Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávají především živnostníci / OSVČ, ale v některých případech také zaměstnanci (např. pokud jsou zaměstnaní u více zaměstnavatelů současně).

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 se kvůli koronaviru posouvá, daňové přiznání je třeba podat do 3. května 2021, resp. elektronicky do 1. června 2021. Když přiznání zpracovává daňový poradce nebo má fyzická osoba povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, pro podání daňového přiznání platí termín do 1. 7. 2021.


Účetní software, který vám doporučujeme

 Společnost Počet produktů Mzdy Účetnictví online Data v cloudu
 Trivi a.s. Vyřešit účetnictví 3 ANO ANO ANO
 Asseco Solutions, a.s. HELIOS 3 ANO ANO ANO

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020

Formuláře k dani z příjmů fyzických osob

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob má každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob:

 • přesáhly 15.000 Kč, pokud se nejedná o příjmy osvobozené od daně nebo o příjmy daněné srážkovou daní (daň je vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně).
 • nepřesáhly 15.000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 


Daňové přiznání je dále povinna podat fyzická osoba:

 • uvedená v § 2 odst. 3 zákona, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) zákona, nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.
 • které byly vyplaceny nebo která jinak obdržela příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly za její příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v její prospěch.
 • s příjmy ze závislé činnosti, která uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění (darů) poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 zákona.
 • která měla v roce 2020 příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky od více plátců současně, z nichž byla sražena záloha na daň. V daňovém přiznání se uvedou veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, pokud se nevyužije postup podle § 36.
 • u které se daň zvyšuje o solidární zvýšení.

Daňové přiznání není povinna podat:

 1. fyzická osoba, která měla v roce 2020 příjmy ze zaměstnání pouze od jednoho a nebo postupně od více zaměstnavatelů včetně doplatků mezd od těchto zaměstnavatelů, pokud u všech podepsala Prohlášení k dani za rok 2020, a pokud nemá jiné příjmy vyšší než 6.000 Kč (kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou).
 2. fyzická osoba s příjmy ze zaměstnání (závislé činnosti) ze zahraničí, které jsou podle § 38f vyjmuty ze zdanění.

Slevy na dani pro rok 2020 a 2021 

 • 24.840 Kč na fyzickou osobu (poplatníka)v roce 2020 se zvyšuje na 27.840 Kč v roce 2021
 • 24.840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68.000 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka slevy 24.840 Kč na dvojnásobek.
 • 2.250 Kč, když poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně
 • 5.040 Kč, když poplatník pobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
 • 16.140 Kč na poplatníka, je-li držitelem průkazu ZTP/P
 • 4.020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení 26 let věku, příp. do dovršení 28 let věku u prezenční formy doktorského studia VŠ

Daňové zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění na děti je pro rok 2020 i pro rok 2021:

 • 15.204 Kč na jedno vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti
 • 19.404 Kč na druhé vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti
 • 24.204 Kč na třetí a každé další vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti

Daňové zvýhodnění je možné uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace slevy na dani a daňového bonusu.


Sazba daně v roce 2020

Sazba daně v roce 2020 byla 15% ze základu daně. V roce 2020 se jako základ daně používala superhrubá mzda (hrubá mzda navýšená o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem). Na konci roku 2020 došlo ke zrušení superhrubé mzdy jako základu pro výpočet daně, od roku 2021 je základem daně hrubá mzda. 

Pro tu část příjmů, která převýší 48násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení, se použilo ještě navýšení o 7 % (tzv. solidární daň). Pro rok 2020 se jednalo o příjmy přesahující částku 1 672 080 Kč ročně (139 340 Kč měsíčně).


Sazba daně v roce 2021

V roce 2021 se pro příjmy do výše 48násobku průměrné mzdy (tedy 1 701 168 Kč) používá sazba 15% a pro příjmy přes tuto hranici sazba 23%

Základem daně v roce 2021 je hrubá mzda. Zrušení superhrubé mzdy jako základu daně spolu se sazbou daně, zvýšením slevy na poplatníka a zrušením omezení pro vyplácení daňového bonusu na děti znamená plošné zvýšení čisté mzdy v roce 2021.


Splatnost daně a podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 je kvůli koronaviru možné podat v papírové podobě nejpozději do 3.května 2021, resp. elektronicky do 1. června 2021. Pokud přiznání podává daňový poradce nebo pokud je povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, platí stále lhůta do 1. července 2021.

Ve stejné lhůtě je potřeba zaplatit daň, daň by měla být k tomu datu připsaná na účet finančního úřadu.

Stejně jako vloni se případné sankce za pozdní podání daňového přiznání nebo zaplacení daně po 3. 5. 2021 (pro podání daňového přiznání v papírové podobě) nebo po 1. 6. 2021 (daňové přiznání se podává elektronicky) budou počítat už od původních termínů stanovených zákonem, tedy 1. 4. 2021 pro papírovou podobu a 3. 5. 2021 pro elektronickou podobu daňového přiznání. Je to způsobeno tím, že ve skutečnosti se lhůta neposunula, jen se dočasně odpustily sankce. 

Pokud poplatník zemře před podáním daňového přiznání, osoba spravující pozůstalost musí podat daňové přiznání do 3 měsíců ode dne jeho smrti.


Zákon, kterým se řídí daň z příjmů fyzických osob

Zákon o daních z příjmů

Paragraf 16 zákona o daních z příjmů - Sazba daně

Paragraf 16a zákona o daních z příjmů - Solidární zvýšení daně


Formuláře - daň z příjmů fyzických osob 2020 a 2021

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona jen zaměstnání 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - základní verze bez přehledů a bez závěrky

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona bez přehledů
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - s přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu                   

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona paušální výdaje
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - včetně přehledu pro sociální správu a zdravotní pojišťovny a včetně účetní závěrky 

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona podvojné účetnictví
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 pdf
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 pdf
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 pdf
Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) pdf
Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) pdf
Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2020 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) pdf
Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů pdf
Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí pdf
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pdf
Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením pdf

Všechny formuláře pro daň z příjmů fyzických osob do roku 2021

Další daně a daňové formuláře


 

Daně - zprávy a novinkyKurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 25.5.   Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2021 v příkladech  K Hradec Králové INTEGRA CENTRUM
 25.5.   Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (on-line seminář)  K Praha VOX
 25.5.   SICK DAYS a pracovní volno na obstarání soukromých záležitostí - ...  K Praha STUDIO W
 25.5.   Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2021 v příkladech  K Hradec Králové INTEGRA CENTRUM
 26.5.   Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (on-line seminář)  K u vašeho počítače VOX
 26.5.   Zahraniční obchod se zbožím a službami z pohledu uplatňování DPH ...  K Praha VOX
 27.5.   Opravné položky – daňový a účetní pohled včetně příkladů (on-line ...  K u vašeho počítače VOX
 27.5.   Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba – aktuálně ...  K Praha VOX
 28.5.   GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe ...  K Praha VOX
 28.5.   GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe ...  K Praha VOX
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzůZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.