Paušální daň 2023

Poplatníci daní z příjmu fyzických, mají i v roce 2023 možnost využívat paušální daň, která prošla několika změnami - rozdělením do pásem podle příjmů, zvýšení celkové hranice příjmů a změnou výše platby. 

Paušální daň 2022  >>

Pásma paušální daně podle výše příjmů


1. pásmo

 • příjmy do 1.000.000 Kč bez ohledu na to, z jakého činnosti plynou  nebo
 • příjmy do výše 1.500.000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů   nebo
 • do výše 2.000.000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů

Měsíční platba:  6.208 Kč, kterou tvoří:

 • daň z příjmů ve výši 100 Kč
 • sociální pojištění ve výši 3.386 Kč
 • zdravotní pojištění 2.722 Kč.

 

2. pásmo

 • příjmy do výše 1.500.000 Kč bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou nebo
 • do výše 2.000.000 Kč, pokud alespoň 75 % příjmů ze samostatné činnosti tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů

Měsíční platba:  16.000 Kč, kterou tvoří:

 • daň z příjmů ve výši 4.963 Kč
 • sociální pojištění ve výši 7.446 Kč
 • zdravotní pojištění 3.591 Kč.

 

 3. pásmo

 • příjmy do výše 2 000 000 bez ohledu na to, z jaké činnosti plynou

Měsíční platba:  26.000 Kč, kterou tvoří:

 • daň z příjmů ve výši 9.320 Kč
 • sociální pojištění ve výši 11.388 Kč
 • zdravotní pojištění 5.292 Kč.

   Přehledné rozdělení do pásem podle výše příjmů a procenta výdajů


  Paušální daň
  Zdroj infografiky: mfcr.cz

  OSVČ - Porovnání paušální daně a zdanění 15 % v roce 2023
  zdanění 15% paušální daň
  Roční příjmy do 2 milionu
  OSVČ výdaje
  pásmo paušální daně
  sociální a zdravotní pojištění OSVČ
  daň z příjmů
  Součet
  Čistý příjem:
  S paušální daní v roce 2023 na odvodech ušetříte
  Slevy na dani
  na poplatníka
  počet dětí, na které je uplaňovaná sleva na dani
  z toho počet dětí s průkazem ZTP/P
  na manžela / manželku
  manžel/manželka s průkazem ZTP/P
  zaplacené školkovné pro 1. dítě
  zaplacené školkovné pro 2. dítě
  student
  invalidní důchod 1. nebo 2. stupně
  invalidní důchod 3. stupně
  držitel průkazu ZTP/P
  Nezdanitelné částky
  zaplacené penzijní připojištění
  zaplacené soukromé životní pojištění
  zaplacené úroky
  ostatní
  Sociální a zdravotní pojištění
  sociální pojištění placené OSVČ
  zdravotní pojištění placené OSVČ
  Daň z příjmů
  základ daně
  sazba daně z příjmů v %
  nezdanitelné částky celkem
  daň z příjmů před odečtením slev
  slevy na dani celkem
  daňový bonus na děti
  výsledná daň z příjmů
  Čistý příjem celkem
  Parametry 2023 zdanění: paušál 1.pásmo: paušál 2.pásmo:
  sazba daně z příjmů
  sazba sociální OSVČ 3386 7446 11388
  sazba zdravotní OSVČ 2722 3591 5292
  min. základ sociální/měs.
  max. základ sociální/rok
  min. základ zdravotní/měs.
  slevy na dani
  základní ZTP
  sleva na 1.dítě/rok
  sleva na 2.dítě/rok
  sleva na 3. a další dítě/rok
  sleva na manžela
  sleva na invalidní důchod 1. nebo 2. stupně
  sleva na invalidní důchod 3. stupně
  sleva na držitele ZTP
  sleva na studenta
  sleva na poplatníka
  sleva školkovné max pomocné výpočty:
  nezdanitelné částky
  odečet max.penzijní připojištění 24000
  odečet max.životní pojištění 24000
  odečet max.úroky hypotéka 300000

  Přihlášení k paušální dani v roce 2023

  Podmínky pro přihlášení OSVČ k paušální dani, musí platit k 1. lednu 2023:

  • v roce 2022 OSVČ neměla příjmy přes 1 milion korun, pokud se nejedná o příjmy osvobozené od daně, příjmy, které nejsou předmětem daně, nebo příjmy daněné srážkovou daní,
  • OSVČ není plátcem DPH, ale může být identifikovaná osoba, 
  • OSVČ není v roce 2023 zaměstnaný, s výjimkou příjmů daněných srážkovou daní (bez podpisu Prohlášení poplatníka), 
  • je OSVČ podle zákona upravujícího důchodové pojištění (to splňují OSVČ na hlavní činnost), 
  • je OSVČ podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění (to splňují OSVČ na hlavní činnost); paušální daň nemůže využívat OSVČ, kteří neplatí pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí,
  • OSVČ není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • OSVČ není dlužníkem v insolvenčním řízení,
  • OSVČ nemá příjmy z kapitálového majetku,  z nájmu ani ostatní příjmy, které v součtu přesahují 15.000 Kč za rok. Nezapočítávají se příjmy, které jsou zdaněny srážkovou daní podle zvláštní sazby (úroky na osobním účtu, úroky z držby cenných papírů,..)

  Pro přihlášení k paušální dani je potřeba do 10. ledna na finanční úřad podat vyplněný formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Záloha je pak splatná vždy do 20. kalendářního měsíce, za který se záloha platí.

  Pokud chcete v paušálním režimu zůstat i následující rok, není třeba se znovu přihlašovat, režim je trvalý, dokud se aktivně neodhlásíte nebo u vás nedojde k porušení podmínek.

  OSVČ, který zahajuje činnost v průběhu roku 2023, podává oznámení o vstupu do paušálního režimu současně s oznámením o zahájení samostatné výdělečné činnosti /registrací na finančním úřadu.

   

   

   


  Pokud chci být v paušálním režimu 2023, ale již jsem plátcem DPH nebo překročím 1 milion na konci roku 2022

  Novela zákonu o DPH umožní stávajícím plátcům s obratem pod 2.000.000 Kč zrušit registraci a to dle přechodných ustanovení. Toto zrušení bude možné využít před účinností novely a to před 1.1.2023, poté OSVČ přestane být automaticky plátcem od 1. 1. 2023. Podmínkou je, že plátce požádá o zrušení registrace do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Této situace mohou využít fyzické osoby, které chtějí od roku 2023 vstoupit do režimu paušální daně. Splní tím podmínku, že nesmí být k prvnímu dni příslušného roku plátci DPH. Podmínkou je, že jim rozhodnutí o zrušení registrace bude doručeno do 16. 1. 2023. Nicméně plátci, kteří budou mít obrat nižší než 2.000.000 Kč a o zrušení registrace nepožádají, zůstávají plátci DPH nadále.

  Registrovat jako plátce DPH se nemusí osoba povinná k dani, která obrat 1.000.000 Kč přesáhne v listopadu 2022 a plátcem ze zákona by se stala od 1. 1. 2023. Nemusí ani podávat registraci do 15. 12. 2022. Pokud by se však osoba povinná k dani chtěla jako plátce registrovat, musí toto sdělit správci daně ve lhůtě do 15. 12. 2022, nebo do pěti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti zákona. Pro registraci plátce DPH nestačí pouze podat přihlášku k registraci, ale je třeba správci daně potvrdit úmysl stát se plátcem DPH.


  Obdobně se plátcem nestane ani osoba povinná k dani, která překročí obrat v prosinci 2022, plátcem by se stala od 1. 2. 2023 a registrační povinnost má do 15. 1. 2023

   


  Co nelze uplatnit v paušálním režimu

  V paušálním režimu si nemůžeme uplatnit:
  • výdaje 
  • slevy na dani,
  • daňová zvýhodnění nebo bonusy - např. slevu na poplatníka, na druhého z manželů, na částečný ani plný invalidní důchod, na průkaz ZTP/P, na studenta, za umístění dítěte v předškolním zařízení, daňové zvýhodnění na vyživované dítě nebo děti, ani ztrátu z minulých let, dary,
  • úroky z hypoték, životní pojištění, penzijní připojištění,
  • nemůžeme rozdělovat příjmy na spolupracující osobu.  Platby paušální daně v roce 2023


  • poplatníci, kteří jsou již v režimu od roku 2022 a nemají v úmyslu vystoupit
   nebo ti co již nějakou dobu podnikají, ale rozhodli se vstoupit do paušálního režimu
   v roce 2023

   je potřeba zaplatit zálohu na paušální daň podle pásma do 20. dne každého měsíce.
   
  • poplatníkci, kteří zahájí samostatnou činnost v lednu 2023
   Do 21. února 2023 je potřeba zaplatit měsíční zálohy na paušální daň za leden a únor 2023 celkem, a pak od března do prosince 2023 platit do 20. v měsíci zálohu paušální daně.

  • OSVČ, který zahajuje činnost v průběhu roku 2023
   platí první zálohu na paušální daň do 20. dne následujícího měsíce společně se zálohou na 2. měsíc, např. při registraci v březnu by se do 20. dubna měla zaplatit březnová a dubnová záloha na paušální daň. V dalších měsících se do 20. dne v měsíci platí standardní měsíční platba.

   

  Platba se považuje za uhrazenou v den připsání na účet státní správy, je tedy lepší platbu zaplatit s malým předstihem. Pro platbu paušální daně se používá nové přečíslí 2866. Číslo účtu pro jednotlivé finanční úřady najdete v tabulce. 

   


  Účty finančních úřadů pro platby paušální daně v roce 2023

  Paušální daň čísla účtů:

  Finanční úřad pro hlavní město Prahu

  2866-77628031/0710

  Finanční úřad pro Středočeský kraj

  2866-77628111/0710

  Finanční úřad pro Jihočeský kraj

  2866-77627231/0710

  Finanční úřad pro Plzeňský kraj

  2866-77627311/0710

  Finanční úřad pro Karlovarský kraj

  2866-77629341/0710

  Finanční úřad pro Ústecký kraj

  2866-77621411/0710

  Finanční úřad pro Liberecký kraj

  2866-77628461/0710

  Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

  2866-77626511/0710

  Finanční úřad pro Pardubický kraj

  2866-77622561/0710

  Finanční úřad pro Kraj Vysočina

  2866-67626681/0710

  Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

  2866-77628621/0710

  Finanční úřad pro Olomoucký kraj

  2866-47623811/0710

  Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

  2866-77621761/0710

  Finanční úřad pro Zlínský kraj

  2866-47620661/0710
  Daňové přiznání

  OSVČ v paušálním režimu není povinna podávat daňové přiznání, pokud po celé zdaňovací období (rok) neporušila podmínky paušálního režimu.

  Pokud došlo k porušení podmínek pro paušální režim, pak daňové přiznání podáváte (viz níže Porušení podmínek paušální daně). 

  Formuláře pro daňové přiznání.

   


  Porušení podmínek paušální daně

  Pokud OSVČ poruší během roku podmínku pro paušální daň (obvykle přesáhne limit příjmů nebo se stane plátcem DPH), pak je povinna o tom do 15 dnů informovat finanční úřad.

  Paušální zálohy bude dále platit až do konce roku a po skončení roku provede úkony, jako kdyby v paušálním režimu nebyla, tedy:

  • Podá přiznání k dani z příjmů podle skutečnosti (daňové evidence) nebo pomocí výdajů procentem z příjmů
  • Zašle Přehledy pro sociální a zdravotní pojištění. Pro tento případ mají obvykle pojišťovny speciální formuláře přehledů. OSVČ přehledy  >>

  Zálohy zaplacené v paušální dani se uvedou do daňového přiznání a přehledů a standardně se dopočítají potřebné doplatky nebo přeplatky. 


  Kurzy a školení - daně a účetnictví

   Datum   Název kurzuTypMístoPořádá
      Účetnictví v roce 2022 - aktuality a vybrané okruhy  E Online INTEGRA CENTRUM
   13.6.   Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7  K Praha VOX
   13.6.   Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné …  K Praha VOX
   13.6.   Účtování vybraných transakcí (majetek, fondy, transfery, bezúplatná nabytí) ve veřejné …  E Online VOX
   13.6.   Účtování v rámci jednotlivých účtových tříd 0–7  K Praha VOX
   14.6.   ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE + VIDEA S VYUŽITÍM PC - …  K None Orange Academy
   15.6.   Jak popsat výsledky kontroly nebo auditu  K Praha VOX
   15.6.   Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu  K None Verlag Dashöfer
   15.6.   O DU profi  W Online Verlag Dashöfer
   15.6.   Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací  K Praha ANAG
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů


  Ukončení paušálního režimu

  Paušální režim lze ukončit pouze na konci kalendářního roku, ať už

  • dobrovolně - z paušálního režimu na rok 2023 je možné dobrovolně vystoupit od 10. ledna 2023 (přesněji do 10. dne od uplynutí zdaňovacího období) nebo
  • povinně při porušení podmínek

  Pokud ale OSVČ ukončí nebo přeruší činnost, pak se paušální režim ukončí i v průběhu roku.  Přihlášení k paušální dani - informační video ministerstva financí.
  Zprávy k paušální dani  Další informace k paušální dani

  Další informační video ministerstva financí k paušální dani.

   Na videu poplatník zahájí samostatnou činnost v lednu 2022 a přihlásí se do paušálního režimu

  Otázky a odpovědi k paušální dani v roce 2023?

  • Jak vstoupit do režimu paušální daně?

   Přihlášení k paušální dani je snadné. Pokud splňujete zákonná kritéria pro vstup do režimu paušální daně, stačí svůj záměr včas oznámit finančnímu úřadu. Nejrychleji to uděláte přes portál Mojedane.cz – v sekci Daň z příjmu fyzických osob najdete formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Pro rok 2023 byl termín přihlášení do 10.1.2023. Více informací o paušální dani vč. kalkulačky naleznete na našich stránkách zde.

  • Kdy platit paušální daň?

   Měsíční záloha musí být zaplacena vždy nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce. Paušální daň je možné si předplatit, a to i na celý rok dopředu. Zaplacená částka se pak postupně započítává na zálohy za jednotlivé měsíce. Více informací o paušální dani vč. kalkulačky naleznete na našich stránkách zde.

  • Kdo může vstoupit do režimu paušální daně?

   Od roku 2023 se limit příjmů zvýšil z 1 milionu Kč na 2 miliony Kč, aniž by se podnikatel musel stát plátcem DPH. Nově byly pro rok 2023 zavedeny 3 pásma paušální daně s rozdílnou výší záloh. Více informací o paušální dani vč. kalkulačky naleznete na našich stránkách zde.

  • Kolik je měsíční platba paušální daně?

   Od roku 2023 jsou zavedeny 3 pásma podle příjmů a paušálních výdajů. Pokud splňujete podmínky pro první pásmo, tak vaše paušální daň za měsíc je ve výši 6.208 Kč, ve druhém pásmu budete platit 16.000 Kč a ve třetím pásmu 26.000 Kč. Více informací o paušální dani vč. kalkulačky naleznete na našich stránkách zde.


  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby

  Hypotéky, Stavební spoření

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzdy, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Obchodní rejstřík

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat

  Používání cookies

  Copyright © 2000 - 2023

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V