Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.1.2014 (aktuální znění)
  Obchodní zákoník byl zrušen zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník ke dni 1.1.2014.

  Přehled sazeb povinného ručení pro rok 2009 naleznete v naší příloze Povinné ručení.

  Úvod Úvod
  Část první § 1-55 Obecná ustanovení
  Hlava I § 1-20 Základní ustanovení
  Díl I § 1-4 Úvodní ustanovení
  Díl II § 5-7 Podnik a obchodní jmění
  Díl III § 8-12 Obchodní firma
  Díl IV § 13-16 Jednání podnikatele
  Díl V § 17-20 Obchodní tajemství
  Hlava II § 21-26 Podnikání zahraničních osob
  Díl I § 21-23 Základní ustanovení
  Díl II § 24 Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách
  Díl III § 25 Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice
  Díl IV § 26 Přemístění sídla
  Hlava III § 27-38l Obchodní rejstřík
  Hlava IV § 39-40 Účetnictví podnikatelů
  Hlava V § 41-55 Hospodářská soutěž
  Díl I § 41-43 Účast na hospodářské soutěži
  Díl II § 44-52 Nekalá soutěž
  Díl III § 53-55 Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
  Část druhá § 56-260 Obchodní společnosti a družstvo
  Hlava I § 56-220zc Obchodní společnosti
  Díl I § 56-75c Obecná ustanovení
  Díl II § 76-92e Veřejná obchodní společnost
  Oddíl 1 § 76-78 Základní ustanovení
  Oddíl 2 § 79-84 Práva a povinnosti společníků
  Oddíl 3 § 85-87 Právní vztahy k třetím osobám
  Oddíl 4 § 88-92 Zrušení a likvidace společnosti
  Oddíl 5 § 92a-92d nadpis zrušen
  Oddíl 6 § 92e nadpis zrušen
  Díl III § 93-104e Komanditní společnost
  Oddíl 1 § 93-96 Základní ustanovení
  Oddíl 2 § 97-100 Práva a povinnosti společníků
  Oddíl 3 § 101 Právní vztahy k třetím osobám
  Oddíl 4 § 102-104 Zrušení a likvidace společnosti
  Oddíl 5 § 104a-104d nadpis zrušen
  Oddíl 6 § 104e nadpis zrušen
  Díl IV § 105-153e Společnost s ručením omezeným
  Oddíl 1 § 105-112 Základní ustanovení
  Oddíl 2 § 113-124 Práva a povinnosti společníků
  Oddíl 3 § 125-140 Orgány společnosti
  Oddíl 4 § 141-150 Změna společenské smlouvy
  Oddíl 5 § 151-153 Zrušení a likvidace společnosti
  Oddíl 6 § 153a-153e nadpis zrušen
  Díl V § 154-220zc Akciová společnost
  Oddíl 1 § 154-161g Základní ustanovení
  Oddíl 2 § 162-177a Založení a vznik společnosti
  Oddíl 3 § 178-183n Práva a povinnosti akcionářů
  Oddíl 4 § 184-201 Orgány společnosti
  Oddíl 5 § 202-210 Zvýšení základního kapitálu
  Oddíl 6 § 211-216c Snížení základního kapitálu
  Oddíl 7 § 217-217a Rezervní fond a opční listy
  Oddíl 8 § 218-220 Zrušení a likvidace společnosti
  Oddíl 9 § 220a-220o nadpis zrušen
  Oddíl 10 § 220p nadpis zrušen
  Oddíl 11 § 220r-220za nadpis zrušen
  Oddíl 12 § 220zb-220zc nadpis zrušen
  Hlava II § 221-260 Družstvo
  Díl I § 221-226 Základní ustanovení
  Díl II § 227-236 Vznik a zánik členství
  Díl III § 237-251 Orgány družstva
  Díl IV § 252-253 Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
  Díl V § 254-260 Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva
  Část třetí § 261-755 OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY
  Hlava I § 261-408 Obecná ustanovení
  Díl I § 261-265 Předmět právní úpravy a její povaha
  Díl II § 266-268 Některá ustanovení o právních úkonech
  Díl III § 269-288 Některá ustanovení o uzavírání smlouvy
  Oddíl 1 § 269-275 Jednání o uzavření smlouvy
  Oddíl 2 § 276-280 Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky
  Oddíl 3 § 281-288 Obchodní veřejná soutěž
  Díl IV § 289-292 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
  Díl V § 293-296 Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech
  Díl VI § 297-323f Zajištění závazku
  Oddíl 1 § 297-299 bez nadpisu
  Oddíl 2 § 300-302 Některá ustanovení o smluvní pokutě
  Oddíl 3 § 303-312 Ručení
  Oddíl 4 § 313-322 Bankovní záruka
  Oddíl 5 § 323 Uznání závazku
  Oddíl 6 § 323a-323f nadpis zrušen
  Díl VII § 324-343b Zánik závazku jeho splněním
  Oddíl 1 § 324-334 Způsob plnění
  Oddíl 2 § 335-343b Místo plnění
  Díl VIII § 344-357 Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku
  Oddíl 1 § 344-351 Odstoupení od smlouvy
  Oddíl 2 § 352-354 Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění
  Oddíl 3 § 355 Odstupné
  Oddíl 4 § 356-357 Zmaření účelu smlouvy
  Díl IX § 358-364 Některá ustanovení o započtení pohledávek
  Díl X § 365-386 Porušení smluvních povinností a jeho následky
  Oddíl 1 § 365-369a Prodlení dlužníka
  Oddíl 2 § 370-372 Prodlení věřitele
  Oddíl 3 § 373-386 Náhrada škody
  Díl XI § 387-408 Promlčení
  Oddíl 1 § 387 Předmět promlčení
  Oddíl 2 § 388-390 Účinky promlčení
  Oddíl 3 § 391-401 Počátek a trvání promlčecí doby
  Oddíl 4 § 402-407 Stavení a přetržení promlčecí doby
  Oddíl 5 § 408 Obecné omezení promlčecí doby
  Hlava II § 409-728 Zvláštní ustanovení o některých obchodních závazkových vztazích
  Díl I § 409-470 Kupní smlouva
  Oddíl 1 § 409-410 Vymezení kupní smlouvy
  Oddíl 2 § 411-442 Povinnosti prodávajícího
  Oddíl 3 § 443-446 Nabytí vlastnického práva
  Oddíl 4 § 447-454 Povinnosti kupujícího
  Oddíl 5 § 455-461 Nebezpečí škody na zboží
  Oddíl 6 § 462-468 Uchování zboží
  Oddíl 7 § 469-470 Zvláštní ustanovení o náhradě škody
  Díl II § 471-475 Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
  Oddíl 1 § 471-472 Koupě na zkoušku
  Oddíl 2 § 473-475 Cenová doložka
  Díl III § 476-488a Smlouva o prodeji podniku
  Díl IIIA § 488b-488i Smlouva o nájmu podniku
  Díl IV § 489-496 Smlouva o koupi najaté věci
  Díl V § 497-507 Smlouva o úvěru
  Díl VI § 508-515 Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
  Díl VII § 516-526 Smlouva o uložení věci
  Díl VIII § 527-535 Smlouva o skladování
  Díl IX § 536-565 Smlouva o dílo
  Oddíl 1 § 536 Základní ustanovení
  Oddíl 2 § 537-538 Provedení díla
  Oddíl 3 § 539-541 Věci určené k provedení díla
  Oddíl 4 § 542-545 Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
  Oddíl 5 § 546-549 Cena za dílo
  Oddíl 6 § 550-553 Způsob provádění díla
  Oddíl 7 § 554-559 Provedení díla
  Oddíl 8 § 560-565 Vady díla
  Díl X § 566-576 Smlouva mandátní
  Díl XI § 577-590 Smlouva komisionářská
  Díl XII § 591-600 Smlouva o kontrolní činnosti
  Díl XIII § 601-609 Smlouva zasílatelská
  Díl XIV § 610-629 Smlouva o přepravě věci
  Díl XV § 630-637 Smlouva o nájmu dopravního prostředku
  Díl XVI § 638-641 Smlouva o provozu dopravního prostředku
  Díl XVII § 642-651 Smlouva o zprostředkování
  Díl XVIII § 652-672a Smlouva o obchodním zastoupení
  Díl XIX § 673-681 Smlouva o tichém společenství
  Díl XX § 682-691 Smlouva o otevření akreditivu
  Díl XXI § 692-699 Smlouva o inkasu
  Díl XXII § 700-707 Smlouva o bankovním uložení věci
  Díl XXIII § 708-715a Smlouva o běžném účtu
  Díl XXIV § 716-719b Smlouva o vkladovém účtu
  Díl XXV § 720-724 Cestovní šek
  Díl XXVI § 725-728 Slib odškodnění
  Hlava III § 729-755 Zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu
  Díl I § 729 Předmět úpravy
  Díl II § 730-738 Obecná ustanovení
  Díl III § 739-755 Zvláštní ujednání
  Oddíl 1 § 739-741 Zákaz dalšího vývozu
  Oddíl 2 § 742-743 Ujednání o omezení prodeje
  Oddíl 3 § 744 Měnová doložka
  Oddíl 4 § 745-749 Smlouva o výhradním prodeji
  Oddíl 5 § 750-755 Smlouvy o vázaných obchodech
  Část čtvrtá § 756-775 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
  Vybraná ustanovení z novel Vybraná ustanovení z novel

  Kurzy a školení občanského a obchodního práva

   DatumNázev kurzuTypMístoPořádá
  Daňové kurzy a školení aktuálně nejsou k dispozici
  typy: K - Kurz, W - Webinář, E – E-learning, Knf - Konference   
  Seznam všech kurzů

  ?
  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Katastrální úřady

  Ochranné známky

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Finanční katalog

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.