Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 je třeba podat do 1. 4. 2019. Tato lhůta se prodlužuje poplatníkům, kterým přiznání zpracovává daňový poradce nebo kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, do pondělí 1. 7. 2019.


Poplatníci daně

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které:

 • mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Jejich daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.
 • nemají daňovou povinnost vztahující se na příjmy ze zdrojů v zahraničí (podle předchozího odstavce nebo mezinárodní smlouvy). Jejich daňová povinnost se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky.

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Formuláře k dani z příjmů fyzických osob

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob má každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob:

 • přesáhly 15.000 Kč, pokud se nejedná o příjmy osvobozené od daně nebo o příjmy daněné srážkovou daní (daň je vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně).
 • nepřesáhly 15.000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu. 

Daňové přiznání je dále povinen podat:

 •  poplatník uvedený v § 2 odst. 3 zákona, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) zákona, nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.
 • poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jinak obdržel příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky za uplynulá léta, které se nepovažovaly za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.
 • poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění (darů) poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 zákona.
 • poplatník, který měl v roce 2018 příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky od více plátců současně, z nichž byla sražena záloha na daň. V daňovém přiznání poplatník uvede veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, kromě příjmů od daně osvobozených, příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně, pokud nevyužije postup podle § 36 odst. 7 nebo 8 zákona.
 • poplatník uvedený v § 2 odst. 3 zákona, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a g) zákona (na manželku, invalidní důchod pro invaliditu prvního a druhého stupně, invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, je držitelem průkazu ZTP/P), nebo uplatňuje slevu za umístění dítěte a daňové zvýhodnění.
 • poplatník, u něhož se daň zvyšuje o solidární zvýšení.

Daňové přiznání není povinen podat:

 1. poplatník, který měl v roce 2018 příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho a nebo postupně od více zaměstnavatelů (plátců daně) včetně doplatků mezd od těchto plátců, pokud u všech těchto plátců podepsal Prohlášení k dani za rok 2018, a pokud nemá jiné příjmy vyšší než 6.000 Kč (kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně).
 2. poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí, které jsou vyjmuty ze zdanění.

Slevy na dani pro rok 2018 i 2019 

 • 24.840 Kč na poplatníka
 • 24.840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68.000 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka slevy 24.840 Kč na dvojnásobek.
 • 2.250 Kč, pobírá-li poplatník pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně
 • 5.040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
 • 16.140 Kč na poplatníka, je-li držitelem průkazu ZTP/P
 • 4.020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení 26 let věku, příp. do dovršení 28 let věku u prezenční formy doktorského studia VŠ

Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění pro rok 2019 i pro rok 2018:

 • 15.204 Kč na jedno vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti
 • 19.404 Kč na druhé vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti
 • 24.204 Kč na třetí a každé další vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti

Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace slevy na dani a daňového bonusu.

Sazba daně

Sazba daně pro zdaňovací období 2018 i 2019 činí 15% ze základu daně (hrubé mzdy navýšené o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem). 

Pro tu část příjmů, která převýší 48násobek průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení, se použije ještě navýšení o 7 % (tzv. solidární daň). Pro rok 2018 se jednalo o příjmy přesahující částku 1.438.992 Kč ročně (119.916 Kč měsíčně), v roce 2019 došlo navýšení částek na 1.569.552 Kč ročně (130.796 Kč měsíčně).


Splatnost daně a podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 je třeba podat nejpozději do pondělí 1. 4. 2019. Poplatníkům, kterým přiznání zpracovává daňový poradce nebo kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 1. 7. 2019.

Zemře-li poplatník dříve, než bylo podáno přiznání, osoba spravující pozůstalost musí podat daňové přiznání do 3 měsíců ode dne smrti poplatníka.


Zákon, kterým se řídí daň z příjmů fyzických osob

Zákon o daních z příjmů

Paragraf 16 zákona o daních z příjmů - Sazba daně

Paragraf 16a zákona o daních z příjmů - Solidární zvýšení daně


Formuláře - daň z příjmů fyzických osob 2018 a 2019

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR - omezená verze  xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 - omezená verze  xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 včetně přehledu pro sociální správu a zdrav. pojišťovny - omezená verze  xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 včetně přehledu pro sociální správu a zdravotní pojišťovny a včetně účetní závěrky - omezená verze  xls
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2018 pdf
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2018 pdf
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 pdf
Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 - výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona) pdf
Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 - výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona) pdf
Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 - výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona) pdf
Příloha k Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů pdf
Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí - metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí pdf
Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pdf
Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením pdf
Leták - Daně z příjmů pdf
Upozornění na daňové povinnosti v roce 2019 pdf

Všechny formuláře pro daň z příjmů fyzických osob používané v roce 2019

Další daně a daňové formuláře


 


Kurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 24.2.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 ...  K Kyjov Orange Academy
 24.2.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Opava Orange Academy
 25.2.   Účetní závěrka roku 2018 pro podnikatelské subjekty  K Brno INTEGRA CENTRUM
 26.2.   Co musí manažer vědět o daních po novele z roku ...  K Praha VOX
 27.2.   Daňové aktuality roku 2019  K Praha INTEGRA CENTRUM
 27.2.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Olomouc Orange Academy
 28.2.   Příspěvkové organizace - účetní a daňové aktuality pro rok 2019  K Brno TSM, spol. s r. o.
 1.3.   Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2019  K Praha VOX
 1.3.   Leasing – účetní a daňový pohled pro rok 2019  K Praha VOX
 2.3.   ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 27 ...  K Ostrava Orange Academy
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzů

Označení stránky: přiznání k dani z příjmu fyzických osob 2017, danového přiznání fyzických osob kalkulačka, přiznání k dani z příjmu fyzických osob, daň z příjmu fyzických osob, přiznání k dani z příjmů fyzických osob za r. 2017, příjmy ze zahraničí v daňovém přiznání 2017, sazba daně z příjmu fyzických osob 2017, daňové přiznání za rok 2017 zdarma, danového přiznání fyzických osob 2017, výpočet daní za rok 2017


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies