USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ, ČÁST DVANÁCTÁ

Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  ČÁST DVANÁCTÁ

  USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

  HLAVA I

  USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

  § 131

  (1) Pokud tento zákon hovoří o členském státě Evropské unie, rozumí se jimi i další státy Evropského hospodářského prostoru.

  (2) Pokud tento zákon hovoří v § 26 až 35c nebo v § 49 až 55 o fondu kolektivního investování, standardním fondu, speciálním fondu, investičním fondu nebo podílovém fondu, rozumí se tím i obdobné zahraniční osoby. Pokud tento zákon hovoří v § 74 až 75 o fondu kolektivního investování, rozumí se tím i zahraniční standardní fond, který není právnickou osobou a který je obhospodařován investiční společností, nebo zahraniční standardní fond, který je právnickou osobou a jehož majetek je obhospodařován investiční společností.

  (3) Pokud tento zákon hovoří o nemovitosti, rozumí se tím nemovitost včetně jejího příslušenství.

  (4) Ustanovení § 56 odst. 3 se nepoužije, je-li akcionářem nebo podílníkem stát, mezinárodní finanční instituce nebo právnická osoba podřízená ústřednímu orgánu státní správy.


  (5) Pokud tento zákon hovoří o představenstvu zahraniční investiční společnosti, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo předseda správní rady, jednatel nebo jiný orgán právnické osoby, který má obdobnou působnost, v závislosti na právní formě této osoby. Pokud tento zákon hovoří o dozorčí radě zahraniční investiční společnosti, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností v závislosti na právní formě právnické osoby, o kterou se jedná.

  (6) Pokud tento zákon hovoří v § 7 odst. 1 až 3, § 8 odst. 2 písm. e), § 8 odst. 4, § 9 odst. 1, 2 a 4, § 10 odst. 2 a 4, § 11, § 12 odst. 1 až 7, § 12 odst. 9 až 12, § 15 odst. 5 a 6, § 16 odst. 1 a 2, § 16a větě první, § 18 odst. 2, § 20 odst. 3, 4 a 11, § 21 odst. 1 písm. e), § 22 odst. 2, § 23 odst. 1, 2, 4 až 6 a 12, § 23a odst. 1 písm. a), § 35b odst. 2 a 3, § 35c odst. 1 písm. b), § 46 odst. 1, § 46 odst. 3 písm. b), § 46 odst. 4 až 6, § 67 odst. 1, 2 a 5, § 84a odst. 2 písm. c), § 84a odst. 9, § 84b odst. 2, § 85 odst. 4 a 5, § 91 odst. 1 písm. c), § 91 odst. 4, § 98 odst. 1 písm. d), § 98 odst. 2, § 99 odst. 7, § 99a, § 100 odst. 3, § 100a odst. 2 a 3, § 100b odst. 2, § 100d odst. 1 a 4, § 100e odst. 1 a 2, § 100f, § 100i odst. 1, § 100j odst. 1, § 100k odst. 3, § 100k odst. 4 písm. a), § 100l odst. 2 a 3, § 100m odst. 2, § 100o odst. 1 a 4, § 100p odst. 1 a 2, § 100q, § 100t odst. 1, § 100u odst. 1, § 101 odst. 3 a 4, § 103 odst. 3, § 105, 106, 107 a 115 o investiční společnosti, rozumí se tím i zahraniční investiční společnost poskytující služby v České republice nebo obhospodařující standardní fond.

  (7) Účastníkem řízení, kterého se podle tohoto zákona účastní investiční fond, je vždy i investiční společnost nebo zahraniční investiční společnost, která majetek investičního fondu obhospodařuje podle smlouvy o obhospodařování.

  § 132

  Uveřejňování informací

  (1) Pokud tento zákon vyžaduje uveřejňování informací na území České republiky, uveřejňují se tyto informace v českém jazyce, nestanoví-li tento zákon jinak. Česká národní banka může po posouzení konkrétních okolností povolit, aby byly informace podle § 45 odst. 4 uveřejněny v jiném jazyce, než je v tomto ustanovení uvedeno, je-li to v zájmu investorů.

  (2) Pokud tento zákon vyžaduje uveřejnění informací způsobem umožňujícím dálkový přístup, musejí být tyto informace uveřejněny nejméně 3 roky.

  § 133

  Povinnost mlčenlivosti

  (1) Osoba, která je nebo byla vedoucí osobou investiční společnosti, investičního fondu nebo depozitáře fondu kolektivního investování, likvidátorem, nuceným správcem, insolvenčním správcem nebo zaměstnancem investiční společnosti, investičního fondu nebo depozitáře fondu kolektivního investování, je povinna zachovávat mlčenlivost o služebních věcech, které se dotýkají zájmů investiční společnosti nebo investičního fondu nebo akcionářů nebo podílníků fondu kolektivního investování.

  (2) Osoby podle odstavce 1 jsou zproštěny povinnosti zachovávat mlčenlivost pro účely

  a) občanského soudního řízení,

  b) soudního řízení správního,

  c) trestního řízení,

  d) správy daní,

  e) dohledu nad finančním trhem,

  f) poskytování informací Ministerstvu financí při plnění povinností podle zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,

  g) bankovního informačního systému České národní banky podle zákona upravujícího činnost České národní banky,

  h) platební bilance České republiky sestavované Českou národní bankou,

  i) exekučního řízení,

  j) insolvenčního řízení,

  k) poskytování informací Bezpečnostní informační službě při plnění povinností podle zákona upravujícího činnost Bezpečnostní informační služby,

  l) kontroly a ukládání sankcí organizátorem regulovaného trhu.

  (3) Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení činnosti osob uvedených v odstavci 1.

  § 134

  Likvidátor a nucený správce

  Likvidátorem nebo nuceným správcem investiční společnosti nebo investičního fondu může být pouze osoba zapsaná do seznamu likvidátorů a nucených správců vedeného Českou národní bankou podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a

  a) jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy investorů této investiční společnosti nebo investičního fondu,

  b) která není personálně nebo majetkově propojena s touto investiční společností nebo investičním fondem, nebo

  c) která se v posledních 3 letech nepodílela na auditu této investiční společnosti nebo tohoto investičního fondu.

  § 135

  Vztah k jiným právním předpisům

  (1) Právní poměry investiční společnosti a investičního fondu se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  (2) Investiční společnosti a investiční fondy postupují podle zákona o účetnictví, pokud tento zákon nestanoví jinak.

  HLAVA II

  USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

  § 136

  (1) Investiční společnost podle zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 151/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 124/1998 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 438/2003 Sb., (dále jen "dosavadní zákon") se považuje za investiční společnost podle tohoto zákona.

  (2) Povolení ke vzniku investiční společnosti podle dosavadního zákona je povolením k činnosti investiční společnosti v tomto rozsahu

  a) činnost podle § 5a odst. 1 písm. a) dosavadního zákona je činností podle § 14 tohoto zákona a zahrnuje též činnost podle § 15 odst. 2 a 3 tohoto zákona ve vztahu k podílovému fondu,

  b) činnost podle § 5a odst. 1 písm. b) dosavadního zákona je činností podle § 15 odst. 1 tohoto zákona a zahrnuje též činnost podle § 15 odst. 2 a 3 tohoto zákona ve vztahu k investičnímu fondu,

  c) činnost podle § 5a odst. 1 písm. c) dosavadního zákona je činností podle § 15 odst. 4 tohoto zákona.

  (3) Investiční fond podle dosavadního zákona, u kterého nebyla dosud ukončena přeměna na otevřený podílový fond podle § 35j až 35l dosavadního zákona, se až do ukončení přeměny považuje za speciální fond cenných papírů.

  (4) Otevřený podílový fond podle dosavadního zákona je otevřeným podílovým fondem patřícím do kategorie speciálních fondů cenných papírů podle tohoto zákona. Investiční společnost uvede statut otevřeného podílového fondu do souladu s tímto zákonem do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona.

  (5) Uzavřený podílový fond podle dosavadního zákona je uzavřeným podílovým fondem patřícím do kategorie speciálních fondů cenných papírů podle tohoto zákona. Investiční společnost uvede statut uzavřeného podílového fondu do souladu s tímto zákonem do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto zákona.

  (6) Zahraniční osoba, která má povolení podle § 35n dosavadního zákona, je osobou, která má povolení podle § 58 tohoto zákona.

  (7) Člen představenstva investiční společnosti nebo investičního fondu schválený Komisí podle dosavadního zákona je vedoucí osobou schválenou podle tohoto zákona.

  (8) Investiční společnost podle dosavadního zákona uvede své poměry a poměry obhospodařovaných fondů kolektivního investování do souladu s tímto zákonem do 30. června 2005. Do doby, než investiční společnost uvede své poměry a poměry obhospodařovaných fondů kolektivního investování do souladu s tímto zákonem, nesmí poskytovat své služby v členských státech Evropské unie.

  (9) Investiční fond podle dosavadního zákona uvede své poměry do souladu s tímto zákonem do 30. června 2005.

  (10) Vedoucí osoba, které tento zákon zakládá povinnost mít předchozí souhlas Komise k výkonu funkce, je povinna požádat Komisi o tento souhlas do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; jestliže Komise souhlas neudělí, oprávnění k výkonu funkce zaniká.

  (11) Dnem 31. prosince 2004 zaniká ovládací smlouva nebo smlouva o převodu zisku, jejíž smluvní stranou je investiční fond podle dosavadního zákona.

  (12) Zahraniční fond kolektivního investování, který veřejně nabízí cenné papíry na území České republiky, uvede své postavení do souladu s tímto zákonem ke dni, ke kterému vstoupí v platnost smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii.

  (13) Pokud před nabytím účinnosti tohoto zákona rozhodla Komise na základě zákona č. 248/1992 Sb., o odnětí povolení k činnosti investičního fondu a o udělení povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření otevřeného podílového fondu (§ 35j zákona č. 248/1992 Sb.) a tato rozhodnutí nabyla právní moci, a do doby nabytí účinnosti tohoto zákona nedošlo k výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku, nebo nenastaly účinky přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond podle dosavadních právních předpisů,9) nastávají účinky přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond dnem, kdy je investičnímu fondu doručeno rozhodnutí soudu, kterým se povoluje výmaz. Tímto dnem se dosavadní akcionáři investičního fondu stávají podílníky otevřeného podílového fondu a majetek investičního fondu, který může být majetkem v podílovém fondu, přechází na podílníky otevřeného podílového fondu a stává se jejich společným majetkem. Podílníci otevřeného podílového fondu, který vznikl přeměnou z investičního fondu podle předchozí věty, neručí za případné závazky investičního fondu, které nebyly vypořádány do dne přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond nebo za závazky investičního fondu, které vznikly před touto přeměnou a objeví se v budoucnu. Za tyto závazky ručí investiční společnost, která přeměněný otevřený podílový fond obhospodařuje, a k úhradě těchto závazků může být použit majetek příslušného podílového fondu. Po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž se povoluje výmaz investičního fondu z obchodního rejstříku, nemůže být toto rozhodnutí zrušeno ani nemůže být vyslovena neplatnost usnesení valné hromady, jež schválila přeměnu investičního fondu na otevřený podílový fond. V řízení o neplatnost usnesení valné hromady lze po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, jímž se povoluje výmaz investičního fondu z obchodního rejstříku, pokračovat, jen dojde-li ke změně předmětu řízení na řízení o náhradu škody podle odstavce 14.

  (14) Podílník otevřeného podílového fondu, který vznikl přeměnou investičního fondu, má právo na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení povinností souvisejících s přeměnou investičního fondu na otevřený podílový fond, vůči investiční společnosti, která obhospodařuje majetek otevřeného podílového fondu, a vůči členům představenstva a dozorčí rady investičního fondu, kteří v souvislosti s přeměnou porušili své právní povinnosti. Soudní rozhodnutí, jímž se podílníkovi přiznává právo na náhradu škody, je co do základu přiznaného práva závazné i vůči ostatním podílníkům. Právo na náhradu škody se promlčuje ve lhůtě 5 let ode dne, kdy došlo k výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku.

  (15) Ustanovení odstavců 13 a 14 se použije i v případech, kdy před nabytím účinnosti tohoto zákona bylo investičnímu fondu v souvislosti s přeměnou na otevřený podílový fond doručeno rozhodnutí soudu, kterým se povoluje výmaz s tím, že došlo-li již k výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku, běží promlčecí lhůta k uplatnění práva na náhradu škody podle odstavce 14 ode dne, kdy došlo k tomuto výmazu.

  (16) Pokud investiční společnosti nebo investičnímu fondu vznikla před nabytím účinnosti tohoto zákona povinnost přeměnit uzavřený podílový fond nebo investiční fond na otevřený podílový fond podle § 35l zákona č. 248/1992 Sb. a do nabytí účinnosti tohoto zákona investiční společnost nebo valná hromada investičního fondu nerozhodla o této přeměně, musí investiční společnost nebo investiční fond podniknout veškeré úkony potřebné k přeměně na otevřený podílový fond bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro přeměnu uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond se použijí ustanovení § 35h zákona č. 248/1992 Sb. a pro přeměnu investičního fondu na otevřený podílový fond se použijí obdobně ustanovení odstavců 13 a 14 a ustanovení § 35j odst. 1 až 7 a odst. 9 zákona č. 248/1992 Sb.

  (17) Pokud investiční společnost nebo investiční fond nesplní povinnost podle odstavce 16, odejme Komise investiční společnosti nebo investičnímu fondu povolení udělené podle dosavadního zákona. Pokud investiční fond nemůže splnit povinnost podle odstavce 16, přestože valná hromada investičního fondu rozhodla o jeho přeměně na otevřený podílový fond a Komise rozhodla o povolení přeměny podle § 35j odst. 3 zákona č. 248/1992 Sb., může představenstvo investičního fondu požádat Komisi o prodloužení lhůty pro přeměnu s tím, že tuto žádost může podat i opakovaně, jsou-li pro to závažné důvody. Na základě této žádosti může Komise přiměřeně prodloužit lhůtu k přeměně.


  9) § 35j odst. 10 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

  § 137

  (1) Řízení o uložení opatření k nápravě nebo řízení o uložení sankce, která byla zahájena podle dosavadního zákona se dokončí podle dosavadního zákona s tím, že opatření k nápravě nebo sankce se uloží podle tohoto zákona. Ostatní řízení zahájená podle dosavadního zákona se dokončí podle tohoto zákona.

  (2) Porušení dosavadního zákona, statutu, depozitářské smlouvy, smlouvy o obhospodařování nebo podmínky stanovené v povolení vydaném podle dosavadního právního předpisu, ke kterým došlo před nabytím účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadního zákona.

  § 138

  (1) Komise zveřejní ve Věstníku Komise pro cenné papíry do 1. června 2004

  a) seznam regulovaných trhů členských států Evropské unie, které jsou povoleny příslušným dozorovým úřadem členského státu Evropské unie,

  b) seznam kategorií dluhopisů s uvedením kategorií bank členských států Evropské unie, do nichž může standardní fond investovat podle § 28 odst. 2 písm. c).

  (2) Komise oznámí Komisi Evropských společenství ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dozorový úřad příslušný k výkonu státního dozoru podle tohoto zákona.

  (3) Komise doručí Komisi Evropských společenství ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona seznam kategorií dluhopisů, s uvedením kategorií bank v České republice, do nichž může standardní fond investovat podle § 28 odst. 2 písm. c) a podrobnosti o způsobu krytí závazků emitenta spojených s emisí těchto dluhopisů.

  § 139

  Zmocnění

  (1) Vláda stanoví nařízením

  a) náležitosti, strukturu, formu a požadavky na jazykové vyjádření sdělení klíčových informací speciálního fondu, podmínky a způsob jeho průběžné aktualizace a lhůty pro jeho uveřejňování,

  b) podmínky, za kterých lze statut a sdělení klíčových informací speciálního fondu poskytnout na nosiči informací, který nemá listinnou podobu, a podmínky, za kterých lze statut a sdělení klíčových informací speciálního fondu poskytnout pouze na internetových stránkách investiční společnosti, která obhospodařuje speciální fond, nebo na internetových stránkách speciálního fondu, který je investičním fondem a nemá uzavřenu smlouvu o obhospodařování.

  (2) Česká národní banka vydá vyhlášku podle § 3 odst. 4, § 9 odst. 6, § 20 odst. 12, § 21 odst. 3, § 23 odst. 6, § 23a odst. 2, § 26 odst. 3, § 27 odst. 8, § 28 odst. 11, § 30a odst. 3, § 35a odst. 6, § 35b odst. 4, § 49b odst. 7, § 55 odst. 5, § 57 odst. 1, § 58 odst. 3, § 61 odst. 1, § 63 odst. 2, § 64 odst. 2, § 64a odst. 2, § 65, § 66 odst. 3, § 66 odst. 8, § 67 odst. 2, § 68 odst. 2, § 71b odst. 4, § 72 odst. 6, § 74a odst. 8, § 75 odst. 3, § 82 odst. 4, § 84a odst. 5, 8 a 10, § 89, § 91a, § 92 odst. 10, § 96 odst. 2, § 97a odst. 3, § 99 odst. 6, § 100b odst. 3, § 100d odst. 2, § 100m odst. 3, § 100o odst. 2 a § 109 odst. 11.

  (3) Česká národní banka stanoví formou úředního sdělení ve Věstníku České národní banky jazyk, v němž lze pro účely § 45 odst. 4, § 46, § 100b odst. 4 a § 100m odst. 4 předkládat dokumenty České národní bance.

  § 140

  Zrušovací ustanovení

  Zrušuje se

  1. zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,

  2. zákon č. 151/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů,

  3. zákon č. 124/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů,

  4. vyhláška č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu,

  5. vyhláška č. 177/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu,

  6. vyhláška č. 362/2001 Sb., kterou se upravují podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu.

  § 141

  Účinnost

  Tento zákon nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

  Zaorálek v. r.

  Klaus v. r.

  Špidla v. r.
  Zpět na obsah zákona

  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.