Stav ekonomiky 2022 - ukazatele ČNB


Stav ekonomiky ČR 2022 podle údajů České národní banky. Sestavy a ukazatelé v roce 2022: úrokové sazby, inflace, spotřebitelské ceny, devizové kurzy a další údaje.

Tabulka 1: Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) (1169)

Název ukazatele Poslední hodnota 2022 Minimum 2022 Maximum 2022
Repo sazba - 2 týdny 7.00 3.75 7.00
Diskontní sazba 6.00 2.75 6.00
Lombardní sazba 8.00 4.75 8.00

Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů (měsíční průměr) (1170)

Název ukazatele Poslední hodnota 2022 Minimum 2022 Maximum 2022
CZEONIA 6.54 3.01 6.54
PRIBOR 1M 7.11 3.93 7.14
PRIBOR 3M 7.26 4.21 7.30
PRIBOR 6M 7.26 4.42 7.42
PRIBOR 1R 7.28 4.55 7.55
Výnos dluhopisu 2R - ČR 5.19 3.77 6.38
Výnos dluhopisu 5R - ČR 4.90 3.20 5.69
Výnos dluhopisu 10R - ČR 4.71 3.03 5.52

Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (1026)

Název ukazatele Poslední hodnota 2022 Minimum 2022 Maximum 2022
V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu 2020 - v % 110.96 108.46 111.45
V cenách průmyslových výrobců, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2020 - v % 111.18 108.36 111.68
Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu 2020 - v % 116.23 110.78 116.23
Ve spotřebitelských cenách, váhy: obrat zahraničního obchodu skupin 5-8 SITC 2020 - v % 116.53 110.64 116.53

Seznam sestav

Základní ukazatele o finančním trhu

Banky
Banky - Aktiva (1011)
Banky - Závazky a vlastní kapitál (1014)
Banky - Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky (1029)
Banky - Výkaz zisku nebo ztráty (1022)
Banky - Struktura kapitálu (1019)
Banky - Rizikové expozice (1023)
Banky - Kapitálové poměry (1024)
Banky - Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování (1030)
Banky - Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů (1031)
Banky - Poměrové ukazatele (1018)
Banky - Pojištěné a kryté vklady (1021)
Banky - Úrokové výnosy a náklady (1028)
Družstevní záložny
Družstevní záložny - Aktiva (1035)
Družstevní záložny - Závazky a vlastní kapitál (1036)
Družstevní záložny - Poskytnuté a přijaté přísliby a finanční záruky (1101)
Družstevní záložny - Výkaz zisku nebo ztráty (1037)
Družstevní záložny - Struktura kapitálu (1039)
Družstevní záložny - Rizikové expozice (1040)
Družstevní záložny - Kapitálové poměry (1041)
Družstevní záložny - Výkonné a nevýkonné expozice jiné než k obchodování (1045)
Družstevní záložny - Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů (1042)
Družstevní záložny - Poměrové ukazatele (1043)
Družstevní záložny - Pojištěné a kryté vklady (1044)
Pojišťovny
Pojišťovny - Aktiva (1060)
Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál (1061)
Pojišťovny - Výkaz zisku nebo ztráty - Výsledek technického účtu k neživotnímu pojištění (1062)
Pojišťovny - Výkaz zisku nebo ztráty - Výsledek technického účtu k životnímu pojištění (1063)
Pojišťovny - Výkaz zisku nebo ztráty - Zisk nebo ztráta za účetní období (1064)
Pojišťovny - Vybrané ukazatele životního a neživotního pojištění (1067)
Obchodníci s CP
Obchodníci s CP - Aktiva (1046)
Obchodníci s CP - Závazky a vlastní kapitál (1047)
Obchodníci s CP - Výkaz zisku nebo ztráty (1048)
Obchodníci s CP - Vybrané ukazatele obezřetného podnikání nebankovních obchodníků s cennými papíry (OCP podle IFD/IFR) (1102)
Investiční společnosti
Investiční společnosti - Aktiva (1072)
Investiční společnosti - Závazky a vlastní kapitál (1073)
Investiční společnosti - Výkaz zisku nebo ztráty (1074)
Investiční společnosti - Kapitál a kapitálové požadavky (1075)
Investiční fondy
Investiční fondy - Aktiva (1107)
Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál (1108)
Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty (1109)
Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU (1110)
Penzijní společnosti
Penzijní společnosti - Aktiva (1076)
Penzijní společnosti - Závazky a vlastní kapitál (1077)
Penzijní společnosti - Výkaz zisku nebo ztráty (1078)
Penzijní společnosti - Kapitál a kapitálové požadavky (1079)
Fondy penzijních společností
Fondy penzijních společností - Aktiva (1080)
Fondy penzijních společností - Závazky a vlastní kapitál (1103)
Fondy penzijních společností - Výkaz zisku nebo ztráty (1104)
Fondy penzijních společností - Přijaté a vyplacené prostředky, počty vyplacených dávek (1106)

Statistická data

Statistika finančních účtů
Statistika finančních účtů (1032)
Měnová a finanční statistika
Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami obyvatelstvu v ČR - nové obchody (1193)
Rozvahová statistika investičních fondů (1194)
Instituce nabízející platební služby pro non-MFI (1196)
Počty platebních karet a akceptačních zařízení (1195)
Čtvrtletní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1197)
Čtvrtletní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (kromě karetních platebních transakcí) (1198)
Pololetní karetní platební transakce odeslané týkající se non-MFI (1199)
Pololetní platby odeslané dle druhu platební služby týkající se non-MFI (kromě transakcí platební kartou) (1200)
Platby podle typu akceptačního zařízení týkající se non-MFI (1201)
Peněžní agregáty (1058)
Hlavní protipoložky M3 (1059)
Měnová báze ČNB (1057)
Bilance - aktiva - hlavní položky (1012)
Bilance - pasiva - hlavní položky (1013)
Klientské úvěry podle sektorového hlediska (1053)
Klientské vklady podle sektorového hlediska (1055)
Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - aktiva (1137)
Rozvaha ČNB a agregovaná rozvaha ostatních MFI - pasiva (1138)
Konsolidovaná rozvaha MFI - aktiva (1139)
Konsolidovaná rozvaha MFI - pasiva (1140)
Úvěry poskytnuté MFI (1141)
Vklady uložené u MFI (1142)
Korunové vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - nové obchody (1143)
Korunové úvěry poskytnuté bankami domácnostem v ČR - nové obchody (1144)
Úvěry poskytnuté bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (1145)
Čisté nové a nově ujednané úvěry poskytnuté bankami rezidentům v ČR (1146)
Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu v ČR (1147)
Vklady přijaté bankami od rezidentů ČR - stavy obchodů (1192)
Korunové úvěry poskytnuté bankami rezidentům v ČR - stavy obchodů (1149)
Ukazatele nákladů úvěrů (1150)
Rozvahová statistika zprostředkovatelů financování aktiv (1152)
Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům (1153)
Rozvahová statistika penzijních fondů (1155)
Klientské úvěry podle časového hlediska (1160)
Klientské úvěry podle druhového/účelového hlediska (1161)
Klientské úvěry podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1162)
Klientské úvěry nevýkonné (1163)
Klientské úvěry domácnostem (včetně NISD) (1164)
Klientské vklady podle časového hlediska (1165)
Klientské vklady podle druhového hlediska (1166)
Klientské vklady podle odvětvového hlediska (CZ_NACE) - sekce (1167)
Klientské vklady domácností (včetně NISD) podle druhového hlediska (1168)
Cenné papíry emitované bankami (1171)
Cenné papíry v držení bank (1172)
Tabulka 1: Základní úrokové sazby (ke konci měsíce) (1169)
Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů (měsíční průměr) (1170)
Tabulka 3: Základní měnové indikátory (1173)
Tabulka 4: Složky a protipoložky M3 (1191)
Tabulka 5: Členění komponent M3 podle sektoru (1174)
Tabulka 6: Úvěry soukromému sektoru (1175)
Tabulka 7: Příspěvky k roční míře růstu M3 (1176)
Tabulka 8: Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (1177)
Tabulka 9: Rozvahy MFI podle vykazujících subjektů (1178)
Tabulka 10: Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy) (1190)
Tabulka 11: Úrokové sazby MFI - stavy obchodů (sazby a objemy) (1180)
Tabulka 12: Odvozené ukazatele nákladů úvěrů (1181)
Tabulka 13: Agregovaná rozvaha investičních fondů (1182)
Tabulka 14: Čtvrtletní agregovaná rozvaha ZFA (1183)
Tabulka 15a: Přehled půjček poskytnutých ZFA rezidentům (1184)
Tabulka 15b: Členění půjček poskytnutých ZFA domácnostem (1185)
Tabulka 16: Čtvrtletní agregovaná rozvaha penzijních fondů (1186)
Graf VI.2: Objem penzijních nároků v transformovaných a účastnických fondech (1187)
Graf VI.3: Počet účastníků v transformovaných a účastnických fondech (1188)
Statistika platební bilance (BPM 6)
Platební bilance - měsíční (1027)
Platební bilance čtvrtletní (1033)
Investiční pozice vůči zahraničí - čtvrtletní (1020)
Zahraniční zadluženost podle dlužníků (1007)
Zahraniční zadluženost podle instrumentů (1008)
Zahraniční zadluženost podle dlužníků a instrumentů (1009)
Stav devizových rezerv - časová řada (1092)
Devizové rezervy I (1003)
Devizové rezervy II (1004)
Devizové rezervy III (1005)
Devizové rezervy IV (1006)
Statistika finančních trhů
Index nominálního efektivního kurzu koruny (1025)
Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (1026)
Vládní finanční statistika
1a - Příjmy a výdaje vládních institucí (S.13) (1117)
1b - Transakce s rozpočtem EU a Evropským rozvojovým fondem (S.13) (1091)
1c - Spotřeba vládních institucí a ostatní nefinanční kategorie (S.13) (1088)
2a - Financování schodku vládních institucí, konsolidovaná verze (S.13) (1085)
3a - Dluh vládních institucí a jeho struktura (S.13) (1086)
3b - Dluh vládních institucí (S.13) - prvky konsolidace (1087)
Vybrané ukazatele státního rozpočtu (zdroj MF ČR, odhady ČNB) (1116)
Inkasa celostátních daňových příjmů (zdroj MF ČR) (1115)

SDDS Plus

Reálný sektor
Finanční účty (1132)
Finanční sektor
Analytické účty měnových finančních institucí (1121)
Analytické účty centrální banky (1130)
Úrokové sazby (1119)
Analytické účty ostatních finančních společností (1133)
Základní ukazatele finančního zdraví (1120)
Držba cenných papírů (1131)
Externí sektor
Platební bilance (1123)
Stav devizových rezerv (1129)
Investiční pozice vůči zahraničí (1122)
Zahraniční zadluženost (1136)
I. Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) (1125)
II. Předurčený KD odliv(-)/příliv(+) deviz.aktiv (nominál.ocenění) (1126)
III. Podmíněný KD příliv(+)/odliv(-) deviz.aktiv (nominál.ocenění) (1127)
IV. Ostatní vybrané položky (1128)

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992.

Zdroj dat: ČNB ARAD


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V