HDP 2023, vývoj hdp v ČR - 1 rok

Období HDP v mld. Kč   HDP r/r v %  HDP q/q v %  Podrobně
Další »
3Q / 2023 - -0.7 % -0.5 % Zpráva
2Q / 2023 - -0.4 % 0.1 % Zpráva
1Q / 2023 - -0.5 % 0.0 % Zpráva
R / 2022 - 2.4 % - Zpráva
4Q / 2022 - 0.2 % -0.4 % Zpráva
3Q / 2022 - 1.5 % -0.2 % Zpráva
2Q / 2022 - 3.7 % 0.5 % Zpráva
1Q / 2022 - 4.8 % 0.9 % Zpráva
R / 2021 - 3.3 % - Zpráva
4Q / 2021 - 3.6 % 0.9 % Zpráva
3Q / 2021 - 2.8 % 1.4 % Zpráva
2Q / 2021 1 509.8 mld. Kč 8.2 % 1.0 % -
1Q / 2021 1 461.0 mld. Kč 2.1 % 0.3 % -
R / 2020 - -5.6 % - Zpráva
4Q / 2020 - -5.0 % 0.3 % Zpráva
3Q / 2020 - -5.0 % 6.9 % Zpráva
2Q / 2020 1 327.6 mld. Kč -11.0 % -8.7 % Zpráva
1Q / 2020 1 410.0 mld. Kč -2.0 % -3.3 % Zpráva
R / 2019 5 647.2 mld. Kč 2.4 % - -
4Q / 2019 - 1.8 % 0.3 % -

01.12.2023 ČR - revize zhoršila HDP za 3Q na pokles o 0,5% q/q a o 0,7% r/r


Podle zpřesněného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 0,7 %. Meziroční pokles HDP byl ovlivněn nižšími výdaji na konečnou spotřebu domácností a úbytkem zásob, naopak pozitivně působily výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí, tvorba hrubého fixního kapitálu i zahraniční poptávka.


Zpřesněný odhad potvrdil pokles české ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost [1] kleslve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,5 % a meziročně klesl o 0,7 % .

Hrubá přidaná hodnota (HPH) klesla ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o0,4 % a meziročně o 0,1 %. Mezičtvrtletní srovnání HPH negativně ovlivnil zejména zpracovatelský průmysl (-0,7 %), skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (-0,6 %) a odvětví veřejné správy, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (-0,8 %).

Na meziročním poklesu HPH (-0,1 %) se nejvíce podílel průmysl -0,5 p. b. (pokles o 1,6 %) a skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství -0,2 p. b.(-1,1 %). Pozitivní vliv měly informační a komunikační činnosti +0,3 p. b. (+4,4 %), peněžnictví a pojišťovnictví +0,1 p. b. (+2,5 %) a profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti +0,2 p. b. (+2,2 %).

„Na straně poptávky byly ve 3. čtvrtletí hlavními faktory mezičtvrtletního poklesu HDP změna stavu zásob a zahraniční poptávka. Pozitivní příspěvek měly především výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí," komentuje údaje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Meziroční vývoj HDP negativně ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu domácností -0,7 p. b. [2] a změna stavu zásob -2,3 p. b. Pozitivně působily výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí +0,8 p. b., tvorba hrubého fixního kapitálu +1,2 p. b. a zahraniční poptávka + 0,3 p. b.

Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně klesly o 0,4 %, z toho výdaje na konečnou spotřebu domácností mezičtvrtletně klesly o 0,3 % a meziročně o 2,3 %. Pokles nastal zejména u výdajů za nákup předmětů střednědobé a krátkodobé spotřeby. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně vzrostly o 1,2 % a meziročně o 3,9 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu mezičtvrtletně klesla o 0,3 % a meziročně vzrostla o 3,3 %. Meziročně rostly investice do dopravních prostředků, ICT a ostatních strojů a zařízení. Naopak klesaly investice do obydlí a ostatních budov a staveb a produktů duševního vlastnictví. Změna stavu zásob [3] činila +79,3 mld. Kč, což bylo o 50,9 mld. Kč méně než ve stejném čtvrtletí předchozího roku.

Saldo zahraničního obchodu se zbožím a službami dosáhlo v běžných cenách hodnoty 91,5 mld. Kč, bylo tak o 60,1 mld. vyšší než ve stejném období předchozího roku. Vývoz klesl mezičtvrtletně reálně o 1,2 %. V meziročním srovnání klesl o 0,5 %, kde vývoj nejvíce ovlivnil pokles vývozu pryžových a plastových výrobků a elektronických a optických přístrojů. Naopak rostl vývoz elektrických zařízení a motorových vozidel. Dovoz klesl mezičtvrtletně o 1,1 % a meziročně o 1,8 %.

Z hlediska cenového vývoje ve 3. čtvrtletí celkový deflátor HDP vzrostl meziročně o 7,4 %.

Objem mzdových nákladů 3 ve 3. čtvrtletí vzrostl meziročně o 7,1 %.

Celková zaměstnanost [4] klesla v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,7 % a meziročně vzrostla o 0,4 %. Celkem bylo odpracováno o 0,7 % hodin méně než v předchozím čtvrtletí a meziročně méně o 0,1 %.

 

[1]Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dnů.

[2]Příspěvky k růstu HDP po vyloučení dovozu pro konečné užití, pokud není uvedeno jinak.

[3]V běžných cenách, neočištěno o sezónní vlivy.

[4] V pojetí národních účtů.

 


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e-mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 23. listopadu 2023
Časové řady: https://apl.czso.cz/pll/rocenka/

Internetové stránky RI: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI: 30. ledna 2024
(Předběžný odhad HDP za 4. čtvrtletí 2023)

 

Čtvrtletní odhad 3. čtvrtletí 20231)
Q3 20231)
Běžné ceny Objemový index
miliony Kč mezičtvrtletní srovnání meziroční
srovnání
Q2 2023 = 100 (%) Q3 2022 = 100 (%)
CZK million Q-o-q (%) Y-o-y (%)
Hrubý domácí produkt celkem 1 843 068  99.5  99.3 
Zdroje Zemědělství, lesnictví, rybolov 22 406  99.7  98.8 
Průmysl 454 335  99.7  98.4 
z toho: zpracovatelský průmysl 387 460  99.3  99.7 
Stavebnictví 97 256  99.0  99.6 
Obchod, pohostinství, doprava 342 276  99.4  98.9 
Informační a komunikační činnosti 126 419  99.5  104.4 
Peněžnictví a pojišťovnictví 60 330  100.1  102.5 
Činnosti v oblasti nemovitostí 160 053  100.2  99.5 
Profesní, vědecké, technické a administrativní činnosti 121 405  100.0  102.2 
Veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče 267 332  99.2  100.5 
Ostatní činnosti 34 137  100.0  100.4 
Hrubá přidaná hodnota celkem 1 685 949  99.6  99.9 
Daně minus dotace na produkty 157 119  98.1  93.3 
Výdaje Výdaje na konečnou spotřebu 1 218 727  100.2  99.6 
v tom: domácností 822 394  99.7  97.7 
vládních institucí 379 661  101.2  103.9 
neziskových institucí 16 672  101.0  101.1 
Tvorba hrubého kapitálu 532 829  98.2  95.7 
v tom: fixního kapitálu 494 961  99.7  103.3 
změna zásob 33 665  x x
čisté pořízení cenností 4 203  96.7  86.1 
Bilance zahraničního obchodu 91 512  x x
v tom: vývoz celkem 1 299 910  98.8  99.5 
zboží 1 078 136  97.8  98.5 
služby 221 774  104.0  105.1 
dovoz celkem 1 208 398  98.9  98.2 
zboží 1 007 558  98.1  95.9 
služby 200 840  103.3  112.4 

 

Přílohy

  • chdp120123.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Čtvrtletní odhad hrubého domácího produktu, sezónně očištěné údaje
  • Graf 1 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
  • Graf 2 Hrubý domácí produkt a hrubá přidaná hodnota – meziroční reálná změna, sezónně očištěno
  • Graf 3 Hrubý domácí produkt v České republice a Evropské unii – mezičtvrtletní reálná změna, sezónně očištěno
  • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz

 

 

Revize HDP za 3Q - zprávy a komentáře


HDP - zpravodajství


Hrubý domácí produkt (HDP), anglicky GDP (Gross domestic product), je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období (obvykle jeden kalendářní rok) na určitém území (obvykle stát). Tento ukazatel se používá v makroekonomii pro určování výkonnosti ekonomiky států. Pro účely mezinárodních srovnáních výkonosti ekonomik jednotlivých států se používá též HDP na obyvatele (HDP na hlavu).
Hrubý domácí produkt představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích činností považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržních i netržních). Jde o propočet v kupních cenách, za které jsou realizovány tržní výkony (tzn. včetně daní z produktů a bez dotací na produkty). U netržních služeb je přidaná hodnota vyjádřena jako souhrn náhrad zaměstnancům a spotřeby fixního kapitálu.

Označení stránky: Hdp

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V