PRAVIDLA ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A INVESTIČNÍHO FONDU, ČÁST OSMÁ

Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  ČÁST OSMÁ

  PRAVIDLA ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A INVESTIČNÍHO FONDU

  HLAVA I

  VLASTNÍ KAPITÁL

  § 69

  Vlastní kapitál investiční společnosti

  (1) Vlastní kapitál investiční společnosti musí činit v době udělení povolení k činnosti investiční společnosti v korunách českých alespoň částka odpovídající 125 000 EUR. Po dobu existence investiční společnosti nesmí její vlastní kapitál klesnout pod tuto částku.

  (2) Obhospodařuje-li investiční společnost majetek fondů kolektivního investování, jejichž hodnota v součtu převyšuje v korunách českých částku odpovídající 250 000 000 EUR, navýší vlastní kapitál podle odstavce 1 alespoň o částku, která se rovná 0,02 % z hodnoty obhospodařovaného majetku fondů kolektivního investování převyšujícího v korunách českých částku odpovídající 250 000 000 EUR, nejvýše však na částku v korunách českých odpovídající 10 000 000 EUR. Částka, o kterou je investiční společnost povinna navýšit vlastní kapitál, může být až do výše 50 % kryta zárukou banky, zahraniční banky nebo pojišťovny, pokud mají sídlo ve státě, který vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti podle práva Evropské unie nebo pravidel, která Česká národní banka považuje za rovnocenná.

  (3) Majetkem obhospodařovaným investiční společností podle odstavce 2, bez ohledu na to, zda obhospodařování tohoto majetku svěřila jiné investiční společnosti, se rozumí


  a) majetek v podílových fondech vytvořených touto investiční společností,

  b) majetek investičních fondů, které investiční společnost obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování.

  (4) Bez ohledu na částky uvedené v odstavcích 1 a 2 musí mít investiční společnost minimální vlastní kapitál ve výši jedné čtvrtiny jejích správních nákladů a jedné čtvrtiny jejích odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vykázaných v předchozím roce v účetnictví, s přihlédnutím ke změnám v rozsahu její činnosti. Pokud investiční společnost nevykonávala svou činnost po celý předchozí rok, použijí se pro výpočet jejího minimálního vlastního kapitálu plánované náklady podle obchodního plánu.

  (5) Investiční společnost, která poskytuje službu podle § 15 odst. 3 a 4 písm. a), dodržuje pravidla kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou.

  § 70

  Vlastní kapitál fondu kolektivního investování

  (1) Vlastní kapitál investičního fondu, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, musí činit v době udělení povolení k jeho činnosti v korunách českých částka odpovídající alespoň 300 000 eur. Při udělování povolení Česká národní banka posuzuje splnění tohoto předpokladu u nově založené akciové společnosti obdobně jako u společnosti, která již vznikla.

  (2) Vlastní kapitál fondu kolektivního investování musí do jednoho roku ode dne udělení povolení k činnosti investičního fondu nebo povolení k vytvoření podílového fondu dosáhnout alespoň 50 000 000 Kč.

  (3) Nedosáhne-li vlastní kapitál fondu kolektivního investování do jednoho roku ode dne udělení povolení k činnosti investičního fondu nebo povolení k vytvoření podílového fondu alespoň 50 000 000 Kč, oznámí fond kolektivního investování tuto skutečnost bez zbytečného odkladu České národní bance.

  HLAVA II

  NABÝVÁNÍ, ZVYŠOVÁNÍ A POZBÝVÁNÍ KVALIFIKOVANÉ ÚČASTI NA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NEBO INVESTIČNÍM FONDU A JEJICH OVLÁDNUTÍ

  § 71

  Stanovení a výpočet kvalifikované účasti

  (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě musejí mít souhlas České národní banky

  a) k nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu,

  b) ke zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu tak, že dosáhne nebo překročí 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo

  c) k tomu, aby se staly osobami ovládajícími investiční společnost nebo investiční fond,

  a to i v případě, že tyto osoby hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí na investiční společnosti nebo investičním fondu nevykonávají nebo významný vliv na jejich řízení neuplatňují; nevykonáváním hlasovacích práv nedochází ke změně podílu na hlasovacích právech těchto ani jiných osob, neuplatňováním vlivu nedochází ke změně na možnosti těchto ani jiných osob jej na řízení uplatnit.

  (2) Pro účely výpočtu účasti podle odstavce 1 se považují za hlasovací práva plynoucí z účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu hlasovací práva uvedená v § 122 odst. 2 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu; § 122 odst. 7 až 14 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu platí obdobně.

  (3) Česká národní banka po přijetí žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 postupuje obdobně podle § 62, § 64 odst. 6 nebo § 64a odst. 4, pokud o udělení souhlasu žádá osoba, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie působit jako investiční společnost, investiční fond, poskytovatel investičních služeb, banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna nebo zajišťovna, nebo je ovládající osobou takovéto osoby.

  § 71a

  Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím a jejich oznámení

  (1) Souhlas podle § 71 odst. 1 musejí osoba nebo osoby jednající ve shodě získat před nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo jejich ovládnutím.

  (2) Osoba, která bez předchozího souhlasu České národní banky nabude nebo zvýší kvalifikovanou účast na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo je ovládne, je povinna informovat neprodleně o této skutečnosti Českou národní banku a bez zbytečného odkladu ji požádat o souhlas podle § 71 odst. 1.

  (3) Nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo jejich ovládnutí bez předchozího souhlasu České národní banky nemá za následek neplatnost právního úkonu, na základě kterého k těmto změnám v účastech na investiční společnosti nebo investičním fondu došlo, avšak hlasovací práva spojená s takto nabytou účastí nesmějí být vykonávána nebo získaný vliv na jejich řízení nesmí být uplatňován, a to do doby udělení tohoto souhlasu.

  § 71b

  Posuzování kvalifikované účasti

  (1) Česká národní banka nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti o souhlas podle § 71 odst. 1 písemně žadateli potvrdí její přijetí a uvědomí jej o dni, na který připadá konec běhu lhůty pro posouzení žádosti stanovené v odstavci 2. Žádost obsahuje údaje o osobě nebo osobách hodlajících nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo investiční společnost či investiční fond ovládnout, údaje o investiční společnosti nebo investičním fondu, na kterém má být tato účast nabyta nebo zvýšena nebo který má být ovládnut, údaj o celkové výši podílu, který žadatel na této investiční společnosti nebo na tomto investičním fondu nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti dosáhne nebo ovládnutím získá, a údaje o osobě, která podíl na žadatele převádí. K žádosti žadatel přiloží doklady nezbytné pro posouzení žádosti z hlediska splnění podmínek uvedených v odstavci 6.

  (2) Česká národní banka vydá rozhodnutí o žádosti nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne odeslání písemného potvrzení o přijetí žádosti podle odstavce 1. Pokud Česká národní banka v této lhůtě rozhodnutí nevydá, platí, že souhlas byl udělen. To neplatí v případě žádosti o souhlas podané podle § 71a odst. 2.

  (3) Je-li podaná žádost i přesto neúplná nebo trpí- -li jinými vadami, Česká národní banka bez zbytečného odkladu, nejpozději však 50. den běhu lhůty stanovené v odstavci 2, písemně vyzve žadatele k odstranění nedostatků žádosti, popřípadě k předložení dalších informací nezbytných pro posouzení žádosti, přičemž přijetí vyžádaných informací Česká národní banka žadateli písemně potvrdí ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Dnem odeslání této výzvy se běh lhůty stanovené v odstavci 2 přerušuje, a to nejdéle na dobu 20 pracovních dnů. Běh lhůty stanovené v odstavci 2 se přerušuje až na dobu 30 pracovních dnů, pokud žadatel

  a) má bydliště, sídlo nebo místo podnikání ve státě, který není členským státem Evropské unie, nebo

  b) nepodléhá dohledu orgánu členského státu Evropské unie vykonávajícího dohled nad bankami, pojišťovnami, zajišťovnami, poskytovateli investičních služeb, investičními společnostmi nebo zahraničními standardními fondy.

  (4) Žádost o udělení souhlasu podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 6. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (5) Česká národní banka při posuzování žádosti zkoumá pouze splnění podmínek uvedených v odstavci 6 a nepřihlíží přitom k ekonomickým potřebám trhu.

  (6) Česká národní banka žádosti vyhoví, pokud z hlediska možného vlivu na výkon činnosti investiční společnosti nebo investičního fondu jsou splněny tyto podmínky:

  a) osoby, které žádají o udělení souhlasu, jsou důvěryhodné,

  b) osoby, které jsou navrhovány za vedoucí osoby investiční společnosti nebo investičního fondu, splňují bez zjevných pochybností podmínky stanovené tímto zákonem (§ 72 odst. 2),

  c) dostatečný objem, průhlednost původu a nezávadnost finančních zdrojů žadatele, ve vztahu k vykonávaným nebo plánovaným činnostem u investiční společnosti nebo investičním fondu,

  d) investiční společnost nebo investiční fond budou i nadále schopny plnit pravidla obezřetného obhospodařování majetku fondu kolektivního investování (§ 74a),

  e) struktura konsolidačního celku, do kterého má být investiční společnost nebo investiční fond zahrnut,

  1. nebrání účinnému dohledu nad investiční společností nebo investičním fondem,

  2. nebrání účinné výměně informací mezi Českou národní bankou a orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie, který vykonává dohled nad finančním trhem, nebo

  3. neznesnadňuje výkon působnosti jednotlivých orgánů dohledu nad tímto konsolidačním celkem a nad osobami zahrnutými do tohoto konsolidačního celku,

  f) v souvislosti s navrhovaným nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti investiční společnosti nebo investičním fondu nebo jejich ovládnutím nevznikají důvodné obavy, že by mohlo dojít k porušení zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo že už k takovému porušení došlo, a

  g) jedná se o případ zvláštního zřetele hodný, pokud jde o žádost podle § 71a odst. 2.

  (7) V rozhodnutí o žádosti Česká národní banka

  a) může určit lhůtu pro nabytí účasti na investiční společnosti nebo investičním fondu podle § 71 odst. 1,

  b) uvede závěry vyplývající ze stanovisek, která obdržela postupem podle § 62 před vydáním rozhodnutí.

  (8) Česká národní banka se může domáhat, aby soud vyslovil neplatnost usnesení valné hromady investiční společnosti nebo investičního fondu, na kterých byla nabyta nebo zvýšena kvalifikovaná účast nebo které byly ovládnuty osobou nebo osobami jednajícími ve shodě bez předchozího souhlasu České národní banky. Neuplatní-li Česká národní banka toto právo u soudu ve lhůtě do 3 měsíců ode dne konání valné hromady nebo, nebyla-li valná hromada řádně svolána, ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že měla být svolána, nejdéle však ve lhůtě do 1 roku ode dne konání valné hromady nebo ode dne, kdy se Česká národní banka mohla dozvědět, že valná hromada měla být svolána, toto právo zaniká. Ustanovení obchodního zákoníku o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti se použijí obdobně.

  § 71c

  Pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti

  (1) Osoba nebo osoby jednající ve shodě bez zbytečného odkladu oznámí České národní bance, že

  a) snižují svoji kvalifikovanou účast na investiční společnosti nebo investičním fondu tak, že klesne pod 50 %, 30 % nebo 20 %, nebo ji zcela pozbývají, nebo

  b) snižují svoji kvalifikovanou účast na investiční společnosti nebo investičním fondu tak, že je přestávají ovládat.

  (2) Oznámení podle odstavce 1 obsahuje údaje o osobě nebo osobách snižujících nebo pozbývajících svoji kvalifikovanou účast na investiční společnosti nebo investičním fondu nebo o osobě nebo osobách přestávajících je ovládat, údaje o investiční společnosti, na které je tato účast snížena nebo pozbyta nebo která přestane být ovládána, nebo údaje o investičním fondu, na kterém je tato účast snížena nebo pozbyta nebo který přestane být ovládán, údaj o celkové výši podílu na této investiční společnosti nebo tomto investičním fondu po jejím snížení nebo údaj o rozsahu vlivu na řízení na této investiční společnosti nebo tomto investičním fondu po jeho snížení a údaje o osobě nebo osobách, které podíl na investiční společnosti nebo investičním fondu nabývají nebo zvyšují, nebo osobách, které získávají vliv na řízení investiční společnosti nebo investičního fondu.

  § 71d

  Ustanovení § 71 až 71c se nepoužijí, jde-li o účast na investičním fondu, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování.

  HLAVA III

  SCHVALOVÁNÍ VEDOUCÍ OSOBY INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NEBO INVESTIČNÍHO FONDU

  § 72

  nadpis vypuštěn

  (1) Vedoucí osoba investiční společnosti nebo investičního fondu musí mít k výkonu své funkce předchozí souhlas České národní banky.

  (2) Česká národní banka udělí souhlas podle odstavce 1 osobě, která

  a) má tyto předpoklady k výkonu své funkce:

  1. dosáhla věku 18 let,

  2. je plně způsobilá k právním úkonům,

  3. nenastala u ní skutečnost, která je překážkou provozování živnosti podle živnostenského zákona,

  4. je důvěryhodná,

  5. je odborně způsobilá,

  b) je osobou vhodnou z hlediska řádného a obezřetného výkonu činností investiční společnosti nebo investičního fondu, ve kterých má vykonávat funkci vedoucí osoby; především řádnému výkonu funkce nebrání její profesní, podnikatelská nebo jiná obdobná činnost, zejména činnost u osoby s obdobným předmětem podnikání,

  c) má dostatečné zkušenosti s kolektivním investováním, investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika investičního fondu nebo podílového fondu investiční společnosti, nebo s výkonem příslušné funkce ve vztahu k činnostem uvedeným v § 15 odst. 3 a 4.

  (3) V investiční společnosti nebo investičním fondu musí působit alespoň 1 vedoucí osoba, která splňuje požadavek na dostatečné zkušenosti s kolektivním investováním podle odstavce 2, a alespoň 2 vedoucí osoby, které splňují požadavek na dostatečné zkušenosti s investováním do majetku, na který je zaměřena investiční politika investičního fondu nebo podílového fondu investiční společnosti podle odstavce 2.

  (4) Při posuzování skutečností uvedených v odstavci 2 písm. b) a c) vezme Česká národní banka v úvahu zejména rozsah pravomocí spojených s výkonem funkce, organizační uspořádání investiční společnosti nebo investičního fondu a celkové personální vybavení investiční společnosti nebo investičního fondu.

  (5) Vedoucí osoba investičního fondu, který má uzavřenu smlouvu o obhospodařování, nemusí mít k výkonu své funkce souhlas podle odstavce 1, pokud s výkonem její funkce vyslovila písemný předchozí souhlas obhospodařující investiční společnost. Podmínkou takového souhlasu je, že posuzovaná osoba má znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení takového investičního fondu. V případě závažné změny ve skutečnostech, na jejichž základě byl souhlas udělen, investiční společnost souhlas písemně odvolá. Udělení i odvolání souhlasu zasílá investiční společnost na vědomí České národní bance.

  (6) Žádost o souhlas podle odstavce 1 lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek stanovených v odstavci 2. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh, včetně příloh prokazujících důvěryhodnost a odbornou způsobilost podle odstavce 2 písm. a) bodů 4 a 5, stanoví prováděcí právní předpis.

  § 73

  nadpis vypuštěn

  (1) Osoba, která získala předchozí souhlas k výkonu své funkce, je povinna bez zbytečného odkladu oznámit České národní bance každou změnu podmínek uvedených v § 72 odst. 2 nebo skončení výkonu své funkce.

  (2) Nezačne-li osoba uvedená v odstavci 1 vykonávat svou funkci do 6 měsíců ode dne, kdy jí byl předchozí souhlas udělen, nebo nevykonává-li z jakýchkoliv důvodů svou funkci po dobu delší než 6 měsíců, předchozí souhlas zaniká.

  HLAVA IV

  PRAVIDLA ČINNOSTI a HOSPODAŘENÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NEBO INVESTIČNÍHO FONDU

  § 74

  Odborná péče

  Investiční společnost a investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, vykonává činnosti podle tohoto zákona s odbornou péčí.

  § 74a

  Obezřetný výkon činnosti investiční společnosti a investičního fondu

  (1) K zajištění obezřetného výkonu činnosti investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, zavede a udržuje

  a) řídicí a kontrolní systém,

  b) postupy pro zjišťování a řízení střetů zájmů mezi

  1. investiční společností a obhospodařovanými fondy kolektivního investování,

  2. fondy kolektivního investování a investory, fondy kolektivního investování obhospodařovanými investiční společností navzájem a mezi investory těchto fondů navzájem,

  3. investiční společností nebo obhospodařovanými fondy a jinými zákazníky investiční společnosti nebo takovými zákazníky navzájem,

  4. investiční společností nebo investičním fondem a osobami se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu podle odstavce 5 a

  5. osobou, která ovládá investiční společnost nebo investiční fond, je ovládána investiční společností nebo investičním fondem nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako investiční společnost nebo investiční fond a vedoucími osobami investiční společnosti nebo investičního fondu, investory fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností nebo investory investičního fondu, popřípadě jinými zákazníky investiční společnosti.

  (2) Řídicí a kontrolní systém zahrnuje

  a) organizační předpoklady a předpoklady řádné správy a řízení investiční společnosti nebo investičního fondu, a to vždy

  1. zásady a postupy řízení,

  2. organizační uspořádání s řádným, průhledným, jasným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovací pravomoci, v jehož rámci se současně vymezí funkce, jejichž výkon je neslučitelný, a

  3. řádné administrativní a účetní postupy,

  b) systém řízení rizik, který vždy zahrnuje

  1. pravidla přístupu investiční společnosti nebo investičního fondu k rizikům, kterým jsou nebo mohou být vystaveny investiční společnost, jí obhospodařované fondy kolektivního investování nebo investiční fond, včetně rizik vyplývajících z vnějšího prostředí a rizika likvidity,

  2. postupy rozpoznávání, vyhodnocování, měření, sledování a ohlašování rizik,

  3. postupy sledování, vyhodnocování a aktualizace pravidel podle bodu 1 a postupů podle bodu 2,

  4. postupy přijímání opatření vedoucích k omezení rizik,

  c) pravidla vnitřní kontroly, jejichž součástí jsou vždy

  1. vnitřní audit,

  2. průběžná kontrola dodržování povinností investiční společnosti nebo investičního fondu plynoucích z tohoto zákona, z jiných právních předpisů a z vnitřních předpisů investiční společnosti nebo investičního fondu, včetně statutu a ze smluvních vztahů s obhospodařovanými fondy a depozitáři,

  3. kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací a při zohlednění jejich charakteru a

  4. pravidla kontroly činnosti investičních zprostředkovatelů, pomocí kterých investiční společnost nebo investiční fond poskytuje své služby.

  (3) Řídicí a kontrolní systém musí být ucelený a přiměřený povaze, rozsahu a složitosti vykonávaných činností investiční společnosti nebo investičního fondu v jeho celku i jednotlivých součástech.

  (4) Součástí organizačních předpokladů podle odstavce 2 písm. a) jsou vždy

  a) postupy k ochraně vnitřních informací,

  b) postupy k předcházení manipulace s trhem,

  c) postupy pro uzavírání obchodů s investičním nástrojem osobou se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu (odstavec 5), jestliže tato osoba jedná nad rámec svých pracovních povinností nebo jestliže se obchod uzavírá na účet

  1. této osoby,

  2. osoby blízké této osobě podle občanského zákoníku,

  3. osoby, se kterou je tato osoba úzce propojena, nebo

  4. jiné osoby, jestliže osoba se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu má přímý nebo nepřímý hmotný zájem na výsledku obchodu, který není poplatkem ani odměnou za provedení obchodu,

  d) pravidla pro sdružování obchodů,

  e) pravidla o účtování o obhospodařovaném majetku fondu kolektivního investování a pro vedení evidence cenných papírů,

  f) pravidla pro vyřizování stížností a reklamací investorů,

  g) zásady pro výkon hlasovacích práv spojených s obhospodařovanými akciemi nebo obdobnými cennými papíry představujícími podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě a

  h) systém vnitřní komunikace.

  (5) Osobou se zvláštním vztahem k investiční společnosti nebo investičnímu fondu se rozumí

  a) jejich vedoucí osoba,

  b) jejich zaměstnanec, který se podílí na obhospodařování majetku fondu kolektivního investování,

  c) fyzická osoba jiná než uvedená v písmenech a) a b), která se podílí na obhospodařování majetku fondu kolektivního investování podle příkazů investiční společnosti nebo investičního fondu, nebo

  d) fyzická osoba, která se přímo podílí na činnostech, jejichž výkonem investiční společnost nebo investiční fond pověřily jinou osobu v souvislostech s obhospodařováním majetku fondu kolektivního investování.

  (6) Investiční společnost a investiční fond jsou povinny průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit přiměřenost a účinnost řídicího a kontrolního systému.

  (7) Investiční společnost nebo investiční fond zavedou v rámci svého řídicího a kontrolního systému opatření a postupy zajišťující řádný a plynulý výkon činnosti.

  (8) Způsob dodržování jednotlivých pravidel obezřetného výkonu činnosti podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní předpis.

  § 74b

  Personální vybavení

  (1) Investiční společnost a investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, musejí mít personální vybavení přiměřené povaze, složitosti a rozsahu jimi prováděných činností.

  (2) U svých zaměstnanců, investičních zprostředkovatelů, jejich zaměstnanců, vedoucích osob a jiných osob, pomocí kterých provádí své činnosti, investiční společnost nebo investiční fond zabezpečí, aby se jednalo o osoby důvěryhodné, které mají znalosti a zkušenosti nezbytné pro plnění jim přidělených činností. Důvěryhodnost, znalosti a zkušenosti jsou tyto osoby povinny investiční společnosti nebo investičnímu fondu prokázat příslušnými doklady.

  (3) Investiční společnost nebo investiční fond zabezpečí, aby osoby uvedené v odstavci 2 měly znalosti o postupech a předpisech nezbytných pro plnění jejich povinností souvisejících s činností investiční společnosti nebo investičního fondu.

  (4) Investiční společnost nebo investiční fond zabezpečí, aby rozsah a povaha činností prováděných osobami uvedenými v odstavci 2 nebránily řádnému výkonu jednotlivých činností těchto osob.

  § 75

  Pravidla jednání při výkonu činnosti investiční společnosti a investičního fondu a při poskytování jiných služeb

  (1) Investiční společnost a investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, jednají kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, zejména plní tyto povinnosti:

  a) řádně vydávají a odkupují cenné papíry a o výsledku informují investory,

  b) provádějí platby bezhotovostně, pokud to nevylučuje povaha věci,

  c) nemanipulují s trhem,

  d) nezneužívají vnitřní informace a zamezují přístup k vnitřním informacím,

  e) nešíří nesprávné nebo zavádějící informace,

  f) nenarušují celistvost trhu,

  g) nenabízejí výhody, jejichž spolehlivost nelze zaručit,

  h) provádějí obchody za nejlepších podmínek,

  i) zpracovávají obchody spravedlivě a bez zbytečných průtahů,

  j) dokumentují způsob provedení obchodu, kontrolují objektivnost evidovaných údajů a předcházejí riziku finančních ztrát,

  k) provádějí analýzy ekonomické výhodnosti obchodů z veřejně přístupných informací,

  l) neprovádějí nadbytečné obchody za účelem dosažení vlastního zisku bez ohledu na nejlepší zájmy vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování a

  m) porovnávají kurzy nebo ceny jednotlivých nákupů a prodejů vzájemně mezi sebou a s vývojem kurzů a cen uveřejněných na regulovaných trzích.

  (2) Investiční společnost a investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, nesmí při výkonu svých činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti stanovené v odstavci 1.

  (3) Prováděcí právní předpis stanoví způsob plnění pravidel jednání investiční společnosti a investičního fondu podle odstavce 1 a požadavky na kvalitativní charakter přípustných poplatků, odměn nebo nepeněžitých výhod podle odstavce 2.

  (4) Povinnost jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě má investiční společnost a investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování, i vůči potenciálnímu investorovi.

  § 76

  (1) Na investiční společnost se při činnostech podle § 15 odst. 3 a 4 vztahují ustanovení zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu upravující deník obchodníka s cennými papíry, odbornost osob, pomocí kterých obchodník s cennými papíry vykonává své činnosti, jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky a informační povinnosti obchodníka s cennými papíry s výjimkou hlášení obchodů. Investiční společnost, vykonávající činnost podle § 15 odst. 3 nebo 4 zavede ve vztahu k této činnosti pravidla obezřetného poskytování investičních služeb včetně pravidel pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry jinou pověřenou osobou a pravidel pro ochranu majetku zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

  (2) Investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka, nesmí bez výslovného souhlasu zákazníka investovat jeho majetek do akcií nebo podílových listů vydávaných fondem kolektivního investování, který sama obhospodařuje.

  (3) Investiční společnost, která obhospodařuje majetek zákazníka a popřípadě též vykonává činnost podle § 15 odst. 4 písm. a), je povinna platit příspěvek do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry a její zákazníci mají nárok na výplatu náhrady, a to za obdobných podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání na kapitálovém trhu. Pro vydávání majetku zákazníka v případě úpadku takové investiční společnosti platí zákon upravující podnikání na kapitálovém trhu obdobně.

  (4) Investiční společnost, která má ve svém povolení uvedenu činnost podle § 15 odst. 3 nebo odst. 4 písm. b), je oprávněna, pokud jde o tuto činnost, používat vázaného zástupce. Ustanovení zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu týkající se vázaného zástupce se použijí obdobně5).


  5) § 32a až 32d zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

  § 77

  (1) Investiční společnost nesmí ovládat jinou obchodní společnost, ledaže se jedná o účast drženou na účet podílového fondu, který tato investiční společnost obhospodařuje, nebo účast na investičním fondu drženou nejdéle do jednoho roku ode dne udělení povolení k činnosti investičního fondu.

  (2) Investiční společnost nesmí být neomezeně ručícím společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti nebo obdobné společnosti podle zahraničního práva.

  § 78

  Pravidla pro obhospodařování majetku fondu kolektivního investování

  (1) Investiční společnost může k efektivnějšímu obhospodařování majetku fondu kolektivního investování svěřit na základě smlouvy jeho obhospodařování osobě, která má zkušenosti s kolektivním investováním nebo investováním do majetku uvedeného ve statutu fondu a je investiční společností nebo zahraniční investiční společností, obchodníkem s cennými papíry nebo zahraniční osobou, která má obdobné povolení k obhospodařování majetku zákazníků a podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo (dále jen "osoba obhospodařující majetek fondu kolektivního investování"), jestliže

  a) o tom byla předem informována Česká národní banka,

  b) o tom byl předem informován depozitář a souhlasí s tím,

  c) to nebrání účinnému výkonu dohledu nad investiční společností,

  d) je to uvedeno ve statutu fondu kolektivního investování,

  e) to nebrání tomu, aby majetek fondu kolektivního investování byl obhospodařován v nejlepším zájmu investorů,

  f) se osoba obhospodařující majetek fondu kolektivního investování zaváže dodržovat statut fondu kolektivního investování,

  g) je zajištěna spolupráce mezi Českou národní bankou a orgánem, který vykonává dohled nad osobou obhospodařující majetek fondu kolektivního investování, pokud má tato osoba sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie,

  h) svěřením obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nehrozí střet zájmů investiční společnosti nebo vlastníků cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování a osobou obhospodařující majetek fondu kolektivního investování,

  i) investiční společnost a depozitář fondu kolektivního investování mohou průběžně kontrolovat činnost osoby obhospodařující majetek fondu kolektivního investování,

  j) investiční společnost může svými pokyny ovlivňovat činnost osoby obhospodařující majetek fondu kolektivního investování,

  k) investiční společnost může s okamžitou účinností zrušit příkaz osoby obhospodařující majetek fondu kolektivního investování nebo může s okamžitou účinností vypovědět smlouvu o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, je-li to v zájmu akcionářů nebo podílníků fondu kolektivního investování.

  (2) Osobou obhospodařující majetek fondu kolektivního investování nesmí být depozitář tohoto fondu kolektivního investování. Banka nebo pobočka zahraniční banky, která pro fond kolektivního investování vykonává funkci depozitáře, může provádět oceňování majetku fondu kolektivního investování nebo výpočet aktuální hodnoty podílového listu, pokud má banka nebo pobočka zahraniční banky vytvořeny organizační předpoklady zajišťující řádnou, samostatnou a nezávislou kontrolu těchto činností v rámci výkonu činnosti depozitáře.

  (3) Investiční společnost může svěřit též některou z činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, nebo správu věci patřící do majetku fondu kolektivního investování jiné osobě, která je oprávněna takovou činnost podnikatelsky vykonávat, jestliže jsou splněny podmínky přiměřeně podle odstavce 1.

  (4) Při svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování jiné osobě nebo svěření výkonu některé z činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, jiné osobě si musí investiční společnost ponechat alespoň obhospodařování části majetku fondu kolektivního investování nebo některou činnost související s kolektivním investováním.

  (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se vztahují přiměřeně na investiční fond, který nemá uzavřenou smlouvu o obhospodařování. Pro stanovení úplaty za činnost podle odstavců 1 a 3 se použije přiměřeně § 18 odst. 1.

  (6) Svěřením obhospodařování části majetku fondu kolektivního investování jiné osobě nebo svěřením některé z činností, které jsou obvykle součástí obhospodařování majetku fondu kolektivního investování, jiné osobě zůstává nedotčena odpovědnost investiční společnosti nebo investičního fondu za škodu vzniklou při obhospodařování majetku fondu kolektivního investování a odpovědnost depozitáře fondu kolektivního investování za škodu vzniklou porušením jeho povinností při výkonu činnosti depozitáře.

  Propagační sdělení fondu kolektivního investování

  § 79

  (1) Propagační sdělení fondu kolektivního investování nesmějí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace a z jejich obsahu a formy musí být zřejmé, že jde o propagační sdělení.

  (2) Každé propagační sdělení týkající se veřejného nabízení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování musí obsahovat informaci o tom, že byl nebo bude uveřejněn statut nebo sdělení klíčových informací, a kde a v jakém jazyce je nebo bude možné je získat. Propagační sdělení šířené společně s jiným sdělením musí být zřetelně rozlišitelné a vhodným způsobem odděleno od jiného sdělení.

  (3) Každé propagační sdělení i jiné oznámení v písemné či ústní formě, týkající se veřejného nabízení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, musí být v souladu s informacemi obsaženými ve statutu nebo sdělení klíčových informací.

  (4) Všichni investoři musejí mít neupřednostňující přístup k informacím o nabízených investicích. Informace musejí být pravdivé, nezkreslené a musejí umožňovat posouzení kvality cenného papíru vydávaného fondem kolektivního investování.

  (5) Každé důležité tvrzení a varování, které může ovlivnit rozhodování investora, musí být v propagačním sdělení týkajícím se cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování dostatečně zdůrazněno a nesmí být zakryto skutečností, která od něj odvrací pozornost.

  § 80

  (1) Každé propagační sdělení týkající se veřejného nabízení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování musí obsahovat upozornění, že

  a) každá investice obsahuje riziko a současně musí být uvedena buď konkrétní informace o riziku nebo informace o tom, kde je možno tuto informaci získat,

  b) návratnost investice není zaručena.

  (2) Pokud se propagační sdělení, týkající se veřejného nabízení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování zmiňuje o výnosnosti investic, musí dále obsahovat

  a) úplné informace o předpokládaných nebo možných výnosech nebo vlastnostech investic; nesmějí být uváděny údaje pouze za vybrané časové období nebo vybraná časová období, ve kterých bylo dosaženo mimořádné výnosnosti,

  b) takové informace o předpokládaných nebo možných výnosech nebo vlastnostech investice, aby tyto výnosy nebo vlastnosti nemohly být považovány za zajištěné; pokud jsou investice nebo výnosy zajištěny, musí být vysvětlen způsob a rozsah zajištění vůči investorovi,

  c) upozornění, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

  (3) Pokud jsou v propagačním sdělení, týkajícím se veřejného nabízení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování, uvedeny daňové úlevy, musí obsahovat všechny důležité informace o těchto úlevách, zejména za jakých podmínek a na které investory se vztahují.

  (4) Podřízený standardní fond uvádí ve svých propagačních sděleních informaci o tom, že investuje nejméně 85 % svého majetku do cenných papírů vydávaných řídícím standardním fondem nebo řídícím zahraničním standardním fondem, a název tohoto fondu.

  (5) Při veřejném nabízení cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování musejí být dodržována ustanovení občanského zákoníku o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku.

  § 81

  Propagační sdělení fondu kolektivního investování musejí obsahovat výrazné upozornění

  a) na druhy majetku podle § 26 odst. 1 písm. c) až g), do kterých fond může investovat, nebo na možné kopírování indexu akcií nebo dluhopisů podle § 28 odst. 9,

  b) na možné větší výkyvy aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování, připadají-li v úvahu s ohledem na složení majetku fondu kolektivního investování nebo techniku jeho obhospodařování.

  § 81a

  Osoby veřejně nabízející cenné papíry vydávané fondem kolektivního investování na území České republiky jsou povinny dodržovat ustanovení § 79 až 81; stejné povinnosti mají též osoby, které byly touto činností pověřeny.

  § 82

  Oceňování majetku a závazků fondu kolektivního investování

  (1) Investiční nástroje v majetku fondu kolektivního investování musejí být oceňovány pravidelně ve lhůtě uvedené ve statutu. Tato lhůta nesmí být delší než 2 týdny, pokud se nejedná o speciální fond kvalifikovaných investorů nebo speciální fond nemovitostí. Speciální fond kvalifikovaných investorů, který má formu otevřeného podílového fondu, a speciální fond nemovitostí, pokud mají stanovené termíny pro podání žádosti o odkoupení podílových listů, musejí stanovit lhůtu tak, aby ocenění bylo provedeno ke dni, který nepředchází příslušnému termínu pro podání žádosti o odkoupení podílových listů o více než 3 dny.

  (2) Nemovitosti, movité věci, práva a další hodnoty v majetku fondu kolektivního investování a závazky musejí být oceňovány pravidelně ve lhůtách uvedených ve statutu, nejméně jedenkrát ročně. Speciální fond nemovitostí, který má stanovené termíny pro podání žádosti o odkoupení podílových listů (§ 12 odst. 2), musí stanovit lhůtu tak, aby ocenění bylo provedeno ke dni, který nepředchází příslušnému termínu pro podání žádosti o odkup podílových listů o více než 2 týdny.

  (3) Fond kolektivního investování oceňuje v průběhu účetního období majetek a závazky ke dni stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu bez sestavení účetní závěrky.

  (4) Majetek a závazky z investiční činnosti fondu kolektivního investování se oceňují reálnou hodnotou. Způsob stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování stanoví prováděcí právní předpis.
  Zpět na obsah zákona

  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Katastrální úřady

  Ochranné známky

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Finanční katalog

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.