Penzijní společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Penzijní společnosti celkem k datu</b> 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.2. Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.3. Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.1. Penzijní společnosti celkem 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK7 2.1.1. Provozující všechny typy spoření,včetně penzijního připojištění 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
UK8 2.1.2. Provozující důchodové a doplňkové penzijní spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.3. Provozující doplňkové penzijní spoření včetně penzijního připojištění 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
UK10 2.1.4. Provozující doplňkové penzijní spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 2.1.5. Provozující penzijní připojištění prostřednictvím TF 0.00 0.00 - 0.00 -

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem (1. až 12.)</b> 10 987 736.00 10 534 082.00 4.31% 10 371 841.00 5.94%
UK2 1. Pokladní hotovost 79.00 91.00 -13.19% 151.00 -47.68%
UK3 2. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 5 175 002.00 5 073 156.00 2.01% 5 435 520.00 -4.79%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání 2 480 079.00 773 344.00 220.70% 2 958 080.00 -16.16%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 2 694 923.00 4 299 812.00 -37.32% 2 477 440.00 8.78%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 237 044.00 230 303.00 2.93% 199 388.00 18.89%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 237 044.00 230 303.00 2.93% 199 388.00 18.89%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 2 358 111.00 2 263 879.00 4.16% 1 756 141.00 34.28%
UK10 4.1. Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 1 943 393.00 1 848 380.00 5.14% 1 343 548.00 44.65%
UK11 4.2. Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 414 718.00 415 499.00 -0.19% 412 593.00 0.52%
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 274 343.00 256 330.00 7.03% 10 881.00 2 421.30%
UK13 5.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 5.2. Podílové listy 274 343.00 256 330.00 7.03% 10 881.00 2 421.30%
UK15 5.3. Ostatní podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 6. Účasti s podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 7. Účasti s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 8. Dlouhodobý nehmotný majetek 234 558.00 228 191.00 2.79% 237 945.00 -1.42%
UK19 8.1. Zřizovací výdaje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 8.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 8.3. Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní 234 558.00 228 191.00 2.79% 237 945.00 -1.42%
UK22 9. Dlouhodobý hmotný majetek 18 344.00 16 212.00 13.15% 20 780.00 -11.72%
UK23 9.1. Provozní nemovitosti včetně příslušenství 162.00 162.00 0.00 162.00 0.00
UK24 9.2. Neprovozní nemovitosti - finanční investice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 9.3. Dlouhodobý hmotný majetek ostatní 18 182.00 16 050.00 13.28% 20 618.00 -11.81%
UK26 10. Ostatní aktiva 1 496 469.00 1 277 071.00 17.18% 1 556 529.00 -3.86%
UK27 10.1. Kladná reálná hodnota derivátů 2 567.00 15 177.00 -83.09% 42 642.00 -93.98%
UK28 11. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 12. Náklady a příjmy příštích období 1 193 786.00 1 188 849.00 0.42% 1 154 506.00 3.40%
UK30 12.1. Náklady příštích období 1 193 786.00 1 188 849.00 0.42% 1 154 506.00 3.40%
UK31 12.2. Příjmy příštích období 0.00 0.00 - 0.00 -

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b> 10 987 736.00 10 534 081.00 4.31% 10 371 841.00 5.94%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b> 1 669 609.00 1 451 454.00 15.03% 1 358 519.00 22.90%
UK3 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 44.00 153 488.00 -99.97% 275.00 -84.00%
UK4 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3. Ostatní závazky 1 318 313.00 1 001 364.00 31.65% 1 166 989.00 12.97%
UK8 3.1. Záporná reálná hodnota derivátů 9 307.00 570.00 1 532.81% 406.00 2 192.36%
UK9 4. Výnosy a výdaje příštích období 732.00 1 184.00 -38.18% 681.00 7.49%
UK10 5. Rezervy 350 520.00 295 418.00 18.65% 190 574.00 83.93%
UK11 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky 21 460.00 12 700.00 68.98% 8 700.00 146.67%
UK12 5.2. Rezervy na daně 172 725.00 169 093.00 2.15% 18 249.00 846.49%
UK13 5.3. Rezervy ostatní 156 335.00 113 625.00 37.59% 163 625.00 -4.46%
UK14 6. Podřízené závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b> 9 318 127.00 9 082 626.00 2.59% 9 013 322.00 3.38%
UK16 7. Základní kapitál 1 549 601.00 1 549 601.00 0.00 1 549 601.00 0.00
UK17 7.1. Splacený základní kapitál 1 549 601.00 1 549 601.00 0.00 1 549 601.00 0.00
UK18 8. Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 9. Emisní ážio 353 270.00 353 270.00 0.00 503 270.00 -29.80%
UK20 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 1 024 115.00 1 024 660.00 -0.05% 753 458.00 35.92%
UK21 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 331 884.00 331 884.00 0.00 331 884.00 0.00
UK22 10.2. Ostatní rezervní fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 10.3. Ostatní fondy ze zisku 692 231.00 692 776.00 -0.08% 421 574.00 64.20%
UK24 10.3.1. Fond rezerv penzí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 12. Kapitálové fondy 2 181 102.00 2 234 067.00 -2.37% 2 423 636.00 -10.01%
UK27 13. Oceňovací rozdíly - 983.00 11 325.00 - 108.68% 30 187.00 - 103.26%
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků - 983.00 11 325.00 - 108.68% 30 187.00 - 103.26%
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 13.4. Oceňovací rozdíly ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 2 800 495.00 2 800 496.00 0.00 2 369 820.00 18.17%
UK33 15. Zisk nebo ztráta za účetní období 1 410 527.00 1 109 207.00 27.17% 1 383 350.00 1.96%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 2 934 399.00 2 147 960.00 36.61% 2 771 337.00 5.88%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 93 539.00 76 163.00 22.81% 58 379.00 60.23%
UK3 1.1. Úroky z dluhových cenných papírů 38 718.00 24 823.00 55.98% 37 722.00 2.64%
UK4 1.2. Výnosy z ostatních aktiv 54 821.00 51 340.00 6.78% 20 657.00 165.39%
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 14 898.00 23 457.00 -36.49% 20 253.00 -26.44%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 4 850.00 3 226.00 50.34% 377.00 1 186.47%
UK7 3.1. Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní výnosy z akcií a podílů 4 850.00 3 226.00 50.34% 377.00 1 186.47%
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 3 824 895.00 2 835 023.00 34.92% 3 588 612.00 6.58%
UK10 4.1. Úplata penzijní společnosti 3 822 294.00 2 832 868.00 34.93% 3 577 494.00 6.84%
UK11 4.1.1. Úplata za obhospodařování majetku fondu 3 470 440.00 2 571 061.00 34.98% 3 269 439.00 6.15%
UK12 4.1.2. Úplata za zhodnocení majetku fondu 351 854.00 261 807.00 34.39% 308 055.00 14.22%
UK13 4.2. Poplatky od účastníků 2 601.00 2 156.00 20.64% 11 118.00 -76.61%
UK14 4.2.1. Poplatky za změnu strategie spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.2.2. Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti 533.00 425.00 25.41% 6 398.00 -91.67%
UK16 4.2.3. Ostatní poplatky 2 068.00 1 731.00 19.47% 4 720.00 -56.19%
UK17 5. Náklady na poplatky a provize 979 439.00 748 868.00 30.79% 886 229.00 10.52%
UK18 5.1. Odměna depozitáři 37 332.00 28 548.00 30.77% 36 127.00 3.34%
UK19 5.2. Odměna za správu portfolia 380 996.00 269 169.00 41.55% 359 931.00 5.85%
UK20 5.3. Odměny za zprostředkování 339 330.00 254 136.00 33.52% 314 848.00 7.78%
UK21 5.4. Poplatky hrazené bance 30 921.00 22 249.00 38.98% 34 508.00 -10.39%
UK22 5.5. Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP 27 922.00 20 126.00 38.74% 21 347.00 30.80%
UK23 5.6. Ostatní náklady na poplatky a provize 162 938.00 154 641.00 5.37% 119 468.00 36.39%
UK24 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací -2 507.00 -1 864.00 34.50% 9 593.00 - 126.13%
UK25 7. Ostatní provozní výnosy 30 251.00 25 190.00 20.09% 36 744.00 -17.67%
UK26 8. Ostatní provozní náklady 22 292.00 17 453.00 27.73% 15 886.00 40.32%
UK27 9. Správní náklady 1 095 306.00 799 681.00 36.97% 1 052 053.00 4.11%
UK28 9.1. Náklady na zaměstnance 346 448.00 258 198.00 34.18% 358 256.00 -3.30%
UK29 9.2. Ostatní správní náklady 748 857.00 541 483.00 38.30% 693 797.00 7.94%
UK30 9.2.1. Náklady na propagaci a reklamu 55 321.00 45 629.00 21.24% 56 449.00 -2.00%
UK31 9.2.2. Jiné náklady na podporu prodeje 18 708.00 12 112.00 54.46% 21 153.00 -11.56%
UK32 9.2.3. Nájemné 46 235.00 34 483.00 34.08% 39 294.00 17.66%
UK33 9.2.4. Náklady na informační technologie 107 765.00 79 359.00 35.79% 115 316.00 -6.55%
UK34 9.2.5. Náklady na audit 14 521.00 10 766.00 34.88% 14 734.00 -1.45%
UK35 9.2.6. Náklady na poradenství 3 237.00 2 371.00 36.52% 6 852.00 -52.76%
UK36 9.2.7. Náklady na outsourcing 125 179.00 90 278.00 38.66% 74 136.00 68.85%
UK37 9.2.8. Jiné správní náklady 377 894.00 266 486.00 41.81% 365 863.00 3.29%
UK38 10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 75 589.00 56 757.00 33.18% 71 781.00 5.30%
UK40 11.1. Odpisy hmotného majetku 9 492.00 7 405.00 28.18% 10 711.00 -11.38%
UK41 11.2. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 11.3. Odpisy nehmotného majetku 66 097.00 49 352.00 33.93% 61 070.00 8.23%
UK43 11.4. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám -33 259.00 -3 140.00 959.20% 1 258.00 -2 743.80%
UK46 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 16. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze 493.00 493.00 0.00 2 769.00 -82.20%
UK49 17. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze 6 661.00 210.00 3 071.90% 53 705.00 -87.60%
UK50 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK51 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 1 724 078.00 1 288 666.00 33.79% 1 597 826.00 7.90%
UK52 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK53 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK54 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK55 21. Daň z příjmů 313 551.00 179 459.00 74.72% 214 476.00 46.19%
UK56 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 1 410 527.00 1 109 207.00 27.17% 1 383 350.00 1.96%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 742 157.00 8 851 852.00 -1.24% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 965 487.00 6 246 693.00 -4.50% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 776 668.00 2 604 758.00 6.60% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 146.55 141.70 3.42% - -

Počet a struktura účastníků

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Počet účastníků důchodového spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Počet účastníků doplňkového spoření 966 997.00 928 374.00 4.16% 762 822.00 26.77%
UK4 3. Počet účastníků penzijního připojištění 3 472 070.00 3 515 500.00 -1.24% 3 690 476.00 -5.92%
UK6 4. Účastníci s vlastním příspěvkem 4 342 084.00 4 342 778.00 -0.02% 4 355 104.00 -0.30%
UK7 5. Účastnící s příspěvkem zaměstnavatele 1 423 511.00 1 404 277.00 1.37% 1 354 239.00 5.12%
UK8 6. Účastníci se státním příspěvkem 3 651 915.00 3 643 216.00 0.24% 3 640 155.00 0.32%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 322.00 8 742.00 -4.80% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 951.00 5 965.00 -0.23% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 371.00 2 777.00 -14.62% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 139.84 146.55 -4.58% - -

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 9 318 128.00 9 082 628.00 2.59% 9 013 323.00 3.38%
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 6 065 628.00 5 364 968.00 13.06% 6 451 764.00 -5.98%
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 3 252 499.00 3 717 661.00 -12.51% 2 561 559.00 26.97%
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 153.62 169.30 -9.26% 139.70 9.96%
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.) (24 hodnoty, 31.12.2018)
Závazky celkem (1. až 6.) (24 hodnoty, 31.12.2018)
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (24 hodnoty, 31.12.2018)
Závazky vůči nebankovním subjektům (24 hodnoty, 31.12.2018)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní závazky (24 hodnoty, 31.12.2018)
Záporná reálná hodnota derivátů (24 hodnoty, 31.12.2018)
Výnosy a výdaje příštích období (24 hodnoty, 31.12.2018)
Rezervy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Rezervy na důchody a podobné závazky (24 hodnoty, 31.12.2018)
Rezervy na daně (24 hodnoty, 31.12.2018)
Rezervy ostatní (24 hodnoty, 31.12.2018)
Podřízené závazky (24 hodnoty, 31.12.2018)
Vlastní kapitál celkem (7. až 15.) (24 hodnoty, 31.12.2018)
Základní kapitál (24 hodnoty, 31.12.2018)
Splacený základní kapitál (24 hodnoty, 31.12.2018)
Vlastní akcie (24 hodnoty, 31.12.2018)
Emisní ážio (24 hodnoty, 31.12.2018)
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (24 hodnoty, 31.12.2018)
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní rezervní fondy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní fondy ze zisku (24 hodnoty, 31.12.2018)
Fond rezerv penzí (24 hodnoty, 31.12.2018)
Rezervní fond na nové ocenění (24 hodnoty, 31.12.2018)
Kapitálové fondy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Oceňovací rozdíly (24 hodnoty, 31.12.2018)
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků (24 hodnoty, 31.12.2018)
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů (24 hodnoty, 31.12.2018)
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí (24 hodnoty, 31.12.2018)
Oceňovací rozdíly ostatní (24 hodnoty, 31.12.2018)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (24 hodnoty, 31.12.2018)
Zisk nebo ztráta za účetní období (24 hodnoty, 31.12.2018)
Počet a struktura účastníků
Počty účastníků II. a III. pilíře
Počet účastníků důchodového spoření (24 hodnoty, 31.12.2018)
Počet účastníků doplňkového spoření (24 hodnoty, 31.12.2018)
Počet účastníků penzijního připojištění (24 hodnoty, 31.12.2018)
Účastníci III. pilíře (dle typu příspěvku)
Účastníci s vlastním příspěvkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Účastnící s příspěvkem zaměstnavatele (24 hodnoty, 31.12.2018)
Účastníci se státním příspěvkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Počty subjektů
Penzijní společnosti celkem k datu (24 hodnoty, 31.12.2018)
z toho v nucené správě (24 hodnoty, 31.12.2018)
Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období (24 hodnoty, 31.12.2018)
Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období (24 hodnoty, 31.12.2018)
Struktura penzijních společností dle typu
Penzijní společnosti celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Provozující všechny typy spoření,včetně penzijního připojištění (24 hodnoty, 31.12.2018)
Provozující důchodové a doplňkové penzijní spoření (24 hodnoty, 31.12.2018)
Provozující doplňkové penzijní spoření včetně penzijního připojištění (24 hodnoty, 31.12.2018)
Provozující doplňkové penzijní spoření (24 hodnoty, 31.12.2018)
Provozující penzijní připojištění prostřednictvím TF (24 hodnoty, 31.12.2018)
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (1. až 12.) (24 hodnoty, 31.12.2018)
Pokladní hotovost (24 hodnoty, 31.12.2018)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (24 hodnoty, 31.12.2018)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami (24 hodnoty, 31.12.2018)
Pohledávky za nebankovními subjekty (24 hodnoty, 31.12.2018)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhové cenné papíry (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty (24 hodnoty, 31.12.2018)
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (24 hodnoty, 31.12.2018)
Akcie (24 hodnoty, 31.12.2018)
Podílové listy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní podíly (24 hodnoty, 31.12.2018)
Účasti s podstatným vlivem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Účasti s rozhodujícím vlivem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dlouhodobý nehmotný majetek (24 hodnoty, 31.12.2018)
Zřizovací výdaje (24 hodnoty, 31.12.2018)
Goodwill (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dlouhodobý hmotný majetek (24 hodnoty, 31.12.2018)
Provozní nemovitosti včetně příslušenství (24 hodnoty, 31.12.2018)
Neprovozní nemovitosti - finanční investice (24 hodnoty, 31.12.2018)
Dlouhodobý hmotný majetek ostatní (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní aktiva (24 hodnoty, 31.12.2018)
Kladná reálná hodnota derivátů (24 hodnoty, 31.12.2018)
Pohledávky z upsaného základního kapitálu (24 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady a příjmy příštích období (24 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady příštích období (24 hodnoty, 31.12.2018)
Příjmy příštích období (24 hodnoty, 31.12.2018)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 30.09.2014)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (24 hodnoty, 31.12.2018)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Úroky z dluhových cenných papírů (24 hodnoty, 31.12.2018)
Výnosy z ostatních aktiv (24 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady na úroky a podobné náklady (24 hodnoty, 31.12.2018)
Výnosy z akcií a podílů (24 hodnoty, 31.12.2018)
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní výnosy z akcií a podílů (24 hodnoty, 31.12.2018)
Výnosy z poplatků a provizí (24 hodnoty, 31.12.2018)
Úplata penzijní společnosti (24 hodnoty, 31.12.2018)
Úplata za obhospodařování majetku fondu (24 hodnoty, 31.12.2018)
Úplata za zhodnocení majetku fondu (24 hodnoty, 31.12.2018)
Poplatky od účastníků (24 hodnoty, 31.12.2018)
Poplatky za změnu strategie spoření (24 hodnoty, 31.12.2018)
Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní poplatky (24 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady na poplatky a provize (24 hodnoty, 31.12.2018)
Odměna depozitáři (24 hodnoty, 31.12.2018)
Odměna za správu portfolia (24 hodnoty, 31.12.2018)
Odměny za zprostředkování (24 hodnoty, 31.12.2018)
Poplatky hrazené bance (24 hodnoty, 31.12.2018)
Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní náklady na poplatky a provize (24 hodnoty, 31.12.2018)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní provozní výnosy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní provozní náklady (24 hodnoty, 31.12.2018)
Správní náklady (24 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady na zaměstnance (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ostatní správní náklady (24 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady na propagaci a reklamu (24 hodnoty, 31.12.2018)
Jiné náklady na podporu prodeje (24 hodnoty, 31.12.2018)
Nájemné (24 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady na informační technologie (24 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady na audit (24 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady na poradenství (24 hodnoty, 31.12.2018)
Náklady na outsourcing (24 hodnoty, 31.12.2018)
Jiné správní náklady (24 hodnoty, 31.12.2018)
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (24 hodnoty, 31.12.2018)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (24 hodnoty, 31.12.2018)
Odpisy hmotného majetku (24 hodnoty, 31.12.2018)
Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku (24 hodnoty, 31.12.2018)
Odpisy nehmotného majetku (24 hodnoty, 31.12.2018)
Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku (24 hodnoty, 31.12.2018)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek (24 hodnoty, 31.12.2018)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (24 hodnoty, 31.12.2018)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (24 hodnoty, 31.12.2018)
Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze (24 hodnoty, 31.12.2018)
Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze (24 hodnoty, 31.12.2018)
Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (24 hodnoty, 31.12.2018)
Mimořádné výnosy (24 hodnoty, 31.12.2018)
Mimořádné náklady (24 hodnoty, 31.12.2018)
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (24 hodnoty, 31.12.2018)
Daň z příjmů (24 hodnoty, 31.12.2018)
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.) (24 hodnoty, 31.12.2018)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Kapitálové požadavky celkem (24 hodnoty, 31.12.2018)
Přebytek / nedostatek kapitálu (24 hodnoty, 31.12.2018)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (24 hodnoty, 31.12.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Penzijní společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu)
Finanční společnosti (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)
Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (Předchozí období=100, roční data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (Předchozí období=100, roční data)
K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (SOPR=100, roční data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (SOPR=100, roční data)
K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (2015=100, roční data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (2015=100, roční data)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies