Fučík.cz (Fučík & partneři)
Daně a účetnictví  |  09.04.2020 12:43:54

Manuál COVID-19: daňové úlevy pro OSVČ


Vzhledem k tomu, že se v současné době objevuje stále více a více nových zákonů a rozhodnutí ke zmírnění negativních dopadů v souvislosti s COVID-19, vydáváme souhrnný dokument, ve kterém naleznete přehled nejdůležitějších aktuálně platných opatření pro osoby samostatně výdělečně činné („OSVČ“) v oblasti daní a zákonného pojištění, zároveň Vás upozorníme na některé dosud neschválené, avšak aktuálně navrhované úlevy. Veškerá níže uvedená opatření jsou reakcí na současnou situaci a mají pomoci OSVČ alespoň částečně kompenzovat negativní dopady COVID-19.

Daň z příjmů fyzických osob

1. automatické prominutí pokuty za pozdní podání daňového přiznánídani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, včetně automatického prominutí souvisejícího úroku z prodlení a úroku z posečkané částky z této daně

2. prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických osob

3.navrhované zavedení institutu tzv. zpětného odpočtu daňové ztráty („Loss carryback“)

 • jedná se prozatím o diskutované opatření, které může v průběhu schvalovacího procesu dostát ještě řady změn
 • zákonná úprava by měla umožnit odečíst od základu daně pravomocně stanovenou daňovou ztrátu nebo její část, a to ve zdaňovacích obdobích, která započala v období 2 let před začátkem období, za které se daňová ztráta stanoví, nebo v období 5 ti či 6 ti let po skončení tohoto období (uvedená otázka je stále diskutována); daňovou ztrátu za kalendářní rok 2020 by tak bylo možné odečíst i za kalendářní roky 2018 a 2019, a to formou podání dodatečného daňového přiznání za tato období
 • daňovou ztrátu by mělo být možné odečíst od základu daně pouze do výše úhrnu dílčích základů daně podle § 7 až 10 ZDP
 • v případě využití institutu zpětného odpočtu daňové ztráty by se měla prekluzivní lhůta prodloužit o období, za které byla daňová ztráta stanovena, a za které byla daňová ztráta nebo její část uplatněna jako položka odčitatelná od základu daně (v případě uplatnění daňové ztráty roku 2020 v dodatečném daňovém přiznání za rok 2018 by tak došlo k prekluzi přiznání za kalendářní rok 2018 až 1.4. (příp. 1.7.) 2029 (či dokonce 2030)).

Zdravotní a sociální pojištění

1. pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 • přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 je OSVČ povinna předložit nejpozději do 3. srpna 2020, přičemž doplatek pojistného je splatný do 8 dnů
  po dni, ve kterém byl či měl být přehled podán
 • zálohy na pojistné do výše pojistného vypočítaného
  z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu (tj. minimální měsíční zálohy) za období
  od začátku března 2020 do konce srpna 2020 OSVČ neplatí, přičemž nemusí o prominutí plateb záloh žádat
 • OSVČ platící vyšší zálohy je povinna platit pouze rozdíl mez výší své zálohy na pojistné a výší minimální zálohy (ve výši 2 352 měsíčně) za období od března do srpna 2020 (OSVČ se nicméně může rozhodnout zaplatit zálohy až formou doplatku pojistného, a to nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl či měl být podán přehled za rok 2020)
 • zálohy na pojistné, které by OSVČ zaplatila za období od března 2020 do srpna 2020, se považují za zaplacené do výše pojistného vypočítaného
  z jedné dvanáctiny minimálního vyměřovacího základu (úspora ve výši 14 112 ) - OSVČ tedy v přehledu za rok 2020 odečte od vypočteného pojistného nejen skutečně zaplacené zálohy, ale i „prominuté“ minimální zálohy za období březen 2020 až srpen 2020 v částce 14 112
 • penále vztahující se k pojistnému, které vzniklo
  v době od začátku března 2020 do konce srpna 2020, nebude vyměřeno (penále, které je příslušenstvím pojistného původně splatného v uvedené ochranné lhůtě, začne vznikat nejdříve 22. září 2020)

2. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a důchodové pojištění

 • lhůta pro podání přehledu OSVČ za rok 2019 byla posunuta do 3. srpna 2020 (dle informace zveřejněné Českou správou sociálního zabezpečení na svých webových stránkách), přičemž do této lhůty musí být uhrazen také nedoplatek pojistného na důchodové pojištění za rok 2019, aby byly prominuty sankce
  za pozdní podání přehledu;
 • OSVČ nejsou povinny platit zálohy na pojistné
  na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020
 • v přehledu za rok 2020 si OSVČ může odečíst
  od vypočteného pojistného nejen skutečně zaplacené zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2020, nýbrž také minimální zálohy, jejichž placení bylo za období březen 2020 až srpen 2020 prominuto (tj. 15 264 u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost nebo 6 108
  u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud v těchto měsících byla samostatná výdělečná činnost alespoň po část měsíce vykonávána)
 • doba, za kterou nebudou OSVČ odváděny zálohy
  na pojistné na důchodové pojištění, se i nadále bude započítávat do důchodového pojištění jako
  vyloučená doba
 • úlevy se nevztahují na dobrovolné nemocenské pojištění, které musí být placeno standardně
 • Zavedení „ošetřovného“ pro OSVČ
 • Ošetřovné“ pro OSVČ bude vyplácet a žádosti přijímat Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • nárok na ošetřovnéOSVČ činná na hlavní činnost, která nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o dítě, které nedovršilo 13 let věku, a to po dobu uzavření školských nebo jiných dětských zařízení na základě usnesení vlády České republiky
 • výše dotace, resp. „ošetřovného“ činí 424 za den
 • žádost o „ošetřovné“ za březen 2020 je nutné podat do 30. dubna 2020

Ostatní daně

1. Daň silniční

 • prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky daně, který vznikne na zálohách na daň silniční splatných do 15.4. 2020 a 15.7.2020, pokud k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020

2. Daň z přidané hodnoty

 • prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, pokud povinnost k úhradě pokuty vznikla v období od 1.3.2020 do 31.7.2020 (tato pokuta se promíjí automaticky bez žádosti)
 • vyjma výše uvedeného prominutí pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení je v ostatních případech vždy nutné podat individuální žádost o prominutí souvisejících sankcí s prokázáním, že příčinou opomenutí byly důvody spojené se šířením koronaviru
 • v rámci tzv. Liberačního balíčku II dále došlo k plošnému prominutí DPH u bezúplatných dodání některých ochranných prostředků a dalšího zboží souvisejícího se šířením viru SARS-CoV-2 a bezúplatných dodání materiálu použitého na jejích výrobu (zboží dodáno od 12.3.2020 do skončení nouzového stavu)

3. Daň z nabytí nemovitých věci („DzNNV“)

 • prominutí pokuty za pozdně podané daňové přiznání k DzNNV se lhůtou podání v termínu od 31.3.2020
  do 31.7.2020, pokud k podání přiznání dojde do 31.8.2020
 • prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkání DzNNV vztahující se k DzNNV či zálohy na tuto daň s termínem splatnosti od 31.3.2020 do 31.7.2020, pokud k úhradě daně příp. zálohy na tuto daň dojde nejpozději 31.8.2020

Kompenzační bonus

Návrh zákona upravující nárok na kompenzační bonus pro OSVČ byl dne 7.4.2020 schválen poslaneckou sněmovnou, nyní je nutné ještě jeho schválení senátem a podepsání prezidentem.

Podmínky nároku na kompenzační bonus:

 • OSVČ vykonávající hlavní činnost
 • OSVČ vykonávající vedlejší činnost, avšak OSVČ současně nesmí být zaměstnancem (tj. nárok má např. OSVČ, která zároveň pobírá starobní či invalidní důchod, rodičovský příspěvek, student do 26 let)
 • OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020, příp. přerušila kdykoliv po 31. srpnu 2019 svou činnost (sezónní podnikání)
 • OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo v souvislosti s krizovými opatřeními vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti). Splnění těchto skutečností doloží OSVČ čestným prohlášením.

Výše kompenzačního bonusu činí 500 za každý kalendářní den bonusového období, přičemž bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020.

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

Kompenzační bonus bude spravován jako daň podle daňového řádu.

Předpokládá se, že bonusové období může být prodlouženo až do konce měsíce května 2020.

Elektronická evidence tržeb

 • zrušení povinnosti plnit povinnosti podle zákonaEET s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020;
 • zrušení evidenční povinnosti a povinnosti umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020 (uvedené ustanovení dopadá jak na poplatníky, kteří již evidovali tržby před zahájením nouzového stavu, tak odkládá poslední vlnu zavádění EET).

Situaci v oblasti daní a zákonného pojištění dále sledujeme a budeme Vás informovat o dalších změnách.

V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené problematice, nás neváhejte kontaktovat.

Zdeňka Svobodová
Martin Valentovič

Fučík & Partneři

Od roku 1995 působíme na poli daňového poradenství a auditu. Svým klientům nabízíme mnohaleté zkušenosti podnikového poradenství. Pořádáme vzdělávací semináře na témata z daňového prostředí. Účastníme se odborných konferencí a diskuzí. A dále se specializujeme na řízení lidských zdrojů a outsourcing mzdového a finančního účetnictví. Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti auditu, daní, podnikového poradenství, účetnictví, personálního poradenství včetně mzdového účetnictví a transakčního poradenství. Naším cílem je spokojenost našich klientů.

Děláme to, co nás baví, dělejte to také a starosti s účetnictvím a daněmi nechte na nás!

Více informací na:http://www.fucik.cz/

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Manuál COVID-19: daňové úlevy pro OSVČ (3)

Diskuze a názory uživatelů na téma: Manuál COVID-19: daňové úlevy pro OSVČ
09.04. 14:20  bonus 25000 a exekuce (lobbo)


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies