OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A ODNĚTÍ POVOLENÍ, HLAVA II

Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)


  Předchozí: DOHLED (HLAVA I)

  HLAVA II

  OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A ODNĚTÍ POVOLENÍ

  § 103

  (1) Česká národní banka může uložit osobě podléhající dohledu, která porušila tento zákon, právní předpis jej provádějící, nařízení o sdělení klíčových informací, nařízení o dohledu v oblasti kolektivního investování, rozhodnutí vydané podle tohoto zákona, statut fondu kolektivního investování, smlouvu o obhospodařování, depozitářskou smlouvu nebo smlouvu podle § 44 odst. 1 nebo § 58 anebo ohrozila zájmy akcionářů nebo podílníků, opatření k nápravě zjištěného nedostatku odpovídající povaze porušení a jeho závažnosti. Česká národní banka může dále

  a) nařídit mimořádné provedení auditu fondu kolektivního investování na náklady investiční společnosti nebo investičního fondu,

  b) nařídit změnu auditora,

  c) nařídit pozastavení vydávání a odkupování akcií nebo podílových listů fondu kolektivního investování,

  d) nařídit změnu depozitáře,

  e) zavést nucenou správu,

  f) odejmout povolení udělené podle tohoto zákona,


  g) pozastavit nejdéle na dobu 5 let některou činnost podléhající dohledu.

  (2) Česká národní banka může investiční společnosti změnit rozsah povolení uděleného podle tohoto zákona.

  (3) Česká národní banka může investičnímu fondu nařídit změnu investiční společnosti.

  (4) Česká národní banka může rozhodnout o nuceném převodu obhospodařování podílového fondu.

  (5) Osoba, které Česká národní banka uložila opatření k nápravě, informuje Českou národní banku o odstranění nedostatků a způsobu zjednání nápravy.

  (6) Česká národní banka zakáže osobě nebo skupině osob jednajících ve shodě, kterým udělila souhlas k nabytí účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu podle § 71 a které přestaly splňovat podmínky pro udělení souhlasu, vykonávat hlasovací práva na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo jinak uplatňovat významný vliv na jejich řízení.

  (7) Správní řízení o uložení opatření k nápravě zjištěných nedostatků lze zahájit i doručením rozhodnutí o předběžném opatření, jestliže hrozí nebezpečí z prodlení nebo neodstranitelný zásah do práv jiných osob.

  § 104

  Nařízení mimořádného provedení auditu

  (1) Česká národní banka může rozhodnout o mimořádném provedení auditu fondu kolektivního investování na náklady fondu kolektivního investování, jestliže

  a) zjistí závažné nedostatky v auditu účetní závěrky fondu kolektivního investování, nebo

  b) auditor nesplní svou oznamovací povinnost podle zákona, který upravuje činnost auditorů.

  (2) Fond kolektivního investování sdělí České národní bance do 30 dnů ode dne rozhodnutí o mimořádném provedení auditu údaje o auditorovi, který audit provede. Tento auditor musí být osobou odlišnou od auditora, který provedl audit roční účetní závěrky.

  (3) Česká národní banka může do 30 dnů ode dne sdělení údajů podle odstavce 2 odmítnout auditora, který jí byl investiční společností oznámen, a jmenovat jiného auditora.

  § 105

  Nařízení změny investiční společnosti

  (1) Česká národní banka může nařídit investičnímu fondu změnu obhospodařující investiční společnosti, jestliže zjistí, že obhospodařující investiční společnost závažně nebo opakovaně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo vyplývající ze smlouvy o obhospodařování.

  (2) Smlouva o obhospodařování zaniká 1 měsíc po nabytí právní moci rozhodnutí o nařízení změny investiční společnosti.

  (3) Investiční fond je povinen uzavřít ve lhůtě podle odstavce 2 smlouvu o obhospodařování s jinou investiční společností, pokud nebude svůj majetek obhospodařovat sám.

  § 106

  Nařízení změny depozitáře

  (1) Česká národní banka může nařídit investiční společnosti nebo investičnímu fondu změnu depozitáře, jestliže depozitář závažně nebo opakovaně poruší tento zákon nebo depozitářskou smlouvu nebo jestliže je u depozitáře zavedena nucená správa.

  (2) Závazek z depozitářské smlouvy zaniká 1 měsíc po nabytí právní moci rozhodnutí o nařízení změny depozitáře. Investiční společnost nebo investiční fond jsou povinny uzavřít v této lhůtě depozitářskou smlouvu s jiným depozitářem.

  § 107

  Nucený převod obhospodařování podílového fondu

  (1) Česká národní banka může rozhodnout o převodu obhospodařování podílového fondu na jinou investiční společnost, jestliže

  a) došlo k závažným změnám ve skutečnostech rozhodných pro vydání povolení k vytvoření podílového fondu,

  b) odnímá investiční společnosti povolení k činnosti investiční společnosti,

  c) zahraniční investiční společnost porušuje povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti kolektivního investování, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky,

  d) se zahraniční investiční společnost zrušuje způsobem srovnatelným s likvidací, nebo

  e) bylo ohledně zahraniční investiční společnosti vydáno podle cizího práva rozhodnutí srovnatelné s rozhodnutím o úpadku nebo bylo řízení srovnatelné s insolvenčním řízením zastaveno pro nedostatek majetku.

  (2) K převodu obhospodařování podílového fondu podle odstavce 1 se vyžaduje souhlas investiční společnosti, na kterou má být obhospodařování podílového fondu převedeno.

  (3) Investiční společnost, na kterou bylo obhospodařování podílového fondu převedeno, uveřejní změnu statutu podílového fondu související se změnou investiční společnosti a zdůvodnění nuceného převodu, a to do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí podle odstavce 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  Nucená správa

  § 108

  Česká národní banka může zavést nucenou správu investiční společnosti nebo investičního fondu, jestliže

  a) investiční společnost nebo investiční fond opakovaně nebo závažně poruší tento zákon, statut fondu kolektivního investování, stanovy nebo podmínku či oprávnění uvedené v rozhodnutí podle tohoto zákona a předchozí opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebo uložení pokuty nevedla k nápravě, nebo

  b) jsou ohroženy zájmy podílníků nebo akcionářů investičního fondu a hrozí nebezpečí z prodlení.

  § 109

  (1) Rozhodnutí o zavedení nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu obsahuje

  a) určení osoby nuceného správce a údaje o něm,

  b) výši odměny nuceného správce nebo způsob jejího stanovení a termín její splatnosti,

  c) případné omezení nakládání s majetkem fondu kolektivního investování nebo omezení jiné činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu.

  (2) Řízení o zavedení nucené správy lze zahájit též vydáním rozhodnutí o zavedení nucené správy.

  (3) Rozhodnutí o zavedení nucené správy se doručuje společnosti, u které se nucená správa zavádí, a nucenému správci. Nucená správa je zavedena doručením rozhodnutí nucenému správci.

  (4) Rozhodnutí o zavedení nucené správy Česká národní banka uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

  (5) Zavedením nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu se pozastavuje výkon funkcí členů představenstva investiční společnosti nebo investičního fondu; to neplatí pro případ správní žaloby proti rozhodnutí o zavedení nucené správy podle zákona upravujícího správní soudnictví.

  (6) Zavedením nucené správy přechází působnost představenstva investiční společnosti nebo investičního fondu na nuceného správce; to neplatí pro případ správní žaloby proti rozhodnutí o zavedení nucené správy.

  (7) Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu nemají vliv na výkon práv a splnění povinností vyplývajících z ujednání o finančním zajištění za podmínek stanovených zákonem upravujícím finanční zajištění8a) nebo srovnatelných podmínek zahraničního právního předpisu, jestliže finanční zajištění bylo sjednáno a vzniklo před zavedením nucené správy. To platí i v případě, že finanční zajištění bylo sjednáno nebo vzniklo v den zavedení nucené správy, avšak až poté, co tato skutečnost nastala, ledaže příjemce finančního kolaterálu o takové skutečnosti věděl nebo vědět měl a mohl. Ustanovení tohoto zákona upravující zavedení nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu nemají vliv také na splnění závěrečného vyrovnání podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu8b), jestliže závěrečné vyrovnání bylo uzavřeno před zavedením nucené správy.

  (8) Nucený správce

  a) přijme neprodleně opatření ke zjednání nápravy zjištěných nedostatků v činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu,

  b) zajistí ochranu práv podílníků podílového fondu nebo akcionářů investičního fondu,

  c) do 6 měsíců ode dne zavedení nucené správy svolá valnou hromadu investiční společnosti nebo investičního fondu a

  1. předloží jí návrh na odvolání dosavadních a volbu nových osob do těch orgánů, které volí valná hromada, a návrh opatření k nápravě zjištěných nedostatků v činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo

  2. navrhne zrušení společnosti.

  (9) Lhůtu pro svolání valné hromady podle odstavce 7 písm. c) může Česká národní banka na návrh nuceného správce prodloužit z důvodů hodných zřetele až na 1 rok.

  (10) Nucený správce může s předchozím souhlasem České národní banky

  a) pozastavit vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu nebo akcií investičního fondu, nebo

  b) podat insolvenční návrh na majetek investiční společnosti nebo na majetek investičního fondu, zjistí-li, že jsou předluženy.

  (11) Náhrada hotových výdajů nuceného správce investiční společnosti nebo investičního fondu a odměna nuceného správce jsou placeny z majetku investiční společnosti nebo investičního fondu; v případě, že majetek investiční společnosti nebo investičního fondu nepostačuje na vyplacení náhrady hotových výdajů nuceného správce a odměny nuceného správce, vyplatí je stát. Způsob stanovení náhrady hotových výdajů a odměny nuceného správce, jejich maximální výši hrazenou státem a způsob výplaty stanoví prováděcí právní předpis.


  8a) Zákon č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění.

  8b) § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 409/2010 Sb.

  § 110

  (1) Výkon funkce nuceného správce zaniká

  a) odstoupením nuceného správce,

  b) odvoláním nuceného správce,

  c) ukončením nucené správy,

  d) vyškrtnutím nuceného správce ze seznamu likvidátorů a nucených správců, nebo

  e) úmrtím nuceného správce.

  (2) Nucený správce oznámí České národní bance své odstoupení z funkce nuceného správce nejméně 30 dnů předem.

  (3) Česká národní banka odvolá nuceného správce, zejména jestliže závažně nebo opakovaně porušil svou povinnost nebo přestal splňovat tímto zákonem stanovené předpoklady pro výkon této funkce.

  (4) Opravný prostředek proti rozhodnutí o odvolání nuceného správce nemá odkladný účinek.

  (5) Jestliže výkon funkce nuceného správce zaniká podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e), jmenuje Česká národní banka bez zbytečného odkladu jiného nuceného správce.

  § 111

  (1) Nucená správa končí

  a) dnem uvedeným v rozhodnutí České národní banky o ukončení nucené správy,

  b) prohlášením konkursu na majetek společnosti, u níž je zavedena nucená správa, nebo

  c) jmenováním likvidátora.

  (2) Ke zrušení investiční společnosti v nucené správě nebo investičního fondu v nucené správě s likvidací, o kterém rozhoduje valná hromada těchto společností, se vyžaduje předchozí souhlas České národní banky.

  (3) Investiční společnost v nucené správě nebo investiční fond v nucené správě se zrušují s likvidací dnem, ke kterému je jmenován likvidátor.

  § 112

  (1) Do obchodního rejstříku se zapisuje

  a) den zavedení nucené správy,

  b) údaje o nuceném správci; zapisují se též údaje o novém nuceném správci, jestliže byl jmenován jiný nucený správce,

  c) omezení nakládání s majetkem fondu kolektivního investování nebo omezení jiné činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu,

  d) den ukončení nucené správy.

  (2) Návrh na povolení zápisu o zavedení nucené správy, jmenování nuceného správce a omezení nakládání s majetkem fondu kolektivního investování nebo omezení jiné činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu do obchodního rejstříku podává nucený správce neprodleně po doručení rozhodnutí o zavedení nucené správy.

  (3) Návrh na povolení zápisu o ukončení nucené správy do obchodního rejstříku podávají investiční společnost nebo investiční fond neprodleně po ukončení nucené správy; neučiní-li tak společnost, podá návrh na povolení zápisu představenstvo společnosti, jejíž nucená správa končí.

  (4) Návrh na povolení zápisu o výmazu stávajícího nuceného správce a zápisu nového nuceného správce do obchodního rejstříku podává nově jmenovaný nucený správce neprodleně po doručení rozhodnutí o svém jmenování.

  § 113

  Změna rozsahu povolení

  (1) Česká národní banka může odejmout investiční společnosti povolení k jednotlivé činnosti, jestliže zjistí

  a) závažné porušení zákona při výkonu této činnosti, nebo

  b) závažné nebo opakované nedodržování předpokladů, za kterých bylo povolení uděleno.

  (2) Česká národní banka změní rozsah povolení podle odstavce 1 nebo změní rozsah povolení na žádost tím, že vydá nové rozhodnutí, kterým zruší dosavadní povolení a ve kterém uvede nový rozsah povolených činností.

  (3) Česká národní banka změní zahraničnímu speciálnímu fondu rozsah povolení k nabízení cenných papírů vydávaných tímto fondem v České republice na jeho žádost tím, že vydá nové rozhodnutí, kterým zruší dosavadní povolení a ve kterém uvede nový rozsah povolených činností.

  § 114

  Odnětí povolení nebo souhlasu

  (1) Česká národní banka odejme povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o úpadku investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek investiční společnosti nebo investičního fondu nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

  (2) Česká národní banka může odejmout povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu, jestliže

  a) opatření k nápravě nebo sankce nevedla k nápravě,

  b) je to nezbytné v zájmu ochrany investorů,

  c) dalším trváním nucené správy investiční společnosti nebo investičního fondu nelze dosáhnout jejího účelu,

  d) povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu bylo vydáno na základě nepravdivých nebo neúplných informací,

  e) došlo k závažným změnám ve skutečnostech rozhodných pro vydání povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu,

  f) investiční společnost nebo investiční fond nedodržují ustanovení o kapitálové přiměřenosti,

  g) investiční společnost nebo investiční fond nezahájí shromažďování peněžních prostředků do 12 měsíců ode dne udělení povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti investičního fondu,

  h) investiční fond má po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho akcionáře,

  i) do 1 roku ode dne udělení povolení k činnosti investičního fondu nedosáhl jeho vlastní kapitál 50 000 000 Kč,

  j) investiční společnost nebo investiční fond nevykonávají kolektivní investování déle než 6 měsíců, nebo

  k) investiční fond nesplní povinnosti stanovené v § 64 odst. 4 nebo mu Česká národní banka neudělila souhlas se zahájením shromažďování prostředků od veřejnosti podle § 64 odst. 4, pokud se tento souhlas vyžaduje.

  (3) Pokud investiční společnost obhospodařuje majetek v podílovém fondu, Česká národní banka v rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti rozhodne též o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu nebo převodu jeho obhospodařování na jinou investiční společnost. Při rozhodování o převodu obhospodařování podílového fondu Česká národní banka přihlédne k případné dohodě mezi investiční společností, jíž odnímá povolení k činnosti investiční společnosti a investiční společností, která souhlasí s převzetím obhospodařování podílového fondu.

  (4) Jestliže osoba, které bylo odňato povolení k činnosti investiční společnosti, obhospodařuje majetek zákazníků a popřípadě též vykonává činnost podle § 15 odst. 4 písm. a), je povinna neprodleně vypořádat své pohledávky a závazky vyplývající z poskytovaných investičních služeb.

  (5) Česká národní banka si vyžádá stanovisko orgánu dohledu hostitelského státu, ve kterém investiční společnost obhospodařuje zahraniční standardní fond, předtím, než odejme povolení k činnosti investiční společnosti.

  (6) Osoba, které bylo odňato povolení k činnosti investiční společnosti, se považuje za investiční společnost až do

  a) vyplacení podílů podílníkům zrušených podílových fondů nebo převedení obhospodařování podílových fondů na jinou investiční společnost a

  b) vypořádání pohledávek a závazků vyplývajících z poskytovaných investičních služeb, pokud takové služby poskytuje.

  (7) Česká národní banka odejme povolení k činnosti investičního fondu, jestliže investiční fond nemá po dobu delší než 3 měsíce depozitáře.

  (8) Česká národní banka může odejmout povolení k činnosti investičního fondu, který je speciálním fondem kvalifikovaných investorů, jestliže poruší ustanovení o povoleném počtu akcionářů (§ 56 odst. 3).

  (9) Osoba, které bylo odňato povolení k činnosti investičního fondu, se zrušuje s likvidací a jejího likvidátora jmenuje Česká národní banka; § 92 odst. 3 a 5 až 11 platí obdobně. Osoba, které bylo odňato povolení k činnosti investičního fondu, se až do výmazu z obchodního rejstříku považuje za investiční fond.

  (10) Česká národní banka může odejmout souhlas udělený podle tohoto zákona, jestliže došlo k závažné změně ve skutečnostech, na jejichž základě byl souhlas udělen.

  § 115

  Odnětí povolení k vytvoření podílového fondu

  (1) Česká národní banka odejme investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu, jestliže

  a) podílový fond nemá déle než 3 měsíce depozitáře, nebo

  b) neuvedla statut podílového fondu do souladu s tímto zákonem do 1 roku od nabytí jeho účinnosti.

  (2) Česká národní banka může odejmout investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu, jestliže

  a) průměrná výše vlastního kapitálu v tomto fondu za posledních 6 kalendářních měsíců je nižší než 50 000 000 Kč,

  b) nepovažuje opatření podle § 12 odst. 7 za dostatečná,

  c) speciální fond kvalifikovaných investorů poruší ustanovení o povoleném počtu podílníků (§ 56 odst. 3),

  d) do 1 roku ode dne udělení povolení k vytvoření podílového fondu vlastní kapitál podílového fondu nedosáhl výše 50 000 000 Kč, nebo

  e) podílový fond má po dobu delší než 6 měsíců jen jednoho nebo žádného podílníka.

  § 116

  Dohled nad zahraniční investiční společností poskytující služby v České republice

  (1) Zahraniční investiční společnost, která poskytuje služby v České republice a která neplní povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti kolektivního investování, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky, Česká národní banka upozorní na tuto skutečnost a požádá o zjednání nápravy; současně na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu.

  (2) Nezjedná-li osoba podle odstavce 1 nápravu, informuje Česká národní banka orgán dohledu domovského státu.

  (3) Jestliže opatření přijatá vůči osobě podle odstavce 1 orgánem dohledu domovského státu nevedla k nápravě, může Česká národní banka

  a) uložit opatření k nápravě nebo jiné opatření podle § 103 nebo sankci podle § 121, 122, 125 nebo 127; o svém záměru uložit toto opatření nebo sankci informuje předem orgán dohledu domovského státu, nebo

  b) informovat Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o svých pochybnostech, že orgán dohledu domovského státu jednal na základě informace podle odstavce 2 odpovídajícím způsobem18).

  (4) V případě možného ohrožení zájmů investorů může Česká národní banka uložit osobě podle odstavce 1 opatření k nápravě nebo jiné opatření bez předchozího upozornění. O uložení opatření k nápravě Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu Evropskou komisi, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány dohledu členských států Evropské unie. Jestliže Evropská komise po konzultaci s příslušnými orgány dohledu členských států Evropské unie rozhodne, že uložené opatření k nápravě má být změněno nebo zrušeno, Česká národní banka je tímto rozhodnutím vázána.

  (5) Osoba podle odstavce 1, které orgán dohledu domovského státu odňal povolení ke kolektivnímu investování, nesmí poskytovat služby v České republice a musí neprodleně vypořádat své závazky vůči investorům. Česká národní banka uveřejní tuto skutečnost způsobem umožňujícím dálkový přístup.


  18) Čl. 21 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

  § 116a

  Dohled nad zahraničním standardním fondem nabízejícím veřejně v České republice jím vydávané cenné papíry

  (1) V případě, že se Česká národní banka dozví, že zahraniční standardní fond, který veřejně nabízí cenné papíry vydávané tímto fondem v České republice, nedodržuje povinnosti vyplývající z práva Evropské unie v oblasti kolektivního investování, jejichž plnění nepodléhá dohledu České národní banky, Česká národní banka na tuto skutečnost upozorní orgán dohledu domovského státu tohoto zahraničního standardního fondu.

  (2) V případě, že zahraniční standardní fond i přes opatření přijatá orgánem dohledu domovského státu nebo proto, že opatření nebyla přijata v přiměřené lhůtě, poškozuje nebo ohrožuje svým jednáním zájmy investorů v České republice, Česká národní banka podle povahy porušení

  a) po informování orgánu dohledu domovského státu uloží opatření k nápravě nebo jiné opatření podle § 103 nezbytné k ochraně zájmů investorů, nebo

  b) podle okolností informuje o této skutečnosti Evropský orgán pro cenné papíry a trhy19).

  (3) Česká národní banka informuje bez zbytečného odkladu Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a prostřednictvím Ministerstva financí Evropskou komisi o opatřeních přijatých podle odstavce 2 písm. a).

  (4) Zahraničnímu standardnímu fondu, který veřejně nabízí cenné papíry vydávané tímto fondem v České republice a který nedodržuje povinnosti podle tohoto zákona, jejichž plnění podléhá dohledu České národní banky, může Česká národní banka uložit opatření k nápravě nebo jiné opatření podle § 103 nebo sankci za správní delikt podle § 127 odst. 1 písm. d).


  19) Čl. 108 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP).

  § 117

  Dohled nad speciálním fondem, který veřejně nabízí své cenné papíry v České republice

  (1) Zahraničnímu speciálnímu fondu, který veřejně nabízí jím vydávané cenné papíry v České republice, může Česká národní banka uložit za porušení povinnosti stanovené tímto zákonem nebo za porušení podmínky stanovené v povolení k veřejnému nabízení cenných papírů v České republice opatření k nápravě zjištěných nedostatků; o uloženém opatření k nápravě Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje příslušný orgán dohledu státu, ve kterém má zahraniční speciální fond sídlo.

  (2) Pokud orgán dohledu státu, ve kterém má zahraniční speciální fond sídlo, odejme tomuto fondu povolení ke kolektivnímu investování, odejme též Česká národní banka tomuto fondu povolení k veřejnému nabízení cenných papírů v České republice.

  § 118

  Dohled nad investiční společností, která poskytuje služby v jiném členském státě Evropské unie

  Investiční společnosti, která poskytuje služby v hostitelském státě a porušila právní předpis tohoto státu, může Česká národní banka na základě oznámení orgánu dohledu hostitelského státu uložit opatření k nápravě podle tohoto zákona; o uloženém opatření k nápravě Česká národní banka bez zbytečného odkladu informuje orgán dohledu hostitelského státu.


  Předchozí: DOHLED (HLAVA I)


  Zpět na obsah zákona

  Vydaná opatření a zpravodajství

  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Katastrální úřady

  Ochranné známky

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Finanční katalog

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.