Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2020 i v roce 2021

Kvůli koronaviru se přiznání k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2020 může podat až do 3. května 2021, resp. elektronicky do 1. června 2021. V případě povinného auditu nebo pokud daňové přiznání podává daňový poradce, platí lhůta do 1. 7. 2021.

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2020 zaměstnavatel odevzdá do 1. března 2021 nebo elektronicky do 22. března 2021.Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy ze závislé činnosti se obvykle zdaňují u zaměstnavatele, a to buď v podobě měsíční zálohy na daň nebo srážkovou daní (daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně). Výpočet v obou případech provádí zaměstnavatel a v termínech podle zákona o daních z příjmů daň nebo zálohu na daň odvede (viz daňový kalendář).

Příjmy fyzických osob ze závislé činnosti jsou definovány v § 6 zákona o daních z příjmů.


Výpočet záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost v roce 2021

Výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti provádí zaměstnavatel z příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci. Vypočtenou zálohu na daň pak zaměstnavatel u zaměstnance, který u něj podepsal na příslušné zdaňovací období Prohlášení, nejprve sníží o prokázanou částku měsíčních slev na dani a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění.

Vypočtenou zálohu zaměstnavatel srazí zaměstnanci při výplatě nebo při připsání mzdy (příjmů ze závislé činnosti).

Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020 provede zaměstnavatel za zaměstnance, pokud zaměstnanec:

 • v roce 2020 dostával mzdu pouze od jednoho zaměstnavatele nebo od více zaměstnavatelů postupně a
 • podepsal u všech těchto zaměstnavatelů Prohlášení na rok 2020 a
 • požádal písemně o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění posledního zaměstnavatele, a to nejpozději do 15. února 2021.

U zaměstnance, který podává daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020, zaměstnavatel roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neprovede a vystaví mu Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 2020.


Slevy na dani pro rok 2021 i 2020 

 • 24.840 Kč na zaměstnance (poplatníka) v roce 2020 se zvyšuje pro rok 2021 na 27.840 Kč
 • 24.840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68.000 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka slevy 24.840 Kč na dvojnásobek.
 • 2.520 Kč, pobírá-li poplatník pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně
 • 5.040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
 • 16.140 Kč na poplatníka, je-li držitelem průkazu ZTP/P
 • 4.020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení 26 let věku, příp. do dovršení 28 let věku u prezenční formy doktorského studia VŠ

Daňové slevy na děti

Daňové zvýhodnění na děti (slevy na děti) pro rok 2021 i rok 2020:

 • 15.204 Kč na jedno vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti
 • 19.404 Kč na druhé vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti
 • 24.204 Kč na třetí a každé další vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti

Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace slevy na dani a daňového bonusu.

Sazba daně

V roce 2021 se pro příjmy do hranice 48násobku průměrné mzdy (tedy 1 701 168 Kč) používá sazba 15% a pro příjmy přes tuto hranici sazba 23%. Základem daně je v roce 2021 hrubá mzda (díky zrušení superhrubé mzdy od roku 2021).

Sazba daně pro rok 2020 byla 15% ze základu daně, základem daně byla superhrubá mzda (hrubá mzda navýšená o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem).


Termíny pro zaměstnance pro podání daňového přiznání za rok 2020 

Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel neprovádí roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020, podává přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020. Od zaměstnavatele potřebuje získat Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za rok 2020.

Kvůli koronaviru se termín pro podání daňového přiznání posouvá o měsíc. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020 je třeba podat do 3. 5. 2021 v papírové podobě, resp. elektronicky do 1.června 2021. Daňové přiznání podávané daňovým poradcem nebo v případě povinného auditu je možné podat do 1. července 2021.

Ve stejném termínu je vždy také potřeba zaplatit daň.

Stejně jako vloni se ve skutečnosti termín posouvá díky tomu, že do 3. května jsou pro podání přiznání v papírové podobě (resp. do 1. června pro přiznání v elektronické podobě) odpuštěny sankce za pozdní podání daňového přiznání a zaplacení daně. Pokud tedy nedodržíte termín, finanční úřad po vás bude chtít zaplatit sankce za celé období od původních termínů (1. 4. 2021 - podání daňového přiznání v papírové podobě, 3. 5. 2021 elektronicky). 


Termíny pro zaměstnavatele v roce 2021 

Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2020 provede zaměstnavatel (plátce daně) nejpozději do 31. března 2021 z úhrnu mezd zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci všemi zaměstnavateli postupně. 

Ve stejné lhůtě vystaví zaměstnavatel Potvrzení o příjmech za rok 2020 pro zaměstnance, kteří podávají daňové přiznání sami.

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2020 provede zaměstnavatel do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku nebo pokud podává vyúčtování elektronicky, pak se lhůta prodlužuje do 20. března. Vyúčtování za rok 2020 je třeba podat do 1. března 2021 nebo elektronicky do 22. března 2021.


Zákon, kterým se řídí určení výše daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti:

Zákon o daních z příjmů

Formuláře k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro rok 2020 a 2021

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2020 - pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání)

omezená verze zdarma, je možné zakoupit plně funkční verzi

xls šablona jen zaměstnání 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území ČR (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 pdf
Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) za zdaňovací období roku 2020 pdf
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech pdf
Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku na daňovém bonusu z ročního vyúčtování záloh a daňového zvýhodnění pdf
Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf
Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle § 38i zákona pdf
Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) pdf
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pdf
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání pdf
Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - rok 2020 pdf
Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - rok 2021 pdf
Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pdf

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - všechny formuláře do roku 2021

Další daně a daňové formuláře


 


Zprávy o dani z příjmůKurzy a školení - daně a účetnictví

 DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
 24.5.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ...  K Zlín Orange Academy
 24.5.   MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT ...  K Liberec Orange Academy
 24.5.   Základy účetnictví podnikatelských subjektů v praxi (on-line seminář)  K Praha VOX
 25.5.   PŘEKÁŽKY V PRÁCI a postup ve mzdové oblasti  K Praha STUDIO W
 25.5.   Mzdové předpisy v praxi pro rok 2021 (on-line seminář)  K u vašeho počítače VOX
 25.5.   Mzdové účetnictví – řešení problematických případů (on-line seminář)  K Praha VOX
 25.5.   SICK DAYS a pracovní volno na obstarání soukromých záležitostí - ...  K Praha STUDIO W
 26.5.   Vedení personální a mzdové agendy, mzdový audit (on-line seminář)  K u vašeho počítače VOX
 27.5.   Vzájemné souvislosti DPH, daní z příjmů a účetnictví aktuálně a ...  K u vašeho počítače VOX
 28.5.   GDPR pro daňové a účetní pracovníky – zkušenosti z praxe ...  K Praha VOX
typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
Seznam všech kurzůZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.