Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. - seznam paragrafů

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2024 (aktuální znění)
  § 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 137) a upravuje a) daň z příjmů fyzických osob, b) daň z příjmů právnických osob.
  § 2 Poplatníci daně z příjmů fyzických osob (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty. (2) Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud
  § 2a Poplatník v paušálním režimu (1) Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob, který a) k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období 1. je osobou samostatně výdělečně ...
  § 3 Předmět daně z příjmů fyzických osob (1) Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou a) příjmy ze závislé činnosti (§ 6), b) příjmy ze samostatné činnosti (§ 7), c) příjmy z kapitálového majetku (§ 8), d) příjmy z nájmu (§ 9), e) ostatní příjmy
  § 4 Osvobození od daně (1) Od daně se osvobozuje a) příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku, pokud v něm prodávající měl ...
  § 4a Osvobození bezúplatných příjmů Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem a) z nabytí dědictví nebo odkazu, b) obmyšleného z majetku, který 1. byl do svěřenského fondu vyčleněn pořízením pro případ smrti nebo 2. zvýšil ...
  § 4b Bytová potřeba (1) Bytovou potřebou se pro účely daní z příjmů rozumí a) výstavba bytového domu, rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a změna stavby, b) úplatné nabytí pozemku 1. za ...
  § 5 Základ daně a daňová ztráta (1) Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až ...
  § 6 Příjmy ze závislé činnosti (1) Příjmy ze závislé činnosti jsou a) plnění v podobě 1. příjmu ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce pro plátce ...
  § 7 Příjmy ze samostatné činnosti (1) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem z jiného podnikání ...
  § 7a Paušální daň (1) Daň poplatníka, který je na konci zdaňovacího období poplatníkem v paušálním režimu, je rovna paušální dani, pokud tento poplatník v tomto zdaňovacím období a) rozhodné příjmy pro zvolené pásmo paušálního režimu 1. nepřesáhl, ...
  § 7b Daňová evidence (1) Daňovou evidencí se pro účely daní z příjmů rozumí evidence pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů. Tato evidence obsahuje údaje o a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, b) majetku
  § 7c nadpis zrušen ...
  § 8 Příjmy z kapitálového majetku (1) Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 písm. d), jsou a) podíly na zisku obchodní korporace nebo podílového fondu, je-li v něm podíl představován cenným papírem, ...
  § 9 Příjmy z nájmu (1) Příjmy z nájmu, pokud nejde o příjmy uvedené v § 6 až 8, jsou a) příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů, b) příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu podle § 10 odst. 1 písm. a). (2) Příjmy podle odstavce 1,
  § 10 Ostatní příjmy (1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, a jednotlivými druhy příjmu jsou a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ...
  § 11 zrušen
  § 12 Společné příjmy a výdaje (1) Pokud nejsou společné výdaje související se společnými příjmy ze společnosti nebo ze společenství jmění rozděleny mezi poplatníky stejně jako společné příjmy, mohou poplatníci uplatnit výdaje pouze v prokázané výši.
  § 13 Příjmy a výdaje spolupracujících osob (1) Příjmy a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení při samostatné činnosti s výjimkou podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti mohou být rozděleny mezi
  § 13a nadpis zrušen ...
  § 14 nadpis zrušen ...
  § 15 Nezdanitelná část základu daně (1) Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou ...
  § 15a Produkt spoření na stáří (1) Produktem spoření na stáří se pro účely daní z příjmů rozumí a) penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona upravujícího penzijní připojištění se státním příspěvkem, b) doplňkové penzijní spoření ...
  § 15b Daňová podpora produktu spoření na stáří (1) Produkt spoření na stáří je daňově podporovaný, pokud je sjednáno nebo jinak určeno, že výplata peněžních prostředků nebo plnění z tohoto produktu nebo odepsání majetku z dlouhodobého investičního ...
  § 15c Pojištění dlouhodobé péče (1) Pojištěním dlouhodobé péče se pro účely daní z příjmů rozumí pojištění, jehož pojistnou událostí je závislost pojistníka nebo jeho osoby blízké na pomoci jiné fyzické osoby při zvládání základních životních ...
  § 16 Sazba a výpočet daně pro základ daně (1) Sazba daně činí a) 15 % pro část základu daně do 36násobku průměrné mzdy a b) 23 % pro část základu daně přesahující 36násobek průměrné mzdy. (2) Daň se vypočte ze základu daně sníženého o nezdanitelné ...
  § 16a Sazba a výpočet daně pro samostatný základ daně (1) Sazba daně pro samostatný základ daně činí 15 %. (2) Daň se vypočte jako součin samostatného základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a sazby daně pro tento základ daně.
  § 16ab Výpočet daně (1) Daň poplatníka se vypočte jako součet daně podle § 16 snížené o slevy na dani a daně podle § 16a. (2) Pokud je daňový bonus podle § 35c odst. 3 vyšší nebo roven dani podle § 16a, sníží se o tuto daň daňový bonus a daň ...
  § 16b Zdaňovací období Zdaňovacím obdobím daně z příjmů fyzických osob je kalendářní rok.
  § 17 Poplatníci daně z příjmů právnických osob (1) Poplatníkem daně z příjmů právnických osob je a) právnická osoba, b) organizační složka státu, c) podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, d) podfond ...
  § 17a Veřejně prospěšný poplatník (1) Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost,
  § 17b Základní investiční fond (1) Základním investičním fondem se pro účely tohoto zákona rozumí a) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, jehož akcie jsou přijaty k obchodování na evropském ...
  § 17c Poplatník daně z neočekávaných zisků (1) Poplatníkem daně z neočekávaných zisků je poplatník daně z příjmů právnických osob, který ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, která alespoň částečně spadají do období ...
  § 18 Obecná ustanovení o předmětu daně (1) Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak. (2) Předmětem daně nejsou a) příjmy získané nabytím akcií podle zákona upravujícího podmínky ...
  § 18a Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků (1) U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně a) příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s
  § 18b Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků (1) U veřejné obchodní společnosti jsou předmětem daně pouze příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou daně; to neplatí pro účely stanovení základu ...
  § 19 Osvobození od daně (1) Od daně jsou osvobozeny a) členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý 1. zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou k provozování předmětu ...
  § 19a zrušen
  § 19b Osvobození bezúplatných příjmů (1) Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný a) příjem z nabytí dědictví nebo odkazu, b) příjem, pokud k němu došlo na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o pozemkových úpravách, v podobě 1. ...
  § 20 Základ daně a položky snižující základ daně (1) Pro stanovení základu daně platí ustanovení § 23 až 33 a ustanovení odstavců 2 až 6. (2) U poplatníka, u něhož dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně v průběhu likvidace i po jejím ...
  § 20a Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je jen část zdaňovacího období základním investičním fondem, rozdělí základ daně (§ 20 odst. 1) snížený o položky podle § 34 s přesností na dny, a to na část a) připadající na část zdaňovacího ...
  § 20b Samostatný základ daně (1) Do samostatného základu daně se zahrnují veškeré příjmy z podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, a to ve výši včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí ...
  § 20ba Základ daně z neočekávaných zisků (1) Základ daně z neočekávaných zisků se určuje za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, která alespoň částečně spadají do období uplatnění daně z neočekávaných zisků. (2) ...
  § 20bb Srovnávaný základ daně (1) Srovnávaným základem daně se rozumí základ daně před uplatněním položek snižujících základ daně a položek odčitatelných od základu daně nebo daňová ztráta. Do srovnávaného základu daně se nezahrnují příjmy ze ...
  § 20bc Srovnávací základ daně (1) Srovnávacím základem daně se rozumí základ daně před uplatněním položek snižujících základ daně a položek odčitatelných od základu daně nebo daňová ztráta za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové ...
  § 20bd Průměr upravených srovnávacích základů daně (1) Průměr upravených srovnávacích základů se vypočítá jako aritmetický průměr. Pokud je průměr upravených srovnávacích základů daně záporný, považuje se za nulový. (2) Průměry upravených ...
  § 20be Závazné posouzení toho, zda je poplatník součástí skupiny podniků s neočekávanými zisky (1) Poplatník daně z příjmů právnických osob může požádat Specializovaný finanční úřad o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je v určitém ...
  § 20c Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických osob se pro účely daní z příjmů rozumí veškerý majetek, který a) mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu, b) k němu ...
  § 21 Sazba a výpočet daně (1) Sazba daně činí 21 %, pokud v odstavcích 2 a 3 není stanoveno jinak. Daň se vypočte jako součin základu daně sníženého o položky snižující základ daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celé ...
  § 21a Zdaňovací období Zdaňovacím obdobím daně z příjmů právnických osob je a) kalendářní rok, b) hospodářský rok, c) období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na člena právnické osoby společníka do konce ...

  Kurzy a školení daní a účetnictví

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
   7.3.   Aktuality pro příspěvkové organizace • hospodaření, účetnictví a daně v …  K Praha ANAG
   7.3.   Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace pro rok 2024 v …  K Praha VOX
   7.3.   Zákon o dani z nemovitých věcí  K Praha VOX
   8.3.   Splatná a odložená daň krok za krokem – výklad s …  K Praha VOX
   8.3.   Splatná a odložená daň krok za krokem – výklad s …  K Praha VOX
   11.3.   Fakturace od A do Z v podmínkách roku 2024 • …  K Olomouc ANAG
   12.3.   Praktické příklady výpočtů mzdových a platových nároků zaměstnanců nejen za …  K Praha ANAG
   12.3.   Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty aktuálně …  K Praha VOX
   12.3.   Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky  K Brno INTEGRA CENTRUM
   13.3.   Základy DPH – pro vaši praxi (dvoudenní)  K Praha VOX
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  ?

  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.