Penzijní společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 
Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

Počty subjektů

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>1. Penzijní společnosti celkem k datu</b> 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK2 1.1. z toho v nucené správě 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 1.2. Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK4 1.3. Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.1. Penzijní společnosti celkem 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
UK7 2.1.1. Provozující všechny typy spoření,včetně penzijního připojištění 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00
UK8 2.1.2. Provozující důchodové a doplňkové penzijní spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK9 2.1.3. Provozující doplňkové penzijní spoření včetně penzijního připojištění 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00
UK10 2.1.4. Provozující doplňkové penzijní spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK11 2.1.5. Provozující penzijní připojištění prostřednictvím TF 0.00 0.00 - 0.00 -

Aktiva (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Aktiva celkem (1. až 12.)</b> 11 001 516.00 10 370 689.00 6.08% 10 613 747.00 3.65%
UK2 1. Pokladní hotovost 134.00 151.00 -11.26% 146.00 -8.22%
UK3 2. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 5 492 221.00 5 435 520.00 1.04% 5 184 358.00 5.94%
UK4 2.1. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání 1 220 650.00 2 958 080.00 -58.73% 3 241 680.00 -62.35%
UK5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami 4 271 571.00 2 477 440.00 72.42% 1 942 678.00 119.88%
UK6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty 209 400.00 199 388.00 5.02% 181 192.00 15.57%
UK7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 209 400.00 199 388.00 5.02% 181 192.00 15.57%
UK9 4. Dluhové cenné papíry 2 236 693.00 1 756 141.00 27.36% 2 208 023.00 1.30%
UK10 4.1. Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 1 822 084.00 1 343 548.00 35.62% 1 429 535.00 27.46%
UK11 4.2. Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 414 609.00 412 593.00 0.49% 778 488.00 -46.74%
UK12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 10 556.00 10 881.00 -2.99% 13 118.00 -19.53%
UK13 5.1. Akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK14 5.2. Podílové listy 10 556.00 10 881.00 -2.99% 13 118.00 -19.53%
UK15 5.3. Ostatní podíly 0.00 0.00 - 0.00 -
UK16 6. Účasti s podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK17 7. Účasti s rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK18 8. Dlouhodobý nehmotný majetek 234 074.00 237 945.00 -1.63% 233 041.00 0.44%
UK19 8.1. Zřizovací výdaje 0.00 0.00 - 0.00 -
UK20 8.2. Goodwill 0.00 0.00 - 0.00 -
UK21 8.3. Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní 234 074.00 237 945.00 -1.63% 233 041.00 0.44%
UK22 9. Dlouhodobý hmotný majetek 20 238.00 20 780.00 -2.61% 26 965.00 -24.95%
UK23 9.1. Provozní nemovitosti včetně příslušenství 162.00 162.00 0.00 162.00 0.00
UK24 9.2. Neprovozní nemovitosti - finanční investice 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 9.3. Dlouhodobý hmotný majetek ostatní 20 076.00 20 618.00 -2.63% 26 803.00 -25.10%
UK26 10. Ostatní aktiva 1 634 554.00 1 555 377.00 5.09% 1 656 118.00 -1.30%
UK27 10.1. Kladná reálná hodnota derivátů 83.00 833.00 -90.04% 132.00 -37.12%
UK28 11. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00 0.00 - 0.00 -
UK29 12. Náklady a příjmy příštích období 1 163 647.00 1 154 506.00 0.79% 1 110 785.00 4.76%
UK30 12.1. Náklady příštích období 1 163 647.00 1 154 506.00 0.79% 1 110 785.00 4.76%
UK31 12.2. Příjmy příštích období 0.00 0.00 - 0.00 -

Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b> 11 001 515.00 10 370 689.00 6.08% 10 613 746.00 3.65%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b> 1 649 471.00 1 357 367.00 21.52% 1 312 693.00 25.66%
UK3 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 150 439.00 275.00 54 605.09% 0.00 -
UK4 2. Závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK5 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání 0.00 0.00 - 0.00 -
UK6 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům 0.00 0.00 - 0.00 -
UK7 3. Ostatní závazky 1 231 032.00 1 165 837.00 5.59% 1 160 594.00 6.07%
UK8 3.1. Záporná reálná hodnota derivátů 4 676.00 406.00 1 051.72% 627.00 645.77%
UK9 4. Výnosy a výdaje příštích období 1 747.00 681.00 156.53% 432.00 304.40%
UK10 5. Rezervy 266 253.00 190 574.00 39.71% 151 667.00 75.55%
UK11 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky 8 700.00 8 700.00 0.00 0.00 -
UK12 5.2. Rezervy na daně 74 228.00 18 249.00 306.75% 9 225.00 704.64%
UK13 5.3. Rezervy ostatní 183 325.00 163 625.00 12.04% 142 442.00 28.70%
UK14 6. Podřízené závazky 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b> 9 352 044.00 9 013 322.00 3.76% 9 301 052.00 0.55%
UK16 7. Základní kapitál 1 549 601.00 1 549 601.00 0.00 2 049 501.00 -24.39%
UK17 7.1. Splacený základní kapitál 1 549 601.00 1 549 601.00 0.00 2 049 501.00 -24.39%
UK18 8. Vlastní akcie 0.00 0.00 - 0.00 -
UK19 9. Emisní ážio 503 270.00 503 270.00 0.00 503 270.00 0.00
UK20 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 753 124.00 753 458.00 -0.04% 812 976.00 -7.36%
UK21 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 331 884.00 331 884.00 0.00 391 884.00 -15.31%
UK22 10.2. Ostatní rezervní fondy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK23 10.3. Ostatní fondy ze zisku 421 240.00 421 574.00 -0.08% 421 092.00 0.04%
UK24 10.3.1. Fond rezerv penzí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění 0.00 0.00 - 0.00 -
UK26 12. Kapitálové fondy 2 423 752.00 2 423 636.00 0.00% 2 173 399.00 11.52%
UK27 13. Oceňovací rozdíly 16 427.00 30 187.00 -45.58% 41 124.00 -60.05%
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 16 427.00 30 187.00 -45.58% 41 124.00 -60.05%
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů 0.00 0.00 - 0.00 -
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí 0.00 0.00 - 0.00 -
UK31 13.4. Oceňovací rozdíly ostatní 0.00 0.00 - 0.00 -
UK32 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 3 753 170.00 2 369 820.00 58.37% 3 300 055.00 13.73%
UK33 15. Zisk nebo ztráta za účetní období 352 700.00 1 383 350.00 -74.50% 420 727.00 -16.17%

Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 <b>Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)</b> 738 728.00 2 771 337.00 -73.34% 735 033.00 0.50%
UK2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 19 339.00 58 379.00 -66.87% 14 692.00 31.63%
UK3 1.1. Úroky z dluhových cenných papírů 9 709.00 37 722.00 -74.26% 9 899.00 -1.92%
UK4 1.2. Výnosy z ostatních aktiv 9 630.00 20 657.00 -53.38% 4 793.00 100.92%
UK5 2. Náklady na úroky a podobné náklady 6 168.00 20 253.00 -69.55% 5 232.00 17.89%
UK6 3. Výnosy z akcií a podílů 0.00 377.00 - 0.00 -
UK7 3.1. Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK8 3.2. Ostatní výnosy z akcií a podílů 0.00 377.00 - 0.00 -
UK9 4. Výnosy z poplatků a provizí 920 729.00 3 588 612.00 -74.34% 893 131.00 3.09%
UK10 4.1. Úplata penzijní společnosti 920 120.00 3 577 494.00 -74.28% 890 722.00 3.30%
UK11 4.1.1. Úplata za obhospodařování majetku fondu 840 159.00 3 269 439.00 -74.30% 792 358.00 6.03%
UK12 4.1.2. Úplata za zhodnocení majetku fondu 79 961.00 308 055.00 -74.04% 98 364.00 -18.71%
UK13 4.2. Poplatky od účastníků 609.00 11 118.00 -94.52% 2 409.00 -74.72%
UK14 4.2.1. Poplatky za změnu strategie spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK15 4.2.2. Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti 173.00 6 398.00 -97.30% 1 267.00 -86.35%
UK16 4.2.3. Ostatní poplatky 436.00 4 720.00 -90.76% 1 142.00 -61.82%
UK17 5. Náklady na poplatky a provize 199 308.00 886 229.00 -77.51% 180 727.00 10.28%
UK18 5.1. Odměna depozitáři 9 451.00 36 127.00 -73.84% 8 746.00 8.06%
UK19 5.2. Odměna za správu portfolia 86 873.00 359 931.00 -75.86% 83 421.00 4.14%
UK20 5.3. Odměny za zprostředkování 82 461.00 314 848.00 -73.81% 72 045.00 14.46%
UK21 5.4. Poplatky hrazené bance 10 703.00 34 508.00 -68.98% 7 542.00 41.91%
UK22 5.5. Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP 5 602.00 21 347.00 -73.76% 5 133.00 9.14%
UK23 5.6. Ostatní náklady na poplatky a provize 4 219.00 119 468.00 -96.47% 3 840.00 9.87%
UK24 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací - 695.00 9 593.00 - 107.24% 9 420.00 - 107.38%
UK25 7. Ostatní provozní výnosy 10 992.00 36 744.00 -70.08% 7 948.00 38.30%
UK26 8. Ostatní provozní náklady 6 161.00 15 886.00 -61.22% 4 199.00 46.73%
UK27 9. Správní náklady 266 951.00 1 052 053.00 -74.63% 251 071.00 6.32%
UK28 9.1. Náklady na zaměstnance 86 203.00 358 256.00 -75.94% 88 891.00 -3.02%
UK29 9.2. Ostatní správní náklady 180 748.00 693 797.00 -73.95% 162 180.00 11.45%
UK30 9.2.1. Náklady na propagaci a reklamu 15 669.00 56 449.00 -72.24% 14 338.00 9.28%
UK31 9.2.2. Jiné náklady na podporu prodeje 4 427.00 21 153.00 -79.07% 548.00 707.85%
UK32 9.2.3. Nájemné 12 115.00 39 294.00 -69.17% 9 769.00 24.01%
UK33 9.2.4. Náklady na informační technologie 26 020.00 115 316.00 -77.44% 28 112.00 -7.44%
UK34 9.2.5. Náklady na audit 3 991.00 14 734.00 -72.91% 1 858.00 114.80%
UK35 9.2.6. Náklady na poradenství 383.00 6 852.00 -94.41% 753.00 -49.14%
UK36 9.2.7. Náklady na outsourcing 29 931.00 74 136.00 -59.63% 15 599.00 91.88%
UK37 9.2.8. Jiné správní náklady 88 212.00 365 863.00 -75.89% 91 202.00 -3.28%
UK38 10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK39 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku 18 543.00 71 781.00 -74.17% 16 372.00 13.26%
UK40 11.1. Odpisy hmotného majetku 2 428.00 10 711.00 -77.33% 2 493.00 -2.61%
UK41 11.2. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK42 11.3. Odpisy nehmotného majetku 16 115.00 61 070.00 -73.61% 13 879.00 16.11%
UK43 11.4. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku 0.00 0.00 - 0.00 -
UK44 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek 0.00 0.00 - 0.00 -
UK45 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám -2 245.00 1 258.00 - 278.46% - 612.00 266.83%
UK46 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK47 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP 0.00 0.00 - 0.00 -
UK48 16. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze 0.00 2 769.00 - 81.00 -
UK49 17. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze 42 917.00 53 705.00 -20.09% 38 272.00 12.14%
UK50 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 0.00 0.00 - 0.00 -
UK51 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)</b> 408 075.00 1 597 826.00 -74.46% 428 784.00 -4.83%
UK52 19. Mimořádné výnosy 0.00 0.00 - 0.00 -
UK53 20. Mimořádné náklady 0.00 0.00 - 0.00 -
UK54 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)</b> 0.00 0.00 - 0.00 -
UK55 21. Daň z příjmů 55 375.00 214 476.00 -74.18% 8 057.00 587.29%
UK56 <b>Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.)</b> 352 700.00 1 383 350.00 -74.50% 420 727.00 -16.17%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 30.09.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 742 157.00 8 851 852.00 -1.24% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 965 487.00 6 246 693.00 -4.50% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 776 668.00 2 604 758.00 6.60% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 146.55 141.70 3.42% - -

Počet a struktura účastníků

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK2 1. Počet účastníků důchodového spoření 0.00 0.00 - 0.00 -
UK3 2. Počet účastníků doplňkového spoření 827 238.00 762 822.00 8.44% 596 143.00 38.77%
UK4 3. Počet účastníků penzijního připojištění 3 621 739.00 3 690 476.00 -1.86% 3 909 658.00 -7.36%
UK6 4. Účastníci s vlastním příspěvkem 4 345 625.00 4 355 104.00 -0.22% 4 395 105.00 -1.13%
UK7 5. Účastnící s příspěvkem zaměstnavatele 1 370 266.00 1 354 239.00 1.18% 1 310 617.00 4.55%
UK8 6. Účastníci se státním příspěvkem 3 640 388.00 3 640 155.00 0.01% 3 592 365.00 1.34%

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.12.2014 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 8 322.00 8 742.00 -4.80% - -
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 951.00 5 965.00 -0.23% - -
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 2 371.00 2 777.00 -14.62% - -
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 139.84 146.55 -4.58% - -

Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2018 Hodnota Předchozí Změna Před rokem Změna
UK1 1. Kapitál celkem 9 352 046.00 9 013 323.00 3.76% 9 301 053.00 0.55%
UK2 2. Kapitálové požadavky celkem 5 694 645.00 6 451 147.00 -11.73% 6 348 273.00 -10.30%
UK3 3. Přebytek / nedostatek kapitálu 3 657 401.00 2 562 177.00 42.75% 2 952 779.00 23.86%
UK4 4. Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % 164.23 139.72 17.54% 146.51 12.09%
Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč)
Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.) (14 hodnot, 31.03.2018)
Závazky celkem (1. až 6.) (14 hodnot, 31.03.2018)
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám (14 hodnot, 31.03.2018)
Závazky vůči nebankovním subjektům (14 hodnot, 31.03.2018)
Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní závazky (14 hodnot, 31.03.2018)
Záporná reálná hodnota derivátů (14 hodnot, 31.03.2018)
Výnosy a výdaje příštích období (14 hodnot, 31.03.2018)
Rezervy (14 hodnot, 31.03.2018)
Rezervy na důchody a podobné závazky (14 hodnot, 31.03.2018)
Rezervy na daně (14 hodnot, 31.03.2018)
Rezervy ostatní (14 hodnot, 31.03.2018)
Podřízené závazky (14 hodnot, 31.03.2018)
Vlastní kapitál celkem (7. až 15.) (14 hodnot, 31.03.2018)
Základní kapitál (14 hodnot, 31.03.2018)
Splacený základní kapitál (14 hodnot, 31.03.2018)
Vlastní akcie (14 hodnot, 31.03.2018)
Emisní ážio (14 hodnot, 31.03.2018)
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku (14 hodnot, 31.03.2018)
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní rezervní fondy (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní fondy ze zisku (14 hodnot, 31.03.2018)
Fond rezerv penzí (14 hodnot, 31.03.2018)
Rezervní fond na nové ocenění (14 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálové fondy (14 hodnot, 31.03.2018)
Oceňovací rozdíly (14 hodnot, 31.03.2018)
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků (14 hodnot, 31.03.2018)
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů (14 hodnot, 31.03.2018)
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí (14 hodnot, 31.03.2018)
Oceňovací rozdíly ostatní (14 hodnot, 31.03.2018)
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období (14 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo ztráta za účetní období (14 hodnot, 31.03.2018)
Počet a struktura účastníků
Počty účastníků II. a III. pilíře
Počet účastníků důchodového spoření (14 hodnot, 31.03.2018)
Počet účastníků doplňkového spoření (14 hodnot, 31.03.2018)
Počet účastníků penzijního připojištění (14 hodnot, 31.03.2018)
Účastníci III. pilíře (dle typu příspěvku)
Účastníci s vlastním příspěvkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Účastnící s příspěvkem zaměstnavatele (14 hodnot, 31.03.2018)
Účastníci se státním příspěvkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Počty subjektů
Penzijní společnosti celkem k datu (14 hodnot, 31.03.2018)
z toho v nucené správě (14 hodnot, 31.03.2018)
Počet vzniklých subjektů ve sledovaném období (14 hodnot, 31.03.2018)
Počet zaniklých subjektů ve sledovaném období (14 hodnot, 31.03.2018)
Struktura penzijních společností dle typu
Penzijní společnosti celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Provozující všechny typy spoření,včetně penzijního připojištění (14 hodnot, 31.03.2018)
Provozující důchodové a doplňkové penzijní spoření (14 hodnot, 31.03.2018)
Provozující doplňkové penzijní spoření včetně penzijního připojištění (14 hodnot, 31.03.2018)
Provozující doplňkové penzijní spoření (14 hodnot, 31.03.2018)
Provozující penzijní připojištění prostřednictvím TF (14 hodnot, 31.03.2018)
Aktiva (v tis. Kč)
Aktiva celkem (1. až 12.) (14 hodnot, 31.03.2018)
Pokladní hotovost (14 hodnot, 31.03.2018)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (14 hodnot, 31.03.2018)
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami splatné na požádání (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami (14 hodnot, 31.03.2018)
Pohledávky za nebankovními subjekty (14 hodnot, 31.03.2018)
Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi (14 hodnot, 31.03.2018)
Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty (14 hodnot, 31.03.2018)
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (14 hodnot, 31.03.2018)
Akcie (14 hodnot, 31.03.2018)
Podílové listy (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní podíly (14 hodnot, 31.03.2018)
Účasti s podstatným vlivem (14 hodnot, 31.03.2018)
Účasti s rozhodujícím vlivem (14 hodnot, 31.03.2018)
Dlouhodobý nehmotný majetek (14 hodnot, 31.03.2018)
Zřizovací výdaje (14 hodnot, 31.03.2018)
Goodwill (14 hodnot, 31.03.2018)
Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní (14 hodnot, 31.03.2018)
Dlouhodobý hmotný majetek (14 hodnot, 31.03.2018)
Provozní nemovitosti včetně příslušenství (14 hodnot, 31.03.2018)
Neprovozní nemovitosti - finanční investice (14 hodnot, 31.03.2018)
Dlouhodobý hmotný majetek ostatní (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní aktiva (14 hodnot, 31.03.2018)
Kladná reálná hodnota derivátů (14 hodnot, 31.03.2018)
Pohledávky z upsaného základního kapitálu (14 hodnot, 31.03.2018)
Náklady a příjmy příštích období (14 hodnot, 31.03.2018)
Náklady příštích období (14 hodnot, 31.03.2018)
Příjmy příštích období (14 hodnot, 31.03.2018)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 30.09.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 30.09.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 30.09.2014)
Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč)
Zisk z finanční činnosti (1. až 8.) (14 hodnot, 31.03.2018)
Výnosy z úroků a podobné výnosy (14 hodnot, 31.03.2018)
Úroky z dluhových cenných papírů (14 hodnot, 31.03.2018)
Výnosy z ostatních aktiv (14 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na úroky a podobné náklady (14 hodnot, 31.03.2018)
Výnosy z akcií a podílů (14 hodnot, 31.03.2018)
Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní výnosy z akcií a podílů (14 hodnot, 31.03.2018)
Výnosy z poplatků a provizí (14 hodnot, 31.03.2018)
Úplata penzijní společnosti (14 hodnot, 31.03.2018)
Úplata za obhospodařování majetku fondu (14 hodnot, 31.03.2018)
Úplata za zhodnocení majetku fondu (14 hodnot, 31.03.2018)
Poplatky od účastníků (14 hodnot, 31.03.2018)
Poplatky za změnu strategie spoření (14 hodnot, 31.03.2018)
Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní poplatky (14 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na poplatky a provize (14 hodnot, 31.03.2018)
Odměna depozitáři (14 hodnot, 31.03.2018)
Odměna za správu portfolia (14 hodnot, 31.03.2018)
Odměny za zprostředkování (14 hodnot, 31.03.2018)
Poplatky hrazené bance (14 hodnot, 31.03.2018)
Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní náklady na poplatky a provize (14 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo ztráta z finančních operací (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní provozní výnosy (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní provozní náklady (14 hodnot, 31.03.2018)
Správní náklady (14 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na zaměstnance (14 hodnot, 31.03.2018)
Ostatní správní náklady (14 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na propagaci a reklamu (14 hodnot, 31.03.2018)
Jiné náklady na podporu prodeje (14 hodnot, 31.03.2018)
Nájemné (14 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na informační technologie (14 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na audit (14 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na poradenství (14 hodnot, 31.03.2018)
Náklady na outsourcing (14 hodnot, 31.03.2018)
Jiné správní náklady (14 hodnot, 31.03.2018)
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (14 hodnot, 31.03.2018)
Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku (14 hodnot, 31.03.2018)
Odpisy hmotného majetku (14 hodnot, 31.03.2018)
Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku (14 hodnot, 31.03.2018)
Odpisy nehmotného majetku (14 hodnot, 31.03.2018)
Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku (14 hodnot, 31.03.2018)
Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek (14 hodnot, 31.03.2018)
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám (14 hodnot, 31.03.2018)
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem (14 hodnot, 31.03.2018)
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP (14 hodnot, 31.03.2018)
Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze (14 hodnot, 31.03.2018)
Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze (14 hodnot, 31.03.2018)
Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem (14 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.) (14 hodnot, 31.03.2018)
Mimořádné výnosy (14 hodnot, 31.03.2018)
Mimořádné náklady (14 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.) (14 hodnot, 31.03.2018)
Daň z příjmů (14 hodnot, 31.03.2018)
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.) (14 hodnot, 31.03.2018)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitálové požadavky celkem (4 hodnoty, 31.12.2014)
Přebytek / nedostatek kapitálu (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (4 hodnoty, 31.12.2014)
Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč)
Kapitál celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Kapitálové požadavky celkem (14 hodnot, 31.03.2018)
Přebytek / nedostatek kapitálu (14 hodnot, 31.03.2018)
Kapitál ke kapitálovým požadavkům v % (14 hodnot, 31.03.2018)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Penzijní společnosti (Základní ukazatele o finančním trhu)
Finanční zprostřed.,kr.pojišť. a penzijního financ.(částečné navázání) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Pojištění, zajištění a penzijní financování (navázání 1:1) (Klientské úvěry podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Pojištění, zajištění a penzijní financování (navázání 1:1) (Vklady klientů podle odvětví (CZ-NACE) - podrobné (Kč+cizí měna))
Majetkové cenné papíry a podíly (vč. podíl. listů FPT) - pojišťovny a penzijní fondy (rezidenti) (Souhrnně podle sektoru emitenta - všechny měny)
K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (Předchozí období=100, čtvrtletní data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (Předchozí období=100, čtvrtletní data)
K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (SOPR=100, čtvrtletní data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (SOPR=100, čtvrtletní data)
K64 Finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování (2015=100, čtvrtletní data)
K65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení (2015=100, čtvrtletní data)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů