ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  17.08.2020 09:03:45

17.08.2020 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady - 2. čtvrtletí 2020

Kód: 011041-20
Informace o produktu
Kód: 011041-20
Periodicita: Čtvrtletní
Název produktu: Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady
Poznámka: Termíny zveřejnění souvisejí s RI Indexy cen výrobců. Termín publikování 4. čtvrtletí 2020 bude upřesněn do září 2020.
Anotace: Čtvrtletní informace o vývoji indexů cen ve stavebnictví. Indexy cen stavebních konstrukcí a prací členěny podle TSKPstat, stavebních děl podle klasifikace CZ-CC. Zároveň obsahuje cenové a nákladové indexy podle číselníku druhů staveb a průměrné ceny vybraných stavebních prací.
Územní členění: Stát
Kontakt: petra.hochova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Časová řada, Publikace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 46. kalendářní den po období
Datum vydání: 20.05.2020, 17.08.2020, 16.11.2020, 23.02.2021
Rok: 2020
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Petra Hochová
E-mail: petra.hochova@czso.cz

Přílohy

Celá publikace ke stažení - verze pro tisk (1,5 MB) PDF
Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1: Indexy cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat Excel PDF
Tab. 2: Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC Excel PDF
Tab. 3: Indexy cen stavebních děl podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 4: Indexy nákladů stavební výroby podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 5: Indexy cen materiálových vstupů stavební výroby podle číselníku druhů staveb Excel PDF
Tab. 6: Průměrné ceny vybraných stavebních prací Excel PDF
Tab. 7: Indexy cen stavebních konstrukcí a prací podle TSKPstat v roce 2019 Excel PDF
Tab. 8: Indexy cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC v roce 2019 Excel PDF
Tab. 9: Indexy nákladů stavební výroby podle číselníku druhů staveb v roce 2019 Excel PDF
Tab. 10: Indexy cen materiálových vstupů stavební výroby podle číselníku druhů staveb v roce 2019 Excel PDF

Grafická část
Graf 1: Indexy cen stavebních děl Excel PDF
Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby do roku 2013 vycházely pod kódem 700144; do roku 2010 vycházely pod kódem w- 7001.
Archiv:
 • rok 2020 | 2. čtvrtletí 2020 | 1. čtvrtletí 2020
 • rok 2019 | 4. čtvrtletí 2019 | 3. čtvrtletí 2019 | 2. čtvrtletí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
 • rok 2018 | 4. čtvrtletí 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
 • rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
 • rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
 • rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
 • rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
 • rok 2013 | 4. čtvrtletí 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
 • rok 2012 | 4. čtvrtletí 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
 • rok 2011 | 4. čtvrtletí 2011 | 3. čtvrtletí 2011 | 2. čtvrtletí 2011 | 1. čtvrtletí 2011
 • rok 2010 | 4. čtvrtletí 2010 | 3. čtvrtletí 2010 | 2. čtvrtletí 2010 | 1. čtvrtletí 2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.Metodické vysvětlivky

Úloha zabývající se výpočtem cenových indexů stavebních prací a stavebních děl je součástí statistických sledování, které dávají přehled o pohybu cenových hladin výrobců.

V roce 2017 proběhla revize cenových indexů stavebnictví a od 1. čtvrtletí 2018 jsou publikovány revidované cenové indexy počítané na základě nových indexních schémat (váhových systémů), které vycházejí z průměrné produkční struktury stavební výroby v letech 2011 až 2016. Základním obdobím publikované časové řady je rok 2015 a základní cenovou hladinou je průměr za rok 2015. Časové řady plynule navazují na předchozí publikované cenové indexy, které jsou převedeny na základní cenovou hladinu průměr roku 2015.

Časové řady cenových indexů nejsou agregovatelné pomocí vah. Nové vlastnosti časových řad jsou dány použitím revizní metody řetězení.

(viz https://www.czso.cz/csu/czso/ceny_stavebnich_praci_revize).

 

Pro publikování cenových indexů stavebních děl je používána od roku 2004 Klasifikace stavebních děl CZ-CC (Classification of Types of Constructions - CC). Zkratka CZ v názvu klasifikací vyjadřuje národní verzi mezinárodního standardu. Klasifikace CZ-CC je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_stavebnich_del_-cz_cc-.

Pro třídění cenových indexů vybraných stavebních prací se od roku 2012 používá systém číselníků TSKPstat vycházející z Třídníku stavebních konstrukcí a prací CS ÚRS, jehož správcem je společnost ÚRS CZ a.s.: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticke_ciselniky_tskpstat.

Šetření o pohybu cen stavebních prací probíhá čtvrtletně prostřednictvím státního statistického výkazu Ceny Stav 1-04. Výkaz obsahuje 132 reprezentantů (formulářů) pro stavební a montážní práce, 3 doplňující formuláře pro hodinové sazby za práce stavebních profesí a 1 prázdný formulář pro návrh individuálního reprezentanta. Formuláře jsou určeny pro období tří let, ve kterém obíhají mezi respondentem a ČSÚ. Reprezentant stavební práce uvedený na formuláři je určen svým kódem, zatříděním podle klasifikace CZ-CPA a zároveň podle systému číselníků TSKPstat, popisem a měřicí jednotkou. Vykazovaný reprezentant je dále upřesněn výběrem z předem daných podmínek stanovení ceny a může být konkretizován zadáním dalších doplňujících údajů.

Za zpravodajské jednotky byli z dostupných bází ČSÚ vybráni respondenti s převažující stavební výrobou s 50 a více zaměstnanci (sekce F klasifikace CZ-NACE, oddíly 41 – kromě 41.10, 42 a 43). Výběr byl doplněn o respondenty ze skupiny do 19 zaměstnanců včetně a některými specializovanými montážními podniky se zaměřením na montáže elektroinstalací, vzduchotechniky, výtahů a ocelových konstrukcí (CZ-NACE 25, 28, 33, 80).

Statistickým šetřením jsou zjišťovány ceny stavebních prací, provedených respondentem na území ČR, dohodnuté mezi dodavatelem a odběratelem za práce realizované vlastními zaměstnanci firmy, pracujícími majiteli firmy, osobami pracujícími na dohody a spolupracujícími OSVČ. Měsícem zjišťování je prostřední měsíc sledovaného čtvrtletí. Cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci stavební práce:

; veškerý materiál a polotovary

; veškeré mzdové náklady

; zákonná sociální a zdravotní pojištění

; náklady na provoz stavebních strojů a mechanizmů a dopravní náklady mimo přesunu hmot

; režijní náklady

; zisk


Hodinové sazby pracovníků hlavní i přidružené stavební výroby (HSV, PSV) a montážních prací jsou uváděny bez nákladů na materiál a na provoz stavebních strojů a mechanizmů. Podíl mimořádných nákladů, které vznikají v důsledku umístění a individuálního prostředí stavby, se do ceny promítá v souladu s kalkulačními zvyklostmi zpravodajské jednotky. Do ceny se nezahrnují náklady spojené se zařízením staveniště a nezapočítává se daň z přidané hodnoty.

Cenové indexy jsou počítány v technické časové řadě na základě zjištěných cen reprezentantů zprůměrováním individuálních indexů a jejich agregováním do úhrnů (podle použité klasifikace nebo systému číselníků) pomocí výpočetního vzorce typu Laspeyres v modifikované podobě.

                                                        

p1            - cena ve sledovaném období

p0            - cena v základním období (4. čtvrtletí 2017)

p0 q0     - stálá váha (průměrná produkční struktura stavební výroby v letech 2011-2016)

Výpočet cenových indexů včetně jejich agregací probíhá v technické časové řadě a pomocí konstant jsou cenové indexy převedeny do sekundární časové řady – řetězením se plynule napojí na předrevizní časové řady publikované do referenčního období 4. čtvrtletí 2017. Agregace jako vážené průměry jsou počítané v technické časové řadě (s bazickým obdobím 4. čtvrtletí 2017) na revidovaném váhovém schématu (průměrná produkční struktura stavební výroby v letech 2011-2016). Po přepočtení konstantou na základní cenovou hladinu průměr roku 2015=100 jsou cenové indexy publikovány. Z publikované bazické časové řady jsou počítány ostatní odvozené řady -předchozí období, stejné období předchozího roku.

Používá se koncept tzv. čistých cenových indexů, které vyjadřují růst cenové hladiny očištěný od všech kvalitativních a strukturálních změn. V cenové statistice stavebnictví to znamená, že mimořádný cenový pohyb spojený se změnou technologií nebo stavebních materiálů není v indexu vyjádřen.

Indexy cen stavebních prací se počítají ve třech úrovních. První je individuální index práce jako podíl sledované ceny k ceně za předchozí období uvedené respondentem na jednom formuláři. Druhou úroveň představuje index reprezentanta (práce uvedené na jednom druhu formuláře), který se počítá jako geometrický průměr individuálních indexů tohoto reprezentanta od všech respondentů ve všech jeho variantách bez ohledu na zvolené podmínky stanovení ceny. Index se zřetězí do časové řady k základnímu období. Třetí úrovní je výpočet indexů položek systému číselníků TSKPstat nejnižšího používaného stupně. Tento cenový index se počítá jako vážený aritmetický průměr příslušných reprezentantů. Jednotlivé položky se dále agregují do vyšších stupňů systému číselníků TSKPstat jako vážené průměry a jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Seznam ve sloupci „Zpracované výkazy“ odkazuje na reprezentanty ze statistického výkazu Ceny Stav 1-04, které se podílejí na výpočtu jednotlivých položek. Označení „z toho“ je používáno pro výběr významných podpoložek; označení „v tom“ je používáno pro úplný výčet podpoložek.

Indexy cen stavebních děl v klasifikaci CZ-CC na úrovni čtyřmístného kódu (třídy) se počítají z reprezentantů jako vážené průměry. Tyto hodnoty se dále agregují postupně až do první úrovně klasifikace (sekce). Jsou uvedeny v tabulce č. 2.

Váhový systém stavebních děl (CZ-CC) byl stanoven z informací získaných ročním statistickým výkazem Stav 5-01 za roky 2011 až 2016. Pro výpočet indexů cen stavebních prací (v TSKPstat) a pro další agregaci do tříd CZ-CC byl sestaven váhový systém na základě zpracovaných rozpočtů konkrétních stavebních objektů. Na základě těchto rozpočtů byl rovněž určen obsah jednotlivých formulářů statistického výkazu Ceny Stav 1-04, které obsahují nejfrekventovanější stavební konstrukce a práce charakteristické pro jednotlivé druhy stavebních děl.

 

Indexy cen podle číselníku druhů staveb a stavebnictví celkem jsou váženými průměry odpovídajících stavebních děl na úrovni skupin. Jsou uvedeny v tabulce č. 3.

Úloha navíc umožňuje výpočet průměrných cen stavebních prací. Tyto ceny se počítají jako prosté aritmetické průměry vykázaných cen členěné podle kódu reprezentanta a doplňujících podmínek. Průměrné ceny a mediány cen vybraných stavebních prací jsou uvedeny v tabulce č. 6.

V roce 2017 byla rovněž provedena revize výpočtu indexů nákladů stavební výroby vycházející z výsledků revize úlohy indexy cen stavebních prací. Podrobně byly zpracovány vybrané rozpočty charakteristické pro sledované třídy klasifikace stavebních děl CZ-CC. Každá rozpočtová položka byla rozložena na dílčí části podle kalkulačního vzorce ceny stavební práce.

Objemy jednotlivých podrobně zatříděných materiálů a výrobků byly kumulovány na čtyři místa klasifikace CZ-CPA. Takto vzniklé indexní schéma obsahuje celkem 97 čtyřmístných tříd CZ-CPA, jejichž vstupní hodnoty cenových indexů jsou přebírány z šetření cen průmyslových výrobců. Do výpočtu dále vstupují nemateriální vlivy na náklady stavební výroby. Vzhledem k omezenému počtu zpracovaných rozpočtů je čtvrtletní publikační tabulka č. 4 zúžena na stavební díla členěná podle číselníku druhů staveb.

Úloha výpočtu indexů cen materiálových vstupů je dílčí částí výpočtu indexů nákladů stavební výroby. Používá stejný výpočetní model a je rovněž členěna podle číselníku druhů staveb. Vstupní hodnoty vycházejí z měsíčního šetření cen průmyslových výrobců, kterým jsou zjišťovány ceny sjednané mezi výrobcem a odběratelem v tuzemsku. Pro výpočet indexů cen materiálových vstupů v tabulce č. 5 jsou používány cenové indexy materiálů, výrobků a polotovarů vstupujících do stavební výroby.

Druhy staveb se skládají ze čtyřmístných tříd CZ-CC: Bytové budovy jsou váženým průměrem z indexů cen budov jednobytových, budov dvoubytových, budov tří a vícebytových a budov bytových ostatních. Nevýrobní nebytové budovy se počítají váženým průměrem z cenových indexů hotelů, administrativních budov, budov pro společenské a kulturní účely, muzeí a knihoven, škol, budov pro zdravotnictví a budov pro sport. Výrobní nebytové budovy jsou spočteny váženým průměrem z cenových indexů budov pro obchod, budov pro telekomunikace, nádraží nebo terminály, garáží, budov pro průmysl, budov skladů (nádrží a sil) a budov pro zemědělství. Inženýrské stavby jsou složeny váženým průměrem z cenových indexů sekce 2 Inženýrská díla s vyloučením vodohospodářských staveb. Vodohospodářské stavby se počítají z cenových indexů vodních stupňů a přístavů a plavebních kanálů.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Pá 16:08  Index ISM v průmyslu poklesl ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Pá 15:48  ČNB nadále brání oslabování koruny (Komentář) (1.7.2022) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Pá 15:33  Analýza a obchodní tipy pro pár EUR/USD 1. července InstaForex (InstaForex)
Pá 15:29  V červnu si rozpočet připsal druhý letošní přebytek Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
Příbuzné stránky

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688