PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB A VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ, ČÁST ČTVRTÁ

Zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb.

Obsah předpisu
Seznam paragrafů
Tisk stránky
  rozšířené hledání
  Znění předpisu k datu: 1.7.2022 (aktuální znění)  ČÁST ČTVRTÁ

  PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB A VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

  HLAVA I

  PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB

  Díl 1

  Základní ustanovení

  § 127

  Smlouva o platebních službách

  Smlouvou o platebních službách se poskytovatel zavazuje uživateli alespoň

  a) provádět pro něho platební transakce ve smlouvě jednotlivě neurčené (dále jen "rámcová smlouva"),

  b) provést pro něho jednotlivou platební transakci neupravenou rámcovou smlouvou (dále jen "smlouva o jednorázové platební transakci"),


  c) poskytovat službu nepřímého dání platebního příkazu, nebo

  d) poskytovat službu informování o platebním účtu.

  § 128

  (1) Poskytovatel a uživatel se nemohou dohodou odchýlit od ustanovení této hlavy v neprospěch uživatele, nestanoví-li tento zákon jinak.

  (2) Poskytují-li poskytovatel plátce i poskytovatel příjemce platební službu v členském státě a platební transakce je prováděna v měně, která není měnou členského státu, § 132 odst. 2 písm. b), § 135 písm. e) a § 145 písm. a) se nepoužijí.

  (3) Poskytují-li poskytovatel plátce i poskytovatel příjemce platební službu v členském státě a platební transakce je prováděna v měně, která není měnou členského státu, mohou se poskytovatel a uživatel dohodou odchýlit od § 169, 173 a 177.

  (4) Poskytuje-li platební službu v členském státě pouze poskytovatel plátce, anebo pouze poskytovatel příjemce, § 130 odst. 2, § 132 odst. 2 písm. b), § 135 písm. e), § 139 písm. f) a § 145 písm. a) se nepoužijí.

  (5) Poskytuje-li platební službu v členském státě pouze poskytovatel plátce, anebo pouze poskytovatel příjemce, mohou se poskytovatel a uživatel dohodou odchýlit od § 169, 176, 177, § 184 odst. 1 až 4 a § 185.

  (6) Poskytovatel a uživatel, který není spotřebitelem, se mohou dohodou odchýlit od § 130 odst. 1, § 132 až 155, 160, 176, 182 až 185 a § 187 odst. 1 a od lhůt uvedených v § 188 odst. 1 a 2.

  § 129

  (1) Poskytovatel a uživatel se mohou dohodou odchýlit od § 165 písm. b), § 166 odst. 1 písm. c) až e) a § 182, jestliže platební prostředek pro drobné platby nelze zablokovat.

  (2) Poskytovatel a uživatel se mohou dohodou odchýlit od § 181, § 187 odst. 1 a od maximální částky stanovené v § 182 odst. 1 písm. a) pro případ anonymního použití platebního prostředku pro drobné platby a dále pro případ, kdy platební prostředek pro drobné platby svou povahou neumožňuje poskytovateli prokázat, zda platební transakce byla autorizována.

  (3) Poskytovatel a uživatel se v případě platebních prostředků pro drobné platby mohou dohodou odchýlit od § 152 odst. 1, lhůt uvedených v § 169 až 173 a, je-li nepřijetí platebního příkazu uživateli zjevné, rovněž od § 159 odst. 2.

  (4) Poskytovatel a uživatel se v případě platebních prostředků pro drobné platby mohou dohodnout, že plátce nemůže odvolat platební příkaz poté, co jej plátce předal příjemci.

  (5) Platebním prostředkem pro drobné platby se pro účely tohoto zákona rozumí platební prostředek,

  a) kterým lze podle rámcové smlouvy dát příkaz k

  1. platební transakci v částce odpovídající nejvýše 30 eurům,

  2. vnitrostátní platební transakci v částce odpovídající nejvýše 60 eurům, nebo

  3. platební transakci, která se týká elektronických peněz, v částce odpovídající nejvýše 500 eurům, nebo

  b) který má podle rámcové smlouvy výdajový limit nebo uchovává peněžní prostředky v částce odpovídající nejvýše

  1. 150 eurům,

  2. 300 eurům, jestliže lze tímto platebním prostředkem podle rámcové smlouvy dát příkaz pouze k vnitrostátní platební transakci, nebo

  3. 500 eurům, jestliže lze tímto platebním prostředkem podle rámcové smlouvy dát příkaz pouze k platební transakci, která se týká elektronických peněz.

  § 130

  (1) S výjimkou úplaty za platební službu náleží poskytovateli úplata za splnění jeho povinnosti podle této hlavy pouze tehdy, jestliže to tento zákon výslovně stanoví a jestliže je dohodnutá úplata přiměřená a odpovídá skutečným nákladům poskytovatele.

  (2) Plátce platí úplatu poskytovateli plátce a příjemce platí úplatu poskytovateli příjemce.

  (3) Poskytovatel nesmí příjemci bránit v tom, aby požadoval od plátce úplatu za použití platebního prostředku, nabízel mu za jeho použití slevu nebo jinak naváděl plátce k použití určitého platebního prostředku.

  (4) Uživatel a jeho poskytovatel se mohou dohodnout, že poskytovateli náleží úplata za doplňující nebo častější informace uvedené v § 142 až 147 a v § 151 poskytované na žádost uživatele.

  § 131

  Poskytnutí a zpřístupnění informace

  (1) Poskytovatel splní povinnost poskytnout informaci uživateli, jestliže sdělí uživateli informaci zachycenou na trvalém nosiči dat a informuje uživatele o existenci a dostupnosti tohoto sdělení, jestliže sdělení bylo učiněno prostřednictvím komunikačního prostředku, který uživatelé běžně nepoužívají pro komunikaci s třetími osobami.

  (2) Poskytovatel splní povinnost zpřístupnit informaci uživateli, jestliže mu umožní informaci vyhledat způsobem, který není pro uživatele nepřiměřeně zatěžující.

  (3) Poskytovatel uživateli poskytne nebo zpřístupní informaci podle odstavců 1 a 2 určitě a srozumitelně v úředním jazyce státu, v němž je platební služba nabízena, nebo v jazyce, na kterém se strany dohodnou.

  (4) Při posuzování, zda poskytovatel uživateli informaci podle této hlavy poskytl nebo zpřístupnil, nese důkazní břemeno poskytovatel.

  Díl 2

  Informační povinnosti

  Oddíl 1

  Informační povinnosti poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách

  Pododdíl 1

  Informace před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci

  § 132

  (1) Poskytovatel zpřístupní uživateli s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel vázán smlouvou o jednorázové platební transakci, informace uvedené v odstavci 2; na žádost uživatele mu musí být tyto informace poskytnuty.

  (2) Uživateli musí být v souladu s odstavcem 1 zpřístupněny nebo poskytnuty tyto informace:

  a) údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platební transakce,

  b) maximální lhůta pro provedení platební služby,

  c) údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  d) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o skutečném nebo referenčním směnném kurzu, který má být při platební transakci použit, a

  e) další informace podle § 134 až 139, připadá-li to v úvahu vzhledem k obsahu smlouvy o jednorázové platební transakci.

  (3) Učinil-li uživatel návrh na uzavření smlouvy o jednorázové platební transakci před tím, než mu byly zpřístupněny informace podle odstavce 1, může tento návrh odvolat do okamžiku, kdy poskytovatel návrh přijal.

  (4) Je-li platební příkaz k jednorázové platební transakci předán platebním prostředkem upraveným rámcovou smlouvou, není poskytovatel povinen poskytnout ani zpřístupnit uživateli informace podle odstavce 1, jestliže mu byly nebo budou poskytnuty nebo zpřístupněny na základě uvedené rámcové smlouvy.

  (5) Byla-li smlouva o jednorázové platební transakci uzavřena na žádost uživatele pomocí prostředku komunikace na dálku, který poskytovateli neumožňuje splnit povinnost stanovenou v odstavci 1, splní poskytovatel tuto povinnost ihned po provedení platební transakce.

  Pododdíl 2

  Informace poskytované před uzavřením rámcové smlouvy

  § 133

  (1) Poskytovatel poskytne uživateli s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel vázán rámcovou smlouvou, informace uvedené v § 134 až 139.

  (2) Učinil-li uživatel návrh na uzavření rámcové smlouvy před tím, než mu byly poskytnuty informace podle odstavce 1, může tento návrh odvolat do okamžiku, kdy poskytovatel návrh přijal.

  (3) Byla-li rámcová smlouva uzavřena na žádost uživatele pomocí prostředku komunikace na dálku, který poskytovateli neumožňuje splnit povinnost stanovenou v odstavci 1, splní poskytovatel tuto povinnost ihned po uzavření rámcové smlouvy.

  § 134

  Uživateli musí být v souladu s § 133 odst. 1 poskytnuty tyto informace o poskytovateli:

  a) jméno poskytovatele,

  b) sídlo poskytovatele, popřípadě jiné adresy, včetně adresy elektronické, které mají význam pro komunikaci uživatele s poskytovatelem,

  c) adresa pověřeného zástupce nebo pobočky poskytovatele, je-li platební služba poskytována jejich prostřednictvím,

  d) údaj o tom, zda je poskytovatel zapsán v seznamu poskytovatelů, jeho registrační číslo nebo jiný údaj umožňující identifikaci poskytovatele v takovém seznamu a

  e) název a sídlo orgánu dohledu nad činností poskytovatele v oblasti poskytovaní platebních služeb.

  § 135

  Uživateli musí být v souladu s § 133 odst. 1 poskytnuty tyto informace o poskytované platební službě:

  a) popis platební služby,

  b) údaj nebo jedinečný identifikátor, jehož poskytnutí je podmínkou řádného provedení platební transakce,

  c) forma a postup při udělení souhlasu s provedením platební transakce a odvolání takového souhlasu podle § 157,

  d) údaj o okamžiku přijetí platebního příkazu podle § 158 a o okamžiku blízko konce provozní doby podle § 158 odst. 3, byl-li dohodnut,

  e) maximální lhůta pro poskytnutí platební služby,

  f) údaj o omezení celkové částky platebních transakcí provedených za použití platebního prostředku za určité období podle § 163, bylo-li dohodnuto, a

  g) informace o právu spotřebitele týkajícím se umísťování několika značek na karetní platební prostředky podle čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/7512), jestliže poskytovatel takovou službu nabízí.


  2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230 ze dne 14. července 2021 o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění).

  § 136

  (1) Uživateli musí být v souladu s § 133 odst. 1 poskytnuty tyto informace o poskytované platební službě a vedení platebního účtu:

  a) údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  b) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o úrokových sazbách a směnných kurzech, které mají být použity, nebo v případě použití referenční úrokové sazby či referenčního směnného kurzu údaj o způsobu výpočtu úroku nebo přepočtu měn a příslušný den a index, a

  c) údaj o tom, že poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit dohodu stran o úrokových sazbách a směnných kurzech podle § 152 odst. 5, bylo-li to dohodnuto, a další údaje s tím související.

  (2) Je-li platební služba poskytována v členském státě pouze poskytovatelem plátce, anebo pouze poskytovatelem příjemce, informace podle odstavce 1 písm. a) se poskytne vzhledem k části platební transakce, která je uskutečněna v členském státě.

  § 137

  Uživateli musí být v souladu s § 133 odst. 1 poskytnuty tyto informace o způsobu komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem:

  a) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o prostředcích komunikace mezi stranami a o technických požadavcích na vybavení uživatele k této komunikaci,

  b) údaj o způsobu a lhůtách poskytování nebo zpřístupňování informací,

  c) údaj o jazyce, v němž má být rámcová smlouva uzavřena, a o jazyce, v němž bude během jejího trvání probíhat komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem,

  d) údaje o způsobu, jímž poskytovatel informuje uživatele v případě podezření na neoprávněné nebo podvodné použití platebního prostředku, a

  e) informace o právu uživatele získat na žádost informace a smluvní podmínky rámcové smlouvy podle § 144.

  § 138

  Uživateli musí být v souladu s § 133 odst. 1 poskytnuty tyto informace o rámcové smlouvě:

  a) informace o tom, že návrh poskytovatele na změnu závazku z rámcové smlouvy se považuje za přijatý za podmínek uvedených v § 152 odst. 3, bylo-li to dohodnuto,

  b) údaj o době trvání závazku z rámcové smlouvy,

  c) informace o právu uživatele vypovědět závazek z rámcové smlouvy a o podmínkách a následcích výpovědi,

  d) informace o právním řádu, kterým se řídí rámcová smlouva, a o pravomoci nebo příslušnosti soudů, jsou-li tyto skutečnosti určeny dohodou stran, a

  e) informace o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem a o možnosti uživatele podat stížnost orgánu dohledu.

  § 139

  Uživateli musí být v souladu s § 133 odst. 1 poskytnuty tyto informace o povinnostech a o odpovědnosti poskytovatele a uživatele:

  a) má-li být podle rámcové smlouvy vydán uživateli platební prostředek,

  1. popis opatření, která musí uživatel přijmout na ochranu jeho osobních bezpečnostních prvků, a informace o způsobu, jímž má uživatel oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neoprávněné použití platebního prostředku,

  2. podmínky, za nichž může poskytovatel zablokovat platební prostředek, bylo-li to dohodnuto,

  b) informace o podmínkách, za nichž nese plátce ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce, včetně informací o částce, do jejíž výše tuto ztrátu nese,

  c) informace o způsobu a lhůtě pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce poskytovateli,

  d) informace o odpovědnosti poskytovatele za neautorizovanou platební transakci,

  e) informace o odpovědnosti poskytovatele za nesprávné provedení platební transakce,

  f) informace o podmínkách vrácení částky autorizované platební transakce podle § 176 a

  g) informace o podmínkách, za nichž je poskytovatel příjemce oprávněn provést opravné zúčtování podle zákona upravujícího činnost bank nebo podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev.

  Pododdíl 3

  Informace před uzavřením smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu nebo služby informování o platebním účtu

  § 140

  (1) Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu zpřístupní uživateli s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel vázán smlouvou o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu, informace uvedené v odstavci 2; na žádost uživatele mu musí být tyto informace poskytnuty.

  (2) Uživateli musí být v souladu s odstavcem 1 zpřístupněny nebo poskytnuty tyto informace:

  a) jméno poskytovatele,

  b) sídlo poskytovatele, popřípadě jiné adresy, včetně adresy elektronické, které mají význam pro komunikaci uživatele s poskytovatelem,

  c) adresa pověřeného zástupce nebo pobočky poskytovatele, je-li platební služba poskytována jejich prostřednictvím,

  d) název a sídlo orgánu dohledu nad činností poskytovatele služby nepřímého dání platebního příkazu,

  e) popis služby nepřímého dání platebního příkazu,

  f) forma a postup při udělení souhlasu s provedením platební transakce a odvolání takového souhlasu podle § 157,

  g) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  h) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o prostředcích komunikace mezi stranami a o technických požadavcích na vybavení uživatele k této komunikaci,

  i) informace o podmínkách, za nichž nese plátce ztrátu vzniklou z neautorizované platební transakce, včetně informací o částce, do jejíž výše tuto ztrátu nese,

  j) informace o způsobu a lhůtě pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce poskytovateli,

  k) informace o odpovědnosti poskytovatele za neautorizovanou platební transakci,

  l) informace o odpovědnosti poskytovatele za nesprávné provedení platební transakce,

  m) informace o právním řádu, kterým se řídí smlouva o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu, a o pravomoci nebo příslušnosti soudů, jsou-li tyto skutečnosti určeny dohodou stran, a

  n) informace o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem a o možnosti uživatele podat stížnost orgánu dohledu.

  § 141

  (1) Poskytovatel služby informování o platebním účtu zpřístupní uživateli s dostatečným předstihem před tím, než je uživatel vázán smlouvou o poskytnutí služby informování o platebním účtu, informace uvedené v odstavci 2.

  (2) Uživateli musí být v souladu s odstavcem 1 zpřístupněny tyto informace:

  a) jméno poskytovatele,

  b) sídlo poskytovatele, popřípadě jiné adresy, včetně adresy elektronické, které mají význam pro komunikaci uživatele s poskytovatelem,

  c) adresa pověřeného zástupce nebo pobočky poskytovatele, je-li platební služba poskytována jejich prostřednictvím,

  d) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli služby informování o platebním účtu, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  e) popis služby informování o platebním účtu,

  f) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o prostředcích komunikace mezi stranami a o technických požadavcích na vybavení uživatele k této komunikaci,

  g) informace o právním řádu, kterým se řídí smlouva o poskytnutí služby informování o platebním účtu, a o pravomoci nebo příslušnosti soudů, jsou-li tyto skutečnosti určeny dohodou stran, a

  h) informace o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem a o možnosti uživatele podat stížnost orgánu dohledu.

  Oddíl 2

  Informační povinnosti poskytovatele během trvání závazku ze smlouvy o platebních službách

  Pododdíl 1

  Informace během trvání závazku ze smlouvy o jednorázové platební transakci

  § 142

  Informace plátci po přijetí platebního příkazu

  (1) Poskytovatel plátce poskytne nebo zpřístupní plátci ihned po přijetí platebního příkazu k platební transakci neupravené rámcovou smlouvou tyto informace:

  a) údaj umožňující plátci identifikovat platební transakci, a připadá-li to v úvahu, také údaje o příjemci,

  b) částku platební transakce v měně použité v platebním příkazu,

  c) údaj o úplatě, kterou je plátce povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  d) tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý poskytovatelem plátce nebo odkaz na něj, je-li tento směnný kurz odlišný od kurzu uvedeného v § 132 odst. 2 písm. d), a částku platební transakce po této směně měn, a

  e) datum přijetí platebního příkazu.

  (2) Je-li platební příkaz k jednorázové platební transakci předán platebním prostředkem upraveným rámcovou smlouvou, není poskytovatel povinen poskytnout ani zpřístupnit uživateli informace uvedené v odstavci 1, jestliže mu byly nebo budou poskytnuty nebo zpřístupněny na základě uvedené rámcové smlouvy.

  § 143

  Informace příjemci po provedení platební transakce

  (1) Poskytovatel příjemce poskytne nebo zpřístupní příjemci ihned po provedení platební transakce neupravené rámcovou smlouvou tyto informace:

  a) údaj umožňující příjemci identifikovat platební transakci, a připadá-li to v úvahu, také údaje o plátci a další údaje předané v souvislosti s platební transakcí,

  b) částku platební transakce v měně, v níž jsou peněžní prostředky dány k dispozici příjemci,

  c) údaj o úplatě, kterou je příjemce povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  d) tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý poskytovatelem příjemce a částku platební transakce před touto směnou měn a

  e) den valuty částky připsané na platební účet.

  (2) Je-li platební příkaz k jednorázové platební transakci předán platebním prostředkem upraveným rámcovou smlouvou, není poskytovatel povinen poskytnout ani zpřístupnit uživateli informace podle odstavce 1, jestliže mu byly nebo budou poskytnuty nebo zpřístupněny na základě uvedené rámcové smlouvy.

  Pododdíl 2

  Informace během trvání závazku z rámcové smlouvy

  § 144

  Informace o obsahu rámcové smlouvy

  Poskytovatel je povinen během trvání závazku z rámcové smlouvy poskytnout uživateli na jeho žádost obsah rámcové smlouvy a další informace uvedené v § 134 až 139.

  § 145

  Informace plátci před provedením platební transakce

  Před provedením platební transakce, která je upravena rámcovou smlouvou a k níž dává platební příkaz plátce, poskytne poskytovatel plátci na jeho žádost informace o

  a) maximální lhůtě pro provedení platební transakce a

  b) úplatě, kterou je plátce povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek.

  § 146

  Informace plátci o platební transakci

  (1) Poskytovatel plátce poskytne plátci bez zbytečného odkladu po odepsání částky platební transakce upravené rámcovou smlouvou z platebního účtu plátce nebo po obdržení platebního příkazu, jestliže se platební transakce neprovádí z platebního účtu plátce, tyto informace:

  a) údaj umožňující plátci identifikovat platební transakci, a připadá-li to v úvahu, také údaje o příjemci,

  b) částku platební transakce v měně, v níž byla odepsána z platebního účtu plátce, nebo v měně použité v platebním příkazu,

  c) údaj o úplatě, kterou je plátce povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  d) tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý poskytovatelem plátce a částku platební transakce po této směně měn a

  e) den valuty částky odepsané z platebního účtu plátce nebo datum přijetí platebního příkazu.

  (2) Strany se mohou dohodnout, že informace podle odstavce 1 budou poskytovány nebo zpřístupňovány plátci v pravidelných intervalech, které nesmějí být delší než 1 měsíc, dohodnutým způsobem tak, aby plátce mohl tyto informace ukládat a kopírovat v nezměněném stavu.

  § 147

  Informace příjemci o platební transakci

  (1) Poskytovatel příjemce poskytne příjemci, bez zbytečného odkladu po provedení platební transakce upravené rámcovou smlouvou, tyto informace:

  a) údaj umožňující příjemci identifikovat platební transakci, a připadá-li to v úvahu, také údaje o plátci a další údaje předané v souvislosti s platební transakcí,

  b) částku platební transakce v měně, v níž byla částka připsána na platební účet příjemce,

  c) údaj o úplatě, kterou je příjemce povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek,

  d) tam, kde to připadá v úvahu, směnný kurz použitý poskytovatelem příjemce a částku platební transakce před touto směnou měn a

  e) den valuty částky připsané na platební účet příjemce.

  (2) Strany se mohou dohodnout, že informace uvedené v odstavci 1 budou poskytovány nebo zpřístupňovány příjemci v pravidelných intervalech, které nesmějí být delší než 1 měsíc, dohodnutým způsobem tak, aby příjemce mohl tyto informace ukládat a kopírovat v nezměněném stavu.

  § 148

  zrušen

  § 149

  Informace o trvalých příkazech a inkasech

  Poskytovatel poskytne uživateli na jeho žádost informace o jeho stávajících trvalých příkazech a souhlasech k inkasu, které uživatel sdělil při jejich udělení.

  Pododdíl 3

  Informace během trvání závazku ze smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání

  platebního příkazu

  § 150

  (1) Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu poskytne nebo zpřístupní plátci ihned po obdržení informace o přijetí platebního příkazu poskytovatelem plátce, který plátci vede platební účet,

  a) informaci o přijetí platebního příkazu poskytovatelem plátce,

  b) údaj umožňující plátci identifikovat platební transakci, a připadá-li to v úvahu, také údaje o příjemci a další údaje předané v souvislosti s platební transakcí,

  c) částku platební transakce a

  d) tam, kde to připadá v úvahu, údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu, a skládá-li se úplata z více samostatných položek, i rozpis těchto položek.

  (2) Dohodne-li se na tom poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu a příjemce, poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu poskytne nebo zpřístupní příjemci ihned po obdržení informace o přijetí platebního příkazu poskytovatelem plátce, který plátci vede platební účet, údaj umožňující identifikovat platební transakci, a připadá-li to v úvahu, také údaje o plátci a další údaje předané v souvislosti s platební transakcí.

  (3) Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu zpřístupní poskytovateli plátce údaj umožňující identifikovat platební transakci.

  Oddíl 3

  Informační povinnosti v případě platebních prostředků pro drobné platby

  § 151

  (1) V případě platebních prostředků pro drobné platby se § 133 až 139 a 145 nepoužijí; v takovém případě poskytovatel

  a) poskytne uživateli údaje o platební službě, včetně informací o způsobu používání platebního prostředku, o odpovědnosti poskytovatele a uživatele, o úplatě, kterou je uživatel povinen platit poskytovateli, a další podstatné informace, které jsou nezbytné pro informované rozhodnutí uživatele, a

  b) zpřístupní uživateli informace uvedené v § 134 až 139.

  (2) V případě platebních prostředků pro drobné platby se § 146 a 147 nepoužijí, jestliže to bylo dohodnuto. V takovém případě poskytovatel poskytne nebo zpřístupní údaj umožňující uživateli identifikovat platební transakci, částku platební transakce, údaj o úplatě, kterou je uživatel povinen zaplatit poskytovateli za provedení platební transakce. V případě několika platebních transakcí téhož druhu ve prospěch téhož příjemce mohou být poskytnuty nebo zpřístupněny pouze údaje o celkové částce a celkové úplatě za tyto platební transakce.

  (3) Odstavec 2 věty druhá a třetí se nepoužijí v případě anonymního použití platebního prostředku pro drobné platby a dále tehdy, jestliže poskytnutí informací není technicky možné. V takovém případě však poskytovatel umožní uživateli ověřit výši peněžních prostředků, s nimiž lze celkově provést platební transakce na základě platebního příkazu daného platebním prostředkem.

  Díl 3

  Změna a výpověď závazku z rámcové smlouvy

  § 152

  Změna závazku z rámcové smlouvy

  (1) Navrhuje-li poskytovatel uživateli změnu závazku z rámcové smlouvy, musí tak učinit na trvalém nosiči dat způsobem uvedeným v § 131 odst. 3 nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má podle návrhu změna závazku z rámcové smlouvy nabýt účinnosti. V případě platebních prostředků pro drobné platby se poskytovatel a uživatel mohou v rámcové smlouvě dohodnout, že poskytovatel není povinen navrhnout uživateli změnu závazku z rámcové smlouvy na trvalém nosiči dat způsobem uvedeným v § 131 odst. 3.

  (2) Nejedná-li se o změnu závazku z rámcové smlouvy, musí poskytovatel uživateli oznámit změnu informací uvedených v § 133 až 139 způsobem a ve lhůtě stanovené v odstavci 1. Odstavec 1 věta druhá se použije obdobně.

  (3) Bylo-li to dohodnuto, platí, že uživatel návrh na změnu závazku z rámcové smlouvy přijal, jestliže

  a) poskytovatel navrhl změnu závazku z rámcové smlouvy nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti,

  b) uživatel návrh na změnu závazku z rámcové smlouvy přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, neodmítl,

  c) poskytovatel v návrhu na změnu závazku z rámcové smlouvy uživatele o tomto důsledku informoval a

  d) poskytovatel v návrhu na změnu závazku z rámcové smlouvy informoval uživatele o jeho právu vypovědět závazek z rámcové smlouvy podle odstavce 4.

  (4) Odmítne-li uživatel návrh na změnu závazku z rámcové smlouvy v případě uvedeném v odstavci 3, má právo závazek z rámcové smlouvy přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět.

  (5) Bylo-li to dohodnuto, je poskytovatel oprávněn kdykoli jednostranně a bez předchozího oznámení změnit úrokové sazby a směnné kurzy používané při platebních transakcích, je-li změna založena na změně referenčních sazeb nebo směnných kurzů podle § 136 odst. 1 písm. b). Změny úrokových sazeb nebo směnných kurzů používaných při platebních transakcích se provádějí a počítají neutrálním způsobem. Změna úrokových sazeb musí být uživateli oznámena bez zbytečného odkladu způsobem uvedeným v § 131 odst. 1 a 3 s výjimkou případu, kdy si strany dohodly jiný způsob nebo lhůty poskytování nebo zpřístupňování informací. Jakákoli změna úrokových sazeb nebo směnných kurzů, která je pro uživatele příznivější, může být uplatněna i bez oznámení.

  Výpověď závazku z rámcové smlouvy

  § 153

  (1) Uživatel může závazek z rámcové smlouvy kdykoli vypovědět, i když byla rámcová smlouva uzavřena na dobu určitou. Byla-li sjednána výpovědní doba, zanikne závazek z rámcové smlouvy uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba nesmí být delší než 1 měsíc.

  (2) Bylo-li sjednáno právo poskytovatele na úplatu za výpověď závazku z rámcové smlouvy uživatelem, náleží poskytovateli tato úplata pouze tehdy, jestliže

  a) závazek z rámcové smlouvy trval kratší dobu než 6 měsíců a

  b) úplata je přiměřená a odpovídá skutečným nákladům poskytovatele.

  § 154

  (1) Poskytovatel může závazek z rámcové smlouvy uzavřené na dobu neurčitou vypovědět pouze tehdy, jestliže to bylo dohodnuto. Výpovědní doba nesmí být kratší než 2 měsíce.

  (2) Výpověď musí být učiněna způsobem uvedeným v § 131 odst. 1 a 3.

  § 155

  Je-li úplata za poskytování platebních služeb stanovena pevnou částkou za určité období, náleží poskytovateli v případě výpovědi závazku z rámcové smlouvy pouze poměrná část této úplaty za dobu do zániku závazku z rámcové smlouvy.

  Díl 4

  Provedení platební transakce

  Oddíl 1

  Autorizace platební transakce

  § 156

  Souhlas plátce

  (1) Platební transakce je autorizována, jestliže k ní plátce dal souhlas.

  (2) Platební transakce, jejíž provedení ukládá poskytovateli plátce jiný zákon bez ohledu na souhlas plátce, se považuje za autorizovanou.

  § 157

  Odvolání souhlasu plátce

  (1) Plátce může odvolat svůj souhlas s platební transakcí, dokud lze odvolat platební příkaz k této platební transakci.

  (2) Souhlas plátce s inkasem nelze odvolat poté, co uplynula provozní doba poskytovatele plátce bezprostředně předcházející dni, který byl mezi plátcem a příjemcem sjednán jako den, kdy má být částka platební transakce odepsána z platebního účtu plátce. Souhlas plátce s jinou platební transakcí, k níž dává platební příkaz příjemce, nelze odvolat poté, co plátce předal svůj souhlas příjemci; ustanovení § 160 odst. 2 tím není dotčeno.

  (3) K dohodě plátce a jeho poskytovatele, podle níž plátce může po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 2 odvolat souhlas s platební transakcí, k níž dává platební příkaz příjemce, se vyžaduje souhlas příjemce.

  (4) Plátce a jeho poskytovatel se mohou dohodnout, že poskytovateli náleží úplata za odvolání souhlasu plátce s platební transakcí, byl-li souhlas odvolán po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 1 nebo 2.

  (5) Souhlasil-li plátce s několika platebními transakcemi současně, posuzují se podmínky pro odvolání jeho souhlasu u každé platební transakce zvlášť.

  Oddíl 2

  Platební příkaz

  § 158

  Přijetí platebního příkazu

  (1) Platební příkaz je přijat, jakmile dojde poskytovateli plátce.

  (2) Dohodnou-li se uživatel, který dává platební příkaz, a jeho poskytovatel, že provedení platební transakce začne v určitý okamžik, v okamžik, kdy budou splněny určité podmínky, nebo na konci určitého období, považuje se platební příkaz za přijatý, jakmile nastane takto určený okamžik.

  (3) Dojde-li platební příkaz poskytovateli plátce nebo nastane-li okamžik podle odstavce 2 v době, která není provozní dobou poskytovatele plátce, nebo po uplynutí okamžiku blízko konce provozní doby poskytovatele plátce, na němž se poskytovatel a uživatel dohodli, považuje se platební příkaz za přijatý na začátku následující provozní doby poskytovatele.

  § 159

  Odmítnutí platebního příkazu

  (1) Poskytovatel může platební příkaz odmítnout, jestliže není povinen platební transakci provést. Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu může platební příkaz odmítnout, jestliže není povinen nepřímo daný platební příkaz předat poskytovateli vedoucímu platební účet.

  (2) Odmítne-li poskytovatel platební příkaz, poskytne nebo zpřístupní uživateli informaci o této skutečnosti dohodnutým způsobem při nejbližší příležitosti, nejpozději ve lhůtě uvedené v § 169 a 173, a je-li to možné, oznámí mu důvody odmítnutí a postup pro nápravu chyb, které byly důvodem odmítnutí.

  (3) Poskytovatel a uživatel se mohou dohodnout, že poskytovateli náleží úplata za poskytnutí nebo zpřístupnění informace podle odstavce 2.

  § 160

  Odvolání platebního příkazu

  (1) Uživatel, který dává platební příkaz, jej může odvolat, dokud není platební příkaz přijat.

  (2) Platební příkaz podle § 158 odst. 2 nelze odvolat poté, co uplynula provozní doba poskytovatele bezprostředně předcházející dni, v němž je platební příkaz přijat.

  (3) Platební příkaz, který dává plátce prostřednictvím příjemce, nelze odvolat poté, co jej plátce předal příjemci. Nepřímo daný platební příkaz, nejde-li o platební příkaz podle § 158 odst. 2, nelze odvolat poté, co jej plátce předal poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu.

  (4) K dohodě plátce a jeho poskytovatele, podle níž plátce může po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3 odvolat platební příkaz, který dává prostřednictvím příjemce, nebo nepřímo daný platební příkaz se vyžaduje souhlas příjemce. V případě trvalého příkazu to platí pouze pro první platební transakci.

  (5) Uživatel, který dává platební příkaz, a jeho poskytovatel se mohou dohodnout, že poskytovateli náleží úplata za odvolání platebního příkazu, byl-li platební příkaz odvolán po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 1 až 3.

  (6) Dal-li uživatel platební příkaz k několika platebním transakcím současně, posuzují se podmínky pro odvolání platebního příkazu u každé platební transakce zvlášť.

  Nepřímé dání platebního příkazu

  § 161

  (1) Dal-li plátce platební příkaz nepřímo, poskytovatel, který uživateli vede platební účet,

  a) ihned po přijetí nepřímo daného platebního příkazu sdělí poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu jemu dostupné informace o přijetí nepřímo daného platebního příkazu a provedení související platební transakce a

  b) nesmí při přijetí nebo odmítnutí platebního příkazu činit neodůvodněné rozdíly mezi nepřímo daným platebním příkazem a ostatními platebními příkazy; to platí i pro provedení související platební transakce.

  (2) Poskytovatel, který uživateli vede platební účet, nesmí podmiňovat přijetí nepřímo daného platebního příkazu existencí závazku ze smlouvy s poskytovatelem služby nepřímého dání platebního příkazu.

  (3) Poskytovatel, který uživateli vede platební účet, může odmítnout nepřímo daný platební příkaz,

  a) má-li podezření na neoprávněné nebo podvodné použití platebního prostředku nebo osobních bezpečnostních prvků uživatele,

  b) byl-li platební příkaz nepřímo dán prostřednictvím osoby, která není oprávněna poskytovat službu nepřímého dání platebního příkazu,

  c) neosvědčil-li poskytovatel nepřímého dání platebního příkazu svoji totožnost v souladu s § 162 písm. e), nebo

  d) jsou-li splněny podmínky podle § 159 odst. 1.

  (4) Poskytovatel, který hodlá odmítnout nepřímo daný platební příkaz podle odstavce 3, informuje uživatele o důvodech odmítnutí; není-li to možné, informuje uživatele bez zbytečného odkladu po odmítnutí. To neplatí, jestliže by tím ohrozil bezpečnost v oblasti platebního styku.

  (5) Odmítl-li poskytovatel nepřímo daný platební příkaz podle odstavce 3 písm. a) až c), informuje o důvodech odmítnutí bez zbytečného odkladu Českou národní banku.

  (6) Poskytovatel, který uživateli vede platební účet, není povinen postupovat podle odstavců 1 až 5, není-li platební účet, který uživateli vede, přístupný prostřednictvím internetu.

  § 162

  Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu

  a) nepřijímá peněžní prostředky k provedení platební transakce,

  b) zpřístupní osobní bezpečnostní prvky plátce pouze plátci a tomu, kdo je vydal,

  c) sdílí údaje o plátci, s výjimkou osobních bezpečnostních prvků plátce, pouze s příjemcem a na základě výslovného souhlasu plátce,

  d) neuchovává citlivé údaje o platbách plátce,

  e) při každém nepřímém dání platebního příkazu osvědčí poskytovateli, který uživateli vede platební účet přístupný prostřednictvím internetu, svoji totožnost,

  f) v souvislosti se službou nepřímého dání platebního příkazu nepožaduje od plátce jiné údaje o plátci než údaje potřebné k nepřímému dání platebního příkazu ani takové údaje neuchovává a nezpracovává a

  g) nemění údaje uvedené v nepřímo daném platebním příkazu.

  Oddíl 3

  Platební prostředek

  § 163

  Omezení platebního prostředku

  Dohodnou-li se poskytovatel a uživatel, že platebním prostředkem lze dát souhlas k platební transakci nebo platební příkaz pouze do určité částky platební transakce za určité období, nepřihlíží se k souhlasu nebo platebnímu příkazu danému platebním prostředkem nad tuto mez, ledaže uživatel souhlas nebo platební příkaz dodatečně schválí.

  § 164

  Zablokování platebního prostředku z podnětu poskytovatele

  (1) Dohodnou-li se na tom poskytovatel a uživatel, může poskytovatel zablokovat platební prostředek pouze z důvodu

  a) bezpečnosti platebního prostředku, zejména při podezření na neoprávněné nebo podvodné použití platebního prostředku, nebo

  b) významného zvýšení rizika, že plátce nebude schopen splácet úvěr, který lze čerpat prostřednictvím tohoto platebního prostředku.

  (2) Poskytovatel před zablokováním platebního prostředku podle odstavce 1, nebo není-li to možné, okamžitě poté, informuje dohodnutým způsobem uživatele o zablokování platebního prostředku a jeho důvodech, ledaže by informování uživatele mohlo zmařit účel zablokování platebního prostředku nebo bylo v rozporu s jinými právními předpisy.

  (3) Jakmile pominou důvody zablokování platebního prostředku, poskytovatel platební prostředek odblokuje nebo jej nahradí novým platebním prostředkem.

  § 165

  Povinnosti uživatele

  Uživatel

  a) používá platební prostředek v souladu s rámcovou smlouvou, zejména okamžitě poté, co obdrží platební prostředek, přijme veškerá přiměřená opatření na ochranu jeho osobních bezpečnostních prvků, a

  b) bez zbytečného odkladu po zjištění oznámí poskytovateli nebo osobě jím určené ztrátu, odcizení, zneužití nebo neoprávněné použití platebního prostředku.

  § 166

  Povinnosti poskytovatele

  (1) Poskytovatel, který vydává platební prostředek,

  a) zajistí, aby osobní bezpečnostní prvky platebního prostředku byly přístupné pouze uživateli; tím nejsou dotčeny povinnosti uživatele platebního prostředku stanovené v § 165,

  b) nevydá nevyžádaný platební prostředek, nejedná- li se o náhradu za dříve vydaný platební prostředek,

  c) zajistí, aby uživateli byly k dispozici vhodné prostředky umožňující kdykoli

  1. oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neoprávněné použití platebního prostředku,

  2. požádat o odblokování platebního prostředku nebo o jeho nahrazení novým platebním prostředkem podle § 164 odst. 3,

  d) na žádost poskytne uživateli doklad, kterým může po dobu 18 měsíců od oznámení podle § 165 písm. b) doložit, že toto oznámení učinil, a

  e) zabrání jakémukoli užití platebního prostředku, jakmile bylo učiněno oznámení podle § 165 písm. b), jestliže se nejedná o elektronické peníze, jejichž povaha takové zabránění neumožňuje.

  (2) Poskytovatel nese riziko spojené s doručením platebního prostředku nebo osobních bezpečnostních prvků uživateli.

  (3) Poskytovatel zajistí, aby pravidla používání platebního prostředku v rámcové smlouvě byla objektivní a přiměřená.

  § 167

  Úplata za vydání nového platebního prostředku

  Poskytovatel a uživatel se mohou dohodnout, že za vydání nového platebního prostředku v důsledku jeho ztráty, odcizení, zneužití nebo neoprávněného použití náleží poskytovateli úplata, která nepřevyšuje skutečné náklady poskytovatele na vydání platebního prostředku.

  Oddíl 4

  Lhůty pro provádění platebních transakcí

  § 168

  Připadne-li okamžik přijetí hotovosti od uživatele nebo okamžik připsání částky platební transakce na účet poskytovatele příjemce na dobu, která není provozní dobou poskytovatele, považuje se hotovost za přijatou nebo částka platební transakce za připsanou na začátku následující provozní doby poskytovatele.

  § 169

  Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem plátce

  (1) Poskytovatel plátce zajistí, aby částka platební transakce byla připsána na účet poskytovatele příjemce nejpozději do konce následujícího pracovního dne po přijetí platebního příkazu.

  (2) Plátce a jeho poskytovatel si mohou dohodnout lhůtu o 1 pracovní den delší, než je lhůta uvedená v odstavci 1, jedná-li se o platební transakci v

  a) měně euro, ke které je dán papírový platební příkaz a která nezahrnuje směnu měn,

  b) měně euro, ke které je dán papírový platební příkaz a která zahrnuje směnu měn mezi měnou euro a měnou členského státu, na jehož území ke směně měn dochází, nebo

  c) české měně, která je prováděna výlučně na území České republiky a zahrnuje jinou směnu měn než směnu mezi českou měnou a měnou euro.

  (3) Plátce a jeho poskytovatel si mohou dohodnout lhůtu o 3 pracovní dny delší, než je lhůta uvedená v odstavci 1, jedná-li se o platební transakci v

  a) měně euro, která zahrnuje směnu měn mezi měnou euro a jinou měnou než měnou členského státu, na jehož území ke směně měn dochází,

  b) české měně, která není prováděna výlučně na území České republiky, nebo

  c) měně jiného členského státu s výjimkou měny euro.

  § 170

  Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem příjemce

  Poskytovatel příjemce neprodleně poté, kdy byla částka platební transakce připsána na jeho účet, nebo provádí-li směnu měn jinou než mezi měnami členských států, do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byla částka platební transakce připsána na jeho účet,

  a) připíše částku platební transakce na platební účet příjemce, nebo

  b) nevede-li příjemci platební účet, dá příjemci částku platební transakce k dispozici.

  § 171

  Lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatele

  Ustanovení § 169 se nepoužije v případě platební transakce v rámci téhož poskytovatele na území České republiky. V tomto případě musí být částka platební transakce připsána na platební účet příjemce, nebo nevede-li poskytovatel příjemci platební účet, dána příjemci k dispozici neprodleně po přijetí platebního příkazu. Zahrnuje-li taková platební transakce směnu měn jinou než mezi měnami členských států, mohou se plátce a jeho poskytovatel dohodnout na lhůtě o 1 pracovní den delší.

  § 172

  Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet

  (1) V případě vložení hotovosti na platební účet spotřebitele v měně členského státu, ve které je veden platební účet, připíše poskytovatel příjemce částku platební transakce na platební účet příjemce neprodleně po přijetí hotovosti. V témže okamžiku nastává den valuty.

  (2) V případě vložení hotovosti na platební účet spotřebitele v měně jiného než členského státu, ve které je veden platební účet, nebo vložení hotovosti na platební účet uživatele, který není spotřebitelem, v měně, ve které je veden platební účet, připíše poskytovatel příjemce částku platební transakce na platební účet příjemce nejpozději následující pracovní den po dni přijetí hotovosti. Nejpozději uplynutím této lhůty nastává den valuty.

  § 173

  Lhůta pro předání platebního příkazu v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce

  (1) V případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, předá poskytovatel příjemce platební příkaz poskytovateli plátce ve lhůtě dohodnuté mezi příjemcem a jeho poskytovatelem.

  (2) V případě inkasa předá poskytovatel příjemce platební příkaz poskytovateli plátce ve lhůtě dohodnuté mezi příjemcem a jeho poskytovatelem tak, aby bylo umožněno dodržení okamžiku přijetí platebního příkazu dohodnutého mezi plátcem a příjemcem.

  Oddíl 5

  Ostatní práva a povinnosti při provedení platební transakce

  § 174

  Den valuty

  (1) Den valuty nastává v případě odepsání částky platební transakce z platebního účtu plátce nejdříve okamžikem, kdy je částka platební transakce odepsána z platebního účtu plátce.

  (2) Den valuty nastává v případě připsání částky platební transakce na platební účet příjemce nejpozději okamžikem, kdy je částka platební transakce připsána na účet poskytovatele příjemce. Je-li částka platební transakce připsána na účet poskytovatele příjemce a pro příjemce je to vzhledem k ujednané výši úroků příznivější, nastává den valuty okamžikem, kdy je částka platební transakce připsána na platební účet příjemce.

  § 175

  Připsání a odepsání částky platební transakce

  (1) Poskytovatel plátce odepíše částku platební transakce z platebního účtu plátce nejdříve zároveň s okamžikem přijetí platebního příkazu.

  (2) Poskytovatel příjemce dá částku platební transakce k dispozici příjemci nejpozději v okamžik připsání částky platební transakce na platební účet příjemce.

  § 176

  Vrácení částky platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce

  (1) Poskytovatel vrátí částku autorizované platební transakce způsobem podle odstavce 2, jestliže

  a) k autorizované platební transakci dal platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce,

  b) plátce požádal o vrácení částky autorizované platební transakce do 8 týdnů ode dne, kdy byla částka platební transakce odepsána z jeho platebního účtu,

  c) v okamžiku autorizace nebyla stanovena přesná částka platební transakce a

  d) částka platební transakce převyšuje částku, kterou plátce mohl rozumně očekávat se zřetelem ke všem okolnostem; plátce však nemůže namítat neočekávanou změnu směnného kurzu, byl- li použit referenční směnný kurz dohodnutý mezi plátcem a jeho poskytovatelem podle § 136 odst. 1 písm. b).

  (2) Jsou-li splněny podmínky pro vrácení částky autorizované platební transakce podle odstavce 1, poskytovatel do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ho plátce o vrácení požádal,

  a) uvede platební účet, z něhož byla částka platební transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo, nebo

  b) vrátí částku platební transakce, zaplacenou úplatu a ušlé úroky plátci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu.

  (3) V případě inkasa uvedeného v čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/20122) vrátí poskytovatel částku autorizované platební transakce způsobem podle odstavce 2 i v případě, že nejsou splněny podmínky podle odstavce 1 písm. c) a d).

  (4) V rámcové smlouvě se plátce a jeho posky tovatel mohou dohodnout, že se ustanovení odstavců 1 až 3 nepoužijí, jestliže

  a) souhlas s platební transakcí udělil plátce přímo svému poskytovateli a

  b) tam, kde to připadá v úvahu, informace o přesné částce platební transakce byla plátci poskytovatelem nebo příjemcem poskytnuta nebo zpřístupněna dohodnutým způsobem nejméně 4 týdny před okamžikem přijetí platebního příkazu.

  (5) Plátce poskytne poskytovateli na jeho žádost informace a doklady nasvědčující tomu, že jsou splněny podmínky pro vrácení částky platební transakce podle odstavce 1 písm. d).

  (6) Nevrátí-li poskytovatel částku autorizované platební transakce v souladu s odstavcem 2, sdělí plátci do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ho plátce o vrácení požádal, důvod odmítnutí spolu s informací o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi plátcem a jeho poskytovatelem a o možnosti plátce informovat orgán dohledu.


  2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009, v platném znění. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230 ze dne 14. července 2021 o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění).

  § 177

  Zákaz provádění srážek z částky platební transakce

  (1) Poskytovatel plátce, poskytovatel příjemce a jiné osoby, prostřednictvím kterých tito poskytovatelé přímo nebo nepřímo plní své povinnosti při provedení platební transakce (dále jen "zprostředkující poskytovatelé"), jsou povinni převést částku platební transakce v plné výši bez jakýchkoliv srážek. Příjemce a jeho poskytovatel se však mohou dohodnout, že poskytovatel si svou úplatu odečte z převáděné částky před jejím připsáním na platební účet příjemce nebo vyplacením; v takovém případě musí být částka platební transakce a úplaty oddělena v informaci podle § 143 odst. 1 písm. c) nebo § 147 odst. 1 písm. c).

  (2) Při porušení povinnosti stanovené v odstavci 1 je poskytovatel plátce, v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz plátce, nebo poskytovatel příjemce, v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, povinen zajistit, aby příjemce obdržel částku platební transakce v plné výši.

  Potvrzení o zůstatku peněžních prostředků

  § 178

  (1) Poskytovatel, který uživateli vede platební účet, informuje na žádost jiného poskytovatele vydávajícího karetní platební prostředek pouze o tom, zda zůstatek na platebním účtu uživatele, včetně případného úvěrového rámce, dosahuje, nebo nedosahuje částky karetní platební transakce prováděné poskytovatelem, který informaci o zůstatku požaduje, jestliže

  a) ho k tomu uživatel, kterému vede platební účet, ve vztahu ke konkrétnímu poskytovateli, který informaci o zůstatku požaduje, výslovně zmocnil,

  b) platební účet, který vede, je v okamžiku žádosti přístupný prostřednictvím internetu a

  c) poskytovatel, který informaci požaduje, osvědčí při položení dotazu na zůstatek svoji totožnost.

  (2) Poskytovatel může požádat o informace podle odstavce 1, jestliže

  a) mu k tomu uživatel dal výslovný souhlas,

  b) vydal karetní platební prostředek, kterým uživatel dal platební příkaz k platební transakci odpovídající dotazované částce, a

  c) na karetním platebním prostředku podle písmene b) nejsou uchovávány elektronické peníze.

  (3) Poskytovatel, který obdržel informaci o existenci minimálního zůstatku na platebním účtu postupem podle odstavce 1, může získanou informaci využít pouze v souvislosti s provedením odpovídající karetní platební transakce.

  § 179

  Poskytovatel, který uživateli vede platební účet, sdělí uživateli na jeho žádost

  a) jméno poskytovatele, který požádal o informaci podle § 178 odst. 1, a

  b) informaci, kterou podle § 178 odst. 1 sdělil jinému poskytovateli.

  § 180

  Blokace peněžních prostředků

  (1) V souvislosti s karetní platební transakcí, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce a jejíž částka není v době, kdy k ní dává plátce souhlas, známa, může poskytovatel plátce blokovat peněžní prostředky na účtu plátce jen se souhlasem plátce. Souhlas plátce musí být udělen k přesné částce peněžních prostředků, které mají být blokovány.

  (2) Poskytovatel plátce zruší blokaci peněžních prostředků podle odstavce 1, jakmile se dozví částku související karetní platební transakce, nejpozději však ihned po přijetí platebního příkazu k související karetní platební transakci.

  Díl 5

  Náprava neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce

  Oddíl 1

  Náprava neautorizované platební transakce

  § 181

  (1) Byla-li provedena neautorizovaná platební transakce, poskytovatel plátce neprodleně, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne poté, co neautorizovanou platební transakci zjistil nebo mu ji plátce oznámil,

  a) uvede platební účet, z něhož byla částka platební transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo, nebo

  b) vrátí částku platební transakce, zaplacenou úplatu a ušlé úroky plátci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu.

  (2) Byl-li platební příkaz k neautorizované platební transakci dán nepřímo, má povinnost podle odstavce 1 poskytovatel, který plátci vede platební účet.

  (3) Lhůta podle odstavce 1 nezačne běžet, dokud má poskytovatel plátce důvod se domnívat, že plátce jednal podvodně, jestliže to spolu s odůvodněním písemně oznámí orgánu dohledu.

  (4) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže ztrátu z neautorizované platební transakce nese plátce.

  § 182

  (1) Plátce nese ztrátu z neautorizovaných platebních transakcí

  a) do částky odpovídající 50 eurům, byla-li tato ztráta způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo zneužitím platebního prostředku, nebo

  b) v plném rozsahu, způsobil-li tuto ztrátu svým podvodným jednáním nebo tím, že úmyslně nebo z hrubé nedbalosti porušil některou ze svých povinností stanovených v § 165.

  (2) Odstavec 1 písm. a) se nepoužije, jestliže plátce nejednal podvodně a

  a) ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku nemohl zjistit před provedením neautorizované platební transakce, nebo

  b) ztráta, odcizení nebo zneužití platebního prostředku byla způsobena jednáním poskytovatele.

  (3) Odstavec 1 se nepoužije, jestliže plátce nejednal podvodně a

  a) ztráta vznikla poté, co plátce oznámil ztrátu, odcizení nebo zneužití platebního prostředku,

  b) poskytovatel nezajistil, aby uživateli byly k dispozici vhodné prostředky umožňující kdykoli oznámit ztrátu, odcizení, zneužití nebo neoprávněné použití platebního prostředku, nebo

  c) poskytovatel nepožadoval silné ověření uživatele v případech podle § 223 odst. 1 nebo 6.

  (4) Plátce nese ztrátu z neautorizované platební transakce s elektronickými penězi, jejichž povaha poskytovateli neumožňuje zabránit jejich jakémukoli užití.

  Oddíl 2

  Náprava nesprávně provedené platební transakce

  § 183

  (1) Poskytovatel plátce napraví nesprávně provedenou platební transakci vůči plátci, ledaže plátci a tam, kde to připadá v úvahu, také poskytovateli příjemce, doloží, že částka nesprávně provedené platební transakce byla připsána na účet poskytovatele příjemce. V takovém případě napraví nesprávně provedenou platební transakci poskytovatel příjemce vůči příjemci.

  (2) Byl-li platební příkaz k provedené platební transakci dán nepřímo, považuje se za nesprávně provedenou i platební transakce, která byla provedena v rozporu s platebním příkazem, který plátce předal poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu, i když byla provedena v souladu s přijatým platebním příkazem. Povinnost podle odstavce 1 vůči plátci má v tomto případě poskytovatel, který plátci vede platební účet.

  (3) Odstavec 1 se nepoužije v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, jestliže poskytovatel příjemce nesplnil povinnost předat platební příkaz poskytovateli plátce. Poskytovatel příjemce příjemci na jeho žádost doloží, zda tuto povinnost splnil.

  § 184

  (1) Je-li poskytovatel plátce povinen napravit nesprávně provedenou platební transakci vůči plátci a plátce mu oznámí, že netrvá na provedení platební transakce, poskytovatel plátce neprodleně

  a) uvede platební účet, z něhož byla částka platební transakce odepsána, do stavu, v němž by byl, kdyby k tomuto odepsání nedošlo, nebo

  b) vrátí částku platební transakce, zaplacenou úplatu a ušlé úroky plátci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu.

  (2) Postup uvedený v odstavci 1 se uplatní pouze ve vztahu k částce nesprávně provedené platební transakce, která nebyla na účet poskytovatele příjemce připsána před tím, než plátce svému poskytovateli oznámil, že netrvá na provedení platební transakce, a to za podmínky, že poskytovatel plátce toto připsání doloží plátci a tam, kde to připadá v úvahu, také poskytovateli příjemce.

  (3) Je-li poskytovatel plátce povinen napravit nesprávně provedenou platební transakci vůči plátci a plátce mu neoznámí, že netrvá na provedení platební transakce, poskytovatel plátce neprodleně zajistí připsání částky nesprávně provedené platební transakce na účet poskytovatele příjemce a

  a) uvede platební účet plátce do stavu, v němž by byl, kdyby poskytovatel plátce provedl platební transakci správně, nebo

  b) vrátí nesprávně zaplacenou úplatu a ušlé úroky plátci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu.

  (4) Je-li poskytovatel příjemce povinen napravit nesprávně provedenou platební transakci vůči příjemci, poskytovatel příjemce neprodleně

  a) uvede platební účet příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby poskytovatel příjemce provedl platební transakci správně, nebo

  b) dá částku nesprávně provedené platební transakce, zaplacenou úplatu a ušlé úroky k dispozici příjemci, jestliže postup podle písmene a) nepřipadá v úvahu.

  (5) Požádá-li o to poskytovatel plátce, který porušil povinnost zajistit připsání částky platební transakce na účet poskytovatele příjemce ve stanovené lhůtě, poskytovatel příjemce uvede platební účet příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby poskytovatel plátce zajistil připsání částky platební transakce na účet poskytovatele příjemce včas.

  § 185

  Vyhledání platební transakce

  (1) Byla-li platební transakce, k níž dává platební příkaz plátce, provedena nesprávně, poskytovatel plátce vyvine na žádost plátce úsilí, které na něm lze spravedlivě požadovat, aby platební transakce byla vyhledána, a o výsledku informuje plátce.

  (2) Byla-li platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce, provedena nesprávně, poskytovatel příjemce vyvine na žádost příjemce úsilí, které na něm lze spravedlivě požadovat, aby platební transakce byla vyhledána, a o výsledku informuje příjemce.

  § 186

  Nesprávný jedinečný identifikátor

  (1) Platební transakce je správně provedena co do osoby příjemce, je-li provedena v souladu s jeho jedinečným identifikátorem. To platí i tehdy, jestliže jsou v platebním příkazu uvedeny i další údaje o příjemci, než ty, na kterých se poskytovatel a uživatel dohodli.

  (2) Uvedl-li uživatel nesprávný jedinečný identifikátor příjemce, vyvine poskytovatel plátce úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, aby peněžní prostředky z platební transakce byly vráceny plátci. Požádá-li o to plátce písemně, sdělí mu poskytovatel plátce všechny údaje, které má k dispozici a které plátce potřebuje k uplatnění práva na vrácení peněžních prostředků vůči příjemci u soudu nebo jiného příslušného orgánu. Poskytovatel příjemce při tom poskytne poskytovateli plátce potřebnou součinnost.

  (3) Plátce a jeho poskytovatel se mohou dohodnout, že poskytovateli náleží úplata za jednání podle odstavce 2.

  Oddíl 3

  Společná ustanovení

  § 187

  (1) Tvrdí-li uživatel, že provedenou platební transakci neautorizoval nebo že platební transakce byla provedena nesprávně, doloží poskytovatel tomuto uživateli, že tato platební transakce byla ověřena, správně zaznamenána, zaúčtována a že nebyla ovlivněna technickou poruchou nebo jinou závadou, jinak platí, že je platební transakce neautorizovaná nebo nesprávně provedená.

  (2) Byl-li k platební transakci dán platební příkaz nepřímo, má povinnost podle odstavce 1 poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu vůči poskytovateli, který uživateli vede platební účet, v rozsahu, který se týká služby nepřímého dání platebního příkazu, jinak platí, že poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu způsobil neautorizovanou platební transakci nebo nesprávné provedení platební transakce.

  (3) Právo vyplývající z neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce nevylučuje právo na náhradu škody nebo na vrácení bezdůvodného obohacení. Čeho však lze vůči poskytovateli dosáhnout uplatněním práva vyplývajícího z neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

  § 188

  Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce

  (1) Plátce může právo na nápravu neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce uplatnit u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, oznámí-li neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byla částka platební transakce odepsána z platebního účtu plátce nebo kdy byla plátcem jinak dána k dispozici k provedení platební transakce.

  (2) Příjemce může právo na nápravu nesprávně provedené platební transakce uplatnit u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, oznámí-li nesprávně provedenou platební transakci poskytovateli bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode dne, kdy byla částka platební transakce připsána na platební účet příjemce nebo kdy byla příjemci jinak dána k dispozici.

  (3) Poruší-li poskytovatel povinnost uvedenou v § 142, 143, 146 nebo 147, lhůty pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce neběží, dokud poskytovatel tuto povinnost nesplní alespoň dodatečně.

  (4) Neoznámí-li uživatel neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci včas a namítne- li poskytovatel opožděné oznámení, soud nebo jiný příslušný orgán právo na nápravu neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce uživateli nepřizná.

  § 189

  Následný postih

  (1) Poskytovatel, který splnil svoji povinnost napravit nesprávně provedenou platební transakci, má postih proti poskytovateli nebo zprostředkujícímu poskytovateli, který nesprávné provedení platební transakce způsobil.

  (2) Poskytovatel, který plátci vede platební účet a který splnil svoji povinnost napravit neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci, má postih proti poskytovateli služby nepřímého dání platebního příkazu, který neautorizovanou platební transakci nebo nesprávné provedení platební transakce způsobil. Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu poskytne příslušné plnění do 30 dnů od doručení písemné žádosti.

  (3) Neumožnil-li poskytovatel příjemce nebo příjemce použití silného ověření uživatele, má proti nim postih poskytovatel plátce, který splnil svoji povinnost napravit neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci.

  (4) Poskytovatel příjemce, který na žádost poskytovatele plátce splnil svoji povinnost podle § 184 odst. 5, má postih proti poskytovateli plátce.

  (5) Uplatní-li poskytovatel, který plátci vede platební účet, postih dle odstavce 2, je oprávněn požadovat odpovídající plnění přímo od pojišťovny nebo třetí osoby, se kterou poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu sjednal pojistnou smlouvu nebo srovnatelné zajištění podle § 17 odst. 1. Pojišťovna nebo třetí osoba poskytne příslušné plnění do 30 dnů od doručení písemné žádosti.

  § 190

  Zproštění odpovědnosti

  Zabránila-li splnění povinnosti stanovené v tomto dílu a v dílu 4 okolnost, která je neobvyklá, nepředvídatelná, nezávislá na vůli povinné strany a jejíž následky nemohla povinná strana odvrátit, neodpovídá povinná strana za nesplnění této povinnosti.

  Díl 6

  Služba informování o platebním účtu

  § 191

  (1) Udělil-li uživatel souhlas se sdělením informací o platebním účtu, sdělí poskytovatel, který mu vede platební účet, informace o platebním účtu uživatele poskytovateli služby informování o platebním účtu v rozsahu, v jakém jsou přístupné uživateli prostřednictvím internetu.

  (2) Poskytovatel, který uživateli vede platební účet, nesmí činit neodůvodněné rozdíly mezi žádostmi o informace o platebním účtu.

  (3) Poskytovatel, který uživateli vede platební účet, může odmítnout sdělit informace o platebním účtu poskytovateli služby informování o platebním účtu,

  a) má-li podezření na neautorizované nebo podvodné použití platebního prostředku, nebo osobních bezpečnostních prvků uživatele,

  b) není-li poskytovatel, který žádá o informace, oprávněn poskytovat službu informování o platebním účtu, nebo

  c) neosvědčil-li poskytovatel služby informování o platebním účtu svoji totožnost v souladu s § 192 písm. c).

  (4) Poskytovatel, který hodlá odmítnout poskytnutí informací podle odstavce 3, o tomto úmyslu informuje uživatele; není-li to možné, informuje uživatele bez zbytečného odkladu po odmítnutí.

  (5) Odmítl-li poskytovatel poskytnout informace o platebním účtu podle odstavce 3, informuje o tom bez zbytečného odkladu Českou národní banku.

  (6) Poskytovatel, který uživateli vede platební účet, není povinen postupovat podle odstavců 1 až 5, není-li účet, který uživateli vede, přístupný prostřednictvím internetu.

  § 192

  Poskytovatel služby informování o platebním účtu

  a) poskytuje službu informování o platebním účtu na základě výslovného souhlasu, který mu uživatel udělil,

  b) zpřístupní osobní bezpečnostní prvky uživatele pouze uživateli a tomu, kdo je vydal,

  c) při každém dotazu na informace o platebním účtu osvědčí poskytovateli, který uživateli vede platební účet, svoji totožnost,

  d) v souvislosti se službou informování o platebním účtu získává a zpracovává pouze informace o platebním účtu, který určil uživatel,

  e) nepožaduje citlivé údaje o platbách uživatele a

  f) v souvislosti se službou informování o platebním účtu nepožaduje od uživatele, neuchovává a nezpracovává jiné údaje o uživateli, nebo jeho platebním účtu než údaje potřebné k poskytnutí služby informování o platebním účtu.

  HLAVA II

  PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ

  § 193

  Smlouva o vydání elektronických peněz

  (1) Vydavatel vydává elektronické peníze na základě smlouvy o vydání elektronických peněz uzavřené s držitelem. Práva a povinnosti vydavatele a držitele při provádění platebních transakcí, které se týkají vydaných elektronických peněz, se řídí ustanoveními upravujícími smlouvu o platebních službách.

  (2) Vydavatel vydává elektronické peníze proti přijetí peněžních prostředků ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vydávaných elektronických peněz.

  (3) Vydavatel nesmí držiteli poskytovat úroky ani jiné výhody závislé na délce doby, po kterou držitel elektronické peníze drží.

  Zpětná výměna elektronických peněz

  § 194

  (1) Zpětnou výměnou se pro účely tohoto zákona rozumí výměna elektronických peněz za bankovky, mince nebo bezhotovostní peněžní prostředky ve výši odpovídající jmenovité hodnotě vyměňovaných elektronických peněz, provedená vydavatelem na žádost držitele. Držitel může požádat vydavatele o zpětnou výměnu kdykoli.

  (2) Požádá-li držitel o zpětnou výměnu přede dnem zániku závazku ze smlouvy o vydání elektronických peněz, provede vydavatel zpětnou výměnu v rozsahu, v němž o ni držitel požádá.

  (3) Požádá-li držitel o zpětnou výměnu v den zániku závazku ze smlouvy o vydání elektronických peněz nebo do 1 roku po tomto dni, provede vydavatel zpětnou výměnu v plném rozsahu. Nelze-li určit, jaká část peněžních prostředků přijatých institucí elektronických peněz nebo vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu je určena pro platební transakce, které se týkají elektronických peněz, vztahuje se právo na zpětnou výměnu na všechny takto přijaté peněžní prostředky, a to v rozsahu, v němž držitel o zpětnou výměnu požádá.

  (4) Promlčecí lhůta práva na zpětnou výměnu počne běžet ode dne, kdy závazek ze smlouvy o vydání elektronických peněz zanikl.

  § 195

  (1) Vydavatel informuje držitele určitě a srozumitelně o podmínkách zpětné výměny s dostatečným předstihem před tím, než je držitel smlouvou o vydání elektronických peněz vázán.

  (2) Učinil-li držitel návrh na uzavření smlouvy o vydání elektronických peněz před tím, než byl v souladu s odstavcem 1 informován o podmínkách zpětné výměny, může tento návrh odvolat do okamžiku, kdy jej vydavatel přijal.

  (3) Bylo-li sjednáno právo vydavatele na úplatu za provedení zpětné výměny, náleží vydavateli tato úplata pouze tehdy, jestliže

  a) držitel požádá o zpětnou výměnu přede dnem zániku závazku ze smlouvy o vydání elektronických peněz nebo více než 1 rok po tomto dni nebo jestliže držitel vypoví závazek ze smlouvy o vydání elektronických peněz, která byla uzavřena na dobu určitou, a

  b) úplata je přiměřená a odpovídá skutečným nákladům vydavatele.

  § 196

  Požaduje-li zpětnou výměnu osoba přijímající elektronické peníze, která není spotřebitelem, § 194 odst. 2 a 3 a § 195 odst. 3 se nepoužijí. V takovém případě se podmínky zpětné výměny řídí smlouvou mezi vydavatelem a osobou přijímající elektronické peníze.
  Zpět na obsah zákona


  Zobrazit sloupec 

  Kalkulačka - Výpočet

  Výpočet čisté mzdy

  Důchodová kalkulačka

  Přídavky na dítě

  Příspěvek na bydlení

  Rodičovský příspěvek

  Životní minimum

  Hypoteční kalkulačka

  Povinné ručení

  Banky a Bankomaty

  Úrokové sazby, Hypotéky

  Směnárny - Euro, Dolar

  Práce - Volná místa

  Úřad práce, Mzda, Platy

  Dávky a příspěvky

  Nemocenská, Porodné

  Podpora v nezaměstnanosti

  Důchody

  Investice

  Burza - ČEZ

  Dluhopisy, Podílové fondy

  Ekonomika - HDP, Mzdy

  Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

  Drahé kovy

  Zlato, Investiční zlato, Stříbro

  Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

  Podnikání

  Města a obce, PSČ

  Katastr nemovitostí

  Ochranné známky

  Finanční katalog

  Občanský zákoník

  Zákoník práce

  Stavební zákon

  Daně, formuláře

  Další odkazy

  Auto - Cena, Spolehlivost

  Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

  Monitoring ekonomiky

  Volby, Mapa webu

  English version

  Czech currency

  Prague stock exchange


  Ochrana dat, Cookies

   

  Copyright © 2000 - 2024

  Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.