Vladimír Urbánek (Kurzy.cz)
Makroekonomika  |  01.09.2008 15:52:31

ČR - Státní rozpočet v srpnu stále ještě v přebytku


Státní rozpočet na rok 2008 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 360/2007 Sb. ze dne 5. prosince 2007, který stanovil příjmy ve výši 1 036,5 mld. , výdaje ve výši 1 107,3 mld. a schodek ve výši 70,8 mld. . V rozpočtu po změnách (k 30.6.2008) došlo v celkových příjmech a výdajích ke změnám. Po úpravách stanovil rozpočet celkové příjmy ve výši 1 040,6 mld. , celkové výdaje 1111,9 mld. a schodek 71,3 mld. . Ke zvýšení rozpočtovaného schodku došlo na základě § 2, odst. 2 zákona o státním rozpočtu.

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. srpnu 2008 celkové příjmy státního rozpočtu 691,4 mld. , celkové výdaje 686,1 mld. a přebytek hospodaření 5,3 mld. (v srpnu 2007 vykázán přebytek 22,2 mld. ).

Příjmy státního rozpočtu

Dosažené celkové příjmy ve výši 691,4 mld. představovaly 66,4 % schváleného rozpočtu (v srpnu 2007 plněny na 69,2 %) a proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 34,7 mld. , tj. o 5,3 %. Meziroční růst ovlivnily především příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (růst o 17,3 mld. , tj. o 7,2 %) a příjmy z daní a poplatků (růst o 14,1 mld. , tj. o 4,3 %).

Příjmy z daní a poplatků dosáhly 342,4 mld. , což představuje 62,1 % schváleného rozpočtu a meziroční růst o 14,1 mld. , tj. o 4,3 % (rozpočet počítá s růstem o 3,3 % proti skutečnosti roku 2007). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je plnění rozpočtu o 1,4 procentního bodu horší.

Meziroční růst byl ovlivněn především vyšším inkasem daní z příjmů právnických osob a DPH.

Daň z příjmů právnických osob svým objemem 74,6 mld. představovala 63,3 % rozpočtu (loni to bylo na 62,8 %), což představuje meziroční růst o 7,1 mld. , tj. o 10,5 %. Rozpočet této daně počítá s růstem o 2,7 % proti skutečnosti roku 2007. Relativně nízké plnění souvisí s daňovým kalendářem, kdy většina daní je odváděna v posledním měsíci každého čtvrtletí v roce.

Inkaso daní z příjmů fyzických osob dosáhlo 60,9 mld. , tj. 67,5 % rozpočtu (loni plnění na 65,6 %) při meziročním poklesu o 3,4 mld. , tj. o 5,3 %. Rozpočet uvažuje s poklesem o 11,7 % proti skutečnosti roku 2007 (vliv zavedení rovné patnáctiprocentní daně z tzv. superhrubé mzdy).

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 50,9 mld. při plnění rozpočtu na 65,2 % (loni to bylo 66,4 %) a meziročním poklesu o 4,6 mld. , tj. o 8,3 %. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 10,5 %.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti inkasovaná ve výši 5,3 mld. znamená meziroční růst o 0,4 mld. (tj. o 7,9 %) a plnění rozpočtu na 64,1 % (loni to bylo na 52,0 %). Rozpočet 2008 je pod úrovní skutečnosti roku 2007 o 6,7 %.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhla 4,7 mld. , což představuje 120,6 % rozpočtu (loni 78,0 %) a meziročně byla vyšší o 0,8 mld. . Rozpočet 2008 počítá s poklesem o 35,5 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso spotřebních daní (včetně tzv. ekologických daní) dosáhlo 78,9 mld. , což představuje 58,6 % rozpočtu (loni to bylo 59,0 %) a meziroční růst o 1,4 mld. , tj. o 1,9 %. Rozpočet počítá s růstem o 2,4 % proti skutečnosti roku 2007.

Inkaso DPH činilo 115,1 mld. , tj. 60,0 % rozpočtu, což je o 5,5 procentního bodu nižší plnění než v srpnu minulého roku. Meziroční růst o 8,0 mld. , tj. o 7,5 %, je proti rozpočtované dynamice (15,2 % - měřeno ke skutečnosti roku 2007 - vysoký růst souvisí se zvýšením snížené sazby DPH z 5 % na 9 %) nižší.

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2008 (bez DPPO placené obcemi a kraji a bez správních a ostatních poplatků placených obcím) ve výši 751,2 mld. je proti skutečnosti roku 2007 o 29,3 mld. , tj. o 4,1 %, vyšší. Od roku 2008 platí novela zákona o rozpočtovém určení daní, kterou se posílily podíly obcí z celostátního hrubého výnosu daní (z 20,59 % na 21,4 %) na úkor podílu státního rozpočtu. Skutečné celostátní inkaso všech daní dosáhlo k 31.8.2008 výše 469,5 mld. , což představuje 62,5 % rozpočtu a meziroční růst o 23,2 mld. , tj. o 5,2 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 446,3 mld. , tj. 63,8 % schváleného rozpočtu, a meziročně vzrostlo o 39,7 mld. , tj. o 9,8 % (celoročně převýšilo rozpočet o 22,5 mld. ).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 256,3 mld. , což představuje 66,2 % rozpočtu (loni to bylo 67,3 %) a meziroční růst o 17,3 mld. , tj. o 7,2 %. Rozpočet počítá s růstem o 5,4 % proti skutečnosti roku 2007. Z celkové částky připadlo na důchodové pojištění 211,1 mld. , tj. 65,7 % rozpočtu, při meziročním růstu o 14,2 mld. , tj. o 7,2 % (rozpočet počítá s růstem o 6,2 %).

Ke konci srpna 2008 dosáhly nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 92,7 mld. , což je 90,7 % rozpočtu (loni plnění na 115,0 %) a o 3,4 mld. , tj. o 3,8 %, více než v srpnu loňského roku (rozpočet uvažuje s meziročním růstem o 31,7 % proti rozpočtu 2007; růst je způsoben zejména očekávanými příjmy z rozpočtu Evropské unie). Z této částky představují převody z fondů OSS (bez kapitoly VPS) částku 37,5 mld. , což je o 7,1 mld. více než loni. Tato částka zahrnuje především převody z rezervních fondů a nečerpané mzdové prostředky za prosinec 2007.

Příjmy z rozpočtu EU (transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu) činily 24,5 mld. (plnění na 30,9 %), což je stejně jako ve stejném období minulého roku. Od letošního roku jsou rozpočtovány nedaňové příjmy i u kapitoly Státní dluh (ve výši 1,5 mld. ). Jedná se o výnosy finančního investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny a jejich výše ke konci srpna dosáhla již 4,8 mld. .

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 686,1 mld. čerpané ke konci srpna 2008 představují 61,7 % rozpočtu (v srpnu 2007 to bylo 60,9 %), což znamená meziroční růst o 51,6 mld. , tj. o 8,1 %. Proti skutečnosti, resp. rozpočtu 2007, předpokládá letošní rozpočet nárůst o 1,8 %, resp. 6,8 %.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 619,0 mld. , tj. na 62,5 % rozpočtu (loni to bylo na 62,6 %). Proti loňskému srpnu vzrostly o 23,8 mld. , tj. o 4,0 % (rozpočtovaná dynamika počítá s nárůstem o 1,5 % proti skutečnosti 2007, resp. o 4,2 % proti rozpočtu 2007).

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly tyto výdaje zapracovány ve výši 394,0 mld. , což představovalo 35,6 % (loni 37,8 %) všech rozpočtovaných výdajů a o 1,6 % více než skutečnost dosažená v roce 2007 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 5,4 %). K 31.8.2008 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 263,9 mld. , tj. 67,0 % rozpočtu (loni to bylo 66,6 %), při meziročním růstu o 5,9 mld. , tj. o 2,3 %. Z toho na důchody připadlo 204,2 mld. , tj. 66,9 % rozpočtu (loni to bylo 67,3 %), při meziročním růstu o 11,0 mld. , tj. o 5,7 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu vyšší procento čerpání vykázaly především neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně. Jejich srpnová výše 83,5 mld. představuje 69,2 % rozpočtu a proti srpnu 2007 je nižší o 1,5 mld. , tj. o 1,8 %. Vyšší čerpání rozpočtu ovlivnily převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 57,0 mld. (v červnu byla již zaplacena celá záloha na 3. čtvrtletí ve výši 19,0 mld. ), což je o 1,1 mld. více než v roce 2007. Dalších 16,8 mld. představují transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým.

Neinvestiční transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění vykázaly čerpání ve výši 31,5 mld. , tj. 66,0 % rozpočtu. Meziročně klesly o 0,2 mld. .

Výdaje kapitoly Státní dluh byly ke konci srpna 2008 čerpány ve výši 22,9 mld. , tj. 50,4 % rozpočtu, a jsou nad úrovní srpna 2007 o 2,4 mld.

Na odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU bylo poukázáno 18,0 mld. , což představuje 60,2 % rozpočtované výše a meziroční růst o 1,5 mld. .

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 67,1 mld. , což představuje 55,5 % rozpočtu (v roce 2007 to bylo 43,9 %), při meziročním růstu o 27,8 mld. , tj. o 70,7 %. Vysoký meziroční růst byl způsoben především transfery do Státního fondu dopravní infrastruktury, které již dosáhly 21,4 mld. (za leden až srpen 2007 to bylo 3,7 mld. ) a také usnesením vlády č. 476/2008, resp. usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 461/2008, na jejichž základě došlo v květnu k transferu 12,0 mld. na „drážní dopravu“.

Saldo hospodaření státního rozpočtu

Saldo státního rozpočtu ke konci srpna 2008 dosáhlo přebytku 5,3 mld. a je lepší o 52,9 mld. než by odpovídalo úrovni rozpočtované alikvoty (-47,6 mld. ). Proti stejnému období roku 2007 je to výsledek horší o 16,9 mld. .

V samotném měsíci srpnu se hospodaření státního rozpočtu zhoršilo o 4,0 mld. (příjmy činily 63,6 mld. a výdaje 67,6 mld. ). V roce 2007 skončilo hospodaření v samotném srpnu přebytkem 2,5 mld. (příjmy ve výši 75,5 mld. a výdaje 72,9 mld. ). Výrazně nižní příjmy proti srpnu 2007 (o 11,9 mld. ) souvisí s loňským usnesením vlády č. 629/2007, kterým se do příjmů kapitoly VPS převedlo z rezervních fondů kapitol 13,9 mld. .

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

ČR - Státní rozpočet v srpnu stále ještě v přebytku

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů