílníků.

  (5) V povolení, kterým se schvaluje změna statutu může Česká národní banka fondu kolektivního investování uložit další podmínky, které je fond povinen v souvislosti s přeměnou splnit.

  (6) Ode dne podání žádosti o schválení změny statutu podle odstavce 3, investiční společnost uveřejní informaci o zamýšlené změně a jejích důsledcích pro podílníka, pokud jde o jeho investici.

  § 101b

  Česká národní banka schválí změnu statutu investičního fondu, v souvislosti se kterou končí dosavadní smlouva o obhospodařování, jen, pokud investiční fond doloží splnění předpokladů

  a) podle § 64 odst. 1 písm. d), e), h) a i), neuzavírá-li novou smlouvu o obhospodařování s jinou investiční společností, nebo

  b) podle § 64a odst. 1 písm. b) až d), uzavírá-li novou smlouvu o obhospodařování s jinou investiční společností.
  Zpět na obsah zákona

  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Katastrální úřady

  Ochranné známky

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Finanční katalog

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.