Inflace - 2023, míra inflace a její vývoj v ČR

Období Průměrný index
spotřebitelských cen 
Inflace
meziroční v % 
Inflace
meziměsíční v % 
Podrobně
1 / 2024 9.4 % 2.3 % 1.5 % Zpráva
R / 2023 10.7 % - - Zpráva
12 / 2023 10.7 % 6.9 % -0.4 % Zpráva
11 / 2023 11.4 % 7.3 % 0.1 % Zpráva
10 / 2023 12.1 % 8.5 % 0.1 % Zpráva
9 / 2023 12.7 % 6.9 % -0.7 % Zpráva
8 / 2023 13.6 % 8.5 % 0.2 % Zpráva
7 / 2023 14.3 % 8.8 % 0.5 % Zpráva
6 / 2023 15.1 % 9.7 % 0.3 % Zpráva
5 / 2023 15.8 % 11.1 % 0.3 % Zpráva
4 / 2023 16.2 % 12.7 % -0.2 % Zpráva
3 / 2023 16.4 % 15.0 % 0.1 % Zpráva
2 / 2023 16.2 % 16.7 % 0.6 % Zpráva
1 / 2023 15.7 % 17.5 % 6.0 % Zpráva

15.02.2024 Inflace v lednu 2024 - ceny meziměsíčně vzrostly o 1,5 %, meziročně o 2,3 %. Průměrná míra inflace byla v lednu 9,4 % (v prosinci 10,7 %)


Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 1,5 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 2,3 %, což bylo o 4,6 procentního bodu méně než v prosinci.

Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně spotřebitelské ceny v lednu vzrostly o 1,5 %. V oddíle bydlení se zvýšily především ceny elektřiny o 12,1 %, vodného o 10,9 %, zemního plynu o 3,6 %, stočného o 13,4 %, tepla a teplé vody o 3,2 %, nájemného z bytu o 0,9 % a výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 1,5 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 10,6 %, vína o 10,0 % a piva o 6,6 %. Vývoj cen v oddíle rekreace a kultura byl ovlivněn především vyššími cenami dovolených s komplexními službami o 7,0 % a rekreačních a kulturních služeb o 1,6 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 1,7 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se meziměsíčně zvýšily zejména ceny nealkoholických nápojů o 3,9 %, ovoce o 5,0 % a zeleniny o 2,4 % (z čehož ceny brambor byly vyšší o 5,7 %). Na meziměsíční snižování celkové cenové hladiny měly v lednu největší vliv ceny v oddíle odívání a obuv, kde klesly ceny oděvů o 1,1 %. Z potravin byly nižší především ceny chleba o 3,5 %, uzenin o 2,4 % a cukru o 8,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,7 % a ceny služeb o 1,3 %.  

Inflace Leden 2024 

Meziroční srovnání  

„Spotřebitelské ceny v lednu výrazně oslabily svůj meziroční růst na 2,3 %, což je nejnižší hodnota od března 2021. Tento vývoj byl ovlivněn především cenami bydlení a potravin a rovněž vyšší srovnávací základnou v loňském roce, uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziročně spotřebitelské ceny v lednu vzrostly o 2,3 %, což bylo o 4,6 procentního bodu méně než v prosinci. Zpomalení1) meziročního cenového růstu bylo ovlivněno především cenami v oddíle bydlení, kde většina sledovaných položek zmírnila svůj meziroční cenový růst. Především ceny elektřiny zmírnily v lednu svůj růst na 13,3 % (v prosinci 142,4 %), vodného na 10,9 % (v prosinci 16,3 %) a stočného na 10,5 % (v prosinci 26,9 %). Ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje prohloubily svůj meziroční cenový pokles. Zejména ceny mouky v lednu klesly o 23,6 % (v prosinci pokles o 19,7 %), masa o 6,6 % (v prosinci pokles o 3,0 %), jogurtů o 7,6 % (v prosinci pokles o 1,4 %), sýrů a tvarohů o 9,7 % (v prosinci pokles o 5,4 %) a cukru o 21,9 % (v prosinci pokles o 17,2 %). Ceny ovoce zmírnily meziroční růst na 1,1 % (v prosinci růst o 5,8 %) a zeleniny na 13,3 % (v prosinci růst o 18,7 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly nadále největší vliv (i když v lednu významně oslabil) ceny v oddíle bydlení, kde kromě již výše zmíněného, vzrostly ceny nájemného z bytu2) o 7,0 % a ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 5,3 %. Ceny zemního plynu meziročně klesly o 6,5 % a tuhých paliv o 2,9 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny lihovin o 3,4 %, vína o 5,0 %, piva o 4,0 % a tabákových výrobků o 6,9 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 8,5 % a ceny ubytovacích služeb o 11,5 %. V oddíle rekreace a kultura vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 3,4 %. K meziročnímu snížení celkové cenové hladiny přispěly v lednu především ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (pokles o 3,9 %).

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) meziročně vzrostly o 0,4 % (v prosinci o 0,6 %). Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 102,5 %. (Více informací: Metodická poznámka .)

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,7 % a ceny služeb o 5,1 %.

Hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období průměr roku 2015 byla v lednu 149,8 % (v prosinci 147,6 %).

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v lednu 9,4 % (v prosinci 10,7 %).  

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)3)

Podle předběžných výpočtů vzrostl v lednu HICP v Česku meziměsíčně o 1,8 % a meziročně o 2,7 % (v prosinci o 7,6 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu  byla meziroční změna HICP v lednu 2024 za Eurozónu 2,8 % (v prosinci 2,9 %), v Německu 3,1 % a na Slovensku 4,3 %. Nejvyšší byla v lednu v Estonsku (5,0 %) a nejnižší ve Finsku (0,7 %). P odle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v prosinci 3,4 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v listopadu. Nejvyšší byla v prosinci v Česku (7,6 %) a nejnižší v Dánsku (o 0,4 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu : HICP .)

* * *

Od ledna 2024 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které primárně vycházejí z výdajů domácností v roce 2022 a jsou modifikovány odhadem výdajů roku 2023. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

____________________

1)Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.
2) Nájemné z bytu zahrnuje jak nově uzavřené smlouvy, tak i stávající.
3) HICP neobsahuje imputované nájemné.Poznámky:  

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
  e-mail: pavla.sediva@czso.cz  
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
 
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
 
Navazující publikace: 012018-23 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-23 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
 
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
 
Termín zveřejnění další RI: 11. 3. 2024

Přílohy

 • cisc021524.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.02.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 

Inflace - zpravodajství


Mírou inflace je procentní přírůstek indexů spotřebitelských cen.
Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a služeb (cca 730) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemž váha (resp. význam), která je jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu daného druhu spotřeby, který zastupují, na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního koše je zařazeno potravinářské zboží (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboží (odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboží, zboží pro dopravu a volný čas, zboží pro osobní péči aj.) a služby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování a ubytování, osobní péče a služby finanční).
Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Katastrální úřady

Ochranné známky

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Finanční katalog

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.