Oddíl 2 Přípustné formy sloučení, § 100k, paragraf 100k

Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  Oddíl 2

  Sloučení

  § 100k

  Přípustné formy sloučení

  (1) Investiční společnost může rozhodnout o sloučení speciálních fondů, které obhospodařuje a které mají formu podílových fondů. Na základě dohody je možné rovněž sloučení speciálních fondů, které mají formu podílových fondů, obhospodařovaných různými investičními společnostmi.

  (2) Investiční společnost může rozhodnout o sloučení obhospodařovaného speciálního fondu, který má formu podílového fondu, a obhospodařovaného standardního fondu, je-li přejímajícím fondem standardní fond. Na základě dohody je možné rovněž sloučení speciálních fondů, které mají formu podílových fondů, a standardních fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi, je-li přejímajícím fondem standardní fond.

  (3) Investiční společnost může rozhodnout o

  a) sloučení standardních fondů, které obhospodařuje, nebo

  b) sloučení standardního fondu a zahraničního standardního fondu, které obhospodařuje.

  (4) Na základě dohody je možné


  a) sloučení standardních fondů obhospodařovaných různými investičními společnostmi, nebo

  b) sloučení standardního fondu a zahraničního standardního fondu obhospodařovaných různými investičními společnostmi nebo sloučení standardního fondu a zahraničního standardního fondu, který není obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností.

  (5) Standardní fond nebo speciální fond, který sloučením zaniká, se zrušuje bez likvidace a majetek v něm se podle okolností stává součástí přejímajícího speciálního fondu, který má formu podílového fondu přejímajícího, standardního fondu nebo přejímajícího zahraničního standardního fondu.

  § 100l

  Projekt sloučení

  (1) Sloučení podle § 100k se provádí podle schváleného projektu sloučení.

  (2) Projekt sloučení vypracují investiční společnosti obhospodařující podílové fondy, popřípadě i zahraniční standardní fondy, které se sloučení účastní. Projekt sloučení musí mít písemnou formu.

  (3) Projekt sloučení musí být schválen ve stejném znění každou investiční společností, musí obsahovat stanovené údaje a musí být schválen ve znění, v jakém bude předložen České národní bance.

  (4) Projekt sloučení obsahuje s ohledem na formu sloučení alespoň

  a) určení formy sloučení,

  b) název podílového fondu a zahraničního standardního fondu, které se sloučení účastní,

  c) důvody pro sloučení,

  d) pravděpodobné dopady sloučení na zájmy vlastníků cenných papírů vydaných podílovým fondem a zahraničním standardním fondem, které se sloučením zrušují, a na zájmy vlastníků cenných papírů vydaných přejímajícím podílovým fondem nebo přejímajícím zahraničním standardním fondem,

  e) kritéria pro ocenění majetku v podílovém fondua zahraničním standardním fondu, který se stává součástí majetku přejímajícího podílového fondu nebo přejímajícího zahraničního standardního fondu,

  f) postup pro výpočet výměnného podílu (§ 100t),

  g) rozhodný den sloučení,

  h) pravidla pro převod majetku podle písmene e) a výměnu cenných papírů vydaných zrušovaným podílovým fondem a zrušovaných zahraničním standardním fondem za cenné papíry vydávané přejímajícím podílovým fondem nebo přejímajícím zahraničním standardním fondem a

  i) návrh nového nebo aktualizovaného statutu přejímajícího podílového fondu nebo přejímajícího zahraničního standardního fondu.

  § 100m

  Žádost o povolení sloučení

  (1) Ke sloučení podle § 100k se vyžaduje povolení České národní banky, ledaže jde o sloučení podle § 100k odst. 4 písm. b), při kterém se nezrušuje standardní fond.

  (2) Žádost o povolení sloučení podává v případě sloučení podle § 100k odst. 2 až 4 investiční společnost, která obhospodařuje standardní fond, který má být sloučením zrušen. V ostatních případech podává žádost o sloučení investiční společnost, která obhospodařuje přejímající podílový fond.

  (3) Žádost o povolení sloučení lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží projekt sloučení a další doklady nezbytné pro posouzení splnění zákonných předpokladů pro sloučení a podle okolností také sdělení o sloučení pro vlastníky cenných papírů vydaných každým zrušovaným standardním fondem a podle okolností i každým zrušovaným zahraničním standardním fondem a vlastníky cenných papírů vydávaných přejímajícím standardním fondem nebo přejímajícím zahraničním standardním fondem (dále jen „sdělení o sloučení“). Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (4) Žádost a doklady podle odstavce 3 mohou být rovněž v jiném jazyce než českém, jestliže v něm lze předkládat dokumenty České národní bance. Pokud se jedná o sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4, žádost a doklady podle odstavce 3 musí být také v úředním jazyce domovského státu zahraničního standardního fondu, který se sloučením zrušuje, a domovského státu přejímajícího zahraničního standardního fondu, anebo v jazyce, který přijímají orgány dohledu těchto států.

  (5) Účastníky řízení o povolení sloučení podle odstavce 1 jsou investiční společnosti obhospodařující podílové fondy, které se slučují, jejich depozitáři a v případě sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4 též zahraniční standardní fond, který není obhospodařován investiční společností nebo zahraniční investiční společností, anebo zahraniční investiční společnost obhospodařující zahraniční standardní fond.

  (6) Nemá-li žádost o povolení sloučení, u kterého se vypracovává sdělení o sloučení, předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, vyzve Česká národní banka žadatele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, aby žádost v přiměřené lhůtě doplnil.

  (7) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti podle odstavce 5 nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti, která splňuje požadavky stanovené v odstavci 3.

  § 100n

  (1) Česká národní banka nepovolí sloučení

  a) mající formu, kterou nepřipouští § 100k,

  b) otevřeného podílového fondu a uzavřeného podílového fondu,

  c) podílových fondů s výrazně odlišným způsobem investování,

  d) ohrožující zájmy podílníků, nebo

  e) speciálního fondu kvalifikovaných investorů se speciálním fondem kolektivního investování, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti.

  (2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 Česká národní banka nepovolí sloučení v případech, kdy se zpracovává sdělení o sloučení, jestliže

  a) přejímající standardní fond nebo přejímající zahraniční standardní fond není oprávněn k veřejnému nabízení cenných papírů, které vydává, v týchž členských státech Evropské unie, ve kterých k tomu byl oprávněn každý ze slučovaných standardních fondů, nebo

  b) orgán dohledu domovského státu přejímajícího zahraničního standardního fondu do vydání rozhodnutí České národní banky, jímž se sloučení povoluje, České národní bance neoznámil, že jeho výhrady, které ji ke sloučení sdělil, již netrvají.

  (3) Dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky nebo kteréhokoliv příslušného orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, jímž se sloučení nepovoluje, se projekt sloučení ruší; to neplatí, pokud bylo takové rozhodnutí orgánu veřejné moci rozhodnutím soudu zrušeno.

  § 100o

  Sdělení o sloučení a důsledky jeho uveřejnění

  (1) Pokud se sloučením zrušuje standardní fond a majetek v něm se stává součástí standardního fondu nebo zahraničního standardního fondu nebo pokud se sloučení účastní standardní fond, jehož podílové listy jsou veřejně nabízeny v hostitelském státě, investiční společnost obhospodařující zrušovaný standardní fond zpracuje a uveřejní sdělení o sloučení, v němž musí objasnit a odůvodnit důsledky sloučení. Zúčastněné investiční společnosti mohou zpracovat společné sdělení o sloučení; jinak se sdělení o sloučení zpracovávají vždy samostatně za každý zrušovaný standardní fond, popřípadě také za každý zrušovaný zahraniční standardní fond, a za přejímající standardní fond nebo za přejímající zahraniční standardní fond. Jde-li o sloučení, jímž se mají zrušit pouze standardní fondy a majetek v nich se má stát součástí pouze standardního fondu, zpracuje se vždy společné sdělení o sloučení.

  (2) Sdělení o sloučení musí obsahovat alespoň dopady sloučení na zájmy podílníků standardních fondů, které se sloučení účastní, a podle okolností i na zájmy vlastníků cenných papírů vydávaných zahraničními standardními fondy, které se sloučení účastní, rozhodný den sloučení, informaci, zda podílníkovi, a podle okolností i vlastníku cenných papíru vydaného slučovaným zahraničním standardním fondem, vzniká právo na odkoupení nebo právo na nahrazení podle odstavce 4 a vysvětlení podstaty tohoto práva. Rozsah sdělení o sloučení, způsob jeho uveřejnění a způsob jeho poskytnutí podílníkům stanoví prováděcí právní předpis.

  (3) Sdělení o sloučení může být uveřejněno až po dni nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky a orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu, jímž se sloučení povoluje poslednímu z žadatelů o povolení sloučení.

  (4) Uveřejněním sdělení o sloučení vzniká podílníkovi slučovaného standardního fondu nebo zrušovaného speciálního fondu

  a) právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům investiční společnosti spojených s odkoupením podílového listu, nebo

  b) právo na nahrazení podílového listu cenným papírem vydávaným

  1. jiným standardním fondem,

  2. jiným zahraničním standardním fondem, pokud se jedná o sloučení podle § 100k odst. 3 nebo 4, který obhospodařuje stejná investiční společnost nebo investiční společnost, která je zahrnuta do konsolidačního celku, do kterého je zahrnuta investiční společnost obhospodařující standardní fond nebo zahraniční standardní fond, který vydává cenné papíry, za něž mají být podílové listy nahrazeny.

  (5) Lhůta pro uplatnění práva podle odstavce 4 písm. a) nebo b) musí být stanovena tak, aby činila alespoň 30 dní ode dne uveřejnění sdělení o sloučení a skončila nejméně 5 pracovních dnů před rozhodným dnem sloučení. Při odkoupení se postupuje podle § 12.

  § 100p

  (1) Investiční společnost, která obhospodařuje přejímající standardní fond, může požádat Českou národní banku o udělení výjimky z povinnosti dodržovat pro tento standardní fond pravidla pro rozložení rizika stanovená v § 28 až 30. Výjimku lze udělit nejdéle na dobu 6 měsíců od rozhodného dne sloučení.

  (2) Investiční společnost, která obhospodařuje přejímající standardní fond, oznámí každému depozitáři zrušeného standardního fondu nebo zrušeného speciálního fondu, že převod majetku zrušeného standardního fondu nebo zrušeného speciálního fondu do majetku přejímajícího standardního fondu byl ukončen. Stejnou oznamovací povinnost splní i vůči depozitáři zrušovaného zahraničního standardního fondu, pokud se jedná o převod majetku tohoto zahraničního standardního fondu.

  (3) Depozitář zrušeného podílového fondu zkontroluje, zda majetek ve zrušeném podílovém fondu byl oceněn v souladu s kritérii stanovenými v projektu sloučení a zda výměnný podíl byl vypočítán v souladu s tímto zákonem a projektem sloučení. O výsledku kontroly zpracuje zprávu, kterou poskytne bezplatně na požádání vlastníkům cenných papírů vydávaných standardními fondy nebo zahraničními standardními fondy, které se sloučení účastní a též České národní bance a orgánu dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu.

  § 100q

  Nejedná-li se o sloučení v případech, kdy se zpracovává sdělení o sloučení, investiční společnost obhospodařující podílový fond, který se sloučením zrušuje, uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení a statut přejímajícího podílového fondu do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Zároveň uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu. Uveřejněním tohoto oznámení vzniká podílníkům podílového fondu, který se sloučením zrušuje, právo na odkoupení podílového listu bez srážky; srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům investiční společnosti spojených s odkoupením podílového listu. Toto právo zaniká uplynutím 2 měsíců ode dne uveřejnění oznámení. Při odkoupení se postupuje podle § 12.

  § 100r

  Rozhodný den sloučení

  (1) Slučované podílové fondy, popřípadě slučovaný standardní fond a zahraniční standardní fond, se zrušují a vlastníci jimi vydaných cenných papírů se stávají podílníky přejímajícího podílového fondu uplynutím stanovené lhůty k rozhodnému dni sloučení.

  (2) Rozhodný den sloučení je rovněž den, od něhož se majetek v jednotlivých zrušených podílových fondech, popřípadě také ve zrušených zahraničních standardních fondech, považuje z účetního hlediska za majetek v přejímajícím podílovém fondu.

  (3) Rozhodný den sloučení nemůže předcházet dni, v němž rozhodnutí o sloučení vydané Českou národní bankou a orgánem dohledu domovského státu zahraničního standardního fondu nabude právní moci.

  (4) Pokud se sloučením zrušuje standardní fond a majetek v něm se stává součástí zahraničního standardního fondu, stávají se podílníci zrušovaného standardního fondu vlastníky cenných papírů vydávaných přejímajícím zahraničním standardním fondem ke dni, který vyplývá z právního řádu domovského státu zahraničního standardního fondu.

  (5) Pokud se sloučení účastní řídící standardní fond, rozhodný den sloučení může nastat nejdříve 60 dnů ode dne uveřejnění oznámení podle § 98a odst. 2.

  § 100s

  Po rozhodném dni sloučení nemůže být projekt sloučení změněn ani zrušen a sloučení nemůže být prohlášeno za neplatné.

  § 100t

  Výměna cenných papírů vydaných zrušeným podílovým fondem nebo zrušeným zahraničním standardním fondem za podílové listy vydávané přejímajícím podílovým fondem

  (1) Investiční společnost obhospodařující přejímající podílový fond je povinna do 3 měsíců od rozhodného dne sloučení vyměnit vlastníkovi cenného papíru vydaného zrušeným podílovým fondem, popřípadě i zrušeným zahraničním standardním fondem, za podílový list přejímajícího podílového fondu v poměru určeném podle výše vlastního kapitálu v podílovém fondu připadajícího na podílový list zrušeného podílového fondu nebo zrušeného zahraničního standardního fondu k rozhodnému dni sloučení.

  (2) V případě, že se sloučením zrušuje podílový fond a majetek v něm se stává součástí zahraničního standardního fondu, vymění se podílový list za cenný papír vydaný zahraničním standardním fondem ve lhůtě a v poměru stanovenému ke dni, který vyplývá z právního řádu domovského členského státu zahraničního standardního fondu.

  § 100u

  Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu

  (1) Není-li pro uplatnění práva na výměnu podle § 100t výměnný poměr uvedený v projektu sloučení přiměřený, investiční společnost, která obhospodařuje přejímající podílový fond, poskytne podílníkům zrušeného podílového fondu a vlastníkům cenných papírů vydaných zrušeným zahraničním standardním fondem dorovnání v penězích, a to až do výše 10 % aktuální hodnoty podílových listů zrušeného podílového fondu nebo cenného papíru vydaného zrušeným zahraničním standardním fondem.

  (2) Den, ke kterému se pro účely dorovnání určí aktuální hodnota podílového listu nebo cenného papíru, musí být totožný s rozhodným dnem sloučení.
  Zpět na obsah zákona

  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.