Korportn dluhopisy

Emise korportnch dluhopis emitovanch v CZK, registrovanch v centrlnm depoziti cennch papr.

Korportn dluhopisy, objemy v jednotlivch letech

Poet emis Objem emis [mil]
RokDruh CZK EUR USD Dal CZK EUR USD Dal
2020 dluhopis 33 4 0 0 22200.19 111.50 0.00 0.00
2019 dluhopis 48 7 0 0 32150.50 141.17 0.00 0.00
2018 dluhopis 2 2 0 0 2000.00 241.85 0.00 0.00
2018 dluhopis 62 103 31 0 44328.70 120687.86 347788.00 0.00
2017 dluhopis 56 165 200 0 29525.00 499338.34 3128954.00 0.00
2016 dluhopis 1 1 0 0 1179.00 200.00 0.00 0.00
2016 dluhopis 51 21 21 0 25124.29 137135.54 426525.00 0.00
2015 dluhopis 1 1 0 0 1000.00 21.29 0.00 0.00
2015 dluhopis 27 84 52 0 21208.00 360113.78 940842.00 0.00
2014 dluhopis 1 0 0 0 1000.00 0.00 0.00 0.00
2014 dluhopis 47 108 57 0 27135.95 349272.18 933130.85 0.00
2013 dluhopis 29 147 74 0 20025.74 754627.65 1386862.00 0.00
2012 dluhopis 529 135 67 0 138620.35 926265.86 1638253.15 0.00
2011 dluhopis 15 209 144 0 19798.65 202391518.22 22687125.56 0.00
2010 dluhopis 37 2 0 0 32424.10 24.27 0.00 0.00
2009 dluhopis 4 6 0 0 6953.74 3040.20 0.00 0.00
2008 dluhopis 4 0 0 0 4020.00 0.00 0.00 0.00
2007 dluhopis 43 1 0 0 108680.32 94.52 0.00 0.00
2006 dluhopis 17 0 0 1 32437.00 0.00 0.00 3.00
2005 dluhopis 26 1 0 0 71786.70 6.27 0.00 0.00
2004 dluhopis 13 0 0 0 27070.00 0.00 0.00 0.00
2003 dluhopis 19 0 0 0 33930.00 0.00 0.00 0.00
2002 dluhopis 11 1 0 1 45625.00 100.00 0.00 0.50
2001 dluhopis 6 2 0 0 16000.00 81.00 0.00 0.00
2000 dluhopis 15 0 0 0 36560.00 0.00 0.00 0.00
1999 dluhopis 20 0 0 0 56400.00 0.00 0.00 0.00
1998 dluhopis 13 0 0 0 22412.00 0.00 0.00 0.00
1997 dluhopis 16 0 0 0 35120.00 0.00 0.00 0.00
1996 dluhopis 29 0 0 1 30497.12 0.00 0.00 55.00
1995 dluhopis 31 0 0 0 39362.67 0.00 0.00 0.00
1994 dluhopis 28 0 0 0 28671.93 0.00 0.00 0.00
1993 dluhopis 6 0 0 0 3948.00 0.00 0.00 0.00
1992 dluhopis 1 0 0 0 200.00 0.00 0.00 0.00
1991 dluhopis 1 0 0 0 7800.00 0.00 0.00 0.00

Korportn dluhopisy

ISINNzev emiseDruh Nominl Poet
CZ0003526477 MASK&P.G. 0,00/24 dluhopis 10000 CZK 40000
CZ0003527228 CYRRUS FX 3,70/25 dluhopis 500000 CZK 200
CZ0003527012 EPH 3,60/25 dluhopis 100000 EUR 500
CZ0003526725 GAIN FG VAR/23 dluhopis 100000 CZK 1000
CZ0003526642 D CARGO 1,65/27 dluhopis 10000 CZK 100000
CZ0000001276 GLEBI HLD. 4,40/23 dluhopis 50000 CZK 3000
CZ0003526568 PENTA RE 4,15/22 dluhopis 50000 CZK 3000
CZ0003526337 FIDUR. PF 5,60/25 dluhopis 50000 CZK 6000
CZ0003526428 PORT. A.F. 5,00/23 dluhopis 50000 CZK 2000
CZ0003526436 PORT. A.F. 6,00/25 dluhopis 50000 CZK 2000
CZ0003526451 PORT. A.F. 7,00/27 dluhopis 50000 CZK 2000
CZ0003526485 MSI CAPIT. 5,80/25 dluhopis 10000 CZK 12000
CZ0002007057 HZL RB CRR 1,00/30 dluhopis 10000000 CZK 100
CZ0003526329 WORL. F.P. 0,00/24 dluhopis 7000000 CZK 100
CZ0003525941 SEDLEC IN. 5,00/22 dluhopis 1 CZK 40344799
CZ0003526105 WIN. INV. 5,19/23 dluhopis 10000 CZK 15000
CZ0003526022 EPH VAR/23 dluhopis 100000 EUR 120
CZ0003526212 ACCOLADE P.0,00/21 dluhopis 1 CZK 375000000
CZ0003526147 ZDR INV. 0,00/21 dluhopis 1 CZK 110000000
CZ0003526014 CITY HOME 6,00/25 dluhopis 1 CZK 210000000
CZ0000001250 GLEBI HLD. VAR/22 dluhopis 50000 CZK 4000
CZ0003525685 VODIKOVA 6,10/25 dluhopis 1 CZK 128000000
CZ0003525610 PR.INVEST. 0,00/23 dluhopis 25000 CZK 6400
CZ0003524779 PFG 6,00/24 dluhopis 10000 CZK 2400
CZ0003525438 CYRRUS GR. 3,50/25 dluhopis 10000 CZK 2500
CZ0003525511 PENTA F.CR 3,95/21 dluhopis 50000 CZK 2500
CZ0003523888 BICZ BOND 5,50/25 dluhopis 50000 CZK 30000
CZ0003524944 ZOOT 1,25/22 dluhopis 95 CZK 230000
CZ0003524589 BIGBOARD 5,55/25 dluhopis 10000 CZK 47000
CZ0002006893 HZL EQUA B.1,65/25 dluhopis 3000000 CZK 500
CZ0003524613 EPH VAR/23 dluhopis 100000 EUR 445
CZ0003524464 EPH 4,50/25 dluhopis 10000 CZK 750000
CZ0000001235 GLEBI HLD. 4,95/25 dluhopis 50000 CZK 3000
CZ0003523920 HEUREKA 5,25/25 dluhopis 10000 CZK 255000
CZ0003524324 AGRO TRU. 0,00/21 dluhopis 1 CZK 40000000
CZ0003705188 MONETA MB VAR/30 dluhopis 3000000 CZK 867
CZ0000001227 IMMOCAP I. 4,50/24 dluhopis 10000 EUR 500
CZ0003523862 MAT.&TECH. 5,20/24 dluhopis 1 CZK 100000000
CZ0003523821 FABA VENT. 7,20/25 dluhopis 10000 CZK 67600
CZ0003523813 ZDR INV. 0,00/20 dluhopis 1 CZK 370000000
CZ0003523789 DEKINVEST 0,00/20 dluhopis 10000 CZK 40000
CZ0003523656 PENTA F.CR 3,20/20 dluhopis 1000 EUR 11000
CZ0003523532 C2H RH I. 6,00/22 dluhopis 50000 CZK 2000
CZ0003523540 C2H RH II. 7,00/24 dluhopis 50000 CZK 2000
CZ0003523557 C2H RH III.7,50/26 dluhopis 50000 CZK 1000
CZ0003523565 D CARGO 2,09/26 dluhopis 5000000 CZK 154
CZ0003523409 EUR. IP CZ 7,00/24 dluhopis 2000 EUR 1000
CZ0003523151 CSG VAR/24 dluhopis 100000 CZK 20000
CZ0003523268 UCINV III 6,50/26 dluhopis 100000 CZK 7500
CZ0003704983 AIR BANK VAR/29 dluhopis 100000 CZK 15000
CZ0003523177 WOOD W. F. 5,50/24 dluhopis 1 EUR 13000000
CZ0003523169 CONCORD FH 5,80/23 dluhopis 100000 CZK 3000
CZ0003523235 DOM. IFPZK 5,80/22 dluhopis 10000 CZK 2400
CZ0003523078 EMPO STORE 5,50/25 dluhopis 1 CZK 48000000
CZ0003523060 EPERKA 7,00/21 dluhopis 1 CZK 30000000
CZ0003523052 PENTA RE 4,25/23 dluhopis 50000 CZK 5000
CZ0003704918 MONETA MB 3,30/29 dluhopis 3000000 CZK 667
CZ0003522930 SAZKA GR. 5,20/24 dluhopis 10000 CZK 600000
CZ0003704900 EQUA BANK 4,06/29 dluhopis 100000 CZK 3000
CZ0003522617 PRASK SL.1,94/26 dluhopis 10000000 CZK 50
CZ0003522864 PENTA F.CR 5,10/26 dluhopis 1000 EUR 5100
CZ0003522765 EUR. IP CZ 7,50/22 dluhopis 50000 CZK 2000
CZ0003522419 J&T EF IV 5,60/22 dluhopis 3000000 CZK 433
CZ0000001193 GLEBI HLD. 3,50/20 dluhopis 50000 CZK 3000
CZ0003522435 D CARGO 2,17/26 dluhopis 5000000 CZK 200
CZ0002006380 HZL WHB 1,81/24 dluhopis 10000 CZK 62500
CZ0003522286 AQUILA RAF10,00/22 dluhopis 100000 EUR 300
CZ0003522245 AQUILA RAF 5,25/22 dluhopis 50000 CZK 20000
CZ0003522260 EBMPARTNER 6,75/23 dluhopis 100000 CZK 1600
CZ0003522385 EPH 2,50/20 dluhopis 1 EUR 18175576
CZ0003522203 REGIOJET F. VAR/24 dluhopis 3000000 CZK 456
CZ0003521999 TRIKAYA 6,00/23 dluhopis 10000 CZK 30000
CZ0003522179 PR.INVEST. 7,20/22 dluhopis 25000 CZK 7800
CZ0000001185 GLEBI HLD. 3,50/20 dluhopis 50000 CZK 4000
CZ0003521643 NATLAND R. 5,47/24 dluhopis 10000 CZK 45000
CZ0003521692 RSBC INV. 4,716/24 dluhopis 3000000 CZK 113
CZ0003521601 GEONE RIV. 7,50/22 dluhopis 1 CZK 185000000
CZ0003521098 RM OPF 6,25/23 dluhopis 10000 CZK 5000
CZ0000001151 PENTA FUN. 5,10/26 dluhopis 50000 CZK 3500
CZ0003521536 DEK. IFPZK 0,00/19 dluhopis 10000 CZK 35000
CZ0003521478 PENTA F.CR 3,95/22 dluhopis 50000 CZK 2000
CZ0003521379 PENTA F.CR 5,10/26 dluhopis 50000 CZK 2500
CZ0003521395 PENTA RE 3,95/22 dluhopis 50000 CZK 2500
CZ0003521296 EPH 2,50/20 dluhopis 1 EUR 61897934
CZ0003520801 MAJOR CRE. 5,33/23 dluhopis 250000 CZK 4000
CZ0003521155 CLEVER M.F.8,25/24 dluhopis 100000 CZK 1000
CZ0003521080 ROLLPAP 6,75/24 dluhopis 100000 CZK 1200
CZ0003521023 ROHLIK FIN.6,60/23 dluhopis 10000 CZK 116550
CZ0003520850 FIDUR.NMV. 5,60/24 dluhopis 10000 CZK 45000
CZ0003521031 PENTA F.CR 4,50/24 dluhopis 50000 CZK 2500
CZ0003521049 PENTA F.CR 5,10/26 dluhopis 50000 CZK 2500
CZ0003520447 JTFG X 4,75/24 dluhopis 3000000 CZK 1500
CZ0000001144 GLEBI HLD. 4,15/22 dluhopis 50000 CZK 2600
CZ0003520793 JTRE FIN.3 0,00/24 dluhopis 10000 CZK 333000
CZ0003520678 TRIANON 3,273/23 dluhopis 3000000 CZK 200
CZ0003520785 UC LEAS. CZ VAR/21 dluhopis 1 CZK 500000000
CZ0003520603 TRIGEMA REF5,10/23 dluhopis 10000 CZK 50000
CZ0003520769 BD BRANKA 5,00/20 dluhopis 10000 CZK 2300
CZ0003520777 EURO DEVE. 6,50/23 dluhopis 10000 CZK 2500
CZ0002006026 HZL WHB 2,49/21 dluhopis 10000 CZK 40000
CZ0002006042 HZL WHB 2,52/22 dluhopis 10000 CZK 10000
CZ0002006059 HZL WHB 2,53/23 dluhopis 10000 CZK 62500
CZ0002006034 HZL WHB VAR/22 dluhopis 10000 CZK 62500
CZ0003520728 DEVELOP.B. 6,00/21 dluhopis 10000 CZK 5000
CZ0000001136 GLEBI HLD. 4,15/22 dluhopis 50000 CZK 3000
CZ0002006000 HZL HB VAR/23 dluhopis 10000 CZK 100000
CZ0003520520 TD GAMA 5,25/23 dluhopis 10000 CZK 40000
CZ0003520546 PENTA F.CR 4,15/22 dluhopis 1000 EUR 20000
CZ0003520553 PENTA F.CR 4,15/22 dluhopis 1000 EUR 15000
CZ0003520561 PENTA F.CR 4,15/22 dluhopis 1000 EUR 10000
CZ0003520504 NORDIC T.H.6,00/24 dluhopis 3000000 CZK 440
CZ0003520496 NORDIC IG 0,00/27 dluhopis 3000000 CZK 540
CZ0000001128 CPIPG HLD. 0,00/22 dluhopis 3000000 CZK 500
CZ0003520488 PENTA F.CR 4,15/22 dluhopis 1000 EUR 15000
CZ0003520413 PENTA F.CR 4,15/22 dluhopis 1000 EUR 10000
CZ0003520256 .ENERG.H. 6,00/22 dluhopis 10000 CZK 2400
CZ0003520348 WOOD CZ RE 5,00/23 dluhopis 1 CZK 250000000
CZ0003520314 PENTA F.CR 3,40/19 dluhopis 1000 EUR 21250
CZ0003520116 TMR F. CR 4,50/22 dluhopis 30000 CZK 50000
CZ0003520215 PENTA RE 4,05/22 dluhopis 50000 CZK 3000
CZ0003520181 T-CENTRUM VAR/24 dluhopis 1 CZK 200000000
CZ0003520207 PENTA F.CR 3,40/19 dluhopis 1000 EUR 20000
CZ0000001086 LIB. O. M. 5,30/23 dluhopis 10000 CZK 210000
CZ0003519944 J&T E.F.C. 4,75/21 dluhopis 3000000 CZK 220
CZ0000001094 JTSEC 5,00/23 dluhopis 3000000 CZK 500
CZ0003520058 PENTA F.CR 3,40/19 dluhopis 1000 EUR 20000
CZ0000001078 PPF FIN.H. 3,60/28 dluhopis 1000 EUR 91850
CZ0003519969 PPH EVROPA 6,00/21 dluhopis 100000 CZK 800
CZ0003519977 PPH EVROPA 6,00/21 dluhopis 5000 EUR 2000
CZ0002005846 HZL WHB 2,19/21 dluhopis 10000 CZK 125000
CZ0003519753 AQUILA RAF 5,00/23 dluhopis 10000 CZK 187500
CZ0003519811 AQUILA RAF 7,90/23 dluhopis 100000 EUR 850
CZ0003519837 POLYESTERS 4,50/21 dluhopis 100000 CZK 800
CZ0003519928 PPH N. M. 5,50/21 dluhopis 5000 EUR 1200
CZ0002005804 HZL EQUA B.2,22/21 dluhopis 10000 CZK 50000
CZ0003519720 EMOT. JEW. 9,00/21 dluhopis 50000 CZK 480
DE000HV2ANM9 HVB0.125 10/23 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000HV2AMT6 HVB0.5 05/26 dluhopis 1000 EUR 750000
US9128284Q05 T2.5 05/20 dluhopis 100 USD 387320000
US9128284T44 T2.625 06/21 dluhopis 100 USD 320000000
DE000A2BPJ45 WLBANK0.125 03/24 dluhopis 100000 EUR 5000
DE000A161ZU5 WLBANK0.2 03/23 dluhopis 100000 EUR 5000
DE000A2AASB4 WLBANK0.375 06/25 dluhopis 100000 EUR 7500
DE000A14J5J4 WLBANK0.5 04/27 dluhopis 100000 EUR 7500
DE000A2BPJ86 WLBANK0.625 08/27 dluhopis 100000 EUR 7500
DE000A1MLZQ1 WLBANK2.5 03/22 dluhopis 100000 EUR 5000
XS1548773040 HESLAN0 01/22 dluhopis 100000 EUR 12500
XS1382379318 HESLAN0.125 11/22 dluhopis 100000 EUR 10000
DE000HLB1ZP8 HESLAN0.2 04/22 dluhopis 100000 EUR 5000
XS1793271716 HESLAN0.25 03/23 dluhopis 100000 EUR 10000
IE00BFZRQ135 IRTB 06/17/19 dluhopis 1 EUR 500000000
XS1839511737 KOMINS2.75 10/20 dluhopis 1000 USD 2500000
XS1846578307 KUNTA0.1 10/21 TAP dluhopis 1000 EUR 250000
DE000LB09PR3 LBBW0.05 11/21 dluhopis 1000 EUR 750000
DE000LB1P9C8 LBBW0.125 06/23 dluhopis 100000 EUR 5000
DE000LB1M2X2 LBBW0.25 01/25 dluhopis 100000 EUR 10000
DE000LB06DE3 LBBW0.25 10/21 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000LB00CM1 LBBW0.75 11/22 dluhopis 10000 EUR 50000
DE000MHB13J7 MUNHYP0.5 03/25 dluhopis 1000 EUR 750000
DE000MHB09J5 MUNHYP1.375 04/21 dluhopis 1000 EUR 750000
DE000MHB06J1 MUNHYP1.75 06/22 dluhopis 1000 EUR 1125000
DE000NRW0K86 NRW0 06/20 dluhopis 1000 EUR 1500000
XS1835983922 RENTEN0.05 06/23 dluhopis 1000 EUR 1750000
DE000BHY0GH2 BHH0.125 10/23 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000BHY0BC4 BHH0.25 02/23 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000BHY0MX7 BHH0.75 02/26 dluhopis 1000 EUR 500000
DE0001137743 BUBILL 12/05/18 dluhopis 0 EUR 99999999999
DE000CZ40LQ7 CMZB0.125 12/26 dluhopis 1000 EUR 750000
DE000CZ40KG0 CMZB0.25 01/22 dluhopis 1000 EUR 1000000
DE000CZ40MW3 COMMERZBANK AG dluhopis 1000 EUR 1000000
DE000CZ40MN2 CMZB0.625 03/25 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000CZ40MU7 CMZB0.625 05/25 dluhopis 1000 EUR 1000000
DE000CZ40MQ5 CMZB0.875 04/28 dluhopis 1000 EUR 500000
XS1319719313 DAA0.125 02/21 dluhopis 100000 EUR 5000
XS1376323652 DAA0.15 03/23 dluhopis 100000 EUR 5000
XS1770021860 DAA0.5 02/25 dluhopis 100000 EUR 5000
XS1693853944 DAA0.75 10/27 dluhopis 100000 EUR 5000
DE000DL19UA4 DB0.25 05/23 dluhopis 1000 EUR 500000
DE0001102424 DBR0.5 08/27 dluhopis 0 EUR 99999999999
DE000A2AAW12 DGHYP0.05 12/24 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000A14KKJ5 DGHYP0.125 09/22 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000A12T606 DGHYP0.25 01/21 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000A2G9HC8 DGHYP0.25 06/23 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000A14KKM9 DGHYP0.375 03/26 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000A2G9HD6 DGHYP0.75 06/27 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000A1REYW6 DGHYP1.375 01/20 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000DKB0440 DKRED0.625 09/23 dluhopis 100000 EUR 5000
DE000DKB0291 DKRED1.375 02/21 dluhopis 100000 EUR 5000
DE000DKB0333 DKRED1.625 06/24 dluhopis 100000 EUR 8000
DE000A1C9558 DPB3.625 02/21 dluhopis 1000 EUR 1000000
US29874QCP72 EBRD1.75 06/19 dluhopis 1000 USD 1500000
XS1845379152 FINNVE3 06/23 dluhopis 2000 USD 500000
DE000A2AAPV8 HASPA0.1 03/22 dluhopis 100000 EUR 5000
DE000A2LQQ01 HASPA0.2 06/23 dluhopis 100000 EUR 5000
DE000A2DAFL4 HASPA0.375 05/24 dluhopis 100000 EUR 5000
DE000A2LQHU0 KFW0 05/21 dluhopis 1000 EUR 2000000
DE000A2LQHV8 KFW0.125 06/23 dluhopis 1000 EUR 5000000
US500769HV97 KFW2.75 07/20 dluhopis 1000 USD 4000000
XS1302720021 KOMMUN0.25 10/20 dluhopis 1000 EUR 1250000
XS1747148358 KOMMUN2.25 01/21 dluhopis 1000 USD 1000000
CZ0003519456 D CARGO 2,55/25 dluhopis 5000000 CZK 200
CZ0003519472 NET4GAS 2,75/25 dluhopis 3000000 CZK 881
CZ0003519407 EPH VAR/22 dluhopis 3000000 CZK 867
CZ0003519159 SAUNIA 6,25/22 dluhopis 10000 CZK 25000
DE000BHY0MU3 BHH0 11/21 dluhopis 100000 EUR 7500
DE000BHY0150 BHH0.25 05/23 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000BLB35M9 BYLAN0.25 08/26 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000BLB6JD3 BYLAN0.5 03/25 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000BLB29P5 BYLAN0.55 11/24 dluhopis 1000 EUR 500000
DE000BLB6H53 BYLAN1.75 04/24 dluhopis 1000 EUR 500000
CZ0002005689 HZL WHB VAR/23 dluhopis 10000 CZK 125000
CZ0000001052 PPF FH 6,00 PERP dluhopis 1000 EUR 150000
CZ0000001045 PPF FH 7,00 PERP dluhopis 10000 CZK 150000
CZ0003519365 DEKINVEST VAR/23 dluhopis 3000000 CZK 367
CZ0003519258 RED THIRT. 4,30/20 dluhopis 3000000 CZK 28
CZ0003519167 PPH NM 5,50/21 dluhopis 100000 CZK 400
XS1068872925 EIB1.625 03/23 dluhopis 1000 EUR 3250000
US458182DX73 IADB1 05/19 dluhopis 1000 USD 3500000
US45905UPC26 IBRD0 04/19 dluhopis 1000 USD 1600000
US459058ER04 IBRD1 10/18 dluhopis 1000 USD 4000000
XS1811022091 IDAWBG2.75 04/23 dluhopis 1000 USD 1500000
XS1815279606 KBN2.875 06/21 dluhopis 2000 USD 500000
DE000A2GSKL9 KFW0 12/22 dluhopis 1000 EUR 3000000
DE000A168Y55 KFW0.375 03/26 dluhopis 1000 EUR 5000000
DE000A2GSNW0 KFW0.375 04/25 dluhopis 1000 EUR 5000000
XS1823624926 KOMINS2.875 03/21 dluhopis 1000 USD 1000000
DE000A2LQKN9 LANDER0.375 04/25 dluhopis 1000 EUR 1000000
NL0012650469 NETHER0 01/24 dluhopis 1 EUR 10467277000
AT0000383864 RAGB6.25 07/27 dluhopis 0 EUR 86995310023
XS0780331004 RENTEN1.875 05/20 dluhopis 1000 EUR 1000000
US912828U576 T2.125 11/23 dluhopis 100 USD 309800000
US9128284G23 T2.375 04/21 dluhopis 100 USD 300000000
US912810RS96 T2.5 05/46 dluhopis 100 USD 150000000
US9128284P22 T2.625 05/21 dluhopis 100 USD 310000000
US912828KD17 T2.75 02/19 dluhopis 100 USD 586770000
DE0001053445 BAYERN1.875 02/19 dluhopis 1000 EUR 500000
XS1492688392 CPPIBC1.25 09/19 dluhopis 1000 USD 2000000
DE0001142560 DBRS0 01/23 dluhopis 0 EUR 99999999999
CZ0003519092 FINEP HLB 5,00/23 dluhopis 10000 CZK 16000
CZ0003519142 WEMBLEY S. 0,00/21 dluhopis 100000 CZK 500
CZ0000001037 GEVORKYAN 6,25/23 dluhopis 1000 CZK 220000
CZ0002005564 HZL WHB 1,72/23 dluhopis 10000 CZK 75000
CZ0003519084 TWIS. FIN. 7,65/23 dluhopis 1 CZK 300000000
AT0000A20F36 IIB VAR/21 dluhopis 3000000 CZK 500
CZ0003518979 PENTA F.CR 4,05/21 dluhopis 50000 CZK 4000
CZ0003518953 PENTA F.CR 4,50/22 dluhopis 50000 CZK 4400
CZ0003518961 PENTA F.CR 4,50/22 dluhopis 50000 CZK 3000
CZ0003518938 IMO64 3,20/23 dluhopis 100000 CZK 320
CZ0002005499 HZL WHB 2,17/23 dluhopis 10000 CZK 75000
IE00BDHDPT67 IRTB 03/18/19 dluhopis 1 EUR 504800000
DE000RLP0769 RHIPAL0 07/18 dluhopis 1000 EUR 1040000
BE0312762348 BGTB 01/10/19 dluhopis 0 EUR 99999999999
US22411WAF32 CPPIBC0 12/19 dluhopis 1000 USD 500000
US45950VLM62 IFC0 03/19 dluhopis 1000 USD 350000
US500769HT42 KFW2.25 11/19 dluhopis 1000 USD 1500000
DE000A0L1CY5 KFW3.875 01/19 dluhopis 1000 EUR 6000000
DE000A2AAL49 NIESA0 03/19 dluhopis 1000 EUR 1200000
CZ0000001003 AAW VAR/23 dluhopis 3000000 CZK 57
CZ0002005457 HZL WHB 2,12/23 dluhopis 10000 CZK 75000
CZ0003518714 ALL IN.LIV.5,00/23 dluhopis 10000 CZK 2000
CZ0003518631 JTEF CZKI 5,00/23 dluhopis 3000000 CZK 1299
CZ0003518649 JTEF CZKII 5,25/25 dluhopis 3000000 CZK 744
CZ0003518565 RED THIRT. 4,80/22 dluhopis 3000000 CZK 70
CZ0003518730 J&T BANKA 3,50/22 dluhopis 100000 CZK 5000
CZ0003517641 SLP 4,00/21 dluhopis 50000 CZK 200
CZ0003518656 APS FINAN. 5,00/23 dluhopis 6479 CZK 62000
DE000A2GSNP4 KFW0 02/20 dluhopis 1000 EUR 1000000
US912828HZ65 T3.875 05/18 dluhopis 100 USD 340780000
CZ0000001029 BEACH RES. 7,00/23 dluhopis 150000 USD 120
CZ0003518102 SUGARHOME 5,00/23 dluhopis 10000 CZK 2100
CZ0003518193 PENTA F.CR 3,80/20 dluhopis 50000 CZK 4000
CZ0003517914 APART.INV. 7,00/23 dluhopis 10000 CZK 2400
BE0312757298 BGTB 08/09/18 dluhopis 0 EUR 99999999999
BE0312759310 BGTB 10/11/18 dluhopis 0 EUR 99999999999
DE0001104701 BKO0 12/19 dluhopis 0 EUR 99999999999
FR0124584709 BTF 04/11/18 dluhopis 1 EUR 1496000000
FR0124584733 BTF 10/10/18 dluhopis 1 EUR 3102000000
FR0124584741 BTF 11/07/18 dluhopis 1 EUR 1496000000
XS0669743246 EIB2.5 03/19 dluhopis 1000 EUR 2900000
DE000A11QBN9 FMSWER0.75 03/19 dluhopis 100000 EUR 10000
US45905UP813 IBRD1.375 04/19 dluhopis 1000 USD 500000
US45950VHC37 IFC0 01/19 dluhopis 1000 USD 1150000
IE00BDHDPS50 IRTB 12/17/18 dluhopis 1 EUR 500000000
US500769GS77 KFW1.125 08/18 dluhopis 1000 USD 6000000
US500769GV07 KFW1.5 02/19 dluhopis 1000 USD 5000000
XS1698001382 KFW1.625 11/19 dluhopis 200000 USD 2500
DE000A1MBB62 KFW1.875 03/19 dluhopis 1000 EUR 5000000
DE000A1REYA2 NIESA1.375 09/19 dluhopis 1000 EUR 1000000
DE0001590552 NIESA2.5 10/18 dluhopis 1000 EUR 1075000
DE000NRW0KU3 NRW0 05/19 B dluhopis 1000 USD 400000
US912828JH40 T4 08/18 dluhopis 100 USD 368030000
FR0011262591 UNEDIC2.125 06/18 dluhopis 100 EUR 15500000
CZ0002005333 HZL WHB 1,62/20 dluhopis 10000 CZK 75000
CZ0000001011 PPF FIN.H. VAR/27 dluhopis 100000 CZK 40000
CZ0003518078 TRIGEMA REF VAR/20 dluhopis 10000 CZK 45000
CZ0003518029 EMPO DEPO 6,85/21 dluhopis 1 CZK 33000000
CZ0003517856 HUB 7,00/32 dluhopis 1000000 CZK 30
CZ0003517864 RSREINV I 5,00/22 dluhopis 100000 EUR 200
CZ0000000955 OPIFER INV.0,00/22 dluhopis 6075 EUR 1000
CZ0003517724 EUC VAR/22 dluhopis 3000000 CZK 467
CZ0003517740 CZECH. GR. 3,00/22 dluhopis 5000000 CZK 7
CZ0003517757 CZECH. GR. 3,00/22 dluhopis 5000000 CZK 7
CZ0000000989 GLADONIA 3,00/20 dluhopis 500000 USD 60
CZ0003517351 IMAGE CARE 6,30/21 dluhopis 500000 CZK 160
CZ0003517807 PRIME CMP. 0,00/21 dluhopis 40000 CZK 3750
CZ0003517682 EURO DEVE. 6,25/21 dluhopis 1000 CZK 80000
CZ0003517708 MND VAR/22 dluhopis 3000000 CZK 734
CZ0002005275 HZL HB VAR/22 dluhopis 10000 CZK 100000
CZ0003517336 ZLN H.CZK 7,00/22 dluhopis 1 CZK 364000000
CZ0003517369 ZLN H.EUR 7,00/22 dluhopis 1 EUR 14000000
CZ0003517542 IMO64 6,40/22 dluhopis 100000 CZK 640
BE0312758304 BGTB 09/13/18 dluhopis 0 EUR 99999999999
FR0124423262 BTF 09/12/18 dluhopis 1 EUR 1947000000
IE00BDHDPP20 IRTB 09/24/18 dluhopis 1 EUR 500000000
CZ0003517559 CITY HOME 5,00/23 dluhopis 1 CZK 210000000
CZ0003517427 VEHRDOVA2 3,10/22 dluhopis 1 CZK 150000000
CZ0000000963 GLEBI HLD. 4,05/21 dluhopis 50000 CZK 2800
CZ0003517203 KAPPA RES. 4,50/21 dluhopis 10000 CZK 2500
DE0001104693 BKO0 09/19 dluhopis 0 EUR 99999999999
FR0124423247 BTF 07/18/18 dluhopis 1 EUR 1297000000
FR0124423254 BTF 08/15/18 dluhopis 1 EUR 1196000000
XS1664635213 FMSWER1.5 08/19 dluhopis 200000 USD 5000
IE00BDHDPN06 IRTB 06/18/18 dluhopis 1 EUR 500000000
US500769HN71 KFW1.5 09/19 dluhopis 1000 USD 4000000
DE000A1CR4S5 KFW3.625 01/20 dluhopis 1000 EUR 5000000
XS1107866979 RENTEN1.875 01/20 dluhopis 1000 USD 500000
US9128282K52 T1.375 07/19 dluhopis 100 USD 260000000
CZ0000000922 ARETE G SK 5,50/22 dluhopis 01.09.2017 50000 EUR 90
CZ0000000948 GLEBI HLD. 4,05/21 dluhopis 50000 CZK 5200
CZ0003704603 WOOD HARFA 4,00/21 dluhopis 31.08.2017 1 CZK 100000000
FR0124257371 BTF 06/20/18 dluhopis 1 EUR 1484000000
FR0013250560 FRTR1 05/27 dluhopis 1 EUR 5980000000
DE000NRW0GJ4 NRW0.375 02/23 dluhopis 1000 EUR 1212500
AT0000A19XC3 RAGB0.25 10/19 dluhopis 1000 EUR 7159497
FI4000219787 RFGB0 09/23 dluhopis 1000 EUR 5000000
US912828T834 T0.75 10/18 dluhopis 100 USD 260000000
US912828VA58 T1.125 04/20 dluhopis 100 USD 290000000
US912828S760 T1.125 07/21 dluhopis 100 USD 340000000
US912828W978 T1.25 03/19 dluhopis 100 USD 260000000
US912828ST86 T1.25 04/19 dluhopis 100 USD 557790000
US912828XS49 T1.25 05/19 dluhopis 100 USD 260000000
US912828M987 T1.625 11/20 dluhopis 100 USD 350000000
US912828X471 T1.875 04/22 dluhopis 100 USD 340000000
US912828X703 T2 04/24 dluhopis 100 USD 280000000
US912828XT22 T2 05/24 dluhopis 100 USD 280000000
US912810FG86 T5.25 02/29 dluhopis 1000 USD 11350000
US912810FE39 T5.5 08/28 dluhopis 1000 USD 11776000
BE0000342510 BGB0.5 10/24 dluhopis 0 EUR 99999999999
BE0000341504 BGB0.8 06/27 dluhopis 0 EUR 99999999999
BE0000336454 BGB1.9 06/38 dluhopis 0 EUR 99999999999
BE0000332412 BGB2.6 06/24 dluhopis 0 EUR 99999999999
BE0000333428 BGB3 06/34 dluhopis 0 EUR 99999999999
BE0000291972 BGB5.5 03/28 dluhopis 0 EUR 99999999999
BE0312756282 BGTB 07/12/18 dluhopis 0 EUR 99999999999
XS1651876796 KBN0 09/21 TAP dluhopis 2000 USD 250000
XS1627551457 KOMMUN1.625 06/20 dluhopis 1000 USD 1000000
XS1431730388 NIB0.125 06/24 dluhopis 1000 EUR 1000000
DE000A2DAHG0 NIESA0 01/22 dluhopis 1000 EUR 1500000
XS1365271342 RENTEN0 02/21 dluhopis 1000 USD 850000
XS0748631164 EIB2.625 03/20 dluhopis 1000 EUR 3400000
US4581X0CY26 IADB2.375 07/27 dluhopis 1000 USD 2300000
US45905UUZ55 IBRD0 02/21 dluhopis 1000 USD 2075000
US45950VKY10 IFC0 12/22 dluhopis 1000 USD 500000
DE000A11QTG5 KFW0.625 07/22 dluhopis 1000 EUR 3500000
DE000A1R0709 KFW1.5 06/24 dluhopis 1000 EUR 5000000
CZ0003516775 AGRO21 4/2021 dluhopis 24.08.2017 10000 CZK 2500
CZ0003515884 ENPACE 12,00/32 dluhopis 24.08.2017 1 CZK 250000000
CZ0003515876 THEVE. SRO 12,0/32 dluhopis 24.08.2017 1 CZK 250000000
CZ0000000930 PROPISALFA 0,00/21 dluhopis 18.08.2017 5000 EUR 5000
CZ0003516890 ZOOT 6,50/21 dluhopis 1000 CZK 150000
CZ0003516924 ZWU PRAHA 0,00/20 dluhopis 27.07.2017 40000 CZK 2375
CZ0003516981 PENTA F.CR 4,05/21 dluhopis 50000 CZK 3000
CZ0002005127 HZL WHB 1,63/24 dluhopis 10000 CZK 62500
CZ0003516882 JTFG VIII 4,00/22 dluhopis 14.07.2017 3000000 CZK 1080
CZ0003516908 DIC SERV. 6,50/22 dluhopis 29.06.2017 100000 CZK 2000
CZ0003516726 HELP FIN. 7,10/21 dluhopis 28.06.2017 1 CZK 150000000
CZ0002005093 HZL WHB 1,07/22 dluhopis 10000 CZK 62500
CZ0003516858 DC ENERGY 6,50/21 dluhopis 26.06.2017 1000 CZK 138000
CZ0002005036 HZL EQUA B.1,20/20 dluhopis 10000 CZK 60000
CZ0000000914 ESLA 8,75/20 dluhopis 15.06.2017 1000 EUR 35000
CZ0003516809 PR.PLYN. 0,90/20 dluhopis 5000000 CZK 80
BE0000344532 BGB1.45 06/37 dluhopis 06.06.2017 0 EUR 99999999999
BE0000331406 BGB3.75 06/45 dluhopis 06.06.2017 0 EUR 99999999999
BE0000304130 BGB5 03/35 dluhopis 06.06.2017 0 EUR 99999999999
BE0312751234 BGTB 02/08/18 dluhopis 06.06.2017 0 EUR 99999999999
BE0312754261 BGTB 05/10/18 dluhopis 06.06.2017 0 EUR 99999999999
BE0312748206 BGTB 11/09/17 dluhopis 06.06.2017 0 EUR 99999999999
DE0001104685 BKO0 06/19 dluhopis 06.06.2017 0 EUR 99999999999
XS1202689888 BOEN1.25 03/18 dluhopis 06.06.2017 1000 USD 2000000
FR0124257306 BTF 04/25/18 dluhopis 06.06.2017 1 EUR 1494000000
FR0124257348 BTF 05/24/18 dluhopis 06.06.2017 1 EUR 1491000000
FR0124257314 BTF 08/09/17 dluhopis 06.06.2017 1 EUR 4110000000
FR0124257330 BTF 08/23/17 dluhopis 06.06.2017 1 EUR 3493000000
FR0124257322 BTF 10/25/17 dluhopis 06.06.2017 1 EUR 1800000000
US29874QDC50 EBRD1.625 05/20 dluhopis 06.06.2017 1000 USD 1500000
LU0953782009 EIB1.375 11/19 dluhopis 06.06.2017 1000 EUR 3000000
XS0963874234 FMSWER1.125 09/18 dluhopis 06.06.2017 100000 EUR 10000
DE000A1MLU59 FMSWER2 05/18 dluhopis 06.06.2017 100000 EUR 8000
FR0012517027 FRTR0.5 05/25 dluhopis 06.06.2017 1 EUR 32870000000
FR0011461037 FRTR3.25 05/45 dluhopis 06.06.2017 1 EUR 22400000000
XS1610130640 KBN0 06/20 TAP B dluhopis 06.06.2017 2000 USD 250000
DE000A1R07V3 KFW1.625 01/21 dluhopis 06.06.2017 1000 EUR 5000000
US500769HK33 KFW1.625 05/20 dluhopis 06.06.2017 1000 USD 5000000
DE000A1K0UA9 KFW2.625 08/19 dluhopis 06.06.2017 1000 EUR 2000000
US500769CU69 KFW4.5 07/18 dluhopis 06.06.2017 1000 USD 3000000
NL0011819040 NETHER0.5 07/26 dluhopis 06.06.2017 1 EUR 12833051000
XS1615065833 NIB0.125 06/24 dluhopis 06.06.2017 1000 EUR 500000
AT0000A105W3 RAGB1.75 10/23 dluhopis 06.06.2017 1000 EUR 10193663
AT0000A0U3T4 RAGB3.4 11/22 dluhopis 06.06.2017 1000 EUR 4100000
US912828XD79 T1.875 05/22 dluhopis 06.06.2017 100 USD 290000000
US912828QY99 T2.25 07/18 dluhopis 06.06.2017 100 USD 290000000
US912828QT05 T2.375 06/18 dluhopis 06.06.2017 100 USD 299340000
US912810QZ49 T3.125 02/43 dluhopis 06.06.2017 100 USD 420000000
CZ0003516353 SOLEK HO. 6,20/22 dluhopis 02.06.2017 1000 CZK 1000000
CZ0000000906 GENAL 0,00/25 dluhopis 01.06.2017 10000 EUR 3400
CZ0003516676 PROCREDIA 0,00/20 dluhopis 01.06.2017 1 CZK 120000000
CZ0003516668 PROCREDIA 4,25/27 dluhopis 01.06.2017 1 CZK 60000000
BE6276707310 BELG1.125 03/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 2000000
BE6288481680 BELG1.125 08/19 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 3000000
BE6253986085 BELG1.5 06/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
BE0000334434 BGB0.8 06/25 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
BE0000337460 BGB1 06/26 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
BE0000335449 BGB1 06/31 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
BE0000329384 BGB1.25 06/18 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
BE0000327362 BGB3 09/19 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
BE0000315243 BGB4 03/19 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
BE0000308172 BGB4 03/22 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
BE0000324336 BGB4.5 03/26 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
BE0000300096 BGB5.5 09/17 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
BE0312750228 BGTB 01/11/18 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001104636 BKO0 03/18 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001104677 BKO0 03/19 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001104644 BKO0 06/18 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001104651 BKO0 09/18 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001104669 BKO0 12/18 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
FR0124095375 BTF 01/31/18 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 2145000000
FR0124095417 BTF 02/28/18 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 1625000000
FR0124257264 BTF 03/28/18 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 1596000000
FR0123611412 BTF 05/24/17 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 3958000000
FR0123934731 BTF 06/08/17 dluhopis 09.06.2017 1 EUR 4952000000
FR0124095359 BTF 07/05/17 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 1791000000
FR0124257272 BTF 07/12/17 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 3297000000
FR0123773535 BTF 07/19/17 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 1196000000
FR0124257298 BTF 07/26/17 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 3398000000
FR0124095391 BTF 08/02/17 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 1593000000
FR0123773576 BTF 08/17/17 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 2387000000
FR0124095433 BTF 08/30/17 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 1640000000
FR0123773618 BTF 09/13/17 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 3023000000
FR0124257280 BTF 09/27/17 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 1596000000
FR0123934632 BTF 10/11/17 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 2880000000
FR0123934673 BTF 11/08/17 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 2940000000
FR0123934715 BTF 12/06/17 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 4411000000
DE0001137545 BUBILL 06/28/17 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001137529 BUBILL05/24/17 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001137560 BUBILL07/26/17 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE000A1X2301 BULABO1.5 07/20 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
XS0477543721 CANADA3.5 01/20 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 2000000
DE0001135390 DBR3.25 01/20 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001030542 DBRI0.1 04/23 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001142545 DBRS0 01/21 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001142552 DBRS0 01/22 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001143246 DBRS0 07/21 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001143253 DBRS0 07/22 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
US29874QCK85 EBRD1 09/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1250000
US29874QCL68 EBRD1.625 11/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1750000
US29874QDA94 EBRD2.125 03/22 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1250000
XS1373145686 EDC0 03/20 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 500000
US30216BGK26 EDC1.375 10/21 dluhopis 12.05.2017 5000 USD 200000
US30216BGN64 EDC1.625 01/20 dluhopis 12.05.2017 5000 USD 250000
XS1584125436 EIB0 03/21 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
XS1303790106 EIB0 10/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
XS1271698612 EIB0.375 03/22 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 3700000
US298785GU41 EIB1.25 05/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 4000000
US298785HB50 EIB1.25 05/19 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 4000000
XS0858366098 EIB1.375 09/20 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 3550000
XS0903345220 EIB1.5 07/20 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 6000000
XS0692728511 EIB2.5 10/18 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 5000000
XS0412826579 EIB4.25 04/19 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 5000000
XS1550202888 FMSWER0 01/19 dluhopis 12.05.2017 100000 EUR 10000
XS1566106404 FMSWER0 02/17/20 dluhopis 12.05.2017 100000 EUR 10000
XS1556044763 FMSWER0 02/18/19 dluhopis 12.05.2017 100000 EUR 10000
XS1369288052 FMSWER0 02/19 USD dluhopis 12.05.2017 200000 USD 3750
XS1586942804 FMSWER0 03/20 dluhopis 12.05.2017 100000 EUR 10000
XS1572433495 FMSWER0 04/19 dluhopis 12.05.2017 100 EUR 10000000
XS1412586486 FMSWER0 05/18 dluhopis 12.05.2017 200000 USD 5000
DE000A2AAMP7 FMSWER0 10/20 dluhopis 12.05.2017 100000 EUR 15000
DE000A2DACY4 FMSWER0 11/20 dluhopis 12.05.2017 100000 EUR 15000
DE000A161K82 FMSWER0.05 07/21 dluhopis 12.05.2017 100000 EUR 15000
US30254WAK53 FMSWER1 08/19 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 2000000
US30254WAJ80 FMSWER1.375 06/21 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1500000
US30254WAL37 FMSWER1.75 01/20 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 2000000
DE000A1MLVD8 FMSWER1.875 05/19 dluhopis 12.05.2017 100000 EUR 30000
DE000A1K0GG5 FMSWER3 08/18 dluhopis 12.05.2017 100000 EUR 15000
FR0011237643 FRTRI/L 0.25 07/18 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 2520000000
FR0013232485 FRTR0 02/20 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 4846000000
FR0013157096 FRTR0 05/21 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 4095000000
FR0013219177 FRTR0 05/22 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 4231000000
FR0012938116 FRTR1 11/25 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 25572000000
FR0013154044 FRTR1.25 05/36 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 11155000000
FR0012993103 FRTR1.5 05/31 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 16453000000
FR0011962398 FRTR1.75 11/24 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 24521000000
FR0011619436 FRTR2.25 05/24 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 4283000000
FR0011337880 FRTR2.25 10/25/22 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 4805000000
FR0011883966 FRTR2.5 05/30 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 7757000000
FR0011196856 FRTR3 04/25/22 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 5698000000
US45818WBM73 IADB0 07/21 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 900000
US45818WAZ95 IADB0 11/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1100000
US4581X0CG10 IADB1 07/17 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 2000000
US4581X0CX43 IADB1.625 05/20 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 3750000
US45905UYY45 IBRD0 10/20 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 500000
US459058FA69 IBRD1.375 03/20 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 3000000
US459058DN09 IBRD1.375 04/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 4000000
US459058FH13 IBRD1.375 05/21 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 5000000
US459058FP39 IBRD1.375 09/21 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 3500000
US459058FF56 IBRD1.75 04/23 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
US459058FT50 IBRD1.875 10/26 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1250000
US459058FY46 IBRD2 01/22 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 5000000
XS0429114530 IBRD3.875 05/19 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 3000000
US45950VKB17 IFC0 12/21 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 500000
US45950KBJ88 IFC2.125 11/17 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 2000000
XS1433450258 KBN0 06/20 dluhopis 12.05.2017 2000 USD 500000
XS1534121972 KBN0 06/20 TAP dluhopis 12.05.2017 2000 USD 100000
XS1397023448 KBN0.625 04/26 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1000000
XS1361290825 KBN1.625 02/21 dluhopis 12.05.2017 2000 USD 500000
XS1555312823 KBN2.25 01/22 dluhopis 12.05.2017 2000 USD 750000
DE000A2DAR99 KFW0 04/19 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1000000
DE000A2DAR81 KFW0 04/22 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 5000000
DE000A2AARZ5 KFW0 06/21 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 5000000
DE000A2BPB50 KFW0 09/23 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 4000000
DE000A2DAR24 KFW0.125 01/24 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 5000000
US500769GY46 KFW0.875 04/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 6000000
US500769FG49 KFW0.875 09/17 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 3000000
XS1303458084 KFW0.875 11/17 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 2000000
US500769GG30 KFW0.875 12/17 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 3000000
US500769GL25 KFW1 01/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 3000000
US500769FR04 KFW1 06/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 3000000
US500769HA50 KFW1 07/19 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 5000000
US500769HB34 KFW1 09/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 4000000
US500769HG21 KFW1.25 09/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
US500769HC17 KFW1.25 09/19 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 5000000
XS1147754797 KFW1.375 12/18 dluhopis 12.05.2017 200000 USD 2500
US500769GP39 KFW1.5 04/20 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 5000000
US500769GZ11 KFW1.5 06/21 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 5000000
US500769HH04 KFW1.75 03/20 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 4000000
US500769HD99 KFW2 11/21 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1500000
US500769HF48 KFW2.125 03/22 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 5000000
US500769HJ69 KFW2.125 06/22 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 4000000
XS0561737577 KFW2.375 12/17 dluhopis 12.05.2017 100000 USD 10000
XS0528837841 KFW2.75 07/17 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 2000000
XS0619263485 KFW3.125 04/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
US500769CR31 KFW4.375 03/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 3000000
US500769DJ06 KFW4.875 06/19 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 3000000
XS0890286635 KOMMUN0 02/18 dluhopis 12.05.2017 200000 USD 2575
XS1376388606 KOMMUN0 09/17 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 500000
XS1384915010 KOMMUN0.25 03/23 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1000000
XS1166418878 KOMMUN1.125 01/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
XS0875753658 KOMMUN1.125 03/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1250000
XS1480722567 KOMMUN1.125 08/19 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
XS1279561465 KOMMUN1.25 08/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
XS1422951993 KOMMUN1.625 06/21 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
XS1547364098 KOMMUN1.75 01/20 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
XS1551060426 KUNTA0 02/20 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 500000
XS1451523721 KUNTA1.125 09/19 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
XS1578296532 KUNTA2.375 03/22 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
DE000A2AASV2 LANDER0.125 04/23 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1500000
DE000A2DAJV5 LANDER0.25 03/24 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1000000
DE000A1K01Z2 LANDER2.375 09/18 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1250000
NL0011896857 NETHER0 01/22 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 10476112000
NL0010418810 NETHER1.75 07/23 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 6519963000
NL0011613864 NETHRF0 01/20 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
US65562QAT22 NIB0.75 01/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
US65562QBD60 NIB0.875 09/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
US65562QBA22 NIB1.125 02/19 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1250000
US65562QAX34 NIB1.125 03/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1250000
DE000A2BN3T9 NIESA0 08/24 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1000000
DE000A161YU8 NIESA0.125 08/19 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1000000
DE000NRW0JF6 NRW0.125 03/23 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1585000
DE000NRW2186 NRW0.75 06/18 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1000000
DE000NRW0FC1 NRW0.875 12/19 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1000000
XS1496175313 NRW1.25 09/19 dluhopis 12.05.2017 100000 USD 15000
XS1076504312 NRW1.875 06/19 dluhopis 12.05.2017 100000 USD 15000
DE0001141737 OBL0 04/21 #173 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001141752 OBL0 04/22 #175 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
DE0001141745 OBL0 10/21 #174 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
US676167BN81 OKB0.75 05/17 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1500000
US676167BH14 OKB1.125 05/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1750000
US676167BU25 OKB1.75 01/20 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1500000
AT0000A1K9C8 RAGB0.75 10/26 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 10912873
AT0000A1FAP5 RAGB1.2 10/25 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 9062934
AT0000A185T1 RAGB1.65 10/24 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 7308058
AT0000A0DXC2 RAGB4.85 03/26 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 7923615
AT0000384086 RAGBS0 07/18 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
AT0000384110 RAGBS0 07/21 dluhopis 12.05.2017 0 EUR 99999999999
XS0730678801 RENTEN0 01/19 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1000000
XS1151620637 RENTEN0 01/22 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
XS1564325550 RENTEN0.25 07/24 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1500000
XS1347758663 RENTEN0.375 01/24 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1100000
US515110BG88 RENTEN0.875 09/17 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1500000
XS0597914273 RENTEN3.125 03/18 dluhopis 12.05.2017 100000 EUR 13000
XS0332675502 RENTEN4.375 11/17 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1000000
FI4000242862 RFGB0 04/22 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 3000000
FI4000252085 RFTB 10/18/17 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 3200000
DE000RLP0884 RHIPAL0 03/20 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 600000
DE000RLP0413 RHIPAL1.25 01/20 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1125000
SK4120011636 SLOVGB0 11/23 dluhopis 12.05.2017 1 EUR 1128500000
XS1189262345 SWED0.05 02/20 dluhopis 12.05.2017 1000 EUR 1500000
XS1171709857 SWED0.875 01/18USD dluhopis 12.05.2017 1000 USD 2500000
XS1071827643 SWED0.875 08/17 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1500000
XS0895508314 SWED1 02/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 3000000
XS1301030810 SWED1 10/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 1000000
XS1135379656 SWED1 11/17 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 3000000
XS1379422675 SWED1.125 03/19 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 2000000
XS1590796436 SWED1.625 04/20 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 2000000
US912828UZ19 T0.625 04/18 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US912828R937 T0.625 06/18 dluhopis 12.05.2017 100 USD 260000000
US912828UR92 T0.75 02/18 dluhopis 12.05.2017 100 USD 610000000
US912828P535 T0.75 02/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 240000000
US912828Q947 T0.75 04/30/18 dluhopis 12.05.2017 100 USD 260000000
US912828S687 T0.75 07/18 dluhopis 12.05.2017 100 USD 260000000
US912828S430 T0.75 07/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 240000000
US9128282C37 T0.75 08/18 dluhopis 12.05.2017 100 USD 260000000
US912828Q459 T0.875 03/18 dluhopis 12.05.2017 100 USD 260000000
US912828Q525 T0.875 04/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 240000000
US912828R440 T0.875 05/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 240000000
US912828R853 T0.875 06/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 240000000
US912828WT31 T0.875 07/17 dluhopis 12.05.2017 100 USD 270000000
US9128282G41 T0.875 09/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 240000000
US912828F544 T0.875 10/17 dluhopis 12.05.2017 100 USD 270000000
US912828P956 T1 03/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 240000000
US912828TR12 T1 09/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 290000000
US912828T594 T1 10/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 240000000
US912828P873 T1.125 02/21 dluhopis 12.05.2017 100 USD 340000000
US912828T347 T1.125 09/21 dluhopis 12.05.2017 100 USD 340000000
US912828H524 T1.25 01/20 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US912828Q376 T1.25 03/21 dluhopis 12.05.2017 100 USD 340000000
US912828S927 T1.25 07/23 dluhopis 12.05.2017 100 USD 280000000
US912828T677 T1.25 10/21 dluhopis 12.05.2017 100 USD 340000000
US912828V319 T1.375 01/15/20 dluhopis 12.05.2017 100 USD 240000000
US912828N894 T1.375 01/21 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US912828W226 T1.375 02/15/20 dluhopis 12.05.2017 100 USD 240000000
US912828J843 T1.375 03/20 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US912828K585 T1.375 04/20 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US912828Q780 T1.375 04/21 dluhopis 12.05.2017 100 USD 340000000
US912828R770 T1.375 05/21 dluhopis 12.05.2017 100 USD 340000000
US912828S356 T1.375 06/23 dluhopis 12.05.2017 100 USD 280000000
US912828L328 T1.375 08/20 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US9128282D10 T1.375 08/23 dluhopis 12.05.2017 100 USD 280000000
US912828L658 T1.375 09/20 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US912828T263 T1.375 09/23 dluhopis 12.05.2017 100 USD 297070000
US912828L997 T1.375 10/20 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US912828RT95 T1.375 11/18 dluhopis 12.05.2017 100 USD 290000000
US912828C244 T1.5 02/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US912828P790 T1.5 02/23 dluhopis 12.05.2017 100 USD 280000000
US912828Q293 T1.5 03/23 dluhopis 12.05.2017 100 USD 280000000
US912828X216 T1.5 04/20 dluhopis 12.05.2017 100 USD 240000000
US912828XE52 T1.5 05/20 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US9128282A70 T1.5 08/26 dluhopis 12.05.2017 100 USD 230000000
US912828G617 T1.5 11/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US912828P469 T1.625 02/26 dluhopis 12.05.2017 100 USD 230000000
US912828W630 T1.625 03/20 dluhopis 12.05.2017 100 USD 240000000
US912828R283 T1.625 04/23 dluhopis 12.05.2017 100 USD 280000000
US912828R697 T1.625 05/23 dluhopis 12.05.2017 100 USD 280000000
US912828R366 T1.625 05/26 dluhopis 12.05.2017 100 USD 230000000
US912828WS57 T1.625 06/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US912828WW69 T1.625 07/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US912828XM78 T1.625 07/20 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US912828T917 T1.625 10/23 dluhopis 12.05.2017 100 USD 280000000
US912828G955 T1.625 12/19 dluhopis 12.05.2017 100 USD 350000000
US912828P386 T1.75 01/23 dluhopis 12.05.2017 100 USD 290000000
US912828J439 T1.75 02/22 dluhopis 12.05.2017 100 USD 290000000
US912828WZ90 T1.75 04/22 dluhopis 12.05.2017 100 USD 290000000
US912828L575 T1.75 09/22 dluhopis 12.05.2017 100 USD 290000000
US912828V723 T1.875 01/22 dluhopis 12.05.2017 100 USD 340000000
US912828W895 T1.875 03/22 dluhopis 12.05.2017 100 USD 340000000
US912828M490 T1.875 10/22 dluhopis 12.05.2017 100 USD 290000000
US912828XQ82 T2 07/22 dluhopis 12.05.2017 100 USD 290000000
US912828U246 T2 11/26 dluhopis 12.05.2017 100 USD 230000000
US912828U816 T2 12/31/21 dluhopis 12.05.2017 100 USD 340000000
US912828W481 T2.125 02/24 dluhopis 12.05.2017 100 USD 280000000
US912828W713 T2.125 03/24 dluhopis 12.05.2017 100 USD 280000000
US912828XG01 T2.125 06/22 dluhopis 12.05.2017 100 USD 290000000
US912828V806 T2.25 01/24 dluhopis 12.05.2017 100 USD 280000000
US912828V988 T2.25 02/27 dluhopis 12.05.2017 100 USD 456560000
US912828V236 T2.25 12/23 dluhopis 12.05.2017 100 USD 280000000
US912828PN44 T2.75 12/17 dluhopis 12.05.2017 100 USD 304540000
US912828QB96 T2.875 03/18 dluhopis 12.05.2017 100 USD 303000000
US912810RJ97 T3 11/44 dluhopis 12.05.2017 100 USD 420210000
US912810RH32 T3.125 08/44 dluhopis 12.05.2017 100 USD 420000000
US912810RG58 T3.375 05/44 dluhopis 12.05.2017 100 USD 419920000
US912828HR40 T3.5 02/18 dluhopis 12.05.2017 1000 USD 13000000
US912810RC45 T3.625 08/43 dluhopis 12.05.2017 100 USD 290000000
US912810RD28 T3.75 11/43 dluhopis 12.05.2017 100 USD 160000000
US912828K338 TII 0.125 04/15/20 dluhopis 12.05.2017 100 USD 500650000
CZ0003516551 CPI BYTY 1,85/19 dluhopis 10.05.2017 1000 CZK 530000
CZ0003516569 CPI BYTY 2,25/19 dluhopis 10.05.2017 1000 CZK 270000
CZ0002004963 HZL WHB 1,49/22 dluhopis 31.05.2017 10000 CZK 62500
CZ0000000898 PENTA FUN. 4,05/20 dluhopis 06.04.2017 50000 CZK 4000
CZ0003515934 PSG 5,25/23 dluhopis 05.05.2017 10000 CZK 225000
CZ0002004922 HZL WHB 1,60/22 dluhopis 29.03.2017 10000 CZK 62500
CZ0003516064 UNICAP.INV. 3,3/20 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 5000
CZ0003516072 UNICAP.INV. 4,0/22 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 3000
CZ0003516080 UNICAP.INV. 4,0/22 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 2000
CZ0000000880 JINONICE H. 3,8/19 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 6000
CZ0000000872 SATPO GR. 7,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 315000000
CZ0003515892 SAUNIA 6,25/21 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 12500
CZ0000000831 HOME CR. 3,75/20 dluhopis 28.03.2017 3000000 CZK 666
CZ0003704553 UCB 0,00/17 dluhopis 28.03.2017 5000000 CZK 170
CZ0000000864 GOLDCORRE VAR/22 dluhopis 28.03.2017 100000 EUR 50
CZ0003515629 AVANTI PRO.4,50/20 dluhopis 28.03.2017 1000 EUR 28000
CZ0003515793 PENTA F.CR 4,05/20 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 3000
CZ0003515694 PENTA.F.CR 3,80/19 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 3000
CZ0003515678 DOUGLAS F. 7,90/26 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003515520 FCI 5,00/21 dluhopis 28.03.2017 500000 CZK 600
CZ0003515611 D CARGO 1,26/23 dluhopis 28.03.2017 5000000 CZK 100
CZ0003515363 THOMASLL. 0,00/25 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 20000
CZ0003515355 THOMASLL. 7,00/25 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 40000
CZ0000000856 ALPHA QUEST 4,5/21 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 10000
CZ0003515496 FINEP I. 3,75/20 dluhopis 28.03.2017 3000000 CZK 67
CZ0003515421 GLP 19,00/21 dluhopis 22.05.2017 1 CZK 13376690
CZ0003515405 CSG VAR/21 dluhopis 28.03.2017 3000000 CZK 443
CZ0003515553 WOOD INVE 5,00/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0000000815 PHOTON EN. 6,00/23 dluhopis 12.06.2017 30000 CZK 3927
CZ0003515413 EPH 3,50/20 dluhopis 12.06.2017 1000 CZK 3000000
CZ0000000849 FORTBET 4,15/19 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 6000
CZ0003515108 MS-INVEST 0,00/21 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 320000000
CZ0003515199 JTFG VII 3,00/19 dluhopis 28.03.2017 3000000 CZK 1000
CZ0000000823 VENTINVEST 2,00/22 dluhopis 28.03.2017 100000 EUR 150
CZ0003515348 PPD 0,70/23 dluhopis 28.03.2017 5000000 CZK 540
CZ0003515322 ALOG MANAG. VAR/20 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 10000
CZ0003515330 EURO DP 1 7,25/19 dluhopis 28.03.2017 1000 CZK 95000
CZ0000000807 FORTBET 4,00/19 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 5600
CZ0003514895 ESTREILLA 3,33/19 dluhopis 02.05.2017 10000 EUR 300
CZ0003515082 KORUNOVAN 6,5/18 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50225000
CZ0000000781 GLEBI HLD. 4,00/18 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 7000
CZ0003515033 EPS 0,25/21 dluhopis 28.03.2017 5000000 CZK 100
CZ0003514861 RUSTONKA 0,00/21 dluhopis 28.03.2017 30000 CZK 39300
CZ0003514630 NITRA HOL. 8,75/21 dluhopis 28.03.2017 100000 EUR 90
CZ0003514887 TD BETA 5,00/26 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 1500
CZ0003514903 KORUNOVAN 8,0/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003514671 UNICAP.EN. 4,70/21 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 1000
CZ0003514846 ZOOT 6,50/20 dluhopis 28.03.2017 1000 CZK 80000
CZ0000000740 GLEBI HLD. 4,00/19 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 4000
CZ0003514622 EZ 3M 0,00/16 dluhopis 31.10.2016 100000 EUR 1300
CZ0002004492 HZL WHB 1,24/22 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 95000
CZ0002004500 HZL WHB 1,48/23 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 125000
CZ0000000732 KAUFSTEIN 3,90/18 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 2000
CZ0003514457 D CARGO 1,28/21 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 5000
CZ0003514424 IT CREDIT 15,00/21 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 12873876
CZ0003513954 ADLERITECH 0,00/17 dluhopis 01.06.2017 51 CZK 618192
CZ0000000724 KAUFSTEIN 4,00/18 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 4000
CZ0003514218 FINAPRA 8,00/26 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003513921 GES REAL 0,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 400000000
CZ0002004443 HZL WHB 0,92/21 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 125000
CZ0003514226 PENTA F.CR 4,40/18 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 4000
CZ0003513947 BXY CZECH VAR/19 dluhopis 28.03.2017 1000000 EUR 74
CZ0000000708 MCI VAR/21 dluhopis 28.03.2017 3000000 CZK 233
CZ0003513707 PROCRED42M 0,00/19 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 70000000
CZ0003513715 PROCRED60M 0,00/21 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 38000000
CZ0003513723 PROCRED84M 0,00/23 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 15000000
CZ0003513608 HB REAVIS VAR/21 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 125000
CZ0003704496 JTFG 9/5% PERP dluhopis 28.03.2017 100000 EUR 2000
CZ0003513756 BAVERA ES. 9,50/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 24000000
CZ0003513384 SOONA HOL. 7,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 18200000
CZ0000000682 VLP MEDIA 4,00/19 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 3000
CZ0003513624 PENTA F.CR 3,90/18 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 2000
CZ0003704470 UCB H. CARE VAR/22 dluhopis 28.03.2017 1 EUR 4541365
FR0013101466 FRTR0 02/19 dluhopis 10.02.2016 1 EUR 5000000000
US912828M722 T0.875 11/30/17 dluhopis 10.02.2016 100 USD 260000000
US912828H946 T1 02/18 dluhopis 10.02.2016 100 USD 240000000
US912828N639 T1.125 01/19 dluhopis 10.02.2016 100 USD 240000000
US912828N225 T1.25 12/18 dluhopis 10.02.2016 100 USD 240000000
US912828B337 T1.5 01/19 dluhopis 10.02.2016 100 USD 350000000
US912828N480 T1.75 12/20 dluhopis 10.02.2016 100 USD 350000000
US912828N308 T2.125 12/22 dluhopis 10.02.2016 100 USD 290000000
US912828PK05 T2.25 11/17 dluhopis 10.02.2016 100 USD 290000000
US912828B667 T2.75 02/24 dluhopis 10.02.2016 100 USD 240000000
FR0123448054 BTF 01/04/17 dluhopis 09.02.2016 1 EUR 3388000000
XS1350662737 EIB0 01/19 dluhopis 09.02.2016 1000 EUR 5000000
XS0490739686 EIB3.125 03/17 dluhopis 09.02.2016 1000 EUR 3750000
DE000A12T523 FMSWER0 02/19 dluhopis 09.02.2016 100000 EUR 10000
US45818WBH88 IADB0 10/20 dluhopis 09.02.2016 1000 USD 675000
US4581X0CS57 IADB1.875 03/21 dluhopis 09.02.2016 1000 USD 3000000
US459058EV16 IBRD1.25 07/19 dluhopis 09.02.2016 1000 USD 4500000
US500769GW89 KFW0 12/17 dluhopis 09.02.2016 1000 USD 2000000
DE000A168Y22 KFW0.375 03/23 dluhopis 09.02.2016 1000 EUR 3000000
XS1344519472 KOMMUN1.5 01/19 dluhopis 09.02.2016 1000 USD 1000000
NL0000103281 NETHRS0 01/21 dluhopis 09.02.2016 1 EUR 99999999999
DE000NRW0HD5 NRW0.05 12/18 dluhopis 09.02.2016 1000 EUR 1000000
DE000NRW21B0 NRW0.875 12/17 dluhopis 09.02.2016 1000 EUR 2800000
DE000NRW11G0 NRW4.5 02/18 dluhopis 09.02.2016 1000 EUR 1450000
CZ0003513574 MED.HEALTH 8,00/26 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0000000690 CE ENERGY 0,00/22 dluhopis 28.03.2017 3000000 CZK 43
CZ0003513533 .ZBROJOVKA VAR/22 dluhopis 28.03.2017 3000000 CZK 750
CZ0000000674 DENDA BEH. 3,90/18 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 3000
DE0001104628 BKO0 12/17 dluhopis 08.01.2016 0 EUR 99999999999
FR0123120182 BTF 08/18/16 dluhopis 19.08.2016 1 EUR 5862000000
XS1133551405 EIB0 07/24 dluhopis 08.01.2016 1000 EUR 1150000
US45950VGS97 IFC0 12/20 dluhopis 08.01.2016 1000 USD 1350000
AT0000384102 RAGBS0 07/20 dluhopis 08.01.2016 0 EUR 99999999999
SK4120008202 SLOVGB0 11/16 dluhopis 08.01.2016 1 EUR 1500000000
US912828H375 T0.875 01/15/18 dluhopis 08.01.2016 100 USD 240000000
US912828M649 T1.25 11/15/18 dluhopis 08.01.2016 100 USD 240000000
US912828WL05 T1.5 05/19 dluhopis 08.01.2016 100 USD 350000000
US912828M805 T2 11/22 dluhopis 08.01.2016 100 USD 290000000
US912828M565 T2.25 11/25 dluhopis 08.01.2016 100 USD 240000000
US912828LD08 T3.25 07/16 dluhopis 01.08.2016 100 USD 280000000
CZ0003513426 INEXAD 6,50/26 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 100
CZ0003513434 INEXAD 8,00/26 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 100
CZ0000000617 AXON 0,00/25 dluhopis 28.03.2017 1000000 EUR 550
CZ0003513392 UNICAP. EN. 5,1/20 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 4000
CZ0003704421 J&T BK III 9% PERP dluhopis 28.03.2017 5000 EUR 4257
DE0001102382 DBR1 08/25 dluhopis 07.12.2015 0 EUR 99999999999
US500769GU24 KFW1.875 11/20 dluhopis 07.12.2015 1000 USD 1000000
DE0001240265 LANDER4.25 04/17 dluhopis 07.12.2015 1000 EUR 1500000
XS1324535514 RENTEN0.25 11/22 dluhopis 07.12.2015 1000 EUR 1250000
DE0001731990 RHIPAL4.25 03/18 dluhopis 07.12.2015 1000 EUR 1375000
SK4120009234 SLOVGB 1.5 11/18 dluhopis 07.12.2015 1 EUR 2085600000
US912828K825 T1 08/18 dluhopis 07.12.2015 100 USD 240000000
US912828H862 T1.5 01/31/22 dluhopis 07.12.2015 100 USD 290000000
US912828D234 T1.625 04/30/19 dluhopis 07.12.2015 100 USD 350000000
US912828K742 T2 08/25 dluhopis 07.12.2015 100 USD 240000000
CZ0003513244 THOMASLL. 0,00/35 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 30000
CZ0003513251 THOMASLL. 8,00/35 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 50000
CZ0003513293 D CARGO 1,40/20 dluhopis 28.03.2017 5000000 CZK 200
CZ0003513228 GEN.ENERGY 8,00/23 dluhopis 26.04.2017 10000 CZK 3000
FR0123283733 BTF 03/16/16 dluhopis 17.03.2016 1 EUR 1698000000
FR0123120190 BTF 09/14/16 dluhopis 15.09.2016 1 EUR 5555000000
DE0001119543 BUBILL 04/13/16 dluhopis 14.04.2016 0 EUR 99999999999
US298785GA86 EIB1 03/18 dluhopis 04.11.2015 1000 USD 5000000
FR0012968337 FRTR0.25 11/20 dluhopis 04.11.2015 1 EUR 4886000000
XS1310647729 IBRD0.125 10/20 dluhopis 04.11.2015 1000 EUR 500000
US459058ES86 IBRD1.875 10/22 dluhopis 04.11.2015 1000 USD 1250000
DE000A168Y14 KFW0 12/18 dluhopis 04.11.2015 1000 EUR 5000000
XS1311459694 KFW0.125 10/20 dluhopis 04.11.2015 1000 EUR 1500000
US500769GT50 KFW1.125 11/18 dluhopis 04.11.2015 1000 USD 4000000
US912828L815 T0.875 10/18 dluhopis 04.11.2015 100 USD 240000000
CZ0003513145 PRP 8,50/19 dluhopis 28.03.2017 1000 CZK 87000
CZ0003513061 GEN.ENERGY 5,00/20 dluhopis 26.04.2017 10000 CZK 3000
DE0001053221 BAYERN4.125 01/17 dluhopis 06.10.2015 1000 EUR 1250000
FR0123120166 BTF 02/17/16 dluhopis 18.02.2016 1 EUR 1494000000
DE0001119527 BUBILL 03/16/16 dluhopis 17.03.2016 0 EUR 99999999999
DE000A168Y06 KFW0.125 06/20 dluhopis 06.10.2015 1000 EUR 5000000
DE000A1684R1 LANDER0.25 10/20 dluhopis 06.10.2015 1000 EUR 1000000
US912828RY80 T1.375 12/18 dluhopis 06.10.2015 100 USD 290000000
CZ0003513046 INSET 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003513012 EPH 4,20/18 dluhopis 28.03.2017 1000 CZK 3000000
CZ0003704413 J&T BK II 9% PERP dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 10000
CZ0003512881 CR HOLD. 0,75/30 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000
DE0001104610 BKO0 09/17 dluhopis 08.09.2015 0 EUR 99999999999
FR0123120158 BTF 01/20/16 dluhopis 21.01.2016 1 EUR 2889000000
FR0123120174 BTF 07/20/16 dluhopis 21.07.2016 1 EUR 5332000000
DE0001119501 BUBILL 02/10/16 dluhopis 11.02.2016 0 EUR 99999999999
XS1275311881 EDC0 08/19 dluhopis 08.09.2015 1000 USD 1000000
US45818WBD74 IADB0 10/19 dluhopis 08.09.2015 1000 USD 1000000
US912828ET33 TII2 01/15/16 dluhopis 18.01.2016 100 USD 170010000
CZ0003512907 GEN.ENERGY 5,00/18 dluhopis 26.04.2017 10000 CZK 3000
CZ0003512964 PBFG 7,00/18 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 600
CZ0003512782 CPI 4,75/19 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 150000
US912796GN35 B 05/26/16 dluhopis 27.05.2016 100 USD 250000000
DE0001119485 BUBILL 01/13/16 dluhopis 14.01.2016 0 EUR 99999999999
DE0001119378 BUBILL 01/27/16 dluhopis 28.01.2016 0 EUR 99999999999
DE0001119394 BUBILL 02/24/16 dluhopis 25.02.2016 0 EUR 99999999999
DE0001119436 BUBILL 04/27/16 dluhopis 28.04.2016 0 EUR 99999999999
DE0001119493 BUBILL 07/27/16 dluhopis 28.07.2016 0 EUR 99999999999
DE0001143220 DBRS0 07/19 dluhopis 14.08.2015 0 EUR 99999999999
DE0001143238 DBRS0 07/20 dluhopis 14.08.2015 0 EUR 99999999999
US459058EP48 IBRD2.5 07/25 dluhopis 14.08.2015 1000 USD 3500000
NL0006017998 NETHRR0 07/17 dluhopis 14.08.2015 1 EUR 99999999999
DE0001141729 OBL0.25 10/20 #172 dluhopis 14.08.2015 0 EUR 99999999999
XS1218982251 RENTEN1.875 04/23 dluhopis 14.08.2015 1000 USD 500000
US912828XJ40 T0.625 06/17 dluhopis 14.08.2015 100 USD 260000000
US912828XP00 T0.625 07/17 dluhopis 14.08.2015 100 USD 260000000
US912828XK13 T0.875 07/18 dluhopis 14.08.2015 100 USD 240000000
US912828RE27 T1.5 08/18 dluhopis 14.08.2015 100 USD 290000000
US912828WY26 T2.25 07/21 dluhopis 14.08.2015 100 USD 290000000
CZ0003512824 SMVAK OVA 2,625/22 dluhopis 28.03.2017 3000000 CZK 1800
FR0122945951 BTF 05/25/16 dluhopis 26.05.2016 1 EUR 2735000000
FR0122945969 BTF 06/22/16 dluhopis 23.06.2016 1 EUR 1325000000
FR0122775465 BTF0 02/03/16 dluhopis 04.02.2016 1 EUR 5448000000
NL0011005137 NETHER0 04/18 dluhopis 08.07.2015 1 EUR 3277000000
DE000A1RE5F7 NIESA1.375 10/19 dluhopis 08.07.2015 1000 EUR 1000000
DE0001590644 NIESA3.5 02/16 dluhopis 23.02.2016 1000 EUR 1500000
DE0001590651 NIESA4.25 02/17 dluhopis 08.07.2015 1000 EUR 1250000
DE000RLP0587 RHIPAL0 07/16 dluhopis 18.07.2016 1000 EUR 1125000
US912828XF28 T1.125 06/18 dluhopis 08.07.2015 100 USD 240000000
US912828XB14 T2.125 05/25 dluhopis 08.07.2015 100 USD 240000000
XS0630398534 EIB2.875 07/16 dluhopis 18.07.2016 1000 EUR 5000000
DE000A1MLU18 FMSWER1.625 02/17 dluhopis 07.07.2015 100000 EUR 30000
XS0993228534 IBRD0.375 12/16 dluhopis 07.07.2015 1000 EUR 1000000
US459058EM17 IBRD1 11/17 dluhopis 07.07.2015 1000 USD 3500000
DE000A1RET07 KFW0 09/19 dluhopis 07.07.2015 1000 EUR 1000000
US500769ES95 KFW1.25 10/16 dluhopis 06.10.2016 1000 USD 3000000
US500769GR94 KFW1.875 06/20 dluhopis 07.07.2015 1000 USD 4000000
DE000A161UU6 LANDER0.375 06/20 dluhopis 07.07.2015 1000 EUR 1000000
DE000A1YC3L3 LANDER1.5 01/21 dluhopis 07.07.2015 1000 EUR 1000000
DE000A1DADL1 LANDER2.625 03/16 dluhopis 21.03.2016 1000 EUR 1000000
DE0001119477 BUBILL 06/29/16 dluhopis 30.06.2016 0 EUR 99999999999
US298785GB69 EIB0.625 04/16 dluhopis 18.04.2016 1000 USD 5000000
XS0425743506 EIB3.5 04/16 dluhopis 18.04.2016 1000 EUR 5000000
CZ0003512683 SKODA 3,00/20 dluhopis 28.03.2017 3000000 CZK 770
CZ0002004047 HZL UCB 0,75/20 dluhopis 28.03.2017 3000000 CZK 500
DE0001040624 BADWUR4 01/19 dluhopis 04.06.2015 1000 EUR 1250000
DE0001053270 BAYERN3.5 01/16 dluhopis 28.01.2016 1000 EUR 1000000
DE0001104602 BKO0 06/17 dluhopis 04.06.2015 0 EUR 99999999999
FR0122945944 BTF 04/27/16 dluhopis 28.04.2016 1 EUR 3009000000
DE0001119451 BUBILL 05/18/16 dluhopis 19.05.2016 0 EUR 99999999999
DE0001142529 DBRS0 01/19 dluhopis 04.06.2015 0 EUR 99999999999
DE000A0MFJX5 KFW4.125 07/17 dluhopis 04.06.2015 1000 EUR 5000000
DE000A1MLSH5 LANDER1.625 01/17 dluhopis 04.06.2015 1000 EUR 1500000
US912828A594 T0.625 12/16 dluhopis 04.06.2015 100 USD 300000000
US912828XA31 T1 05/18 dluhopis 04.06.2015 100 USD 240000000
US912828VK31 T1.375 06/18 dluhopis 04.06.2015 100 USD 350000000
US912828J272 T2 02/25 dluhopis 04.06.2015 100 USD 659950000
CZ0003512493 PPD VAR/22 dluhopis 15.11.2016 5000000 CZK 500
BE0000318270 BGB3.75 09/20 dluhopis 12.05.2015 0 EUR 99999999999
DE0001102374 DBR0.5 02/25 dluhopis 12.05.2015 0 EUR 99999999999
DE0001142537 DBRS0 01/20 dluhopis 12.05.2015 0 EUR 99999999999
DE000A1MLU67 FMSWER1.25 03/16 dluhopis 16.03.2016 100000 EUR 15000
XS1221967042 KBN2.125 04/25 dluhopis 12.05.2015 2000 USD 500000
DE000A0Z2KS2 KFW3.125 07/16 dluhopis 07.07.2016 1000 EUR 3000000
NL0010881827 NETHER0.25 01/20 dluhopis 12.05.2015 1 EUR 5089184000
NL0000103273 NETHRS0 01/20 dluhopis 12.05.2015 1 EUR 99999999999
XS0968431949 RENTEN0.625 09/16 dluhopis 06.09.2016 1000 EUR 1000000
US912828K254 T0.75 04/18 dluhopis 12.05.2015 100 USD 240000000
US912828J504 T1.375 02/20 dluhopis 12.05.2015 100 USD 350000000
US912828J769 T1.75 03/22 dluhopis 12.05.2015 100 USD 290000000
CZ0003512485 CPI BYTY 2,50/17 dluhopis 09.05.2017 1000 CZK 300000
CZ0003512394 PENTA F.CR 4,40/18 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 4000
DE0001040400 BADWUR3.25 01/16 dluhopis 19.01.2016 1000 EUR 1250000
DE0001137495 BKO0 03/17 dluhopis 08.04.2015 0 EUR 99999999999
DE0001119410 BUBILL 03/23/16 dluhopis 24.03.2016 0 EUR 99999999999
US29874QCJ13 EBRD1 06/18 dluhopis 08.04.2015 1000 USD 1250000
XS0503331323 EIB2.625 03/16 dluhopis 16.03.2016 1000 EUR 2800000
DE000A12T5L0 FMSWER0.05 09/17 dluhopis 08.04.2015 100000 EUR 10000
FR0012634558 FRTR0 02/18 dluhopis 08.04.2015 1 EUR 3505000000
FR0012557957 FRTR0 05/20 dluhopis 08.04.2015 1 EUR 4636000000
US500769GN80 KFW0.5 09/16 dluhopis 16.09.2016 1000 USD 1000000
DE0001590677 NIESA4.25 02/18 dluhopis 08.04.2015 1000 EUR 1250000
XS0524678884 RENTEN0 07/16 dluhopis 12.07.2016 1000 EUR 1000000
FI4000010848 RFGB3.375 04/20 dluhopis 08.04.2015 1000 EUR 6500000
US912828WR74 T2.125 06/21 dluhopis 08.04.2015 100 USD 290000000
US912810RK60 T2.5 02/45 dluhopis 08.04.2015 100 USD 160000000
CZ0003512311 UNICAP. EN. 5,1/20 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 2000
CZ0002003940 HZL HB 0,60/17 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 6500
CZ0003512295 PENTA F.CR 4,40/17 dluhopis 20.03.2017 50000 CZK 3000
US912796FP91 B 01/07/16 dluhopis 08.01.2016 100 USD 250010000
DE000A1H3KE1 LANDER2.875 02/16 dluhopis 10.02.2016 1000 EUR 1000000
DE000A1KQ5M6 LANDER3 05/16 dluhopis 18.05.2016 1000 EUR 1500000
DE0001141711 OBL0 04/20 #171 dluhopis 04.03.2015 0 EUR 99999999999
US676167BE82 OKB2 06/16 dluhopis 06.06.2016 1000 USD 1250000
US912828G385 T2.25 11/24 dluhopis 04.03.2015 100 USD 240000000
US912828PY09 T2.75 02/18 dluhopis 04.03.2015 100 USD 305930000
US912796FW43 B 07/16/15 dluhopis 17.07.2015 100 USD 240000000
DE000A14JYT7 BADWUR0.625 01/25 dluhopis 04.02.2015 1000 USD 1000000
FR0122599451 BTF 06/10/15 dluhopis 11.06.2015 1 EUR 1894000000
DE000A12T5X5 FMSWER0.125 04/20 dluhopis 04.02.2015 100000 EUR 15000
DE000A1MBCB3 KFW0.5 07/16 dluhopis 26.07.2016 1000 EUR 3000000
US515110BN30 RENTEN2 01/25 dluhopis 04.02.2015 1000 USD 2000000
US9128334T44 S0 02/15/32 dluhopis 04.02.2015 0 USD 100000000
US912828F965 T2 10/21 dluhopis 04.02.2015 100 USD 290000000
CZ0003512113 ICONSULTING4 10/17 dluhopis 16.01.2017 100000 CZK 1000
CZ0003512105 PENTA F.CR 4,50/17 dluhopis 16.01.2017 50000 CZK 5000
US912796FK05 B 06/04/15 dluhopis 05.06.2015 100 USD 260010000
DE0001137479 BKO0 09/16 dluhopis 19.09.2016 0 EUR 99999999999
FR0122599444 BTF 05/13/15 dluhopis 14.05.2015 1 EUR 3396000000
XS0800582339 KFW0.75 07/16 dluhopis 07.07.2016 1000 USD 1000000
DE0001590917 NIESA0 05/19 dluhopis 09.01.2015 1000 EUR 1000000
US912828F627 T1.5 10/19 dluhopis 09.01.2015 100 USD 350000000
US912828G872 T2.125 12/21 dluhopis 09.01.2015 100 USD 290000000
CZ0003512006 WOOD&COMP. 3,22/18 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0000000591 DAIREWAVI 5,00/16 dluhopis 07.07.2016 3000000 CZK 90
CZ0000000575 DAIREWAIV 5,20/16 dluhopis 07.07.2016 3000000 CZK 90
CZ0000000583 DAIREWAV 5,20/16 dluhopis 07.07.2016 100000 EUR 100
CZ0003704314 UCB STAR F. VAR/20 dluhopis 28.03.2017 500 EUR 6948
CZ0003511982 EDV 7,25/17 dluhopis 28.03.2017 1000 CZK 26500
CZ0003511974 DISCO.ZLN 12,0/18 dluhopis 29.04.2016 1 CZK 55000000
CZ0000000567 DENDA BEH. 4,60/16 dluhopis 13.06.2016 50000 CZK 2000
DE0001040798 BADWUR0 10/20 dluhopis 08.12.2014 1000 EUR 1000000
DE0001137487 BKO0 12/16 dluhopis 08.12.2014 0 EUR 99999999999
FR0122599386 BTF 02/11/15 dluhopis 12.02.2015 1 EUR 3966000000
FR0122599394 BTF 02/25/15 dluhopis 26.02.2015 1 EUR 3990000000
FR0122599436 BTF 04/15/15 dluhopis 16.04.2015 1 EUR 3287000000
US459058DX80 IBRD2.5 11/24 dluhopis 08.12.2014 1000 USD 4000000
US500769GK42 KFW2.5 11/24 dluhopis 08.12.2014 1000 USD 5000000
XS1062030249 RATB 04/23/15 dluhopis 24.04.2015 100000 EUR 1200
US912828G203 T0.875 11/17 dluhopis 08.12.2014 100 USD 260000000
CZ0003511958 GEN.ENERGY 5,00/19 dluhopis 26.04.2017 10000 CZK 10000
CZ0003704298 VIG FUND 3,95/34 dluhopis 26.05.2017 80002 EUR 130
CZ0003704280 VIG FUND 4,05/34 dluhopis 26.05.2017 78435 EUR 320
CZ0003511933 EDG 7,25/17 dluhopis 28.03.2017 1000 CZK 26500
CZ0000000559 PEGAS 2,85/18 dluhopis 19.04.2017 50000 CZK 50000
FR0122599378 BTF 01/28/15 dluhopis 29.01.2015 1 EUR 3992000000
FR0122599428 BTF 03/18/15 dluhopis 19.03.2015 1 EUR 1990000000
DE0001119972 BUBILL 01/28/15 dluhopis 29.01.2015 0 EUR 99999999999
DE000A11QTA8 KFW0.05 11/17 dluhopis 11.11.2014 1000 EUR 3000000
US515110BL73 RENTEN2.25 10/21 dluhopis 11.11.2014 1000 USD 1250000
US912828F213 T2.125 09/21 dluhopis 11.11.2014 100 USD 290000000
US912828D564 T2.375 08/24 dluhopis 11.11.2014 100 USD 240000000
CZ0000000526 JTSEC 6,25/18 dluhopis 28.03.2017 3000000 CZK 400
FR0122599345 BTF 02/18/15 dluhopis 19.02.2015 1 EUR 1896000000
FR0122599329 BTF 12/03/14 dluhopis 04.12.2014 1 EUR 3991000000
FR0122599337 BTF 12/17/14 dluhopis 18.12.2014 1 EUR 4196000000
DE0001119303 BUBILL 02/11/15 dluhopis 12.02.2015 0 EUR 99999999999
DE0001119337 BUBILL 09/30/15 dluhopis 01.10.2015 0 EUR 99999999999
DE0001143212 DBRS0 07/18 dluhopis 08.10.2014 0 EUR 99999999999
XS0361975955 EIB4.25 04/15 dluhopis 16.04.2015 1000 EUR 3000000
FR0011993179 FRTR0.5 11/19 dluhopis 08.10.2014 1 EUR 4396000000
US4581X0CJ58 IADB0.625 09/16 dluhopis 13.09.2016 1000 USD 3250000
DE0001141703 OBL0.25 10/19 #170 dluhopis 08.10.2014 0 EUR 99999999999
XS1078121057 RENTEN0 07/19 dluhopis 08.10.2014 1000 USD 750000
US912828VY35 T0.25 09/30/15 dluhopis 01.10.2015 100 USD 330000000
US912828D721 T2 08/21 dluhopis 08.10.2014 100 USD 290000000
US912828WU04 TII 0.125 07/15/24 dluhopis 08.10.2014 100 USD 280000000
CZ0003511792 CEREBRUM 7,25/19 dluhopis 28.03.2017 10000 EUR 1000
CZ0003511529 CETELEM R VAR/19 dluhopis 28.03.2017 3000000 CZK 500
CZ0000000542 D.I.C. INV 6,50/20 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 3000
CZ0003511784 WOOD W.F. 7,00/19 dluhopis 28.03.2017 1000 EUR 5000
CZ0000000534 GLEBI HLD. 4,60/16 dluhopis 03.10.2016 50000 CZK 4000
CZ0003511768 FPD ENERGY 0,00/17 dluhopis 28.03.2017 100000 USD 120
CZ0003511750 TABUC-PACK 8,50/18 dluhopis 28.03.2017 1000 CZK 35000
CZ0000000492 JTFG IV 5,20/17 dluhopis 19.04.2017 3000000 CZK 1750
FR0122410998 BTF 11/20/14 dluhopis 21.11.2014 1 EUR 4095000000
DE0001142511 DBRS0 01/18 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
US459058DU42 IBRD0.75 12/16 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 1750000
XS1062906794 KBN0 05/19 dluhopis 06.10.2014 2000 USD 300000
US65562QAP00 NIB2.5 07/15 dluhopis 16.07.2015 1000 USD 1250000
AT0000384078 RAGBS0 07/17 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
US912828VE70 T1 05/31/18 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828NR75 T2.375 07/17 dluhopis 08.10.2014 100 USD 290000000
US912828WJ58 T2.5 05/24 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
CZ0002003684 HZL SB CZ 1,10/17 dluhopis 01.04.2016 10000 CZK 200000
CZ0000000518 ARIOS 8,00/17 dluhopis 28.03.2017 1000 EUR 4000
CZ0000000500 GLEBI HLD. 4,70/17 dluhopis 28.03.2017 50000 CZK 5000
DE0001040970 BADWUR1 07/22 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 1250000
FR0122410964 BTF 07/23/15 dluhopis 24.07.2015 1 EUR 1794000000
DE0001119238 BUBILL 04/29/15 dluhopis 30.04.2015 0 EUR 99999999999
DE000A1R07Y7 KFW0.25 05/16 dluhopis 03.05.2016 1000 EUR 2000000
XS1087815483 KFW0.375 07/19 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 1500000
US912828QR49 T1.5 06/16 dluhopis 01.07.2016 100 USD 361270000
CZ0000000484 GEVORKYAN3 10,5/18 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 2000
CZ0003511461 PSG 5,25/17 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 55000
CZ0003511545 EKVITA INV.7,00/34 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
BE0312710792 BGTB 12/18/14 dluhopis 19.12.2014 0 EUR 99999999999
FR0122005699 BTF 01/08/15 dluhopis 09.01.2015 1 EUR 6136000000
FR0122208277 BTF 06/25/15 dluhopis 26.06.2015 1 EUR 1699000000
FR0122208202 BTF 09/11/14 dluhopis 12.09.2014 1 EUR 7990000000
FR0122208210 BTF 09/25/14 dluhopis 26.09.2014 1 EUR 4093000000
FR0122208236 BTF 10/30/14 dluhopis 31.10.2014 1 EUR 4266000000
US298785DR49 EIB4.625 10/15 dluhopis 21.10.2015 1000 USD 1000000
DE000A11QBV2 FMSWER0 01/27/19 dluhopis 06.10.2014 100000 EUR 5000
XS1075906849 KBN0 02/18 USDTAP2 dluhopis 06.10.2014 2000 USD 50000
US912828WQ91 T0.5 06/30/16 dluhopis 01.07.2016 100 USD 300000000
US912828A917 T0.75 01/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 300000000
US912828UU22 T0.75 03/18 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828WP19 T0.875 06/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 280000000
US912828VZ00 T2 09/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828C574 T2.25 03/21 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
DE0001040509 BADWUR4.25 01/18 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 1500000
DE0001137461 BKO0.25 06/16 dluhopis 13.06.2016 0 EUR 99999999999
DE0001119253 BUBILL 05/20/15 dluhopis 21.05.2015 0 EUR 99999999999
DE0001119915 BUBILL 09/24/14 dluhopis 25.09.2014 0 EUR 99999999999
DE0001119261 BUBILL 12/10/14 dluhopis 11.12.2014 0 EUR 99999999999
CZ0002003460 HZL SB CZ 2,00/20 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 130000
CZ0002003619 HZL WHB 1,67/18 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 500
CZ0002003627 HZL WHB 1,91/19 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 625
CZ0003704249 J&T BANKA 10% PERP dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 10000
CZ0000000468 GEVORKYAN 10,50/18 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 1000
CZ0000000476 GEVORKYAN2 10,5/18 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 10000
XS1074418671 AUST0 06/20 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 2000000
FR0122208186 BTF 08/14/14 dluhopis 15.08.2014 1 EUR 3993000000
DE0001119246 BUBILL 11/12/14 dluhopis 13.11.2014 0 EUR 99999999999
CZ0000000443 KAUFSTEIN 4,60/16 dluhopis 13.06.2016 50000 CZK 2800
XS1071673237 KBN1.75 05/19 dluhopis 06.10.2014 2000 USD 500000
US500769GE81 KFW0.5 07/16 USD dluhopis 18.07.2016 1000 USD 6000000
NL0009712470 NETHER3.25 07/21 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 6000000000
DE000A1X28A1 NIESA1.625 07/21 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 1000000
DE0001141695 OBL0.5 04/19 #169 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
FI2200007663 RFTB 10/14/14 dluhopis 15.10.2014 100000 EUR 9200
US912828C814 T0.375 04/16 dluhopis 02.05.2016 100 USD 320000000
US912828WM87 T0.375 05/16 dluhopis 01.06.2016 100 USD 310000000
CZ0000000450 DENDA BEH. 4,60/16 dluhopis 06.06.2016 50000 CZK 4000
CZ0002003544 HZL WHB 1,53/18 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 36700
CZ0002003551 HZL WHB 1,79/19 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 36000
CZ0003511479 CITY T.H. 0,00/17 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 69
BE0312705743 BGTB 07/17/14 dluhopis 18.07.2014 0 EUR 99999999999
FR0122208251 BTF 04/30/15 dluhopis 04.05.2015 1 EUR 1897000000
FR0122208145 BTF 07/17/14 dluhopis 18.07.2014 1 EUR 7742000000
NL0010661880 DTB 01/06/15 dluhopis 07.01.2015 1 EUR 1720000000
NL0010762050 DTB 10/31/14 dluhopis 03.11.2014 1 EUR 1290000000
XS0449594455 EIB0 01/20 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 3600000
XS0330805069 EIB4.25 10/14 dluhopis 16.10.2014 1000 EUR 5000000
XS0993452688 FMSWER0.375 11/16 dluhopis 06.10.2014 100000 EUR 10000
FR0011857218 FRTR0.25 11/16 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 4370000000
XS0925178880 KBN0 05/17 dluhopis 06.10.2014 2000 USD 425000
XS1055001900 KBN0.875 04/19 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 1000000
XS1016363308 RENTEN0 01/21 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 1100000
XS1062909384 SWED0.75 05/19 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 2250000
US912828C657 T1.625 03/19 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828VV95 T2.125 08/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US153443AK24 CME 15,00/17 dluhopis 11.04.2016 1 USD 341846700
CZ0003511404 COMFORT M. 7,00/24 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 1500
CZ0003511446 GEN.ENERGY 5,00/17 dluhopis 03.05.2017 10000 CZK 10000
CZ0003511412 CPI BYTY 4,80/19 dluhopis 28.03.2017 1000 CZK 500000
CZ0003511362 EPI 7,25/17 dluhopis 02.05.2017 1000 CZK 50000
CZ0002003528 HZL WHB 1,89/18 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 625
CZ0002003510 HZL WHB 2,16/19 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 70
CZ0003511164 CPI RP I 5,00/19 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 112500
CZ0003704223 AIRB 6,00/24 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 2000
BE0312706758 BGTB 08/14/14 dluhopis 15.08.2014 1 EUR 99999999999
FR0122005715 BTF 03/05/15 dluhopis 06.03.2015 1 EUR 2136000000
FR0122005632 BTF 06/05/14 dluhopis 06.06.2014 1 EUR 3802000000
FR0122005640 BTF 06/19/14 dluhopis 20.06.2014 1 EUR 3895000000
FR0122005673 BTF 08/07/14 dluhopis 08.08.2014 1 EUR 1995000000
US29874QBU76 EBRD2.75 04/15 dluhopis 21.04.2015 1000 USD 1000000
DE000A1R07X9 KFW0.875 03/19 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 5000000
XS1046705809 KFW1.375 05/18 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 1000000
NL0010733424 NETHER2 07/24 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 6600000000
DE000RLP0561 RHIPAL0 03/16 dluhopis 17.03.2016 1000 EUR 1000000
XS0632883061 SWED1 06/14 dluhopis 04.06.2014 1000 USD 1500000
US912828B824 T0.25 02/16 dluhopis 01.03.2016 100 USD 320000000
DE0001137453 BKO0.25 03/16 dluhopis 14.03.2016 0 EUR 99999999999
DE0001119899 BUBILL 08/27/14 dluhopis 28.08.2014 0 EUR 99999999999
DE0001119204 BUBILL 09/10/14 dluhopis 11.09.2014 0 EUR 99999999999
XS0484565709 EIB0 01/18 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 2950000
US298785FX98 EIB1 07/15 dluhopis 16.07.2015 1000 USD 3000000
CZ0000000435 ARCA C.SL. VAR/15 dluhopis 04.01.2016 1000 EUR 8000
CZ0000000427 ENERGOCHEM VAR/22 dluhopis 22.04.2016 100000 EUR 900
CZ0003511230 FCI PLAT. 7,00/17 dluhopis 03.04.2017 500000 CZK 498
FR0122005707 BTF 02/05/15 dluhopis 06.02.2015 1 EUR 3894000000
FR0122005616 BTF 05/07/14 dluhopis 09.05.2014 1 EUR 7994000000
FR0122005624 BTF 05/22/14 dluhopis 23.05.2014 1 EUR 4196000000
FR0122005665 BTF 07/10/14 dluhopis 11.07.2014 1 EUR 2094000000
CZ0000000401 DAIREWAII 5,40/15 dluhopis 18.09.2015 200000 EUR 22
CZ0000000419 DAIREWAIII 5,40/15 dluhopis 18.09.2015 3000000 CZK 65
NL0010696662 DTB 07/31/14 dluhopis 01.08.2014 1 EUR 1070000000
NL0000102275 NETHER3.75 01/23 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 7114810000
AT0000A0VRF9 RAGB1.95 06/19 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 4210000
XS0999670648 RENTEN0 12/18 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 1100000
US912828B907 T2 02/21 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
DE0001053353 BAYERN2.75 01/15 dluhopis 06.01.2015 1000 EUR 1000000
BE0312703722 BGTB 05/15/14 dluhopis 16.05.2014 0 EUR 99999999999
DE0001119980 BUBILL 08/13/14 dluhopis 14.08.2014 0 EUR 99999999999
XS0541909213 EIB2.5 09/19 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 4700000
DE000A1R07W1 KFW0.625 02/18 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 2000000
US515110BK90 RENTEN1.75 04/19 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 1000000
XS0752956697 BOEN0.5 03/15 dluhopis 09.03.2015 1000 USD 2000000
FR0122005590 BTF 04/10/14 dluhopis 11.04.2014 1 EUR 4494000000
FR0122005608 BTF 04/24/14 dluhopis 25.04.2014 1 EUR 4493000000
DE0001119931 BUBILL 10/29/14 dluhopis 30.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001143204 DBRS0 07/17 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
XS0546424077 DENK1.75 10/15 dluhopis 06.10.2015 1000 EUR 1500000
US298785GJ95 EIB3.25 01/24 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 3500000
FR0011708080 FRTR1 05/19 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 4593000000
US459058DL43 IBRD1.875 03/19 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 4000000
XS1014772310 KBN2.125 03/19 dluhopis 06.10.2014 2000 USD 875000
XS0905907076 KFW0.375 05/15 dluhopis 18.05.2015 1000 USD 2000000
US500769FV16 KFW0.5 09/15 dluhopis 01.10.2015 1000 USD 5000000
DE000A1R07T7 KFW1.125 10/18 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 5000000
US500769GA69 KFW1.875 04/19 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 4000000
NL0010661930 NETHER0.5 04/17 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 3500000000
DE0001141687 OBL1 02/19 #168 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001030534 OBLI0.75 04/18 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
FI4000079041 RFGB2 04/24 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 4000000
US912828B410 T0.375 01/31/16 dluhopis 01.02.2016 100 USD 320000000
US912828A750 T1.5 12/18 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828B584 T2.125 01/21 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
CZ0000000385 DAIREWA I 5,80/15 dluhopis 26.05.2015 3000000 CZK 65
CZ0000000393 KAUFSTEIN 4,75/16 dluhopis 25.02.2016 50000 CZK 3600
CZ0002003353 HZL KB 3,50/25 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 111700
CZ0002003346 HZL KB 3,50/26 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 80000
CZ0002003379 HZL KB 3,00/22 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 80000
CZ0002003361 HZL KB 3,00/24 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 90000
DE0001137446 BKO0 12/15 dluhopis 14.12.2015 0 EUR 99999999999
FR0121811642 BTF 03/27/14 dluhopis 28.03.2014 1 EUR 2400000000
FR0121811667 BTF 05/15/14 dluhopis 16.05.2014 1 EUR 1792000000
NL0010524427 DTB 06/30/14 dluhopis 01.07.2014 1 EUR 1160000000
DE000A1R0SF5 NIESA0 11/17 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 1000000
DE0001590693 NIESA3.25 04/14 dluhopis 08.04.2014 1000 EUR 2000000
US912828A347 T1.25 11/18 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828A420 T2 11/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828A834 T2.375 12/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828WE61 T2.75 11/23 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
CZ0003511131 ADASZ 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003511206 LENTIKATS 9,50/18 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 370
CZ0003510943 XENA BOH. 12,00/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003511123 KR.OP. A S 0,00/17 dluhopis 12.02.2016 871875 CZK 16
CZ0000000377 JTFG IV 6,00/16 dluhopis 21.12.2016 1000 EUR 10000
CZ0003511107 TRIANON 2,964/18 dluhopis 01.06.2017 3000000 CZK 283
US912796CM97 B 05/15/14 dluhopis 16.05.2014 100 USD 290010000
FR0121811584 BTF 03/20/14 dluhopis 21.03.2014 1 EUR 6861000000
FR0121811659 BTF 04/17/14 dluhopis 18.04.2014 1 EUR 1795000000
FR0121811691 BTF 11/13/14 dluhopis 14.11.2014 1 EUR 1895000000
US912828WF37 T0.625 11/16 dluhopis 06.10.2014 100 USD 300000000
US912810RB61 T2.875 05/43 dluhopis 06.10.2014 100 USD 420000000
FR0121811618 BTF 02/13/14 dluhopis 14.02.2014 1 EUR 7291000000
FR0121811626 BTF 02/27/14 dluhopis 28.02.2014 1 EUR 3394000000
CZ0003511099 SATPO SAC 10,00/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 160000000
XS0764743117 KBN0 03/17 dluhopis 06.10.2014 2000 USD 1000000
XS0995415550 KBN0.75 11/16 dluhopis 06.10.2014 2000 USD 250000
XS0791136202 KBN1.375 06/17 dluhopis 09.06.2017 2000 USD 750000
DE000A1X3MP3 NIESA2.125 10/23 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 1000000
AT0000A12B06 RAGB1.15 10/18 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 4990000
AT0000384045 RAGBS0 07/14 dluhopis 16.07.2014 0 EUR 99999999999
AT0000384052 RAGBS0 07/15 dluhopis 16.07.2015 0 EUR 99999999999
AT0000384060 RAGBS0 07/16 dluhopis 18.07.2016 0 EUR 99999999999
XS0994797529 RENTEN1.375 11/20 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 1000000
XS0997474639 SWED0.25 11/16 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 1000000
CZ0002003320 HZL WHB 1,82/17 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 1250
CZ0002003312 HZL WHB 2,16/18 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 1250
BE0312702716 BGTB 04/17/14 dluhopis 18.04.2014 0 EUR 99999999999
DE0001119949 BUBILL 05/14/14 dluhopis 15.05.2014 0 EUR 99999999999
DE0001119956 BUBILL 11/26/14 dluhopis 27.11.2014 0 EUR 99999999999
XS0732490668 EIB1.625 01/15 dluhopis 16.01.2015 1000 EUR 5000000
US30254WAD11 FMSWER1.625 11/18 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 2000000
DE000A1R07U5 KFW0.25 12/15 dluhopis 16.12.2015 1000 EUR 2000000
CZ0003511081 WOOD INVE 10,65/16 dluhopis 02.01.2017 1 CZK 30000000
CZ0003511057 EZ 1M 0,00/14 dluhopis 06.01.2014 100000 EUR 100
CZ0003511032 CE ENERGY 7,50/15 dluhopis 21.12.2015 3000000 CZK 43
CZ0003511024 CPI VAR/18 dluhopis 28.11.2016 1000 EUR 100000
CZ0003704173 CONSEQ 0,00/16 dluhopis 22.11.2016 10000 CZK 8000
CZ0000000369 FORTBET 5,50/16 dluhopis 21.11.2016 50000 CZK 4000
CZ0003511008 AH 0,00/15 dluhopis 16.11.2015 100000 CZK 5000
FR0121616116 BTF 09/18/14 dluhopis 19.09.2014 1 EUR 3591000000
FR0121811683 BTF 10/16/14 dluhopis 17.10.2014 1 EUR 3688000000
DE0001119923 BUBILL 04/16/14 dluhopis 17.04.2014 0 EUR 99999999999
FR0011523257 FRTR1 11/18 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 4135000000
US459058DH31 IBRD2.125 11/20 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 3000000
DE000A1E8PP8 LANDER1.875 10/15 dluhopis 02.10.2015 1000 EUR 1000000
DE000A1ELUX5 LANDER2 06/15 dluhopis 03.06.2015 1000 EUR 1406250
DE0001141679 OBL1 10/18 167 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
XS0946849782 SWED0.25 01/15 dluhopis 16.01.2015 1000 USD 1500000
US912828RX08 T0.875 12/16 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828WD88 T1.25 10/18 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828WC06 T1.75 10/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828VS66 T2.5 08/23 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
CZ0003704009 CONSEQ 0,00/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 28000000
CZ0002003254 HZL SB CZ 2,30/18 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 100000
CZ0002003262 HZL UCB 2,00/18 dluhopis 28.03.2017 100000 EUR 300
XS0975638882 FINL1.625 10/18 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 1500000
NL0000103257 NETHRS0 01/18 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 99999999999
DE000RLP0447 RHIPAL0 03/15 dluhopis 17.03.2015 1000 EUR 1250000
DE000RLP0504 RHIPAL0 09/15 dluhopis 17.09.2015 1000 EUR 1000000
DE0001731495 RHIPAL4 04/14 dluhopis 15.04.2014 1000 EUR 1000000
US912828VW78 T0.875 09/16 dluhopis 16.09.2016 100 USD 310000000
BE0312712814 BGTB 03/13/14 dluhopis 14.03.2014 0 EUR 99999999999
XS0975579342 KBN0.875 10/16 dluhopis 04.10.2016 2000 USD 500000
XS0637187773 KBN1 06/14 dluhopis 17.06.2014 2000 USD 500000
US500769EK69 KFW1.5 04/14 dluhopis 07.04.2014 1000 USD 4000000
US500769FW98 KFW2.75 10/20 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 3000000
US500769DF83 KFW3.5 03/14 dluhopis 11.03.2014 1000 USD 4000000
XS0292406476 KFW4.75 05/14 dluhopis 16.05.2014 1000 USD 1000000
DE000A0Z1QA9 LANDER3.25 04/14 dluhopis 30.04.2014 1000 EUR 1750000
DE0001240281 LANDER4.125 01/15 dluhopis 02.02.2015 1000 EUR 1500000
NL0000103265 NETHRS0 01/19 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 99999999999
DE0001590537 NIESA2.125 06/15 dluhopis 09.06.2015 1000 EUR 1250000
DE0001590636 NIESA3.625 01/15 dluhopis 21.01.2015 1000 EUR 1500000
XS0834953084 RENTEN0 09/17 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 500000
XS0928628287 SWED0.25 11/14 dluhopis 14.11.2014 1000 USD 1500000
DE0001040384 BADWUR3.5 01/15 dluhopis 15.01.2015 1000 EUR 1625000
US30254WAC38 FMSWER1.125 10/16 dluhopis 17.10.2016 1000 USD 1500000
CZ0000000351 KOFOLA VAR/18 dluhopis 28.03.2017 3000000 CZK 110
BE0312711808 BGTB 02/13/14 dluhopis 14.02.2014 0 EUR 99999999999
DE0001137438 BKO0.25 09/15 dluhopis 14.09.2015 0 EUR 99999999999
FR0121616074 BTF 01/23/14 dluhopis 24.01.2014 1 EUR 3888000000
DE0001119881 BUBILL 02/12/14 dluhopis 13.02.2014 0 EUR 99999999999
NL0010556601 DTB 02/28/14 dluhopis 03.03.2014 1 EUR 2210000000
DE000A1PGPX1 FMSWER0.7 10/15 dluhopis 02.10.2015 100000 EUR 12500
US45950KCA60 IFC1.75 09/18 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 3500000
XS0891864398 KBN0 02/18 USD dluhopis 06.10.2014 2000 USD 300000
FI4000068663 RFGB1.125 09/18 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 4000000
US912828VU13 T0.375 08/15 dluhopis 01.09.2015 100 USD 340000000
US912828VR83 T0.625 08/16 dluhopis 16.08.2016 100 USD 320000000
US912828RM43 T1 10/16 dluhopis 01.11.2016 100 USD 350000000
CZ0003510901 PENTA F.CR 5,85/16 dluhopis 16.02.2016 50000 CZK 2000
AT0000A10W60 TRS ERSTE GR.BK AG dluhopis 13.06.2014 1 EUR 2700000
US912796BP38 B 06/26/14 dluhopis 27.06.2014 100 USD 250000000
BE0312699680 BGTB 01/16/14 dluhopis 17.01.2014 0 EUR 99999999999
FR0121616090 BTF 07/24/14 dluhopis 25.07.2014 1 EUR 1992000000
FR0121616009 BTF 10/24/13 dluhopis 25.10.2013 1 EUR 3991000000
FR0121616066 BTF 12/27/13 dluhopis 30.12.2013 1 EUR 1985000000
DE0001119873 BUBILL 07/23/14 dluhopis 24.07.2014 0 EUR 99999999999
XS0518184667 EIB2.625 03/18 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 2900000
DE000A1R0YN7 FMSWER0.7 10/15TAP dluhopis 06.09.2013 100000 EUR 2500
FR0011347046 FRTR I/L 0.1 07/21 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 2095000000
FR0011317783 FRTR2.75 10/25/27 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 3796000000
US500769FC35 KFW0.625 04/15 dluhopis 27.04.2015 1000 USD 4000000
US912828VN79 T0.25 07/31/15 dluhopis 03.08.2015 100 USD 350000000
US912828VQ01 T1.375 07/18 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828VB32 T1.75 05/23 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
US912828VP28 T2 07/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
CZ0003510885 ESK DRHY VAR/18 dluhopis 28.03.2017 4000000 CZK 1000
CZ0002003148 HZL UCB VAR/20 dluhopis 28.03.2017 100000 EUR 200
US912828VC15 T0.25 05/16 dluhopis 16.05.2016 100 USD 320000000
US912828VH02 T0.375 06/30/15 dluhopis 01.07.2015 100 USD 350000000
US912828VG29 T0.5 06/16 dluhopis 16.06.2016 100 USD 320000000
US912828VF46 T1.375 05/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828VJ67 T1.875 06/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
BE0312696652 BGTB 10/17/13 dluhopis 18.10.2013 0 EUR 99999999999
FR0121411773 BTF 06/26/14 dluhopis 27.06.2014 1 EUR 1765000000
FR0121411716 BTF 09/26/13 dluhopis 27.09.2013 1 EUR 4192000000
FR0121411732 BTF 11/28/13 dluhopis 29.11.2013 1 EUR 1995000000
DE0001119758 BUBILL 01/29/14 dluhopis 30.01.2014 0 EUR 99999999990
DE0001119840 BUBILL 12/11/13 dluhopis 12.12.2013 0 EUR 99999999990
NL0010511028 DTB 01/31/14 dluhopis 03.02.2014 1 EUR 1110000000
NL0010364121 DTB 12/30/13 dluhopis 31.12.2013 1 EUR 1070000000
FR0000571085 FRTR8.5 04/23 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 10606195900
DE000A1RET80 KFW0.875 06/18 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 4000000
NL0010514246 NETHER1.25 01/19 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 6100000000
XS0875263724 RENTEN0 07/20 dluhopis 06.10.2014 100 EUR 500000
FI0001006066 RFGB3.875 09/17 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 6000000
CZ0003510869 TENOMA IN. 0,00/23 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 37386500
CZ0003510844 CETELEM R VAR/16 dluhopis 28.06.2016 5000000 CZK 300
CZ0003510851 DIAMOND 4,00/24 dluhopis 31.05.2017 4000000 CZK 275
DE0001137420 BKO0 06/15 dluhopis 15.06.2015 0 EUR 99999999999
FR0121411757 BTF 04/30/14 dluhopis 02.05.2014 1 EUR 3931000000
FR0121411765 BTF 05/28/14 dluhopis 29.05.2014 1 EUR 1997000000
FR0121411724 BTF 10/31/13 dluhopis 01.11.2013 1 EUR 7678000000
DE0001119816 BUBILL 04/30/14 dluhopis 02.05.2014 0 EUR 99999999999
DE0001119832 BUBILL 05/28/14 dluhopis 29.05.2014 0 EUR 99999999999
DE0001102317 DBR1.5 05/23 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
XS0605536613 DENK2.75 03/16 dluhopis 17.03.2016 1000 EUR 1250000
XS0409504940 FINL0 01/28/14 dluhopis 29.01.2014 50000 EUR 5000
XS0734340093 FMSWER0 01/20/14 dluhopis 21.01.2014 100000 EUR 15000
XS0934609875 KBN1.125 05/18 dluhopis 06.10.2014 2000 USD 1000000
DE0001141661 OBL0.25 04/18 #166 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
AT0000384748 RAGB4.125 01/14 dluhopis 16.01.2014 1000 EUR 1320000
FI2200007572 RFTB 10/16/13 dluhopis 17.10.2013 1000 USD 1250000
CZ0002003114 HZL UCB 3,04/28 dluhopis 28.03.2017 100000 EUR 85
CZ0002003080 HZL UCB 2,00/20 dluhopis 28.03.2017 100000 EUR 500
FR0011394345 FRTR1 05/18 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 8385000000
FI4000062625 RFGB1.5 04/23 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 4000000
FI4000029715 RFGB1.875 04/17 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 3000000
CZ0003510778 STAPPA M. 16,60/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 54552399
US912828UG38 T0.375 01/16 dluhopis 18.01.2016 100 USD 320000000
US912828RU68 T0.875 11/16 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828UQ10 T1.25 02/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
CZ0003510786 TERMOMONT 14,50/32 dluhopis 28.03.2017 3 CZK 20000000
BE0000301102 BGB4.25 09/13 dluhopis 30.09.2013 0 EUR 99999999999
BE0312693626 BGTB 07/18/13 dluhopis 19.07.2013 0 EUR 99999999999
BE0312695647 BGTB 09/19/13 dluhopis 20.09.2013 0 EUR 99999999999
DE0001119774 BUBILL 02/26/14 dluhopis 27.02.2014 0 EUR 99999999999
DE0001119808 BUBILL 10/16/13 dluhopis 17.10.2013 0 EUR 99999999999
DE0001142503 DBRS0 01/17 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001143196 DBRS0 07/16 dluhopis 07.07.2016 0 EUR 99999999999
XS0921878533 KBN0 02/18 dluhopis 06.10.2014 2000 USD 150000
XS0551471591 KBN0 10/13 dluhopis 22.10.2013 100000 USD 10000
DE000A1RET72 KFW0.375 04/17 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 2000000
XS0398117746 LGB3.75 12/13 dluhopis 05.12.2013 1000 EUR 2000000
DE0001141653 OBL0.5 02/18 #165 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
XS0459180500 RENTEN0 10/15 dluhopis 23.10.2015 1000 EUR 850000
US515110BJ28 RENTEN1 04/18 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 1750000
CZ0003510679 CPI BYTY 2,50/15 dluhopis 11.05.2015 1000 CZK 300000
CZ0003510687 CPI BYTY 3,50/17 dluhopis 09.05.2017 1000 CZK 500000
CZ0003510695 CPI BYTY 4,80/19 dluhopis 28.03.2017 1000 CZK 900000
CZ0003510703 CPI BYTY 5,80/21 dluhopis 28.03.2017 1000 CZK 800000
CZ0003510661 PENTA F.CR 5,50/15 dluhopis 20.04.2015 50000 CZK 3000
AT0000A10022 EUR 0,00 ER.GR.BK dluhopis 19.06.2013 1000 EUR 2700000
CZ0003510653 NOBILIS 16,60/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 9500000
BE0312692610 BGTB 06/20/13 dluhopis 21.06.2013 0 EUR 99999999999
BE0312694632 BGTB 08/15/13 dluhopis 16.08.2013 0 EUR 99999999999
FR0121205316 BTF 03/06/14 dluhopis 07.03.2014 1 EUR 3591000000
FR0121205258 BTF 06/20/13 dluhopis 21.06.2013 1 EUR 3998000000
NL0010396438 DTB 09/30/13 dluhopis 01.10.2013 1 EUR 1050000000
FR0011452721 FRTR0.25 11/15 dluhopis 26.11.2015 1 EUR 5003000000
NL0000103240 NETHRS0 01/17 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 99999999999
FI4000018049 RFGB1.75 04/16 dluhopis 18.04.2016 1000 EUR 4000000
FI4000006176 RFGB4 07/25 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 3000000
DE0001137412 BKO0.25 03/15 dluhopis 16.03.2015 0 EUR 99999999999
DE0001119790 BUBILL 03/26/14 dluhopis 27.03.2014 0 EUR 99999999999
DE0001135432 DBR3.25 07/42 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
US30254WAB54 FMSWER0.625 04/16 dluhopis 19.04.2016 1000 USD 2000000
CZ0003703985 PPFB 6,50/23 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 1400
CZ0003510646 CPI 6,05/16 dluhopis 30.03.2016 10000 CZK 126180
FR0010135525 FRTR I/L 1.6 07/15 dluhopis 27.07.2015 1 EUR 14052000000
FR0010288357 FRTR3.25 04/16 dluhopis 26.04.2016 1 EUR 6430000000
DE000A1RET56 KFW0.5 02/16 dluhopis 29.02.2016 1000 EUR 4000000
DE000A1RET15 KFW0.875 10/17 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 5000000
CZ0002003064 HZL KB VAR/18 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 174700
NL0010060257 NETHER2.25 07/22 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 17252147
XS0882563108 RENTEN0 06/16 dluhopis 01.07.2016 1000 USD 500000
XS0417172540 RENTEN3.25 03/14 dluhopis 13.03.2014 1000 EUR 1500000
US912828UM06 T0.375 02/16 dluhopis 16.02.2016 100 USD 320000000
US912828UJ76 T0.875 01/18 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828UL23 T1.375 01/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828UN88 T2 02/23 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
US912810EZ76 T6.625 02/27 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 9522000
DE0001119667 BUBILL 08/28/13 dluhopis 29.08.2013 0 EUR 99999999999
XS0878567394 EIB1 07/18 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 5000000
US298785FL50 EIB1.25 02/14 dluhopis 17.02.2014 1000 USD 4250000
DE0002760915 KFW3.875 07/13 dluhopis 08.07.2013 1000 EUR 5000000
CZ0003510596 FCI PRIVAT 7,50/19 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 2995
CZ0003510604 PXB 7,50/17 dluhopis 16.02.2017 1000 EUR 5150
FR0121205290 BTF 01/09/14 dluhopis 10.01.2014 1 EUR 2000000000
FR0120989357 BTF 05/16/13 dluhopis 17.05.2013 1 EUR 1591000000
FR0120989365 BTF 06/13/13 dluhopis 14.06.2013 1 EUR 3399000000
FR0116114978 BTNS2.5 01/14 dluhopis 13.01.2014 1 EUR 3393000000
FR0010415331 FRTR3.75 04/17 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 14575000000
XS0875392614 KBN1 03/18 dluhopis 06.10.2014 2000 USD 1000000
NL0010364139 NETHER0 04/16 dluhopis 18.04.2016 1 EUR 3200000000
XS0267884806 OKB3.875 09/16 dluhopis 16.09.2016 1000 EUR 1500000
XS0882814386 SWED0.875 01/18 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 4000000
XS0670833853 SWED0.875 09/13 dluhopis 03.09.2013 1000 EUR 1000000
XS0426626312 SWED3.125 05/14 dluhopis 09.05.2014 1000 EUR 4000000
US912828UA67 T0.625 11/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828KS85 T2.625 02/16 dluhopis 01.03.2016 100 USD 220000000
US912828FY19 T4.625 11/16 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 13000000
DE0001119717 BUBILL 05/15/13 dluhopis 16.05.2013 0 EUR 99999999999
DE0001142495 DBRS0 01/16 dluhopis 05.01.2016 0 EUR 99999999999
US298785EX08 EIB3 04/14 dluhopis 09.04.2014 1000 USD 3500000
DE000A1RET49 KFW1.125 01/20 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 5000000
DE0001137404 BKO0 12/14 dluhopis 15.12.2014 0 EUR 99999999999
FR0120989381 BTF 10/17/13 dluhopis 18.10.2013 1 EUR 1798000000
FR0120989399 BTF 11/14/13 dluhopis 15.11.2013 1 EUR 4183000000
FR0120989407 BTF 12/12/13 dluhopis 13.12.2013 1 EUR 1694000000
DE0001135416 DBR2.25 09/20 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001134492 DBR5.625 09/16 dluhopis 21.09.2016 0 EUR 51129188120
NL0010278958 DTB 05/31/13 dluhopis 03.06.2013 1 EUR 1170000000
XS0765766703 EIB0 01/22 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 800000
US30254WAA71 FMSWER1 11/17 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 2000000
FR0010061242 FRTR4 04/14 dluhopis 28.04.2014 1 EUR 6673413770
FR0010809467 FRTRD0 04/13 dluhopis 26.04.2013 0 EUR 99999999999
NL0000103232 NETHRS0 01/16 dluhopis 18.01.2016 1 EUR 99999999999
FI4000047089 RFGB1.625 09/22 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 4000000
FI4000037635 RFGB2.75 07/28 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 3000000
US912828RS13 T0.25 11/13 dluhopis 02.12.2013 100 USD 350000000
US912828UC24 T0.25 12/15 dluhopis 16.12.2015 100 USD 320000000
US912828TX89 T0.375 11/15 dluhopis 16.11.2015 100 USD 320000000
US912828UE89 T0.75 12/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828UF54 T1.125 12/19 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828TY62 T1.625 11/22 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
US912828RP73 T1.75 10/18 dluhopis 06.10.2014 100 USD 301030000
US912828NF38 T2.125 05/15 dluhopis 01.06.2015 100 USD 400000000
US912828MK32 T3.125 01/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 320000000
US912828CT50 T4.25 08/14 dluhopis 18.08.2014 1000 USD 24721000
US912828QD52 TII 0.125 04/15/16 dluhopis 18.04.2016 100 USD 383650000
US912828FL97 TII 2.5 07/15/16 dluhopis 18.07.2016 100 USD 200000000
CZ0003507485 4HOME 15,00/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003509242 AGP PLUS 10,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003509507 AGRO.HOL. 6,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 3000000000
CZ0003508970 ALFREDINO 8,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 80000000
CZ0003508822 ALGENUBI 9,85/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0003508830 BETACETI 9,85/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0003507394 BRED.CO. 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 3000000
CZ0003508731 BRICANTA 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 11000000
CZ0003506503 CAST.ADD. 9,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0003508848 CETAURI 9,85/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003510380 CITY SPO. 12,00/42 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 12000000
CZ0003509804 CONS. BON.12,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003509796 CONSORTE 12,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003510331 CREDIO 5,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 12000000
CZ0003510091 CR.BR.IN.10,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003508855 DELTAPO. 9,85/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003508269 DESEONA 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003506479 DOTAL.TR. 9,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003507238 EKOTRANS. 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003507220 EKOTRANS. 15,00/62 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 68000000
CZ0003508863 ELTANIN 9,85/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003509044 ESPUMIL 8,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0003508921 PLAYG.III 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003508954 PLAYG.II 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003508962 PLAYG.IV 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003508749 FIDONIA 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003506511 FLEU.COMP. 9,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003508756 KRISTAL. 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003509028 GAMA X-PR.12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 11000000
CZ0003510448 GEARSP.G. 15,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0003510323 GRAPO 5,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 16000000
CZ0003509291 GREEN RM 7,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 120000000
CZ0003508988 HARM.CONS. 7,00/16 dluhopis 01.07.2015 1 CZK 20000000
CZ0003509481 HFF CZECH 8,50/22 dluhopis 01.12.2016 1 CZK 200000000
CZ0003509515 HGB CZECH 8,50/22 dluhopis 01.12.2016 1 CZK 200000000
CZ0003509408 HMU CZECH 8,50/22 dluhopis 01.12.2016 1 CZK 200000000
CZ0003509416 HNM CZECH 8,50/22 dluhopis 01.12.2016 1 CZK 100000000
CZ0003509432 HQZ CZECH 8,50/22 dluhopis 01.12.2016 1 CZK 100000000
CZ0003509465 HRR CZECH 8,50/22 dluhopis 01.12.2016 1 CZK 200000000
CZ0003509457 HTA CZECH 8,50/22 dluhopis 01.12.2016 1 CZK 100000000
CZ0003509473 HVW CZECH 8,50/22 dluhopis 01.12.2016 1 CZK 200000000
CZ0003509424 HWP CZECH 8,50/22 dluhopis 01.12.2016 1 CZK 100000000
CZ0003509440 HXJ CZECH 8,50/22 dluhopis 01.12.2016 1 CZK 100000000
CZ0003508517 IES MR 8,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003508335 H.BEDNA.7,90/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 15000000
CZ0003508111 INTER.SPS.10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003508152 INTEX VD 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 6000000
CZ0003508665 I-XON 10,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003506487 JAEN SOCIE.9,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003509002 KOREPA IN.10,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 80000000
CZ0003509499 KOVAR VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 60000000
CZ0003508319 QVALIS 8,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 450000000
CZ0003508327 JIPOCAR G. 8,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 323500000
CZ0003510018 LIGHTGATE 15,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003508657 LITARVAN 12,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003508939 METIDAS 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 11000000
CZ0003506461 M.POTA 7,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003508343 M.BEDNA 7,90/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 15000000
CZ0003508897 MINELAVA 9,85/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003508871 NEMBUS 9,85/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003509713 NORMETA 8,50/32 dluhopis 10.06.2016 1 CZK 200000000
CZ0003506305 OK M.STM 9,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 150000000
CZ0003506297 OUTULN 9,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 150000000
CZ0003509101 P3CHEM 5,00/20 dluhopis 28.03.2017 1 USD 2500000
CZ0003509119 P3CHEM 6,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 80000000
CZ0003508681 PACAP 12,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003508715 PENTA F.CR 6,00/15 dluhopis 05.01.2015 1 CZK 200000000
CZ0003507253 PLASTPROF. 7,00/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 5000000
CZ0003507162 PROP. GS 15,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 14050000
CZ0003507154 PROP. VN 15,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 11250000
CZ0003509705 RAMESA 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003506529 RAVAK 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 700000000
CZ0003507618 RENEA 8,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 400000000
CZ0003508996 JENOL TR. 9,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003508889 ROTANEV 9,85/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003508673 WONFORD T.17,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003509721 SAMMATI 5,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003509739 SAMMATI 6,00/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003508913 SEGINUS 9,85/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003509127 SEVEN SP. VAR/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003508723 STRINGO 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003508509 SUNRISE E.VAR/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1500000000
CZ0003508905 TARAZED 9,85/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003506495 TASSO ADD. 9,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003510083 VAL.SLUNCE 6,80/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 5000000
CZ0003506313 VENETUM 15,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 674534400
CZ0003509010 VENIGI 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 60000000
CZ0003508145 KBAS 9,50/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 6000000
CZ0003506909 AGILE SOL.10,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003504151 ALCANTARA 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003509234 APERTA SE.10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003507675 APPLEBEE VAR/30 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003508137 ARMAT. GR. 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003503633 AT SOLAR 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 45000000
CZ0003507691 ATL.VOV C. 6,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003507345 AZ GRAV 7,80/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 9000000
CZ0003507428 VENTINA 9,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003507444 MAY DEV. 9,50/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003507774 BELATA TR. 7,00/16 dluhopis 01.07.2015 1 CZK 20000000
CZ0003502791 BV PROJ.6 6,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003502783 BV ST.ZS. 6,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003507469 COLEC 9,50/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003509812 EKOKRAFT 7,00/28 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 25000000
CZ0003508160 EKVITA IN.7,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003505356 EUREM.VIO VAR/2032 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003507782 FR FACTO. 12,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0003507790 FV INVEST 8,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003507709 FVE CZ NO.10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003507212 GOLUBOK VAR/30 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003505638 GRS.PAR. 8,20/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 4000000
CZ0003506370 I.C.W. CZ. 7,80/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0000000336 ICW E.I.L. 6,00/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0000000302 ICW E.I.L. 8,80/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0000000310 ICW E.I.L. VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 EUR 2000000
CZ0000000328 ICW E.I.L. VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0000000294 ICW E.I.L. VAR/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003506784 KLAV.EL. 11,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 220071000
CZ0003505349 LASTRICA VAR/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003507196 LEMONBEE VAR/30 dluhopis 03.06.2016 1 CZK 100000000
CZ0003507733 LETEM SYS. 7,00/16 dluhopis 01.07.2016 1 CZK 40000000
CZ0003508277 MATER MAT.12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003507477 MBMS 9,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003507204 MONEYBEE VAR/30 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003506396 NANO E.T. 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003506404 OCCB 7,00/22 dluhopis 28.03.2017 50 CZK 1400000
CZ0003507758 PALKON CON.7,00/16 dluhopis 01.07.2015 1 CZK 40000000
CZ0003507436 PETO REAL 9,50/19 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003505612 PLASTIKA 8,00/22 dluhopis 28.03.2017 2 EUR 300000
CZ0003505620 PLASTIKA 9,00/22 dluhopis 28.03.2017 50 CZK 524975
CZ0003507626 PONTUS EN. 9,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003507634 PONTUS POW.9,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003508129 PRM.AR.M.12,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003703670 RBCZ VAR/19 dluhopis 29.12.2016 1 CZK 5000000000
CZ0003507451 RENT OF 9,50/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003507766 INTRAN CON 9,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003507741 KONAMO TR. 9,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003506768 RONDOL 12,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003507188 ROTON. 11,21/19 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 75000000
CZ0003505646 RUST KLEM. 8,20/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 5000000
CZ0003507592 SEDLEC IN.5,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 19505659
CZ0003506776 SELENTA 12,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003502809 SIG.LAUD. 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003507568 STEEL EF. 5,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 58295005
CZ0003507576 STEEL EF. 5,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 11139718
CZ0003505190 TARIA 6,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 72000000
CZ0003507584 TEX PRO. 5,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 27663948
CZ0003505448 TRASK SOL. VAR/27 dluhopis 11.04.2017 1 CZK 75000000
CZ0003506750 VELVEARIS 12,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003507683 VOYVERNAMO 5,00/25 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 128870100
CZ0003508210 BAU-STAV 4,80/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 6734254
CZ0003507659 BEMETT VAR/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 94374475
CZ0003507667 BEMETT VAR/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 9874475
CZ0003507642 BEMETT VAR/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 29874475
CZ0003505968 BEST 4,60/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 110000000
CZ0003504201 BLUE D.I. 6,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003504698 BUBEN.R.E. 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003504680 DOLFIN R.E.8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 60000000
CZ0003703514 FAIR CI STEP-UP/18 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 295400000
CZ0003508301 FARM. POL. 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 5000000
CZ0003505984 FOSFA 6,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003508251 FVE DOBR. 7,00/26 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 23000000
CZ0003507386 REAL.SP. 9,75/22 dluhopis 01.06.2017 1 CZK 150000000
CZ0003505976 KR.OP.A S 5,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003508293 MAGNUM E. 6,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003504706 PINARA-BY. 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 70000000
CZ0003507378 PRIOR OD 9,75/22 dluhopis 01.06.2017 1 CZK 100000000
CZ0003508244 SANER.SOL. 7,00/26 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 17000000
CZ0003508236 SLUNETA F. 7,00/26 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 26000000
CZ0003508228 TERRA S. 7,00/24 dluhopis 28.03.2017 3 CZK 38000000
CZ0003508285 VIRENOSO O.8,00/32 dluhopis 21.04.2017 1 CZK 150000000
CZ0003505513 2X 9,80/22 dluhopis 22.05.2014 1 CZK 20000000
CZ0003504904 ABA GR. 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 60000000
CZ0003503245 ABSIS 9,25/24 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 180000000
CZ0003503625 AGRO 2000 8,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003504862 AIRMEDIA 8,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003503666 ALBION D. 12,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003503575 APB-PLZE 9,10/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 220000000
CZ0003505232 APODINA VAR/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003506107 ATERNUS 6,50/27 dluhopis 26.02.2016 1 CZK 1150000000
CZ0003504490 ATREA VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003507352 AUGUSTIN 11,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 34400000
CZ0003506891 BEND SYS. VAR/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003503955 BESTFIN 9,00/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 8000000
CZ0003506982 BONA PRO. 10,00/62 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003506925 BONA RES. 10,00/62 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003506974 BONA SER. 10,00/42 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003507337 BRILLANTE 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003504649 BYZ.C.V. VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 75000000
CZ0003506057 CALUMA VAR/16 dluhopis 19.12.2016 1 CZK 125000000
CZ0003506099 CALUMA VAR/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 175000000
CZ0003506222 CALUMA VAR/24 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003506354 CEN.EU.DA 12,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003504599 CEN.GR.J 18,00/16 dluhopis 02.01.2017 1 CZK 309000000
CZ0003505661 CKP 10,00/62 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003506941 CM SOL. 10,00/42 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003504896 CORATEX 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 147997906
CZ0003505471 CRED. ICC 10,00/62 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003505687 PA 10,00/62 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003504631 .INK.KAP. VAR/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003506693 DAKONAP CO.7,00/16 dluhopis 01.07.2015 1 CZK 20000000
CZ0003504839 E.J.R. 8,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 13500000
CZ0003506842 EKIN TR. 7,00/16 dluhopis 01.07.2015 1 CZK 40000000
CZ0003506388 EKORENT 9,80/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003504508 ELLANS SP. 9,00/37 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 25000000
CZ0003506792 EOGEN 6,80/27 dluhopis 01.02.2017 1 CZK 270000000
CZ0003503872 EUFR.INV. 9,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003503880 EUFRAT 9,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003703621 EXPO VAR/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003703639 EXPO VAR/21 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003703647 EXPO VAR/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003703654 EXPO VAR/23 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003703662 EXPO VAR/24 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003506123 FAJN SVT 10,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003506115 FAJN SVT 6,00/18 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003503922 FE VAR/32 dluhopis 04.05.2017 1 CZK 30000000
CZ0003505414 FERODO 10,00/37 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003504532 FISH-PRO 10,0/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 5000000
CZ0003506420 FSG PART. 8,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003507725 FULGUR 10,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10500000
CZ0003505562 FVE CHZ 12,00/29 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 84000000
CZ0003506453 FVE SLO. 11,73/30 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 69000000
CZ0003506362 FV-PLAST 8,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003506008 GASTON VAR/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003504854 GEN.ENERGY 8,00/22 dluhopis 26.04.2017 1 CZK 550000000
CZ0003504912 GOOD.EU 12,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003504474 GRA.&STA.D.2,35/17 dluhopis 15.05.2017 1 CZK 150000000
CZ0003506438 GREY SP. 7,20/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 250000000
CZ0003504748 HAN.ZS JEV.8,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003507493 HARDELIA 10,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003504052 HEDERA I. 8,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 60000000
CZ0003505463 HOME FS 10,00/62 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003503849 HYDROFR.EU.6,90/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003507014 CHLOUMEK 10,00/42 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003505547 CHRYSBER. 10,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 170000000
CZ0003506081 IMP.KV.5,80/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003506826 CHENOM SYS.9,00/30 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003504276 IPB INV. 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003504268 JUREKON VAR/27 dluhopis 03.04.2017 1 CZK 20000000
CZ0003507600 KAROLA 7,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 26000000
CZ0003505398 KARSIT ATM 8,00/22 dluhopis 15.05.2017 1 CZK 500000000
CZ0003507147 NOV. TR. 9,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 80000000
CZ0003506834 SENTOP CON 9,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003703563 KB 2,75/14 dluhopis 22.12.2014 1 CZK 2000000000
CZ0003703589 KB 3,25/16 dluhopis 22.12.2016 1 CZK 3000000000
CZ0003703597 KB 3,50/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 3000000000
CZ0003703605 KB STEP-UP/18 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 5000000000
CZ0002002801 HZL KB 2,55/22 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 300000
CZ0003703571 KB 3,00/15 dluhopis 22.12.2015 1 CZK 2000000000
CZ0003703613 KB STEP-UP/19 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 5000000000
CZ0003506347 KORUNN DV.5,00/62 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 82000000
CZ0003504755 K-STAV TE 9,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003506412 LINDESA 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 11000000
CZ0003507501 LINECOFT 10,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003503898 LIPARY 9,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003507311 LM IMMO 15,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003504060 LUNA REAL 8,50/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 25000000
CZ0003504086 LUNAGAL R 8,50/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003504094 LUNAGAL 8,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 25000000
CZ0003508202 MEDICEL 10,00/42 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003504524 MERKURIUS 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 5000000
CZ0003506859 MINARRA 15,00/22 dluhopis 25.05.2017 1 CZK 20000000
CZ0003507329 MINTES 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003507170 MIR. EX. 11,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003505455 MITARE IN.10,00/62 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003507105 MOLIN TR. 7,00/16 dluhopis 01.07.2015 1 CZK 80000000
CZ0003506800 MONEY SER.15,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003505422 MORAV. GP 12,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 60000000
CZ0003505430 MGP 2 12,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 70000000
CZ0003507303 MW KW 10,00/37 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003506321 NORNAGEST 9,25/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 9133574
CZ0003506339 NORNAGEST 9,25/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 25277860
CZ0003503252 OBSIDO 9,25/24 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 120000000
CZ0003505679 OSDA 10,00/62 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003506966 OPTIM T. 10,00/42 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003506016 PALACKHO 3,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 25000000
CZ0003504920 PAL.CAMP. 12,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003504284 PERFECT I.12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003506917 PLTA ALPHA 7,50/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003506263 POD DVNEM VAR/24 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003506255 POD DVNEM VAR/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 60000000
CZ0003506073 POD DVNEM VAR/16 dluhopis 19.12.2016 1 CZK 40000000
CZ0003506677 LAKAP S. 10,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003507089 LIPEK TR.10,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 80000000
CZ0003505331 POWER II. 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 400000000
CZ0003505521 PRAGUECAST 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003505539 PRAGUECAST 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 21000000
CZ0003506446 PRESCO GR. 8,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003505505 PRO TEN. 6,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 13085872
CZ0003507402 PROJ.CONT. 5,90/32 dluhopis 31.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003507410 PCH.BPS STEP-UP/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 90000000
CZ0003507006 RAKO ZONE 10,00/42 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003504821 RAY SERV. 10,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 25000000
CZ0003504623 RETHWALL P16,00/15 dluhopis 01.07.2015 1 CZK 18500000
CZ0003504615 RETH.PR.7 17,00/16 dluhopis 02.01.2017 1 CZK 76000000
CZ0003504607 RETH.PR.7 18,00/16 dluhopis 02.01.2017 1 CZK 25300000
CZ0003505570 RETH.PROP 12,00/27 dluhopis 02.12.2013 1 CZK 530000000
CZ0003505588 RETH.PROP 6,50/15 dluhopis 22.12.2015 1 CZK 130000000
CZ0003506818 KONAS CON. 9,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003506685 LUPEX INV. 9,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003507048 MINET TR. 9,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 80000000
CZ0003507055 LOVUM IN. 9,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 80000000
CZ0003504938 REZ.U M. 18,00/18 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 77900000
CZ0003505406 SABRIS 8,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003503831 SHALE G.EU.6,90/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003507360 SE EN. 11,80/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 70000000
CZ0003506032 SOBIOENER.10,00/37 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003503658 SOLARIS 8,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 80000000
CZ0003505133 SOLEK HO. 10,00/24 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 150000000
CZ0003505125 SOLEK HO. 12,50/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003505158 SOLEK HO. 8,00/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 150000000
CZ0003505141 SOLEK HO. 9,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 150000000
CZ0003504847 SOLID 6,70/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003506610 SPEC.T.PRA.8,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003502445 SPIRIT IN. VAR/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 600000000
CZ0003507717 SPO.FAR. 8,75/22 dluhopis 01.06.2017 1 CZK 80000000
CZ0003505992 SUNSLADE 13,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003506883 SVOK INV. 7,00/16 dluhopis 01.10.2015 1 CZK 40000000
CZ0003507097 TAKTON C.7,00/16 dluhopis 01.07.2015 1 CZK 80000000
CZ0003506990 TEGUZA 10,00/62 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003507139 TELA SYS. 7,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 80000000
CZ0003506131 TROJEK 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003506248 VACKOV VAR/24 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003506065 VACKOV VAR/16 dluhopis 19.12.2016 1 CZK 20000000
CZ0003506230 VACKOV VAR/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003506271 VAPOA EST. VAR/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 85000000
CZ0003506040 VAPOA EST. 9,25/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003506289 VAPOA EST. VAR/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 85949371
CZ0003505554 VENDER 7,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 36400000
CZ0003507121 VEROTON S. 7,00/16 dluhopis 01.07.2015 1 CZK 80000000
CZ0003505216 VODASERV. 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003506149 VP AGRO 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 21000000
CZ0003506156 WOR.FA.P. 9,25/27 dluhopis 04.04.2017 1 CZK 16185000
CZ0003506164 WOR.FA.P. 9,25/27 dluhopis 04.04.2017 1 CZK 23731865
CZ0003506172 WOR.FA.P. 9,25/27 dluhopis 02.03.2016 1 CZK 88500000
CZ0003506180 WOR.FA.P. 9,25/27 dluhopis 02.03.2016 1 CZK 114842000
CZ0003506198 WOR.FA.P. 9,25/27 dluhopis 04.04.2017 1 CZK 114842000
CZ0003506206 WOR.FA.P. 9,25/27 dluhopis 04.04.2017 1 CZK 123676000
CZ0003506214 WOR.FA.P. 9,25/27 dluhopis 04.04.2017 1 CZK 169458000
CZ0003506024 WSW MEDIC.10,00/37 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 35000000
CZ0003504763 ZD VAPY 8,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003507113 ZETANA C. 7,00/16 dluhopis 01.07.2016 1 CZK 80000000
CZ0003503260 ADVECO 5,00/37 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003505760 ACHATINA 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0003505786 ALVEA 11,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0003505778 ASMAREA 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0003505752 GIBERULA 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0003505745 GOSENTANA 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0003505737 MISURATA 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003503583 SOLVENT 7,75/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 700000000
CZ0003505695 THEVETIA 12,00/32 dluhopis 11.04.2017 1 CZK 200000000
CZ0003505729 SAFINELA 11,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003505711 SAMARINDA 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003505703 SERICEA 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0002002736 HZL WHB 4,30/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1500000000
CZ0002002652 HZL WHB 2,24/15 dluhopis 21.12.2015 1 CZK 650000000
CZ0002002660 HZL WHB 2,53/16 dluhopis 21.12.2016 1 CZK 1000000000
CZ0002002678 HZL WHB 2,69/17 dluhopis 22.05.2017 1 CZK 50000000
CZ0002002694 HZL WHB 3,10/18 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 248356160
CZ0002002702 HZL WHB 3,36/18 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0002002710 HZL WHB 3,67/19 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1050000000
CZ0002002728 HZL WHB 3,98/19 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1500000000
CZ0002002686 HZL WHB 2,84/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 400000000
CZ0003503906 AKRO REAL VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003503799 BPOWER ONE 8,00/30 dluhopis 19.04.2017 1 CZK 16000000
CZ0003504730 B:REAL ES 8,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 17000000
CZ0003504227 REDU 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003504235 V-STAV A 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003504482 ABX SOFTW. 8,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003503997 DEKONTA 7,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003504292 FINEMONEY 8,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003503823 HIFIST.CZ VAR/42 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 3000000
CZ0003505182 IMOS INV. 7,40/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 80000000
CZ0003503179 KRKONO.PAP.5,00/2 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 140000000
CZ0003504003 NEW DI.CZ 10,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 24688000
CZ0003504011 LOM BAB 10,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 22749000
CZ0003504771 MAR.CO.CZ 10,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003504789 MAR.CO.IN 10,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 12500000
CZ0003502510 MIRACLIS 12,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003505034 PROFI CR. 5,50/21 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003505018 PROFI CR. 6,20/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 2000000000
CZ0003505026 PROFI CR. 6,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 279950000
CZ0003505042 PROFI CR. 6,90/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 161370000
CZ0003505059 PROFI CR. 7,50/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 87650000
CZ0003504979 PROFIDEBT 14,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0003504987 PROFIDEBT 14,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003504995 PROFIDEBT 14,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003505000 PROFIDEBT 14,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003504219 WNW 9,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003503781 AKTIVA RE.10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003505836 ALAVES 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 11000000
CZ0003505810 AUBRIA 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 11000000
CZ0003503344 BENETT 8,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003503930 BONAVERA F.7,90/26 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003505653 BRAAVOS VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003504953 CEI ESTATE 7,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003504961 CEI ESTATE 7,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003504946 CEI ESTATE 7,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 267856437
CZ0003502940 CPI V 4,85/42 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003503112 DE-METAL 8,75/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003503773 DINERO IN.10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003503385 DOB-INVEST 4,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003504664 ENIKA VAR/42 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 400000000
CZ0003504672 ENIKA CZ VAR/42 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003505257 PLAYG.I 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003503336 F.NEVEKLOV 8,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003505174 GROVINIUS 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003505224 HOPR GR. 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003504656 ICEFIELD 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003505794 LENIS 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 11000000
CZ0003505273 QUEE.GEU. 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003504326 PHARMACA 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003505323 POWER III 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003505265 POWER 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003503286 PSJ 8,00/20 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 400000000
CZ0003505281 QUEENS G. 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003505828 SAMPDORIA 12,00/32 dluhopis 03.04.2017 1 CZK 11000000
CZ0003505166 SLAV.INV. 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003505208 STUD.A.H. 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 900000000
CZ0003503732 TEPAS 9,00/37 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003505802 TORMINA 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003504516 BALLISWYL 7,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 400000000
CZ0003503765 BIG WATER 11,00/42 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003503351 BL TREE 7,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 4000000
CZ0003503948 BOZADZIEV 9,90/37 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003503120 CENTRO HUST.VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 45000000
CZ0003503377 CRS C ALFA 9,80/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003503369 CRS C BETA 9,80/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003703530 CYRRUS 4,00/16 dluhopis 02.01.2017 1 CZK 50000000
CZ0003703548 CYRRUS 4,00/16 dluhopis 02.01.2017 0 EUR 4000000
CZ0003504870 EMCO VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 120000000
CZ0003503567 ERINOME STEP-UP/26 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 52395858
CZ0003503104 FARMA VT. 5,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003505307 FDM ACT.A 5,50/19 dluhopis 03.08.2015 1 CZK 7361556
CZ0003505299 FDM HOLD. 6,00/22 dluhopis 03.04.2017 1 CZK 17152257
CZ0003503161 FP BIONOVA 9,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 120000000
CZ0003503138 IKL VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003503237 INEXAD 8,00/23 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003503294 JRD 9,50/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003503740 LZ.SLATIN. VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 60000000
CZ0003503757 MEGA PLUS 9,00/37 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003503146 MOTORTEC VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003503393 ORYCTES 9,80/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003505380 PROT.GR. 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 92395858
CZ0003505240 PR.CH.D.STEP-UP/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 90000000
CZ0003503534 PTEK-SP. 8,50/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1500000000
CZ0003503542 RC PROPER. 7,50/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003504250 MSK 6,50/18 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003503559 SBR.SU.UH 7,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003505315 SOLENERGO 6,50/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 31800000
CZ0003502957 CPI IV 4,65/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003703555 P 1,83/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0002002793 HZL HB 1,22/15 dluhopis 14.12.2015 10000 CZK 120000
CZ0003504359 VICTOIRE 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003504367 VICTOIRE 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003504375 VICTOIRE 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003504383 VICTOIRE 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003504391 VICTOIRE 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003504409 VICTOIRE 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003504417 VICTOIRE 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003504425 VICTOIRE 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003503500 ELPREMO VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 70000000
CZ0003502866 ENKORY VAR/30 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003502718 FLURY VAR/30 dluhopis 03.06.2016 1 CZK 100000000
CZ0003502288 LEO EXPRESS7,50/17 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 505513689
CZ0003503211 MAGION VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 28000000
CZ0003503013 MAGION SYS. VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 60000000
CZ0003502726 RIOBLANK VAR/30 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003503518 STAFOS VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003503526 STAF.RE. VAR/30 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 120000000
CZ0003502700 SUR LIE VAR/30 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003502734 WERNOT VAR/30 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003502924 CPI III 4,65/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003502601 OK.FIKAR 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003502650 NST-REAL. 7,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003502635 PEREZA 11,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003502643 TOURIST CE.6,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 200000000
CZ0003503278 A.W.C.I. 9,20/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 14000000
CZ0003502619 ADAST HOLD.8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 40000000
CZ0003502973 CORFIX DI. 7,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003503229 EPULARIS 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 11000000
CZ0003503609 FLY.STY.KIT VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003502775 FP POZEMKY VAR/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 23000000
CZ0003501892 GNOSIS 10,00/27 dluhopis 28.03.2017 200 CZK 300000
CZ0003502684 LIT.CUKR. 12,00/27 dluhopis 08.12.2015 1 CZK 190000000
CZ0003502908 M2 REAL ES.5,95/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 447960000
CZ0003503310 PRIVAMED 10,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003501900 SPN 10,00/27 dluhopis 28.03.2017 200 CZK 500000
CZ0003503617 STEMFIRE VAR/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20000000
CZ0003502916 CPI II 4,65/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003503153 BIGBOARD 9,00/24 dluhopis 31.05.2017 1 CZK 660000000
CZ0003502932 CPI I 4,75/42 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0000000286 DAIREWA 6,00/14 dluhopis 06.06.2014 100000 EUR 80
CZ0003502585 EHC 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1000000000
CZ0003502858 PANKRC 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 300000000
CZ0003502999 PINARA KA 5,00/22 dluhopis 19.04.2017 1 CZK 101000101
CZ0003503005 PINARA PO 9,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 101000101
CZ0003502981 NAJDER AK 9,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 12200201
CZ0003502841 ATLANTA 9,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 20400000
CZ0003503021 CONCENTRA 5,90/19 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 80000000
CZ0003503195 EUREM.ORS 11,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003503047 HAFO 8,00/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 15000000
CZ0003503187 NAFI 11,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003503054 PROSP.HOLD 6,00/19 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003503096 AH CLAIM 3,70/24 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 500000000
CZ0003502148 EKOSPOL 12,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 350000000
CZ0003502569 GZ DIG.ME 10,40/27 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 400000000
CZ0003502551 MV-BOX 10,00/37 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1
CZ0003502817 SP.T.PRAG. 8,50/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003502320 B.D.SATURO 7,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 30000000
CZ0003502346 L.L.S.F. 9,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003502213 R.E.I.T. 9,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 50000000
CZ0003502338 REAL INV.P.9,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003502312 BIGBOARD 4,50/22 dluhopis 31.05.2017 1 CZK 800000000
CZ0003502825 ELVIA-PRO 8,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 21000000
CZ0003502577 PINARA SE 10,00/22 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 10000000
CZ0003502692 PROKONZUL.11,00/32 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 100000000
CZ0003502627 DVOK&SPOL.VAR/22 dluhopis 01.07.2014 1 CZK 25250000
CZ0000000278 DAIREWA 6,00/14 dluhopis 22.05.2014 3000000 CZK 65
CZ0003502478 CEN.GR.J 16,00/15 dluhopis 04.01.2016 1 CZK 100000000
CZ0003502486 RETHWALL P16,00/15 dluhopis 01.07.2015 1 CZK 40000000
FR0114683842 BTNS4.5 07/13 dluhopis 15.07.2013 1 EUR 4405000000
FR0000570780 FRTR8.5 12/12 dluhopis 27.12.2012 1 EUR 5485697385
US912828TT77 T0.25 10/15 dluhopis 16.10.2015 100 USD 320000000
US912828TW07 T0.75 10/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828JQ49 T2.75 10/13 dluhopis 01.11.2013 100 USD 240000000
US912828EN62 T4.5 11/15 dluhopis 16.11.2015 100 USD 232210000
FR0000189151 FRTR4.25 04/19 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 21197000000
US912828TV24 T1.25 10/19 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
BE0000310194 BGB4 03/13 dluhopis 29.03.2013 0 EUR 99999999999
BE0312689582 BGTB 03/14/13 dluhopis 15.03.2013 0 EUR 99999999999
BE0312690598 BGTB 04/18/13 dluhopis 19.04.2013 0 EUR 99999999999
DE0001135499 DBR1.5 09/22 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE000A1K0KM5 FMSWER2.25 07/14 dluhopis 15.07.2014 100000 EUR 30000
NL0010200606 NETHER1.25 01/18 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 6000425000
NL0000103216 NETHRS0 01/14 dluhopis 16.01.2014 1 EUR 99999999999
NL0000103224 NETHRS0 01/15 dluhopis 16.01.2015 1 EUR 99999999999
DE0001141547 OBL2.25 04/14 154 dluhopis 14.04.2014 100 EUR 70000000
DE0001141539 OBL4 10/13 dluhopis 14.10.2013 100 EUR 70000000
CZ0003502205 CPI ALFA 5,50/17 dluhopis 20.04.2017 1 CZK 279000000
FR0010447367 FRTR I/L 1.8 07/40 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 7164000000
FR0010011130 FRTR4 10/13 dluhopis 29.10.2013 1 EUR 17422069540
NL0000102283 NETHER4 07/16 dluhopis 18.07.2016 1 EUR 5103000000
NL0000102689 NETHER4.25 07/13 dluhopis 16.07.2013 1 EUR 9450000000
FI0001005407 RFGB5.375 07/13 dluhopis 08.07.2013 1000 EUR 6000000
US912828TP55 T0.25 09/15 dluhopis 16.09.2015 100 USD 320000000
US912828TS94 T0.625 09/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828RF91 T1 08/16 dluhopis 01.09.2016 100 USD 350000000
BE0312688576 BGTB 02/14/13 dluhopis 15.02.2013 0 EUR 99999999999
DE0001030500 DBRI 1,5 04/16 dluhopis 18.04.2016 0 EUR 99999999999
XS0408966199 EIB3.125 04/14 dluhopis 16.04.2014 1000 EUR 8250000
DE0001141646 OBL0.5 10/17 164 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
CZ0002002611 HZL VB CZ 3,20/16 dluhopis 12.10.2016 1 CZK 1000000000
CZ0003502155 AH 2,70/14 dluhopis 13.10.2014 1 CZK 500000000
CZ0003502114 AQUAPARK 10,00/37 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 1
CZ0003502106 REALVOX 10,00/37 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 87000000
DE0001137396 BKO0 09/14 dluhopis 15.09.2014 0 EUR 99999999999
DE0001142487 DBRS0 01/15 dluhopis 05.01.2015 0 EUR 99999999999
DE000A1K0UB7 KFW2 09/16 dluhopis 08.09.2016 1000 EUR 5000000
NL0000103208 NETHRS0 01/13 dluhopis 16.01.2013 1 EUR 99999999999
DE0001141620 OBL0.75 02/17 162 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
US912828TK68 T0.25 08/15 dluhopis 17.08.2015 100 USD 320000000
US912828TM25 T0.625 08/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828TH30 T0.875 07/19 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828TN08 T1 08/19 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828TJ95 T1.625 08/22 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
US912810PW27 T4.375 02/38 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 9000000
US9127957C90 B 01/24/13 dluhopis 25.01.2013 100 USD 270020000
FR0120582988 BTF 10/31/12 dluhopis 01.11.2012 1 EUR 1792000000
FR0120634490 BTNS0.75 09/14 dluhopis 26.09.2014 1 EUR 3545000000
FR0120746609 BTNS1 07/17 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 4500000000
DE0001143188 DBRS0 07/15 dluhopis 07.07.2015 0 EUR 99999999999
DE000A1PGP19 FMSWER1 07/17 dluhopis 06.10.2014 100000 EUR 25000
DE000A1MBB54 KFW1.375 02/17 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 5000000
AT0000385992 RAGB3.8 10/13 dluhopis 21.10.2013 1000 EUR 6210000
US912828TF73 T0.125 07/14 dluhopis 01.08.2014 100 USD 350000000
US912828TA86 T0.25 06/14 dluhopis 01.07.2014 100 USD 350000000
US912828TD26 T0.25 07/15 dluhopis 16.07.2015 100 USD 320000000
US912828TG56 T0.5 07/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828KJ86 T1.75 03/14 dluhopis 01.04.2014 100 USD 340000000
US912828HH67 T4.25 11/17 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 13000000
US912828PP91 TII1.125 01/15/21 dluhopis 06.10.2014 100 USD 366780000
BE0312684534 BGTB 10/18/12 dluhopis 19.10.2012 0 EUR 99999999999
FR0120582996 BTF 11/29/12 dluhopis 30.11.2012 1 EUR 1999000000
FR0118462128 BTNS2 07/15 dluhopis 13.07.2015 1 EUR 3545000000
DE0001119626 BUBILL 06/26/13 dluhopis 27.06.2013 0 EUR 99999999999
DE0001119618 BUBILL 12/05/12 dluhopis 06.12.2012 0 EUR 99999999999
FR0011008705 FRTR I/L 1.85 07/7 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 5248000000
FR0010916924 FRTR3.5 04/25/26 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 8065000000
NL0010071189 NETHER2.5 01/33 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 4160000000
DE0001141638 OBL0.50 04/17 163 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
US912828SZ47 T0.375 06/15 dluhopis 16.06.2015 100 USD 320000000
US912828TB69 T0.75 06/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828TC43 T1 06/19 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828LH12 T1.75 08/12 dluhopis 16.08.2012 100 USD 427150000
US912828ND89 T3.5 05/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
CZ0002002538 HZL HB 1,75/15 dluhopis 13.07.2015 1 CZK 1000000000
CZ0000000260 HOME CR.BV 6,25/16 dluhopis 23.06.2016 3000000 CZK 1250
FR0120583036 BTF 05/30/13 dluhopis 31.05.2013 1 EUR 5321000000
FR0120582939 BTF 08/02/12 dluhopis 03.08.2012 1 EUR 4192000000
XS0784646829 DENK0.625 05/15 dluhopis 25.05.2015 1000 USD 1750000
DE000A1MBB96 KFW0.625 05/15 dluhopis 01.06.2015 1000 EUR 5000000
US912828SU59 T0.25 05/15 dluhopis 18.05.2015 100 USD 320000000
US912828SY71 T0.625 05/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828SM34 T1 03/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828SX98 T1.125 05/19 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828SN17 T1.5 03/19 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828SV33 T1.75 05/22 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
DE0001137388 BKO 0 06/14 dluhopis 16.06.2014 0 EUR 99999999999
DE0001119600 BUBILL 05/22/13 dluhopis 23.05.2013 0 EUR 99999999999
DE0001135473 DBR1.75 07/22 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
US298785FP64 EIB1.5 05/14 dluhopis 16.05.2014 1000 USD 4000000
DE000A0Z2KR4 KFW0 10/14 dluhopis 23.10.2014 50000 EUR 14000
CZ0003501918 LIBERTAS 12,00/27 dluhopis 28.03.2017 200 CZK 1000000
SK4120008400 TTNY DLHOPIS 220 dluhopis 02.09.2015 10000 CZK 1250000
CZ0003501926 KARTOGRAF 10,00/27 dluhopis 28.03.2017 200 CZK 200000
FR0120583028 BTF 05/02/13 dluhopis 03.05.2013 1 EUR 2197000000
FR0120350501 BTF 10/04/12 dluhopis 05.10.2012 1 EUR 2104000000
FR0116843535 BTNS3 07/14 dluhopis 14.07.2014 1 EUR 4120000000
DE0001116069 BUBILL 04/24/13 dluhopis 25.04.2013 0 EUR 99999999999
DE0001116051 BUBILL 10/10/12 dluhopis 11.10.2012 0 EUR 99999999999
FR0010216481 FRTR3 10/15 dluhopis 26.10.2015 1 EUR 5567000000
US45950KBS87 IFC1 04/17 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 2000000
NL0000102325 NETHER3.75 07/14 dluhopis 16.07.2014 1 EUR 12948846000
US912828SR21 T0.25 04/14 dluhopis 02.05.2014 100 USD 350000000
US912828SP64 T0.375 04/15 dluhopis 16.04.2015 100 USD 320000000
US912828SS04 T0.875 04/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
CZ0002002520 HZL UCB 6,00/18 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 3300000000
XS0638878461 AUST1.75 06/16 dluhopis 20.06.2016 1000 USD 1000000
BE0312680490 BGTB 06/14/12 dluhopis 15.06.2012 0 EUR 16150000000
BE0312681506 BGTB 07/19/12 dluhopis 20.07.2012 0 EUR 99999999999
BE0312683528 BGTB 09/20/12 dluhopis 21.09.2012 0 EUR 99999999999
IT0004803273 BOTS 03/14/13 dluhopis 15.03.2013 1000 EUR 8500000
IT0004745086 BOTS 07/16/12 dluhopis 17.07.2012 1000 EUR 7425000
IT0004803265 BOTS 09/28/12 dluhopis 01.10.2012 1000 EUR 8500000
FR0120350535 BTF 03/07/13 dluhopis 08.03.2013 1 EUR 2304000000
FR0120583010 BTF 04/04/13 dluhopis 05.04.2013 1 EUR 2003000000
FR0120350451 BTF 06/07/12 dluhopis 08.06.2012 1 EUR 3945000000
FR0120350477 BTF 07/12/12 dluhopis 13.07.2012 1 EUR 5550000000
FR0120473253 BTNS1.75 02/17 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 5025000000
DE0001116036 BUBILL 09/12/12 dluhopis 13.09.2012 0 EUR 99999999999
IT0004224041 CCTS0 03/14 dluhopis 03.03.2014 1000 EUR 15000000
DE0001134468 DBR6 06/16 dluhopis 21.06.2016 0 EUR 99999999999
NL0009979855 DTB 09/28/12 dluhopis 01.10.2012 1 EUR 1130000000
FR0000188989 FRTR4 04/13 dluhopis 26.04.2013 1 EUR 6104000000
IT0004674369 ICTZ 12/31/12 dluhopis 02.01.2013 1000 EUR 11517660
DE000A1K0UK8 KFW0 02/16 dluhopis 02.02.2016 1000 EUR 1500000
DE000A0S8KS8 KFW4.625 10/12 dluhopis 15.10.2012 1000 EUR 5000000
NL0009690593 NETHER1 01/14 dluhopis 16.01.2014 1 EUR 3250000000
NL0000102671 NETHER5 07/15/12 dluhopis 16.07.2012 1 EUR 12427000000
AT0000385356 RAGB5 07/12 dluhopis 16.07.2012 1000 EUR 8518384
FI0001006165 RFGB4.25 09/12 dluhopis 17.09.2012 1000 EUR 4000000
FI2200007499 RFTB 10/09/12 dluhopis 10.10.2012 1000 EUR 612300
US912828SG65 T0.25 02/14 dluhopis 03.03.2014 100 USD 350000000
US912828JM35 T3.125 09/13 dluhopis 01.10.2013 100 USD 240000000
US912828KW97 T3.25 05/16 dluhopis 01.06.2016 100 USD 260000000
US912828DM98 T4 02/15 dluhopis 16.02.2015 1000 USD 14000000
US912828DC17 T4.25 11/14 dluhopis 18.11.2014 1000 USD 14000000
US912810QE10 T4.625 02/40 dluhopis 06.10.2014 100 USD 439510000
CZ0003501884 AH 3,90/17 dluhopis 19.04.2017 1 CZK 740000000
CZ0003501868 CPI 5,10/21 dluhopis 28.03.2017 1 CZK 2000000000
CZ0003501835 CPI VAR/15 dluhopis 24.03.2015 500 EUR 30000
CZ0003501843 CPI VAR/19 dluhopis 24.03.2016 500 EUR 7084
CZ0002002454 HZL VB CZ VAR/17 dluhopis 23.03.2017 1 CZK 500000000
DE0001137370 BKO0.25 03/14 dluhopis 17.03.2014 0 EUR 99999999999
FR0120350436 BTF 05/10/12 dluhopis 11.05.2012 1 EUR 4200000000
FR0119418913 BTF 06/28/12 dluhopis 29.06.2012 1 EUR 5809000000
FR0120350485 BTF 08/09/12 dluhopis 10.08.2012 1 EUR 2004000000
IT0004508971 BTPS2.5 07/12 dluhopis 02.07.2012 1000 EUR 5000000
IT0004505076 BTPS3.5 06/14 dluhopis 02.06.2014 1000 EUR 4776660
IT0004284334 BTPS4.25 10/12 dluhopis 16.10.2012 1000 EUR 4000000
IT0003644769 BTPS4.5 02/20 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 21091000
IT0004793474 BTPS4.75 05/17 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 6074000
IT0004518715 CCTS0 07/16 dluhopis 04.07.2016 1000 EUR 14847490
IT0004404965 CCTS0 09/15 dluhopis 02.09.2015 1000 EUR 4609000
DE0001143170 DBRS0 07/14 dluhopis 07.07.2014 0 EUR 99999999999
US500769EY63 KFW1.25 02/17 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 5000000
XS0749484217 NETHER1 02/17 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 3274649
NL0009213651 NETHER2.75 01/15 dluhopis 16.01.2015 1 EUR 6204000000
DE0001141588 OBL1.75 10/15 158 dluhopis 12.10.2015 100 EUR 60000000
XS0747754892 SWED0.625 02/15 dluhopis 23.02.2015 1000 EUR 1500000
US912828SE18 T0.25 02/15 dluhopis 16.02.2015 100 USD 320000000
US912828SJ05 T0.875 02/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828SH49 T1.375 02/19 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828QX17 T1.5 07/16 dluhopis 01.08.2016 100 USD 350000000
US912828SF82 T2 02/22 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
US912828MR84 T2.375 02/15 dluhopis 02.03.2015 100 USD 420000000
US912810PX00 T4.5 05/38 dluhopis 06.10.2014 100 USD 100000000
FR0120350527 BTF 02/07/13 dluhopis 08.02.2013 1 EUR 2045000000
FR0120045523 BTF 03/15/12 dluhopis 16.03.2012 1 EUR 4002000000
FR0120045572 BTF 10/18/12 dluhopis 19.10.2012 1 EUR 1502000000
DE0001115905 BUBILL 07/25/12 dluhopis 26.07.2012 0 EUR 99999999999
DE0001135465 DBR2 01/22 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001135234 DBR3.75 07/13 dluhopis 08.07.2013 0 EUR 99999999999
DE0001135366 DBR4.75 07/40 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE000A1MA9A9 FMSWER1.375 01/15 dluhopis 19.01.2015 100000 EUR 30000
FR0010371401 FRTR4 10/38 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 23889000000
FR0010070060 FRTR4.75 04/25/35 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 17848000000
FR0000187635 FRTR5.75 10/25/32 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 20089322600
FR0000570921 FRTR8.5 10/19 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 8844392890
US459058CG66 IBRD0.875 04/17 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 5000000
XS0743901026 KBN1 02/15 dluhopis 10.02.2015 1000 USD 1250000
XS0546234450 KBN1.75 10/15 dluhopis 06.10.2015 2000 USD 500000
US500769ET78 KFW1 01/15 dluhopis 13.01.2015 1000 USD 4500000
DE000A1H36W1 KFW1.875 05/13 dluhopis 17.05.2013 1000 EUR 2000000
US500769EX80 KFW2.625 01/22 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 3000000
NL0010055703 NETHER0.75 04/15 dluhopis 16.04.2015 1 EUR 3105000000
NL0009819671 NETHER2.5 01/17 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 5500920000
XS0728765982 RATB 10/04/12 dluhopis 05.10.2012 100000 EUR 5000
US912828SC51 T0.875 01/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 350000000
US912828SD35 T1.25 01/19 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912810QA97 T3.5 02/39 dluhopis 06.10.2014 100 USD 259090000
US9127954B45 USA B 0,00/12 dluhopis 27.07.2012 100 USD 200000000
FR0119812057 FRA BTF 2 0,00/12 dluhopis 17.02.2012 1 EUR 3504000000
FR0120045564 FRA BTF 6 0,00/12 dluhopis 15.06.2012 1 EUR 2003000000
DE0001115988 BRD BUB 06 0,00/12 dluhopis 14.06.2012 0 EUR 99999999999
DE0001135317 BRD DBR 3,75/17 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001142461 BRD DBRS 0,00/13 dluhopis 08.01.2013 0 EUR 99999999999
DE0001142479 BRD DBRS 0,00/14 dluhopis 06.01.2014 0 EUR 99999999999
DE0001143154 BRD DBRS 0,00/12 dluhopis 09.07.2012 0 EUR 99999999999
DE0001143162 BRD DBRS 0,00/13 dluhopis 08.07.2013 0 EUR 99999999999
XS0148310294 EIB BEI 5,375/12 dluhopis 16.10.2012 1000 EUR 5000000
FR0010899765 FRA FRTR 1,10/22 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 7420000000
FR0010949651 FRA FRTR 2,50/20 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 29115000000
NL0000102242 NETHER 3,25/15 dluhopis 16.07.2015 1 EUR 11931000000
NL0009348242 NETHER 3,50/20 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 6417000000
NL0006227316 NETHER 4,00/18 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 6567000000
NL0009086115 NETHER 4,00/19 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 6523000000
AT0000A0N9A0 AUST. 3,65/22 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 7875171
AT0000385745 AUST. 4,65/18 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 10321379
US912828KT68 USA T 2,375/16 dluhopis 01.04.2016 100 USD 240000000
US912810PU60 USA T 5,00/37 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 9000000
CZ0003501785 D CARGO VAR/15 dluhopis 23.12.2015 1 CZK 1000000000
CZ0003501793 D CARGO 3,80/16 dluhopis 22.12.2016 1 CZK 500000000
DE0001137362 BRD BKO 0,25/13 dluhopis 16.12.2013 0 EUR 99999999999
FR0119812065 FRA BTF 0,00/12 dluhopis 02.03.2012 1 EUR 4502000000
FR0119105791 FRA BTNS 0,45/16 dluhopis 26.07.2016 1 EUR 8249000000
FR0118153370 FRA BTNS 0,75/12 dluhopis 21.09.2012 1 EUR 4099000000
FR0110979186 FRA BTNS 4,50/12 dluhopis 13.07.2012 1000 EUR 5300000
DE0001115970 BRD BUB 05 0,00/12 dluhopis 17.05.2012 0 EUR 99999999999
DE0001135374 BRD DBR 3,75/19 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001135275 BRD DBR 4,00/37 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001135085 BRD DBR 4,75/28 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
XS0417871554 EIB BEI 2,50/12 dluhopis 16.04.2012 1000 EUR 5000000
XS0230228933 EIB BEI 3,125/15 dluhopis 16.10.2015 1000 EUR 5000000
FR0010235176 FRA FRTR 1,00/17 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 20078000000
FR0010773192 FRA FRTR 4,50/41 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 17657000000
FR0000188690 FRA FRTR 4,75/12 dluhopis 26.10.2012 1 EUR 19398229173
FR0000188328 FRA FRTR 5,00/12 dluhopis 26.04.2012 1 EUR 16663992175
NL0009331461 NETHER 1,75/13 dluhopis 16.01.2013 1 EUR 15043000000
NL0000102234 NETHER 4,00/37 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 12043427000
NL0000102077 NETHER 7,50/23 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 6189290000
DE0001141612 BRD OBL 1,25/16 dluhopis 17.10.2016 0 EUR 99999999999
DE0001141521 BRD OBL 3,50/13 dluhopis 15.04.2013 100 EUR 70000000
AT0000386115 AUST. 3,90/20 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 9918310
AT0000A08968 AUST. 4,35/19 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 4000000
US912828RQ56 USA T 0,375/14 dluhopis 18.11.2014 100 USD 320000000
US912828RR30 USA T 2,00/21 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
US912810QK79 USA T 3,875/40 dluhopis 06.10.2014 100 USD 432130000
US912810EW46 USA T 6,00/26 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 12838000
CZ0002002421 HZL WHB 2,40/13 dluhopis 06.12.2013 1 CZK 1240351000
CZ0000000252 JTFG I 6,40/14 dluhopis 01.12.2014 3000000 CZK 1500
BE0000317264 BEL BGB 2,00/12 dluhopis 29.03.2012 0 EUR 99999999999
FR0119812032 FRABTF0119 0,00/12 dluhopis 20.01.2012 1 EUR 8508000000
FR0119812040 FRABTF0202 0,00/12 dluhopis 03.02.2012 1 EUR 4531000000
FR0120045556 FRABTF0516 0,00/12 dluhopis 17.05.2012 1 EUR 2015000000
FR0119418905 FRABTF0531 0,00/12 dluhopis 01.06.2012 1 EUR 2006000000
FR0113087466 FRA BTNS 3,75/13 dluhopis 14.01.2013 1 EUR 5310000000
DE0001115954 BRD BUB 04 0,00/12 dluhopis 05.04.2012 0 EUR 99999999999
DE0001135457 BRD DBR 2,25/21 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001135309 BRD DBR 4,00/16 dluhopis 07.07.2016 0 EUR 99999999999
DE0001135333 BRD DBR 4,25/17 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001135069 BRD DBR 5,625/28 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
FR0010850032 FRA FRTR 1,30/19 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 5868000000
FR0010050559 FRA FRTR 2,25/20 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 19975000000
FR0000188955 FRA FRTR 2,50/13 dluhopis 26.07.2013 1 EUR 15717882470
FR0000571150 FRA FRTR 6,00/25 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 10610928120
US459058CB79 USA IBRD 0,50/13 dluhopis 27.11.2013 100000 USD 40000
AT0000386198 AUST RAGB 3,50/15 dluhopis 16.07.2015 1000 EUR 5000000
AT0000A04967 AUST RAGB 4,15/37 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 6300000
AT0000A06P24 AUST RAGB 4,30/17 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 5000000
XS0412896861 LWRB REN 3,75/16 dluhopis 12.02.2016 1000 EUR 1000000
US912828RN26 USA T 0,25/13 dluhopis 01.11.2013 100 USD 350000000
US912828RL69 USA T 0,50/14 dluhopis 16.10.2014 100 USD 320000000
US912828RJ14 USA T 1,00/16 dluhopis 03.10.2016 100 USD 360900000
US912828RH57 USA T 1,375/18 dluhopis 06.10.2014 100 USD 299030000
US912810QB70 USA T 4,25/39 dluhopis 06.10.2014 100 USD 387790000
CZ0002002413 HZL RBCZ 3,50/16 dluhopis 13.01.2012 100000 EUR 100
CZ0003501777 ARCA A.C. 7,00/14 dluhopis 01.10.2014 100000 CZK 2000
BE0312676456 BEL BGTB 0,00/12 dluhopis 17.02.2012 0 EUR 99999999999
BE0312674436 BEL BGTB 0,00/11 dluhopis 16.12.2011 0 EUR 99999999999
DE0001137313 BRD BKO 0,75/12 dluhopis 17.09.2012 0 EUR 99999999999
DE0001137354 BRD BKO 0,75/13 dluhopis 16.09.2013 0 EUR 99999999999
DE0001137347 BRD BKO 1,75/13 dluhopis 17.06.2013 0 EUR 99999999999
FR0119812024 FRABTF0105 0,00/12 dluhopis 06.01.2012 1 EUR 8007000000
FR0119580126 FRABTF0126 0,00/12 dluhopis 27.01.2012 1 EUR 2564000000
FR0119580134 FRA BTF 02 0,00/12 dluhopis 24.02.2012 1 EUR 9248000000
FR0119580142 FRA BTF 03 0,00/12 dluhopis 23.03.2012 1 EUR 2003000000
FR0120045549 FRA BTF 04 0,00/12 dluhopis 20.04.2012 1 EUR 3507000000
FR0119580167 FRA BTF 08 0,00/12 dluhopis 24.08.2012 1 EUR 3005000000
FR0119580068 FRABTF1013 0,00/11 dluhopis 19.10.2011 1 EUR 4085000000
FR0118786757 FRABTF1020 0,00/11 dluhopis 21.10.2011 1 EUR 4006000000
FR0119580076 FRABTF1027 0,00/11 dluhopis 31.10.2011 1 EUR 4510000000
FR0119580084 FRABTF1110 0,00/11 dluhopis 11.11.2011 1 EUR 10353000000
FR0119580092 FRABTF1124 0,00/11 dluhopis 25.11.2011 1 EUR 4004000000
FR0119580100 FRABTF1208 0,00/11 dluhopis 09.12.2011 1 EUR 4505000000
FR0119580118 FRABTF1222 0,00/11 dluhopis 23.12.2011 1 EUR 8860000000
FR0119580019 FRA BTNS 2,00/13 dluhopis 26.09.2013 1 EUR 4552000000
FR0119580050 FRA BTNS 2,50/16 dluhopis 26.07.2016 1 EUR 3885000000
FR0109970386 FRA BTNS 3,75/12 dluhopis 13.01.2012 1 EUR 6180000000
DE0001115897 BRD BUB 01 0,00/12 dluhopis 12.01.2012 0 EUR 99999999999
DE0001115913 BRD BUB 02 0,00/12 dluhopis 16.02.2012 0 EUR 99999999999
DE0001115939 BRD BUB 03 0,00/12 dluhopis 15.03.2012 0 EUR 99999999999
DE0001115889 BRD BUB 06 0,00/12 dluhopis 28.06.2012 0 EUR 99999999999
DE0001115921 BRD BUB 08 0,00/12 dluhopis 30.08.2012 0 EUR 99999999999
DE0001115947 BRD BUB 09 0,00/12 dluhopis 27.09.2012 0 EUR 99999999999
DE0001135440 BRD DBR 3,25/21 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001135382 BRD DBR 3,50/19 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001135267 BRD DBR 3,75/15 dluhopis 05.01.2015 0 EUR 99999999999
DE0001030526 BRD DBR 1,75/20 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
XS0592215239 DEN 0,875/12 dluhopis 20.02.2013 1000 USD 3900000
XS0308505055 EIB/BEI 4,75/17 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 5000000
DE000A1K0M44 FMS WER 1,875/15 dluhopis 25.08.2015 100000 EUR 15000
DE000A1KRHP2 FMS WER 2,75/16 dluhopis 06.06.2016 100000 EUR 30000
DE000A1K0SM8 FMS WER 3,00/21 dluhopis 06.10.2014 100000 EUR 15000
FR0011059088 FRA FRTR 3,25/21 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 18565000000
FR0010112052 FRA FRTR 4,00/14 dluhopis 27.10.2014 1 EUR 5220000000
FR0010466938 FRA FRTR 4,25/23 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 16613000000
FR0000571218 FRA FRTR 5,50/29 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 18308880000
DE000A1DAMF4 KFW 1,125/12 dluhopis 26.03.2012 1000 EUR 2000000
US500769EQ30 KFW 2,375/21 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 2000000
DE000A1H36X9 KFW 3,125/18 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 5000000
DE0001141554 BRD OBL 2,50/14 dluhopis 13.10.2014 100 EUR 70000000
DE0001141604 BRD OBL 2,75/16 dluhopis 11.04.2016 0 EUR 99999999999
AT0000A011T9 AUST. 4,00/16 dluhopis 16.09.2016 1000 EUR 8630000
US515110BF06 LWRB 1,875/18 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 1500000
FI2200007382 FIN 0,00/12 dluhopis 11.01.2012 100000 EUR 15550
US912828RK86 USA T 0,125/13 dluhopis 01.10.2013 100 USD 350000000
US912828RG74 USA T 0,25/14 dluhopis 16.09.2014 100 USD 320000000
US912828RB87 USA T 0,50/14 dluhopis 18.08.2014 100 USD 320000000
US912828QU77 USA T 0,625/14 dluhopis 16.07.2014 100 USD 320000000
US912828QS22 USA T 0,75/14 dluhopis 16.06.2014 100 USD 320000000
US912828NH93 USA T 1,125/13 dluhopis 17.06.2013 100 USD 360000000
US912828RC60 USA T 2,125/21 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
US912810QC53 USA T 4,50/39 dluhopis 06.10.2014 100 USD 414310000
CZ0003501769 ABS JETS 6,50/16 dluhopis 03.10.2016 3000000 CZK 150
CZ0002002405 HZL RBCZ 3,00/16 dluhopis 27.09.2016 10000 CZK 100000
CZ0003702953 RBCZ 4,75/16 dluhopis 22.09.2016 10000 CZK 12500
CZ0003702961 RBCZ VAR/18 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 12500
CZ0002002348 HZL HB 3,32/16 dluhopis 12.08.2016 10000 CZK 270000
CZ0002002355 HZL WHB 0,00/14 dluhopis 05.08.2014 10000 CZK 100000
XS0599645263 B. ENG 1,375/14 dluhopis 10.03.2014 1000 USD 2000000
XS0587030361 EIB/BEI 2,125/14 dluhopis 16.01.2014 1000 EUR 5000000
DE0001115780 BRD 01 EUR 0,00/12 dluhopis 26.01.2012 0 EUR 99999999999
DE0001115806 BRD 02 EUR 0,00/12 dluhopis 01.03.2012 0 EUR 99999999999
DE0001141596 BR DE. EUR 2,00/16 dluhopis 29.02.2016 0 EUR 99999999999
XS0616027396 AUST.07 EUR0,00/11 dluhopis 08.07.2011 1 EUR 586000000
XS0558818711 AUST.11 EUR0,00/11 dluhopis 10.11.2011 1 EUR 100000000
BE0312672414 BEL.10 EUR 0,00/11 dluhopis 21.10.2011 0 EUR 99999999999
BE0312671408 BEL.09 EUR 0,00/11 dluhopis 16.09.2011 0 EUR 99999999999
BE0312673420 BEL.11 EUR 0,00/11 dluhopis 18.11.2011 0 EUR 99999999999
BE0312670392 BEL.08 EUR 0,00/11 dluhopis 19.08.2011 0 EUR 99999999999
DE0001115855 BR DE. EUR 0,00/11 dluhopis 10.11.2011 0 EUR 99999999999
FI2200007457 FIN 05 EUR 0,00/12 dluhopis 09.05.2012 1000 EUR 500000
FI2200007366 FIN 08 EUR 0,00/11 dluhopis 10.08.2011 1000 EUR 50000
FI2200007416 FIN 02 EUR 0,00/12 dluhopis 15.02.2012 1000 EUR 50000
FR0118462243 FRA BOT E 0,00/11 dluhopis 26.08.2011 1 EUR 99999999999
FR0119418806 FRA 08 EUR 0,00/11 dluhopis 05.08.2011 1 EUR 99999999999
FR0119418889 FRA BT E04 0,00/12 dluhopis 06.04.2012 1 EUR 99999999999
FR0119418780 FRA BT E07 0,00/11 dluhopis 08.07.2011 1 EUR 99999999999
FR0118786773 FRA BT E12 0,00/11 dluhopis 16.12.2011 1 EUR 99999999999
FR0119418822 FR.BTF E09 0,00/11 dluhopis 02.09.2011 1 EUR 99999999999
FR0119418897 FR.BTF E05 0,00/12 dluhopis 04.05.2012 1 EUR 1084000000
FR0119418855 FR.BTF E11 0,00/11 dluhopis 04.11.2011 1 EUR 99999999999
FR0119105775 FR.BTF E10 0,00/12 dluhopis 10.02.2012 1 EUR 99999999999
FR0119105734 FR.BTF-E08 0,00/11 dluhopis 12.08.2011 1 EUR 99999999999
FR0119105767 FR.BTF E01 0,00/12 dluhopis 13.01.2012 1 EUR 99999999999
FR0119105726 FR.BTF E07 0,00/11 dluhopis 14.07.2011 1 EUR 99999999999
FR0119418814 FR.BTF E08 0,00/11 dluhopis 19.08.2011 1 EUR 99999999999
FR0119418863 FRA 12 EUR 0,00/11 dluhopis 02.12.2011 1 EUR 99999999999
FR0119105742 FRA 09 EUR 0,00/11 dluhopis 09.09.2011 1 EUR 2119000000
FR0118786765 FRA 11 EUR 0,00/11 dluhopis 18.11.2011 1 EUR 1000000
DE0001115814 BRD 09 EUR 0,00/11 dluhopis 15.09.2011 0 EUR 99999999999
DE0001115749 BRD 11 EUR 0,00/11 dluhopis 24.11.2011 0 EUR 99999999999
DE0001115863 BRD 05 EUR 0,00/12 dluhopis 31.05.2012 0 EUR 99999999999
IT0004661549 ITA BOT EUR0,00/11 dluhopis 01.07.2011 1000 EUR 8500000
IT0004572910 ITA CCT EUR0,00/12 dluhopis 01.03.2012 1000 EUR 4000
IT0004716327 ITA CTZ EUR0,00/13 dluhopis 02.05.2013 1000 EUR 3500000
IT0004536931 ITA CCT EUR0,00/11 dluhopis 03.10.2011 1000 EUR 5000000
DE0001137305 BR DE. EUR 0,50/12 dluhopis 18.06.2012 0 EUR 99999999999
DE0001137271 BRD SCHATZ 1,25/11 dluhopis 19.09.2011 0 EUR 99999999999
DE0001137289 BR DE. EUR 1,25/11 dluhopis 19.12.2011 0 EUR 99999999999
DE0001137339 BR DE. EUR 1,50/13 dluhopis 18.03.2013 0 EUR 99999999999
DE000MHB04J6 MUEN.HB EUR1,50/13 dluhopis 07.10.2013 1000 EUR 1000000
XS0450531560 SWE EUR 1,50/11 dluhopis 09.09.2011 1000 EUR 3000000
DE000LB0ECU9 LBW EUR 1,75/14 dluhopis 20.01.2014 1000 EUR 1500000
DE000A0Z1V18 KFW EUR 1,875/11 dluhopis 06.12.2011 50000 EUR 20000
DE000A1EWEB2 KFW EUR 1,875/15 dluhopis 18.11.2015 1000 EUR 3000000
XS0517904560 LWRB EUR 2,00/15 dluhopis 16.06.2015 1000 EUR 1000000
DE000A1H36U5 KFW EUR 2,125/14 dluhopis 14.04.2014 1000 EUR 99999999999
FR0010757427 SFEF EUR 2,125/12 dluhopis 21.05.2012 1000 EUR 5000000
FR0119105809 FR.BTAN EUR2,25/16 dluhopis 26.02.2016 1 EUR 5056000000
DE0001141570 BR DE. EUR 2,25/15 dluhopis 13.04.2015 0 EUR 99999999999
DE000A0XXM87 KFW EUR 2,25/12 dluhopis 22.05.2012 1000 EUR 5000000
FR0010734244 SFEF EUR 2,375/12 dluhopis 12.03.2012 1000 EUR 6000000
XS0495347287 EIB/BEI 2,50/13 dluhopis 16.07.2015 1000 EUR 5000000
FR0117836652 FRA EUR 2,50/15 dluhopis 16.01.2015 1 EUR 99999999999
DE0001141562 BR DE. EUR 2,50/15 dluhopis 02.03.2015 0 EUR 99999999999
DE0001135424 BR DE. EUR 2,50/21 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001135408 BR DE. EUR 3,00/20 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
FR0010745695 SFEF EUR 3,00/14 dluhopis 08.04.2014 1000 EUR 5000000
XS0417728325 DEN EUR 3,125/14 dluhopis 18.03.2014 1000 EUR 2100000
DE000A1H36V3 KFW EUR 3,125/16 dluhopis 11.04.2016 1000 EUR 5000000
XS0240236561 LWRB EUR 3,125/11 dluhopis 18.07.2011 1000 EUR 1000000
FR0010772988 SFEF EUR 3,125/14 dluhopis 01.07.2014 1000 EUR 5000000
AT0000A0GLY4 AUST. EUR 3,20/17 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 4000000
DE0001135283 BRD SCHATZ 3,25/15 dluhopis 07.07.2015 0 EUR 99999999999
DE000LBW6P00 LBW EUR 3,25/13 dluhopis 18.02.2013 50000 EUR 25000
FR0010709253 SFEF EUR 3,25/14 dluhopis 17.01.2014 1000 EUR 5000000
DE000A0XXM04 KFW EUR 3,375/12 dluhopis 17.01.2012 1000 EUR 5000000
DE000A1EWEJ5 KFW EUR 3,375/21 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 4000000
AT0000A0CL73 AUST. EUR 3,40/14 dluhopis 21.10.2014 1000 EUR 3000000
DE0001135291 BRD SCHATZ 3,50/16 dluhopis 05.01.2016 0 EUR 99999999999
DE0001141497 BR DE. EUR 3,50/11 dluhopis 17.10.2011 0 EUR 99999999999
FI4000020961 FIN 11 EUR 3,50/21 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 99999999999
FR0108847049 FRA EUR 3,50/11 dluhopis 13.07.2011 1 EUR 21178000000
FR0010854182 FRA EUR 3,50/20 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 99999999999
FR0010163543 FRA EUR 3,50/15 dluhopis 27.04.2015 1 EUR 21527313893
FR0010687707 SFEF EUR 3,50/11 dluhopis 25.11.2011 1000 EUR 5000000
XS0249816579 EIB/BEI 3,625/11 dluhopis 17.10.2011 1000 EUR 5000000
EU000A1AJM31 E.COM.EUR 3,625/16 dluhopis 07.04.2016 1000 EUR 1500000
XS0403964116 OES.KB EUR3,625/13 dluhopis 11.12.2013 1000 EUR 1500000
FR0010776161 FRA EUR 3,75/19 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 5120000000
FR0010192997 FRA EUR 3,75/21 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 31402000000
DE000A0KPWU7 KFW EUR 3,75/11 dluhopis 17.10.2011 1000 EUR 3000000
XS0291402195 LWRB EUR 3,875/12 dluhopis 15.03.2012 1000 EUR 1250000
DE0001135341 BRD SCHATZ 4,00/18 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001141505 BR DE. EUR 4,00/12 dluhopis 16.04.2012 0 EUR 99999999999
DE000A0S8XU7 DEPFA EUR 4,00/13 dluhopis 18.03.2013 1000 EUR 2000000
FR0010604983 FRA EUR 4,00/18 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 24095000000
DE000LBW0PP2 LBW EUR 4,00/13 dluhopis 27.08.2013 1000 EUR 1500000
FR0010581520 DEXIA EUR 4,125/13 dluhopis 06.06.2013 1000 EUR 2000000
DE0001135242 BRD 03 EUR 4,25/14 dluhopis 06.01.2014 0 EUR 99999999999
DE0001135259 BRD 04 EUR 4,25/14 dluhopis 07.07.2014 0 EUR 99999999999
DE0001141513 BRD SCHATZ 4,25/12 dluhopis 15.10.2012 0 EUR 99999999999
DE0001135325 BRD SCHATZ 4,25/39 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001135358 BRD SCHATZ 4,25/18 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
FR0010670737 FRA EUR 4,25/18 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 4210000000
FR0010517417 FRA EUR 4,25/17 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 20527000000
IT0004365554 ITA EUR 4,25/13 dluhopis 16.04.2013 1000 EUR 16700000
DE0002760931 KFW EUR 4,25/14 dluhopis 07.07.2014 1000 EUR 3000000
SI0002102919 SVN EUR 4,25/12 dluhopis 06.02.2012 1000 EUR 1000000
AT0000386073 AUST. EUR 4,30/14 dluhopis 16.07.2014 1000 EUR 9559600
DE000A0SLD89 KFW EUR 4,375/18 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 5000000
DE000LBW3Q69 LBW EUR 4,50/12 dluhopis 08.10.2012 1000 EUR 2000000
NL0006007239 DUTCH EUR 4,50/17 dluhopis 06.10.2014 1 EUR 14655000000
DE0003611885 EAG EUR 4,50/13 dluhopis 22.01.2013 1000 EUR 3000000
DE000MHB02J0 MUEN.HB EUR4,50/11 dluhopis 05.09.2011 1000 EUR 1000000
DE0001135226 BR DE. EUR 4,75/34 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
BE0000296054 BEL.09 EUR 5,00/11 dluhopis 29.09.2011 0 EUR 99999999999
DE0001135184 BR DE. EUR 5,00/11 dluhopis 07.07.2011 0 EUR 99999999999
DE0001135200 BR DE. EUR 5,00/12 dluhopis 09.07.2012 0 EUR 99999999999
FR0000187361 FRA EUR 5,00/16 dluhopis 26.10.2016 1 EUR 25220000000
IT0003190912 ITA EUR 5,00/12 dluhopis 02.02.2012 1000 EUR 28303370
DE0002760840 KFW EUR 5,00/11 dluhopis 07.07.2011 1000 EUR 5000000
NL0000102606 DUTCH EUR 5,00/11 dluhopis 18.07.2011 1 EUR 15212000000
DE0002760873 KFW EUR 5,25/12 dluhopis 09.07.2012 1000 EUR 5000000
DE0001135176 BR DE. EUR 5,50/31 dluhopis 06.10.2014 0 EUR 99999999999
DE0001137297 BRD SCHATZ FL.R/12 dluhopis 19.03.2012 0 EUR 99999999999
DE0001137321 BR DE. EUR FL.R/12 dluhopis 17.12.2012 0 EUR 99999999999
DE000A1DAMD9 KFW EUR FL.R/13 dluhopis 05.03.2013 1000 EUR 1000000
DE000A0Z1V00 KFW EUR FL.R/12 dluhopis 30.05.2012 50000 EUR 10000
FR0010780494 SFEF EUR FL.R/12 dluhopis 17.07.2012 1000 EUR 3000000
XS0434631361 KOM.B USD 2,875/12 dluhopis 25.06.2012 2000 USD 500000
DE000A1DAMM0 KFW EUR 2,25/17 dluhopis 06.10.2014 1000 EUR 5000000
XS0451685142 KISA USD 2,125/12 dluhopis 18.09.2012 1000 USD 1000000
XS0387420606 NOR IB 3,5/13 dluhopis 12.09.2013 1000 USD 500000
XS0358293693 LWRB USD 3,00/12 dluhopis 17.04.2012 1000 USD 1200000
US515110AY04 LWRB USD 3,25/13 dluhopis 18.03.2013 1000 USD 1750000
XS0453470527 SFEF USD 2,875/14 dluhopis 23.09.2014 1000 USD 4500000
XS0549346707 AUST.10 USD0,00/11 dluhopis 12.10.2011 1 USD 140000000
US912828PH75 USA USD 0,375/12 dluhopis 03.09.2012 100 USD 370000000
US912828PV69 USA USD 0,50/12 dluhopis 03.12.2012 100 USD 350000000
US912828PU86 USA 10-USD 0,50/13 dluhopis 18.11.2013 100 USD 320000000
US912828PB06 USA 10 USD 0,50/13 dluhopis 16.10.2013 100 USD 320000000
XS0566341698 SWE USD 0,625/12 dluhopis 10.12.2012 1000 USD 2000000
US912828NS58 USA 10-USD0,625/12 dluhopis 02.07.2012 100 USD 400000000
US912828NQ92 USA 10 USD0,625/12 dluhopis 01.08.2012 100 USD 380000000
US912828PW43 USA 10.USD0,625/12 dluhopis 02.01.2013 100 USD 350000000
US912828PR57 USA 11 USD0,625/13 dluhopis 01.02.2013 100 USD 356975860
US912828QE36 USA 11-USD0,625/13 dluhopis 02.05.2013 100 USD 350000000
US912828PL87 USA 10-USD 0,75/13 dluhopis 16.12.2013 100 USD 324654824
US912828NY27 USA 10 USD 0,75/13 dluhopis 16.09.2013 100 USD 330000000
US912828QL78 USA 11 USD 0,75/13 dluhopis 02.04.2013 100 USD 350000000
XS0469005887 KFW USD 0,875/11 dluhopis 24.11.2011 1000 USD 1000000
XS0164300302 IADB USD 1,00/15 dluhopis 25.03.2015 100000 USD 5000
US912828LT59 USA USD 1,00/11 dluhopis 01.11.2011 100 USD 440000000
US912828QM51 USA 11 USD 1,00/14 dluhopis 16.05.2014 100 USD 320000000
US912828NN61 USA USD 1,00/13 dluhopis 16.07.2013 100 USD 350000000
US912828QH66 USA 11-USD 1,00/14 dluhopis 17.02.2014 100 USD 99999999999
XS0513307578 KFW USD 1,25/12 dluhopis 01.10.2012 1000 USD 1250000
US500769EB60 KFW USD 1,25/15 dluhopis 27.10.2015 1000 USD 4000000
US912828NZ91 USA 10 USD 1,25/15 dluhopis 01.10.2015 100 USD 350000000
US912828PE45 USA 10-USD 1,25/15 dluhopis 02.11.2015 100 USD 350000000
US912828PZ73 USA 11 USD 1,25/14 dluhopis 17.03.2014 100 USD 320000
US912828QC79 USA 11-USD 1,25/14 dluhopis 16.04.2014 100 USD 320000000
US912828LX61 USA USD 1,375/12 dluhopis 16.11.2012 100 USD 400000000
US912828MN70 USA 10-USD1,375/13 dluhopis 18.02.2013 100 USD 400000000
US912828MG20 USA 10 USD1,375/13 dluhopis 16.01.2013 100 USD 400000000
US912828PJ32 USA USD 1,375/15 dluhopis 01.12.2015 100 USD 363791351
US912828QP82 USA USD 1,75/16 dluhopis 01.06.2016 100 USD 350000000
US912828MX52 USA USD 1,75/13 dluhopis 16.04.2013 100 USD 400000000
XS0408298494 DEN USD 1,875/12 dluhopis 19.03.2012 1000 USD 3000000
US500769DN18 KFW USD 1,875/13 dluhopis 15.01.2013 1000 USD 4000000
US676167AZ21 OES.KB USD1,875/12 dluhopis 22.03.2012 1000 USD 1250000
XS0462792044 SWE USD 1,875/12 dluhopis 31.10.2012 1000 USD 1000000
US912828KX70 USA USD 1,875/12 dluhopis 18.06.2012 100 USD 350000000
US912828PF10 USA USD 1,875/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 295945045
US912828NW60 USA USD-1,875/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US500769EM26 KFW USD 2,00/16 dluhopis 02.06.2016 1000 USD 5000000
XS0408349743 NRIF USD 2,00/12 dluhopis 18.01.2012 1000 USD 1000000
US912828NX44 USA USD 2,00/12 dluhopis 01.10.2012 100 USD 360000000
US912828PQ74 USA USD 2,00/14 dluhopis 16.01.2014 100 USD 320000000
US912828PS31 USA 11 USD 2,00/16 dluhopis 01.02.2016 100 USD 350000000
US912828QF01 USA 11-USD 2,00/16 dluhopis 02.05.2016 100 USD 350000000
US912828LZ10 USA USD 2,125/14 dluhopis 01.12.2014 100 USD 420000000
XS0410334014 SFEF USD 2,125/12 dluhopis 31.01.2012 1000 USD 6000000
XS0428037823 DEN USD 2,25/12 dluhopis 15.05.2012 1000 USD 3500000
XS0605995561 FIN 11 USD 2,25/16 dluhopis 18.03.2016 1000 USD 2000000
US912828QA14 USA USD 2,25/16 dluhopis 01.04.2016 100 USD 365695893
US135087ZA58 CAN USD 2,375/14 dluhopis 11.09.2014 5000 USD 600000
XS0579811489 KOM.B USD 2,375/16 dluhopis 20.01.2016 2000 USD 616900
XS0418747241 SFEF USD 2,375/12 dluhopis 27.03.2012 1000 USD 3389500
US912828LK41 USA 9 USD 2,375/14 dluhopis 01.09.2014 100 USD 390000000
US912828LQ11 USA 9-USD 2,375/14 dluhopis 01.10.2014 100 USD 400000000
US912828QQ65 USA USD 2,375/18 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
US912828NK23 USA USD 2,50/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 300000000
US912828ME71 USA USD 2,625/14 dluhopis 02.01.2015 100 USD 420000000
US500769EG57 KFW USD 2,625/16 dluhopis 17.02.2016 1000 USD 4000000
US912828KR03 USA USD 2,625/16 dluhopis 02.05.2016 100 USD 269010000
US912828NT32 USA USD-2,625/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 99999999999
US912828PC88 USA USD 2,625/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 246435464
US912828PT14 USA USD 2,625/18 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
XS0392597026 DEN USD 2,75/11 dluhopis 16.11.2011 1000 USD 1500000
US912828MA59 USA USD 2,75/16 dluhopis 06.10.2014 100 USD 320000000
US45950KAZ30 IFC USD 3,00/14 dluhopis 23.04.2014 1000 USD 3000000
US676167AY55 OES.KB USD3,125/11 dluhopis 17.10.2011 1000 USD 1750000
US912828LU23 USA USD 3,125/16 dluhopis 01.11.2016 100 USD 310000000
US912828KQ20 USA USD 3,125/19 dluhopis 06.10.2014 100 USD 220000000
US912828QN35 USA USD 3,125/21 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
XS0170724479 AUST. USD 3,25/13 dluhopis 26.06.2013 1000 USD 3200000
US500769CP74 KFW USD 3,25/13 dluhopis 18.03.2013 1000 USD 4000000
US912828KZ29 USA 09 USD 3,25/16 dluhopis 01.07.2016 100 USD 270000000
US912828MD98 USA 09-USD 3,25/16 dluhopis 06.10.2014 100 USD 320000000
US912828MV96 USA USD 3,25/17 dluhopis 06.10.2014 100 USD 330824727
XS0387064974 KOM.B USD 3,375/11 dluhopis 16.11.2011 2000 USD 500000
XS0426078514 SFEF USD 3,375/14 dluhopis 06.05.2014 1000 USD 7000000
XS0364132471 NRIF USD 3,50/13 dluhopis 18.06.2013 1000 USD 1250000
US912828LJ77 USA USD 3,625/19 dluhopis 06.10.2014 100 USD 230000000
US912828MP29 USA USD 3,625/20 dluhopis 06.10.2014 100 USD 250000000
US912828PX26 USA USD 3,625/21 dluhopis 06.10.2014 100 USD 240000000
US500769CV43 KFW USD 3,75/11 dluhopis 28.06.2011 1000 USD 3000000
US912828JR22 USA USD 3,75/18 dluhopis 06.10.2014 100 USD 200000000
US500769CW26 KFW USD 4,00/13 dluhopis 16.10.2013 1000 USD 3000000
US500769DP65 KFW USD 4,00/20 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 2000000
XS0339494303 LWRB USD 4,00/15 dluhopis 03.02.2015 1000 USD 1100000
US500769AX27 KFW USD 4,125/14 dluhopis 16.10.2014 1000 USD 2000000
US515110AZ78 LWRB USD 4,125/13 dluhopis 16.07.2013 1000 USD 1250000
US912828DV97 USA USD 4,125/15 dluhopis 18.05.2015 100 USD 344720000
US298785ER30 EIB/BEI 4,25/13 dluhopis 16.07.2013 1000 USD 3000000
US912828EE63 USA USD 4,25/15 dluhopis 17.08.2015 100 USD 324700000
XS0231018663 LWRB USD 4,375/13 dluhopis 16.01.2013 1000 USD 1750000
US298785DD52 EIB/BEI 4,625/14 dluhopis 16.05.2014 1000 USD 1500000
XS0322956490 EIB/BEI 4,75/14 dluhopis 16.10.2014 1000 USD 1000000
US676167AV17 OES.KB USD 4,75/12 dluhopis 17.10.2012 1000 USD 1750000
XS0281916931 LWRB USD 4,875/14 dluhopis 13.01.2014 1000 USD 1850000
DE000HBE1MD1 EAG USD 5,00/12 dluhopis 23.01.2012 2000 USD 625000
XS0245900203 LWRB USD 5,00/13 dluhopis 18.02.2013 1000 USD 1275000
FR0010479964 DEXIA USD 5,125/12 dluhopis 01.06.2012 10000 USD 125000
XS0268227260 KOM.B USD 5,125/11 dluhopis 17.10.2011 2000 USD 500000
FR0010437368 DEXIA USD 5,25/17 dluhopis 06.10.2014 10000 USD 100000
US515110AT19 LWRB USD 5,25/11 dluhopis 18.07.2011 1000 USD 1500000
US515110AX21 LWRB USD 5,25/12 dluhopis 03.07.2012 1000 USD 1500000
XS0308840353 KISA USD 5,375/12 dluhopis 04.07.2012 1000 USD 1000000
DE000A0GUFJ3 DEPFA USD 5,50/11 dluhopis 29.06.2011 1000 USD 1000000
US912810EQ77 USA USD 6,25/23 dluhopis 06.10.2014 100 USD 229090000
US912810EP94 USA USD 7,125/23 dluhopis 06.10.2014 100 USD 183740000
US912810EM63 USA USD 7,25/22 dluhopis 06.10.2014 100 USD 103530000
US912810DY11 USA USD 8,75/17 dluhopis 06.10.2014 1000 USD 18194000
XS0443728869 KFW USD FL.R/14 dluhopis 06.08.2014 1000 USD 1000000
XS0458163382 LWRB USD FL.R/14 dluhopis 20.10.2014 100000 USD 5000
XS0439819359 SFEF USD FL.R/12 dluhopis 17.07.2012 1000 USD 3000000
US912828MT41 USA 10 USD 0,00/13 dluhopis 18.03.2013 100 USD 400000000
US912828QK95 USA 11 USD 0,00/13 dluhopis 01.03.2013 100 USD 350000000
US912828QZ64 USA 11-USD 0,00/13 dluhopis 03.06.2013 100 USD 379459466
US912828QG83 USA USD 0,00/18 dluhopis 06.10.2014 100 USD 290000000
CZ0003501751 D CARGO STEPUP/16 dluhopis 21.06.2016 100000 CZK 6583
CZ0001500110 HL.M.PRAHA 4,25/21 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 5000
CZ0003501736 CETELEM R VAR/14 dluhopis 12.05.2014 2000000 CZK 500
CZ0002002298 HZL VB CZ VAR1/15 dluhopis 25.03.2015 10000 CZK 30000
CZ0002002249 HZL RBCZ VAR/13 dluhopis 18.11.2013 100000 CZK 10000
CZ0000000245 HOME CR. BV0,00/15 dluhopis 23.09.2015 1450000 CZK 2000
CZ0001500102 LIBEREC VAR/25 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 200
CZ0003501439 CEMA 10,0/10 dluhopis 13.09.2010 10000 CZK 15000
CZ0003501447 CPI VAR/12 dluhopis 23.03.2012 10000 CZK 65000
CZ0003501579 CREDIUM 4,39/12 dluhopis 31.12.2012 10000 CZK 1000
CZ0003700551 EB 6,95/10 dluhopis 12.07.2010 10000000 CZK 550
CZ0003500894 DL.S.SPRV.VAR/01 dluhopis 13.09.2010 10000 CZK 25000
CZ0002000706 HZL SOB 4,60/15 dluhopis 16.11.2015 1000000 CZK 1300
770940000050 DL.BERNEK PRAHA dluhopis 13.09.2010 100000 CZK 20
CZ0003500258 DL.CIV ZLN17,5/99 dluhopis 13.09.2010 10000 CZK 10000
CZ0003500357 DL.PER.STR. 13/99 dluhopis 13.09.2010 10000 CZK 20000
CZ0000000161 EIB VAR/13 dluhopis 17.06.2013 1000000 CZK 750
CZ0003501371 FORTUNA H. 5,25/13 dluhopis 15.11.2013 10000 CZK 35000
CZ0003501157 FORTUNA VAR/05 dluhopis 13.09.2010 10000 CZK 25000
CZ0002000854 HZL KB 3,74/16 dluhopis 02.09.2016 100 EUR 42670
CZ0003700155 DL.MORAVIA VAR/00 dluhopis 13.09.2010 10000 CZK 40000
CZ0003500472 DL.DESTA 13,75/00 dluhopis 13.09.2010 10000 CZK 30000
CZ0000000062 PHA FIN.BV 6,95/10 dluhopis 21.07.2010 100000 CZK 37500
CZ0003500597 DL.SELIKO 12,00/01 dluhopis 13.09.2010 10000 CZK 40000
CZ0003501363 SPOBYT 5,25/13 dluhopis 26.10.2012 10000 CZK 25000
CZ0003500969 DL.KODA VAR/02 dluhopis 13.09.2010 10000 CZK 170000
CZ0003501413 VELVANA VAR/16 dluhopis 02.08.2010 10000 CZK 15000
CZ0003500761 DL.VOJ.STA.13,4/01 dluhopis 13.09.2010 10000 CZK 50000
CZ0002002181 HZL VB CZ 3,50/13 dluhopis 15.04.2013 10000 CZK 50000
CZ0002002199 HZL VB CZ 4.10/16 dluhopis 20.05.2016 10000 CZK 50000
CZ0002000813 HZL VB CZ 4,60/11 dluhopis 28.06.2011 10000 CZK 50000
CZ0002002116 HZL VB CZ 5,70/14 dluhopis 29.10.2014 10000 CZK 50000
CZ0002000599 HZL VB CZ 3,70/10 dluhopis 19.10.2010 10000 CZK 50000
CZ0002000631 HZL B 4,00/15 dluhopis 30.09.2015 10000 CZK 100000
CZ0003501702 LETIT PHA4,90/20 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 2500
CZ0002002231 HZL WHB 3,39/14 dluhopis 27.05.2014 2000000 CZK 765
CZ0002002223 HZL WHB VAR/15 dluhopis 26.05.2015 1000 EUR 20000
CZ0002002207 HZL WHB 3,00/13 dluhopis 16.04.2013 100000 CZK 6721
CZ0003702359 S 3,00/13 dluhopis 10.04.2013 2000000 CZK 600
CZ0003702367 S VAR/13 dluhopis 10.04.2013 2000000 CZK 750
CZ0003702276 WST.ST.SP.VAR/20 dluhopis 30.01.2015 1000000 CZK 100
CZ0003702250 M ST.SP. 0,00/20 dluhopis 15.12.2011 10000 CZK 1000
CZ0003501710 LETIT PHA0,00/12 dluhopis 09.01.2012 100000 CZK 8000
CZ0003702268 S 3,50/12 dluhopis 19.12.2012 1500000 CZK 2666
CZ0003501694 ISTROKAP.CZ10,0/16 dluhopis 12.12.2016 500 EUR 300000
CZ0003501678 VIG RE ZAJ.0,00/14 dluhopis 01.08.2011 2000 EUR 100
CZ0002002124 HZL RBCZ 4,10/14 dluhopis 26.07.2011 1000 EUR 100000
CZ0003501660 ZONER SOF.10,00/19 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 5474
CZ0002002090 HZL WHB 3,774/14 dluhopis 30.06.2014 1000 EUR 50000
CZ0000000237 HOME CR. BV VAR/12 dluhopis 25.06.2012 2000000 CZK 1250
AT0000A0D4T3 ERSTE GROUP POD.K. dluhopis 09.08.2013 1000 EUR 2700000
CZ0002002082 HZL WHB VAR/12 dluhopis 25.04.2012 1000 EUR 40000
CZ0003501637 AQUAPALACE VAR/34 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 40000
CZ0003701799 SOB VAR/18 dluhopis 06.04.2016 10000 CZK 1000
CZ0002002066 HZL RBCZ 4,45/11 dluhopis 12.12.2011 10000 CZK 100000
CZ0002002058 HZL RBCZ 4,30/13 dluhopis 27.11.2013 10000 CZK 300000
CZ0003501603 DALKIA R 4,24/15 dluhopis 09.11.2015 10000 CZK 1000
CZ0002001746 HZL KB VAR/37 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 124
CZ0002001753 HZL KB VAR/37 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 1033
CZ0003501553 S MORAVA L. VAR/17 dluhopis 16.03.2011 10000000 CZK 200
CZ0002001910 HZL UCB VAR/37 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 120000
CZ0002001712 HZL HB VAR/37 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 500
CZ0002001720 HZL HB VAR/37 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 500
CZ0002001761 HZL KB 4,09/17 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 12862
CZ0002001928 HZL RBCZ 5,50/17 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 200000
CZ0002001985 HZL WHB 5,80/12 dluhopis 21.12.2012 10000 CZK 301500
CZ0003701427 KB 4,216/17 dluhopis 28.03.2017 100000 CZK 767
CZ0002001688 HZL VB CZ 5,30/17 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 80000
CZ0002001407 HZL S VAR/22 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 400
CZ0003701401 P 5,10/12 dluhopis 14.12.2012 2000000 CZK 250
CZ0002001696 HZL EBANKA 6,00/17 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 50000
CZ0002001662 HZL RBCZ 4,90/12 dluhopis 13.12.2012 10000 CZK 300000
CZ0002001670 HZL RBCZ 5,10/17 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 550000
CZ0002001423 HZL S 5,85/17 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 500
CZ0002001415 HZL S 6,15/23 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 100
CZ0002001316 HZL EBANKA 5,30/14 dluhopis 18.11.2014 10000 CZK 50000
CZ0002001308 HZL HB VAR/37 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 150
XS0319645981 ECM 5,00/11 dluhopis 10.10.2011 3562 EUR 26532
CZ0002001282 HZL S 5,90/17 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 190
CZ0002001290 HZL S 4,00/10 dluhopis 09.11.2010 10000000 CZK 100
CZ0002001274 HZL S VAR/14 dluhopis 06.11.2014 10000000 CZK 100
CZ0000000229 PPF CO2 0,00/09 dluhopis 05.05.2008 2000000 CZK 5625
CZ0002001266 HZL HB VAR/37 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 200
CZ0002001191 HZL S VAR/22 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 200
CZ0002001209 HZL WHB 5,60/12 dluhopis 27.09.2012 10000 CZK 65000
CZ0002001159 HZL VB CZ 5,40/12 dluhopis 26.09.2012 10000 CZK 70000
CZ0002001183 HZL HB VAR/37 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 200
CZ0002001175 HZL RBCZ 5,00/12 dluhopis 13.09.2012 10000 CZK 200000
CZ0003501520 EZ 4,30/10 dluhopis 30.08.2010 10000 CZK 600000
CZ0002001134 HZL S VAR/17 dluhopis 28.03.2017 10000000 CZK 300
CZ0002001084 HZL S VAR/14 dluhopis 04.07.2014 10000000 CZK 150
CZ0002001068 HZL S 4,50/15 dluhopis 06.10.2015 2000000 CZK 375
CZ0002000995 HZL S 5,90/12 dluhopis 25.05.2012 10000000 CZK 100
CZ0002001019 HZL HB 4,90/12 dluhopis 25.05.2012 10000 CZK 100000
CZ0000000211 ECM VAR/12 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 1000
CZ0003701286 S 3,49/12 dluhopis 23.03.2012 2000000 CZK 550
CZ0002000979 HZL HB 4,65/12 dluhopis 23.03.2012 10000 CZK 100000
CZ0003701278 S VAR/10 dluhopis 07.07.2010 2000000 CZK 370
CZ0002000961 HZL HB 4,25/10 dluhopis 07.07.2010 10000 CZK 200000
CZ0002000946 HZL RBCZ 4,80/12 dluhopis 17.02.2012 10000 CZK 130000
CZ0003501504 S MORAVA L. VAR/12 dluhopis 17.02.2012 10000000 CZK 70
CZ0002000938 HZL HB 4,55/11 dluhopis 25.10.2007 10000 CZK 200000
CZ0002000904 HZL S 3,65/14 dluhopis 20.10.2014 10000000 CZK 150
CZ0002000912 HZL WHB 5,00/11 dluhopis 20.10.2011 10000 CZK 100000
CZ0003501488 HOME CR. VAR/09 dluhopis 08.07.2009 1000000 CZK 3000
CZ0002000896 HZL S VAR/11 dluhopis 05.10.2011 10000000 CZK 150
CZ0002000888 HZL RBCZ 4,40/11 dluhopis 05.10.2011 10000 CZK 96500
CZ0003701187 S VAR/16 dluhopis 03.10.2011 1000000 CZK 3000
CZ0002000870 HZL HB 4,75/11 dluhopis 27.09.2007 10000 CZK 200000
CZ0002000862 HZL HB 4,70/11 dluhopis 31.08.2011 10000 CZK 150000
CZ0002000839 HZL HB 4,35/09 dluhopis 10.07.2009 10000 CZK 100000
CZ0002000821 HZL HB VAR/16 dluhopis 25.07.2007 10000 CZK 150000
CZ0000000203 HOME CR.BV VAR/09 dluhopis 22.06.2009 10000 TCZ 300
CZ0002000805 HZL RBCZ 4,70/11 dluhopis 25.05.2011 10000 CZK 40500
CZ0002000797 HZL HB 4,60/11 dluhopis 05.05.2011 10000 CZK 250000
CZ0002000789 HZL HB 4,15/09 dluhopis 27.04.2009 10000 CZK 200000
CZ0002000755 HZL S 4,80/16 dluhopis 25.02.2016 1000000 CZK 7497
CZ0000000195 ORCO VAR/20 dluhopis 22.10.2015 10000000 CZK 7
CZ0003501470 CAC LEAS. 3,10/09 dluhopis 31.03.2009 1000000 CZK 1000
CZ0002000771 HZL S 4,45/08 dluhopis 22.12.2008 1000000 CZK 2560
CZ0002000763 HZL S VAR/12 dluhopis 15.01.2007 1000000 CZK 3000
CZ0002000557 HZL EBANKA 4,50/10 dluhopis 30.11.2010 10000 CZK 50000
CZ0002000698 HZL RBCZ 4,50/10 dluhopis 22.11.2010 10000 CZK 34000
CZ0002000672 HZL HVB 3,50/10 dluhopis 16.11.2010 10000 CZK 629670
CZ0002000680 HZL HVB 5,00/25 dluhopis 28.03.2017 10000 CZK 420000
CZ0003501462 SM VAK OVA 5,00/15 dluhopis 26.08.2015 1000000 CZK 2000
CZ0002000656 HZL MHB VAR/15 dluhopis 29.10.2015 10000 CZK 300000
CZ0002000664 HZL KB 4,40/15 dluhopis 22.10.2015 10000 CZK 1149000
CZ0003701062 S KOMB/13 dluhopis 18.10.2013 1000000 CZK 300
CZ0002000623 HZL S 4,75/15 dluhopis 08.10.2015 10000000 CZK 750
CZ0002000649 HZL HVB 4,50/15 dluhopis 06.10.2015 10000 CZK 600000
CZ0003701054 S KOMB/17 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 300
CZ0002000565 HZL KB VAR/15 dluhopis 03.08.2015 10000 CZK 520000
CZ0003701047 S VAR/12 dluhopis 16.07.2012 1000000 CZK 1000
CZ0002000573 HZL S 4,05/10 dluhopis 07.07.2010 1000000 CZK 3000
CZ0003501421 OHL S 4,80/10 dluhopis 07.07.2010 10000 CZK 60000
CZ0002000532 HZL MHB 4,45/10 dluhopis 07.07.2010 10000 CZK 250000
CZ0003701005 S VAR/15 dluhopis 07.07.2010 1000000 CZK 3000
CZ0002000508 HZL WHB 4,55/10 dluhopis 07.07.2010 1000000 CZK 1000
CZ0002000516 HZL S 1,85/06 dluhopis 07.08.2006 1000000 CZK 600
CZ0002000524 HZL S 4,50/10 dluhopis 07.07.2010 1000000 CZK 3000
CZ0002000490 HZL MHB 3,50/08 dluhopis 31.03.2008 10000 CZK 150000
CZ0002000482 HZL RBCZ 4,60/10 dluhopis 07.07.2010 10000 CZK 50000
FR0010108704 ORCO 5,50/11 dluhopis 11.05.2007 32 EUR 193671
CZ0003700932 WST.ST.SP.VAR/15 dluhopis 07.07.2010 1000000 CZK 400
CZ0002000474 HZL MHB 4,20/10 dluhopis 07.07.2010 10000 CZK 200000
CZ0002000425 HZL MHB 4,50/07 dluhopis 12.11.2007 10000 CZK 250000
CZ0003700858 KA 4,00/07 dluhopis 17.09.2007 10000 CZK 500000
CZ0002000417 HZL RBCZ 5,05/09 dluhopis 24.08.2009 10000 CZK 37000
CZ0002000383 HZL KB 4,50/08 dluhopis 05.08.2008 10000 CZK 350000
CZ0002000367 HZL MHB 4,95/09 dluhopis 24.06.2009 10000 CZK 200000
CZ0002000375 HZL MHB VAR/09 dluhopis 24.06.2009 10000 CZK 100000
CZ0002000359 HZL WS.HB 5,00/09 dluhopis 20.04.2009 1000000 CZK 300
CZ0003700775 SOB VAR/08 dluhopis 30.12.2008 10000 CZK 50000
CZ0003501397 SDC 4,60/11 dluhopis 04.03.2011 10000 CZK 700000
CZ0002000326 HZL RBCZ 3,70/09 dluhopis 23.07.2009 10000 CZK 50000
CZ0003700767 S VAR/14 dluhopis 17.02.2011 10000000 CZK 150
CZ0002000318 HZL MHB 4,30/09 dluhopis 09.02.2009 10000 CZK 250000
CZ0003700759 S KOMB/08 dluhopis 04.02.2008 10000 CZK 40000
CZ0002000300 HZL MHB 4,40/10 dluhopis 29.11.2010 10000 CZK 200000
CZ0003700734 S MORAVA L. VAR/08 dluhopis 12.11.2008 10000000 CZK 50
CZ0002000292 HZL B 4,50/08 dluhopis 06.01.2009 10000 CZK 70000
CZ0002000284 HZL MHB 3,60/08 dluhopis 25.09.2008 10000 CZK 150000
CZ0000000179 EIB VAR/18 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 1000
CZ0000000187 EIB VAR/18 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 500
CZ0002000276 HZL S 4,50/08 dluhopis 21.08.2008 10000 CZK 300000
CZ0002000268 HZL KB 5,50/09 dluhopis 21.08.2009 10000 CZK 353000
CZ0003501355 TELEF.O2CR 3,50/08 dluhopis 09.07.2008 1000000 CZK 6000
CZ0003501348 EZ 3,35/08 dluhopis 23.06.2008 10000 CZK 300000
CZ0003700684 WALDVIERT.S.VAR/11 dluhopis 18.04.2011 10000000 CZK 60
CZ0000000146 EIB VAR/13 dluhopis 19.03.2007 1000000 CZK 750
CZ0000000153 EIB VAR/13 dluhopis 16.03.2012 1000000 CZK 750
CZ0000000138 EIB 4,10/18 dluhopis 31.03.2009 1000000 CZK 1500
CZ0000000112 EIB VAR/13 dluhopis 17.03.2008 1000000 CZK 1500
CZ0000000120 EIB 4,15/18 dluhopis 16.03.2011 25000 CZK 84000
CZ0002000235 HZL S 5,20/08 dluhopis 06.03.2008 10000 CZK 300000
CZ0002000227 HZL MHB 3,00/08 dluhopis 20.02.2008 10000 CZK 150000
CZ0000000104 EIB 0,00/23 dluhopis 28.03.2017 25000 CZK 20000
CZ0000000096 EIB 3,25/07 dluhopis 21.02.2008 100000 CZK 45000
CZ0002000219 HZL MHB VAR/07 dluhopis 04.12.2007 10000 CZK 100000
CZ0002000201 HZL S 5,80/07 dluhopis 09.11.2007 100000 CZK 30000
CZ0003501314 HOME CR.FIN.VAR/07 dluhopis 06.12.2007 1000000 CZK 2500
CZ0003501306 .TELECOM 4,55/05 dluhopis 15.07.2005 10000 CZK 400000
CZ0003700635 KA VAR/05 dluhopis 28.06.2005 1000000 CZK 10000
CZ0003700627 KA 5,05/07 dluhopis 11.06.2007 10000 CZK 500000
CZ0002000193 HZL MHB 6,85/07 dluhopis 16.05.2007 10000 CZK 200000
CZ0003501280 ALIATEL VAR/08 dluhopis 04.08.2004 10000 CZK 330000
CZ0002000185 HZL HVB 6,0/09 dluhopis 04.02.2009 10000 CZK 1000000
CZ0003700593 S MORAVA VAR/07 dluhopis 31.01.2007 10000 TCZ 50
XS0110944492 CREST VAR/05 dluhopis 19.03.2003 5000000 CZK 65
XS0132425777 CREST VAR/06 dluhopis 21.09.2006 100000 EUR 1000
XS0123444142 CREST VAR/05 dluhopis 19.03.2003 50000 EUR 1200
CZ0003700569 P VAR/06 dluhopis 17.07.2006 1000000 CZK 4000
CZ0003501264 HOME CR.FIN.VAR/06 dluhopis 24.08.2006 1000000 CZK 2500
CZ0003501249 P LEASING VAR/06 dluhopis 29.05.2006 1000000 CZK 2500
CZ0001500086 HL.M.PRAHA 6,85/11 dluhopis 16.05.2011 1000000 CZK 2000
CZ0001500094 HL.M.PRAHA VAR/11 dluhopis 16.05.2011 1000000 CZK 3000
CZ0002000177 HZL RBCZ 7,50/06 dluhopis 27.07.2006 10000 CZK 200000
CZ0003501231 CPI VAR/06 dluhopis 03.04.2006 1000 EUR 21000
770000002608 DL.TEXIM. 13,00/04 dluhopis 10.03.2005 100000 CZK 100
CZ0002000169 HZL MHB 6,85/05 dluhopis 07.12.2005 10000 CZK 400000
CZ0003501215 HOME CR. VAR/05 dluhopis 08.06.2006 1000000 CZK 950
CZ0003501223 P LEASING VAR/05 dluhopis 27.12.2005 1000000 CZK 2000
CZ0003501207 KODA AUTO 7,25/05 dluhopis 26.10.2005 100000 CZK 50000
CZ0003501181 KODA AUTO VAR/07 dluhopis 26.10.2007 100000 CZK 30000
CZ0003501199 KODA AUTO VAR/10 dluhopis 27.10.2010 100000 CZK 20000
CZ0002000151 HZL KB VAR/07 dluhopis 17.09.2007 100000 CZK 11000
CZ0000000070 KON.AHOLD VAR/05 dluhopis 14.09.2005 10000 CZK 500000
CZ0003501173 GLAVER.CZ VAR/08 dluhopis 10.07.2008 10000 CZK 500000
CZ0003501165 TIN.EL. 10,65/09 dluhopis 07.07.2004 100000 CZK 10000
CZ0002000144 HZL MHB 6,40/05 dluhopis 19.05.2005 10000 CZK 200000
CZ0000000054 EIB 6,50/15 dluhopis 20.04.2015 100000 CZK 20000
CZ0000000047 ING BANK VAR/04 dluhopis 09.03.2004 1000000 CZK 3000
CZ0003700544 UNION LEAS. VAR/05 dluhopis 28.02.2005 10000 CZK 50000
CZ0000000039 ING BANK 4,50/19 dluhopis 28.03.2017 1000000 CZK 2000
CZ0003501140 RADIOMOBIL 8,20/04 dluhopis 08.11.2004 1000000 CZK 5000
CZ0003501132 UNIPETROL 9,00/04 dluhopis 30.09.2004 100000 CZK 40000
XS0098909475 CREST 7,79/22 dluhopis 12.05.2010 1000000 CZK 1000
CZ0003501124 PPF CAP.M. VAR/05 dluhopis 23.01.2003 10000 CZK 200000
CZ0003700528 KB 8,00/04 dluhopis 10.09.2004 10000 CZK 500000
CZ0002000136 HZL MHB 8,20/04 dluhopis 24.06.2004 10000 CZK 200000
CZ0002000102 HZL KB 8,00/04 dluhopis 15.06.2004 10000 CZK 150000
CZ0002000128 HZL BACA 8,50/04 dluhopis 06.12.2004 10000 CZK 240000
CZ0003501090 EZ 8,75/04 dluhopis 07.06.2004 10000 CZK 300000
CZ0002000110 HZL KB 8,125/04 dluhopis 13.05.2004 10000 CZK 400000
CZ0003501082 UNIPETROL 0,00/07 dluhopis 13.08.2009 1000000 CZK 1300
CZ0003501074 CZECHIRES 8,25/09 dluhopis 06.11.2002 1000000 CZK 900
CZ0003501025 TEPL.BRNO 10,80/05 dluhopis 02.12.2005 100000 CZK 7000
CZ0000000021 EIB 8,20/09 dluhopis 30.04.2009 25000 CZK 240000
CZ0003501041 UNIPETROL VAR/13 dluhopis 30.12.2013 1000000 CZK 2000
CZ0002000094 HZL MHB 8,90/04 dluhopis 09.02.2004 10000 CZK 360000
CZ0003700494 IPB 8,90/04 dluhopis 02.02.2004 10000 CZK 300000
CZ0003501066 EZ 0,00/09 dluhopis 26.01.2009 1000000 CZK 4500
CZ0003501058 EZ VAR/14 dluhopis 27.01.2014 1000000 CZK 2500
CZ0003501033 DALKIA 11,375/08 dluhopis 26.11.2008 100000 CZK 10000
CZ0003700502 CITILEAS. 10,45/03 dluhopis 17.12.2003 100000 CZK 15000
CZ0003501017 SLOV.EL.R VAR/03 dluhopis 28.08.2003 10000 CZK 281200
CZ0002000078 HZL S 11,85/03 dluhopis 04.08.2003 10000 CZK 100000
CZ0003500944 JM PLYN. VAR/03 dluhopis 15.07.2003 10000 CZK 70000
CZ0002000060 HZL MHB 12,00/03 dluhopis 19.06.2003 10000 CZK 100000
CZ0002000086 HZL3VEREIN 10,9/03 dluhopis 01.07.2003 100000 CZK 3000
CZ0003500928 TEPL.BRNO VAR/02 dluhopis 19.03.2003 100000 CZK 12000
CZ0003700486 IPB VAR/08 dluhopis 16.04.2003 10000 CZK 600000
CZ0002000052 HZL3HYPO 11,0/03 dluhopis 28.04.2003 100000 CZK 4000
CZ0003700478 KOB VAR/05 dluhopis 17.03.2005 10000 CZK 500000
CZ0003500993 SM ENERG. VAR/05 dluhopis 07.03.2005 10000 CZK 100000
CZ0002000045 HZL2HYPO 11,0/02 dluhopis 27.01.2003 1000000 CZK 500
CZ0003500977 DL.DS LEAS. VAR/00 dluhopis 01.01.2001 10000 CZK 20000
CZ0003500951 DL.KOV.BIDL.18/99 dluhopis 01.01.2001 10000 CZK 40000
CZ0003500852 DL.BENZIN.14,75/02 dluhopis 01.01.2001 10000 CZK 50000
CZ0003500902 DALKIA 13,90/02 dluhopis 23.10.2002 10000 CZK 117000
CZ0002000037 HZL2VEREIN 10,4/02 dluhopis 20.01.2003 100000 CZK 4000
770970001242 DL.DATALI1 11,0/01 dluhopis 26.09.2003 10000 CZK 1000
CZ0003700452 KB VAR/02 dluhopis 29.09.2002 10000 CZK 400000