Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)
  § 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie 2) a upravuje kolektivní investování.
  § 2 Vymezení pojmů (1) V tomto zákoně se rozumí a) kolektivním investováním podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na ...
  § 2a (1) Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich společného investování nebo investování takto nabytých peněžních prostředků je zakázáno, pokud a) má být návratnost investice nebo zisk investora i jen částečně závislý na ...
  § 3 (1) Každý fond kolektivního investování musí mít svého depozitáře (§ 20 a násl.). (2) Povinnosti uložené tímto zákonem nebo jiným právním předpisem podílovému fondu nebo práva přiznaná tímto zákonem podílovému fondu jsou povinnostmi a právy ...
  § 4 (1) Investiční fond je právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování a která má povolení České národní banky k činnosti investičního fondu. (2) O povolení k činnosti investičního fondu mohou požádat ...
  § 5 (1) Převoditelnost akcií investičního fondu nesmí být omezena, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 56 odst. 2). (2) Investiční fond může vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty. (3) Investiční fond nesmí a) vydávat zatímní listy, b) ...
  § 6 Základní ustanovení (1) Peněžní prostředky shromažďuje do podílového fondu investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost vydáváním podílových listů podílového fondu. (2) Podílový fond je souborem majetku, který náleží všem ...
  § 7 Majetek v podílovém fondu (1) Majetek v podílovém fondu obhospodařuje investiční společnost svým jménem na účet podílníků. (2) Jestliže jiný právní předpis nebo právní úkon vyžadují údaj o osobě vlastníka, nahradí se údaje o všech podílnících ...
  § 8 Podílový list (1) Podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí z tohoto zákona nebo statutu. (2) Podílový list obsahuje a) název podílového fondu, b) ...
  § 9 Evidence (1) Investiční společnost zajistí vedení a) evidence zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu v centrální evidenci cenných papírů nebo v samostatné evidenci investičních nástrojů podle zákona upravujícího podnikání na
  § 10 Základní ustanovení (1) Otevřený podílový fond nemá omezen počet vydávaných podílových listů. (2) S podílovým listem otevřeného podílového fondu je spojeno též právo na odkoupení podílového listu investiční společností na žádost jeho vlastníka.
  § 11 Vydávání podílových listů otevřeného podílového fondu (1) Investiční společnost vydá podílový list otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni. Tato částka může být zvýšena o přirážku ...
  § 12 Odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu (1) Investiční společnost odkoupí podílový list otevřeného podílového fondu za částku, která se rovná jeho aktuální hodnotě vyhlášené ke dni, ke kterému obdržela žádost podílníka o ...
  § 13 (1) Investiční společnost neodkupuje podílové listy uzavřeného podílového fondu zpět od podílníků z majetku uzavřeného podílového fondu, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 13a odst. 3, § 100d odst. 4, § 100f, § 100o odst. 4 a § 100q). (2) ...
  § 13a Fakultativní právo na odkoupení podílového listu (1) Statut uzavřeného podílového fondu může určit, že podílník má v době trvání uzavřeného podílového fondu právo na odkoupení podílového listu ve stanovených termínech. V takovém případě ...
  § 14 (1) Investiční společnost je právnická osoba, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování spočívající a) ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo b) v obhospodařování investičních fondů na základě ...
  § 15 (1) Investiční společnost může též obhospodařovat majetek v podílovém fondu jiné investiční společnosti nebo majetek investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování (§ 78). (2) Investiční společnost může poskytovat jako ...
  § 16 Účtování o majetku v podílovém fondu (1) Investiční společnost účtuje o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření s majetkem v podílovém fondu odděleně od předmětu ...
  § 16a Schválení účetní závěrky fondu kolektivního investování, jehož majetek investiční společnost obhospodařuje, jakož i rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných výnosů z majetku fondu kolektivního investování, náleží do působnosti statutárního ...
  § 17 Smlouva o obhospodařování majetku investičního fondu (1) Smlouvou o obhospodařování se investiční společnost zavazuje, že bude obhospodařovat majetek investičního fondu, a to bez jeho pokynu, a investiční fond se zavazuje zaplatit investiční ...
  § 18 Úplata za obhospodařování majetku fondu kolektivního investování (1) Úplata za obhospodařování majetku fondu kolektivního investování se stanoví a) podílem z průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu kolektivního investování nebo jeho části za
  § 19 Informační povinnosti investiční společnosti (1) Investiční společnost informuje Českou národní banku o tom, že a) založila právnickou osobu jako jediný zakladatel, b) zřídila organizační složku, nebo c) nabyla kvalifikovanou účast na ...
  § 20 Základní ustanovení (1) Depozitář fondu kolektivního investování (dále jen "depozitář") eviduje majetek fondu kolektivního investování a kontroluje, zda fond kolektivního investování nakládá s majetkem v souladu s tímto zákonem a statutem. (2)
  § 21 Činnost depozitáře (1) Depozitář zejména a) zajišťuje úschovu majetku fondu kolektivního investování nebo, pokud to povaha věci vylučuje, kontroluje stav tohoto majetku, b) eviduje pohyb veškerých peněžních prostředků fondu kolektivního ...
  § 22 Povinnosti fondu kolektivního investování k depozitáři (1) Fond kolektivního investování a) požádá depozitáře o zřízení účtů, které potřebuje k evidenci veškerých svých peněžních prostředků, b) předá depozitáři svůj statut a další dokumenty, ...
  § 23 Pravidla jednání depozitáře (1) Jestliže depozitář při své činnosti zjistí skutečnost nasvědčující tomu, že investiční společnost nebo investiční fond porušily tento zákon, statut, depozitářskou smlouvu nebo smlouvu o obhospodařování, ...
  § 23a (1) Depozitář řídícího standardního fondu bez zbytečného odkladu informuje o každém pochybení řídícího standardního fondu, které zjistí, a o každé situaci týkající se řídícího standardního fondu, která by mohla mít negativní vliv na ...
  § 24 (1) Standardní fond shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a může mít formu pouze otevřeného podílového fondu. (2) Standardní fond nemusí shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti, pokud do jím vydávaných podílových listů investují ...
  § 25 zrušen
  § 26 Skladba majetku (1) Standardní fond investuje pouze do likvidních a) investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které jsou přijaty k obchodování 1. na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému provozovatele ...
  § 27 (1) Standardní fond musí a) používat postupy, které mu umožňují kdykoliv sledovat míru rizika pozic a jejich vliv na celkové riziko spojené s investováním, b) používat postupy pro přesné a ...
  § 28 (1) Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu vydané jedním emitentem mohou tvořit nejvýše 5 % hodnoty majetku standardního fondu, nestanoví-li tento zákon jinak. (2) Standardní fond může, pokud to má uvedeno ve statutu, limit podle ...
  § 29 (1) Standardní fond může, pokud to má uvedeno ve statutu, investovat až 100 % hodnoty svého majetku do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydal nebo za které převzal záruku členský stát Evropské unie, regionální nebo ...
  § 30 (1) Standardní fond může investovat až 20 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydávaných jedním standardním fondem nebo jedním speciálním fondem. (2) Investice do cenných papírů vydávaných speciálními fondy nesmějí přesáhnout celkem 30 %
  § 30a (1) Standardní fond může jako podřízený standardní fond investovat až 100 % svého majetku do cenných papírů vydávaných jedním řídícím standardním fondem, pokud a) to má uvedeno ve statutu, b) tato investice dosahuje alespoň 85 % hodnoty jeho ...
  § 31 (1) Investiční společnost může do svého majetku a majetku obhospodařovaných standardních fondů nabýt celkem akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na společnosti, s nimiž je spojen nejvýše 5% podíl na základním kapitálu nebo ...
  § 32 (1) Standardní fond nemusí dodržet skladbu svého majetku podle § 26 až 31 při uplatňování přednostního práva na upisování investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které má ve svém majetku. (2) Česká národní banka může schválit ...
  § 33 Standardní fond může přijmout úvěr nebo půjčku se splatností nejdéle 6 měsíců. Souhrn všech přijatých úvěrů a půjček nesmí překročit 10 % hodnoty majetku fondu. Tím není dotčen limit podle § 27 odst. 4.
  § 34 (1) Majetek standardního fondu nesmí být použit k poskytnutí půjčky, úvěru, daru, zajištění závazku třetí osoby nebo k úhradě závazku, který nesouvisí s jeho obhospodařováním. Tímto ustanovením nejsou dotčena ustanovení § 26 a 27. (2) ...
  § 35 Standardní fond nesmí uzavírat smlouvy o prodeji investičních nástrojů, které nemá ve svém majetku.
  § 35a (1) Podřízený standardní fond, kterému Česká národní banka schválila změnu statutu (§ 84a odst. 7), uveřejní oznámení, které obsahuje a) prohlášení o tom, že standardnímu fondu byla schválena změna statutu (§ 84a odst. 7), b) informaci, kde ...
  § 35b (1) Podřízený standardní fond a řídící standardní fond se dohodnou na pravidlech jednání mezi nimi. (2) Dohoda podle odstavce 1 se nevyžaduje, jsou- -li oba standardní fondy obhospodařovány stejnou investiční společností. V takovém případě ...
  § 35c (1) Česká národní banka informuje podřízený standardní fond o a) každém zjištěném porušení povinností řídícího standardního fondu, b) každé pokutě, opatření k nápravě nebo jiném opatření podle tohoto nebo jiného právního předpisu, které ...
  § 36 (1) Investiční společnost, která hodlá poskytovat službu v hostitelském státě prostřednictvím organizační složky, je povinna tuto skutečnost předem oznámit České národní bance. (2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje a) hostitelský stát, ve ...
  § 37 (1) Investiční společnost, která hodlá poskytovat služby v hostitelském státě bez umístění organizační složky, je povinna tuto skutečnost předem oznámit České národní bance. (2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje a) hostitelský stát, ve kterém
  § 38 Česká národní banka poskytne orgánu dohledu hostitelského státu, pokud o to požádá, údaje potřebné pro výkon dohledu nad investiční společností, zejména a) údaje o každé vedoucí osobě investiční společnosti nebo údaje o vedoucím organizační ...
  § 39 (1) Zahraniční investiční společnosti, která hodlá poskytovat své služby v České republice prostřednictvím organizační složky, Česká národní banka a) zašle neprodleně informaci o tom, že obdržela od orgánu dohledu , který udělil této ...
  § 40 (1) Zahraniční investiční společnost, která hodlá poskytovat služby v České republice bez umístění organizační složky, Česká národní banka informuje neprodleně o tom, že obdržela od orgánu dohledu, který této zahraniční investiční společnosti ...
  § 41 (1) Zahraniční investiční společnost může v České republice vytvářet a obhospodařovat standardní fondy. Speciální fondy může vytvářet nebo obhospodařovat pouze osoba založená podle českého práva. (2) Zahraniční investiční společnost, která ...
  § 42 Zahraniční investiční společnost používá při poskytování služeb v České republice stejné označení, jaké používá ve státě, ve kterém má sídlo. V případě možnosti záměny jí může Česká národní banka uložit povinnost doplnit rozlišující označení.

  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.