Penzijní společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Penzijní společnosti celkem k datu</b> 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.2. Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.3. Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.1. Penzijní společnosti celkem 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK7 2.1.1. Provozující všechny typy spoření,včetně penzijního připojištění 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
UK8 2.1.2. Provozující důchodové a doplňkové penzijní spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.3. Provozující doplňkové penzijní spoření včetně penzijního připojištění 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
UK10 2.1.4. Provozující doplňkové penzijní spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 2.1.5. Provozující penzijní připojištění prostřednictvím TF 0.00 0.00 - 0.00 -

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem (1. až 12.)</b> 10 534 082.00 10 324 781.00 2.03% 10 299 786.00 2.27%
UK2 1. Pokladní hotovost 91.00 89.00 2.25% 53.00 71.70%
UK3 2. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 5 073 156.00 4 424 924.00 14.65% 5 493 601.00 -7.65%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání 773 344.00 568 870.00 35.94% 2 991 729.00 -74.15%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 4 299 812.00 3 856 054.00 11.51% 2 501 872.00 71.86%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 230 303.00 219 010.00 5.16% 190 752.00 20.73%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 230 303.00 219 010.00 5.16% 190 752.00 20.73%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 2 263 879.00 2 268 503.00 -0.20% 1 957 586.00 15.65%
UK10 4.1. Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 1 848 380.00 1 858 234.00 -0.53% 1 205 422.00 53.34%
UK11 4.2. Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 415 499.00 410 269.00 1.27% 752 164.00 -44.76%
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 256 330.00 122 271.00 109.64% 11 453.00 2 138.10%
UK13 5.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 5.2. Podílové listy 256 330.00 122 271.00 109.64% 11 453.00 2 138.10%
UK15 5.3. Ostatní podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 6. Účasti s podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 7. Účasti s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 8. Dlouhodobý nehmotný majetek 228 191.00 231 162.00 -1.29% 227 190.00 0.44%
UK19 8.1. Zřizovací výdaje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 8.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 8.3. Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní 228 191.00 231 162.00 -1.29% 227 190.00 0.44%
UK22 9. Dlouhodobý hmotný majetek 16 212.00 18 340.00 -11.60% 23 498.00 -31.01%
UK23 9.1. Provozní nemovitosti včetně příslušenství 162.00 162.00 0.00 162.00 0.00
UK24 9.2. Neprovozní nemovitosti - finanční investice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 9.3. Dlouhodobý hmotný majetek ostatní 16 050.00 18 178.00 -11.71% 23 336.00 -31.22%
UK26 10. Ostatní aktiva 1 277 071.00 1 856 752.00 -31.22% 1 255 026.00 1.76%
UK27 10.1. Kladná reálná hodnota derivátů 15 177.00 2 295.00 561.31% 302.00 4 925.50%
UK28 11. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 12. Náklady a příjmy příštích období 1 188 849.00 1 183 731.00 0.43% 1 140 628.00 4.23%
UK30 12.1. Náklady příštích období 1 188 849.00 1 183 731.00 0.43% 1 140 628.00 4.23%
UK31 12.2. Příjmy příštích období 0.00 0.00 - 0.00 -

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b> 10 534 081.00 10 324 782.00 2.03% 10 299 786.00 2.27%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b> 1 451 454.00 1 445 744.00 0.39% 1 495 446.00 -2.94%
UK3 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 153 488.00 283 832.00 -45.92% 158 731.00 -3.30%
UK4 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3. Ostatní závazky 1 001 364.00 963 481.00 3.93% 1 178 248.00 -15.01%
UK8 3.1. Záporná reálná hodnota derivátů 570.00 6 597.00 -91.36% 0.00 -
UK9 4. Výnosy a výdaje příštích období 1 184.00 1 491.00 -20.59% 385.00 207.53%
UK10 5. Rezervy 295 418.00 196 940.00 50.00% 158 082.00 86.88%
UK11 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky 12 700.00 10 700.00 18.69% 0.00 -
UK12 5.2. Rezervy na daně 169 093.00 111 909.00 51.10% 31 500.00 436.80%
UK13 5.3. Rezervy ostatní 113 625.00 74 331.00 52.86% 126 582.00 -10.24%
UK14 6. Podřízené závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b> 9 082 626.00 8 879 036.00 2.29% 8 804 340.00 3.16%
UK16 7. Základní kapitál 1 549 601.00 1 549 601.00 0.00 1 549 601.00 0.00
UK17 7.1. Splacený základní kapitál 1 549 601.00 1 549 601.00 0.00 1 549 601.00 0.00
UK18 8. Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 9. Emisní ážio 353 270.00 353 270.00 0.00 503 270.00 -29.80%
UK20 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 1 024 660.00 1 024 758.00 -0.01% 753 595.00 35.97%
UK21 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 331 884.00 331 884.00 0.00 331 884.00 0.00
UK22 10.2. Ostatní rezervní fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 10.3. Ostatní fondy ze zisku 692 776.00 692 874.00 -0.01% 421 711.00 64.28%
UK24 10.3.1. Fond rezerv penzí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 12. Kapitálové fondy 2 234 067.00 2 423 831.00 -7.83% 2 423 517.00 -7.82%
UK27 13. Oceňovací rozdíly 11 325.00 -1 883.00 - 701.43% 41 102.00 -72.45%
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 11 325.00 -2 023.00 - 659.81% 41 102.00 -72.45%
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 13.4. Oceňovací rozdíly ostatní 0.00 140.00 - 0.00 -
UK32 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 2 800 496.00 2 800 495.00 0.00 2 369 820.00 18.17%
UK33 15. Zisk nebo ztráta za účetní období 1 109 207.00 728 964.00 52.16% 1 163 435.00 -4.66%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 2 147 960.00 1 380 236.00 55.62% 2 045 497.00 5.01%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 76 163.00 39 239.00 94.10% 43 783.00 73.96%
UK3 1.1. Úroky z dluhových cenných papírů 24 823.00 15 439.00 60.78% 28 444.00 -12.73%
UK4 1.2. Výnosy z ostatních aktiv 51 340.00 23 800.00 115.71% 15 339.00 234.70%
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 23 457.00 8 333.00 181.50% 15 765.00 48.79%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 3 226.00 289.00 1 016.26% 228.00 1 314.91%
UK7 3.1. Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní výnosy z akcií a podílů 3 226.00 289.00 1 016.26% 228.00 1 314.91%
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 2 835 023.00 1 890 656.00 49.95% 2 657 391.00 6.68%
UK10 4.1. Úplata penzijní společnosti 2 832 868.00 1 889 045.00 49.96% 2 647 956.00 6.98%
UK11 4.1.1. Úplata za obhospodařování majetku fondu 2 571 061.00 1 698 294.00 51.39% 2 428 782.00 5.86%
UK12 4.1.2. Úplata za zhodnocení majetku fondu 261 807.00 190 752.00 37.25% 219 174.00 19.45%
UK13 4.2. Poplatky od účastníků 2 156.00 1 611.00 33.83% 9 434.00 -77.15%
UK14 4.2.1. Poplatky za změnu strategie spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.2.2. Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti 425.00 314.00 35.35% 5 741.00 -92.60%
UK16 4.2.3. Ostatní poplatky 1 731.00 1 297.00 33.46% 3 693.00 -53.13%
UK17 5. Náklady na poplatky a provize 748 868.00 542 744.00 37.98% 670 676.00 11.66%
UK18 5.1. Odměna depozitáři 28 548.00 19 173.00 48.90% 26 753.00 6.71%
UK19 5.2. Odměna za správu portfolia 269 169.00 177 923.00 51.28% 262 916.00 2.38%
UK20 5.3. Odměny za zprostředkování 254 136.00 169 256.00 50.15% 227 502.00 11.71%
UK21 5.4. Poplatky hrazené bance 22 249.00 14 531.00 53.11% 23 436.00 -5.06%
UK22 5.5. Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP 20 126.00 12 429.00 61.93% 15 916.00 26.45%
UK23 5.6. Ostatní náklady na poplatky a provize 154 641.00 149 432.00 3.49% 114 153.00 35.47%
UK24 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací -1 864.00 -5 977.00 -68.81% 11 862.00 - 115.71%
UK25 7. Ostatní provozní výnosy 25 190.00 19 583.00 28.63% 29 979.00 -15.97%
UK26 8. Ostatní provozní náklady 17 453.00 12 477.00 39.88% 11 305.00 54.38%
UK27 9. Správní náklady 799 681.00 548 450.00 45.81% 748 359.00 6.86%
UK28 9.1. Náklady na zaměstnance 258 198.00 168 183.00 53.52% 266 984.00 -3.29%
UK29 9.2. Ostatní správní náklady 541 483.00 380 268.00 42.40% 481 375.00 12.49%
UK30 9.2.1. Náklady na propagaci a reklamu 45 629.00 34 234.00 33.29% 33 410.00 36.57%
UK31 9.2.2. Jiné náklady na podporu prodeje 12 112.00 7 792.00 55.44% 7 311.00 65.67%
UK32 9.2.3. Nájemné 34 483.00 24 439.00 41.10% 27 633.00 24.79%
UK33 9.2.4. Náklady na informační technologie 79 359.00 52 190.00 52.06% 86 727.00 -8.50%
UK34 9.2.5. Náklady na audit 10 766.00 7 405.00 45.39% 9 303.00 15.73%
UK35 9.2.6. Náklady na poradenství 2 371.00 1 954.00 21.34% 2 494.00 -4.93%
UK36 9.2.7. Náklady na outsourcing 90 278.00 58 224.00 55.05% 48 712.00 85.33%
UK37 9.2.8. Jiné správní náklady 266 486.00 194 030.00 37.34% 265 786.00 0.26%
UK38 10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 56 757.00 37 736.00 50.41% 50 397.00 12.62%
UK40 11.1. Odpisy hmotného majetku 7 405.00 5 054.00 46.52% 7 451.00 -0.62%
UK41 11.2. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 11.3. Odpisy nehmotného majetku 49 352.00 32 682.00 51.01% 42 946.00 14.92%
UK43 11.4. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám -3 140.00 -2 658.00 18.13% -3 591.00 -12.56%
UK46 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 16. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze 493.00 492.00 0.20% 814.00 -39.43%
UK49 17. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze 210.00 -53 085.00 - 100.40% 47 021.00 -99.55%
UK50 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK51 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 1 288 666.00 844 970.00 52.51% 1 196 945.00 7.66%
UK52 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK53 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK54 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK55 21. Daň z příjmů 179 459.00 116 005.00 54.70% 33 511.00 435.52%
UK56 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 1 109 207.00 728 964.00 52.16% 1 163 434.00 -4.66%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 742 157.00 8 851 852.00 -1.24% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 965 487.00 6 246 693.00 -4.50% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 776 668.00 2 604 758.00 6.60% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 146.55 141.70 3.42% - -

Počet a struktura účastníků

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Počet účastníků důchodového spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Počet účastníků doplňkového spoření 928 374.00 883 632.00 5.06% 710 870.00 30.60%
UK4 3. Počet účastníků penzijního připojištění 3 515 500.00 3 566 109.00 -1.42% 3 763 299.00 -6.58%
UK6 4. Účastníci s vlastním příspěvkem 4 342 778.00 4 341 520.00 0.03% 4 373 000.00 -0.69%
UK7 5. Účastnící s příspěvkem zaměstnavatele 1 404 277.00 1 390 212.00 1.01% 1 339 676.00 4.82%
UK8 6. Účastníci se státním příspěvkem 3 643 216.00 3 651 621.00 -0.23% 3 656 256.00 -0.36%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 322.00 8 742.00 -4.80% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 951.00 5 965.00 -0.23% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 371.00 2 777.00 -14.62% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 139.84 146.55 -4.58% - -

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 9 082 628.00 8 879 038.00 2.29% 8 804 342.00 3.16%
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 364 968.00 5 570 814.00 -3.69% 6 688 060.00 -19.78%
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 3 717 661.00 3 208 223.00 15.88% 2 116 282.00 75.67%
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 169.30 159.38 6.22% 131.64 28.61%
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.) (23 hodnoty, 30.09.2018)
Závazky celkem (1. až 6.) (23 hodnoty, 30.09.2018)
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (23 hodnoty, 30.09.2018)
Závazky vůči nebankovním subjektům (23 hodnoty, 30.09.2018)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní závazky (23 hodnoty, 30.09.2018)
Záporná reálná hodnota derivátů (23 hodnoty, 30.09.2018)
Výnosy a výdaje příštích období (23 hodnoty, 30.09.2018)
Rezervy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Rezervy na důchody a podobné závazky (23 hodnoty, 30.09.2018)
Rezervy na daně (23 hodnoty, 30.09.2018)
Rezervy ostatní (23 hodnoty, 30.09.2018)
Podřízené závazky (23 hodnoty, 30.09.2018)
Vlastní kapitál celkem (7. až 15.) (23 hodnoty, 30.09.2018)
Základní kapitál (23 hodnoty, 30.09.2018)
Splacený základní kapitál (23 hodnoty, 30.09.2018)
Vlastní akcie (23 hodnoty, 30.09.2018)
Emisní ážio (23 hodnoty, 30.09.2018)
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (23 hodnoty, 30.09.2018)
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní rezervní fondy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní fondy ze zisku (23 hodnoty, 30.09.2018)
Fond rezerv penzí (23 hodnoty, 30.09.2018)
Rezervní fond na nové ocenění (23 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitálové fondy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Oceňovací rozdíly (23 hodnoty, 30.09.2018)
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků (23 hodnoty, 30.09.2018)
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů (23 hodnoty, 30.09.2018)
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí (23 hodnoty, 30.09.2018)
Oceňovací rozdíly ostatní (23 hodnoty, 30.09.2018)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (23 hodnoty, 30.09.2018)
Zisk nebo ztráta za účetní období (23 hodnoty, 30.09.2018)
Počet a struktura účastníků
Počty účastníků II. a III. pilíře
Počet účastníků důchodového spoření (23 hodnoty, 30.09.2018)
Počet účastníků doplňkového spoření (23 hodnoty, 30.09.2018)
Počet účastníků penzijního připojištění (23 hodnoty, 30.09.2018)
Účastníci III. pilíře (dle typu příspěvku)
Účastníci s vlastním příspěvkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Účastnící s příspěvkem zaměstnavatele (23 hodnoty, 30.09.2018)
Účastníci se státním příspěvkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Počty subjektů
Penzijní společnosti celkem k datu (23 hodnoty, 30.09.2018)
z toho v nucené správě (23 hodnoty, 30.09.2018)
Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období (23 hodnoty, 30.09.2018)
Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období (23 hodnoty, 30.09.2018)
Struktura penzijních společností dle typu
Penzijní společnosti celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Provozující všechny typy spoření,včetně penzijního připojištění (23 hodnoty, 30.09.2018)
Provozující důchodové a doplňkové penzijní spoření (23 hodnoty, 30.09.2018)
Provozující doplňkové penzijní spoření včetně penzijního připojištění (23 hodnoty, 30.09.2018)
Provozující doplňkové penzijní spoření (23 hodnoty, 30.09.2018)
Provozující penzijní připojištění prostřednictvím TF (23 hodnoty, 30.09.2018)
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (1. až 12.) (23 hodnoty, 30.09.2018)
Pokladní hotovost (23 hodnoty, 30.09.2018)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (23 hodnoty, 30.09.2018)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami (23 hodnoty, 30.09.2018)
Pohledávky za nebankovními subjekty (23 hodnoty, 30.09.2018)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty (23 hodnoty, 30.09.2018)
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (23 hodnoty, 30.09.2018)
Akcie (23 hodnoty, 30.09.2018)
Podílové listy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní podíly (23 hodnoty, 30.09.2018)
Účasti s podstatným vlivem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Účasti s rozhodujícím vlivem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dlouhodobý nehmotný majetek (23 hodnoty, 30.09.2018)
Zřizovací výdaje (23 hodnoty, 30.09.2018)
Goodwill (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dlouhodobý hmotný majetek (23 hodnoty, 30.09.2018)
Provozní nemovitosti včetně příslušenství (23 hodnoty, 30.09.2018)
Neprovozní nemovitosti - finanční investice (23 hodnoty, 30.09.2018)
Dlouhodobý hmotný majetek ostatní (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní aktiva (23 hodnoty, 30.09.2018)
Kladná reálná hodnota derivátů (23 hodnoty, 30.09.2018)
Pohledávky z upsaného základního kapitálu (23 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady a příjmy příštích období (23 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady příštích období (23 hodnoty, 30.09.2018)
Příjmy příštích období (23 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 30.09.2014)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (23 hodnoty, 30.09.2018)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Úroky z dluhových cenných papírů (23 hodnoty, 30.09.2018)
Výnosy z ostatních aktiv (23 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady na úroky a podobné náklady (23 hodnoty, 30.09.2018)
Výnosy z akcií a podílů (23 hodnoty, 30.09.2018)
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní výnosy z akcií a podílů (23 hodnoty, 30.09.2018)
Výnosy z poplatků a provizí (23 hodnoty, 30.09.2018)
Úplata penzijní společnosti (23 hodnoty, 30.09.2018)
Úplata za obhospodařování majetku fondu (23 hodnoty, 30.09.2018)
Úplata za zhodnocení majetku fondu (23 hodnoty, 30.09.2018)
Poplatky od účastníků (23 hodnoty, 30.09.2018)
Poplatky za změnu strategie spoření (23 hodnoty, 30.09.2018)
Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní poplatky (23 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady na poplatky a provize (23 hodnoty, 30.09.2018)
Odměna depozitáři (23 hodnoty, 30.09.2018)
Odměna za správu portfolia (23 hodnoty, 30.09.2018)
Odměny za zprostředkování (23 hodnoty, 30.09.2018)
Poplatky hrazené bance (23 hodnoty, 30.09.2018)
Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní náklady na poplatky a provize (23 hodnoty, 30.09.2018)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní provozní výnosy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní provozní náklady (23 hodnoty, 30.09.2018)
Správní náklady (23 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady na zaměstnance (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ostatní správní náklady (23 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady na propagaci a reklamu (23 hodnoty, 30.09.2018)
Jiné náklady na podporu prodeje (23 hodnoty, 30.09.2018)
Nájemné (23 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady na informační technologie (23 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady na audit (23 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady na poradenství (23 hodnoty, 30.09.2018)
Náklady na outsourcing (23 hodnoty, 30.09.2018)
Jiné správní náklady (23 hodnoty, 30.09.2018)
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (23 hodnoty, 30.09.2018)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (23 hodnoty, 30.09.2018)
Odpisy hmotného majetku (23 hodnoty, 30.09.2018)
Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku (23 hodnoty, 30.09.2018)
Odpisy nehmotného majetku (23 hodnoty, 30.09.2018)
Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku (23 hodnoty, 30.09.2018)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek (23 hodnoty, 30.09.2018)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (23 hodnoty, 30.09.2018)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (23 hodnoty, 30.09.2018)
Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze (23 hodnoty, 30.09.2018)
Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze (23 hodnoty, 30.09.2018)
Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (23 hodnoty, 30.09.2018)
Mimořádné výnosy (23 hodnoty, 30.09.2018)
Mimořádné náklady (23 hodnoty, 30.09.2018)
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (23 hodnoty, 30.09.2018)
Daň z příjmů (23 hodnoty, 30.09.2018)
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.) (23 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitálové požadavky celkem (23 hodnoty, 30.09.2018)
Přebytek / nedostatek kapitálu (23 hodnoty, 30.09.2018)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (23 hodnoty, 30.09.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Penzijní společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu)
Finanční společnosti (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)
Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (Předchozí období=100, roční data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (Předchozí období=100, roční data)
K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (SOPR=100, roční data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (SOPR=100, roční data)
K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (2015=100, roční data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (2015=100, roční data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies