Penzijní společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Penzijní společnosti celkem k datu</b> 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.2. Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.3. Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.1. Penzijní společnosti celkem 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK7 2.1.1. Provozující všechny typy spoření,včetně penzijního připojištění 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
UK8 2.1.2. Provozující důchodové a doplňkové penzijní spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.3. Provozující doplňkové penzijní spoření včetně penzijního připojištění 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
UK10 2.1.4. Provozující doplňkové penzijní spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 2.1.5. Provozující penzijní připojištění prostřednictvím TF 0.00 0.00 - 0.00 -

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem (1. až 12.)</b> 10 299 786.00 9 889 999.00 4.14% 9 538 569.00 7.98%
UK2 1. Pokladní hotovost 53.00 75.00 -29.33% 127.00 -58.27%
UK3 2. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 5 493 601.00 4 968 502.00 10.57% 3 679 606.00 49.30%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání 2 991 729.00 2 593 246.00 15.37% 2 243 398.00 33.36%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 2 501 872.00 2 375 256.00 5.33% 1 436 208.00 74.20%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 190 752.00 213 477.00 -10.65% 165 341.00 15.37%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 190 752.00 213 477.00 -10.65% 165 341.00 15.37%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 1 957 586.00 1 893 648.00 3.38% 2 330 463.00 -16.00%
UK10 4.1. Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 1 205 422.00 1 210 505.00 -0.42% 1 335 532.00 -9.74%
UK11 4.2. Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 752 164.00 683 143.00 10.10% 994 931.00 -24.40%
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 453.00 11 842.00 -3.28% 493 590.00 -97.68%
UK13 5.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 5.2. Podílové listy 11 453.00 11 842.00 -3.28% 493 590.00 -97.68%
UK15 5.3. Ostatní podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 6. Účasti s podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 7. Účasti s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 8. Dlouhodobý nehmotný majetek 227 190.00 234 884.00 -3.28% 227 074.00 0.05%
UK19 8.1. Zřizovací výdaje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 8.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 8.3. Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní 227 190.00 234 884.00 -3.28% 227 074.00 0.05%
UK22 9. Dlouhodobý hmotný majetek 23 498.00 24 992.00 -5.98% 42 248.00 -44.38%
UK23 9.1. Provozní nemovitosti včetně příslušenství 162.00 162.00 0.00 162.00 0.00
UK24 9.2. Neprovozní nemovitosti - finanční investice 0.00 8 613.00 - 15 418.00 -
UK25 9.3. Dlouhodobý hmotný majetek ostatní 23 336.00 16 217.00 43.90% 26 668.00 -12.49%
UK26 10. Ostatní aktiva 1 255 026.00 1 410 354.00 -11.01% 1 503 969.00 -16.55%
UK27 10.1. Kladná reálná hodnota derivátů 302.00 1 030.00 -70.68% 145.00 108.28%
UK28 11. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 12. Náklady a příjmy příštích období 1 140 628.00 1 132 225.00 0.74% 1 096 150.00 4.06%
UK30 12.1. Náklady příštích období 1 140 628.00 1 132 225.00 0.74% 1 096 150.00 4.06%
UK31 12.2. Příjmy příštích období 0.00 0.00 - 0.00 -

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b> 10 299 786.00 9 890 000.00 4.14% 9 538 569.00 7.98%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b> 1 495 446.00 1 332 841.00 12.20% 984 603.00 51.88%
UK3 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 158 731.00 121 550.00 30.59% 142.00 111 682.39%
UK4 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3. Ostatní závazky 1 178 248.00 1 103 941.00 6.73% 878 473.00 34.12%
UK8 3.1. Záporná reálná hodnota derivátů 0.00 0.00 - 159.00 -
UK9 4. Výnosy a výdaje příštích období 385.00 161.00 139.13% 471.00 -18.26%
UK10 5. Rezervy 158 082.00 107 189.00 47.48% 105 517.00 49.82%
UK11 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK12 5.2. Rezervy na daně 31 500.00 18 000.00 75.00% 14 100.00 123.40%
UK13 5.3. Rezervy ostatní 126 582.00 89 189.00 41.93% 91 417.00 38.47%
UK14 6. Podřízené závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b> 8 804 340.00 8 557 159.00 2.89% 8 553 966.00 2.93%
UK16 7. Základní kapitál 1 549 601.00 1 549 601.00 0.00 2 049 501.00 -24.39%
UK17 7.1. Splacený základní kapitál 1 549 601.00 1 549 601.00 0.00 2 049 501.00 -24.39%
UK18 8. Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 9. Emisní ážio 503 270.00 503 270.00 0.00 503 270.00 0.00
UK20 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 753 595.00 752 810.00 0.10% 813 291.00 -7.34%
UK21 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 331 884.00 331 884.00 0.00 391 884.00 -15.31%
UK22 10.2. Ostatní rezervní fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 10.3. Ostatní fondy ze zisku 421 711.00 420 926.00 0.19% 421 407.00 0.07%
UK24 10.3.1. Fond rezerv penzí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 12. Kapitálové fondy 2 423 517.00 2 423 386.00 0.01% 2 323 252.00 4.32%
UK27 13. Oceňovací rozdíly 41 102.00 40 853.00 0.61% 63 105.00 -34.87%
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 41 102.00 40 853.00 0.61% 63 105.00 -34.87%
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 13.4. Oceňovací rozdíly ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 2 369 820.00 2 513 226.00 -5.71% 1 842 821.00 28.60%
UK33 15. Zisk nebo ztráta za účetní období 1 163 435.00 774 013.00 50.31% 958 726.00 21.35%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 2 045 497.00 1 328 308.00 53.99% 1 793 187.00 14.07%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 43 783.00 28 836.00 51.83% 50 573.00 -13.43%
UK3 1.1. Úroky z dluhových cenných papírů 28 444.00 19 152.00 48.52% 33 641.00 -15.45%
UK4 1.2. Výnosy z ostatních aktiv 15 339.00 9 684.00 58.40% 16 932.00 -9.41%
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 15 765.00 10 123.00 55.73% 16 522.00 -4.58%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 228.00 228.00 0.00 13 542.00 -98.32%
UK7 3.1. Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní výnosy z akcií a podílů 228.00 228.00 0.00 13 542.00 -98.32%
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 2 657 391.00 1 762 556.00 50.77% 2 436 243.00 9.08%
UK10 4.1. Úplata penzijní společnosti 2 647 956.00 1 755 780.00 50.81% 2 424 783.00 9.20%
UK11 4.1.1. Úplata za obhospodařování majetku fondu 2 428 782.00 1 602 449.00 51.57% 2 197 627.00 10.52%
UK12 4.1.2. Úplata za zhodnocení majetku fondu 219 174.00 153 331.00 42.94% 227 156.00 -3.51%
UK13 4.2. Poplatky od účastníků 9 434.00 6 776.00 39.23% 11 459.00 -17.67%
UK14 4.2.1. Poplatky za změnu strategie spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.2.2. Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti 5 741.00 4 038.00 42.17% 6 067.00 -5.37%
UK16 4.2.3. Ostatní poplatky 3 693.00 2 737.00 34.93% 5 392.00 -31.51%
UK17 5. Náklady na poplatky a provize 670 676.00 476 165.00 40.85% 702 764.00 -4.57%
UK18 5.1. Odměna depozitáři 26 753.00 17 680.00 51.32% 25 886.00 3.35%
UK19 5.2. Odměna za správu portfolia 262 916.00 172 788.00 52.16% 263 108.00 -0.07%
UK20 5.3. Odměny za zprostředkování 227 502.00 150 325.00 51.34% 289 623.00 -21.45%
UK21 5.4. Poplatky hrazené bance 23 436.00 14 607.00 60.44% 21 545.00 8.78%
UK22 5.5. Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP 15 916.00 10 622.00 49.84% 15 117.00 5.29%
UK23 5.6. Ostatní náklady na poplatky a provize 114 153.00 110 144.00 3.64% 87 485.00 30.48%
UK24 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací 11 862.00 12 234.00 -3.04% -2 882.00 - 511.59%
UK25 7. Ostatní provozní výnosy 29 979.00 19 409.00 54.46% 27 514.00 8.96%
UK26 8. Ostatní provozní náklady 11 305.00 8 667.00 30.44% 12 517.00 -9.68%
UK27 9. Správní náklady 748 359.00 501 993.00 49.08% 758 278.00 -1.31%
UK28 9.1. Náklady na zaměstnance 266 984.00 174 368.00 53.12% 272 016.00 -1.85%
UK29 9.2. Ostatní správní náklady 481 375.00 327 625.00 46.93% 486 262.00 -1.00%
UK30 9.2.1. Náklady na propagaci a reklamu 33 410.00 25 478.00 31.13% 38 370.00 -12.93%
UK31 9.2.2. Jiné náklady na podporu prodeje 7 311.00 4 839.00 51.08% 7 916.00 -7.64%
UK32 9.2.3. Nájemné 27 633.00 20 070.00 37.68% 29 715.00 -7.01%
UK33 9.2.4. Náklady na informační technologie 86 727.00 56 788.00 52.72% 104 495.00 -17.00%
UK34 9.2.5. Náklady na audit 9 303.00 6 821.00 36.39% 7 797.00 19.32%
UK35 9.2.6. Náklady na poradenství 2 494.00 1 578.00 58.05% 3 271.00 -23.75%
UK36 9.2.7. Náklady na outsourcing 48 712.00 35 358.00 37.77% 44 468.00 9.54%
UK37 9.2.8. Jiné správní náklady 265 786.00 176 695.00 50.42% 250 230.00 6.22%
UK38 10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 50 397.00 32 543.00 54.86% 54 493.00 -7.52%
UK40 11.1. Odpisy hmotného majetku 7 451.00 5 038.00 47.90% 6 621.00 12.54%
UK41 11.2. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 11.3. Odpisy nehmotného majetku 42 946.00 27 505.00 56.14% 47 872.00 -10.29%
UK43 11.4. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám -3 591.00 -2 673.00 34.34% 3 473.00 - 203.40%
UK46 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 16. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze 814.00 814.00 0.00 1 170.00 -30.43%
UK49 17. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze 47 021.00 -4 268.00 -1 201.71% 12 051.00 290.18%
UK50 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK51 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 1 196 945.00 796 182.00 50.34% 973 010.00 23.01%
UK52 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK53 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK54 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK55 21. Daň z příjmů 33 511.00 22 168.00 51.17% 14 284.00 134.61%
UK56 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 1 163 434.00 774 013.00 50.31% 958 726.00 21.35%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 742 157.00 8 851 852.00 -1.24% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 965 487.00 6 246 693.00 -4.50% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 776 668.00 2 604 758.00 6.60% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 146.55 141.70 3.42% - -

Počet a struktura účastníků

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Počet účastníků důchodového spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Počet účastníků doplňkového spoření 710 870.00 657 799.00 8.07% 499 861.00 42.21%
UK4 3. Počet účastníků penzijního připojištění 3 763 299.00 3 833 526.00 -1.83% 4 045 468.00 -6.97%
UK6 4. Účastníci s vlastním příspěvkem 4 373 000.00 4 378 802.00 -0.13% 4 443 784.00 -1.59%
UK7 5. Účastnící s příspěvkem zaměstnavatele 1 339 676.00 1 328 052.00 0.88% 1 293 865.00 3.54%
UK8 6. Účastníci se státním příspěvkem 3 656 256.00 3 640 190.00 0.44% 3 955 643.00 -7.57%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 322.00 8 742.00 -4.80% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 951.00 5 965.00 -0.23% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 371.00 2 777.00 -14.62% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 139.84 146.55 -4.58% - -

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2017 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 804 342.00 8 557 160.00 2.89% 8 553 967.00 2.93%
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 6 681 840.00 6 695 765.00 -0.21% 6 918 572.00 -3.42%
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 122 502.00 1 861 396.00 14.03% 1 635 396.00 29.79%
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 131.77 127.80 3.11% 123.64 6.58%
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.) (14 hodnot, 30.09.2017)
Závazky celkem (1. až 6.) (14 hodnot, 30.09.2017)
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (14 hodnot, 30.09.2017)
Závazky vůči nebankovním subjektům (14 hodnot, 30.09.2017)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní závazky (14 hodnot, 30.09.2017)
Záporná reálná hodnota derivátů (14 hodnot, 30.09.2017)
Výnosy a výdaje příštích období (14 hodnot, 30.09.2017)
Rezervy (14 hodnot, 30.09.2017)
Rezervy na důchody a podobné závazky (14 hodnot, 30.09.2017)
Rezervy na daně (14 hodnot, 30.09.2017)
Rezervy ostatní (14 hodnot, 30.09.2017)
Podřízené závazky (14 hodnot, 30.09.2017)
Vlastní kapitál celkem (7. až 15.) (14 hodnot, 30.09.2017)
Základní kapitál (14 hodnot, 30.09.2017)
Splacený základní kapitál (14 hodnot, 30.09.2017)
Vlastní akcie (14 hodnot, 30.09.2017)
Emisní ážio (14 hodnot, 30.09.2017)
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (14 hodnot, 30.09.2017)
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní rezervní fondy (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní fondy ze zisku (14 hodnot, 30.09.2017)
Fond rezerv penzí (14 hodnot, 30.09.2017)
Rezervní fond na nové ocenění (14 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálové fondy (14 hodnot, 30.09.2017)
Oceňovací rozdíly (14 hodnot, 30.09.2017)
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků (14 hodnot, 30.09.2017)
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů (14 hodnot, 30.09.2017)
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí (14 hodnot, 30.09.2017)
Oceňovací rozdíly ostatní (14 hodnot, 30.09.2017)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (14 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo ztráta za účetní období (14 hodnot, 30.09.2017)
Počet a struktura účastníků
Počty účastníků II. a III. pilíře
Počet účastníků důchodového spoření (14 hodnot, 30.09.2017)
Počet účastníků doplňkového spoření (14 hodnot, 30.09.2017)
Počet účastníků penzijního připojištění (14 hodnot, 30.09.2017)
Účastníci III. pilíře (dle typu příspěvku)
Účastníci s vlastním příspěvkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Účastnící s příspěvkem zaměstnavatele (14 hodnot, 30.09.2017)
Účastníci se státním příspěvkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Počty subjektů
Penzijní společnosti celkem k datu (14 hodnot, 30.09.2017)
z toho v nucené správě (14 hodnot, 30.09.2017)
Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období (14 hodnot, 30.09.2017)
Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období (14 hodnot, 30.09.2017)
Struktura penzijních společností dle typu
Penzijní společnosti celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Provozující všechny typy spoření,včetně penzijního připojištění (14 hodnot, 30.09.2017)
Provozující důchodové a doplňkové penzijní spoření (14 hodnot, 30.09.2017)
Provozující doplňkové penzijní spoření včetně penzijního připojištění (14 hodnot, 30.09.2017)
Provozující doplňkové penzijní spoření (14 hodnot, 30.09.2017)
Provozující penzijní připojištění prostřednictvím TF (14 hodnot, 30.09.2017)
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (1. až 12.) (14 hodnot, 30.09.2017)
Pokladní hotovost (14 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (14 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami (14 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky za nebankovními subjekty (14 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi (14 hodnot, 30.09.2017)
Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty (14 hodnot, 30.09.2017)
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (14 hodnot, 30.09.2017)
Akcie (14 hodnot, 30.09.2017)
Podílové listy (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní podíly (14 hodnot, 30.09.2017)
Účasti s podstatným vlivem (14 hodnot, 30.09.2017)
Účasti s rozhodujícím vlivem (14 hodnot, 30.09.2017)
Dlouhodobý nehmotný majetek (14 hodnot, 30.09.2017)
Zřizovací výdaje (14 hodnot, 30.09.2017)
Goodwill (14 hodnot, 30.09.2017)
Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní (14 hodnot, 30.09.2017)
Dlouhodobý hmotný majetek (14 hodnot, 30.09.2017)
Provozní nemovitosti včetně příslušenství (14 hodnot, 30.09.2017)
Neprovozní nemovitosti - finanční investice (14 hodnot, 30.09.2017)
Dlouhodobý hmotný majetek ostatní (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní aktiva (14 hodnot, 30.09.2017)
Kladná reálná hodnota derivátů (14 hodnot, 30.09.2017)
Pohledávky z upsaného základního kapitálu (14 hodnot, 30.09.2017)
Náklady a příjmy příštích období (14 hodnot, 30.09.2017)
Náklady příštích období (14 hodnot, 30.09.2017)
Příjmy příštích období (14 hodnot, 30.09.2017)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 30.09.2014)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (14 hodnot, 30.09.2017)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (14 hodnot, 30.09.2017)
Úroky z dluhových cenných papírů (14 hodnot, 30.09.2017)
Výnosy z ostatních aktiv (14 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na úroky a podobné náklady (14 hodnot, 30.09.2017)
Výnosy z akcií a podílů (14 hodnot, 30.09.2017)
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní výnosy z akcií a podílů (14 hodnot, 30.09.2017)
Výnosy z poplatků a provizí (14 hodnot, 30.09.2017)
Úplata penzijní společnosti (14 hodnot, 30.09.2017)
Úplata za obhospodařování majetku fondu (14 hodnot, 30.09.2017)
Úplata za zhodnocení majetku fondu (14 hodnot, 30.09.2017)
Poplatky od účastníků (14 hodnot, 30.09.2017)
Poplatky za změnu strategie spoření (14 hodnot, 30.09.2017)
Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní poplatky (14 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na poplatky a provize (14 hodnot, 30.09.2017)
Odměna depozitáři (14 hodnot, 30.09.2017)
Odměna za správu portfolia (14 hodnot, 30.09.2017)
Odměny za zprostředkování (14 hodnot, 30.09.2017)
Poplatky hrazené bance (14 hodnot, 30.09.2017)
Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní náklady na poplatky a provize (14 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní provozní výnosy (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní provozní náklady (14 hodnot, 30.09.2017)
Správní náklady (14 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na zaměstnance (14 hodnot, 30.09.2017)
Ostatní správní náklady (14 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na propagaci a reklamu (14 hodnot, 30.09.2017)
Jiné náklady na podporu prodeje (14 hodnot, 30.09.2017)
Nájemné (14 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na informační technologie (14 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na audit (14 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na poradenství (14 hodnot, 30.09.2017)
Náklady na outsourcing (14 hodnot, 30.09.2017)
Jiné správní náklady (14 hodnot, 30.09.2017)
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (14 hodnot, 30.09.2017)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (14 hodnot, 30.09.2017)
Odpisy hmotného majetku (14 hodnot, 30.09.2017)
Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku (14 hodnot, 30.09.2017)
Odpisy nehmotného majetku (14 hodnot, 30.09.2017)
Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku (14 hodnot, 30.09.2017)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek (14 hodnot, 30.09.2017)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (14 hodnot, 30.09.2017)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (14 hodnot, 30.09.2017)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (14 hodnot, 30.09.2017)
Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze (14 hodnot, 30.09.2017)
Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze (14 hodnot, 30.09.2017)
Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (14 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (14 hodnot, 30.09.2017)
Mimořádné výnosy (14 hodnot, 30.09.2017)
Mimořádné náklady (14 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (14 hodnot, 30.09.2017)
Daň z příjmů (14 hodnot, 30.09.2017)
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.) (14 hodnot, 30.09.2017)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Kapitálové požadavky celkem (14 hodnot, 30.09.2017)
Přebytek / nedostatek kapitálu (14 hodnot, 30.09.2017)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (14 hodnot, 30.09.2017)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Penzijní společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu)
Finanční zprostřed.,kr.pojišť. a penzijního financ.(částečné navázání) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Pojištění, zajištění a penzijní financování (navázání 1:1) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Pojištění, zajištění a penzijní financování (navázání 1:1) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - pojišťovny a penzijní fondy (rezidenti) (Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - pojišťovny a penzijní fondy (rezidenti) (Souhrnně podle sektoru emitenta - CZK)
Čistý podíl domácností na rezervách životního pojištění a na rezervách penzijních fondů (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Čistý podíl domácností na rezervách penzijních fondů (Finanční závazky, transakce, čtvrtletní, Národní hospodářství)
Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy (AF.6) (Finanční aktiva, stavy, Národní hospodářství)
Úplata penzijní společnosti (Fondy celkem (v tis. Kč))
Úplata penzijní společnosti (Důchodové fondy (v tis. Kč))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů