Penzijní společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Penzijní společnosti celkem k datu</b> 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.2. Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.3. Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.1. Penzijní společnosti celkem 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK7 2.1.1. Provozující všechny typy spoření,včetně penzijního připojištění 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
UK8 2.1.2. Provozující důchodové a doplňkové penzijní spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.3. Provozující doplňkové penzijní spoření včetně penzijního připojištění 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
UK10 2.1.4. Provozující doplňkové penzijní spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 2.1.5. Provozující penzijní připojištění prostřednictvím TF 0.00 0.00 - 0.00 -

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem (1. až 12.)</b> 11 533 840.00 10 981 782.00 5.03% 11 001 516.00 4.84%
UK2 1. Pokladní hotovost 98.00 79.00 24.05% 134.00 -26.87%
UK3 2. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 5 546 120.00 5 175 002.00 7.17% 5 492 221.00 0.98%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání 757 238.00 2 480 079.00 -69.47% 1 220 650.00 -37.96%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 4 788 882.00 2 694 923.00 77.70% 4 271 571.00 12.11%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 253 028.00 237 044.00 6.74% 209 400.00 20.83%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 253 028.00 237 044.00 6.74% 209 400.00 20.83%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 2 338 237.00 2 358 111.00 -0.84% 2 236 693.00 4.54%
UK10 4.1. Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 1 907 214.00 1 943 393.00 -1.86% 1 822 084.00 4.67%
UK11 4.2. Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 431 023.00 414 718.00 3.93% 414 609.00 3.96%
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 271 375.00 274 343.00 -1.08% 10 556.00 2 470.81%
UK13 5.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 5.2. Podílové listy 271 375.00 274 343.00 -1.08% 10 556.00 2 470.81%
UK15 5.3. Ostatní podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 6. Účasti s podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 7. Účasti s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 8. Dlouhodobý nehmotný majetek 236 911.00 234 558.00 1.00% 234 074.00 1.21%
UK19 8.1. Zřizovací výdaje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 8.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 8.3. Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní 236 912.00 234 558.00 1.00% 234 074.00 1.21%
UK22 9. Dlouhodobý hmotný majetek 18 743.00 18 344.00 2.17% 20 238.00 -7.39%
UK23 9.1. Provozní nemovitosti včetně příslušenství 7 398.00 162.00 4 466.67% 162.00 4 466.67%
UK24 9.2. Neprovozní nemovitosti - finanční investice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 9.3. Dlouhodobý hmotný majetek ostatní 11 345.00 18 182.00 -37.60% 20 076.00 -43.49%
UK26 10. Ostatní aktiva 1 670 600.00 1 490 515.00 12.08% 1 634 554.00 2.21%
UK27 10.1. Kladná reálná hodnota derivátů 299.00 2 567.00 -88.35% 83.00 260.24%
UK28 11. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 12. Náklady a příjmy příštích období 1 198 728.00 1 193 786.00 0.41% 1 163 647.00 3.01%
UK30 12.1. Náklady příštích období 1 198 728.00 1 193 786.00 0.41% 1 163 647.00 3.01%
UK31 12.2. Příjmy příštích období 0.00 0.00 - 0.00 -

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b> 11 533 840.00 10 981 782.00 5.03% 11 001 515.00 4.84%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b> 1 751 522.00 1 653 123.00 5.95% 1 649 471.00 6.19%
UK3 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 50 870.00 44.00 115 513.64% 150 439.00 -66.19%
UK4 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3. Ostatní závazky 1 270 062.00 1 301 827.00 -2.44% 1 231 032.00 3.17%
UK8 3.1. Záporná reálná hodnota derivátů 6 716.00 9 307.00 -27.84% 4 676.00 43.63%
UK9 4. Výnosy a výdaje příštích období 644.00 732.00 -12.02% 1 747.00 -63.14%
UK10 5. Rezervy 429 946.00 350 520.00 22.66% 266 253.00 61.48%
UK11 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky 21 460.00 21 460.00 0.00 8 700.00 146.67%
UK12 5.2. Rezervy na daně 233 151.00 172 725.00 34.98% 74 228.00 214.10%
UK13 5.3. Rezervy ostatní 175 335.00 156 335.00 12.15% 183 325.00 -4.36%
UK14 6. Podřízené závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b> 9 782 318.00 9 328 659.00 4.86% 9 352 044.00 4.60%
UK16 7. Základní kapitál 1 549 601.00 1 549 601.00 0.00 1 549 601.00 0.00
UK17 7.1. Splacený základní kapitál 1 549 601.00 1 549 601.00 0.00 1 549 601.00 0.00
UK18 8. Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 9. Emisní ážio 353 270.00 353 270.00 0.00 503 270.00 -29.80%
UK20 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 1 024 029.00 1 024 115.00 -0.01% 753 124.00 35.97%
UK21 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 331 884.00 331 884.00 0.00 331 884.00 0.00
UK22 10.2. Ostatní rezervní fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 10.3. Ostatní fondy ze zisku 692 145.00 692 231.00 -0.01% 421 240.00 64.31%
UK24 10.3.1. Fond rezerv penzí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 12. Kapitálové fondy 2 181 266.00 2 181 102.00 0.01% 2 423 752.00 -10.00%
UK27 13. Oceňovací rozdíly 4 634.00 - 983.00 - 571.41% 16 427.00 -71.79%
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 4 061.00 - 983.00 - 513.12% 16 427.00 -75.28%
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 13.4. Oceňovací rozdíly ostatní 573.00 0.00 - 0.00 -
UK32 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 4 216 206.00 2 800 495.00 50.55% 3 753 170.00 12.34%
UK33 15. Zisk nebo ztráta za účetní období 453 312.00 1 421 059.00 -68.10% 352 700.00 28.53%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 843 738.00 2 947 550.00 -71.37% 738 728.00 14.21%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 29 652.00 80 281.00 -63.06% 19 339.00 53.33%
UK3 1.1. Úroky z dluhových cenných papírů 9 085.00 34 687.00 -73.81% 9 709.00 -6.43%
UK4 1.2. Výnosy z ostatních aktiv 20 567.00 45 594.00 -54.89% 9 630.00 113.57%
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 1 387.00 1 640.00 -15.43% 6 168.00 -77.51%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 1 507.00 4 850.00 -68.93% 0.00 -
UK7 3.1. Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní výnosy z akcií a podílů 1 507.00 4 850.00 -68.93% 0.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 1 031 431.00 3 838 045.00 -73.13% 920 729.00 12.02%
UK10 4.1. Úplata penzijní společnosti 1 030 965.00 3 822 294.00 -73.03% 920 120.00 12.05%
UK11 4.1.1. Úplata za obhospodařování majetku fondu 898 636.00 3 470 440.00 -74.11% 840 159.00 6.96%
UK12 4.1.2. Úplata za zhodnocení majetku fondu 132 329.00 351 854.00 -62.39% 79 961.00 65.49%
UK13 4.2. Poplatky od účastníků 465.00 15 751.00 -97.05% 609.00 -23.65%
UK14 4.2.1. Poplatky za změnu strategie spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.2.2. Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti 150.00 533.00 -71.86% 173.00 -13.29%
UK16 4.2.3. Ostatní poplatky 315.00 15 218.00 -97.93% 436.00 -27.75%
UK17 5. Náklady na poplatky a provize 221 031.00 979 439.00 -77.43% 199 308.00 10.90%
UK18 5.1. Odměna depozitáři 9 132.00 37 332.00 -75.54% 9 451.00 -3.38%
UK19 5.2. Odměna za správu portfolia 99 828.00 380 996.00 -73.80% 86 873.00 14.91%
UK20 5.3. Odměny za zprostředkování 91 412.00 339 330.00 -73.06% 82 461.00 10.85%
UK21 5.4. Poplatky hrazené bance 6 868.00 30 921.00 -77.79% 10 703.00 -35.83%
UK22 5.5. Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP 7 688.00 27 922.00 -72.47% 5 602.00 37.24%
UK23 5.6. Ostatní náklady na poplatky a provize 6 105.00 162 938.00 -96.25% 4 219.00 44.70%
UK24 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací -1 051.00 -2 507.00 -58.08% - 695.00 51.22%
UK25 7. Ostatní provozní výnosy 9 468.00 30 251.00 -68.70% 10 992.00 -13.86%
UK26 8. Ostatní provozní náklady 4 851.00 22 291.00 -78.24% 6 161.00 -21.26%
UK27 9. Správní náklady 259 020.00 1 095 220.00 -76.35% 266 951.00 -2.97%
UK28 9.1. Náklady na zaměstnance 90 496.00 346 332.00 -73.87% 86 203.00 4.98%
UK29 9.2. Ostatní správní náklady 168 524.00 748 887.00 -77.50% 180 748.00 -6.76%
UK30 9.2.1. Náklady na propagaci a reklamu 7 943.00 55 321.00 -85.64% 15 669.00 -49.31%
UK31 9.2.2. Jiné náklady na podporu prodeje 3 548.00 18 708.00 -81.03% 4 427.00 -19.86%
UK32 9.2.3. Nájemné 12 268.00 46 235.00 -73.47% 12 115.00 1.26%
UK33 9.2.4. Náklady na informační technologie 26 617.00 107 765.00 -75.30% 26 020.00 2.29%
UK34 9.2.5. Náklady na audit 4 048.00 14 521.00 -72.12% 3 991.00 1.43%
UK35 9.2.6. Náklady na poradenství 345.00 3 237.00 -89.34% 383.00 -9.92%
UK36 9.2.7. Náklady na outsourcing 24 033.00 125 179.00 -80.80% 29 931.00 -19.71%
UK37 9.2.8. Jiné správní náklady 89 722.00 377 924.00 -76.26% 88 212.00 1.71%
UK38 10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 19 148.00 75 589.00 -74.67% 18 543.00 3.26%
UK40 11.1. Odpisy hmotného majetku 2 303.00 9 492.00 -75.74% 2 428.00 -5.15%
UK41 11.2. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 11.3. Odpisy nehmotného majetku 16 845.00 66 097.00 -74.51% 16 115.00 4.53%
UK43 11.4. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám 233.00 -35 533.00 - 100.66% -2 245.00 - 110.38%
UK46 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 16. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze 0.00 493.00 - 0.00 -
UK49 17. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze 45 620.00 6 661.00 584.88% 42 917.00 6.30%
UK50 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK51 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 520 185.00 1 735 040.00 -70.02% 408 075.00 27.47%
UK52 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK53 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK54 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK55 21. Daň z příjmů 66 874.00 313 981.00 -78.70% 55 375.00 20.77%
UK56 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 453 311.00 1 421 059.00 -68.10% 352 700.00 28.53%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 742 157.00 8 851 852.00 -1.24% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 965 487.00 6 246 693.00 -4.50% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 776 668.00 2 604 758.00 6.60% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 146.55 141.70 3.42% - -

Počet a struktura účastníků

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Počet účastníků důchodového spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Počet účastníků doplňkového spoření 1 016 490.00 966 997.00 5.12% 827 238.00 22.88%
UK4 3. Počet účastníků penzijního připojištění 3 428 041.00 3 472 070.00 -1.27% 3 621 739.00 -5.35%
UK6 4. Účastníci s vlastním příspěvkem 4 335 146.00 4 342 084.00 -0.16% 4 345 625.00 -0.24%
UK7 5. Účastnící s příspěvkem zaměstnavatele 1 437 299.00 1 423 511.00 0.97% 1 370 266.00 4.89%
UK8 6. Účastníci se státním příspěvkem 3 655 443.00 3 651 915.00 0.10% 3 640 388.00 0.41%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 322.00 8 742.00 -4.80% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 951.00 5 965.00 -0.23% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 371.00 2 777.00 -14.62% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 139.84 146.55 -4.58% - -

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2019 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 9 782 318.00 9 328 660.00 4.86% 9 352 046.00 4.60%
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 770 356.00 6 065 607.00 -4.87% 5 689 677.00 1.42%
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 4 011 964.00 3 263 052.00 22.95% 3 662 369.00 9.55%
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 169.53 153.80 10.23% 164.37 3.14%
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.) (25 hodnot, 31.03.2019)
Závazky celkem (1. až 6.) (25 hodnot, 31.03.2019)
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (25 hodnot, 31.03.2019)
Závazky vůči nebankovním subjektům (25 hodnot, 31.03.2019)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní závazky (25 hodnot, 31.03.2019)
Záporná reálná hodnota derivátů (25 hodnot, 31.03.2019)
Výnosy a výdaje příštích období (25 hodnot, 31.03.2019)
Rezervy (25 hodnot, 31.03.2019)
Rezervy na důchody a podobné závazky (25 hodnot, 31.03.2019)
Rezervy na daně (25 hodnot, 31.03.2019)
Rezervy ostatní (25 hodnot, 31.03.2019)
Podřízené závazky (25 hodnot, 31.03.2019)
Vlastní kapitál celkem (7. až 15.) (25 hodnot, 31.03.2019)
Základní kapitál (25 hodnot, 31.03.2019)
Splacený základní kapitál (25 hodnot, 31.03.2019)
Vlastní akcie (25 hodnot, 31.03.2019)
Emisní ážio (25 hodnot, 31.03.2019)
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (25 hodnot, 31.03.2019)
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní rezervní fondy (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní fondy ze zisku (25 hodnot, 31.03.2019)
Fond rezerv penzí (25 hodnot, 31.03.2019)
Rezervní fond na nové ocenění (25 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové fondy (25 hodnot, 31.03.2019)
Oceňovací rozdíly (25 hodnot, 31.03.2019)
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků (25 hodnot, 31.03.2019)
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů (25 hodnot, 31.03.2019)
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí (25 hodnot, 31.03.2019)
Oceňovací rozdíly ostatní (25 hodnot, 31.03.2019)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (25 hodnot, 31.03.2019)
Zisk nebo ztráta za účetní období (25 hodnot, 31.03.2019)
Počet a struktura účastníků
Počty účastníků II. a III. pilíře
Počet účastníků důchodového spoření (25 hodnot, 31.03.2019)
Počet účastníků doplňkového spoření (25 hodnot, 31.03.2019)
Počet účastníků penzijního připojištění (25 hodnot, 31.03.2019)
Účastníci III. pilíře (dle typu příspěvku)
Účastníci s vlastním příspěvkem (25 hodnot, 31.03.2019)
Účastnící s příspěvkem zaměstnavatele (25 hodnot, 31.03.2019)
Účastníci se státním příspěvkem (25 hodnot, 31.03.2019)
Počty subjektů
Penzijní společnosti celkem k datu (25 hodnot, 31.03.2019)
z toho v nucené správě (25 hodnot, 31.03.2019)
Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období (25 hodnot, 31.03.2019)
Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období (25 hodnot, 31.03.2019)
Struktura penzijních společností dle typu
Penzijní společnosti celkem (25 hodnot, 31.03.2019)
Provozující všechny typy spoření,včetně penzijního připojištění (25 hodnot, 31.03.2019)
Provozující důchodové a doplňkové penzijní spoření (25 hodnot, 31.03.2019)
Provozující doplňkové penzijní spoření včetně penzijního připojištění (25 hodnot, 31.03.2019)
Provozující doplňkové penzijní spoření (25 hodnot, 31.03.2019)
Provozující penzijní připojištění prostřednictvím TF (25 hodnot, 31.03.2019)
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (1. až 12.) (25 hodnot, 31.03.2019)
Pokladní hotovost (25 hodnot, 31.03.2019)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (25 hodnot, 31.03.2019)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami (25 hodnot, 31.03.2019)
Pohledávky za nebankovními subjekty (25 hodnot, 31.03.2019)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty (25 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry (25 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi (25 hodnot, 31.03.2019)
Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty (25 hodnot, 31.03.2019)
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (25 hodnot, 31.03.2019)
Akcie (25 hodnot, 31.03.2019)
Podílové listy (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní podíly (25 hodnot, 31.03.2019)
Účasti s podstatným vlivem (25 hodnot, 31.03.2019)
Účasti s rozhodujícím vlivem (25 hodnot, 31.03.2019)
Dlouhodobý nehmotný majetek (25 hodnot, 31.03.2019)
Zřizovací výdaje (25 hodnot, 31.03.2019)
Goodwill (25 hodnot, 31.03.2019)
Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní (25 hodnot, 31.03.2019)
Dlouhodobý hmotný majetek (25 hodnot, 31.03.2019)
Provozní nemovitosti včetně příslušenství (25 hodnot, 31.03.2019)
Neprovozní nemovitosti - finanční investice (25 hodnot, 31.03.2019)
Dlouhodobý hmotný majetek ostatní (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní aktiva (25 hodnot, 31.03.2019)
Kladná reálná hodnota derivátů (25 hodnot, 31.03.2019)
Pohledávky z upsaného základního kapitálu (25 hodnot, 31.03.2019)
Náklady a příjmy příštích období (25 hodnot, 31.03.2019)
Náklady příštích období (25 hodnot, 31.03.2019)
Příjmy příštích období (25 hodnot, 31.03.2019)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 30.09.2014)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (25 hodnot, 31.03.2019)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (25 hodnot, 31.03.2019)
Úroky z dluhových cenných papírů (25 hodnot, 31.03.2019)
Výnosy z ostatních aktiv (25 hodnot, 31.03.2019)
Náklady na úroky a podobné náklady (25 hodnot, 31.03.2019)
Výnosy z akcií a podílů (25 hodnot, 31.03.2019)
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní výnosy z akcií a podílů (25 hodnot, 31.03.2019)
Výnosy z poplatků a provizí (25 hodnot, 31.03.2019)
Úplata penzijní společnosti (25 hodnot, 31.03.2019)
Úplata za obhospodařování majetku fondu (25 hodnot, 31.03.2019)
Úplata za zhodnocení majetku fondu (25 hodnot, 31.03.2019)
Poplatky od účastníků (25 hodnot, 31.03.2019)
Poplatky za změnu strategie spoření (25 hodnot, 31.03.2019)
Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní poplatky (25 hodnot, 31.03.2019)
Náklady na poplatky a provize (25 hodnot, 31.03.2019)
Odměna depozitáři (25 hodnot, 31.03.2019)
Odměna za správu portfolia (25 hodnot, 31.03.2019)
Odměny za zprostředkování (25 hodnot, 31.03.2019)
Poplatky hrazené bance (25 hodnot, 31.03.2019)
Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní náklady na poplatky a provize (25 hodnot, 31.03.2019)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní provozní výnosy (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní provozní náklady (25 hodnot, 31.03.2019)
Správní náklady (25 hodnot, 31.03.2019)
Náklady na zaměstnance (25 hodnot, 31.03.2019)
Ostatní správní náklady (25 hodnot, 31.03.2019)
Náklady na propagaci a reklamu (25 hodnot, 31.03.2019)
Jiné náklady na podporu prodeje (25 hodnot, 31.03.2019)
Nájemné (25 hodnot, 31.03.2019)
Náklady na informační technologie (25 hodnot, 31.03.2019)
Náklady na audit (25 hodnot, 31.03.2019)
Náklady na poradenství (25 hodnot, 31.03.2019)
Náklady na outsourcing (25 hodnot, 31.03.2019)
Jiné správní náklady (25 hodnot, 31.03.2019)
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (25 hodnot, 31.03.2019)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (25 hodnot, 31.03.2019)
Odpisy hmotného majetku (25 hodnot, 31.03.2019)
Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku (25 hodnot, 31.03.2019)
Odpisy nehmotného majetku (25 hodnot, 31.03.2019)
Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku (25 hodnot, 31.03.2019)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek (25 hodnot, 31.03.2019)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (25 hodnot, 31.03.2019)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (25 hodnot, 31.03.2019)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (25 hodnot, 31.03.2019)
Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze (25 hodnot, 31.03.2019)
Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze (25 hodnot, 31.03.2019)
Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (25 hodnot, 31.03.2019)
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (25 hodnot, 31.03.2019)
Mimořádné výnosy (25 hodnot, 31.03.2019)
Mimořádné náklady (25 hodnot, 31.03.2019)
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (25 hodnot, 31.03.2019)
Daň z příjmů (25 hodnot, 31.03.2019)
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.) (25 hodnot, 31.03.2019)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (25 hodnot, 31.03.2019)
Kapitálové požadavky celkem (25 hodnot, 31.03.2019)
Přebytek / nedostatek kapitálu (25 hodnot, 31.03.2019)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (25 hodnot, 31.03.2019)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Penzijní společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu)
Finanční společnosti (Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům)
Úprava o změnu čistého podílu domácností na rezervách penzijních fonsů (1a_příjmy a výdaje vládního sektoru (S.13))
Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
Pojistné, penzijní a stadardizované záruční programy (2a_financování schodku vládního sektoru (S.13))
K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (Předchozí období=100, roční data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (Předchozí období=100, roční data)
K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (SOPR=100, roční data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (SOPR=100, roční data)
K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (2015=100, roční data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (2015=100, roční data)
Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
English version
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies