SPRÁVNÍ DELIKTY, HLAVA III

Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  HLAVA III

  SPRÁVNÍ DELIKTY

  § 119

  Správní delikty investiční společnosti

  (1) Investiční společnost se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některé z pravidel účtování o majetku v podílovém fondu podle § 16 nebo § 18 odst. 2,

  b) stanoví úplatu za obhospodařovaní majetku fondu kolektivního investování v rozporu s § 18 odst. 1,

  c) začne poskytovat služby na území hostitelského státu v rozporu s § 36 odst. 4 nebo § 37 odst. 4,

  d) vykonává podnikatelsky činnost v rozporu s § 60 odst. 6, nebo

  e) v rozporu s § 76 odst. 1 poruší při činnostech podle § 15 odst. 3 nebo 4 některou z povinností podle ustanovení zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu upravujících deník obchodníka s cennými papíry, odbornost osob, pomocí kterých obchodník s cennými papíry vykonává své činnosti, jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky nebo informační povinnosti obchodníka s cennými papíry s výjimkou hlášení obchodů.


  (2) Investiční společnost, která obhospodařuje uzavřený podílový fond, který byl založen na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 10 let, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 13a odst. 2 neumožní podílníkům odkoupení podílového listu po 10 letech od vytvoření fondu nebo dále nejpozději každých 24 měsíců.

  (3) Investiční společnost, která má umístěnou organizační složku na území státu, který není členským státem Evropské unie, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 19 odst. 2 neinformuje Českou národní banku.

  (4) Investiční společnost, která má umístěnou organizační složku na území hostitelského státu, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 36 odst. 6 neoznámí České národní bance nebo příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu změnu ve skutečnostech podle § 36 odst. 2 písm. b), c), d) nebo e).

  (5) Investiční společnost, která poskytuje služby na území hostitelského státu bez umístění organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 37 odst. 5 neoznámí České národní bance nebo příslušnému orgánu dohledu hostitelského státu změnu ve skutečnostech podle § 37 odst. 2 písm. b).

  (6) Investiční společnost obhospodařující speciální fond nemovitostí se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některé z pravidel upravujících způsob investování takového fondu uvedené v § 53, 53a, 53b, 53d, 53i nebo 53j,

  b) poruší některé z pravidel pro stanovení hodnoty majetku uvedené v § 53e nebo 53g, nebo

  c) v rozporu s § 53f odst. 7 neoznámí České národní bance ustanovení výboru odborníků, nebo nedoloží splnění předpokladů navrhovaných členů.

  (7) Investiční společnost, vykonávající činnost podle § 15 odst. 3 nebo 4, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 76 odst. 1 nezavede ve vztahu k této činnosti pravidla obezřetného poskytování investičních služeb včetně pravidel pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jinou pověřenou osobou nebo pravidel pro ochranu majetku zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

  (8) Investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 76 odst. 2 bez výslovného souhlasu zákazníka investuje jeho majetek do akcií nebo podílových listů vydávaných fondem kolektivního investování, který sama obhospodařuje.

  (9) Investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka a popřípadě též vykonává činnost podle § 15 odst. 4 písm. a), se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 76 odst. 3 nezaplatí příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

  (10) Investiční společnost obhospodařující zahraniční standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 87 odst. 1 nezašle na žádost České národní bance statut, jeho změnu, výroční zprávu nebo pololetní zprávu zahraničního standardního fondu.

  (11) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d), odstavce 2, 3, 4, 5, odstavce 6 písm. c) nebo odstavce 10,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), nebo odstavce 6 písm. a) nebo b), odstavce 7, 8 nebo 9.

  § 120

  Správní delikty investiční společnosti a investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování

  (1) Investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 74 nevykoná činnost podle tohoto zákona s odbornou péčí,

  b) v rozporu s § 74a nezavede nebo neudržuje řídicí a kontrolní systém nebo postupy pro zjišťování a řízení střetů zájmů,

  c) poruší některou z povinností podle § 74b,

  d) v rozporu s § 75 odst. 1 nebo 4 nejedná kvalifikovaně, čestně, spravedlivě nebo v nejlepším zájmu vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování,

  e) v rozporu s § 75 odst. 2 přijme, nabídne nebo poskytne poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, která by mohla vést k porušení povinnosti stanovené v § 75 odst. 1, nebo

  f) při svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování jiné osobě poruší některou z povinností podle § 78.

  (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

  § 121

  Správní delikty investiční společnosti a zahraniční investiční společnosti

  (1) Investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí vedení evidence podle § 9 odst. 1 nebo 2.

  (2) Investiční společnost obhospodařující podílový fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některou z povinností podle § 11, 12 nebo § 13 odst. 3 a 4 nebo odst. 5,

  b) v rozporu s § 22 odst. 2 nezajistí stejného depozitáře pro všechny podílové fondy, které obhospodařuje, s výjimkou speciálních fondů kvalifikovaných investorů, speciálních fondů nemovitostí a podílových fondů jiné investiční společnosti,

  c) v rozporu s § 85 odst. 1 nezašle České národní bance nebo neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup svou výroční zprávu, konsolidovanou výroční zprávu, výroční zprávu za obhospodařovaný podílový fond, s výjimkou speciálního fondu kvalifikovaných investorů, nebo informaci o skutečnostech podle § 85 odst. 1 věty třetí,

  d) neoznámí České národní bance skutečnost podle § 91 odst. 4,

  e) v rozporu s § 98 odst. 2 nesestaví ke dni zrušení podílového fondu mimořádnou účetní závěrku,

  f) v rozporu s § 99 odst. 1 nebo 2 neprodá majetek nebo nevypořádá pohledávky a závazky podílového fondu, nebo

  g) v rozporu s § 99 odst. 4 nevyplatí podílníkům jejich podíly nebo je neuloží do soudní úschovy.

  (3) Investiční společnost obhospodařující standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některé z pravidel upravujících způsob investování standardního fondu uvedené v § 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34 nebo 35,

  b) začne veřejně nabízet podílové listy vydávané standardním fondem v hostitelském státě v rozporu s § 46 odst. 1 nebo 6, nebo

  c) neuveřejní, neaktualizuje, nezašle České národní bance nebo neposkytne investorovi sdělení klíčových informací podle § 83 písm. b), § 84 odst. 6, 7, 8 nebo 9, § 84b nebo podle nařízení o sdělení klíčových informací.

  (4) Investiční společnost, která má uzavřenou smlouvu o obhospodařování s investičním fondem, nebo zahraniční investiční společnost, která má uzavřenou smlouvu o obhospodařování s investičním fondem, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) udělí předchozí souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby investičního fondu v rozporu s § 72 odst. 5 větou druhou,

  b) neodvolá předchozí souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby investičního fondu v rozporu s § 72 odst. 5 větou třetí, nebo

  c) v rozporu s § 72 odst. 5 větou poslední nezašle udělení nebo odvolání souhlasu České národní bance.

  (5) Investiční společnost obhospodařující podřízený standardní fond, který investuje alespoň 85 % svého majetku do cenných papírů vydávaných řídícím zahraničním standardním fondem, nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podřízený standardní fond, který investuje alespoň 85 % svého majetku do cenných papírů vydávaných řídícím zahraničním standardním fondem, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 87 odst. 2 nezašle České národní bance změnu statutu, sdělení klíčových informací, výroční zprávu nebo pololetní zprávu tohoto zahraničního standardního fondu.

  (6) Investiční společnost obhospodařující řídící standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující řídící standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že nezašle České národní bance údaje podle § 87 odst. 3.

  (7) Investiční společnost obhospodařující otevřený podílový fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující otevřený podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaj podle § 88 odst. 1.

  (8) Investiční společnost obhospodařující podřízený standardní fond, jehož řídící fond se zrušuje, nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podřízený standardní fond, jehož řídící fond se zrušuje, se dopustí správního deliktu tím, že investuje peněžní prostředky tohoto fondu v rozporu s § 99b odst. 3 nebo § 99c odst. 3.

  (9) Investiční společnost obhospodařující zrušovaný standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující zrušovaný standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neuveřejní sdělení o sloučení nebo splynutí podle § 100d odst. 1 nebo § 100o odst. 1,

  b) uveřejní sdělení o sloučení nebo splynutí v rozporu s § 100d odst. 3 nebo § 100o odst. 3, nebo

  c) neuveřejní rozhodnutí, statut nebo oznámení podle § 100f nebo 100q.

  (10) Investiční společnost obhospodařující splynutím nově vzniklý podílový fond nebo standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující splynutím nově vzniklý podílový fond nebo standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neoznámí některému z depozitářů informaci podle § 100e odst. 2,

  b) nevymění cenný papír podle § 100i odst. 1, nebo

  c) neposkytne dorovnání v penězích podle § 100j odst. 1.

  (11) Investiční společnost obhospodařující přejímající standardní fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující přejímající standardní fond se dopustí správního deliktu tím, že neoznámí některému z depozitářů informaci podle § 100p odst. 2.

  (12) Investiční společnost obhospodařující přejímající podílový fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující přejímající podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) nevymění cenný papír podle § 100t odst. 1, nebo

  b) neposkytne dorovnání v penězích podle § 100u odst. 1.

  (13) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1, 2, odstavce 3 písm. b) nebo c), odstavce 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nebo 12,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3 písm. a).

  § 122

  Správní delikty investičního fondu, investiční společnosti a zahraniční investiční společnosti

  (1) Investiční fond, investiční společnost obhospodařující podílový fond nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) použije název nebo obchodní firmu fondu kolektivního investování v rozporu s § 3 odst. 3,

  b) po zániku depozitářské smlouvy poruší některou z povinností podle § 20 odst. 8,

  c) poruší vůči depozitáři některou z povinností podle § 22 odst. 1,

  d) poruší některé z pravidel pro oceňování majetku a závazků fondu kolektivního investování uvedené v § 82,

  e) v rozporu s § 84a odst. 9 nedodrží statut fondu kolektivního investování,

  f) neposkytne na žádost investorovi informaci podle § 90, nebo

  g) v rozporu s § 91 odst. 1, 2, 3 nebo 4 neinformuje Českou národní banku.

  (2) Investiční fond, který není speciálním fondem kvalifikovaných investorů, investiční společnost obhospodařující podílový fond, který není speciálním fondem kvalifikovaných investorů, nebo zahraniční investiční společnost obhospodařující podílový fond, který není speciálním fondem kvalifikovaných investorů, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některou z informačních povinností podle § 83, § 84 odst. 1, 2, 3, 4 nebo 5, § 84a odst. 1, 2, 3, 4, 5, 7 nebo 8 nebo § 84b, nebo

  b) v rozporu s § 86 nevypracuje, nezašle České národní bance nebo neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup svou pololetní zprávu.

  (3) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), f) nebo písm. g) nebo odstavce 2,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e).

  § 123

  Správní delikty investičního fondu a investiční společnosti

  (1) Investiční fond, který je speciálním fondem, který shromažďuje peníze od veřejnosti, nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem, který shromažďuje peníze od veřejnosti, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některé z pravidel upravujících způsob investování takového fondu uvedené v § 49a nebo 49b, nebo

  b) neuveřejní, neaktualizuje, nezašle České národní bance nebo neposkytne investorovi sdělení klíčových informací podle § 83 písm. b), § 84 odst. 6, 7, 8 nebo 9, § 84b nebo podle nařízení vlády vydaného podle § 139 odst. 1.

  (2) Investiční fond, který je speciálním fondem, nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 50 neinformuje Českou národní banku o svém záměru veřejně nabízet akcie nebo podílové listy v zahraničí.

  (3) Investiční fond, který je speciálním fondem cenných papírů, nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem cenných papírů, se dopustí správního deliktu tím, že poruší některé z pravidel upravujících způsob investování takového fondu uvedené v § 51 nebo 52.

  (4) Investiční fond, který je speciálním fondem fondů nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem fondů, se dopustí správního deliktu tím, že poruší některé z pravidel upravujících způsob investování takového fondu uvedené v § 55.

  (5) Investiční fond, který je speciálním fondem kvalifikovaných investorů, nebo investiční společnost obhospodařující podílový fond, který je speciálním fondem kvalifikovaných investorů, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) přijme vstupní investici v rozporu s § 56 odst. 4,

  b) v rozporu s § 57 neinformuje Českou národní banku,

  c) v rozporu s § 88 odst. 2 větou druhou neuveřejní údaj o aktuální hodnotě, ledaže se podle jeho statutu v souladu s § 88 odst. 4 neuveřejňuje, nebo

  d) v rozporu s § 88 odst. 4 neposkytne některému z podílníků nebo akcionářů neuveřejněnou informaci.

  (6) Investiční fond nebo investiční společnost obhospodařující uzavřený podílový fond se dopustí správního deliktu tím, že neuveřejní údaj podle § 88 odst. 2 věty první.

  (7) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2, 5 nebo 6,

  b) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 3 nebo 4.

  § 124

  Správní delikty investičního fondu

  (1) Investiční fond se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 5 odst. 5 neinformuje Českou národní banku o zřízení organizační složky,

  b) v rozporu s § 64 odst. 2 větou druhou změní svého depozitáře, svou vedoucí osobu nebo svůj statut bez předchozího schválení Českou národní bankou,

  c) vykonává podnikatelsky činnost v rozporu s § 65a,

  d) v rozporu s § 85 odst. 2 větou první nezašle České národní bance svou výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu, nebo

  e) nezašle České národní bance nebo neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o skutečnosti podle § 85 odst. 2 věty třetí.

  (2) Investiční fond, který má umístěnou organizační složku na území státu, který není členským státem Evropské unie, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 5 odst. 6 neinformuje Českou národní banku.

  (3) Investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, se dopustí správního deliktu tím, že nezajistí vedení evidence podle § 9 odst. 3.

  (4) Investiční fond, který není fondem kvalifikovaných investorů, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 64 odst. 4 větou třetí před udělením souhlasu České národní banky zahájí shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, nebo

  b) v rozporu s § 85 odst. 2 větou první neuveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup svou výroční zprávu nebo konsolidovanou výroční zprávu.

  (5) Za správní delikt podle odstavce 1, 2, 3 nebo 4 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

  § 125

  Správní delikty zahraniční investiční společnosti poskytující služby v České republice

  (1) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje služby v České republice, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neuveřejní informaci nebo dokument podle § 41 odst. 2 písm. a), nebo

  b) v rozporu s § 41 odst. 2 písm. c) neoznámí České národní bance změnu v plánu obchodní činnosti.

  (2) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje v České republice investiční službu podle § 15 odst. 3 nebo 4, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 41 odst. 2 písm. b) poruší některou z povinností zahraniční osoby poskytující v České republice investiční služby podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

  (3) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje služby v České republice prostřednictvím organizační složky, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 41 odst. 2 písm. c) neoznámí České národní bance změnu v údajích o organizační složce podle § 36 odst. 2 písm. c), d) nebo e), nebo

  b) v rozporu s § 41 odst. 2 písm. d) poruší některé z pravidel pro sdružování obchodů plynoucí z § 74a odst. 4 písm. d) nebo některé z pravidel jednání při obhospodařování majetku fondu kolektivního investování plynoucí z § 75.

  (4) Za správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo 3 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

  § 126

  Správní delikty depozitáře

  (1) Depozitář se dopustí správního deliktu tím, že

  a) poruší některé z pravidel činnosti depozitáře uvedené v § 20 odst. 1 nebo § 21 odst. 1,

  b) v rozporu s § 20 odst. 7 neinformuje Českou národní banku nebo fond kolektivního investování o právní skutečnosti, jejímž důsledkem je zánik závazku z depozitářské smlouvy,

  c) poruší některé z pravidel jednání depozitáře uvedené v § 23 odst. 1, 4, 5, 7 nebo 11,

  d) neoznámí České národní bance skutečnost podle § 23 odst. 2, 3 nebo 6, nebo

  e) v rozporu s § 78 odst. 2 provede ocenění majetku fondu kolektivního investování nebo výpočet aktuální hodnoty podílového listu, aniž má vytvořeny efektivní organizační předpoklady zajišťující řádnou, samostatnou a nezávislou kontrolu těchto činností v rámci výkonu činnosti depozitáře.

  (2) Depozitář řídícího standardního fondu se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 23a odst. 1 neinformuje osobu uvedenou v § 23a odst. 1.

  (3) Depozitář zrušeného podílového fondu se dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 100e odst. 3 nebo § 100p odst. 3.

  (4) Za správní delikt podle odstavce 1, 2 nebo 3 se uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

  § 127

  Další správní delikty

  (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

  a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

  b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti s žádostí podle tohoto zákona,

  c) použije označení „fond peněžního trhu“ nebo „krátkodobý fond peněžního trhu“ v rozporu s § 3 odst. 4, označení „investiční fond“ v rozporu s § 4 odst. 4, označení „podílový fond“ v rozporu s § 6 odst. 5 nebo označení „investiční společnost“ v rozporu s § 14 odst. 4,

  d) veřejně nabídne cenný papír vydaný zahraničním fondem kolektivního investování na území České republiky v rozporu s § 43, 44, 45, 58 nebo 59,

  e) nemá předchozí souhlas České národní banky podle § 71 odst. 1,

  f) v rozporu s § 71a odst. 2 neinformuje Českou národní banku nebo ji nepožádá o souhlas, nebo

  g) neoznámí České národní bance skutečnost podle § 71c odst. 1.

  (2) Banka nebo pobočka zahraniční banky, která přestala pro fond kolektivního investování vykonávat činnost depozitáře, se dopustí správního deliktu tím, že umožní nakládat nebo nakládá s peněžními prostředky nebo majetkem tohoto fondu kolektivního investování v rozporu s § 20 odst. 9 nebo 10.

  (3) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která veřejně nabízí cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování na území České republiky, se dopustí správního deliktu tím, že

  a) v rozporu s § 81a poruší některou z povinností při tvorbě a šíření propagačního sdělení stanovenou v § 79, § 80 odst. 1, 2, 3 nebo 4 nebo § 81,

  b) v rozporu s § 81a a § 80 odst. 5 poruší některé z ustanovení občanského zákoníku o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku, nebo

  c) neposkytne investorovi dokument podle § 84a odst. 9 nebo 10.

  (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí správního deliktu tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě uložené podle § 103.

  (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, se dopustí správního deliktu tím, že neinformuje Českou národní banku podle § 103 odst. 5.

  (6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba uvedená v § 133 se dopustí správního deliktu tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 133.

  (7) Za správní delikt se uloží pokuta do

  a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo odstavce 6,

  b) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b), d), e), f) nebo g), odstavce 2, 3 nebo 5,

  c) 20 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 4.

  (8) Za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) lze uložit též zákaz činnosti až na 5 let. Do doby zákazu činnosti se započítává doba, po kterou pachatel na základě opatření správního orgánu učiněného v souvislosti s projednávaným správním deliktem nesměl již tuto činnost vykonávat.

  § 128

  Přestupky

  (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

  a) neoprávněně vykonává nebo nabízí činnost podle tohoto zákona,

  b) uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v souvislosti s žádostí podle tohoto zákona,

  c) použije označení „fond peněžního trhu“ nebo „krátkodobý fond peněžního trhu“ v rozporu s § 3 odst. 4, označení „investiční fond“ v rozporu s § 4 odst. 4, označení „podílový fond“ v rozporu s § 6 odst. 5 nebo označení „investiční společnost“ v rozporu s § 14 odst. 4,

  d) veřejně nabídne cenný papír vydaný zahraničním fondem kolektivního investování na území České republiky v rozporu s § 43, 44, 45, 58 nebo 59,

  e) vykonává funkci vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu nebo funkci vedoucího organizační složky zahraničního speciálního fondu bez předchozího souhlasu podle § 58 odst. 4, § 71 odst. 1, § 72 odst. 1 nebo § 72 odst. 5,

  f) neinformuje Českou národní banku nebo ji nepožádá o souhlas podle § 71a odst. 2, nebo

  g) neoznámí České národní bance skutečnost podle § 71c odst. 1 nebo § 73 odst. 1.

  (2) Fyzická osoba, která veřejně nabízí cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování na území České republiky, se dopustí přestupku tím, že

  a) v rozporu s § 81a poruší některou z povinností při tvorbě a šíření propagačního sdělení stanovenou v § 79, § 80 odst. 1, 2, 3 nebo 4 nebo § 81,

  b) v rozporu s § 81a a § 80 odst. 5 poruší některé z ustanovení občanského zákoníku o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku, nebo

  c) neposkytne investorovi dokument podle § 84a odst. 9 nebo 10.

  (3) Člen výboru odborníků se dopustí přestupkutím, že v rozporu s § 53f odst. 3 nejedná s odbornou péčí.

  (4) Likvidátor investiční společnosti nebo osoba pověřená likvidací zahraniční investiční společnosti podle právního řádu jejího domovského státu se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 95 nezajistí zrušení obhospodařovaných podílových fondů nebo výplatu podílů podílníkům.

  (5) Fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupku tím, že neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě uložené podle § 103.

  (6) Fyzická osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 103 odst. 5 neinformuje Českou národní banku.

  (7) Nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu se dopustí přestupku tím, že

  a) postupuje v rozporu s tímto zákonem nebo s rozhodnutím o zavedení nucené správy, nebo

  b) v rozporu s § 109 odst. 10 si nevyžádá předchozí souhlas České národní banky.

  (8) Fyzická osoba uvedená v § 133 se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 133.

  (9) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nebo 8 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

  (10) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo d) lze uložit též zákaz činnosti až na 5 let.

  § 129

  Společná ustanovení

  (1) Právnická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.

  (2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

  (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká a přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

  (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

  (5) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

  (6) Příjem z pokut uložených investiční společnosti při výkonu činnosti podle § 15 odst. 3 nebo 4 je příjmem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry; na tyto příjmy se pro účely správy jejich placení hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu8d). Příjem z ostatních pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.


  8d) § 2 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
  Zpět na obsah zákona

  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.