POVOLENÍ K ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, POVOLENÍ K ČINNOSTI INVESTIČNÍHO FONDU A POVOLENÍ K VYTVOŘENÍ PODÍLOVÉHO FONDU, ČÁST SEDMÁ

Zákon o kolektivním investování č. 189/2004 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2013 (aktuální znění)  ČÁST SEDMÁ

  POVOLENÍ K ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, POVOLENÍ K ČINNOSTI INVESTIČNÍHO FONDU A POVOLENÍ K VYTVOŘENÍ PODÍLOVÉHO FONDU

  HLAVA I

  POVOLENÍ K ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI

  § 60

  Udělení povolení

  (1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti investiční společnosti pouze akciové společnosti,

  a) která vydává pouze akcie na jméno,

  b) jejíž sídlo a skutečné sídlo je na území České republiky,


  c) jestliže původ jejího základního kapitálu je průhledný a nezávadný,

  d) která je důvěryhodná,

  e) která předloží plán obchodní činnosti a návrh organizační struktury investiční společnosti,

  f) která má věcné, personální a organizační předpoklady pro kolektivní investování, zejména

  1. splacen základní kapitál,

  2. její vedoucí osoby splňují podmínky schvalování podle § 72,

  g) jejíž základní kapitál umožňuje řádný výkon činností uvedených v žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti,

  h) na které mají kvalifikovanou účast osoby splňující kritéria stanovená tímto zákonem pro posuzování kvalifikované účasti (§ 71b odst. 6),

  i) jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání výkonu dohledu nad investiční společností; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmí právní řád tohoto státu a způsob jeho uplatňování, včetně vymahatelnosti práva, bránit výkonu dohledu nad investiční společností.

  (2) Česká národní banka povolí investiční společnosti poskytovat službu spočívající v úschově a správě cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování nebo službu spočívající v investičním poradenství týkající se investičního nástroje, pokud má investiční společnost v povolení k činnosti investiční společnosti uvedenou službu spočívající v obhospodařování majetku zákazníka.

  (3) Součástí výroku rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investiční společnosti je schválení vedoucích osob investiční společnosti a výčet činností, které může investiční společnost vykonávat. Změna vedoucí osoby investiční společnosti nebo změna činností, které může investiční společnost vykonávat, podléhá předchozímu schválení Českou národní bankou.

  (4) Česká národní banka udělí investiční společnosti povolení k obhospodařování majetku zákazníka, pokud investiční společnost prokáže splnění stejných předpokladů jako obchodník s cennými papíry při poskytování investiční služby obhospodařování majetku zákazníka, a to přiměřeně k rozsahu poskytované služby.

  (5) Povolení k činnosti investiční společnosti se vydává na dobu neurčitou.

  (6) Předmětem podnikání investiční společnosti mohou být pouze činnosti uvedené v povolení k činnosti investiční společnosti nebo registrované Českou národní bankou podle odstavců 7 až 10.

  (7) Další podnikatelskou činnost může investiční společnost vykonávat jen po jejím zaregistrování Českou národní bankou. Další podnikatelská činnost investiční společnosti může spočívat pouze v činnosti přímo související se správou vlastního majetku.

  (8) Česká národní banka další podnikatelskou činnost žadatele zaregistruje a vydá žadateli osvědčení o registraci. V případě, že pro registraci další podnikatelské činnosti nejsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, které Česká národní banka posoudí zejména s přihlédnutím k tomu, zda registrace této další činnosti přispěje ke zlepšení kvality činnosti investiční společnosti, zamítnutí registrace by způsobilo investiční společnosti značnou újmu, nebo k tomu, jaký je rozsah, složitost a povaha této další činnosti, Česká národní banka registraci zamítne.

  (9) V rozhodnutí o registraci další podnikatelské činnosti může Česká národní banka omezit rozsah registrované činnosti, popřípadě stanovit podmínky, které musí investiční společnost splnit před zahájením každé z registrovaných činností, popřípadě, které musí dodržovat při jejím výkonu.

  (10) Česká národní banka zruší registraci, jestliže investiční společnost písemně o její zrušení Českou národní banku požádá.

  § 61

  (1) Žádost o povolení k činnosti investiční společnosti lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady prokazující skutečnosti uvedené v § 60 odst. 1. Žádost o registraci další podnikatelské činnosti lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady prokazující skutečnosti uvedené v § 60 odst. 7 a 8. Vzory tiskopisů a obsah jejich příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (2) O žádosti o povolení k činnosti investiční společnosti rozhodne Česká národní banka do 6 měsíců ode dne jejího podání.

  § 62

  (1) Před udělením povolení k činnosti investiční společnosti požádá Česká národní banka o stanovisko příslušný orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, je-li investiční společnost

  a) ovládaná

  1. zahraniční investiční společností nebo zahraničním fondem kolektivního investování, který je právnickou osobou, pokud má povolení vydané tímto orgánem dohledu,

  2. zahraniční osobou, která má povolení k poskytování investičních služeb vydané tímto orgánem dohledu,

  3. zahraniční bankou, která má povolení vydané tímto orgánem dohledu, nebo

  4. pojišťovnou nebo zajišťovnou, která má povolení vydané tímto orgánem dohledu, nebo

  b) ovládaná stejnou osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmeni a).

  (2) O udělení povolení k činnosti investiční společnosti informuje Česká národní banka Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

  § 63

  Odnětí povolení

  (1) Česká národní banka odejme investiční společnosti povolení k činnosti investiční společnosti na její žádost, jestliže investiční společnost neobhospodařuje žádný fond kolektivního investování a má vypořádané závazky vůči zákazníkům.

  (2) Žádost o odnětí povolení k činnosti investiční společnosti lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 1. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  HLAVA II

  POVOLENÍ K ČINNOSTI INVESTIČNÍHO FONDU

  Udělení povolení

  § 64

  nadpis vypuštěn

  (1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního fondu, jehož majetek nebude obhospodařován na základě smlouvy o obhospodařování, na žádost zakladatele nebo zakladatelů akciové společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, pokud

  a) doloží, že akciová společnost byla založena,

  b) sídlo a skutečné sídlo akciové společnosti má být na území České republiky,

  c) je splacen základní kapitál akciové společnosti a původ základního kapitálu je průhledný a nezávadný,

  d) předpokládané vedoucí osoby splňují podmínky stanovené tímto zákonem pro schvalování vedoucí osoby investičního fondu (§ 72),

  e) předloží plán obchodní činnosti akciové společnosti, na jehož základě lze důvodně předpokládat, že akciová společnost bude mít ve lhůtě uvedené v odstavci 4 věcné, personální a organizační předpoklady pro kolektivní investování,

  f) akciová společnost nebyla založena na základě veřejné nabídky akcií,

  g) základní kapitál umožňuje řádný výkon činnosti investičního fondu a je splacen pouze peněžitými vklady; zákaz nepeněžitých vkladů neplatí pro speciální fond kvalifikovaných investorů,

  h) kvalifikovanou účast na akciové společnosti budou mít osoby splňující kritéria stanovená tímto zákonem pro posuzování kvalifikované účasti (§ 71b odst. 6),

  i) úzké propojení akciové společnosti s jinou osobou nebude bránit výkonu dohledu nad investičním fondem; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo a skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmí právní řád tohoto státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit výkonu dohledu nad investičním fondem,

  j) navržený statut investičního fondu má všechny předepsané náležitosti,

  k) lze předpokládat, že investiční fond bude vhodný pro investory, zejména se zřetelem k rizikovosti investiční strategie; vhodnost investičního fondu pro investory se neposuzuje v případě speciálního fondu kvalifikovaných investorů,

  l) osoba, která bude depozitářem, má vytvořeny předpoklady k plnění povinností stanovených tímto zákonem.

  (2) Součástí výroku rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investičního fondu je schválení jeho vedoucích osob, depozitáře a statutu. Změna depozitáře nebo vedoucí osoby investičního fondu podléhají předchozímu schválení Českou národní bankou. Žádost o schválení změny depozitáře lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady prokazující předpoklady k plnění povinností depozitáře stanovených tímto zákonem. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (3) Oprávnění k činnosti investičního fondu vznikne akciové společnosti dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku.

  (4) Do 2 měsíců ode dne zápisu do obchodního rejstříku doloží investiční fond České národní bance, že jeho poměry jsou v souladu s předpoklady, ze kterých se vycházelo při udělení povolení, zejména že má věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon kolektivního investování. Jde-li o fond, který může shromažďovat prostředky od veřejnosti, požádá Českou národní banku též o souhlas se zahájením shromažďování prostředků od veřejnosti; Česká národní banka souhlas udělí, splňuje-li fond podmínky podle věty první. Do udělení tohoto souhlasu nesmí fond shromažďovat prostředky od veřejnosti.

  (5) Před udělením povolení k činnosti investičního fondu požádá Česká národní banka o stanovisko příslušný orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, má-li být investiční fond

  a) ovládán

  1. zahraniční investiční společností nebo zahraničním fondem kolektivního investování, který je právnickou osobou, pokud má povolení vydané tímto orgánem dohledu,

  2. zahraniční osobou, která má povolení k poskytování investičních služeb vydané tímto orgánem dohledu,

  3. zahraniční bankou nebo zahraniční institucí elektronických peněz, která má povolení vydané tímto orgánem dohledu, nebo

  4. pojišťovnou nebo zajišťovnou, která má povolení vydané tímto orgánem dohledu, nebo

  b) ovládán stejnou osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmeni a).

  § 64a

  Udělení povolení investičnímu fondu, jehož majetek bude obhospodařován investiční společností

  (1) Česká národní banka udělí povolení k činnosti investičního fondu, který bude mít uzavřenu smlouvu o obhospodařování, na žádost zakladatele nebo zakladatelů akciové společnosti přede dnem jejího zápisu do obchodního rejstříku, pokud

  a) jsou splněny podmínky podle § 64 odst. 1, kromě podmínek podle písmen d), e), h) a i),

  b) k žádosti je přiložena smlouva o obhospodařování a obchodní plán investičního fondu popisující záměry zakladatele nebo zakladatelů,

  c) investiční společnost, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, potvrdí, že navržené vedoucí osoby mají znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost potřebné pro vedení takového investičního fondu,

  d) investiční společnost, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, má věcné, personální a organizační předpoklady pro obhospodařování majetku v investičním fondu.

  (2) § 64 odst. 2 a 3 se použijí obdobně; součástí výroku rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investičního fondu je i schválení investiční společnosti, která bude obhospodařovat majetek investičního fondu.

  (3) Účastníkem správního řízení o udělení povolení k činnosti investičního fondu podle tohoto ustanovení je též investiční společnost, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat.

  (4) Před udělením povolení k činnosti investičního fondu požádá Česká národní banka o stanovisko příslušný orgán dohledu jiného členského státu Evropské unie, je-li investiční společnost, která bude majetek investičního fondu obhospodařovat, nebo má-li být investiční fond

  a) ovládán nebo ovládaná

  1. zahraniční investiční společností nebo zahraničním fondem kolektivního investování, který je právnickou osobou, pokud má povolení vydané tímto orgánem dohledu,

  2. zahraniční osobou, která má povolení k poskytování investičních služeb vydané tímto orgánem dohledu,

  3. zahraniční bankou nebo zahraniční institucí elektronických peněz, která má povolení vydané tímto orgánem dohledu, nebo

  4. pojišťovnou nebo zajišťovnou, která má povolení vydané tímto orgánem dohledu, nebo

  b) ovládán nebo ovládaná stejnou osobou, která ovládá osobu uvedenou v písmeni a).

  § 65

  Žádost o povolení k činnosti investičního fondu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v § 64 odst. 1 nebo v § 64a odst. 1. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  § 65a

  Předmětem podnikání investičního fondu může být pouze kolektivní investování.

  HLAVA III

  POVOLENÍ K VYTVOŘENÍ PODÍLOVÉHO FONDU

  § 66

  Udělení povolení

  (1) Česká národní banka udělí povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu, jestliže

  a) vlastní kapitál investiční společnosti umožňuje řádné obhospodařování podílového fondu a řádný výkon dalších činností investiční společnosti,

  b) investiční společnost má věcné, personální a organizační předpoklady pro obhospodařování podílového fondu,

  c) vedoucí osoby investiční společnosti splňují podmínky pro schvalování osob (§ 72),

  d) osoba, která bude depozitářem, má vytvořeny předpoklady k plnění svých povinností stanovených tímto zákonem,

  e) navržený statut podílového fondu má všechny předepsané náležitosti,

  f) lze předpokládat, že podílový fond bude vhodný pro investory, zejména se zřetelem k rizikovosti investiční strategie; vhodnost investičního fondu pro investory se neposuzuje v případě speciálního fondu kvalifikovaných investorů,

  g) jsou splněny předpoklady uvedené v § 30a odst. 1, pokud má být otevřený podílový fond podřízeným standardním fondem.

  (2) Česká národní banka neudělí povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu, který je standardním fondem,

  a) jehož podílové listy nemají být veřejně nabízeny v České republice,

  b) pokud o povolení žádá zahraniční investiční společnost, která nemá povolení orgánu dohledu domovského státu k obhospodařování zahraničního fondu kolektivního investování, který je srovnatelného druhu, jako má být otevřený podílový fond.

  (3) Žádost o povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému jsou přiloženy doklady osvědčující splnění podmínek uvedených v odstavci 1. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (4) O žádosti o povolení k vytvoření standardního fondu rozhodne Česká národní banka do 2 měsíců ode dne jejího doručení.

  (5) Při posuzování žádosti zahraniční investiční společnosti o povolení k vytvoření standardního fondu může Česká národní banka požádat orgán dohledu domovského státu zahraniční investiční společnosti o stanovisko. O toto stanovisko požádá Česká národní banka vždy před vydáním rozhodnutí, kterým se tato žádost zamítá. Při posuzování žádosti nepřezkoumává Česká národní banka u žádající zahraniční investiční společnosti splnění předpokladů uvedených v odstavci 1 písm. a) až c).

  (6) Česká národní banka odpoví na žádost orgánu¨dohledu jiného členského státu věcně srovnatelnou se žádostí o stanovisko podle odstavce 5 do 10 pracovních dnů ode dne jejího doručení.

  (7) Povolení k vytvoření podílového fondu se uděluje na dobu určitou nebo neurčitou.

  (8) Součástí výroku rozhodnutí o udělení povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu je schválení depozitáře a statutu. Změna depozitáře podílového fondu podléhá předchozímu schválení Českou národní bankou. Žádost o schválení změny depozitáře lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady prokazující předpoklady k plnění povinností depozitáře stanovených tímto zákonem. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  § 67

  Převod podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti

  (1) Česká národní banka může povolit, aby investiční společnost převedla podílový fond, který obhospodařuje, do obhospodařování jiné investiční společnosti (dále jen "převod obhospodařování podílového fondu"); převedením obhospodařování podílového fondu není dotčena odpovědnost za porušení zákona při obhospodařování podílového fondu.

  (2) Žádost o povolení převodu obhospodařování podílového fondu podává investiční společnost, která tento podílový fond obhospodařuje. Žádost o povolení převodu obhospodařování podílového fondu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínky uvedené v odstavci 4. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.

  (3) O žádosti o povolení převodu obhospodařování podílového fondu rozhodne Česká národní banka do 2 měsíců ode dne jejího doručení.

  (4) Česká národní banka povolí převod obhospodařování podílového fondu, jestliže tím nejsou ohroženy zájmy podílníků.

  (5) Účastníky řízení o povolení převodu obhospodařování podílového fondu jsou zúčastněné investiční společnosti a jejich depozitáři.

  § 68

  Odnětí povolení na žádost

  (1) Česká národní banka odejme investiční společnosti povolení k vytvoření podílového fondu na její žádost, jestliže tím nejsou ohroženy zájmy podílníků.

  (2) Žádost o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu lze podat pouze na předepsaném tiskopise, ke kterému žadatel přiloží doklady osvědčující splnění podmínky uvedené v odstavci 1. Vzor tiskopisu a obsah jeho příloh stanoví prováděcí právní předpis.
  Zpět na obsah zákona

  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Katastrální úřady

  Ochranné známky

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Finanční katalog

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.