Neviditelné vesmíry

Podstata světa neviditelného spočívá v jeho spirituálním charakteru. Všem vesmírům je nadřazený levotočivý spirituální vesmír (LSV), jehož stvoření započalo před 200 mld. našich občanských roků a trvalo 30–32 mld. roků. Časový rozptyl je způsobený dokončováním jednotlivých dimenzí. Jemu jsou podřízeny oba vesmíry energetické, tj. levotočivý energetický vesmír (LEV) a pravotočivý energetický vesmír (PEV), dále prostorově a časově omezený, a vůči světu neviditelnému minoritní, náš pravotočivý hmotový vesmír (PHV).

PHV je geometricky tříosý a je charakterizován třemi dimenzemi danými souřadnicemi x,y,z a čtvrtou dimenzí časově prostorovou, danou součinem dimenzí x.y.z, vymezující čas jako funkci pohybu hmoty v tomto prostoru. To znamená, že prostor a čas jsou podmíněny buď příslušnou existencí hmoty, která je transformovanou energií do hmotového stavu, nebo vlastní hustotou energie. Minimální hustota hmoty, definující prostor, je 10-9kg/m3 nebo energie 28 J/m3. Pro čas platí jeho závislost na minimální hodnotě momentu hybnosti činící 6,28.10-23 m2.kg.s-1. Dílčí limitní hodnoty podmiňující existenci času jsou tyto: Hmotnost 10-28kg, moment setrvačnosti 10-15kg.m-2, frekvence 10-8Hz a hustota energie 28 J/m3. Na délkové míře je čas nezávislý. Pro energetické vesmíry platí rovněž stejný minimální moment hybnosti 6,28.10-23 m2.kg.s-1,
kde hmotnost v kg je nahrazena její energetickou podstatou. To znamená, že v energetických vesmírech existuje čas a prostor nezávislý na hmotě. Čas a prostor neexistovaly před stvořením energie, tj. před stvořením levotočivého spirituálního vesmíru. LSV má také svůj moment hybnosti. LSV je rovněž čtyř dimenzionální, ale pouze z hlediska strukturálního. Tyto čtyři dimenze: pátá, šestá, sedmá a osmá jsou energeticky a geometricky charakterizovány následovně:

Dimenze

Rozsah
frekvencí

Energetická mohutnost

Hustota
energie

Geometrický charakter

Energetická konstanta

Pátá

1060–1063Hz

1038J

750 J/m3

čtyřosý

VEK 0,133.h**

Šestá

1064–1068Hz

1046J

16 J/m3

čtyřosý

VEK 0,133.h**

Sedmá

1090–10110Hz

10106J

50 J/m3

pětiosý

VEK + SEK ***

Osmá

10158–10310Hz*

10320J*

TABU

sedmiosý až
dvacetiosý*

SEK***

 

Průměrná hustota energie tohoto vesmíru činí 107 J/m3.

V LSV platí vysokoenergetická konstanta (VEK) 0,133h; 1057 ≤ VEK < 10100Hz a spirituální energetická konstanta (SEK), SEK ≥ 10100Hz.

 

*      Jedná se o současné hodnoty, protože ze Stvořitelského hlediska jsou tyto hodnoty neomezené.

**    Jedná se o vysokoenergetickou konstantu 0,133.h (h – Planckova nízkoenergetická konstanta – NEK); 108Hz ≤ NEK ≤ 1081Hz – viz Obr. 1 s jejím funkčním rozsahem.

*** Jedná se o spirituální energetickou konstantu SEK = 10-87 J.s = 1,5.10-54 h.
Pozn.: Pro výpočet ekvivalentní hmotnosti a vlnové délky pomocí SEK se použije rychlost v LSV c = 220 000 km/s v případě f ≥ 10100
Hz, pro VEK platí,
že c = 260 000 km/s.

 

SEK výrazně mění mez principu neurčitosti:

x . m . v ≥ 1,5.10-54 . h

Rov. 4 Princip neurčitosti

kde λ (lambda) = vlnová délka v metrech, 

m = hmotnost v kilogramech,

v = příslušná rychlost v m/s.

h = Planckova konstanta 6,63 . 10-34 J.s .

Platnost tohoto vztahu koresponduje se sytony S(–).

 

Obr. 1 / Ekvivalence hmoty a energie ve formě závislosti hmoty
na frekvenci a energetické konstanty
[6]

m.c2 h . f  m 7,36.10-51. f  log m  -50,1 + logf; 108 h  1081 Hz

 

LSV se otáčí proti směru hodinových ručiček, tedy doleva (viz 11.2), úhlovou rychlostí odpovídající jedné otáčce za 8,5 mld roků (PHV za 5 mld roků). Tato úhlová rychlost je tedy nižší než u PHV a souvisí:

s transferem energií,

s elektromagnetickým polem,

se stvořením galaxií a dalších hvězdných entit,

se stvořením černých děr,

se vševesmírovým informačním polem, zvaném protonace, stvořeným před 71 mld. roků v období 10 mil. roků.

Frekvence vševesmírových i některých lokálních energetických polí řízených LSV jsou následující (včetně jejich hlavního významu):

 

1060Hz (pátá dimenze) – podpůrné energetické pole
sytonů S(+) (galaktické pole).

1065Hz (šestá dimenze) – energeticky souvisí se stvořením
kladných sytonových monopólů S(+) (ostatní galaxie).

1066Hz (šestá dimenze) – energetické revitalizační pole sytonů S(–) (galaktické pole) a energetická podpora inteligence v oblasti
lidského informačního pole mozku pouze v naší galaxii.

1067Hz (šestá dimenze) – podpůrné energetické pole
sytonů S(0) (galaktické pole).

1068Hz (šestá dimenze) – energeticky souvisí se stvořením
záporných sytonových monopólů S(–) (ostatní galaxie).

1090Hz (sedmá dimenze) – energie „vakua“ zajišťuje stvoření nových galaxií při řízeném doplňování energie z osmé dimenze frekvenční hladinou 10158Hz a revitalizaci sytonů S(0) pouze pro naši galaxii.

1091Hz (sedmá dimenze) – současné stvořitelské pole
neutrálních sytonů S(0).

10100Hz (sedmá dimenze) – tato energetická hladina zajišťuje
energeticky vševesmírové informační pole (protonaci) stvořené před 71 mld. roků jako součást Boží věčnosti.[7]

 

Součástí LSV je tvorba neutrálních sytonů S(0) hmotnosti 10-36kg v podmínkách LSV (v PHV je hmotnost této částice 10-31 kg), která probíhá ve frekvenční hladině 1091Hz, a jejich energetická podpora frekvenční hladinou 1092Hz sedmé dimenze LSV, a to pouze pro naši galaxii, protože v jiných galaxiích nejsou lidské bytosti. Tyto jiné galaxie jsou na bázi nepravidelných oktaedrických bipolárních sytonů S(+)(–) o hmotnosti v PHV cca 7,5.10-32 kg, které mají stejně dlouhou hlavní osu, jako sytony S(+), ale jejich stejně dlouhé krátké osy kolmé na dlouhou osu jsou o 5,2 % delší než u sytonů S(+). To znamená, že tyto částice jsou tvořeny osmi stejnými rovnoramennými trojúhelníky a jejich vlastní póly (+) a (–) jsou na obou koncích hlavní osy bipolárního sytonu S(+)(–).

Ze spirituálního hlediska jsou tyto sytony S(+)(–) součástí struktury lehkých očistců v jiných galaxiích, než je naše, ale i v rentgenových hvězdách, a týkají se nehmotových duchovních bytostí – služebníků těchto očistců, kteří jsou fluidové (jemnohmotové) podstaty tvořené sytony S(+) a jejich pyrotony. Tato fluidová těla nemohou být vůbec zhmotněna ani sytony S(–). Těžký očistec je přímo v sedmé dimenzi frekvenční hladiny 1093Hz. Ostatní očistce jsou ve většině černých děr šestiosé geometrie patřících do šesté dimenze LSV.

Rozmístění lidských duší do těchto očistců je dáno mírou závažnosti negativity jejich působení během života v naší galaxii. Součástí smyslu stvoření nových galaxií je vytváření dalších očistců lidských duší a jejich rozmístění v PHV a zároveň stabilizace momentu hybnosti celého PHV. S tím souvisí stabilizace hmotnosti částic (viz rozdíl v hmotnosti sytonů S(0) v LSV a PHV), protože hodnota hmotnosti stvořených částic je funkcí momentu hybnosti příslušného vesmíru a souvisí s intenzitou transformace energie ve hmotovou podstatu (prahmotu).

Všechny čtyři dimenze LSV jsou lidskými smysly nevnímatelné a geometricky nepředstavitelné vzhledem ke své polyososti, která nesouvisí s „klasickou matematikou“ polydimenziality. LSV je přirozeným prostředím pro nehmotné spirituální bytosti, které se mohou ve výjimečných případech transformovat prostřednictvím pyrotonů z neutrálních sytonů, vytvářejících fluidové biogenní prvky, pomocí sytonového pole S(–) do hmotového stavu a naopak.

Mezi spirituální bytosti patří NEFILIM, archandělé, andělé, lidské duše a další zcela nám neznámé entity.

V osmé dimenzi LSV, která je energeticky, frekvenčně a geometricky polyose neomezená, je Svaté sídlo (svatostánek) Nejsvětější Trojice. Ze spirituálního hlediska je osmá dimenze NEBEM (Božským Jerusalemem), peklo padlých andělů s omezeným pohybem ve vesmíru a zavržených lidských duší je ve Vesmírové černé díře, šestiosého geometrického charakteru, přináležející šesté dimenzi LSV a v určitých černých dírách obřích masarů. V páté dimenzi LSV je planeta NIBIRU, zvané též Boží planeta či obecně pozemsky NEMESIS, popřípadě babylonsky Marduk. Součástí vševesmírových a ostatních energetických polí jsou některé frekvenční hladiny energetických vesmírů LEV a PEV:

 

1020Hz (PEV) – gama záření tvořící energetické pole pro neutrina.

1024Hz (LEV) – elektromagnetické záření vytvářející energetické
pole pro graviony.

1027Hz a 1028Hz (LEV) – elektromagnetické záření pro živočichy a částečně i pro rostliny.

1029Hz (LEV) – elektromagnetické záření energeticky doplňující
sedmou dimenzi LSV a podporující pouze rostliny.

1042Hz (PEV) – energetické pole pro revitalizaci sytonů S(+)(–)
v jiných galaxiích a ostatních entitách, než je naše galaxie.

1049Hz (PEV) – Stvořitelské energetické pole sytonů S(+)(–).

1050Hz (LEV) – energetické pole podporující CGIP.

1062Hz (PEV) – podpůrné energetické pole sytonů S(+)(–).

Levotočivý energetický vesmír (LEV) byl stvořen před 68 mld roků na podporu stvoření pravotočivého hmotového vesmíru. Jeho souhrnná energie činí 10118J při objemu 10112 m3 (včetně objemu příslušných energetických polí) a je doplňována z osmé dimenze LSV energetickou hladinou frekvence 10158Hz. Jedna otočka tohoto vesmíru činí 5,9 mld roků. Jeho průměrná energetická hustota je 106 J/m3 a geometrický charakter je čtyřosý, podobně jako u 5. a 6. dimenze LSV. Produkuje následující energetické hladiny: 1020–1025Hz, 1027–1029Hz, 1050Hz a 1085Hz. Energetickou konstantou LEV je vysokoenergetická konstanta 0,133 h. Pro energetické hladiny platí Planckova konstanta, kromě frekvence 1085Hz, kde platí 0,133 h. Jejich převládající význam je následující:

 

1020Hz – elektromagnetické záření souvisí s biologickým životem
člověka a podporuje činnost mozku, buněk a hormonální činnosti lidského organismu.

1021Hz – elektromagnetické záření souvisí s obdobným významem
pro člověka jako předcházející frekvence.

1022Hz – gama záření s negativním vlivem na biologický život
živočichů (ale ne na člověka). Ovlivňuje plodnost makroorganismů, reguluje jejich početní stavy a má vliv na vymírání druhů
(bylo spuštěno před 0,99 mil. roků).

1023Hz – elektromagnetické záření s pozitivním vlivem pouze
na člověka v oblasti tvorby enzymů a hormonů.

1024Hz – elektromagnetické energetické pole podporující graviony.

1025Hz – elektromagnetické záření související s tvorbou a využitím vitamínů u člověka.

1027Hz a 1028Hz – elektromagnetické záření podporující živočichy a částečně i rostliny. Obě frekvence eliminují vliv frekvence 1022Hz.

1029Hz – vševesmírové elektromagnetické záření doplňující
energeticky sedmou dimenzi ve frekvenční hladině 1090
Hz
a podporující pouze rostliny.

1050Hz – energetické pole podporující CGIP naší galaxie.

1085Hz – podporuje energeticky lidské duše.

 

Pravotočivý energetický vesmír (PEV) byl stvořen před 41 mld. roků na podporu hmotového Vesmíru (PHV) a jeho souhrnná energie činí 10144J při objemu 10137 m3 (včetně energetických polí). Energeticky je dotován z frekvenční hladiny 10158Hz osmé dimenze. Jedna otočka tohoto vesmíru činí 6 mld. roků. Jeho průměrná energetická hustota je 107 J/m3 a příslušný geometrický charakter je šestiosý, jako u černých děr. Energetickou konstantou PEV je vysokoenergetická konstanta 0,133 h. Pro všechny jeho energetické hladiny však platí Planckova konstanta. Jednotlivé frekvenční hladiny mají následující hlavní význam:

1011Hz – elektromagnetické záření má šest pozitivních účinků na člověka v oblasti krve, svaloviny, plic, trávicích a močových cest a jater.

(1011Hz – gama záření má negativní účinky na plodnost člověka,
1–2letá expozice by vedla k jeho neplodnosti. Toto záření bylo spuštěno krátkodobě celkem 4 ×, tj. 30 roků po stvoření Adama a Evy v souvislosti s Nefilim a pětisty Nifilim (jejich potomky) a dále před 220 000, 140 000 a 20 000 roky).

1012Hz – elektromagnetické záření ovlivňující činnost dalších lidských orgánů.

1013Hz – elektromagnetické záření pozitivně ovlivňující fungování člověka; na ostatní živočichy a rostliny nemá vliv.

1014Hz – gama záření má pozitivní vliv na rostliny, na člověka
je tento vliv slabě negativní, na živočichy bez vlivu.

1015Hz – gama záření se stejnými účinky jako předcházející frekvence.

1016Hz – gama záření obdobného vlivu jako předcházející frekvence.

1017Hz – elektromagnetické záření s pozitivním vlivem na člověka.

1018Hz – elektromagnetické záření s pozitivním vlivem na člověka a živočichy, bez vlivu na rostliny.

1019Hz – gama záření s negativním vlivem na člověka a živočichy, na rostliny bez vlivu. Toto záření nebylo dosud spuštěno.

1020Hz – gama záření vševesmírového dosahu podporující
energeticky neutrina se slabým negativním vlivem na člověka
a živočichy a bez vlivu na rostliny.

1021Hz – gama záření s velmi slabým negativním vlivem na člověka, kterému Bůh omezil jeho věk v celé naší galaxii na 120 roků,
a to před 90 000 lety.

1042Hz – energetické pole vševesmírového dosahu. Revitalizuje
sytony S(+)(–) jiných galaxií a ostatních entit, vyjma naší galaxie.

1055Hz – energetické stvořitelské pole vševesmírového dosahu
sytonů S(+)(–), (vyjma naší galaxie).

1060Hz – revitalizační energetické pole sytonů S(+) pro galaxie.

1062Hz – podpůrné energetické pole vševesmírového dosahu
pro sytony S(+)(–).

1089Hz – stvořitelské energetické pole neutrálních sytonů S(0)
z počátku stvoření naší galaxie (platnost VEK 0,133 h).Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů